DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0

2 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier... 4 Dokumentation... 4 Målgrupper... 5 Strategi og hovedaktiviteter... 6 Tidsplan Evaluering Formidlingsaktiviteter Forankring og videreførelse af initiativet og dets resultater Organisering Præsentation af ansøger og samarbejdsparter

3 PROJEKTBESKRIVELSE Nærværende projektbeskrivelse omhandler et samlet projekt, som over fire år vil udvikle, afprøve og udbrede konkrete og implementerbare modeller, som fremmer brugerinddragelse på hospitaler i Danmark. Projektet er delt i to delprojekter, som hver løber over to år. Der søges aktuelt om midler til at gennemføre første del (DEL 1). Der arbejdes hen imod et partnerskabsprojekt mellem ViBIS (Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet) og TrygFonden fra projektets anden del (DEL 2). I forlængelse af det samlede projekt skitseres endvidere mulighederne for at udbrede projektets resultater til primærsektoren kommuner og praksissektor og dermed styrke brugerinddragelse i et samlet sundhedsvæsen. PROJEKTETS FORMÅL DEL 1: At udvikle overførbar viden om effekter af og implementeringsstrategier for systematisk anvendelse af metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling på Aarhus Universitetshospital. DEL 2: At udbrede anvendelse af metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling til at styrke brugerinddragelse på hospitaler i Danmark. BAGGRUND Undersøgelser viser, at der både blandt læger og sygeplejersker er stor motivation for at arbejde med brugerinddragelse, og at de efterspørger vilkår og rammer for i højere grad at kunne arbejde systematisk med inddragelse af patienter og pårørende i praksis (ViBIS 2013). Styrket brugerinddragelse er ligeledes en eksplicit politisk målsætning. Senest har regeringen afsat 20 mio. kr. på finansloven 2014 til udvikling af en national strategi for at styrke inddragelse af patienter og pårørende både i individuelle behandlinger og i udviklingen af sundhedsvæsenets rammer. Der er derfor momentum for at flytte brugerinddragelse fra faglige ønsker og politiske intentioner til reelle og mærkbare initiativer i sundhedsvæsenets praksis. ViBIS vil udnytte dette momentum. Projektet målretter sig derfor i første del de sundhedsprofessionelle og deres ledere på Aarhus Universitetshospital, som har ansvaret for den kliniske praksis. I projektets anden del bredes målgruppen ud til også at omfatte de politiske og administrative beslutningstagere, som har ansvaret for de strukturelle vilkår for hospitalsvæsenet. På trods af politisk og fagligt fokus på brugerinddragelse i sundhedsvæsenet er potentialet i brugerinddragelse langt fra indfriet i det danske sundhedsvæsen. De gode viljer og initiativer er stadig præget af mange forskellige forståelser og individuelle tilgange til at arbejde med inddragelse på hospitaler (ViBIS 2013, EU-kommissionen 2012). Både internationale og nationale undersøgelser viser, at de varierede forståelser af brugerinddragelse er en væsentlig barriere for en systematisk implementering af brugerinddragelse (EU-kommissionen 2012, ViBIS 2013, Færch & Harder 2009). Langt den største viden om inddragelse af patienter og pårørende er udviklet i internationale studier og langt de fleste nationale projekter er gennemført som mindre enkeltstående forsøg uden systematisk 2

4 opsamling af viden. De spredte projekter er en barriere for systematisk udvikling af viden om effekter og metoder i en dansk kontekst samt en barriere for deling af viden om brugerinddragelse (Sundhedsstyrelsen 2013). Den eksisterende viden fra internationale studier og de mange mindre projekter er dog et godt grundlag for at arbejde hen imod implementering af brugerinddragelse i større skala og dermed skabe grundlaget for national udbredelse (NHS 2013). Ved at gennemføre projekter i større skala, hvor man systematisk implementerer kendte og veldokumenterede metoder til gavn for patienterne, vil man kunne udvikle viden om 1) effekter af brugerinddragelse i en dansk kontekst 2) effektive implementeringsstrategier. Studier har demonstreret, at inddragelse af patienter i eget forløb kan øge patienters livskvalitet (Greenfield et al. 1988), patientsikkerheden (Weingart et al. 2011) og behandlingskvaliteten (Coulter & Ellins 2006) samt reducere morbiditet og mortalitet hos patienter med kronisk sygdom (Bertakis & Azari 2011, Bauman et al. 2003). Inden for udvalgte områder er der ligeledes fundet en klar sammenhæng mellem brugerinddragelse og reduktion af omkostninger. Dermed er der mulighed for at indfri målsætningen om Triple Aim, det vil sige højere faglig og patientoplevet kvalitet til mindre omkostninger (Coleman et al. 2006, Hewlett et al. 2005, Bertakis & Azari 2011). International forskning peger på flere efterprøvede og validerede metoder til at inddrage patienter i egen behandling. Særligt to har vist sig effektive: fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling (Coulter 2012, Hewlett et al. 2005). Disse er samtidig konkrete, håndgribelige metoder, der muliggør et systematisk og overskueligt arbejde med patientinddragelse i praksis. Implementering af patientinddragelse i sundhedsvæsenet forudsætter ikke alene indførelse af effektive metoder til brugerinddragelse, men også en kulturforandring blandt de sundhedsprofessionelle og deres ledere. Lederne af sundhedsvæsenets institutioner er de primære samarbejdspartnere, hvis man ønsker at realisere modelprojekter, hvor kulturændringer er i spil. Lederne er således centrale aktører i arbejdet med at skabe både organisatoriske og kulturelle ændringer (Lehmann & Olsen 2012, Coulter (2) 2012). De nyeste danske studier i brugerinddragelse viser, at de sundhedsprofessionelle, der er mest tilfredse med egen indsats i forhold til at inddrage patienter i det daglige arbejde, har en ledelse med fokus på patientinddragelse, som gør en aktiv indsats for at få personalet til at inddrage brugerne i praksis (ViBIS 2013, KORA 2013). Nærværende projekt arbejder derfor på at udvikle implementeringspakker, der ikke alene indeholder konkrete anvisninger på to yderst veldokumenterede patientinddragelsesmetoder, men også en guide til implementering, der blandt andet bygger på en ledelsesforankret kulturforandring blandt de sundhedsprofessionelle. Nationale strukturelle rammer har betydning for både de sundhedsprofessionelles og deres lederes adfærd. Således tyder undersøgelser på, at blandt andet kvalitetsmål og økonomiske incitamenter kan være hæmmende for implementering af brugerinddragelse (KORA 2013 (2), Center for Telemedicin 2013). Ligeledes har undersøgelser vist, at uddannelse har betydning for den viden og de metoder, sundhedsprofessionelle konkret bruger i deres praksis (Bjarne Wahlgren 2009). Derfor målretter anden del af projektet sig også forbedring af de strukturelle vilkår for sundhedsvæsenet, herunder vilkår for kompetenceudvikling, som kan fremme implementering af brugerinddragelse i praksis på hospitaler i Danmark. 3

5 SUCCESKRITERIER Projektets succeskriterier danner baggrund for valg af indikatorer til evaluering af projektet gennem DEL 1 og 2. Succeskriterier for DEL 1: At alle relevante kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på tværs af specialer udvikler og afprøver en model for systematisk implementering af metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling. At projektet udvikler og afprøver konkrete redskaber, organisering og kompetenceudvikling, der understøtter anvendelse af metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling. At projektet demonstrerer positive effekter af systematisk implementering af konkrete metoder til brugerinddragelse på både den patientoplevede, faglige og organisatoriske kvalitet. Succeskriterier for DEL 2: At projektet udvikler samlede pakker, som anviser modeller til, hvordan der på hospitaler og hospitalsafdelinger konkret kan arbejdes med at implementere metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling - både generiske og specialespecifikke. At både sundhedsprofessionelle og beslutningstagere omkring hospitaler har kendskab til pakkernes indhold. At minimum to hospitaler i hver region har implementeret, eller er i gang med at implementere, fælles beslutningstagning og/eller brugerstyret behandling som fast del af deres praksis. At erfaringer og resultater fra projektet bliver inddraget som del af den nationale strategi for brugerinddragelse. DOKUMENTATION Projektet dokumenteres i forlængelse af evalueringens delelementer. Således dokumenteres projektet ud fra følgende: DEL 1 Rapporter, som successivt samler op på den viden, projektet tilvejebringer ud fra de opstillede proces- og resultatindikatorer. Disse vil danne baggrund for kommunikationsindholdet, som vil blive tilpasset projektets forskellige målgrupper. 4

6 Hjemmeside, som formidler viden på forskellige niveauer målrettet forskellige målgrupper. DEL 2 Pakker, som er formidlet både elektronisk og i papirformat, der giver konkrete anvisninger til praksis både generisk og specialespecifikt. Pakkerne skal informere om effekter af brugerinddragelse og beskrive konkrete metoder og redskaber til brugerinddragelse, undervisningsmateriale samt give bud på implementeringsstrategier. Rundspørge, som kortlægger anvendelsen af fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling på danske hospitaler ved projektets afslutning. MÅLGRUPPER DEL 1 Primære målgrupper Beslutningstagere og sundhedsprofessionelle på Aarhus Universitetshospital og tilknyttede uddannelsesinstitutioner Patienter og pårørende tilknyttet Aarhus Universitetshospital Sekundære målgrupper Beslutningstagere og sundhedsprofessionelle på danske hospitaler Nationale uddannelsesinstitutioner Politiske beslutningstagere på regionalt og nationalt niveau Offentligheden DEL 2 Primære målgrupper Beslutningstagere og sundhedsprofessionelle på danske hospitaler Nationale uddannelsesinstitutioner Politiske beslutningstagere på regionalt og nationalt niveau Offentligheden Sekundære målgrupper 5

7 Beslutningstagere og sundhedsprofessionelle på Aarhus Universitetshospital og tilknyttede uddannelsesinstitutioner Patienter og pårørende tilknyttet Aarhus Universitetshospital STRATEGI OG HOVEDAKTIVITETER Projektet gennemføres i fire faser. Fase 1 og 2 (DEL 1) er målrettet afprøvning af fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling i storskala, og fase 3 og 4 (DEL 2) er målrettet national udbredelse og implementering af den viden, som skabes gennem fase 1 og 2. Implementeringsprocesserne tager afsæt i allerede eksisterende viden om barrierer og forudsætninger for brugerinddragelse i praksis (ViBIS 2013, Pope et al. 2005, Gravel et al. 2006). Projektet er målrettet ændring af sundhedsvæsenets praksis, da forandringsprocesser i sundhedsvæsenets praksis er en væsentlig forudsætning for implementering af systematisk brugerinddragelse (Hewlett et al. 2005, Schwappach & Wernli 2010). Projektet kan derfor ses i samspil med andre igangværende projekter, hvor patienter og deres pårørende mobiliseres på forskellige måder til at facilitere brugerinddragelse ved at stille spørgsmål og krav til de sundhedsprofessionelle fx ved kampagnen Spørg løs, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har initieret (Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2012). Figur 1 Hovedaktiviteter gennem DEL 1 og Del 2 D E L 1 D E L 2 Fase 1 ORGANISERING OG REDSKABER Ledelsesforankring Valg af indsatsområder/modeller Afdækning af viden og erfaringer på Aarhus Universitetshospital Fase 2 IMPLEMENTERING AF DOKUMENTEREDE METODER Uddannelse af personale Afprøvning af modeller/prototyper på tværs af specialer og afdelinger Fase 3 UDVIKLING AF PAKKER Opsamling af projektets viden med konkrete anvisninger til praksis om effekter af, redskaber til og proces for implementering af fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling i praksis Fase 4 FORMIDLING OG UDBREDELSE Strategisk dialog med hovedinteressenter for national udbredelse af brugerinddragelse om gevinster ved og forudsætninger for indfrielse af potentialer i brugerinddragelse 6

8 DEL 1 Strategi og hovedaktiviteter Strategien og de tilhørende aktiviteter i DEL 1 er målrettet systematisk afprøvning af to kendte og veldokumenterede metoder til brugerinddragelse i stor skala på et stort hospital, som har volumen til at udvikle overførbar viden om både effekter af og implementeringsstrategi for implementering af brugerinddragelse i hospitalsregi. Begge metoder er metoder til individuel inddragelse af patienter og pårørende. Organisatorisk inddragelse vil dog være et væsentligt element i identificering af relevante anledninger til inddragelse, i udviklingen af konkrete redskaber til at understøtte den individuelle inddragelse og gennem den løbende evaluering. Strategien har afsæt i både en top down og bottom up strategi. Top down strategien sættes i spil for at sikre ledelsesforankring og afgrænsning af metodevalg. Lederne er centrale aktører i arbejdet med at skabe både organisatoriske og kulturelle ændringer (Lehmann & Olsen 2012, Coulter 2012 (2), KORA 2013). Bottom up strategien sættes i spil ved bred inddragelse af patienter, pårørende og personale i valg af de konkrete anledninger, som brugerinddragelse skal målrette sig på den enkelte afdeling, og i udvikling af de redskaber, der skal understøtte brugerinddragelsen. Bottom up strategien skal desuden medvirke til, at personalet føler ejerskab for metoderne og dermed styrke motivationen for at integrere dem i de daglige rutiner (Winter & Nielsen 2008). Figur 2 DEL 1 Elementer i strategien Metode Projektet afgrænser sig til to veldokumenterede metoder: fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling (understøttet af organisatorisk inddragelse) Kultur Afdækning af de sundhedsprofessionelles forståelser af og oplevelser af vilkår for brugerinddragelse Ledelse Der afholdes et ledelsesseminar til at skyde projektet igang med deltagelse af internationale eksperter Tilpasning Kompetencer Hver afdeling indgår i en proces, hvor de vælger metode og identificerer relevante anledninger gennem et patientforløb med med støtte fra de internationale eksperter Personale og brugere indgår i relevant kompetenceudvikling med støtte fra de internationale eksperter Praksis Fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling er en del af praksis 7

9 Strategien for DEL 1 rummer følgende elementer: Metode Projektet afgrænser sig til at afprøve to veldokumenterede metoder i stor skala, således at man sikrer et godt grundlag for evaluering, hvorfra der kan udvikles overførbar viden. Metode 1: Fælles beslutningstagning (Shared decision making) er en metode, hvor behandler og patient som udgangspunkt for at træffe beslutninger om behandling systematisk deler viden om behandlingspræferencer (Elwyn 2010, Barry & Edgman-Levitan 2012, Coulter & Collins 2001). Det sker ud fra hvert deres kompetencefelt (Coulter & Ellins 2006). Formålet er at bringe patientens ressourcer, præferencer og behov frem i lyset, og herigennem blandt andet styrke patientens health literacy, så han eller hun reelt bliver i stand til at træffe beslutninger om behandling i samarbejde med den sundhedsprofessionelle (Coulter 2012, Jacobsen & Pedersen 2008). Fælles beslutningstagning er bedst afprøvet i relation til mennesker med kronisk sygdom (Joosten et al. 2008). Men flere forskere peger på, at fælles beslutningstagning mere generelt er relevant, når der skal træffes beslutninger mellem forskellige behandlinger, herunder om der overhovedet skal behandles (Stiggelbout et al. 2012). Således er der et stigende antal undersøgelser, der målretter sig behandlingsvalg på tværs af kroniske og akutte tilstande og inden for både somatik og psykiatri (The Mayo Clinic National Shared Decision Making Ressource Center 2013). De hviler på viden om, at en række behandlingsvalg vil være præferencefølsomme (Mulley et al. 2012), således at den rigtige behandling for den enkelte patient ikke alene kan besluttes på baggrund af faglig evidens, men kræver inddragelse af patientens ønsker, værdier og risikovillighed. Fx i tilfælde hvor to forskellige behandlingsvalg har meget forskellige bivirkningsprofiler eller stiller forskellige krav til patientens tidsforbrug ved behandling. Metode 2: Brugerstyret behandling er en metode, hvor patientens behov og præferencer er styrende for planlægningen af et forløb fx i forhold til indlæggelser og kontrolbesøg (ViBIS 2013 (2)), Center for Telemedicin 2013, Hewlett 2004, Hestestad & Tytlandsvik 2008). Patienten tager helt eller delvist initiativet til kontakten med sundhedsvæsenet og er på den måde med til at sætte rammerne for dele af behandlingsforløbet. Forløbet bliver derved i højere grad på patientens præmisser, idet patienten kan få indflydelse på, hvor ofte og hvornår vedkommende er i kontakt med sundhedsvæsenet (ViBIS 2013 (2)). Brugerstyret behandling er målrettet patienter i ambulante kontrolforløb. Metoden er afprøvet på en lang række sygdomsgrupper blandt andet epilepsi (Center for Telemedicin 2013), leddegigt (Hewlett 2004), lungekræft (Adlard et al. 2001), brystkræft (Brown et al. 2002), diabetes (Dijkstra et al. 2006) og skizofreni (Hestestad & Tytlandsvik 2008). I dansk regi er der særligt gode erfaringer med blandt andet epilepsi og leddegigt. Blandt de velafprøvede modeller til brugerstyret behandling findes AmbuFlex og Direct Acces System (DAS) (ViBIS 2013 (2)). Fælles for modellerne er en udtalt selvbestemmelse og selvforvaltning hos patienterne, en forudgående undervisning, hvor patienterne klædes på til at reagere på symptomer og handle herpå, og en garanti for hurtig adgang til konsultation eller indlæggelse alt efter sygdommens karakter. Modellerne er blandt andet forskellige ved, at AmbuFlex benytter sig af spørgeskemaer til 8

10 screening af patientdata (Center for Telemedicin 2013), mens DAS har en telefonlinje til rådgivning eller konsultationsaftaler, der administreres af specialiserede sygeplejersker (Pope et al. 2005). Kultur For at fremme brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen er det vigtigt at skabe klarhed om, hvad patientinddragelse indebærer (Færch & Harder 2009, Forbat et al. 2008). De sundhedsprofessionelles holdning til samt forståelse og oplevelse af vilkårene for brugerinddragelse har betydning for patienters motivation og muligheder for at være inddraget (Mulley et al. 2012, Doherty & Stavropoulou 2012, Légaré et al. 2008). Derfor gennemføres en afdækning af både personalets forståelser af brugerinddragelse og af, hvad de har brug for i forbindelse med implementering af brugerinddragelse i praksis (for eksempel kendskab til metoder og redskaber eller ændring af fysiske rammer). Denne afdækning skal ske på tværs af alle de involverede centre og afdelinger og vil tage afsæt i den kvantitative og kvalitative undersøgelse, som ViBIS har gennemført i 2013, af læger og sygeplejerskers forståelser og oplevelser af vilkår for brugerinddragelse (ViBIS 2013, ViBIS 2013 (3)). Viden om personalets forståelser af og oplevelser af vilkår for brugerinddragelse vil blive en vigtig del af drøftelserne på ledelsesseminaret (fase 2) med henblik på at skabe en fælles forståelse for brugerinddragelse og et fælles afsæt for implementeringsprocessen. Afdækningen er desuden en basismåling, som inddrages som procesindikator og gentages ved projektets afslutning. Ledelse Lederne af sundhedsvæsenets institutioner er de primære samarbejdspartnere, hvis man ønsker at realisere modelprojekter, hvor kulturændringer er i spil. Derfor er de sundhedsprofessionelle og deres ledere en væsentlig målgruppe for projektet. Der vil initialt blive arbejdet ud fra en top down strategi med en model, hvor hospitalets center- og afdelingsledelser på et ledelsesseminar bliver introduceret for metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling herunder organisatorisk inddragelse. Internationale eksperter i brugerinddragelse vil indgå som undervisere på ledelsesseminaret. Tilpasning Ledelsesseminaret bliver efterfulgt af en bottom up proces, hvor ledelsen, i samarbejde med personale og brugere, tilpasser brugerinddragelse til deres specialer og afdelinger, så metoderne sættes i spil, der hvor der er størst potentiale. Patienter, pårørende og personale inviteres til en proces, hvor de kan medvirke til at identificere, hvor det vil være relevant at arbejde med brugerinddragelse på hospitalet og i de enkelte centre. Dette kan eksempelvis ske ved brugerpaneler og dialogmøder (Uhm et al. 2012). Desuden inddrages erfaringer fra pilotprojekter på Aarhus Universitetshospital samt fra international litteratur. Aarhus Universitetshospital har 30 kliniske afdelinger, der er organiseret i fem kliniske centre/faglige fællesskaber. Imidlertid går mange patientforløb på tværs af centrenes afdelinger og involverer også parakliniske afdelinger. Derfor er det nyttigt at kunne trække på Aarhus Universitetshospitals store erfaring med at skabe forandringsproccesser med udgangspunkt i patientforløb også på tværs af afdelinger. 9

11 Mange patienter har flere sygdomme på samme tid og er tilknyttet flere afdelinger samtidig. Derfor er det vigtigt, at alle afdelingerne har samme tilgang til patient- og pårørendeinddragelse. Endvidere vil involvering af hele hospitalet skabe grundlag for fælles forståelse, holdning og redskaber til inddragelse af patienter og pårørende. Den brede involvering af alle afdelinger vil således kunne udløse væsentlige og positive synergieffekter. Kompetenceudvikling Undersøgelser peger på, at de sundhedsprofessionelle mangler viden om metoder til brugerinddragelse og har vidt forskellige forståelser af, hvad brugerinddragelse er (ViBIS 2013, EU-kommissionen 2012). Derfor er det vigtigt, for at kunne sikre en systematisk og målrettet proces for afprøvning af fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling i stor skala, at der udvikles og gennemføres uddannelsesforløb i metoder både til organisatorisk inddragelse og i metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling på tværs af specialer. Dette vil ske i projektforløb, hvor udforskning af patienternes perspektiv skal bidrage til at opnå den bedste kvalitet i kerneopgaven. I denne fase vil projektet også trække på erfaringer fra Aarhus Universitetshospital om træning i at tilrettelægge og gennemføre konsultationsprocessen på en måde, som understøtter patientens prioriteringer og den faglige rådgivning i relation hertil, som tidligere har vist sig effektiv (Lomborg K et al. 2011). Implementering På baggrund af viden fra ovenstående initiativer, samt viden fra litteratur med videre, vil der blive planlagt og gennemført interventionsprojekter, hvor fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling bliver systematisk afprøvet. En del af implementeringsprocessen er at få aftalt de rigtige rammevilkår med ledelsen herunder frikøb, uddannelse og supervision. Der vil blive inkluderet i alt cirka 30 afdelinger på tværs af specialer, herunder vil allerede igangværende projekter blive inkluderet. Der pågår pt. et pilotprojekt på Aarhus Universitetshospital, hvorunder ni afdelinger arbejder med udvikling af metoder til patientinddragelse samt kompetenceudvikling af personalet. Processer og erfaringer fra disse afdelinger vil indgå som del af det samlede implementeringsgrundlag. Der er i projektet lagt vægt på implementering på tværs af specialer, for at brugerinddragelsespraksis kan implementeres i relation til samlede patientforløb, som oftest går på tværs af specialer. Implementering på tværs af specialer er ligeledes for at opnå synergieffekten af, at man på tværs af centrene arbejder ud fra samme målsætning og derved har et stærkere ledelsesgrundlag for sparring, udvikling og opfølgning. Undervejs i projektet vil de centre og afdelinger, der arbejder med den samme metode, have mulighed for at sparre med hinanden. De vil i forløbet blive støttet af både proceskonsulenter og internationale eksperter. Organisatorisk brugerinddragelse Organisatorisk brugerinddragelse er en tværgående og et fortløbende og fast element i alle projektets faser. Inddragelse af patienters og pårørendes viden i udvikling af brugerinddragende indsatser har 10

12 væsentlig betydning for kvaliteten af indsatserne. Blandt andet peger undersøgelser på, at organisatorisk inddragelse i udvikling af de konkrete redskaber (decision aids), som blandt andet skal understøtte fælles beslutningstagning, er et væsentlig element i at lykkes med reel fælles beslutningstagning (Stacey et al. 2011, Elwyn et al. 2006, Joseph-Williams et al. 2013). DEL 2 Strategi og hovedaktiviteter Strategien og de tilhørende hovedaktiviteter i DEL 2 skal sikre at relevante aktører, som har direkte indflydelse på muligheder for implementering af brugerinddragelse i praksis, får kendskab til projektets resultater og anvender disse til at fremme brugerinddragelse i praksis på hospitaler. Figur 3 DEL 2 Elementer i strategien Pakker Udvikling af konkrete redskaber og let tilgængelig viden om metoder til, effekter af og implementeringsstrategier for brugerinddragelse i praksis på hospitaler herunder bl.a. uddannelsesmaterialer Udbredelse Aktiv formidling af pakkernes indhold og rådgivningstilbud til implementeringsstøtte på hospitaler Nationale rammer Aktiv interessevaretagelse i forhold til nationale og regionale beslutningstagere og hospitaler for at sikre de rigtige rammevilkår for styrket brugerinddragelse på hospitaler Strategien for DEL 2 rummer følgende elementer: Pakker Projektet vil give viden om både effekter af fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling samt viden om implementeringsstrategier. Herudover vil der gennem projektets første del blive udviklet en række konkrete redskaber blandt andet decision aids. Her ud fra vil der blive udviklet samlede pakker, som giver konkrete anvisninger til praksis om effekter af forskellige former for brugerinddragelse, konkrete metoder og redskaber til brugerinddragelse samt forslag til implementeringsstrategier. Denne viden skal formidles i lettilgængelige elektroniske og materielle former, som demonstrerer inddragende praksis og rummer anvisning for praksis, som kan tilpasses alle hospitaler i Danmark uanset beliggenhed og øvrige forudsætninger. For eksempel udarbejdes instruktioner til udvikling af decision aids og små videofilm, der viser hvordan en inddragende samtale med patient og pårørende kan bygges op. 11

13 Udbredelse Formidling af viden er en fortløbende aktivitet gennem hele projektet, men vil i DEL 2 blive mere offensivt målrettet de nationale faglige miljøer med henblik på implementering af brugerinddragelse. Der trækkes blandt andet på viden om, at samspillet imellem forskning, klinik og uddannelse er nøglen til effektiv videnoverførsel (Bjørk IT et al. 2013) samt erfaringer med at integrere nye emner i sundhedsuddannelsernes curriculæ. Desuden tilbydes rådgivning på arbejdspladserne og materialer til introduktionsprogrammer for nyansatte og formidling til hospitalernes udviklingsafdelinger og centerledelser. Herunder vil ViBIS, som national platform for viden om brugerinddragelse, blive brugt til at nå ud til brede kredse med viden, gennem allerede eksisterende formidlings- og rådgivningsaktiviteter, og til at skabe nye aktiviteter, som kan få projektets viden ud på hospitalerne blandt de sundhedsprofessionelle. Nationale rammer Eventuelle barrierer for brugerinddragelse er identificeret undervejs i projektet både interne for eksempel i form af forståelser, lokale vilkår og fysiske rammer men også eventuelle eksterne for eksempel i form af hæmmende økonomiske incitamenter, manglende viden fra grunduddannelserne om brugerinddragelse og manglende konkrete kvalitetskrav i relation til inddragelse. Specielt i projektets tredje og fjerde år vil der blive lagt vægt på formidling til de politiske beslutningstagere på både nationalt og regionalt niveau, som har indflydelse på udformning af vilkår og rammer for hospitalerne. I denne fase vil der blive udarbejdet en egentlig stakeholder analyse, som vil danne grundlag for de strategiske kontakter og formidling af projektets anbefalinger med henblik på at arbejde målrettet mod national udbredelse. Regeringens Nationale Strategi for styrket inddragelse af patienter og pårørende skal formuleres frem mod foråret ViBIS har været aktivt involveret i arbejdet, og strategien er en væsentlig anledning og ramme for arbejdet mod national udbredelse. Strategisk udnyttelse af potentialerne i Den Nationale Strategi vil blive tænkt aktivt ind i en samlet strategi for denne fase. Ligeledes vil der fortløbende blive arbejdet på at skabe alliancer med relevante projekter, som gennem andre tilgange kan styrke implementering af nærværende projekt. Et eksempel er kampagnen Hej Sundhedsvæsen (Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013), hvor indsatserne er målrettet styrkelse af patienter og pårørende, hvor nærværende projekt er målrettet styrkelse af sundhedsvæsenets og de sundhedsprofessionelles vilkår for og evner til at inddrage brugere. ViBIS er etableret i regi af Danske Patienter. ViBIS vil i denne fase kunne bruge Danske Patienters gode og tætte dialog med centrale politikere både nationalt og regionalt - og Danske Patienters positionen som myndighedernes primære samarbejdspartner vedrørende generelle patientforhold. Aarhus Universitetshospital og Universitet som samarbejdsparter vil blandt andet kunne indgå som ambassadører for den brugerinddragende praksis og derigennem skabe et vigtigt legitimitetsgrundlag på tværs af videns og professionsfeltet. 12

14 TIDSPLAN ViBIS ansøger om midler til at gennemføre første del (DEL 1) af et samlet projekt, som over fire år skal udvikle, afprøve og udbrede konkrete og implementerbare modeller til brugerinddragelse. DEL 1 gennemføres i to faser (fase 1 og 2) af hver et års varighed. DEL 1 starter i sommeren 2014 og afsluttes 31. juli DEL 2 gennemføres ligeledes i to faser (fase 3 og 4) af hver et års varighed. Der arbejdes hen imod etablering af et partnerskabsprojekt mellem ViBIS og TrygFonden fra projektets DEL 2. Det er ViBIS ambition, at DEL 2 kan gennemføres i umiddelbar forlængelse af DEL 1, således at det samlede projekt afsluttes i sommeren Figur 4. Tidsplan for det samlede projekt over fire år. EVALUERING Projektets evalueringsdesign bliver fortløbende udviklet gennem DEL 1 og 2 og har afsæt i de opstillede succeskriterier. Evaluering af DEL 1 Evaluering af DEL 1 består af procesindikatorer, som skal afspejle, hvorvidt implementeringen af brugerstyret behandling og fælles beslutningstagning er lykkedes, samt resultatsindikatorer, som skal demonstrere, hvorvidt der er opnået gevinster. Slutteligt skal evalueringen samle op på de eventuelle implementeringsbarrierer, som opleves undervejs. Procesindikatorer Personalets viden om metoderne - fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling. Personalets anvendelse af konkrete metoder til fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling. 13

15 Forståelse for de positive effekter af brugerinddragelse hos de sundhedsprofessionelle. Omfanget af brugerinddragelse i beslutninger om og planlægning af behandling. Omfanget og karakteren af strukturelle barrierer. Patienter og pårørendes indflydelse i udvikling af de organisatoriske rammer og de konkrete redskaber, som anvendes gennem projektet. Kvaliteten af den organisatoriske inddragelse vurderes ud fra følgende evalueringsspørgsmål: Evaluering af proces: Hvad bliver patienter inddraget i, og hvordan oplever patienterne inddragelsen? Resultat: Bidrager inddragelsen til ny viden? Betydning: Hvordan bliver patientperspektivet afspejlet i de beslutninger, der træffes? Resultatindikatorer Der måles overordnet på MTV-perspektivets fire kvalitetsdimensioner: patientoplevet kvalitet, organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og økonomiske effekter. Der findes en lang række måleredskaber, som afspejler de fire dimensioner. Der vil i projektets indledende fase gennemføres en dybtgående analyse af hvilke konkrete måleredskaber, der er bedst egnede til at afdække de fire dimensioner og på den baggrund vil konkrete indikatorer blive opstillet (Stacey et al. 2011, Scholl et al. 2011). Der vil både blive opstillet generiske og specialespecifikke faglige kvalitetsindikatorer. Herunder vil der blive anvendt generiske måleredskaber, som afspejler patienters nytte/udbytte af sundhedsvæsenets indsats blandt andet måling af oplevet livskvalitet og oplevelse af autonomi for patienterne (selvledelse, selvstændighed, selvbestemmelse/self-determination). Der vil blive taget udgangspunkt i validerede måleredskaber inden for teorierne bag brugerinddragelse, herunder Common Sense modellen, Self Determining Theory, Den Motiverede Samtale og teorier vedrørende vurdering af patienters health literacy niveau. Disse omfangsrige måleredskaber vil reduceres til et fælles sæt indikatorer, der kan anvendes på de enkelte prototyper/metoder). Den patientoplevede kvalitet vil blandt andet blive fulgt ved hver enkelt afprøvning af en prototype. Både økonomiske effekter og den organisatorisk kvalitet vil blive evalueret ud fra forskellige mål for effektivitet. Herunder patienternes forbrug af sundhedsydelser i form af antal ambulante besøg, antal sengedage, antal telefonkonsultationer, antal -konsultationer og øvrig telemedicinsk kontakt med videre. Endvidere vil procesindikatorerne: personalets viden om og anvendelse af metoder til inddragelse blive anvendt som mål for den organisatoriske kvalitet. Evaluering af DEL 2 Evaluering af DEL 2 er målrettet afdækning af kendskab til og anvendelse af viden, som er formidlet gennem pakker om effekter af, redskaber til og implementering af metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling på de danske hospitaler. Evalueringen vil tage afsæt i følgende indikatorer: Afdækning af kendskab til pakkernes indhold og oplevelse af betydning for praksis blandt sundhedsprofessionelle i praksis og på uddannelsesinstitutioner. 14

16 Opgørelse af omfang og karakteren af nationale og regionale initiativer, som i projektperioden har været målrettet ændring af rammevilkår for hospitalerne, med formålet at fremme praksis for brugerinddragelse. Afdækning af kendskab til pakkernes indhold og oplevelse af betydning for praksis blandt politiske beslutningstagere i relation til sundhedsvæsenet herunder uddannelsesinstitutioner. Afdækning af antal afdelinger og hele hospitaler, som har implementeret brugerinddragelse i praksis på baggrund af projektets pakker. FORMIDLINGSAKTIVITETER Der sker en løbende formidling gennem alle projektets faser af både proces og resultater med henblik på at kunne opnå maksimal udbredelse af projektets resultater til landets hospitaler inden for den samlede projektperiode. Projektets viden vil blive formidlet gennem en flerstrenget formidlingsstrategi, som vil rumme følgende hovedelementer: Hjemmeside: Som del af ViBIS hjemmeside vil der blive formidlet viden fra projektet gennem hele projektperioden, så alle interessenter har adgang til at følge projektet. Rådgivning: Som led i ViBIS rådgivningsarbejde vil resultater fra projektet løbende blive formidlet på konferencer, gennem undervisning, direkte rådgivning i relation til konkrete projekter med videre. Offentlig formidling: Projektets resultater bliver publiceret i faglige tidsskrifter med henblik på videnspredning og udvikling af vidensfeltet. Ligeledes vil resultaterne søges offentliggjort gennem medierne for at skabe bred politisk opmærksomhed på projektets resultater. Den offentlige formidling vil både ramme de primære og sekundære målgrupper. Strategisk interessevaretagelse: På baggrund af en stakeholder-analyse vil der blive udarbejdet en plan for strategiske kontakter og formidling af projektets anbefalinger med henblik på at arbejde målrettet mod national udbredelse. Dette vil blandt andet målrette sig formidling af viden om strukturelle forudsætninger og løsninger for at understøtte udbredelse af brugerinddragelse nationalt. Danske Patienters velfunderede og nære kontakt til brugere, politikere og myndigheder, samt tætte kontakt til journalister og medier, vil blive anvendt aktivt til at skabe synlighed om projektets resultater. Der vil gennem projektets DEL 1 blive lagt vægt på den lokale formidling til aktørerne omkring Aarhus Universitetshospital for at arbejde målrettet mod udvikling og afprøvning af fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling, så formidlingen i DEL 2 bygger på et solidt og velafprøvet grundlag. I DEL 2 lægges der stigende vægt på den bredere formidling til de politiske og administrative beslutningstagere nationalt og regionalt omkring landets hospitaler for at arbejde målrettet mod udbredelse af den viden, projektet har 15

17 produceret, samt at få skabt de rammevilkår, som kan fremme den fortsatte udvikling af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. FORANKRING OG VIDEREFØRELSE AF INITIATIVET OG DETS RESULTATER Forankring og videreførelse af projektet er led i den samlede strategi og målsætning for projektet. Projektet forankres i ViBIS. ViBIS er i dag bredt anerkendt som det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. ViBIS bliver således aktivt brugt af sundhedsvæsenets aktører til at søge opdateret viden, kompetenceudvikling og rådgivning i relation til udvikling af brugerinddragelse i sundhedsvæsenets praksis. ViBIS har derfor de rigtige forudsætninger for at videreføre projektets resultater. ViBIS er endvidere etableret af Danske Patienter, som har en bred, velfunderet og nær kontakt til politikere og myndigheder samt en god kontakt til journalister og medier. Ligeledes rummer Danske Patienter, i sin egenskab af paraplyorganisation for 79 patientforeninger, et meget omfattende netværk, som organisationen kan formidle og sprede viden gennem. Disse kanaler vil være befordrende og blive anvendt aktivt til at skabe synlighed om projektets resultater. I forlængelse af projektperioden vil det være relevant og ønskeligt at indgå samarbejde med TrygFonden om en udbredelse af projektets resultater til det samlede sundhedsvæsen. Således vil viden fra projektet kunne overføres til primærsektor kommuner og praksissektoren og kunne styrke brugerinddragelse i et samlet sundhedsvæsen. Der arbejdes hen imod partnerskabsprojekt mellem ViBIS og TrygFonden fra projektets DEL 2. Videreførelse af resultaterne på Aarhus Universitetshospital vil blive fastholdt både gennem ændring af kompetencer, organisation og praksis gennem projektperioden. Det er vist, at opbygning af kompetencer blandt personaler i patientinddragelse har effekt for fastholdelse af praksisændringer (Dwamena et al. 2012). Erfaringer fra Aarhus Universitetshospital omkring dagkirurgi, accelererede forløb, egenbehandling med mere viser, at når først en ny praksis ikke blot er indarbejdet i de sundhedsprofessionelles daglige rutiner, men også støttet af organisatorisk tilpasning, så forbliver den en del af den daglige praksis, også selvom der er personaleudskiftning. Endvidere understøttes fastholdelse og udvikling af den inddragende praksis gennem introduktion til nyansatte, systematisk kompetenceudvikling, ligesom ledelserne, som efterspørger brugerstyret behandling og fælles beslutningstagen, vil være drivende for praksisudvikling. ORGANISERING Projektet organiseres med en styregruppe, som følger og har beslutningskompetence i forhold til det samlede projekt. Styregruppen bliver sammensat af repræsentanter fra den samlede partnerkreds: Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Danske Patienter/ViBIS. Herunder vil TrygFonden inviteres til at deltage i styregruppen. Der tilknyttes internationale eksperter, som vil rådgive ledelser og medarbejdere igennem hele projektet. 16

18 Endvidere vil følgende blive tilknyttet projektet: - To projektledere - henholdsvis en projektansvarlig og en metodeansvarlig. De skal i tæt samarbejde varetage organisering, implementering og fremdrift af det samlede projekt samt stå for beskrivelser og implementering af metoder, faglig formidling, analyser, udbredelse og den endelige evaluering. - To proceskonsulenter, der skal støtte afdelingerne i organisatorisk inddragelse, undervisning, implementering med videre. - En videnskabelig medarbejder, der deltager i litteraturstudie, udvikling af indikatorer og måleredskaber, evaluering med videre. Projektledere og proceskonsulenter ansættes i ViBIS, mens den videnskabelige medarbejder ansættes på Aarhus Universitet. Yderligere om medarbejdernes roller og ansættelsessteder fremgår af bemærkninger til budgettet. Figur 5. Organisering PRÆSENTATION AF ANSØGER OG SAMARBEJDSPARTER Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) ViBIS blev etableret i november 2011 med støtte fra TrygFonden, så viden og erfaringer om brugerinddragelse kan blive samlet, udviklet og delt til fordel for alle parter i sundhedsvæsenet. ViBIS vil give sundhedsprofessionelle, ledere, myndigheder, forskere og patienter lettere adgang til viden og rådgivning om brugerinddragelse om effekter, metoder og praksis i relation hertil for på denne måde at skabe bedre muligheder for udvikling af et brugerinddragende sundhedsvæsen i Danmark. 17

19 Organisering Bestyrelse: ViBIS har en bestyrelse bestående af en formand og seks medlemmer (Danske Patienters forretningsudvalg fungerer som bestyrelse). Advisory Board: Advisory Board fungerer som rådgivende gruppe for ViBIS. Boardet består af 17 personer med stor erfaring og viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet (fra forskningsinstitutioner, nationale myndigheder, regioner, kommuner, hospitaler, industri og patientforeninger). Mission og vision ViBIS mission er at sikre en samlet enhed for opsamling, deling og udvikling af viden om brugerinddragelse i Danmark. En viden, der skal fremme implementering af vidensbaseret brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. ViBIS arbejder mod et sundhedsvæsen, hvor vidensbaseret brugerinddragelse er en fuldt integreret del af praksis i både den enkelte patients forløb og i udviklingen af sundhedsvæsenets rammer. ViBIS opgaver: Indsamler, bearbejder og formidler viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Understøtter og udvikler viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Rådgiver og udvikler uddannelsestilbud om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etablerer og opretholder et bredt funderet netværk omkring løsning af opgaverne i ViBIS. Danske Patienter ViBIS er etableret i Danske Patienters sekretariat. Danske Patienter er en paraplyorganisation for patientforeninger i Danmark. Organisationen repræsenterer både patienter med fysiske og psykiske lidelser. Danske Patienter har 17 medlemsorganisationer, der repræsenterer 79 patientforeninger med i alt medlemmer. Organisering Repræsentantskab: Alle Danske Patienters medlemsorganisationer har plads i repræsentantskabet, der er Danske Patienters højeste myndighed. Det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted inden udgangen af april hvert år - og der er midtvejsmøde i efteråret. Repræsentantskabet fastlægger de overordnede synspunkter, politikker og handlingsplaner, der danner grundlag for Danske Patienters arbejde. Forretningsudvalget: Danske Patienters forretningsudvalg består af en formand og repræsentanter fra seks af Danske Patienters medlemsforeninger. Forretningsudvalget holder fem til seks møder årligt, hvor man træffer beslutninger vedrørende Danske Patienters aktiviteter. Mission og vision Danske Patienter fremmer medlemsorganisationernes interesser til gavn for patienter og pårørende. Dette er organisationens mission. Målet er, at det danske sundhedsvæsen bliver centreret om brugernes behov og leverer sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet på et højt internationalt niveau. Danske Patienters indsats skal derfor bidrage til visionen om et patientcentreret sundhedsvæsen i høj international klasse. 18

20 Opgaver Danske Patienter sikrer patienterne de bedst mulige vilkår i behandlingssystemet ved at formulere politik på baggrund af dokumenteret viden. Via et konstruktivt samarbejde og en løbende dialog med myndigheder, organisationer, erhverv og forskningsinstitutioner skabes der betingelser for at bringe patienternes interesser i centrum. Aarhus Universitetshospital Projektet er etableret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital består af 52 afdelinger, hvoraf de 30 er kliniske afdelinger fordelt i fem kliniske centre. Hospitalet har således den tilstrækkelige volumen til at kunne afprøve i stor skala. Hospitalets ledelse har valgt patientinddragelse som et tværgående strategisk indsatsområde. Aarhus Universitetshospital har yderligere en fordel af at være koblet på Universitetet som åbner mulighed for at projektet har let adgang til erfaringer med samarbejde med uddannelsesinstitutioner, som vil blive en vigtig aktivitet i DEL 2. Aarhus Universitet Aarhus Universitet har i samarbejde med Aarhus Universitetshospital etableret et professorat inden for patientinvolvering. Herved sikres en forskningsmæssig forankring af afprøvningen af metoderne ligesom erfaringerne formidles til de studerende. 19

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN UDBREDELSEN AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Korte oplæg dialog - erfaringsudveksling HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN

Læs mere

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 1. Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL Patientrapporterede oplysninger (PRO) er både relevante og effektive mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor bør de indgå i vurderingen af sundhedsvæsenets

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere