Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007

2 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil or less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. ISSN (tryk, Serie H: Regnskabsstatistik for akvakultur) ISSN (on-line, Serie H: Regnskabsstatistik for akvakultur) 2 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 Akvakulturerhvervet Produktion og driftsomkostninger i 2005 og Dambrug Traditionelle dambrug Traditionelle dambrug Økonomiske størrelsesklasser Dambrug med recirkulering Modeldambrug Økologiske dambrug Havbrug Ålebrug Skaldyrsopdræt Andre anlæg Virksomhedsniveauet Tabelfortegnelse Materialeudvælgelse og beregningsmetode Ordforklaring English Abstract: Danish Aquaculture Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 3

4 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

5 Forord Den foreliggende regnskabsstatistik for 2006 er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra 194 anlægsregnskaber, hvilket svarer til 60 pct. af den samlede population på 325 akvakulturanlæg. 46 pct. af regnskaberne er indhentet fra revisorer efter tilsagn fra de medvirkende anlægsejere, mens 14 pct. er hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som supplement til de frivillige indberetninger. De indsamlede regnskaber dækker 84 pct. af det samlede bruttoudbytte. Som følge af at statistikken er baseret på en delmængde af samtlige regnskaber, er resultaterne behæftet med en vis usikkerhed. De 325 anlæg er fordelt på 189 virksomheder. For virksomheder, der ikke anvender kalenderåret som regnskabsår, er anvendt regnskaber, som er afsluttet i Som noget nyt er der præsenteret resultater for skaldyrsopdræt. Datagrundlaget har ikke muliggjort præsentation af detaljerede produktions og regnskabsoplysninger hvorfor resultaterne foreligger summarisk. For åleopdrættene er stikprøvens dækning mindre end for de øvrige anlægstyper, hvilket gør at datagrundlaget kun tillader præsentation af summariske resultater. Statistikken omhandler kun aktive, kommercielle anlæg. Regnskabsstatistikken er grupperet efter anlægstype og økonomisk størrelsesklasse. Statistikken er også tilgængelig på Fødevareøkonomisk Instituts hjemmeside I tilknytning til statistikken er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Akvakultur, Fiskeridirektoratet samt erhvervets revisorer. Gruppen bringes herved en tak for dens medvirken, ligesom der rettes en tak til de akvakultur-ejere, der har stillet deres regnskab til rådighed, og til de revisorer, der har stået for indberetning til instituttet. Projektet er finansieret af den Europæiske Unions Fiskeriprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv. Hans Kristian Rømer Westh og Bruno Laursen Cozzari har stået for regnskabsbearbejdning, databehandling og udarbejdelse af publikationen, bistået af statistikchef Vøgg Løwe Nielsen. Elsebeth Vidø har medvirket til tekstbehandling og layout. Fødevareøkonomisk Institut, december 2007 Søren E. Frandsen Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 5

6 Akvakulturerhvervet anlæg Fødevareøkonomisk Institut har opgjort den aktive population af kommercielle akvakulturanlæg i Danmark i 2006 til at være 325 anlæg. Samlet bruttoudbytte på 1017 mio. kr. Bruttoudbyttet i erhvervet udgjorde mio. kr., jf. tabel 1.1, hvilket svarer til en stigning på 7 pct. i forhold til 2005, mens erhvervets samlede driftsomkostninger var på 844 mio. kr., svarende til en stigning på 2 pct. Afskrivningerne var på 45 mio. kr., hvilket gav et driftsresultat før renter på 128 mio. kr. Nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 61 mio. kr. Det samlede driftsresultat for hele akvakultursektoren blev således et overskud på 66 mio. kr., mod et driftsresultat for 2005 på 39 mio. kr., jf. tabel 1.1 og 1.2. Figur 1 Antal anlæg og bruttoudbytte fordelt på anlægstype % 90% 80% 70% 60% Traditionelle dambrug Dambrug med recirkulering 50% Modeldambrug 40% Havbrug 30% 20% 10% 0% Antal anlæg Bruttoudbytte Ålebrug Skaldyrsanlæg Andre anlæg Kilde: Tabel 2.1 og 3.1 Gennemsnitligt driftsresultat på kr. pr. anlæg Det gennemsnitlige bruttoudbytte pr. anlæg var på 3,1 mio. kr., mens driftsomkostninger udgjorde 2,6 mio. kr. Afskrivningerne var på kr., hvilket resulterede i et positivt driftsresultat før renter på kr. pr. anlæg. Nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter 6 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

7 udgjorde tilsammen kr. Det samlede driftsresultat for det gennemsnitlige akvakulturanlæg blev således et overskud på kr., mod et driftsresultat for 2005 på kr., jf. tabel 1.3. og 1.4. Driftsresultatet for enkeltmands-ejede virksomheder dækker også aflønning af ejerens arbejde Investeringerne steg til kr. pr. anlæg Man skal være opmærksom på, at der er forskel på driftsresultatet for selskaber og enkeltmandsejede virksomheder. Forskellen består i, at driftsresultatet for enkeltmandsejede virksomheder skal dække både aflønning af ejerens arbejdsindsats samt forrente egenkapitalen, mens driftsresultatet for selskaber kun skal forrente egenkapitalen. De gennemsnitlige aktiver pr. anlæg udgjorde 4,0 mio. kr., hvoraf varebeholdning udgjorde 1,3 mio. kr. og grunde og bygninger 1,2 mio. kr. Blandt passiverne steg den kortfristede gæld til 2,0 mio. kr., den langfristede gæld faldt til 0,9 mio. kr. og egenkapitalen steg til 1,0 mio. kr. De gennemsnitlige investeringer pr. anlæg var på kr., og modeldambrugene havde ligesom i 2005 de største investeringer. I 2006 blev der i gennemsnit investeret 2,1 mio. kr. pr. modeldambrug, i modsætning til 2005 hvor gennemsnittet var 5,6 mio. kr., jf. tabel 2.4. I 2006 var der 10 modeldambrug i populationen mod 8 i Modeldambrugene var i 2004 og 2005 i en opbygningsfase, men i 2006 er der kun kommet to nye modeldambrug til, hvilket både forklarer de høje investeringer og nedgangen i de gennemsnitlige investeringer i modeldambrug i Havbrug og ålebrug havde jf. tabel 3,4, som de næstmest investeringstunge anlægstyper, en gennemsnitlig investering på hhv kr. og kr. pr. anlæg. For de traditionelle dambrug var investeringerne kr. pr. anlæg. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 7

8 Produktion og driftsomkostninger i 2005 og 2006 I det følgende afsnit er de væsentligste forskelle i erhvervets produktion og driftsomkostninger mellem 2005 og 2006 belyst. Produktionen steg med 2 pct. Produktion Den samlede producerede mængde af fisk steg med 2 pct. til tons i De dominerende udviklinger var et fald i konsumproduktionen, en stigning i produktionen af yngel og sættefisk og en stigning i fiskebeholdningen. Konsumproduktionen udgjorde 79 pct. af den samlede producerede mængde i 2006, hvilket var et fald på 12 pct. i forhold til For bedre at vise forskellene i de små produktgrupper er den producerede mængde af fisk til konsum udeladt af figur 2. Figur 2 Produktion af fisk til andet end konsum på alle erhvervets anlæg i 2004 til Ton Yngel/sættefisk Udsætning frivand Udsætning Put And Take Døde, kasserede, undslupne Anden produktion af fisk Kilde: Tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

9 Stor vækst i produktionen af yngel og sættefisk Yngel og sættefisk Faldet i produktionen af yngel og sættefisk i 2005 blev i 2006 afløst af en stigning på tons, svarende til 45 pct. når man sammenligner med den samlede produktionen af yngel og sættefisk og sættefisk til havbrug for jf. tabel 1.1. Det skal her bemærkes, at det ikke har været muligt at adskille sættefisk og sættefisk til havbrug. Udsætning Put and Take og udsætning i frivand 1. Produktionen af fisk til udsætning til Put & Take steg kraftigt i 2006, hvorimod produktionen af fisk til udsætning i frivand viste en stor nedgang. Samlet set er der dog tale om en stigning i disse produktgrupper fra ton i 2005 til i 2006, jf. tabel 1.1. Døde, Kasserede og undslupne fisk Mængden af døde fisk er mere end fordoblet fra 2005 til 2006 jf. tabel 1.1. En medvirkende årsag til at stigningen er så markant, som det er tilfældet er formentlig, at det i højere grad end for 2005 er lykkedes at får data for denne gruppe. Regulering af fiskebeholdning Regulering af fiskebeholdning beskriver ændringen i beholdningen af fisk i damme m.v. fra primo til ultimo i regnskabsåret. Regulering af fiskebeholdning steg med 966 tons i 2006, efter at den i 2005 var faldet med 1756 tons. Når værdien af reguleringen stiger kraftigere end reguleringen af mængden, skyldes det, at lageret er værdisat til en højere pris som følge af højere salgspriser, jf. tabel 1.1. Rogn og øjenæg Det fremgår af tabel 1.1, at produktionen af rogn faldet med 22 pct. fra 2005 til 2006, hvorimod produktionen af øjenæg steg med 26 pct.. Det er samme tendens som for året før, blot er faldet i rogn større og væksten i øjenæg mindre i Udsætning i frivand er udsætning af fisk i danske vandløb. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 9

10 Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger udgjorde 844 mio. kr. i 2006, hvilket var en stigning på 2 pct. i forhold til Figur 3 viser sammensætningen af driftsomkostningerne for alle anlæg i årene 2004 til Figur 3 Driftsomkostninger for alle erhvervets anlæg i 2004 til Kr Kilde: Tabel Fisk Foder Personale Andre Omkostningerne til fisk steg Omkostninger til foder stabile Omkostninger til fisk Omkostningerne til fisk steg fra at udgøre 23 pct. af de samlede driftsomkostninger i 2005 til 25 pct. i 2006., jf. tabel 1.1. Stigningen sker til trods for en stigning i udbuddet af yngel og sættefisk, som også kendetegnede Foderomkostninger Omkostningerne til foder mv. steg fra at udgøre kr. i 2005 til i I forhold til de samlede driftsomkostninger var omkostningerne til foder dog uændret på 32 pct., jf. tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

11 Omkostninger til personale faldt Personaleomkostninger Personaleomkostningerne faldt fra 128 mio. kr. i 2005 til 124 mio. kr. i 2006, hvor de udgjorde 15 pct. af driftsomkostningerne, jf. tabel 1.1. Dambrug Dambrugsanlæggene er i 2006 opdelt i de samme 3 anlægstypegrupper som i 2005 statistikken: Traditionelle ferskvandsdambrug, Dambrug med recirkulering og Modeldambrug 2. Traditionelle dambrug 248 dambrug Den mest udbredte anlægstype er det traditionelle dambrug, hvor hovedparten af anlæggene producerer regnbueørreder på mellem 200 og 500 gram til konsum. Omkring 80 pct. af produktionen går til eksport, hvor Tyskland er hovedaftager. I populationen indgår 271 dambrugsanlæg, som alle er placeret i Jylland. Bruttoudbytte på 464 mio. kr. for de traditionelle dambrug Fald i den samlede produktion Det samlede bruttoudbytte for de traditionelle dambrug udgjorde 464 mio. kr., hvoraf 290 mio. kr. svarende til 63 pct. var fra fisk solgt til konsum. Den producerede mængde til konsum var på ton. Værdien af produktionen af yngel og sættefisk var 85 mio. kr., svarende til 18 pct. af bruttoudbyttet, jf. tabel 2.1. Sammenlignet med 2005 faldt produktionen af fisk til konsum fra de traditionelle dambrug med ton, mens der var en kraftig stigning på ton i produktionen af yngel og sættefisk, samt en positiv regulering af beholdningen af fisk på ton. Samlet set betød dette, at produktionen inklusiv regulering af fiskebeholdningen faldt med ton i forhold til 2005, jf. tabel Modeldambrugene er type 3, som er den mest intensive form for modeldambrug. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 11

12 Fald i bruttoudbyttet, men forbedret med 7,7 mio. kr. i 2006 Driftsomkostninger udgjorde 1,6 mio. kr. pr. anlæg Driftsresultat på kr. pr. anlæg Det samlede bruttoudbytte faldt med 15 mio. kr. fra 479 mio. kr. i 2005 til 464 mio. kr. i Når faldet i bruttoudbytte var forholdsvis lille i sammenligning med faldet i den samlede produktion, skyldes det dels den øgede produktion af yngel og sættefisk og dels generelt højere priser på akvakulturprodukter i Da driftsomkostningerne samtidig faldt med 22 mio. kr., blev driftsresultatet før renter forbedret med 7,4 mio. kr. til 58 mio. kr. Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 26 mio. kr., hvilket gav et samlet driftsresultat på 31 mio. kr. mod et driftsresultat for 2005 på 29 mio. kr., jf. tabel 2.1 og 2.2. Driftsomkostninger pr. anlæg var på 1,6 mio. kr. Herunder udgjorde omkostninger til foder 0,6 mio. pr. anlæg i 2006, svarende til 39 pct. af driftsomkostningerne og en stigning på 2 pct. i forhold til Omkostninger til fisk og personaleomkostninger udgjorde begge 0,3 mio. eller ca. 20 pct. af driftsomkostningerne. Afskrivningerne steg til kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 2.3. Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter blev det samlede driftsresultatet til et overskud på kr. pr. dambrugsanlæg og en forbedring på 18 pct. i forhold til 2005, jf. tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

13 Figur 4 Driftsomkostninger for traditionelle dambrugsanlæg 2006 Andre 25% Fisk 19% Personale 17% Foder 39% Kilde: Tabel 2.3. Traditionelle dambrug Økonomiske størrelsesklasser De traditionelle dambrug er opdelt på økonomiske størrelsesklasser i tabel Det er kun for de traditionelle dambrug, at dette har været muligt, da der ikke for de øvrige anlægstyper er tilstrækkeligt med anlæg Størrelsen på de enkelte dambrugsanlæg varierer meget. For at tage højde for evt. stordriftsfordele ved produktion af større mængder er de traditionelle dambrug blevet opdelt efter økonomisk størrelse i 4 klasser baseret på deres bruttoudbytte fra fisk, æg og rogn. Klasse 1 producerede 7 pct. af bruttoud- Økonomisk størrelsesklasse 1 (fra 0 til kr.) I klasse 1 var 86 dambrugsanlæg, hvilket svarer til 35 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg, men klasse 1 står blot for produktion af ton, svarende til 6 pct. af den samlede produktion Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 13

14 byttet i traditionelle dambrug. Bruttoudbyttet udgjorde 31 mio. kr. svarende, til 7 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 3.1. Figur 5 Antal anlæg og bruttoudbytte fordelt på økonomisk størrelsesklasse % 80% 60% 40% % 0% Antal anlæg Bruttoudbytte Anm.: De økonomiske størrelsesklasser er fordelt efter værdien af bruttoudbyttet ekskl. regulering i kr. Kilde: Tabel 4.1 Driftsresultat før renter på kr. i klasse 1 Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 1 faldt til kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger faldt til henholdsvis kr. og kr. Driftsresultatet før renter steg dermed til kr. pr. anlæg, i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Nettorenteudgifterne var på kr., og driftsresultatet blev dermed et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Klasse 2 producerede 10 pct. af bruttoudbyttet Overskud pr. anlæg på kr. i Økonomisk størrelsesklasse 2 (fra til 1,4 mio. kr.) Klasse 2 omfattede 46 dambrugsanlæg, hvilket svarede til 19 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg. Klasse 2 producerede ton svarende til 10 pct. af produktionen i de traditionelle dambrug. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 47 mio. kr., svarende til 10 pct. af det samlede bruttoudbytte i klasse 2, jf. tabel 4.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 2 var på 1,0 mio. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis kr. og kr. Driftsresultatet før renter faldt til 14 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

15 klasse 2 Klasse 3 producerede 25 pct. af bruttoudbyttet kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Nettorenteudgifterne var på kr., mens driftsresultatet blev et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Økonomisk størrelsesklasse 3 (fra 1,4 til 2,5 mio. kr.) Klasse 3 omfattede 60 dambrugsanlæg svarende til 24 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg. Produktionen i klasse 3 udgjorde ton, svarende til 25 pct. af de traditionelle dambrugs samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 117 mio. kr., svarende til 25 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 4.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 3 var på 1,9 mio. kr., mens driftsomkostninger og afskrivninger udgjorde henholdsvis 1,7 og 0,1 mio. kr. Driftsresultatet før renter steg til kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Overskud pr. anlæg på kr. i klasse 3 Nettorenteudgifterne var på kr., mens driftsresultatet blev et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Klasse 4 producerede 58 pct. af bruttoudbyttet Økonomisk størrelsesklasse 4 (fra 2,5 mio. kr. og derover) Den økonomiske størrelsesklasse 4 omfattede 56 dambrugsanlæg, hvilket svarer til 23 pct. af de traditionelle dambrugsanlæg, men deres produktion udgjorde ton, svarende til 59 pct. af disse dambrugs samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 269 mio. kr., svarende til 58 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 4.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 4 var på 4,8 mio. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis 3,9 og 0,2 mio. kr. Driftsresultatet før renter steg til kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 4.3. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 15

16 Overskud pr. anlæg på kr. i klasse 4 Nettorenteudgifterne var på kr., mens selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter samlet bidrog negativt til det endelige driftsresultat, som blev et overskud på kr. pr. anlæg, jf. tabel 4.4. Figur 6 Driftsomkostninger for traditionelle dambrugsanlæg fordelt på økonomisk størrelsesklasse % 80% 60% 40% Fisk Foder Personale Andre 20% 0% Anm.: De økonomiske størrelsesklasser er fordelt efter værdien af bruttoudbyttet ekskl. regulering i kr Kilde: Tabel 4.3. I figur 6 ses den procentvise omkostningsfordeling for de 4 økonomiske størrelsesklasser. Dambrug med recirkulering Dambrug med en høj grad af recirkulering er blevet taget ud som en særskilt anlægstype fra dambrugene, da deres omkostningsstruktur udskiller sig ved et relativt højt forbrug af el samt højere omkostninger til vedligeholdelse af anlæggene. 22 dambrug med recirkulering Der er udpeget 22 anlæg med en høj grad af recirkulering i populationen. Klassificeringen er sket på baggrund af oplysninger fra Fiskeridirektoratets register og Dansk Akvakultur. Da der ikke på nuværende tidspunkt er en fast defineret græn- 16 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

17 se for, hvornår et anlæg har en høj grad af recirkulering, vil antallet af anlæg i denne gruppe kunne blive ændret ved fastsættelse af en mere objektivt defineret grænse. Bruttoudbytte på 69 mio. kr. Fald i produktionen Driftsresultatet blev forbedret med knap 8 mio. kr. fra 2004 til 2005 Det samlede bruttoudbytte fra dambrug med recirkulering udgjorde 69 mio. kr., hvoraf 53 mio. kr., svarende til 78 pct. kom fra fisk produceret til konsum. Den producerede mængde var på ton. Værdien af produktionen af yngel og sættefisk var på 5,4 mio. kr., svarende til 8 pct. af det samlede bruttoudbytte for denne anlægstype, jf. tabel 2.1. Sammenlignet med 2005 faldt produktionen af fisk til konsum med 698 ton, mens produktionen af yngel og sættefisk faldt med 184 ton. Reguleringen af fiskebeholdningen var steg med 425 ton. Samlet set betød dette, at produktionen for dambrug med recirkulering faldt med 265 ton i forhold til 2005, jf. tabel 2.1. Bruttoudbyttet steg fra 2005 til 2006 med 5,1 mio. kr. til trods for det samtidige fald i produktionen. Driftsomkostningerne faldt med 2,3 mio. kr., og afskrivningerne faldt med 0,6 mio. kr. hvorved driftsresultatet før renter blev forbedret med 7,9 mio. kr. i forhold til året før. Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 5,4 mio. kr. Driftsresultatet steg til 4,2 mio. kr. mod et negativt driftsresultat for 2005 på 1,1 mio. kr. Driftsomkostninger på 2,5 mio. kr. Driftsomkostningerne pr. anlæg var på 2,5 mio. kr. Heraf var den største udgiftspost omkostninger til foder, som gennemsnitligt udgjorde kr. pr. anlæg, hvilket svarer til 38 pct. af driftsomkostningerne. Af andre betydelige udgiftsposter skal nævnes personaleomkostninger og omkostninger til fisk, som udgjorde henholdsvis 17 og 11 pct. af driftsomkostningerne. Afskrivningerne udgjorde kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på kr. pr. anlæg i forhold til kr. i 2005, jf. tabel 2.3. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 17

18 Underskud på kr. pr. anlæg Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter blev det samlede driftsresultatet et overskud på kr. pr. dambrugsanlæg med recirkulering, jf. tabel 2.4. Figur 7 Driftsomkostninger for dambrugsanlæg med recirkulering 2006 Andre 28% Fisk 11% El 6% Foder 38% Personale 17% Kilde: Tabel 2.3. Modeldambrug Modeldambrug er en ny type af dambrug, med høj grad af recirkulering og intensiv produktion. Der anvendes pumper til at drive vandet rundt og biofiltre til rensning af vandet. Da der sker en høj grad af rensning af vandet, er der blevet tildelt en højere foderkvote til disse nybyggede anlæg. Anlægstypen modeldambrug dækker her kun over de anlæg, som er modeldambrug af type 3 6. Dette skyldes, at disse anlæg er de mest intensive, mens modeldambrug type 1 og 2 indgår i enten de traditionelle dambrug eller i dambrug med recirkulering, da disse modeldambrugs omkostningsstruktur ikke adskiller sig væsentligt fra de nævnte anlægstypers. 6 De forskellige typer af modeldambrug er beskrevet i: Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav. Arbejdsrapport fra DMU nr. 183 (2003). 18 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

19 10 modeldambrug Bruttoudbytte på 73 mio. kr. I 2006 var der 10 modeldambrugsanlæg (type 3). Den samlede produktion var på ton til en værdi af 73 mio. kr., jf. tabel 2.1. Der er i 2006 to anlæg flere end i 2005, men produktionsfremgangen fra 2005 er på 2100 tons og 42 mio. kr. i bruttoudbytte. Det samlede bruttoudbytte for modeldambrugene udgjorde 73 mio. kr., hvoraf 55 mio. kr. svarende til 75 pct. kom fra fisk solgt til konsum. Den solgte mængde fisk til konsum var på ton, jf. tabel 2.1. Sammenlignet med 2006 steg salget af fisk til konsum med ton, og der var en positiv regulering af fiskebeholdning på 306 tons, jf. tabel 2.1. Negativt drifts-resultat på 4,5 mio. kr. Driftsomkostninger på 5,4 mio. kr. Det samlede bruttoudbytte steg fra 2005 til 2006 med 42 mio. kr. Driftsomkostningerne steg i samme periode med 25 mio. kr., og selvom afskrivningerne som følge af høje investeringer i modeldambrugene steg med 2,7 mio. kr., blev driftsresultatet før renter i 2006 til et overskud på 12,2 mio. kr. i forhold til et underskud på 1,5 mio. kr. i Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 6,1 mio. kr., hvilket gav et samlet driftsresultat på 6,1 mio. kr. mod et negativt driftsresultat for 2005 på 4,5 mio. kr., jf. tabel 2.2. Driftsomkostningerne pr. anlæg var på 5,4 mio. kr. Heraf var den største udgiftspost omkostninger til foder, som gennemsnitligt udgjorde 2,3 mio. kr. pr. anlæg, hvilket svarer til 43 pct. af driftsomkostningerne. Af andre betydelige udgiftsposter skal nævnes personaleomkostninger, omkostninger til fisk, samt omkostninger til el, som udgjorde henholdsvis 17, 15 og 8 pct. Afskrivningerne udgjorde 0,6 mio. kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på 1,2 mio. kr. pr. anlæg, jf. tabel 2.3. Overskud på Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 19

20 kr. pr. anlæg nettoindtægter steg det samlede driftsresultat til et overskud på kr. pr. modeldambrugsanlæg i forhold til et underskud på i 2005, jf. tabel 2.4. Figur 8 Driftsomkostninger for modeldambrugsanlæg 2006 Andre 17% Fisk 15% El 8% Personale 17% Foder 43% Kilde: Tabel 2.3 Den store forbedring af modeldambrugenes økonomiske situation fra 2005 til 2006 hænger sammen med, at overgangen til modeldambrug for hovedparten af anlæggene ikke var afsluttet i produktionsåret Regnskabstallene for 2006 viser derfor et mere retvisende billede for modeldambrugsdriften. Det skal dog tillægges at 2006 var et år præget af gode afsætningsforhold på regnbueørred. Økologiske dambrug 2 økologiske dambrug Der var ved udgangen af 2006 kun 2 økologiske dambrug. De indgår i gruppen af traditionelle dambrug, da der af diskretionshensyn ikke kan præsenteres resultater for så lille en gruppe. Det forventes at der er flere økologiske dambrug i 2007, hvilket måske åbner mulighed for, at denne anlægstype kan vises separat i statistikken i kommende år. 20 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

21 Havbrug 19 havbrug I 2005 var der 19 havbrugsanlæg fordelt på 6 virksomheder. Havbrugene opdrætter regnbueørreder i netbure i havet. Regnbueørrederne sættes ud om foråret og tages op i oktober og november, hvor de har en størrelse på mellem 2 og 4 kg. En meget vigtig del af havbrugsproduktionen er produktionen af rogn. Mere end 90 pct. af produktionen fra havbrugene eksporteres. Bruttoudbytte på 270 mio. kr. i havbrugene Produktionen steg med ton Positivt driftsresultat på 12,6 mio. kr. Driftsomkost- Det samlede bruttoudbytte fra havbrugene udgjorde 270 mio. kr., hvoraf 188 mio. kr. svarende til 70 pct. af det samlede bruttoudbytte var fisk til konsum, jf. tabel 3.1. Den producerede mængde til konsum var på ton. Værdien af produktionen af rogn var på 68 mio. kr., svarende til 25 pct. af bruttoudbyttet i havbrugene, jf. tabel 3.1. Sammenlignet med 2005 steg produktionen af fisk til konsum med 597 ton, mens produktionen af rogn faldt med 115 ton. Reguleringen af fiskebeholdningen steg med 864 ton og mængden af døde, kasserede og undslupne fisk steg med 405 ton. Den samlede produktion for havbrugene blev således ton større end i jf. tabel 3.1. Det samlede bruttoudbytte steg fra 2005 til 2006 med 33 mio. kr., hvilket skyldes øget produktion og positiv prisudvikling i Driftsomkostningerne steg i samme periode med 15 mio. kr., og da afskrivningerne steg med 0,3 mio. kr., blev driftsresultatet før renter på 26 mio. kr. i forhold til 8,7 mio. kr. året før. Nettorenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 13 mio. kr., hvilket gav et samlet positivt driftsresultat på 12,6 mio. kr. mod et positivt driftsresultat for 2005 på 5,6 mio. kr., jf. tabel 3.1 og 3.2. Driftsomkostninger pr. anlæg var på 12,4 mio. kr. Heraf var den største udgiftspost omkostninger til fisk, som udgjorde 4,7 mio. kr. pr. anlæg, hvilket svarer til 38 pct. af driftsom- Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 21

22 ninger på 12,4 mio. kr. pr. anlæg Driftsresultat på kr. pr. havbrugsanlæg kostningerne. Af andre betydelige udgiftsposter skal nævnes omkostninger til foder, salg og distribution samt personaleomkostninger, som udgjorde henholdsvis 25, 20 og 7 pct. Afskrivningerne udgjorde 0,4 mio. kr., hvorefter driftsresultatet før renter viste et overskud på 1,4 mio. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.3. Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære nettoindtægter blev det samlede driftsresultatet til et overskud på kr. pr. havbrug, jf. tabel 3.4. Figur 9 Driftsomkostninger for havbrugsanlæg 2006 Andre 10% Salgs- og distribution 20% Fisk 38% Personale 7% Foder 25% Kilde: Tabel 3.3. Ålebrug 9 ålebrug Der var i ålebrug fordelt på 9 virksomheder. Ålebrugenes produktion foregår i recirkulerede anlæg, og produktionen er næsten udelukkende ål til konsum, hvoraf ca. 95 pct. eksporteres. I anlægstypen ålebrug indgår nogle få anlæg, der også producerer en mindre mængde af andre arter. Disse anlæg er placeret under ålebrug, da ål er den værdi- 22 Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI

23 mæssigt mest betydningsfulde art af anlæggenes produktion, og fordi det ikke har været muligt at fordele omkostningerne på de forskellige arter i produktionen. Til trods for at stikprøven bag den foreliggende regnskabsstatistik for 2006 omfatter de fleste åleopdræt er dækningen af den samlede produktion og omsætning for gruppen ikke tilstrækkelig til en fuld præsentation af gruppens resultater. Det betyder at der er en større usikkerhed omkring de detaljerede produktions og regnskabstal, hvorimod totalerne er mere solide idet de bakkes op af produktions- og regnskabsoplysninger fra hhv. Fiskeridirektoratet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I den foreliggende statistik er det således totalerne, der er præsenteret, ligesom der ikke er gennemsnitstal for disse anlæg i tabel 3.3. og 3.4. Bruttoudbytte på 127 mio. kr. i ålebrugene Produktionen steg med 113 ton Positivt driftsresultat på 20,5 mio. kr. Det samlede bruttoudbytte fra ålebrugene udgjorde i mio. kr. og i mio. kr. svarende til en stigning på 4 pct., jf. tabel 3.1. Sammenlignet med 2005 steg produktionen af ål med 113 ton til ton svarende til en stigning på 6pct., jf. tabel 3.1. Da stigningen i bruttoudbyttet var 4,6 mio. kr., mens driftsomkostningerne steg med 0,5 mio. kr., og afskrivningerne steg med knap 0,1 mio. kr., blev driftsresultatet før renter på 29,3 mio. kr. Nettoenteudgifterne samt skat og ekstraordinære nettoindtægter udgjorde tilsammen 8,7 mio. kr., hvilket gav et samlet positivt driftsresultat på 20,5 mio. kr. mod et positivt driftsresultat for 2005 på 16,8 mio. kr., jf. tabel 3.1 og 3.2. Bruttoudbytte på 9,9 mio. kr. for andre anlæg Det samlede bruttoudbytte for de 2 anlægstyper var i 2006 på 9,9 mio. kr. Heraf var 5,5 mio. kr. produktion til konsum og 1,6 mio. kr. produktion til udsætning i Put and Take søer. Gruppen af andre anlæg havde endvidere bruttoudbytte fra andre indtægter for 1,1 mio. kr. jf. tabel 3.1. Regnskabsstatistik for akvakultur 2006 FOI 23

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Aquaculture Account Statistics 2007 København 2008 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 FOI 1 Signatur- - Nul eller mindre

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014 Skema 1: Identifikationsoplysninger anlæg: Anlæggets identifikationsnummer Anlæggets navn Lokalsted/Postboks Identifikationsoplysninger anlæg: Anlægsnummer Anlæggets navn Virksomhed/Ejer (navn) Virksomhed/Ejer

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 28 Gartneriregnskabsstatistik 2007 Horticultural Account Statistics 2007 København 2008 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 26 Gartneriregnskabsstatistik 2005 Horticultural Account Statistics 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Produktivitetsanalyse af danske dambrug

Produktivitetsanalyse af danske dambrug Fødevareøkonomisk Institut Bilag 7 Faggruppe for Miljø- og Naturressourceøkonomi Rasmus Nielsen September 2010 Produktivitetsanalyse af danske dambrug Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri Projektet

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion 0.1 Navn Akvakultur, struktur og produktion 0.2 Emnegruppe Landbrug 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. NaturErhvervstyrelsen Center

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013

Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013 Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Regnskabsstatistik for Akvakultur er at belyse økonomien i dansk fiskeopdræt. Herudover er regnskabsstatistikken

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Akvakultur årsindberetning 2015

Akvakultur årsindberetning 2015 Akvakultur årsindberetning 2015 Indsendes inden 1. marts 2016 til NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Data- og Risikoanalyser Generelle anlægsoplysninger * Anlægsnr. CVR-nr. (eller

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Grindsted Vandværk

Ordinær Generalforsamling Grindsted Vandværk Ordinær Generalforsamling 2016 Grindsted Vandværk Grindsted Vandværk Ordinær Generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse 4. Valg af medlemmer

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr BIOGAS UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr. 32266266 BIOGAS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 UDGIVER Maabjerg Energy

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Akvakultur årsindberetning 2013

Akvakultur årsindberetning 2013 Akvakultur årsindberetning 2013 Indsendes inden 1. marts 2014 til NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Generelle anlægsoplysninger * Anlægsnr. CVR-nr. (eller CPR-nr). Driftstatuskode a

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SEMPER AVANTI ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01/2015 Klaus Kjær Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere