Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalget, Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej 45 Erritsø Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Frances O Donovan Lasse Strüwing Hansen Side 1

2 Børne- og Uddannelsesudvalget, Indholdsfortegnelse 44 Godkendelse af dagsorden Besøg på Peter Aage Gården budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Oplæg til realisering af budgetstrategi - Børneog Uddannelsesudvalget Orientering om lærerarbejdspladser Omprioritering af anlægsmidler Udviklingsstrategi Lukket - Orientering...17 Side 2

3 Børne- og Uddannelsesudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 3

4 Børne- og Uddannelsesudvalget, Besøg på Peter Aage Gården Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Daginstitutionen Peter Aage Gården, Gl. Landevej 45 hvor der indledes med en introduktion ved leder Kirsten Hummelgaard Hansen og senere en rundvisning på Peter Aage Gården. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Ingen. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion og rundvisning ved Kirsten Hummelgaard Hansen. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget, budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/3585 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med 31. marts 2014: Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 1. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 217,315 0,622 2, ,937 Klubtilbud 26,629-0,366 0,000 26,263 Familie og Børnesundhed 191,699 1,618-17, ,617 Skoler 422,711 0,577 0, ,288 Serviceudgifter i alt 858,354 2,451-15, ,105 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 7,714-1,000-6,714 Overførselsudgifter i alt 7,714-1,000-6,714 Centrale Side 5

6 Børne- og Uddannelsesudvalget, refusionsordninger Familie og Børnesundhed -2, ,133 Centrale refusionsordninger i alt -2, ,133 Drift i alt 863,935 1,451-15, ,686 Anlæg Dagtilbud 4, ,500 2,758 Klubtilbud 0,000-0,000 0,000 Familie og Børnesundhed 0,751-0,000 0,751 Skoler 32, ,000 26,958 Anlæg i alt 37, ,500 30,467 Total 901,902 1,451-23, ,153 + = udgift, - = indtægt 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For serviceudgifterne er der en tilretning på i alt 2,451 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager, som hovedsageligt vedrører udmøntning af barselsfonden. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Dagtilbud Dagtilbud forventer at overføre et underskud på 2,000 mio. kr. i spar/lån til Underskuddet svarer til det beløb der blev overført som spar/lån fra 2013 til 2014, som primært vedrørte lønninger. Det forventes ikke, at det er muligt for institutionerne at indhente underskud fra sidste år samtidig med indførelse af ny styreform. Side 6

7 Børne- og Uddannelsesudvalget, På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 1,500 mio. kr. til 2015, hvilket svarer til pasningsgarantipuljen. Klubtilbud Klubtilbud forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 1. budgetopfølgning at overføre 17,700 mio. kr. vedrørende driften til I budgetforlig er der af øremærket midler til en række projekter og lovbestemte tiltag. Der ønskes overført 1,0 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Dette skyldes ændret lovgivning for bevilling af aflastningsordninger, der nødvendiggør flytning af budgetbeløb. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Skoler Skoler forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes det, at Skoler overfører 6,000 mio. kr. til Dette vedrører opførelse af multihal på Kirstinebjergskolen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Udnyttelsesgraden ligger i årets første tre måneder på 100,3%. Indførelse af lønsumsstyring i stedet for normstyring pr. 1. januar 2014 har sat økonomien højt på dagsordenen i institutionerne og det forventes at de Side 7

8 Børne- og Uddannelsesudvalget, fire distrikter kan holde den ramme, der er givet for Dog forventes det ikke at institutionerne samtidig har mulighed for at indhente det underskud der er overført fra Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Klubtilbud Der er en belægningsprocent på 100,2. Budgettet balancerer og forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Det forventes at budgettet for 2014 overholdes. Udviklingen følges i samarbejde med Økonomi. Skoler Skoler forventer, at budgettet for 2014 overholdes, dog er der en usikkerhed omkring etablering af lærerarbejdspladser som følge af den nye skolereform/lov 409. Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt. Indstillinger: Familie og børnesundhed og Børn og Unge afdelingen indstiller: 1. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt 2,451 mio. kr. til serviceudgifter 2. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt -1,000 mio. kr. til overførselsudgifter 3. at status på indsatsområderne tages til efterretning 4. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Side 8

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, Bilag: Åben - Specifikation af 1. budgetopfølgning BUU.xlsx Åben - Børn, unge og uddannelse 2014.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingens 4 punkter tiltrådt. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 9

10 Børne- og Uddannelsesudvalget, Oplæg til realisering af budgetstrategi - Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/3539 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april 2014 drøftede udvalget Fredericia Kommunes budgetstrategi, der indebærer, at udvalgene skal pege på effektiviseringer og servicetilpasninger for i alt mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter. På udvalgsmødet fremlægges forslag i henhold til budgetstrategien. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Drøftedes. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 10

11 Børne- og Uddannelsesudvalget, Orientering om lærerarbejdspladser Sagsnr.:14/3491 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Børne- og Uddannelsesudvalgets besluttede den , at sagen om lærerarbejdspladser skulle nærmere undersøges og genbehandles. Af sagen fra den fremgik (citat): I forbindelse med skolereformen skal der etableres lærerarbejdspladser på Fredericia Kommunes skoler på baggrund af den forøgede tilstedeværelsestid på skolerne af lærere/børnehaveklasseledere. Fredericia Kommune skal sikre, at de nødvendige arbejdspladser på skolerne følger arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet. Samtidig skal det sikres en sådan kvalitet af arbejdspladserne, at alle arbejdspladser - hvad enten det er individuelle arbejdspladser, team-, gruppe-, møde- eller hele personalerum - bidrager positivt til arbejdsmiljøet. Det tilstræbes derfor, at skolerne ved starten af skoleåret 2014/15 har etableret de relevante arbejdspladser, der opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen, så det vil være muligt for lærerne at løse alle opgaver på skolen. Der er udarbejdet en arbejdsmiljøguide, som vejleder skolerne i etablering af disse arbejdspladser. Guiden er vedlagt som bilag. I det tilfælde, at nogle af arbejdspladserne ikke er etableret ved skoleårets start, skal der foreligge en plan for etablering af arbejdspladser og arbejdsopgavernes udførelse i overgangsperioden på disse skoler. Senest den 1. december 2014 skal skolernes MED-udvalg have evalueret, om arbejdspladserne fungerer optimalt, eller om der skal yderligere tiltag til, for at opgaveløsningen kan foregå professionelt. Økonomi I forbindelse med gennemgangen af skolerne har det vist sig, at for at kunne leve op til de gældende regler, vil det være nødvendig med bygningsændringer på skolerne. Det forventes, at der skal anvendes 7 mio. kr. til bygningsistandsættelse og ventilation. Det forventede indkøb af inventar vil være på 2 mio. kr. (citat slut). Nyt i sagen I samarbejde med Ejendomscentret er der udarbejdet en ny vurdering af udgifter til lærerarbejdspladser. Dette er vedlagt som bilag. Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Nyt i sagen I det oprindelig oplæg fra skolerne, var det forudsat, at alle lærere skulle udstyres med en lærerarbejdsplads. Det vil sige en dækningsgrad på 100 %. Forvaltningen har i mellemtiden vurderet, at der ved en dækningsgrad på 50 % fortsat vil være tilstrækkeligt med lærerarbejdspladser til at opfylde gældende regler. Det svarer til 260 lærerarbejdspladser. Beregninger foretaget i blandt andet Århus Kommune har vist, at der ikke er behov for fuld dækning, da der så vil være lærerarbejdspladser, som enten ikke anvendes i løbet af dagen eller kun anvendes i begrænset omfang. De individuelle lærerarbejdspladser skal ses i sammenhæng med anvendelsen af team-arbejdspladser. Team-arbejdspladser er ikke indregnet i antallet af lærerarbejdspladser. Ved en dækningsgrad på 50 % vil de samlede anlægsudgifter være på 2,770 mio. kr. Dertil kommer udgifter til kontorinventar på 1,3 mio. kr. Det svarer til en udgift på kr. pr. lærerarbejdsplads. De samlede udgifter beløber sig til 4,070 mio. kr. for 260 lærer arbejdspladser. 9 matrikler forventes at have de nødvendige lærerarbejdspladser klar til den 1/8 2014, og på de øvrige skoler arbejdes der med midlertidige løsninger på tilstedeværelsen for lærerne, indtil arbejdspladserne er oprettet. Forvaltningen vil følge op på anvendelsen af lærerarbejdspladserne i løbet af efteråret, og i foråret 2015 skal der udarbejdes en fysisk APV på skolerne vedrørende lærerarbejdspladserne. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen drøftes. Bilag: Åben - Bilag: Guide til indretning af lærerarbejdspladser april 2014 Side 12

13 Børne- og Uddannelsesudvalget, Åben - Udgifter ved oprettelse af lærerarbejdspladser - 50 % dækningsgrad.docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Drøftedes. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 13

14 Børne- og Uddannelsesudvalget, Omprioritering af anlægsmidler Sagsnr.:14/4894 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med den kommende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for at oprette lærerarbejdspladser på skolerne i Fredericia Kommune. Der er ikke afsat særskilte anlægsmidler til oprettelse af lærerarbejdspladser. Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af projektet, der samlet koster 4,070 mio. kr. Finansieringsforslaget er tilvejebragt via omprioriteringer fra eksisterende anlægspuljer. Økonomiske konsekvenser: Nedenstående oversigt viser, hvorledes anlægsmidler fra andre projekter kan omprioriteres til lærerarbejdspladser. Anlægsmidler, der omprioriteres: Kr. Rådhuset, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov, nye facadeplader Kirstinebjergskolen afd. Egumvej, solafskærmning Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, opret. af belægning I alt Skoleområdet råder over to puljer, der samtidig kan omprioriteres til projektet. Anlægsmidler fra skoleområdet (uforbrugte) Kr. Skolerenovering - restpulje Pulje vedr. skolestruktur I alt Ved brug af ovenstående finansieringsmodel, vil det samlede anlægsprojekt til lærerarbejdspladser se således ud: Samlet finansieringsmodel Kr. Samlet anlægspulje som omprioriteres til projektet Udgifter til lærerarbejdspladser Udgifter til kontorinventar m.v Manglende finansiering - dækkes af skoleområdet Der mangler således kr. i at finansiere det samlede projekt. Beløbet dækkes via driftsmidler på skoleområdet indenfor budgetrammen. Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget, Vurdering: De 1,950 mio. kr., som omprioriteres, kommer fra puljen til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune. Det vurderes, at det ikke er kritisk at udskyde de nævnte projekter med 1 år. Dog vil der være behov for at øremærke anlægsmidler til de nævnte projekter i Indstillinger: Børn og Unge samt By & Teknik indstiller, at: 1. Børne- og Uddannelsesudvalget samt By- og Teknikudvalget godkender finansieringsmodellen til lærerarbejdspladser til i alt 4,070 mio. kr. gennem omprioritering af anlægsmidler for i alt 3,732 mio. kr. samt via driftsmidler for 0,338 mio. kr. (projektnr. XA og XA på skoleområdet) 2. Der i forbindelse med budgetlægningen for tilføres 1,95 mio. kr. til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune svarende til det omprioriterede beløb. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Side 15

16 Børne- og Uddannelsesudvalget, Udviklingsstrategi 2015 Sagsnr.:14/2950 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde fremgår det af 6 af Kommunalbestyrelserne i regionen skal udarbejde en Udviklingsstrategi på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at: Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. I Udviklingsstrategi 2015 er der fokus på: Ministertema: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af Udviklingsstrategi Bilag: Åben - Udviklingsstrategien 2015.pdf Åben - Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 16

17 Børne- og Uddannelsesudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Der var ikke noget til orientering. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 17

18 Børne- og Uddannelsesudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

19 Bilag: Specifikation af 1. budgetopfølgning BUU.xlsx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27908/14

20 Specifikation af 1. Budgetopfølgning BUU Regnskabsår 2014 Årsagskode * DKK 1. Budgetopfølgning i alt Serviceudgifter Skoler Udmøntning af barselsfonden 1. BO Udmøntning af barselsfonden 1. BO 130 Befordring Voksenservice fra Børn & Udd Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -89 Budget til domænenavne, central betaling -2 Budgetompl. fra drift til konto Etableringsomkostninger ifbm. overtagelse af Ejnars Bus -315 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 240 Skoler i alt 577 Dagtilbud Budget til domænenavne, central betaling -9 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 816 Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -48 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -43 Dagtilbud i alt 622 Klubtilbud Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -7 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -7 Budget til domænenavne, central betaling -4 Budgetompl. fra Klubtilbud til UH vedr. Spar/Lån 2013>> -427 Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 88 Klubtilbud i alt -366 Familie og Børnesundhed Tandpleje Indkøbsbesparelse fra Udmøntning af barselsfonden 1. BO 90 Pædagogisk psykologisk rådgivning Tj.mand erstattes af OK. Budget fra HR til PP 70 Døgnpleje Ompl. ml. Voksenservice og F&B - socialt tilsyn DUT-mid 59 Forebyggende foranstaltninger Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor Udmøntning af barselsfonden 1. BO 226 Døgninstitutioner Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor -400 Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. -37 Befordring til Plejen fra Børn og Udd. -33 Budgetompl. fra DMK til UH Spar/Lån 2013<> Udmøntning af barselsfonden 1. BO 271 Familie og Børnesundhed, serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor Familie og Børnesundhed, overførselsudgifter i alt Familie og Børnesundhed i alt 618

21 Bilag: Børn, unge og uddannelse 2014.docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29812/14

22 Børn og uddannelse opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: 1. Innovative læringsmiljøer Der iværksættes flere tiltag, hvor IT indgår i den pædagogiske indsats i dagtilbud. De kommunale strategier herunder bl.a. naturfagsstrategien skal være omsat i pædagogisk praksis i dagtilbud, skole og klub. Fra 2013 til 2016 indgår Børne- og Ungeområdet i et forskningsbaseret udviklingstiltag, hvor dagtilbud og skoler vil være i løbende dialog med en gruppe forskere på Ålborg Universitet om styrkesider, kompetenceudvikling og justeringer, som vil kunne påvirke kerneydelsen læringseffekten - positivt. De fire udskolingsenheder skal udvikle på indholdet af de linjer som tilbydes, så de motivere eleverne til mere læring. Forsøg under frikommuneordningen følges tæt. Skole/hjem samarbejdet revitaliseres i forbindelse med ny skolereform. Samarbejdet med UU-Lillebælt, Arbejdsmarkedsafdelingen og de unge om at få unge i uddannelse og samtidig understøtte at de unge også gennemfører en uddannelse fortsætter. Opdateret pr Status: Der arbejdes med en IT- og mediestrategi for det samlede børne- og ungeområde. Der har hidtil kun eksisteret en IT-strategi for skoleområdet. Alle parter inddrages i løbet af foråret. Fjordbakkeskolen og Erritsø Fællesskole har afsluttet samarbejdet med fire skole i Esbjerg omkring innovation i skolen. Der skal nu arbejdes på at fastholde indsatsen omkring innovation i skolen. Der skal arbejdes med videndeling mellem skolernes PLUC ere. Fredericia har tiltrådt projekt Grøn Generation, der skal være med til at styrke læringsmiljøet således at børn og unge opnår en høj grad af miljøbevidsthed. Baseline for udvikling af dagtilbud og skoler er udarbejdet sammen med forskergruppen i Ålborg/LSP. Resultaterne analyseres og drøftes med lederne i samarbejde med forskerne og Børn og Unges ledergruppe i foråret. Videns- og Ressourcecenteret har fokus på at styrke forældresamarbejdet. Dette sker gennem en bredt funderet arbejdsgruppe, som er nedsat. Der er udarbejdet en række ansøgninger til puljer og fonde til kompetenceudvikling af bl.a matematik- og naturfagslærerne. Indsatsområde: 2. Målrettede løsninger til alle børn/unge Dagtilbud, skole og klub skal i fællesskab arbejde meget målrettet med at løfte den kommunale inklusionsstrategi, som udspringer af regeringens målsætninger. Det betyder blandt andet, at dagtilbud skal have fokus på de individuelle læreplaner, og hvordan de udmøntes i den pædagogiske praksis.

23 På de fire skoler skal der følges op på effekten af de tværfaglige ressourcecentre, som blev nedsat i 2013 for at understøtte at børn og unge med særlige behov ikke ekskluderes fra skolerne. Det fælles Videns- og Ressourcecenter med tværfaglige kompetencer, skal være i tæt dialog med dagtilbud og skoler om udviklingen af læringsmiljøet, så det tilpasses bedst muligt de behov børnene har. Der fastlægges en model for at understøtte talentfulde elever i skolen, og der iværksættes forsøg med en række målrettede talentforløb på tværs af skoler. Opdateret pr Status: PUC har fokus på en forenkling af de individuelle læreplaner i dagtilbud. Der har været en tæt dialog med skolerne omkring udviklingen af skolernes ressourcecentre og PLUCere. Der skal fortsat arbejdes meget med at skabe kultur omkring brugen af støttestrukturen, så den enkelte lærer/pædagoger ikke oplever at stå alene med særlige udfordringer i relation til inklusionsindsatsen. Videns- og Ressourcecenteret har en tæt dialog med dagtilbud omkring udviklingen af samspillet med støttekorpset. Der har været forløb for sciencetalenter på tværs af skolerne. Der arbejdes også på at få de musiskreative talenter frem i lyset, så de også får mulighed for at udvikle deres potentiale fuldt ud i skolen. Dette skal ske i et samspil med Den Kreative Skole. Der søges midler i UVM for skoleåret Indsatsområde: 3. Sundhed og fysisk udfoldelse Dagtilbud fokuserer på forankring af projekt Krop på det pædagogiske arbejde herunder indgår også fokus på sund mad og måltider. De nye skoler udarbejder årsplaner for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse som har både elever og forældre for øje. Der skal fokus på mere bevægelse i relation til børn og unges læreproces i dagtilbud, skole og klub. Lærer, pædagoger, andet fagligt personale og forældre arbejder sammen ift. at handle på de resultater, som er fremkommet i ungeprofilundersøgelsen (7.-9. klasse), som er blevet fremlagt ude i alle distrikter i Der skal fokus på at fremme og motivere forældre/børn og unge til at gå/cykle til/fra skole. De kommunale fritidstilbud skal fastholde fokus på at fremme en sund livsstil i samspil med de unge. Opdateret pr Status: Der er udarbejdet en mad-, måltids- og bevægelsestrategi for 0-18 år. Hvert distrikt skal lave handleplan for hvor og hvordan de sætter ind for at nå de opstillede målsætninger.

24 Der laves i foråret en opfølgende undersøgelse til dele af ungeprofilen, der går på de unges syn på eget lokalområde og deres fordomme omkring andre unge i andre bydele m.m. Et par dagtilbud har tilsluttet sig CykelScore, som er en løbende cykelkampagne, der er styret af Teknik og Miljø. Størstedelen af skolerne har været med i cykelkampagnen siden Indsatsområde: 4. Børn og unge med ansvar og medindflydelse i en globaliseret verden Ideer fra de nye elevråd og Ungebyrådet skal fremmes så vidt muligt. Aktiviteter initieret af Ungebyråd skal så vidt muligt bakkes op og understøttes. Skolerne skal løbende udbygge det internationale skolesamarbejde. Der skal arbejdes med udvikling af tværgående fritidstilbud i Fredericia Kommune. Struktur, indhold og ledelsesforhold skal analyseres med henblik på en tilpasning i forhold til at børn og unge får en længere skoledag fra august Der arbejdes videre med at udvikle et sammenhængende tilbud omkring medindflydelse og medbestemmelse i forhold til midtbyens arenaer, ungdommens hus, de orange haller og gasværksgrunden og volden. Opdateret pr Status: Der er vedtaget en ny struktur vedrørende det kommunale fritidstilbud. Tre af Fredericias skoler skal deltage i et stort projekt, som Danske Skoleelever har fået midler til, vedrørende elevinddragelse. Der er pt. ikke gjort status over skolernes internationale skolesamarbejde i indeværende skoleår. Der er igangsat aktiviteter vedrørende det forestående valg til ungebyrådet.

25 Bilag: Bilag: Guide til indretning af lærerarbejdspladser april 2014 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21668/14

26 Guide til indretning af lærerarbejdspladser på skolen marts Under udarbejdelse af guiden er næsten alle skolerne besøgt og disse besøg har kvalificeret guidens indhold. Tak fordi I tog jer tid til at vise os rundt og dele jeres muligheder, bekymringer, ideer og udfordringer med os. Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem Børn og Unge, HR afdelingen og Ejendomscentret Find også guiden på GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

27 Fælles grundlag Guiden er udarbejdet med det formål, at danne et fælles grundlag og en fælles ramme, for indretning af lærerarbejdspladser på skolerne. Guiden understøtter en proces, som kan kvalificere et beslutningsgrundlag for lærerarbejdspladser, der sigter mod at arbejdspladserne er klar inden 1. august Det er den enkelte lokale skole, der er ansvarlig for at processen gennemføres. Formål med guiden er at: 1. Skabe et fælles videns og beslutningsgrundlag på den enkelte skole 2. Skabe viden om og rum for, at drøfte lokale løsninger der afspejler de lokale behov, for plads til teamsamarbejde, skole/hjemsamarbejde, mødeaktivitet, planlægning af undervisning, forberedelse mv. 3. At hver skole, får lavet en plan for evt. ombygninger, brug af lokaler, indretning, økonomi mm. 4. At understøtte arbejdsmiljøgruppen (AMG) i deres arbejde med at etablere de bedst mulige løsninger. Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i at: Arbejdsmiljølovens vejledninger om Arbejdsrum på faste arbejdssteder (A1.11), Arbejdsstedets indretning (A.1.15) og Arbejdets udførelses på skærmarbejdspladser (D.2.3) (Se Bilag 1 uddrag af arbejdsmiljøvejledninger) Bygningsreglementets bestemmelser om, at ændringer af/ombygninger af rum til anden funktion overholdes. En skole i denne guide er at forstå som den lokale enhed inkl. SFO mm., aldrig det samlede skoledistrikt. Der indrettes arbejdspladser, der indeholder muligheder for og rammer til, at understøtte de samlede opgaver, der skal udføres ved siden af selve undervisningen. At arbejdets organisering er en integreret del af beslutningsgrundlaget, som danner grundlaget for den endelige beslutning om lærerarbejdspladser. Der kigges på et bredere perspektiv ved indretning af arbejdspladserne. Dermed sættes der også fokus på, hvilke arbejdsfunktioner der tilsammen skal være, så de matcher fremtidens krav til en arbejdsdag med f.eks. mere videndeling og teamsamarbejde. GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

28 Byrådet i Fredericia kommune har besluttet, at lærerne skal undervise i 733 timer årligt og at lærernes arbejdstid skal fordeles på 210 dage. Det giver følgende regnestykke Årsnorm Minus Ferie Minus Undervisning Minus pause 1924 timer 244 timer 733 timer 101,5 timer = 845,5 timer til andet arbejde De 845,5 timer er den samlede tid til teamsamarbejde, skole/hjemsamarbejde, mødeaktivitet, planlægning af undervisning, forberedelse mv. Det arbejde der udføres inden for de 845,5 timer tilsiger, at det er forskellige arbejdsfaciliteter der stilles til rådighed, for at opfylde behovene. Arbejdsmiljøgruppen er tovholder på arbejdet med indretning af lærerarbejdspladser Arbejdsmiljøgruppen (AMG) er tovholder på hele opgaven og bør i hele forløbet udvides med teknisk serviceleder og en eller flere lokale medarbejdere og ledelsesrepræsentanter. Dermed kan gruppen få belyst flere forskellige muligheder og indregne flere faktorer og på den baggrund tilvejebringe et mere facetteret beslutningsgrundlag. Det er vigtigt, at den analyse der laves på den enkelte skole, bibringer arbejdsmiljøgruppen et overblik, der kan danne grundlag for den beslutning, der skal træffes om etablering af forskellige typer af arbejdspladser. AMG har også til opgave, at sikre en god kommunikation mellem AMG og øvrige ansatte på arbejdspladsen. Kommunikationen bør gives før start og mellem hver fase. Desuden bør der gives en status før sommerferien og ved skoleårets opstart om, hvor langt evt. ombygninger er, hvornår forventet ibrugtagning kan ske og hvordan opgaverne løses indtil arbejdspladserne er klar til brug. Guiden indeholder fem faser Beslutning træffes af udvidet AMG og informeres ud Afdækning af muligheder indenfor bygningernes fysiske ramme Analyse og beskrivelse af behov Inddragelse af ledere og medarbejdere Økonomi, bestilling af arbejdspladser og byggesagsbehandling Evaluering efter ibrugtagning GUIDE TIL LÆRERARBEJDSPLADSER PÅ FREDERICIA KOMMUNES SKOLER marts

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere