Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej 45 Erritsø Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Frances O Donovan Lasse Strüwing Hansen Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 44 Godkendelse af dagsorden Besøg på Peter Aage Gården budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Oplæg til realisering af budgetstrategi - Børneog Uddannelsesudvalget Orientering om lærerarbejdspladser Omprioritering af anlægsmidler Udviklingsstrategi Lukket - Orientering...17 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, Besøg på Peter Aage Gården Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Daginstitutionen Peter Aage Gården, Gl. Landevej 45 hvor der indledes med en introduktion ved leder Kirsten Hummelgaard Hansen og senere en rundvisning på Peter Aage Gården. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Ingen. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion og rundvisning ved Kirsten Hummelgaard Hansen. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/3585 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med 31. marts 2014: Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 1. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 217,315 0,622 2, ,937 Klubtilbud 26,629-0,366 0,000 26,263 Familie og Børnesundhed 191,699 1,618-17, ,617 Skoler 422,711 0,577 0, ,288 Serviceudgifter i alt 858,354 2,451-15, ,105 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 7,714-1,000-6,714 Overførselsudgifter i alt 7,714-1,000-6,714 Centrale Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, refusionsordninger Familie og Børnesundhed -2, ,133 Centrale refusionsordninger i alt -2, ,133 Drift i alt 863,935 1,451-15, ,686 Anlæg Dagtilbud 4, ,500 2,758 Klubtilbud 0,000-0,000 0,000 Familie og Børnesundhed 0,751-0,000 0,751 Skoler 32, ,000 26,958 Anlæg i alt 37, ,500 30,467 Total 901,902 1,451-23, ,153 + = udgift, - = indtægt 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For serviceudgifterne er der en tilretning på i alt 2,451 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager, som hovedsageligt vedrører udmøntning af barselsfonden. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Dagtilbud Dagtilbud forventer at overføre et underskud på 2,000 mio. kr. i spar/lån til Underskuddet svarer til det beløb der blev overført som spar/lån fra 2013 til 2014, som primært vedrørte lønninger. Det forventes ikke, at det er muligt for institutionerne at indhente underskud fra sidste år samtidig med indførelse af ny styreform. Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 1,500 mio. kr. til 2015, hvilket svarer til pasningsgarantipuljen. Klubtilbud Klubtilbud forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 1. budgetopfølgning at overføre 17,700 mio. kr. vedrørende driften til I budgetforlig er der af øremærket midler til en række projekter og lovbestemte tiltag. Der ønskes overført 1,0 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Dette skyldes ændret lovgivning for bevilling af aflastningsordninger, der nødvendiggør flytning af budgetbeløb. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Skoler Skoler forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes det, at Skoler overfører 6,000 mio. kr. til Dette vedrører opførelse af multihal på Kirstinebjergskolen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Udnyttelsesgraden ligger i årets første tre måneder på 100,3%. Indførelse af lønsumsstyring i stedet for normstyring pr. 1. januar 2014 har sat økonomien højt på dagsordenen i institutionerne og det forventes at de Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, fire distrikter kan holde den ramme, der er givet for Dog forventes det ikke at institutionerne samtidig har mulighed for at indhente det underskud der er overført fra Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Klubtilbud Der er en belægningsprocent på 100,2. Budgettet balancerer og forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Det forventes at budgettet for 2014 overholdes. Udviklingen følges i samarbejde med Økonomi. Skoler Skoler forventer, at budgettet for 2014 overholdes, dog er der en usikkerhed omkring etablering af lærerarbejdspladser som følge af den nye skolereform/lov 409. Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt. Indstillinger: Familie og børnesundhed og Børn og Unge afdelingen indstiller: 1. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt 2,451 mio. kr. til serviceudgifter 2. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt -1,000 mio. kr. til overførselsudgifter 3. at status på indsatsområderne tages til efterretning 4. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, Bilag: Åben - Specifikation af 1. budgetopfølgning BUU.xlsx Åben - Børn, unge og uddannelse 2014.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingens 4 punkter tiltrådt. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, Oplæg til realisering af budgetstrategi - Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/3539 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april 2014 drøftede udvalget Fredericia Kommunes budgetstrategi, der indebærer, at udvalgene skal pege på effektiviseringer og servicetilpasninger for i alt mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter. På udvalgsmødet fremlægges forslag i henhold til budgetstrategien. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Drøftedes. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Orientering om lærerarbejdspladser Sagsnr.:14/3491 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalgets besluttede den , at sagen om lærerarbejdspladser skulle nærmere undersøges og genbehandles. Af sagen fra den fremgik (citat): I forbindelse med skolereformen skal der etableres lærerarbejdspladser på Fredericia Kommunes skoler på baggrund af den forøgede tilstedeværelsestid på skolerne af lærere/børnehaveklasseledere. Fredericia Kommune skal sikre, at de nødvendige arbejdspladser på skolerne følger arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet. Samtidig skal det sikres en sådan kvalitet af arbejdspladserne, at alle arbejdspladser - hvad enten det er individuelle arbejdspladser, team-, gruppe-, møde- eller hele personalerum - bidrager positivt til arbejdsmiljøet. Det tilstræbes derfor, at skolerne ved starten af skoleåret 2014/15 har etableret de relevante arbejdspladser, der opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen, så det vil være muligt for lærerne at løse alle opgaver på skolen. Der er udarbejdet en arbejdsmiljøguide, som vejleder skolerne i etablering af disse arbejdspladser. Guiden er vedlagt som bilag. I det tilfælde, at nogle af arbejdspladserne ikke er etableret ved skoleårets start, skal der foreligge en plan for etablering af arbejdspladser og arbejdsopgavernes udførelse i overgangsperioden på disse skoler. Senest den 1. december 2014 skal skolernes MED-udvalg have evalueret, om arbejdspladserne fungerer optimalt, eller om der skal yderligere tiltag til, for at opgaveløsningen kan foregå professionelt. Økonomi I forbindelse med gennemgangen af skolerne har det vist sig, at for at kunne leve op til de gældende regler, vil det være nødvendig med bygningsændringer på skolerne. Det forventes, at der skal anvendes 7 mio. kr. til bygningsistandsættelse og ventilation. Det forventede indkøb af inventar vil være på 2 mio. kr. (citat slut). Nyt i sagen I samarbejde med Ejendomscentret er der udarbejdet en ny vurdering af udgifter til lærerarbejdspladser. Dette er vedlagt som bilag. Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Nyt i sagen I det oprindelig oplæg fra skolerne, var det forudsat, at alle lærere skulle udstyres med en lærerarbejdsplads. Det vil sige en dækningsgrad på 100 %. Forvaltningen har i mellemtiden vurderet, at der ved en dækningsgrad på 50 % fortsat vil være tilstrækkeligt med lærerarbejdspladser til at opfylde gældende regler. Det svarer til 260 lærerarbejdspladser. Beregninger foretaget i blandt andet Århus Kommune har vist, at der ikke er behov for fuld dækning, da der så vil være lærerarbejdspladser, som enten ikke anvendes i løbet af dagen eller kun anvendes i begrænset omfang. De individuelle lærerarbejdspladser skal ses i sammenhæng med anvendelsen af team-arbejdspladser. Team-arbejdspladser er ikke indregnet i antallet af lærerarbejdspladser. Ved en dækningsgrad på 50 % vil de samlede anlægsudgifter være på 2,770 mio. kr. Dertil kommer udgifter til kontorinventar på 1,3 mio. kr. Det svarer til en udgift på kr. pr. lærerarbejdsplads. De samlede udgifter beløber sig til 4,070 mio. kr. for 260 lærer arbejdspladser. 9 matrikler forventes at have de nødvendige lærerarbejdspladser klar til den 1/8 2014, og på de øvrige skoler arbejdes der med midlertidige løsninger på tilstedeværelsen for lærerne, indtil arbejdspladserne er oprettet. Forvaltningen vil følge op på anvendelsen af lærerarbejdspladserne i løbet af efteråret, og i foråret 2015 skal der udarbejdes en fysisk APV på skolerne vedrørende lærerarbejdspladserne. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes. Bilag: Åben - Bilag: Guide til indretning af lærerarbejdspladser april 2014 Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Åben - Udgifter ved oprettelse af lærerarbejdspladser - 50 % dækningsgrad.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Drøftedes. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, Omprioritering af anlægsmidler Sagsnr.:14/4894 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med den kommende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for at oprette lærerarbejdspladser på skolerne i Fredericia Kommune. Der er ikke afsat særskilte anlægsmidler til oprettelse af lærerarbejdspladser. Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af projektet, der samlet koster 4,070 mio. kr. Finansieringsforslaget er tilvejebragt via omprioriteringer fra eksisterende anlægspuljer. Økonomiske konsekvenser: Nedenstående oversigt viser, hvorledes anlægsmidler fra andre projekter kan omprioriteres til lærerarbejdspladser. Anlægsmidler, der omprioriteres: Kr. Rådhuset, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov, nye facadeplader Kirstinebjergskolen afd. Egumvej, solafskærmning Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, opret. af belægning I alt Skoleområdet råder over to puljer, der samtidig kan omprioriteres til projektet. Anlægsmidler fra skoleområdet (uforbrugte) Kr. Skolerenovering - restpulje Pulje vedr. skolestruktur I alt Ved brug af ovenstående finansieringsmodel, vil det samlede anlægsprojekt til lærerarbejdspladser se således ud: Samlet finansieringsmodel Kr. Samlet anlægspulje som omprioriteres til projektet Udgifter til lærerarbejdspladser Udgifter til kontorinventar m.v Manglende finansiering - dækkes af skoleområdet Der mangler således kr. i at finansiere det samlede projekt. Beløbet dækkes via driftsmidler på skoleområdet indenfor budgetrammen. Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Vurdering: De 1,950 mio. kr., som omprioriteres, kommer fra puljen til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune. Det vurderes, at det ikke er kritisk at udskyde de nævnte projekter med 1 år. Dog vil der være behov for at øremærke anlægsmidler til de nævnte projekter i Indstillinger: Børn og Unge samt By & Teknik indstiller, at: 1. Børne- og Uddannelsesudvalget samt By- og Teknikudvalget godkender finansieringsmodellen til lærerarbejdspladser til i alt 4,070 mio. kr. gennem omprioritering af anlægsmidler for i alt 3,732 mio. kr. samt via driftsmidler for 0,338 mio. kr. (projektnr. XA og XA på skoleområdet) 2. Der i forbindelse med budgetlægningen for tilføres 1,95 mio. kr. til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune svarende til det omprioriterede beløb. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Udviklingsstrategi 2015 Sagsnr.:14/2950 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde fremgår det af 6 af Kommunalbestyrelserne i regionen skal udarbejde en Udviklingsstrategi på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at: Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. I Udviklingsstrategi 2015 er der fokus på: Ministertema: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af Udviklingsstrategi Bilag: Åben - Udviklingsstrategien 2015.pdf Åben - Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Der var ikke noget til orientering. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

19 Bilag: Specifikation af 1. budgetopfølgning BUU.xlsx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27908/14

20 Specifikation af 1. Budgetopfølgning BUU Regnskabsår 2014 Årsagskode * DKK 1. Budgetopfølgning i alt Serviceudgifter Skoler Udmøntning af barselsfonden 1. BO Udmøntning af barselsfonden 1. BO 130 Befordring Voksenservice fra Børn & Udd Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -89 Budget til domænenavne, central betaling -2 Budgetompl. fra drift til konto Etableringsomkostninger ifbm. overtagelse af Ejnars Bus -315 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 240 Skoler i alt 577 Dagtilbud Budget til domænenavne, central betaling -9 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 816 Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -48 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -43 Dagtilbud i alt 622 Klubtilbud Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -7 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -7 Budget til domænenavne, central betaling -4 Budgetompl. fra Klubtilbud til UH vedr. Spar/Lån 2013>> -427 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 88 Klubtilbud i alt -366 Familie og Børnesundhed Tandpleje Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 90 Pædagogisk psykologisk rådgivning Tj.mand erstattes af OK. Budget fra HR til PP 70 Døgnpleje Ompl. ml. Voksenservice og F&B - socialt tilsyn DUT-mid 59 Forebyggende foranstaltninger Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor Udmøntning af barselsfonden 1. BO 226 Døgninstitutioner Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor -400 Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -37 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -33 Budgetompl. fra DMK til UH Spar/Lån 2013<> Udmøntning af barselsfonden 1. BO 271 Familie og Børnesundhed, serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor Familie og Børnesundhed, overførselsudgifter i alt Familie og Børnesundhed i alt 618

21 Bilag: Børn, unge og uddannelse 2014.docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29812/14

22 Børn og uddannelse opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: 1. Innovative læringsmiljøer Der iværksættes flere tiltag, hvor IT indgår i den pædagogiske indsats i dagtilbud. De kommunale strategier herunder bl.a. naturfagsstrategien skal være omsat i pædagogisk praksis i dagtilbud, skole og klub. Fra 2013 til 2016 indgår Børne- og Ungeområdet i et forskningsbaseret udviklingstiltag, hvor dagtilbud og skoler vil være i løbende dialog med en gruppe forskere på Ålborg Universitet om styrkesider, kompetenceudvikling og justeringer, som vil kunne påvirke kerneydelsen læringseffekten - positivt. De fire udskolingsenheder skal udvikle på indholdet af de linjer som tilbydes, så de motivere eleverne til mere læring. Forsøg under frikommuneordningen følges tæt. Skole/hjem samarbejdet revitaliseres i forbindelse med ny skolereform. Samarbejdet med UU-Lillebælt, Arbejdsmarkedsafdelingen og de unge om at få unge i uddannelse og samtidig understøtte at de unge også gennemfører en uddannelse fortsætter. Opdateret pr Status: Der arbejdes med en IT- og mediestrategi for det samlede børne- og ungeområde. Der har hidtil kun eksisteret en IT-strategi for skoleområdet. Alle parter inddrages i løbet af foråret. Fjordbakkeskolen og Erritsø Fællesskole har afsluttet samarbejdet med fire skole i Esbjerg omkring innovation i skolen. Der skal nu arbejdes på at fastholde indsatsen omkring innovation i skolen. Der skal arbejdes med videndeling mellem skolernes PLUC ere. Fredericia har tiltrådt projekt Grøn Generation, der skal være med til at styrke læringsmiljøet således at børn og unge opnår en høj grad af miljøbevidsthed. Baseline for udvikling af dagtilbud og skoler er udarbejdet sammen med forskergruppen i Ålborg/LSP. Resultaterne analyseres og drøftes med lederne i samarbejde med forskerne og Børn og Unges ledergruppe i foråret. Videns- og Ressourcecenteret har fokus på at styrke forældresamarbejdet. Dette sker gennem en bredt funderet arbejdsgruppe, som er nedsat. Der er udarbejdet en række ansøgninger til puljer og fonde til kompetenceudvikling af bl.a matematik- og naturfagslærerne. Indsatsområde: 2. Målrettede løsninger til alle børn/unge Dagtilbud, skole og klub skal i fællesskab arbejde meget målrettet med at løfte den kommunale inklusionsstrategi, som udspringer af regeringens målsætninger. Det betyder blandt andet, at dagtilbud skal have fokus på de individuelle læreplaner, og hvordan de udmøntes i den pædagogiske praksis.

23 På de fire skoler skal der følges op på effekten af de tværfaglige ressourcecentre, som blev nedsat i 2013 for at understøtte at børn og unge med særlige behov ikke ekskluderes fra skolerne. Det fælles Videns- og Ressourcecenter med tværfaglige kompetencer, skal være i tæt dialog med dagtilbud og skoler om udviklingen af læringsmiljøet, så det tilpasses bedst muligt de behov børnene har. Der fastlægges en model for at understøtte talentfulde elever i skolen, og der iværksættes forsøg med en række målrettede talentforløb på tværs af skoler. Opdateret pr Status: PUC har fokus på en forenkling af de individuelle læreplaner i dagtilbud. Der har været en tæt dialog med skolerne omkring udviklingen af skolernes ressourcecentre og PLUCere. Der skal fortsat arbejdes meget med at skabe kultur omkring brugen af støttestrukturen, så den enkelte lærer/pædagoger ikke oplever at stå alene med særlige udfordringer i relation til inklusionsindsatsen. Videns- og Ressourcecenteret har en tæt dialog med dagtilbud omkring udviklingen af samspillet med støttekorpset. Der har været forløb for sciencetalenter på tværs af skolerne. Der arbejdes også på at få de musiskreative talenter frem i lyset, så de også får mulighed for at udvikle deres potentiale fuldt ud i skolen. Dette skal ske i et samspil med Den Kreative Skole. Der søges midler i UVM for skoleåret Indsatsområde: 3. Sundhed og fysisk udfoldelse Dagtilbud fokuserer på forankring af projekt Krop på det pædagogiske arbejde herunder indgår også fokus på sund mad og måltider. De nye skoler udarbejder årsplaner for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse som har både elever og forældre for øje. Der skal fokus på mere bevægelse i relation til børn og unges læreproces i dagtilbud, skole og klub. Lærer, pædagoger, andet fagligt personale og forældre arbejder sammen ift. at handle på de resultater, som er fremkommet i ungeprofilundersøgelsen (7.-9. klasse), som er blevet fremlagt ude i alle distrikter i Der skal fokus på at fremme og motivere forældre/børn og unge til at gå/cykle til/fra skole. De kommunale fritidstilbud skal fastholde fokus på at fremme en sund livsstil i samspil med de unge. Opdateret pr Status: Der er udarbejdet en mad-, måltids- og bevægelsestrategi for 0-18 år. Hvert distrikt skal lave handleplan for hvor og hvordan de sætter ind for at nå de opstillede målsætninger.

24 Der laves i foråret en opfølgende undersøgelse til dele af ungeprofilen, der går på de unges syn på eget lokalområde og deres fordomme omkring andre unge i andre bydele m.m. Et par dagtilbud har tilsluttet sig CykelScore, som er en løbende cykelkampagne, der er styret af Teknik og Miljø. Størstedelen af skolerne har været med i cykelkampagnen siden Indsatsområde: 4. Børn og unge med ansvar og medindflydelse i en globaliseret verden Ideer fra de nye elevråd og Ungebyrådet skal fremmes så vidt muligt. Aktiviteter initieret af Ungebyråd skal så vidt muligt bakkes op og understøttes. Skolerne skal løbende udbygge det internationale skolesamarbejde. Der skal arbejdes med udvikling af tværgående fritidstilbud i Fredericia Kommune. Struktur, indhold og ledelsesforhold skal analyseres med henblik på en tilpasning i forhold til at børn og unge får en længere skoledag fra august Der arbejdes videre med at udvikle et sammenhængende tilbud omkring medindflydelse og medbestemmelse i forhold til midtbyens arenaer, ungdommens hus, de orange haller og gasværksgrunden og volden. Opdateret pr Status: Der er vedtaget en ny struktur vedrørende det kommunale fritidstilbud. Tre af Fredericias skoler skal deltage i et stort projekt, som Danske Skoleelever har fået midler til, vedrørende elevinddragelse. Der er pt. ikke gjort status over skolernes internationale skolesamarbejde i indeværende skoleår. Der er igangsat aktiviteter vedrørende det forestående valg til ungebyrådet.

25 Bilag: Bilag: Guide til indretning af lærerarbejdspladser april 2014 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21668/14

26 Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen marts Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os rundt og dele jeres muligheder, bekymringer, ideer og udfordringer med os. Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem Børn og Unge, HR afdelingen og Ejendomscentret Find også guiden på GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

27 Fælles grundlag Guiden er udarbejdet med det formål, at danne et fælles grundlag og en fælles ramme, for indretning af lærerarbejdspladser på skolerne. Guiden understøtter en proces, som kan kvalificere et beslutningsgrundlag for lærerarbejdspladser, der sigter mod at arbejdspladserne er klar inden 1. august Det er den enkelte lokale skole, der er ansvarlig for at processen gennemføres. Formål med guiden er at: 1. Skabe et fælles videns og beslutningsgrundlag på den enkelte skole 2. Skabe viden om og rum for, at drøfte lokale løsninger der afspejler de lokale behov, for plads til teamsamarbejde, skole/hjemsamarbejde, mødeaktivitet, planlægning af undervisning, forberedelse mv. 3. At hver skole, får lavet en plan for evt. ombygninger, brug af lokaler, indretning, økonomi mm. 4. At understøtte arbejdsmiljøgruppen (AMG) i deres arbejde med at etablere de bedst mulige løsninger. Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i at: Arbejdsmiljølovens vejledninger om Arbejdsrum på faste arbejdssteder (A1.11), Arbejdsstedets indretning (A.1.15) og Arbejdets udførelses på skærmarbejdspladser (D.2.3) (Se Bilag 1 uddrag af arbejdsmiljøvejledninger) Bygningsreglementets bestemmelser om, at ændringer af/ombygninger af rum til anden funktion overholdes. En skole i denne guide er at forstå som den lokale enhed inkl. SFO mm., aldrig det samlede skoledistrikt. Der indrettes arbejdspladser, der indeholder muligheder for og rammer til, at understøtte de samlede opgaver, der skal udføres ved siden af selve undervisningen. At arbejdets organisering er en integreret del af beslutningsgrundlaget, som danner grundlaget for den endelige beslutning om lærerarbejdspladser. Der kigges på et bredere perspektiv ved indretning af arbejdspladserne. Dermed sættes der også fokus på, hvilke arbejdsfunktioner der tilsammen skal være, så de matcher fremtidens krav til en arbejdsdag med f.eks. mere videndeling og teamsamarbejde. GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

28 Byrådet i Fredericia kommune har besluttet, at lærerne skal undervise i 733 timer årligt og at lærernes arbejdstid skal fordeles på 210 dage. Det giver følgende regnestykke Årsnorm Minus Ferie Minus Undervisning Minus pause 1924 timer 244 timer 733 timer 101,5 timer = 845,5 timer til andet arbejde De 845,5 timer er den samlede tid til teamsamarbejde, skole/hjemsamarbejde, mødeaktivitet, planlægning af undervisning, forberedelse mv. Det arbejde der udføres inden for de 845,5 timer tilsiger, at det er forskellige arbejdsfaciliteter der stilles til rådighed, for at opfylde behovene. Arbejdsmiljøgruppen er tovholder på arbejdet med indretning af lærerarbejdspladser Arbejdsmiljøgruppen (AMG) er tovholder på hele opgaven og bør i hele forløbet udvides med teknisk serviceleder og en eller flere lokale medarbejdere og ledelsesrepræsentanter. Dermed kan gruppen få belyst flere forskellige muligheder og indregne flere faktorer og på den baggrund tilvejebringe et mere facetteret beslutningsgrundlag. Det er vigtigt, at den analyse der laves på den enkelte skole, bibringer arbejdsmiljøgruppen et overblik, der kan danne grundlag for den beslutning, der skal træffes om etablering af forskellige typer af arbejdspladser. AMG har også til opgave, at sikre en god kommunikation mellem AMG og øvrige ansatte på arbejdspladsen. Kommunikationen bør gives før start og mellem hver fase. Desuden bør der gives en status før sommerferien og ved skoleårets opstart om, hvor langt evt. ombygninger er, hvornår forventet ibrugtagning kan ske og hvordan opgaverne løses indtil arbejdspladserne er klar til brug. Guiden indeholder fem faser Beslutning træffes af udvidet AMG og informeres ud Afdækning af muligheder indenfor bygningernes fysiske ramme Analyse og beskrivelse af behov Inddragelse af ledere og medarbejdere Økonomi, bestilling af arbejdspladser og byggesagsbehandling Evaluering efter ibrugtagning GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen

Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen. Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødested: Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Allé Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Morten Jensen FORBEREDELSESINDRETNING TIL UNDERVISERE

Morten Jensen FORBEREDELSESINDRETNING TIL UNDERVISERE Morten Jensen FORBEREDELSESINDRETNING TIL UNDERVISERE Formål med opgaven Denne lille guide er udarbejdet med det formål, at danne et fælles grundlag og en fælles ramme for indretning af lærerarbejdspladser

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Orientering om indstilling af midler til etablering af faste arbejdspladser

Orientering om indstilling af midler til etablering af faste arbejdspladser Børne- og Ungdomsforvaltningen Rødkilde Skole Att: Anders Busk Godthåbsvej 274 2720 Vanløse Dato: 29.01.2014 edoc nr. 2014-0023421-1 Orientering om indstilling af midler til etablering af faste arbejdspladser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Børn og Unge. Overordnede mål. Mål fra politikken Fredericia Kommunes børne- og ungepolitik er gældende fra 2013 til 2016. Børne- og Ungdomsudvalget

Børn og Unge. Overordnede mål. Mål fra politikken Fredericia Kommunes børne- og ungepolitik er gældende fra 2013 til 2016. Børne- og Ungdomsudvalget Overordnede mål Børne- og ungeområdet Kommunen sigter mod at 95 % af en ungdomsårgang vil gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Når det gælder børnene i 0-6 års alderen skal tryghed, læring, samvær og

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 5. april 2016 Mødested: Ullerup Bæk Skole, afd. Skjoldborgsvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Skolereform. Bolderslev Skole

Skolereform. Bolderslev Skole Skolereform Bolderslev Skole Folkets skole anno 2014 Der blæser nye vinde over den danske folkeskole. I december 2013 vedtog Folketinget en ny skolereform, som på alle måder er og bliver mulighedernes

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere