Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Ole Steen Hansen Frances O Donovan-Sadat Side 1

2 Indholdsfortegnelse 89 Godkendelse af dagsorden Besøg på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Implementering af besparelser Endelige takster 2015 Dagtilbud Godkendt tilsyn af Dagmargården Ændring af skolestyrelsesvedtægt Revidering af styrelsesvedtægt ungdomsskolebestyrelsen Ferieplan folkeskolerne Fredericia Kommune 2016/ Orientering om ansøgning fra 3F Lukket - Orientering...25 Side 2

3 89 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 3

4 90 Besøg på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden mødelokale v/lærerværelset i klynge 7 hvor skoleleder Kurt Simonsen indleder med en introduktion og afslutter med en rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion til skolen er givet. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 4

5 91 3. budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/9541 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned Mio. kr. Korrigeret budget 3. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Drift Serviceudgifter Dagtilbud 218,487 0,557-0, ,844 Klubtilbud 27,663-0,182-3,000 24,481 Familie og Børnesundhed 190,638 0,425-27, ,863 Skoler 426,239-0,684-3, ,055 Serviceudgifter i alt 863,027 0,116-33, ,243 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed Overførselsudgifter i alt Centrale refusionsordninger Familie og Børnesundhed 6, ,714 6, ,714-2, ,133 Side 5

6 Centrale refusionsordninger i alt -2, ,133 Drift i alt 867,608 0,116-33, ,824 Anlæg Dagtilbud 4, ,500 1,758 Klubtilbud 0,000-0,000 0,000 Familie og Børnesundhed 0,751-0,000 0,751 Skoler 35,246 0,225-10,000 25,471 Anlæg i alt 40,255 0,225-12,500 27,980 Total 907,863 0,341-46, ,804 + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014). 3. budgetopfølgning Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger på i alt 0,116 mio. kr. Alle er ordinære budgetopfølgningssager, som hovedsageligt vedrører overførsel af befordringsbudget til Social- og Omsorgsudvalget samt udmøntning af barselsfonden. Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,225 mio. kr. som følge af omplacering af midler fra drift til anlæg. Samtidig ønskes rådighedsbeløbet frigivet. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et eventuelt merforbrug inden for udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Dagtilbud Side 6

7 Dagtilbud forventer at overføre et overskud på 0,200 mio. kr. i spar/lån til På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 2,500 mio. kr. til Heraf vedrører 1,500 mio. kr. pasningsgarantipuljen og 1,000 mio. kr. vedrører den prioriterede pulje til renovering af daginstitutioner. Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 3. Budgetopfølgning at overføre 27,200 mio. kr. vedrørende driften til I Budgetforliget er der øremærket midler til en række projekter og lovbestemte tiltag. Det er forudsat at finansiering af disse midler sker inden for budgettet. Derfor er det også nødvendigt at der en robusthed i økonomien, da ovenstående projekter og tiltag i de kommende år, vil ligge beslag på økonomiske ressourcer, via opsparede Spar/Lån midler. Det fremgår af nedenstående uddybende forklaringer. Lovbestemte tiltag En række tiltag som er lovbestemt, har økonomisk betydning. Det drejer sig om flg. tiltag: Tiltag Uddybning Mio kr. Mio kr. Mio kr. Mio kr. Dubo 0,650 0,650 0,650 0,650 Digitalisering udsatte børn og unge. En fælles itløsning der skal fremme effektivitet, gennemsigtighed og kvalitet på området udsatte børn og unge. Tilsynsreform- Sociale tilsyn 1,000 1,000 1,000 1,000 Betaling til tilsynsmyndigheden for tilsyn med bl.a. plejefamilier Børnehuse 0,350 0,350 0,350 0,350 Objektiv finansiering af børnehuse + brug af børnehuse. Ovenstående udgifter er faste fortløbende driftsomkostninger, som skal afholdes inden for familie & børnesundheds budgetramme. I første omgang finansieres de via opsparede spar/lån midler, og på sigt skal der skabes luft i nuværende driftsbudgetter, således at ovenstående tiltag kan finansieres inden for nuværende driftsbudgetter. Side 7

8 Forebyggende indsatser Ud over ovenstående tiltag, er der igangsat en række forebyggende indsatser. En række af disse indsatser har indtil videre været finansieret af eksterne projektmidler. For næsten alle ekstern finansieret indsatser gælder, at finansiering udløber i løbet af det næste års tid. De fleste af indsatserne har haft en så god effekt, at de skal forankres i den kommunale organisation efter udløbet af den eksterne finansiering. Finansiering af disse, skal ske inden for egen budgetramme, og i første omgang vil det også ske for opsparede spar/lån midler. Det drejer sig om flg. indsatser: Tiltag Uddybning Mio kr. Mio kr. Mio kr. Mio kr. Særtog 0,400 0,700 0,700 0,700 Støtte til tidligere anbragte unges integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Unge Mødre 0,150 0,500 0,500 0,500 Støtte og hjælp til unge mødre så de er rustet til at klare sig som andre jævnaldrende og andre mødre. Fritidspas 0,900 0,900 0,900 Hjælp og støtte til børn og unge til at komme i gang med fritidsaktiviteter. KKP 0,300 0,800 0,800 Koordinerende Kontakt Person ordning. Arbejder med tidlig indsats over for børn og familier. Projekterne Særtog, Unge Mødre og Fritidspas er alle ekstern finansierede projekter, der skal forankres i den kommunale organisation. Ovenstående beløb er de forventede beløb der skal til for at videreføre projekterne. Der skal derfor også på sigt skabes luft i budgetterne til at en fremadrettet finansiering af disse. KKP ordningen er en lokal ordning, hvor der er sat ekstra ressourcer ind, for at arbejde med den forebyggende indsats. Indsatsen her vil forhåbentlig også få en afsmittende effekt på andre områder i den kommunale organisation. Side 8

9 Ud over ovenstående projekter er der igangsat en række andre nye tiltag, som også har en forebyggende effekt: Familieorienteret misbrugsbehandling Skilsmisse projekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere Projekterne kører p.t. som pilotprojekter, og finansieres af opsparede spar/lån midler. Ovenstående tiltag er medvirkende til at budgettet på døgninstitutioner fra 2016 nedskrives med 3,5 mio. kr. årligt. Det er håbet at de forebyggende indsatser kan medvirke til at der på sigt kan ske en endnu større reduktion af budgetterne på foranstaltningsområdet. Andre oplysninger: I 2015 skal der jf. budget , af spar/lån midlerne, tilgå 5,0 mio. kr. til den kommunale kasse. Familie og Børnesundheds spar/lån forventes p.t. ca. 1,5 mio. kr. mindre end sidste års spar/lån. Tidligere på året var der forventning om et endnu lavere niveau for spar/lån. Årsagen til ændringen er primært, at der har verseret nogle mellemkommunale refusionssager, som er anket til Ankestyrelsen. Fredericia kommune har vundet disse sager. Ankestyrelsen har i september måned truffet beslutning om, at vi ikke er betalingskommune. Der er lang behandlingstid i Ankestyrelsen, hvilket gør at der nu er ekstra mange penge på foranstaltningsområdet. Samtidig hermed har vi ikke haft nogle unge som har modtaget en dom, som har belastet budgettet på sikret institution. Ansættelsesstoppet i kommunen har betydet et stort fald i produktionen af 50 undersøgelser (børnefaglige undersøgelser). Der forventes, en afsmittende effekt på udgifter til foranstaltningsområdet i 2015, når sagerne er blevet undersøgt og vurderet. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Skoler Skoler forventer ved 3. budgetopfølgning at overføre 6,500 mio. kr. vedrørende driften til På anlægssiden forventes det, at Skoler overfører 10,000 mio. kr. til Dette vedrører opførelse af multihal på Kirstinebjergskolen. Side 9

10 Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Udnyttelsesgraden ligger i årets første ni måneder på 98,0 %. Indførelse af lønsumsstyring i stedet for normstyring har sat økonomien højt på dagsordenen i institutionerne. Arbejdet med at tilpasse organisationen til den nye økonomiske ramme efter indførelse af lønsumsstyring samt tilpasning til faldende børnetal ser nu ud til at lykkedes, idet budgettet for 2014 forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Det forventes at Familie og Børnesundhed har et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Der er dog mange indsatser i de kommende år, som skal finansieres af dette mindreforbrug, jf. kommentarerne under sagsbeskrivelsen. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Skoler Skoler og fritidstilbud forventer et mindreforbrug på ca. 6,500 mio. kr. Dette er for at imødegå de kommende besparelser på specielt fritidsområdet. Mindreforbruget forventes primært at ville opstå som følge af tilbageholdenhed på Skolers fælleskonti. Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt. Indstillinger: Familie og børnesundhed og Børn og Unge afdelingen indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - Børn, unge og uddannelse 2014.docx Åben - Specifikation af 3 budgetopfølgning 2014 BUU.xlsx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 10

11 92 Implementering af besparelser Sagsnr.:14/10623 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med de vedtagne besparelser på budget , skal det drøftes, hvorledes rammebesparelsen på i alt 4,45 mio. kr. på fritidsområdet kan implementeres. Rammebesparelserne tager udgangspunkt i de politiske ønsker og udmeldinger, der har indgået i forbindelse med budgetvedtagelsen. MED-udvalgene på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er løbende orienteret om besparelserne, og konsekvenserne af budgetvedtagelsen er således allerede til drøftelse i MED-udvalgene. Der vil på baggrund af MED-udvalgenes drøftelser blive lavet en opsamling af bemærkninger og anbefalinger, som forelægges på Børneog Uddannelsesudvalgets møde. Oplægget fremsendes snarest efter sidste møde i MED-udvalgene. Temaer til drøftelse En række temaer har indgået i overvejelserne i forbindelse med rammebesparelserne. Blandt temaerne er: Færre matrikler på fritidsområdet Personalereduktioner afledt af færre matrikler Reduktion i åbningstiden på fritidsområdet Færre midler til pædagogiske tiltag afledt af reduceret åbningstid Reduktion i antal ansatte. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der kan knyttes en række generelle kommentarer til de enkelte besparelsestemaer: Matrikler Erritsø Fritidscenter og Midtbyklubben er lukket, men der er fortsat udgifter forbundet med dem, så længe de ikke er afhændet. Erritsø Fritidscenter er sat til salg og Midtbyklubben forsøges overdraget til anden anvendelse i kommunalt regi. Andre matrikler, som tages ud af drift, vil være omfattet af de samme problemstillinger som anført ovenfor. Forvaltningen vil løbende have fokus på disse besparelser, og vil alternativt finde midlertidige kompenserende besparelser. Side 11

12 Forvaltningen vil analysere, hvorledes der yderligere kan tilpasses i bygningsmassen, således at den samlede besparelse kan opnås. Følgende kriterier kan lægges til grund, hvis der skal peges på lukning af yderligere matrikler: søgningen til fritidstilbuddet, vurdering af det pædagogiske tilbud sat i forhold til de samlede personaleressourcer Reduceret åbningstid En reduktion i åbningstiden kan gennemføres, således at den har virkning fra 1. januar 2015 i alle fritidstilbud. Et alternativ er at reducere åbningstiden med 15 minutter pr. dag og 30 minutter pr. gang i aftentilbud: 1. Eftermiddagsmodulerne vi således lukke kl mod i dag kl Aftenmodulerne vil være på 2 ½ time mod i dag 3 timer. Kommende åbningstid: kl eller kl Selvom der er tale om en serviceforringelse, så vurderes det, at en samling af børn på færre matrikler kombineret med reduceret åbningstid, er en optimal løsning. Det vurderes, at en række funktioner reduceres i omfang og bliver billigere, når de skal udføres på færre matrikler. Det er eksempelvis åbning og lukning af fritidstilbud, indkøb, ledelse, vikardækning, vedligehold og andre driftsudgifter. Der er også lavet en beregning af besparelsen ved at lukke eftermiddagstilbuddene 30 minutter tidligere end i dag (dvs. fremadrettet kl ). Det vurderes, at en reduktion på 15 minutter giver den bedst mulige service for forældre med pasningsbehov sidst på eftermiddagen. Reduceret budget til materialer og inventar Når åbningstiden reduceres, skal der samtidig tages højde for, at der vil være mindre forbrug på inventar og øvrigt forbrug af pædagogisk materialer. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Side 12

13 Forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser indleder tilpasning af udgifterne på fritidsområdet for i alt 4,45 mio. kr. Bilag: Åben - Kommentarer til handleplan for implementering af besparelser Åben - Fritidstilbud - antal brugere mellem kl 1630 og 1700 Åben - Simulering af besparelser Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet følgende besparelser/takststigninger: Matrikler der ikke længere skal benyttes Midtbyklubben Nymarksvej Erritsø Fritidscenter Ryttergrøftsvejens Skole Materialer Diverse materialekonti Åbningstid 14 dages sommerferielukning (uge 29 og 30) Takster 0-2 klasse: ( + kr. 100 heldags, + kr. 65 eftermiddag, + kr. 35 morgen kr. pr. måned) klasse: ( + kr. 100 heldags, + kr. 65 eftermiddag,+ kr. 35 morgen kr. pr. måned) klasse (+ kr. 100 kr. pr. måned) Personale Mindre ledelse og omlægning af opgaver Ændret ledelsesstruktur i Ungdomsskolen Generelle personalereduktioner Samlede besparelser Side 13

14 Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 14

15 93 Endelige takster 2015 Dagtilbud Sagsnr.:14/10687 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af gældende bestemmelser om forældrebetaling for kommunale dagtilbud, fremlægges vedlagte forslag til takstblad for forældrebetaling i kommunale og selvejende daginstitutioner i Fredericia Kommune. Beregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om forældrebetaling for ophold i dag- og klubtilbud til børn. Dagtilbud generelt: I beregningsgrundlaget for taksterne indgår samtlige driftsudgifter, som kan indregnes jf. dagtilbudsloven. Beregningen er foretaget på baggrund af en ny og mere detaljeret prognose end ved beregning af de foreløbige takster. En væsentlig forudsætning i beregningen af taksterne i Fredericia Kommune er forventningerne til efterspørgslen efter typen af dagtilbud samt hvordan efterspørgslen af de forskellige moduler fordeler sig. Forventningen til modulerne er lagt på samme niveau, som har været gældende i 2014: Forventet efterspørgsel efter forskellige moduler Modul 9½ timer 7 timer 0-2 års området 56 % 44 % 3-5 års området 68 % 32 % Dagplejen Heldagsplads i 12 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en årspris på kr. Stigningen på 4,0 % skyldes den generelle prisstigning på lønninger samt en ændret forventning til antallet af børn i forhold til ved takstberegningen i Institutionerne 0-2 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 5,0 %. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. 3-5 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Side 15

16 Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 1,6%. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. I takstændringerne er indregnet den generelle prisstigning på lønninger. At takstændringerne ligger på forskellige niveauer, +5,0 % for de 0-2 årige og +1,6 % for de 3-5 årige, skyldes dels en ændret forventning til det samlede antal børn der skal passes i dagtilbud, dels en ændret forventning til modulordningen i forhold til Samlet set forventes der 97 færre børn som skal passes i kommunale dagtilbud end ved takstberegningen i Heraf er årige børn. Den forholdsvise store nedgang i antallet af 3-5 årige børn påvirker taksterne for samtlige børn, idet de faste udgifter ved at drive dagtilbud fordeles med lige stor vægt på samtlige børn, uanset alder. Frokostordning 0-5 år Takst med 11 månedlige rater. Taksten er steget med 2,0 % fra 558 kr. til 569 kr. svarende til en årspris på kr. Stigningen svarer til den generelle prisstigning. Taksten gælder kun for de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Børn og Unge afdelingen indstiller at takstblad for forældrebetaling i selvejende og kommunale daginstitutioner og dagpleje i Fredericia Kommune i 2015 fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Takstoversigt budget 2015.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Fremsendes med anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 16

17 94 Godkendt tilsyn af Dagmargården Sagsnr.:14/8330 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Den 26. august fik Børne- og Uddannelsesudvalget forelagt tilsynsrapporter vedrørende private daginstitutioner. Tilsynsrapporten vedrørende Dagmargården var ikke vedlagt, fordi der var aftalt møde med Dagmargården om tilsynet. Der foreligger nu en tilsynsrapport for Dagmargården som vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen anmærkninger i tilsynsrapporten for Dagmargården, som lever op til de krav, der stilles til private dagtilbud. Indstillinger: Børn og unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Dagmargården - Tilsynsrapport Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Sagen tages til efterretning. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 17

18 95 Ændring af skolestyrelsesvedtægt Sagsnr.:14/10729 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen og ny folkeskolelov pr , samt vedtagelse og etablering af nyt kommunalt fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune, skal der ske en tilretning af Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen og ny folkeskolelov pr er der åbnet op for en mulighed til at supplere skolebestyrelserne med indtil 2 ekstra repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Ifølge det af byrådet den 24. marts 2014 vedtagne oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune skal der etableres fritidsråd, der refererer til skolebestyrelserne. Dette kræver en tilretning af Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen. Som led i gennemførelsen af regelforenklinger med større frihed til kommunerne er det ikke længere lovbestemt, at der dannes pædagogisk råd på skolerne. Byrådets notat om Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune gør det op til skolens ledelse at beslutte, i dialog med skolens ansatte, hvilke former for fora omkring den pædagogiske udvikling, der skal være på skolen. Derfor foreslås dannelsen af pædagogisk råd skrevet ud af skolernes styrelsesvedtægt. Ændringerne er indarbejdet i udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen, og tilføjet med rødt i forhold til den eksisterende skolestyrelsesvedtægt. I henhold til Skolestyrelsesvedtægten kan ændringer af vedtægten kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Børn og Unge foreslår derfor, at udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden den 30/10 til 19/ Side 18

19 Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden den 30/10 til 19/ Bilag: Skolestyrelsesvedtægt forslag Åben - Skolestyrelsesvedtægt forslag docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 19

20 96 Revidering af styrelsesvedtægt ungdomsskolebestyrelsen 2014 Sagsnr.:14/10742 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med Fredericia Kommunes nye organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune vil der skulle ske en konsekvenstilretning af styrelsesvedtægten for ungdomsskolebestyrelsen i Fredericia Kommune. Ungdomsskolebestyrelsen har på et møde den 21. juli 2014 behandlet forslag til ændringer i ungdomsskolens styrelsesvedtægt. Ifølge den nuværende styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen består ungdomsskolebestyrelsen af 7 medlemmer med stemmeret samt 4 medlemmer uden stemmeret. 3 af de 4 medlemmer uden stemmeret skulle udpeges af organisationer (Pædagogisk Fællesråd, FamilieNet Lillebælt og Klub 7000), som bl.a. i forbindelse med det nye fritidstilbud er blevet nedlagt. Desuden har ungdomsskolen overtaget fritidstilbuddet for de årige i Fredericia. Dette betyder et tættere samarbejde mellem ungdomsskolen og afdelingsskolelederne. Derfor foreslås en ændring af ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og en revision af styrelsesvedtægterne for ungdomsskolebestyrelsen. Det endelig forslag til nye styrelsesvedtægter for ungdomsskolebestyrelsen er vedlagt som bilag med titlen Forslag til styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen 2014 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at forslaget til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen sendes til høring i ungdomsskolebestyrelsen i perioden 30/10 til 19/ Bilag: Forslag til styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen 2014 Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen 2014.docx Side 20

21 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstilling tiltrådt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 21

22 97 Ferieplan folkeskolerne Fredericia Kommune 2016/17 Sagsnr.:14/10721 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Forslag til ferieplan for skoleåret 2016/2017 har været til høring på skolerne og i skolebestyrelserne. Det er ved bekendtgørelse fastlagt, at sommerferien starter den sidste lørdag i juni, dvs. lørdag den Børn og Unge har sendt følgende forslag i høring: Skolerne: 1. skoledag onsdag den Fritidsområdet: Begynder mandag den Efterårsferie: Mandag den fredag den Juleferie: Torsdag den mandag den Vinterferie: Mandag den fredag den Påskeferie: Mandag den mandag den Bededagsferie: Fredag den Kr. Himmelfart: Torsdag den fredag den Pinseferie: Mandag den Sommerferie: For skolerne: Starter lørdag den Mandag den 3/ er starten på sommerferiepasning i fritidsområdet (ugerne 27, 28, 29 og 30) I henhold til aftale mellem Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune afholder lærere m.fl. i folkeskolen ferie mandag den 17. oktober til og med fredag den 21. oktober 2016 samt tirsdag den 4. juli 2017 til og med mandag den 31. juli Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Der er indkommet høringssvar fra en skole, mens 4 skoler ikke har udtalt sig. En skole tager ferieplanen til efterretning. Side 22

23 På denne baggrund vurderer Børn og Unge, at skolerne tilslutter sig forslaget til ferieplan. I forbindelse med juleferien vurderer skolerne selv behovet for at holde åbent i fritidstilbud ud fra retningslinjerne om Fredericia Kommunes fritidstilbud i skoleregi. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Børn og Unges forslag til ferieplan for skoleåret 2016/17 godkendes. Bilag: Kalender 2016/2017 Bilag til ferieplan 2016/17 Høringssvar Ullerup Bæk Skolen Åben - Bilag til feriekalender xlsx Åben - Høringssvar fra Ullerup Bæk Skolen til feriekalenderen docx Åben - skoleåret 1617.xlsx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 23

24 98 Orientering om ansøgning fra 3F Sagsnr.:14/10709 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Den selvejende daginstitution 3F har ansøgt om at blive omdannet til en fleksibel daginstitution. I dag kan 3F kun optage børn i alderen 3-5 år, hvilket begrænser deres muligheder for at opnå fuld belægning på alle 40 pladser. Forvaltningen arbejder med at vurdere behovet for dagtilbudspladser i hele kommunen. Forvaltningen har i den forbindelse svaret 3F, at der tidligst kan svares på deres ansøgning, når vurderingen af pladsbehovet på dagtilbudsområdet er forelagt for Børne- og Uddannelsesudvalget, og der eventuelt er truffet beslutning om den fremtidige dimensionering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at sagen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Sagen tages til efterretning. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 24

25 99 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Side 25

26 Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan-Sadat Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Børne- og Ungdomsudvalget, 29-10-2013 Dagsorden til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere