Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Formand: Peder Hvejsel (V) Næstformand: Susanne Eilersen (O) Bente Ankersen (A) Jane Findahl (F) Jørgen Munk Hansen (V) Kirsten Hald (A) Pernelle Jensen (V) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 60 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Styringsaftale Tilsyn med den private daginstitution Tommelise Ny skolereform Forslag fra SF vedr. efteruddannelse af pædagoger Forslag fra SF vedr. lærernes efteruddannelse Ændringer af vedtægt for Skansevejens Børnehave Orientering vedr. Nordisk Skolesamarbejde Lukket - Orientering...24 Side 2

3 60 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Godkendt. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 61 2. budgetopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr.:13/6186 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: 2. budgetopfølgning 2013 Børne og Ungdomsudvalget Sagsnr.: 13/6186 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spil-leregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med 30. juni 2013: Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 221,179 0,046 0, ,225 Klubtilbud 36,999 0,150 0,000 37,149 Familie og Børnesundhed 189,664 0,351-29, ,426 Skoler 425,166 4,671-12, ,837 Serviceudgifter i alt 873,008 5,218-41, ,637 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 5, ,503 Overførselsudgifter i alt 5, ,503 Drift i alt 878,511 5,218-41, ,140 Side 4

5 Anlæg Dagtilbud 4, ,100 1,753 Klubtilbud 0,300-0,000 0,300 Familie og Børnesundhed 1,515 0,000 1,515 Skoler 34,735 0,148 0,000 34,883 Anlæg i alt 41,403 0,148-3,100 38,451 Total 919,914 5,366-44, ,591 + = udgift, - = indtægt 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For serviceudgifterne er der en tilretning på i alt 5,218 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. De væsentligste af sagerne er udmøntning af barselsfonden og Lov- og cirkulæreprogrammet (Ungepakke II). For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Dagtilbud Dagtilbud forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 3,100 mio. kr. til Heraf vedrører 1,300 mio. kr. den selvejende institution Klokkefrøen. Den resterede del består hovedsageligt af pasningsgarantipuljen samt legepladspuljen. Klubtilbud Klubtilbud forventer at holde driftsbudgettet for På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Side 5

6 Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 29,589 mio. kr. vedrørende driften til Spar/lån er beregnet som følger pr : Beløb mio. kr. Forventet regnskab uden reguleringer 142,426 Korrigeret budget ,664 * Forventet mindreforbrug uden reguleringer 47,238 Forventet mindreforbrug uden reguleringer 47,238 Kommende udgifter vedrørende foranstaltninger i ,100 Sparekatalog, engangsbeløb i ,500 Implementering af ICS og DUBO i ,700 Sum af ovenstående reguleringer (1) -15,300 Forventet mindreforbrug med reguleringer 31,938 Spar/lån 2012<>2013 (2) 29,085 ** Forventet mindreforbrug ,853 - heraf Tværfaglig pulje -1,000 - heraf Rådgivningspulje -1,700 Sum af ovenstående puljer (3) -2,700 0, budgetopfølgning ,351 Forventet mindreforbrug udover puljer (4) 0,504 Spar/lån 2013<>2014 (2+4) 29,589 Forventet regnskab med reguleringer (Forv. regns.-1-3) 160,426 *) Korrigeret for overførsel fra spar/lån på Foranstaltningsområdet til Tandplejen; 0,700 mio. kr. Side 6

7 **) Spar/lån lød oprindeligt på 29,879 mio. kr. der er efterfølgende foretaget godkendte justeringer; 0,700 mio. kr. overført fra spar/lån på Foranstaltningsområdet til Tandplejens anlæg (sag 13/2290) samt 0,094 fra spar/lån ved PPR til KKPs drift (PPR) Ovenstående mindreforbrug (udover spar/lån 2012<>2013) skyldes: Et mindreforbrug på døgninstitutioner, nedsat funktionsevne. Grunden til dette mindre forbrug er, at der er færre multihandicappede børn på institution. Nævnte puljer indbefatter: Tværfaglig pulje til dækning af KKP lønninger samt tværfaglig forebyggende udvikling i overslagsårene i alt 1,700 mio. kr. Rådgivningspulje til dækning af supervision og uddannelse ved døgnplejen På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Skoler Skoler forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 12,000 mio. kr. vedrørende driften til Beløbet fremkommer ved sparede lønmidler i forbindelse med lockouten. Der er på Skoler ekstra udgifter i forbindelse med den nye skolestruktur. Udgifterne forsøges så vidt muligt afholdt indenfor egen ramme. De ekstraordinære udgifter i forbindelse med ny skolestruktur udgør: Midler til skolevej (-1,000 mio. kr.) Ventilation m.m. pavillon ved Nørre Allé (-0,100 mio. kr.) Fussionsarrangementer ved de 5 nye skoler (-0,500 mio. kr.) Udgifter til halleje i FIC for Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej (-0,150 mio. kr.) Udgifter til transport Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej til FIC (-0,175 mio. kr.) I alt -1,925 mio. kr. Hertil kommer Skolernes spar/lån fra 2012<>2013 der udgjorde -2,172 mio. kr. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Side 7

8 Udnyttelsesgraden ligger i årets første 6 måneder på 99,9 %. Institutionsafdelingen forventer at budgettet for 2013 overholdes. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Klubtilbud Budgettet balancerer og forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 29,589 mio. kr. vedrørende driften til Se specifikation under afsnittet sagsbeskrivelse. Skoler Skoler forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 12,000 mio. kr. vedrørende driften til Se specifikation under afsnittet sagsbeskrivelse. Skoleafdelingen følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt. Indstillinger: Familie og børnesundhed, Institutions- og Skoleafdelingen indstiller: 1. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt 5,218 mio. kr. til serviceudgifter i at der søges om tillæg til anlægsbevilling på i alt 0,148 mio. kr. 3. at status på indsatsområderne tages til efterretning 4. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - 2-BO 2013.xlsx Åben - Børn og unge.doc Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilling tiltrådt. Side 8

9 62 Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Sagsnr.:13/8525 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Børne- og Ungdomsudvalget har fået frigivet 17 mio. kr. til anlægsopgaver i forbindelse med den nye skolestruktur. Der er i alt budgetoptaget 20 mio. kr. til anlægsopgaver. I samarbejde med Ejendomscenteret er der lavet en status på de samlede anlægsopgaver. Som det ses i afsnittet om økonomiske konsekvenser, kan økonomien i en række delprojekter ikke holde. De enkelte delprojekter er blevet revurderet, og der er fundet enkelte besparelser, der i mindre grad kan dække merudgifterne. Økonomiske konsekvenser: Det samlede merforbrug er på kr. Sted Beløb Årsag Skjoldborgsvej Lavere entreprisesum Krogsagervej (Erritsø Centralskole) Ny garderobe til indskoling/ SFO ikke budgetteret Indre Ringvej (Skansevejens Skole) Indkomne tilbud var højere end oprindeligt skønnet Havepladsvej Generelle besparelser (Treldevejens Skole) Høgevej (Egumvejens Skole) Basislokaler ændres til SFO-basislokaler I alt (- = merforbrug) Det har kun været muligt at finde kompenserende besparelser på projekterne på Skjoldborgsvej og Havepladsvej. Vurdering: I projektet på Høgevej er der behov for at udnytte en række basislokaler som SFO-lokaler. Der er skærpede lovkrav til ventilation og akustik i SFOlokaler. Disse ændringer var ikke indregnet i den oprindelige projektbeskrivelse. Af den oprindelige anlægspulje på 20 mio. kr. til ny skolestruktur resterer en pulje på 3 mio. kr. Det anbefales at finansiere merforbruget på kr. af restpuljen på 3 mio. kr. Indstillinger: Børn & Unge anbefaler Børne- og Ungdomsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Side 9

10 Der meddeles anlægsbevilling til ny skolestruktur samt frigivelse af 0,964 mio. kr. (finansieret af bevilling på sted XA-40012). Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Side 10

11 63 Styringsaftale 2014 Sagsnr.:13/6654 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Styringsaftalen er den årligt tilbagevendende aftale omkring rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen indeholder: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling. Aftale om prisstruktur Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser. Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser. Aftaler om frister for afregning. Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud. Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Styringsaftalen har tre ambitioner og initiativer for styring af udgifterne hvilket medfører at taksterne maksimalt må fremskrives med pris- og lønfremskrivning 2. koordination af kapacitetsudviklingen der skal udarbejdes kapacitets analyser 3. sikring af effektiv drift udbydere skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Positivt samarbejde mellem udbyder og handlekommune ved hjemtagning af borgere. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af Styringsaftalen for Bilag: Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Styringsaftale 2014.pdf Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Bilag til Styringsaftale 2014.pdf Side 11

12 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 12

13 64 Tilsyn med den private daginstitution Tommelise Sagsnr.:13/7858 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er gennemført tilsyn i den private daginstitution Tommelise i Snoghøj. Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af afdelingen for Børn & Unge. Baggrund Der føres lovpligtigt tilsyn med alle private dagtilbud. Alle private dagtilbud er adviseret om regler for tilsyn. Orienteringen om praksis for tilsyn skete i august Den vedlagte tilsynsrapport vedrørende Tommelise er udarbejdet på baggrund af: et uanmeldt tilsynsbesøg gennemgang af Tommelises dokumenter afholdt tilsynsmøde samt Tommelises kommentarer til UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport. Tilsynsrapporten samt dokumenter, korrespondance, mails med videre beror på sagen. Tilsynsrapporten samt bemærkninger fra Tommelise vedrørende tilsynet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForums anbefalinger UdviklingsForum anbefaler, at Fredericia Kommune skærper det pædagogiske tilsyn med Tommelise med baggrund i det anmeldte tilsynsbesøg, dialogen med bestyrelsen, børnehavens dokumenter samt Fredericia Kommunes godkendelseskriterier. UdviklingsForum anbefaler endvidere, at Tommelise snarest udarbejder handleplaner i forhold til følgende temaer; Tema 1) - at forbedre stabiliteten i medarbejdersituation. Tema 2) - at revidere den nuværende pædagogiske læreplan på to punkter: a) Udarbejdelse af læringsmål for vuggestuebørnene og Side 13

14 b) En plan for arbejdet med børn i udsatte positioner for eksempel børn, der har sproglige vanskeligheder. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Tema 3) - at samarbejdet med forældrene baserer sig på et fagligt grundlag, herunder, hvordan dialogen mellem børnehaven og forældrene kan medvirke til, at Tommelise i samarbejde med forældrene kan give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Indstillinger: Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at: Anbefalingerne fra UdviklingsForums tilsynsrapport følges. Bilag: Åben - Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Tommelise.pdf Åben - Tommelises svar på udkast il tilsynsrapport Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Udvalget tiltrådte indstillingen om et skærpet tilsyn. Side 14

15 65 Ny skolereform Sagsnr.:13/8352 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Den 7.juni 2013 blev der indgået en politisk aftale om et løft af folkeskolen. Den nye skolereform betyder, at Fredericia Kommune skal tage stilling til, hvordan reformen skal implementeres på de fire nye folkeskoler og specialskolen i Fredericia, således at ændringerne kan træde i kraft fra august Skolereformen spiller meget fint sammen med de politikker og kommunale strategier, der allerede er vedtaget for børne- og ungeområdet i Fredericia. Det være sig: - Børne- og Ungepolitikken - Sundhedspolitikken - Ny skolestruktur / klassekvotient omkring 24 - Inklusionsstrategien - Effektmål relateret til elevernes læsefærdigheder, nat-færdigheder, innovationsfærdighed, inklusion herunder trivsel / forskningssamarbejde med Ålborg Universitet Der er således ikke behov for at lave tilretninger i forhold til mål og struktur. Byrådet skal derimod forholde sig til en række spørgsmål vedrørende de økonomiske konsekvenser af reformen. Skolereformen har budgetmæssig effekt fra Byrådet skal derfor inden vedtagelsen af budgettet i oktober 2013 have taget stilling til nedenstående spørgsmål, da de er afgørende for implementeringen af reformen. 1. Hvad skal være lærernes undervisninsandel? 2. Hvordan håndteres forældrebetalingen fremadrettet i SFO og klub? 3. Hvad er der af behov for anlægsinvesteringer, som følge af den længere skoledag? Fra august 2014 bliver elevernes ugentlige timetal: klasse: 30 timer Fravælges faglig fordybelse/lektiehjælp: 28t.) klasse: 33 timer Fravælges faglig fordybelse/lektiehjælp: 30t.) klasse: 35 timer Fravælges faglig fordybelse/lektiehjælp: 33t.) Den længere skoledag kan komme til at betyde, at færre børn vil gøre brug af SFO- og klubtilbuddene. Side 15

16 Hvis Byrådet vælger at fastholde forældrebetalingsandel til SFO og klubtilbud, vil det betyde, at en del af de frigjorte ressourcer på SFO/klub området vil tilfalde forældrene. Forslag til proces vedrørende ny skolereform: Der vil være behov for at igangsætte en proces med skoler, fritidsaktører og forældre i efteråret 2013 omkring indholdet af den nye skolereform, og hvordan vi fremadrettet ønsker at tilrettelægge en længere skoledag, således at alle elever i Fredericia bliver dygtigere. Børn og Unge foreslår, at processen tilrettelægges således, at Børn og Unge i løbet af efteråret indsamler ideer til realiseringen af en ny skoledag blandt et bredt udsnit af medarbejdere, ledere, borgere, forældre og andre interessenter. Disse ideer fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget 26.nov., hvorefter de bearbejdes til et slags idékatalog til skolerne, som herefter sammen med Børn og Unge udformer den måde, hvorpå den enkelte skole ønsker at implementerer reformen. Idékataloget vil som minimum skulle rumme bud på: - Hvem kunne varetage den understøttende undervisning? - Hvordan udnyttes de nye rammer ift. holddannelse, udeskole etc. bedst muligt? - Hvordan sikres børnene en times motion i løbet af skoledagen? - Hvordan vil skolerne kunne få mere samspil med erhvervsliv og ungdomsuddannelser? - Hvordan kunne et ugeskema se ud? - Hvad skal der ske med fritidstilbuddene? En længere skoledag betyder noget for tilrettelæggelsen af fritidstilbud samt skolernes muligheder for at spille sammen med foreningslivet, den kreative skole m.fl. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser drøftes i relation til budgetseminar. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at skolerne i Fredericia har et godt udgangspunkt for at implementere den nye skolereform. Børn og Unge vurderer, at der er brug for ro i efteråret til at drøfte de forskellige muligheder, som reformen åbner op for, inden der fastlægges mere detaljerede realiseringsplaner på skolerne. Side 16

17 Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at der tilrettelægges en proces fra midten af september til midten af november, hvor Børn og Unge indsamler ideer til 1. realiseringen af undervisningen, når skoledagen bliver længere 2. omstrukturering af fritidstilbuddene Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 17

18 66 Forslag fra SF vedr. efteruddannelse af pædagoger Sagsnr.:13/8253 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia kommune satser kraftigt på inklusion indenfor børn- & ungeområdet i disse år, senest med den nye skolestruktur, der gerne skulle resultere i et markant fald i antallet af børn i segregerede miljøer. Dette betyder et stort pres på dagligdagen indenfor børn- & ungeområdets såkaldte normalområde. SF stiller derfor forsalg om, at det pædagogiske uddannede personale på børne- & ungeområdet får et "Diplommodul i Inklusion", således at personalet får bedre muligheder for at håndtere den opgave der ligger foran dem. Vi forslår at forløbet for den enkelte deltager bliver delt op i flere forløb, så der er større mulighed for at lave en kobling imellem teori og praksis. Projektet bør gennemføres som et rotationsprojekt, således at der er en statslig finansiering af uddannede vikarer i forløbsperioden. Projektet vil dermed også have den afledte effekt, at det er med til nedbringe arbejdsløsheden samt tiltrække uddannet arbejdskraft til Fredericia. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Bilag: Åben - Regneeksempler på ansættelser af ledige uddannede pædagoger i vikariater for pædagoger på efteruddannelse Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at drøfte med alle involverede parter hvorvidt indholdet er det korrekte. Side 18

19 67 Forslag fra SF vedr. lærernes efteruddannelse Sagsnr.:13/8240 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: SF forslår, at der udarbejdes en plan for lærernes og pædagogernes efteruddannelse med særlig fokus på inklusion i folkeskolen. Kompetenceplanlægningen bør ske i et samarbejde mellem skoleafdelingen, skolelederne, lærerne og pædagogerne. Beregninger på hvad efteruddannelsen vil koste skal være færdig, så byrådet har mulighed for at have udgiften med i forbindelse med budgettet for Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at drøfte med alle involverede parter hvorvidt indholdet er det korrekte. Side 19

20 68 Ændringer af vedtægt for Skansevejens Børnehave Sagsnr.:13/4838 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Den private daginstitution Skansevejens Børnehave har fremsendt forslag til ændring af vedtægter. Der er tale mindre tilpasninger og ændringer. Disse gennemgås nedenfor. I parentes er angivet de formuleringer, der fremgår af deres nuværende vedtægter. Ønskede ændringer i vedtægterne: - 2, stk. 1: Privatinstitutionen modtager børn i alderen to til fem år (tidligere 3 til 5 år). - 3, stk. 4: Valg til bestyrelsen afholdes i oktober (tidligere afholdt i marts). - 3, stk. 7: Medarbejder repræsentanten vælges i oktober (tidligere i marts måned). - 11, 1: opsigelsesvarslet for en institutionsplads ændres til 2 måneder (tidligere 1 måned). - 7, stk. 3: henvisning til 11 i dagtilbudsloven i relation til gennemførelse af sprogstimulering (tidligere 4a). - 3, stk. 2: blandt forældrene kan vælges op til 2 suppleanter (tidligere 1). De nye vedtægter er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Alle forslåede ændringer vurderes at ligge inden for Dagtilbudslovens rammer og øvrige rammer aftalt med Fredericia Kommune. Indstillinger: Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at: Fremlagte vedtægter fra Skansevejens Børnehave godkendes. Bilag: Åben - Ændring i vedtægter, Skansevejens Børnehave Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 20

21 Side 21

22 69 Orientering vedr. Nordisk Skolesamarbejde Sagsnr.:13/6662 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: I juni 2012 underskrev de tre venskabsbyer: Härnösand, Kristiansund, Kokkola/Karleby og Fredericia en samarbejdsaftale, der tog sit afsæt i, at man sammen ønskede at udvikle konkrete pædagogiske pilotforløb. I foråret 2013 mødtes repræsentanter fra alle byer, og her igangsatte man et lille pilotprojekt for årige, som skulle være startskuddet på at etablere et mere varigt fremadrettet skolesamarbejde. Udviklingsprojektet fik titlen: N-VEN (N= Nordisk). Målet med skoleprojekterne er forankret i målsætningen om at fremme elevernes interkulturelle kompetencer, mellemfolkelige forståelse samt skandinaviske identitet i en globaliseret verden. Projektets deltagere var: Härnösand Ann Vindens Hus 5. Kl. Ca elever Jordens Hus 5. Kl. Ca elever Eldens Hus 6. Kl. Ca elever Kristiansund Cecilia & Ingebjörg 6a Ca. 25 elever 6b Ca. 25 elever Kokkola/Karleby *Tua & Björn 5. klasse Antal elever? 5. klasse Antal elever? 8.c Kokkola => Geretaskolan, Härnösand samarbejder Et andet projekt. Fredericia Mette, Erna, Siska, Pia 5a ca. 45 elever 5b Mette 5. c 25 elever Erna 5. a 26 elever Siska 5. a 29 elever 5. b. Pia I samarbejdsaftalen indgik, at pilotprojektet skulle evalueres i foråret Evalueringsresultaterne fra samtlige fire lande var meget positive, idet alle deltagere fandt det relevant og meningsfuldt både set med de fagprofessionelle brille og fra elevernes side. Flere fremhævede projektet som værende meget motiverende for eleverne, idet de fik indblik i de nye nordiske kammeraters hverdag og levemåde samtidig med, at de oplevede at have fået nye venner på tværs af klasser og nationaliteter. Projektet fortsættes derfor i skoleåret og vil række ind over de Nordiske Dage 2014, hvor overskriften på samarbejdet vil være Fred og Frihed. Side 22

23 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Skoleafdelingen vurderer, at det Nordiske Skolesamarbejde understøtter indsatsområdet vedr. understøttelse af arbejdet med den internationale dimension undervisningen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Orienteredes. Side 23

24 70 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Intet at drøfte. Side 24

25 Underskriftsside Peder Hvejsel Bente Ankersen Pernelle Jensen Jørgen Munk Hansen Jane Findahl Kirsten Hald Susanne Eilersen

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere