Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007

2 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil or less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. ISSN (tryk, Serie H: Regnskabsstatistik for akvakultur) ISSN (on-line, Serie H: Regnskabsstatistik for akvakultur) 2 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 Akvakulturerhvervet Produktion og driftsomkostninger i 2005 og Dambrug Traditionelle dambrug Traditionelle dambrug Økonomiske størrelsesklasser Dambrug med recirkulering Modeldambrug Økologiske dambrug Havbrug Ålebrug Skaldyrsopdræt Andre anlæg Virksomhedsniveauet Tabelfortegnelse Materialeudvælgelse og beregningsmetode Ordforklaring English Abstract: Danish Aquaculture Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 3

4 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

5 Forord Den foreliggende regnskabsstatistik for 2006 er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra 194 anlægsregnskaber, hvilket svarer til 60 pct. af den samlede population på 325 akvakulturanlæg. 46 pct. af regnskaberne er indhentet fra revisorer efter tilsagn fra de medvirkende anlægsejere, mens 14 pct. er hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som supplement til de frivillige indberetninger. De indsamlede regnskaber dækker 84 pct. af det samlede bruttoudbytte. Som følge af at statistikken er baseret på en delmængde af samtlige regnskaber, er resultaterne behæftet med en vis usikkerhed. De 325 anlæg er fordelt på 189 virksomheder. For virksomheder, der ikke anvender kalenderåret som regnskabsår, er anvendt regnskaber, som er afsluttet i Som noget nyt er der præsenteret resultater for skaldyrsopdræt. Datagrundlaget har ikke muliggjort præsentation af detaljerede produktions og regnskabsoplysninger hvorfor resultaterne foreligger summarisk. For åleopdrættene er stikprøvens dækning mindre end for de øvrige anlægstyper, hvilket gør at datagrundlaget kun tillader præsentation af summariske resultater. Statistikken omhandler kun aktive, kommercielle anlæg. Regnskabsstatistikken er grupperet efter anlægstype og økonomisk størrelsesklasse. Statistikken er også tilgængelig på Fødevareøkonomisk Instituts hjemmeside I tilknytning til statistikken er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Akvakultur, Fiskeridirektoratet samt erhvervets revisorer. Gruppen bringes herved en tak for dens medvirken, ligesom der rettes en tak til de akvakultur-ejere, der har stillet deres regnskab til rådighed, og til de revisorer, der har stået for indberetning til instituttet. Projektet er finansieret af den Europæiske Unions Fiskeriprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv. Hans Kristian Rømer Westh og Bruno Laursen Cozzari har stået for regnskabsbearbejdning, databehandling og udarbejdelse af publikationen, bistået af statistikchef Vøgg Løwe Nielsen. Elsebeth Vidø har medvirket til tekstbehandling og layout. Fødevareøkonomisk Institut, december 2007 Søren E. Frandsen Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 5

6 Akvakulturerhvervet anlæg Fødevareøkonomisk Institut har opgjort den aktive population af kommercielle akvakulturanlæg i Danmark i 2006 til at være 325 anlæg. Samlet bruttoudbytte på 1017 mio. kr. Bruttoudbyttet i erhvervet udgjorde mio. kr., jf. tabel 1.1, hvilket svarer til en stigning på 7 pct. i forhold til 2005, mens erhvervets samlede driftsomkostninger var på 844 mio. kr., svarende til en stigning på 2 pct. Afskrivningerne var på 45 mio. kr., hvilket gav et driftsresultat før renter på 128 mio. kr. Nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 61 mio. kr. Det samlede driftsresultat for hele akvakultursektoren blev således et overskud på 66 mio. kr., mod et driftsresultat for 2005 på 39 mio. kr., jf. tabel 1.1 og 1.2. Figur 1 Antal anlæg og bruttoudbytte fordelt på anlægstype % 90% 80% 70% 60% Traditionelle dambrug Dambrug med recirkulering 50% Modeldambrug 40% Havbrug 30% 20% 10% 0% Antal anlæg Bruttoudbytte Ålebrug Skaldyrsanlæg Andre anlæg Kilde: Tabel 2.1 og 3.1 Gennemsnitligt driftsresultat på kr. pr. anlæg Det gennemsnitlige bruttoudbytte pr. anlæg var på 3,1 mio. kr., mens driftsomkostninger udgjorde 2,6 mio. kr. Afskrivningerne var på kr., hvilket resulterede i et positivt driftsresultat før renter på kr. pr. anlæg. Nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter 6 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

7 udgjorde tilsammen kr. Det samlede driftsresultat for det gennemsnitlige akvakulturanlæg blev således et overskud på kr., mod et driftsresultat for 2005 på kr., jf. tabel 1.3. og 1.4. Driftsresultatet for enkeltmands-ejede virksomheder dækker også aflønning af ejerens arbejde Investeringerne steg til kr. pr. anlæg Man skal være opmærksom på, at der er forskel på driftsresultatet for selskaber og enkeltmandsejede virksomheder. Forskellen består i, at driftsresultatet for enkeltmandsejede virksomheder skal dække både aflønning af ejerens arbejdsindsats samt forrente egenkapitalen, mens driftsresultatet for selskaber kun skal forrente egenkapitalen. De gennemsnitlige aktiver pr. anlæg udgjorde 4,0 mio. kr., hvoraf varebeholdning udgjorde 1,3 mio. kr. og grunde og bygninger 1,2 mio. kr. Blandt passiverne steg den kortfristede gæld til 2,0 mio. kr., den langfristede gæld faldt til 0,9 mio. kr. og egenkapitalen steg til 1,0 mio. kr. De gennemsnitlige investeringer pr. anlæg var på kr., og modeldambrugene havde ligesom i 2005 de største investeringer. I 2006 blev der i gennemsnit investeret 2,1 mio. kr. pr. modeldambrug, i modsætning til 2005 hvor gennemsnittet var 5,6 mio. kr., jf. tabel 2.4. I 2006 var der 10 modeldambrug i populationen mod 8 i Modeldambrugene var i 2004 og 2005 i en opbygningsfase, men i 2006 er der kun kommet to nye modeldambrug til, hvilket både forklarer de høje investeringer og nedgangen i de gennemsnitlige investeringer i modeldambrug i Havbrug og ålebrug havde jf. tabel 3,4, som de næstmest investeringstunge anlægstyper, en gennemsnitlig investering på hhv kr. og kr. pr. anlæg. For de traditionelle dambrug var investeringerne kr. pr. anlæg. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 7

8 Produktion og driftsomkostninger i 2005 og 2006 I det følgende afsnit er de væsentligste forskelle i erhvervets produktion og driftsomkostninger mellem 2005 og 2006 belyst. Produktionen steg med 2 pct. Produktion Den samlede producerede mængde af fisk steg med 2 pct. til tons i De dominerende udviklinger var et fald i konsumproduktionen, en stigning i produktionen af yngel og sættefisk og en stigning i fiskebeholdningen. Konsumproduktionen udgjorde 79 pct. af den samlede producerede mængde i 2006, hvilket var et fald på 12 pct. i forhold til For bedre at vise forskellene i de små produktgrupper er den producerede mængde af fisk til konsum udeladt af figur 2. Figur 2 Produktion af fisk til andet end konsum på alle erhvervets anlæg i 2004 til Ton Yngel/sættefisk Udsætning frivand Udsætning Put And Take Døde, kasserede, undslupne Anden produktion af fisk Kilde: Tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

9 Stor vækst i produktionen af yngel og sættefisk Yngel og sættefisk Faldet i produktionen af yngel og sættefisk i 2005 blev i 2006 afløst af en stigning på tons, svarende til 45 pct. når man sammenligner med den samlede produktionen af yngel og sættefisk og sættefisk til havbrug for jf. tabel 1.1. Det skal her bemærkes, at det ikke har været muligt at adskille sættefisk og sættefisk til havbrug. Udsætning Put and Take og udsætning i frivand 1. Produktionen af fisk til udsætning til Put & Take steg kraftigt i 2006, hvorimod produktionen af fisk til udsætning i frivand viste en stor nedgang. Samlet set er der dog tale om en stigning i disse produktgrupper fra ton i 2005 til i 2006, jf. tabel 1.1. Døde, Kasserede og undslupne fisk Mængden af døde fisk er mere end fordoblet fra 2005 til 2006 jf. tabel 1.1. En medvirkende årsag til at stigningen er så markant, som det er tilfældet er formentlig, at det i højere grad end for 2005 er lykkedes at får data for denne gruppe. Regulering af fiskebeholdning Regulering af fiskebeholdning beskriver ændringen i beholdningen af fisk i damme m.v. fra primo til ultimo i regnskabsåret. Regulering af fiskebeholdning steg med 966 tons i 2006, efter at den i 2005 var faldet med 1756 tons. Når værdien af reguleringen stiger kraftigere end reguleringen af mængden, skyldes det, at lageret er værdisat til en højere pris som følge af højere salgspriser, jf. tabel 1.1. Rogn og øjenæg Det fremgår af tabel 1.1, at produktionen af rogn faldet med 22 pct. fra 2005 til 2006, hvorimod produktionen af øjenæg steg med 26 pct.. Det er samme tendens som for året før, blot er faldet i rogn større og væksten i øjenæg mindre i Udsætning i frivand er udsætning af fisk i danske vandløb. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 9

10 Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger udgjorde 844 mio. kr. i 2006, hvilket var en stigning på 2 pct. i forhold til Figur 3 viser sammensætningen af driftsomkostningerne for alle anlæg i årene 2004 til Figur 3 Driftsomkostninger for alle erhvervets anlæg i 2004 til Kr Kilde: Tabel Fisk Foder Personale Andre Omkostningerne til fisk steg Omkostninger til foder stabile Omkostninger til fisk Omkostningerne til fisk steg fra at udgøre 23 pct. af de samlede driftsomkostninger i 2005 til 25 pct. i 2006., jf. tabel 1.1. Stigningen sker til trods for en stigning i udbuddet af yngel og sættefisk, som også kendetegnede Foderomkostninger Omkostningerne til foder mv. steg fra at udgøre kr. i 2005 til i I forhold til de samlede driftsomkostninger var omkostningerne til foder dog uændret på 32 pct., jf. tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

11 Omkostninger til personale faldt Personaleomkostninger Personaleomkostningerne faldt fra 128 mio. kr. i 2005 til 124 mio. kr. i 2006, hvor de udgjorde 15 pct. af driftsomkostningerne, jf. tabel 1.1. Dambrug Dambrugsanlæggene er i 2006 opdelt i de samme 3 anlægstypegrupper som i 2005 statistikken: Traditionelle ferskvandsdambrug, Dambrug med recirkulering og Modeldambrug 2. Traditionelle dambrug 248 dambrug Den mest udbredte anlægstype er det traditionelle dambrug, hvor hovedparten af anlæggene producerer regnbueørreder på mellem 200 og 500 gram til konsum. Omkring 80 pct. af produktionen går til eksport, hvor Tyskland er hovedaftager. I populationen indgår 271 dambrugsanlæg, som alle er placeret i Jylland. Bruttoudbytte på 464 mio. kr. for de traditionelle dambrug Fald i den samlede produktion Det samlede bruttoudbytte for de traditionelle dambrug udgjorde 464 mio. kr., hvoraf 290 mio. kr. svarende til 63 pct. var fra fisk solgt til konsum. Den producerede mængde til konsum var på ton. Værdien af produktionen af yngel og sættefisk var 85 mio. kr., svarende til 18 pct. af bruttoudbyttet, jf. tabel 2.1. Sammenlignet med 2005 faldt produktionen af fisk til konsum fra de traditionelle dambrug med ton, mens der var en kraftig stigning på ton i produktionen af yngel og sættefisk, samt en positiv regulering af beholdningen af fisk på ton. Samlet set betød dette, at produktionen inklusiv regulering af fiskebeholdningen faldt med ton i forhold til 2005, jf. tabel Modeldambrugene er type 3, som er den mest intensive form for modeldambrug. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 11

12 Fald i bruttoudbyttet, men forbedret med 7,7 mio. kr. i 2006 Driftsomkostninger udgjorde 1,6 mio. kr. pr. anlæg Driftsresultat på kr. pr. anlæg Det samlede bruttoudbytte faldt med 15 mio. kr. fra 479 mio. kr. i 2005 til 464 mio. kr. i Når faldet i bruttoudbytte var forholdsvis lille i sammenligning med faldet i den samlede produktion, skyldes det dels den øgede produktion af yngel og sættefisk og dels generelt højere priser på akvakulturprodukter i Da driftsomkostningerne samtidig faldt med 22 mio. kr., blev driftsresultatet før renter forbedret med 7,4 mio. kr. til 58 mio. kr. Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 26 mio. kr., hvilket gav et samlet driftsresultat på 31 mio. kr. mod et driftsresultat for 2005 på 29 mio. kr., jf. tabel 2.1 og 2.2. Driftsomkostninger pr. anlæg var på 1,6 mio. kr. Herunder udgjorde omkostninger til foder 0,6 mio. pr. anlæg i 2006, svarende til 39 pct. af driftsomkostningerne og en stigning på 2 pct. i forhold til Omkostninger til fisk og personaleomkostninger udgjorde begge 0,3 mio. eller ca. 20 pct. af driftsomkostningerne. Afskrivningerne steg til kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 2.3. Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter blev det samlede driftsresultatet til et overskud på kr. pr. dambrugsanlæg og en forbedring på 18 pct. i forhold til 2005, jf. tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

13 Figur 4 Driftsomkostninger for traditionelle dambrugsanlæg 2006 Andre 25% Fisk 19% Personale 17% Foder 39% Kilde: Tabel 2.3. Traditionelle dambrug Økonomiske størrelsesklasser De traditionelle dambrug er opdelt på økonomiske størrelsesklasser i tabel Det er kun for de traditionelle dambrug, at dette har været muligt, da der ikke for de øvrige anlægstyper er tilstrækkeligt med anlæg Størrelsen på de enkelte dambrugsanlæg varierer meget. For at tage højde for evt. stordriftsfordele ved produktion af større mængder er de traditionelle dambrug blevet opdelt efter økonomisk størrelse i 4 klasser baseret på deres bruttoudbytte fra fisk, æg og rogn. Klasse 1 producerede 7 pct. af bruttoud- Økonomisk størrelsesklasse 1 (fra 0 til kr.) I klasse 1 var 86 dambrugsanlæg, hvilket svarer til 35 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg, men klasse 1 står blot for produktion af ton, svarende til 6 pct. af den samlede produktion Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 13

14 byttet i traditionelle dambrug. Bruttoudbyttet udgjorde 31 mio. kr. svarende, til 7 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 3.1. Figur 5 Antal anlæg og bruttoudbytte fordelt på økonomisk størrelsesklasse % 80% 60% 40% % 0% Antal anlæg Bruttoudbytte Anm.: De økonomiske størrelsesklasser er fordelt efter værdien af bruttoudbyttet ekskl. regulering i kr. Kilde: Tabel 4.1 Driftsresultat før renter på kr. i klasse 1 Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 1 faldt til kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger faldt til henholdsvis kr. og kr. Driftsresultatet før renter steg dermed til kr. pr. anlæg, i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Nettorenteudgifterne var på kr., og driftsresultatet blev dermed et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Klasse 2 producerede 10 pct. af bruttoudbyttet Overskud pr. anlæg på kr. i Økonomisk størrelsesklasse 2 (fra til 1,4 mio. kr.) Klasse 2 omfattede 46 dambrugsanlæg, hvilket svarede til 19 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg. Klasse 2 producerede ton svarende til 10 pct. af produktionen i de traditionelle dambrug. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 47 mio. kr., svarende til 10 pct. af det samlede bruttoudbytte i klasse 2, jf. tabel 4.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 2 var på 1,0 mio. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis kr. og kr. Driftsresultatet før renter faldt til 14 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

15 klasse 2 Klasse 3 producerede 25 pct. af bruttoudbyttet kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Nettorenteudgifterne var på kr., mens driftsresultatet blev et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Økonomisk størrelsesklasse 3 (fra 1,4 til 2,5 mio. kr.) Klasse 3 omfattede 60 dambrugsanlæg svarende til 24 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg. Produktionen i klasse 3 udgjorde ton, svarende til 25 pct. af de traditionelle dambrugs samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 117 mio. kr., svarende til 25 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 4.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 3 var på 1,9 mio. kr., mens driftsomkostninger og afskrivninger udgjorde henholdsvis 1,7 og 0,1 mio. kr. Driftsresultatet før renter steg til kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Overskud pr. anlæg på kr. i klasse 3 Nettorenteudgifterne var på kr., mens driftsresultatet blev et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Klasse 4 producerede 58 pct. af bruttoudbyttet Økonomisk størrelsesklasse 4 (fra 2,5 mio. kr. og derover) Den økonomiske størrelsesklasse 4 omfattede 56 dambrugsanlæg, hvilket svarer til 23 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg, men deres produktion udgjorde ton, svarende til 59 pct. af disse dambrugs samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 269 mio. kr., svarende til 58 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 4.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 4 var på 4,8 mio. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis 3,9 og 0,2 mio. kr. Driftsresultatet før renter steg til kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 15

16 Overskud pr. anlæg på kr. i klasse 4 Nettorenteudgifterne var på kr., mens selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter samlet bidrog negativt til det endelige driftsresultat, som blev et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Figur 6 Driftsomkostninger for traditionelle dambrugsanlæg fordelt på økonomisk størrelsesklasse % 80% 60% 40% Fisk Foder Personale Andre 20% 0% Anm.: De økonomiske størrelsesklasser er fordelt efter værdien af bruttoudbyttet ekskl. regulering i kr Kilde: Tabel 4.3. I figur 6 ses den procentvise omkostningsfordeling for de 4 økonomiske størrelsesklasser. Dambrug med recirkulering Dambrug med en høj grad af recirkulering er blevet taget ud som en særskilt anlægstype fra dambrugene, da deres omkostningsstruktur udskiller sig ved et relativt højt forbrug af el samt højere omkostninger til vedligeholdelse af anlæggene. 22 dambrug med recirkulering Der er udpeget 22 anlæg med en høj grad af recirkulering i populationen. Klassificeringen er sket på baggrund af oplysninger fra Fiskeridirektoratets register og Dansk Akvakultur. Da der ikke på nuværende tidspunkt er en fast defineret græn- 16 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

17 se for, hvornår et anlæg har en høj grad af recirkulering, vil antallet af anlæg i denne gruppe kunne blive ændret ved fastsættelse af en mere objektivt defineret grænse. Bruttoudbytte på 69 mio. kr. Fald i produktionen Driftsresultatet blev forbedret med knap 8 mio. kr. fra 2004 til 2005 Det samlede bruttoudbytte fra dambrug med recirkulering udgjorde 69 mio. kr., hvoraf 53 mio. kr., svarende til 78 pct. kom fra fisk produceret til konsum. Den producerede mængde var på ton. Værdien af produktionen af yngel og sættefisk var på 5,4 mio. kr., svarende til 8 pct. af det samlede bruttoudbytte for denne anlægstype, jf. tabel 2.1. Sammenlignet med 2005 faldt produktionen af fisk til konsum med 698 ton, mens produktionen af yngel og sættefisk faldt med 184 ton. Reguleringen af fiskebeholdningen var steg med 425 ton. Samlet set betød dette, at produktionen for dambrug med recirkulering faldt med 265 ton i forhold til 2005, jf. tabel 2.1. Bruttoudbyttet steg fra 2005 til 2006 med 5,1 mio. kr. til trods for det samtidige fald i produktionen. Driftsomkostningerne faldt med 2,3 mio. kr., og afskrivningerne faldt med 0,6 mio. kr. hvorved driftsresultatet før renter blev forbedret med 7,9 mio. kr. i forhold til året før. Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 5,4 mio. kr. Driftsresultatet steg til 4,2 mio. kr. mod et negativt driftsresultat for 2005 på 1,1 mio. kr. Driftsomkostninger på 2,5 mio. kr. Driftsomkostningerne pr. anlæg var på 2,5 mio. kr. Heraf var den største udgiftspost omkostninger til foder, som gennemsnitligt udgjorde kr. pr. anlæg, hvilket svarer til 38 pct. af driftsomkostningerne. Af andre betydelige udgiftsposter skal nævnes personaleomkostninger og omkostninger til fisk, som udgjorde henholdsvis 17 og 11 pct. af driftsomkostningerne. Afskrivningerne udgjorde kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 2.3. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 17

18 Underskud på kr. pr. anlæg Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter blev det samlede driftsresultatet et overskud på kr. pr. dambrugsanlæg med recirkulering, jf. tabel 2.4. Figur 7 Driftsomkostninger for dambrugsanlæg med recirkulering 2006 Andre 28% Fisk 11% El 6% Foder 38% Personale 17% Kilde: Tabel 2.3. Modeldambrug Modeldambrug er en ny type af dambrug, med høj grad af recirkulering og intensiv produktion. Der anvendes pumper til at drive vandet rundt og biofiltre til rensning af vandet. Da der sker en høj grad af rensning af vandet, er der blevet tildelt en højere foderkvote til disse nybyggede anlæg. Anlægstypen modeldambrug dækker her kun over de anlæg, som er modeldambrug af type 3 6. Dette skyldes, at disse anlæg er de mest intensive, mens modeldambrug type 1 og 2 indgår i enten de traditionelle dambrug eller i dambrug med recirkulering, da disse modeldambrugs omkostningsstruktur ikke adskiller sig væsentligt fra de nævnte anlægstypers. 6 De forskellige typer af modeldambrug er beskrevet i: Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav. Arbejdsrapport fra DMU nr. 183 (2003). 18 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

19 10 modeldambrug Bruttoudbytte på 73 mio. kr. I 2006 var der 10 modeldambrugsanlæg (type 3). Den samlede produktion var på ton til en værdi af 73 mio. kr., jf. tabel 2.1. Der er i 2006 to anlæg flere end i 2005, men produktionsfremgangen fra 2005 er på 2100 tons og 42 mio. kr. i bruttoudbytte. Det samlede bruttoudbytte for modeldambrugene udgjorde 73 mio. kr., hvoraf 55 mio. kr. svarende til 75 pct. kom fra fisk solgt til konsum. Den solgte mængde fisk til konsum var på ton, jf. tabel 2.1. Sammenlignet med 2006 steg salget af fisk til konsum med ton, og der var en positiv regulering af fiskebeholdning på 306 tons, jf. tabel 2.1. Negativt drifts-resultat på 4,5 mio. kr. Driftsomkostninger på 5,4 mio. kr. Det samlede bruttoudbytte steg fra 2005 til 2006 med 42 mio. kr. Driftsomkostningerne steg i samme periode med 25 mio. kr., og selvom afskrivningerne som følge af høje investeringer i modeldambrugene steg med 2,7 mio. kr., blev driftsresultatet før renter i 2006 til et overskud på 12,2 mio. kr. i forhold til et underskud på 1,5 mio. kr. i Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 6,1 mio. kr., hvilket gav et samlet driftsresultat på 6,1 mio. kr. mod et negativt driftsresultat for 2005 på 4,5 mio. kr., jf. tabel 2.2. Driftsomkostningerne pr. anlæg var på 5,4 mio. kr. Heraf var den største udgiftspost omkostninger til foder, som gennemsnitligt udgjorde 2,3 mio. kr. pr. anlæg, hvilket svarer til 43 pct. af driftsomkostningerne. Af andre betydelige udgiftsposter skal nævnes personaleomkostninger, omkostninger til fisk, samt omkostninger til el, som udgjorde henholdsvis 17, 15 og 8 pct. Afskrivningerne udgjorde 0,6 mio. kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på 1,2 mio. kr. pr. anlæg, jf. tabel 2.3. Overskud på Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 19

20 kr. pr. anlæg nettoindtægter steg det samlede driftsresultat til et overskud på kr. pr. modeldambrugsanlæg i forhold til et underskud på i 2005, jf. tabel 2.4. Figur 8 Driftsomkostninger for modeldambrugsanlæg 2006 Andre 17% Fisk 15% El 8% Personale 17% Foder 43% Kilde: Tabel 2.3 Den store forbedring af modeldambrugenes økonomiske situation fra 2005 til 2006 hænger sammen med, at overgangen til modeldambrug for hovedparten af anlæggene ikke var afsluttet i produktionsåret Regnskabstallene for 2006 viser derfor et mere retvisende billede for modeldambrugsdriften. Det skal dog tillægges at 2006 var et år præget af gode afsætningsforhold på regnbueørred. Økologiske dambrug 2 økologiske dambrug Der var ved udgangen af 2006 kun 2 økologiske dambrug. De indgår i gruppen af traditionelle dambrug, da der af diskretionshensyn ikke kan præsenteres resultater for så lille en gruppe. Det forventes at der er flere økologiske dambrug i 2007, hvilket måske åbner mulighed for, at denne anlægstype kan vises separat i statistikken i kommende år. 20 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

21 Havbrug 19 havbrug I 2005 var der 19 havbrugsanlæg fordelt på 6 virksomheder. Havbrugene opdrætter regnbueørreder i netbure i havet. Regnbueørrederne sættes ud om foråret og tages op i oktober og november, hvor de har en størrelse på mellem 2 og 4 kg. En meget vigtig del af havbrugsproduktionen er produktionen af rogn. Mere end 90 pct. af produktionen fra havbrugene eksporteres. Bruttoudbytte på 270 mio. kr. i havbrugene Produktionen steg med ton Positivt driftsresultat på 12,6 mio. kr. Driftsomkost- Det samlede bruttoudbytte fra havbrugene udgjorde 270 mio. kr., hvoraf 188 mio. kr. svarende til 70 pct. af det samlede bruttoudbytte var fisk til konsum, jf. tabel 3.1. Den producerede mængde til konsum var på ton. Værdien af produktionen af rogn var på 68 mio. kr., svarende til 25 pct. af bruttoudbyttet i havbrugene, jf. tabel 3.1. Sammenlignet med 2005 steg produktionen af fisk til konsum med 597 ton, mens produktionen af rogn faldt med 115 ton. Reguleringen af fiskebeholdningen steg med 864 ton og mængden af døde, kasserede og undslupne fisk steg med 405 ton. Den samlede produktion for havbrugene blev således ton større end i jf. tabel 3.1. Det samlede bruttoudbytte steg fra 2005 til 2006 med 33 mio. kr., hvilket skyldes øget produktion og positiv prisudvikling i Driftsomkostningerne steg i samme periode med 15 mio. kr., og da afskrivningerne steg med 0,3 mio. kr., blev driftsresultatet før renter på 26 mio. kr. i forhold til 8,7 mio. kr. året før. Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 13 mio. kr., hvilket gav et samlet positivt driftsresultat på 12,6 mio. kr. mod et positivt driftsresultat for 2005 på 5,6 mio. kr., jf. tabel 3.1 og 3.2. Driftsomkostninger pr. anlæg var på 12,4 mio. kr. Heraf var den største udgiftspost omkostninger til fisk, som udgjorde 4,7 mio. kr. pr. anlæg, hvilket svarer til 38 pct. af driftsom- Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 21

22 ninger på 12,4 mio. kr. pr. anlæg Driftsresultat på kr. pr. havbrugsanlæg kostningerne. Af andre betydelige udgiftsposter skal nævnes omkostninger til foder, salg og distribution samt personaleomkostninger, som udgjorde henholdsvis 25, 20 og 7 pct. Afskrivningerne udgjorde 0,4 mio. kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på 1,4 mio. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.3. Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter blev det samlede driftsresultatet til et overskud på kr. pr. havbrug, jf. tabel 3.4. Figur 9 Driftsomkostninger for havbrugsanlæg 2006 Andre 10% Salgs- og distribution 20% Fisk 38% Personale 7% Foder 25% Kilde: Tabel 3.3. Ålebrug 9 ålebrug Der var i ålebrug fordelt på 9 virksomheder. Ålebrugenes produktion foregår i recirkulerede anlæg, og produktionen er næsten udelukkende ål til konsum, hvoraf ca. 95 pct. eksporteres. I anlægstypen ålebrug indgår nogle få anlæg, der også producerer en mindre mængde af andre arter. Disse anlæg er placeret under ålebrug, da ål er den værdi- 22 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

23 mæssigt mest betydningsfulde art af anlæggenes produktion, og fordi det ikke har været muligt at fordele omkostningerne på de forskellige arter i produktionen. Til trods for at stikprøven bag den foreliggende regnskabsstatistik for 2006 omfatter de fleste åleopdræt er dækningen af den samlede produktion og omsætning for gruppen ikke tilstrækkelig til en fuld præsentation af gruppens resultater. Det betyder at der er en større usikkerhed omkring de detaljerede produktions og regnskabstal, hvorimod totalerne er mere solide idet de bakkes op af produktions- og regnskabsoplysninger fra hhv. Fiskeridirektoratet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I den foreliggende statistik er det således totalerne, der er præsenteret, ligesom der ikke er gennemsnitstal for disse anlæg i tabel 3.3. og 3.4. Bruttoudbytte på 127 mio. kr. i ålebrugene Produktionen steg med 113 ton Positivt driftsresultat på 20,5 mio. kr. Det samlede bruttoudbytte fra ålebrugene udgjorde i mio. kr. og i mio. kr. svarende til en stigning på 4 pct., jf. tabel 3.1. Sammenlignet med 2005 steg produktionen af ål med 113 ton til ton svarende til en stigning på 6pct., jf. tabel 3.1. Da stigningen i bruttoudbyttet var 4,6 mio. kr., mens driftsomkostningerne steg med 0,5 mio. kr., og afskrivningerne steg med knap 0,1 mio. kr., blev driftsresultatet før renter på 29,3 mio. kr. Nettoenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 8,7 mio. kr., hvilket gav et samlet positivt driftsresultat på 20,5 mio. kr. mod et positivt driftsresultat for 2005 på 16,8 mio. kr., jf. tabel 3.1 og 3.2. Bruttoudbytte på 9,9 mio. kr. for andre anlæg Det samlede bruttoudbytte for de 2 anlægstyper var i 2006 på 9,9 mio. kr. Heraf var 5,5 mio. kr. produktion til konsum og 1,6 mio. kr. produktion til udsætning i Put and Take søer. Gruppen af andre anlæg havde endvidere bruttoudbytte fra andre indtægter for 1,1 mio. kr. jf. tabel 3.1. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 23

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg

Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg pmcewtfrhouse(ajpfrs ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak'tieselskab Hjaltesvej 16, Postboks 1443 7500 Holstebro E-mail: holstebro(êpwc.dk Telefon 96 II is 00 Telefax 96 II 1900 Projekt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Undervisningsnotat til emne 5:

Undervisningsnotat til emne 5: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til emne 5: Årsregnskabets struktur Emnet vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye årsregnskabslovs skemakrav med henvisninger til lærebogens

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6.1. Indledning Formål Anlægstyper og arter Fiskeriet tæt på at være optimalt reguleret øget samfundsmæssigt bidrag skal derfor komme fra akvakultur Hvilke barrierer

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere