Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej 45 Erritsø Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Frances O Donovan Lasse Strüwing Hansen Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 44 Godkendelse af dagsorden Besøg på Peter Aage Gården budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Oplæg til realisering af budgetstrategi - Børneog Uddannelsesudvalget Orientering om lærerarbejdspladser Omprioritering af anlægsmidler Udviklingsstrategi Lukket - Orientering...17 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, Besøg på Peter Aage Gården Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Daginstitutionen Peter Aage Gården, Gl. Landevej 45 hvor der indledes med en introduktion ved leder Kirsten Hummelgaard Hansen og senere en rundvisning på Peter Aage Gården. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Ingen. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion og rundvisning ved Kirsten Hummelgaard Hansen. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/3585 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med 31. marts 2014: Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 1. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 217,315 0,622 2, ,937 Klubtilbud 26,629-0,366 0,000 26,263 Familie og Børnesundhed 191,699 1,618-17, ,617 Skoler 422,711 0,577 0, ,288 Serviceudgifter i alt 858,354 2,451-15, ,105 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 7,714-1,000-6,714 Overførselsudgifter i alt 7,714-1,000-6,714 Centrale Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, refusionsordninger Familie og Børnesundhed -2, ,133 Centrale refusionsordninger i alt -2, ,133 Drift i alt 863,935 1,451-15, ,686 Anlæg Dagtilbud 4, ,500 2,758 Klubtilbud 0,000-0,000 0,000 Familie og Børnesundhed 0,751-0,000 0,751 Skoler 32, ,000 26,958 Anlæg i alt 37, ,500 30,467 Total 901,902 1,451-23, ,153 + = udgift, - = indtægt 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For serviceudgifterne er der en tilretning på i alt 2,451 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager, som hovedsageligt vedrører udmøntning af barselsfonden. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Dagtilbud Dagtilbud forventer at overføre et underskud på 2,000 mio. kr. i spar/lån til Underskuddet svarer til det beløb der blev overført som spar/lån fra 2013 til 2014, som primært vedrørte lønninger. Det forventes ikke, at det er muligt for institutionerne at indhente underskud fra sidste år samtidig med indførelse af ny styreform. Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 1,500 mio. kr. til 2015, hvilket svarer til pasningsgarantipuljen. Klubtilbud Klubtilbud forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 1. budgetopfølgning at overføre 17,700 mio. kr. vedrørende driften til I budgetforlig er der af øremærket midler til en række projekter og lovbestemte tiltag. Der ønskes overført 1,0 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Dette skyldes ændret lovgivning for bevilling af aflastningsordninger, der nødvendiggør flytning af budgetbeløb. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Skoler Skoler forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes det, at Skoler overfører 6,000 mio. kr. til Dette vedrører opførelse af multihal på Kirstinebjergskolen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Udnyttelsesgraden ligger i årets første tre måneder på 100,3%. Indførelse af lønsumsstyring i stedet for normstyring pr. 1. januar 2014 har sat økonomien højt på dagsordenen i institutionerne og det forventes at de Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, fire distrikter kan holde den ramme, der er givet for Dog forventes det ikke at institutionerne samtidig har mulighed for at indhente det underskud der er overført fra Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Klubtilbud Der er en belægningsprocent på 100,2. Budgettet balancerer og forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Det forventes at budgettet for 2014 overholdes. Udviklingen følges i samarbejde med Økonomi. Skoler Skoler forventer, at budgettet for 2014 overholdes, dog er der en usikkerhed omkring etablering af lærerarbejdspladser som følge af den nye skolereform/lov 409. Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt. Indstillinger: Familie og børnesundhed og Børn og Unge afdelingen indstiller: 1. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt 2,451 mio. kr. til serviceudgifter 2. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt -1,000 mio. kr. til overførselsudgifter 3. at status på indsatsområderne tages til efterretning 4. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, Bilag: Åben - Specifikation af 1. budgetopfølgning BUU.xlsx Åben - Børn, unge og uddannelse 2014.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingens 4 punkter tiltrådt. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, Oplæg til realisering af budgetstrategi - Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/3539 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april 2014 drøftede udvalget Fredericia Kommunes budgetstrategi, der indebærer, at udvalgene skal pege på effektiviseringer og servicetilpasninger for i alt mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter. På udvalgsmødet fremlægges forslag i henhold til budgetstrategien. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Drøftedes. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Orientering om lærerarbejdspladser Sagsnr.:14/3491 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalgets besluttede den , at sagen om lærerarbejdspladser skulle nærmere undersøges og genbehandles. Af sagen fra den fremgik (citat): I forbindelse med skolereformen skal der etableres lærerarbejdspladser på Fredericia Kommunes skoler på baggrund af den forøgede tilstedeværelsestid på skolerne af lærere/børnehaveklasseledere. Fredericia Kommune skal sikre, at de nødvendige arbejdspladser på skolerne følger arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet. Samtidig skal det sikres en sådan kvalitet af arbejdspladserne, at alle arbejdspladser - hvad enten det er individuelle arbejdspladser, team-, gruppe-, møde- eller hele personalerum - bidrager positivt til arbejdsmiljøet. Det tilstræbes derfor, at skolerne ved starten af skoleåret 2014/15 har etableret de relevante arbejdspladser, der opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen, så det vil være muligt for lærerne at løse alle opgaver på skolen. Der er udarbejdet en arbejdsmiljøguide, som vejleder skolerne i etablering af disse arbejdspladser. Guiden er vedlagt som bilag. I det tilfælde, at nogle af arbejdspladserne ikke er etableret ved skoleårets start, skal der foreligge en plan for etablering af arbejdspladser og arbejdsopgavernes udførelse i overgangsperioden på disse skoler. Senest den 1. december 2014 skal skolernes MED-udvalg have evalueret, om arbejdspladserne fungerer optimalt, eller om der skal yderligere tiltag til, for at opgaveløsningen kan foregå professionelt. Økonomi I forbindelse med gennemgangen af skolerne har det vist sig, at for at kunne leve op til de gældende regler, vil det være nødvendig med bygningsændringer på skolerne. Det forventes, at der skal anvendes 7 mio. kr. til bygningsistandsættelse og ventilation. Det forventede indkøb af inventar vil være på 2 mio. kr. (citat slut). Nyt i sagen I samarbejde med Ejendomscentret er der udarbejdet en ny vurdering af udgifter til lærerarbejdspladser. Dette er vedlagt som bilag. Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Nyt i sagen I det oprindelig oplæg fra skolerne, var det forudsat, at alle lærere skulle udstyres med en lærerarbejdsplads. Det vil sige en dækningsgrad på 100 %. Forvaltningen har i mellemtiden vurderet, at der ved en dækningsgrad på 50 % fortsat vil være tilstrækkeligt med lærerarbejdspladser til at opfylde gældende regler. Det svarer til 260 lærerarbejdspladser. Beregninger foretaget i blandt andet Århus Kommune har vist, at der ikke er behov for fuld dækning, da der så vil være lærerarbejdspladser, som enten ikke anvendes i løbet af dagen eller kun anvendes i begrænset omfang. De individuelle lærerarbejdspladser skal ses i sammenhæng med anvendelsen af team-arbejdspladser. Team-arbejdspladser er ikke indregnet i antallet af lærerarbejdspladser. Ved en dækningsgrad på 50 % vil de samlede anlægsudgifter være på 2,770 mio. kr. Dertil kommer udgifter til kontorinventar på 1,3 mio. kr. Det svarer til en udgift på kr. pr. lærerarbejdsplads. De samlede udgifter beløber sig til 4,070 mio. kr. for 260 lærer arbejdspladser. 9 matrikler forventes at have de nødvendige lærerarbejdspladser klar til den 1/8 2014, og på de øvrige skoler arbejdes der med midlertidige løsninger på tilstedeværelsen for lærerne, indtil arbejdspladserne er oprettet. Forvaltningen vil følge op på anvendelsen af lærerarbejdspladserne i løbet af efteråret, og i foråret 2015 skal der udarbejdes en fysisk APV på skolerne vedrørende lærerarbejdspladserne. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes. Bilag: Åben - Bilag: Guide til indretning af lærerarbejdspladser april 2014 Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Åben - Udgifter ved oprettelse af lærerarbejdspladser - 50 % dækningsgrad.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Drøftedes. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, Omprioritering af anlægsmidler Sagsnr.:14/4894 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med den kommende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for at oprette lærerarbejdspladser på skolerne i Fredericia Kommune. Der er ikke afsat særskilte anlægsmidler til oprettelse af lærerarbejdspladser. Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af projektet, der samlet koster 4,070 mio. kr. Finansieringsforslaget er tilvejebragt via omprioriteringer fra eksisterende anlægspuljer. Økonomiske konsekvenser: Nedenstående oversigt viser, hvorledes anlægsmidler fra andre projekter kan omprioriteres til lærerarbejdspladser. Anlægsmidler, der omprioriteres: Kr. Rådhuset, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov, nye facadeplader Kirstinebjergskolen afd. Egumvej, solafskærmning Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, opret. af belægning I alt Skoleområdet råder over to puljer, der samtidig kan omprioriteres til projektet. Anlægsmidler fra skoleområdet (uforbrugte) Kr. Skolerenovering - restpulje Pulje vedr. skolestruktur I alt Ved brug af ovenstående finansieringsmodel, vil det samlede anlægsprojekt til lærerarbejdspladser se således ud: Samlet finansieringsmodel Kr. Samlet anlægspulje som omprioriteres til projektet Udgifter til lærerarbejdspladser Udgifter til kontorinventar m.v Manglende finansiering - dækkes af skoleområdet Der mangler således kr. i at finansiere det samlede projekt. Beløbet dækkes via driftsmidler på skoleområdet indenfor budgetrammen. Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Vurdering: De 1,950 mio. kr., som omprioriteres, kommer fra puljen til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune. Det vurderes, at det ikke er kritisk at udskyde de nævnte projekter med 1 år. Dog vil der være behov for at øremærke anlægsmidler til de nævnte projekter i Indstillinger: Børn og Unge samt By & Teknik indstiller, at: 1. Børne- og Uddannelsesudvalget samt By- og Teknikudvalget godkender finansieringsmodellen til lærerarbejdspladser til i alt 4,070 mio. kr. gennem omprioritering af anlægsmidler for i alt 3,732 mio. kr. samt via driftsmidler for 0,338 mio. kr. (projektnr. XA og XA på skoleområdet) 2. Der i forbindelse med budgetlægningen for tilføres 1,95 mio. kr. til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune svarende til det omprioriterede beløb. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Udviklingsstrategi 2015 Sagsnr.:14/2950 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde fremgår det af 6 af Kommunalbestyrelserne i regionen skal udarbejde en Udviklingsstrategi på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at: Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. I Udviklingsstrategi 2015 er der fokus på: Ministertema: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af Udviklingsstrategi Bilag: Åben - Udviklingsstrategien 2015.pdf Åben - Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Der var ikke noget til orientering. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

19 Bilag: Specifikation af 1. budgetopfølgning BUU.xlsx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27908/14

20 Specifikation af 1. Budgetopfølgning BUU Regnskabsår 2014 Årsagskode * DKK 1. Budgetopfølgning i alt Serviceudgifter Skoler Udmøntning af barselsfonden 1. BO Udmøntning af barselsfonden 1. BO 130 Befordring Voksenservice fra Børn & Udd Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -89 Budget til domænenavne, central betaling -2 Budgetompl. fra drift til konto Etableringsomkostninger ifbm. overtagelse af Ejnars Bus -315 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 240 Skoler i alt 577 Dagtilbud Budget til domænenavne, central betaling -9 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 816 Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -48 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -43 Dagtilbud i alt 622 Klubtilbud Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -7 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -7 Budget til domænenavne, central betaling -4 Budgetompl. fra Klubtilbud til UH vedr. Spar/Lån 2013>> -427 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 88 Klubtilbud i alt -366 Familie og Børnesundhed Tandpleje Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 90 Pædagogisk psykologisk rådgivning Tj.mand erstattes af OK. Budget fra HR til PP 70 Døgnpleje Ompl. ml. Voksenservice og F&B - socialt tilsyn DUT-mid 59 Forebyggende foranstaltninger Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor Udmøntning af barselsfonden 1. BO 226 Døgninstitutioner Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor -400 Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -37 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -33 Budgetompl. fra DMK til UH Spar/Lån 2013<> Udmøntning af barselsfonden 1. BO 271 Familie og Børnesundhed, serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor Familie og Børnesundhed, overførselsudgifter i alt Familie og Børnesundhed i alt 618

21 Bilag: Børn, unge og uddannelse 2014.docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29812/14

22 Børn og uddannelse opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: 1. Innovative læringsmiljøer Der iværksættes flere tiltag, hvor IT indgår i den pædagogiske indsats i dagtilbud. De kommunale strategier herunder bl.a. naturfagsstrategien skal være omsat i pædagogisk praksis i dagtilbud, skole og klub. Fra 2013 til 2016 indgår Børne- og Ungeområdet i et forskningsbaseret udviklingstiltag, hvor dagtilbud og skoler vil være i løbende dialog med en gruppe forskere på Ålborg Universitet om styrkesider, kompetenceudvikling og justeringer, som vil kunne påvirke kerneydelsen læringseffekten - positivt. De fire udskolingsenheder skal udvikle på indholdet af de linjer som tilbydes, så de motivere eleverne til mere læring. Forsøg under frikommuneordningen følges tæt. Skole/hjem samarbejdet revitaliseres i forbindelse med ny skolereform. Samarbejdet med UU-Lillebælt, Arbejdsmarkedsafdelingen og de unge om at få unge i uddannelse og samtidig understøtte at de unge også gennemfører en uddannelse fortsætter. Opdateret pr Status: Der arbejdes med en IT- og mediestrategi for det samlede børne- og ungeområde. Der har hidtil kun eksisteret en IT-strategi for skoleområdet. Alle parter inddrages i løbet af foråret. Fjordbakkeskolen og Erritsø Fællesskole har afsluttet samarbejdet med fire skole i Esbjerg omkring innovation i skolen. Der skal nu arbejdes på at fastholde indsatsen omkring innovation i skolen. Der skal arbejdes med videndeling mellem skolernes PLUC ere. Fredericia har tiltrådt projekt Grøn Generation, der skal være med til at styrke læringsmiljøet således at børn og unge opnår en høj grad af miljøbevidsthed. Baseline for udvikling af dagtilbud og skoler er udarbejdet sammen med forskergruppen i Ålborg/LSP. Resultaterne analyseres og drøftes med lederne i samarbejde med forskerne og Børn og Unges ledergruppe i foråret. Videns- og Ressourcecenteret har fokus på at styrke forældresamarbejdet. Dette sker gennem en bredt funderet arbejdsgruppe, som er nedsat. Der er udarbejdet en række ansøgninger til puljer og fonde til kompetenceudvikling af bl.a matematik- og naturfagslærerne. Indsatsområde: 2. Målrettede løsninger til alle børn/unge Dagtilbud, skole og klub skal i fællesskab arbejde meget målrettet med at løfte den kommunale inklusionsstrategi, som udspringer af regeringens målsætninger. Det betyder blandt andet, at dagtilbud skal have fokus på de individuelle læreplaner, og hvordan de udmøntes i den pædagogiske praksis.

23 På de fire skoler skal der følges op på effekten af de tværfaglige ressourcecentre, som blev nedsat i 2013 for at understøtte at børn og unge med særlige behov ikke ekskluderes fra skolerne. Det fælles Videns- og Ressourcecenter med tværfaglige kompetencer, skal være i tæt dialog med dagtilbud og skoler om udviklingen af læringsmiljøet, så det tilpasses bedst muligt de behov børnene har. Der fastlægges en model for at understøtte talentfulde elever i skolen, og der iværksættes forsøg med en række målrettede talentforløb på tværs af skoler. Opdateret pr Status: PUC har fokus på en forenkling af de individuelle læreplaner i dagtilbud. Der har været en tæt dialog med skolerne omkring udviklingen af skolernes ressourcecentre og PLUCere. Der skal fortsat arbejdes meget med at skabe kultur omkring brugen af støttestrukturen, så den enkelte lærer/pædagoger ikke oplever at stå alene med særlige udfordringer i relation til inklusionsindsatsen. Videns- og Ressourcecenteret har en tæt dialog med dagtilbud omkring udviklingen af samspillet med støttekorpset. Der har været forløb for sciencetalenter på tværs af skolerne. Der arbejdes også på at få de musiskreative talenter frem i lyset, så de også får mulighed for at udvikle deres potentiale fuldt ud i skolen. Dette skal ske i et samspil med Den Kreative Skole. Der søges midler i UVM for skoleåret Indsatsområde: 3. Sundhed og fysisk udfoldelse Dagtilbud fokuserer på forankring af projekt Krop på det pædagogiske arbejde herunder indgår også fokus på sund mad og måltider. De nye skoler udarbejder årsplaner for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse som har både elever og forældre for øje. Der skal fokus på mere bevægelse i relation til børn og unges læreproces i dagtilbud, skole og klub. Lærer, pædagoger, andet fagligt personale og forældre arbejder sammen ift. at handle på de resultater, som er fremkommet i ungeprofilundersøgelsen (7.-9. klasse), som er blevet fremlagt ude i alle distrikter i Der skal fokus på at fremme og motivere forældre/børn og unge til at gå/cykle til/fra skole. De kommunale fritidstilbud skal fastholde fokus på at fremme en sund livsstil i samspil med de unge. Opdateret pr Status: Der er udarbejdet en mad-, måltids- og bevægelsestrategi for 0-18 år. Hvert distrikt skal lave handleplan for hvor og hvordan de sætter ind for at nå de opstillede målsætninger.

24 Der laves i foråret en opfølgende undersøgelse til dele af ungeprofilen, der går på de unges syn på eget lokalområde og deres fordomme omkring andre unge i andre bydele m.m. Et par dagtilbud har tilsluttet sig CykelScore, som er en løbende cykelkampagne, der er styret af Teknik og Miljø. Størstedelen af skolerne har været med i cykelkampagnen siden Indsatsområde: 4. Børn og unge med ansvar og medindflydelse i en globaliseret verden Ideer fra de nye elevråd og Ungebyrådet skal fremmes så vidt muligt. Aktiviteter initieret af Ungebyråd skal så vidt muligt bakkes op og understøttes. Skolerne skal løbende udbygge det internationale skolesamarbejde. Der skal arbejdes med udvikling af tværgående fritidstilbud i Fredericia Kommune. Struktur, indhold og ledelsesforhold skal analyseres med henblik på en tilpasning i forhold til at børn og unge får en længere skoledag fra august Der arbejdes videre med at udvikle et sammenhængende tilbud omkring medindflydelse og medbestemmelse i forhold til midtbyens arenaer, ungdommens hus, de orange haller og gasværksgrunden og volden. Opdateret pr Status: Der er vedtaget en ny struktur vedrørende det kommunale fritidstilbud. Tre af Fredericias skoler skal deltage i et stort projekt, som Danske Skoleelever har fået midler til, vedrørende elevinddragelse. Der er pt. ikke gjort status over skolernes internationale skolesamarbejde i indeværende skoleår. Der er igangsat aktiviteter vedrørende det forestående valg til ungebyrådet.

25 Bilag: Bilag: Guide til indretning af lærerarbejdspladser april 2014 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21668/14

26 Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen marts Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os rundt og dele jeres muligheder, bekymringer, ideer og udfordringer med os. Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem Børn og Unge, HR afdelingen og Ejendomscentret Find også guiden på GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

27 Fælles grundlag Guiden er udarbejdet med det formål, at danne et fælles grundlag og en fælles ramme, for indretning af lærerarbejdspladser på skolerne. Guiden understøtter en proces, som kan kvalificere et beslutningsgrundlag for lærerarbejdspladser, der sigter mod at arbejdspladserne er klar inden 1. august Det er den enkelte lokale skole, der er ansvarlig for at processen gennemføres. Formål med guiden er at: 1. Skabe et fælles videns og beslutningsgrundlag på den enkelte skole 2. Skabe viden om og rum for, at drøfte lokale løsninger der afspejler de lokale behov, for plads til teamsamarbejde, skole/hjemsamarbejde, mødeaktivitet, planlægning af undervisning, forberedelse mv. 3. At hver skole, får lavet en plan for evt. ombygninger, brug af lokaler, indretning, økonomi mm. 4. At understøtte arbejdsmiljøgruppen (AMG) i deres arbejde med at etablere de bedst mulige løsninger. Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i at: Arbejdsmiljølovens vejledninger om Arbejdsrum på faste arbejdssteder (A1.11), Arbejdsstedets indretning (A.1.15) og Arbejdets udførelses på skærmarbejdspladser (D.2.3) (Se Bilag 1 uddrag af arbejdsmiljøvejledninger) Bygningsreglementets bestemmelser om, at ændringer af/ombygninger af rum til anden funktion overholdes. En skole i denne guide er at forstå som den lokale enhed inkl. SFO mm., aldrig det samlede skoledistrikt. Der indrettes arbejdspladser, der indeholder muligheder for og rammer til, at understøtte de samlede opgaver, der skal udføres ved siden af selve undervisningen. At arbejdets organisering er en integreret del af beslutningsgrundlaget, som danner grundlaget for den endelige beslutning om lærerarbejdspladser. Der kigges på et bredere perspektiv ved indretning af arbejdspladserne. Dermed sættes der også fokus på, hvilke arbejdsfunktioner der tilsammen skal være, så de matcher fremtidens krav til en arbejdsdag med f.eks. mere videndeling og teamsamarbejde. GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

28 Byrådet i Fredericia kommune har besluttet, at lærerne skal undervise i 733 timer årligt og at lærernes arbejdstid skal fordeles på 210 dage. Det giver følgende regnestykke Årsnorm Minus Ferie Minus Undervisning Minus pause 1924 timer 244 timer 733 timer 101,5 timer = 845,5 timer til andet arbejde De 845,5 timer er den samlede tid til teamsamarbejde, skole/hjemsamarbejde, mødeaktivitet, planlægning af undervisning, forberedelse mv. Det arbejde der udføres inden for de 845,5 timer tilsiger, at det er forskellige arbejdsfaciliteter der stilles til rådighed, for at opfylde behovene. Arbejdsmiljøgruppen er tovholder på arbejdet med indretning af lærerarbejdspladser Arbejdsmiljøgruppen (AMG) er tovholder på hele opgaven og bør i hele forløbet udvides med teknisk serviceleder og en eller flere lokale medarbejdere og ledelsesrepræsentanter. Dermed kan gruppen få belyst flere forskellige muligheder og indregne flere faktorer og på den baggrund tilvejebringe et mere facetteret beslutningsgrundlag. Det er vigtigt, at den analyse der laves på den enkelte skole, bibringer arbejdsmiljøgruppen et overblik, der kan danne grundlag for den beslutning, der skal træffes om etablering af forskellige typer af arbejdspladser. AMG har også til opgave, at sikre en god kommunikation mellem AMG og øvrige ansatte på arbejdspladsen. Kommunikationen bør gives før start og mellem hver fase. Desuden bør der gives en status før sommerferien og ved skoleårets opstart om, hvor langt evt. ombygninger er, hvornår forventet ibrugtagning kan ske og hvordan opgaverne løses indtil arbejdspladserne er klar til brug. Guiden indeholder fem faser Beslutning træffes af udvidet AMG og informeres ud Afdækning af muligheder indenfor bygningernes fysiske ramme Analyse og beskrivelse af behov Inddragelse af ledere og medarbejdere Økonomi, bestilling af arbejdspladser og byggesagsbehandling Evaluering efter ibrugtagning GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen. Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Børne- og Ungdomsudvalget, 29-10-2013 Dagsorden til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere