Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Ole Steen Hansen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Frances O Donovan-Sadat (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Ole Steen Hansen Frances O Donovan-Sadat Side 1

2 Indholdsfortegnelse 89 Godkendelse af dagsorden Besøg på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Implementering af besparelser Endelige takster 2015 Dagtilbud Godkendt tilsyn af Dagmargården Ændring af skolestyrelsesvedtægt Revidering af styrelsesvedtægt ungdomsskolebestyrelsen Ferieplan folkeskolerne Fredericia Kommune 2016/ Orientering om ansøgning fra 3F Lukket - Orientering...25 Side 2

3 89 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 3

4 90 Besøg på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden mødelokale v/lærerværelset i klynge 7 hvor skoleleder Kurt Simonsen indleder med en introduktion og afslutter med en rundvisning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Introduktion til skolen er givet. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 4

5 91 3. budgetopfølgning Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsnr.:14/9541 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned Mio. kr. Korrigeret budget 3. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Drift Serviceudgifter Dagtilbud 218,487 0,557-0, ,844 Klubtilbud 27,663-0,182-3,000 24,481 Familie og Børnesundhed 190,638 0,425-27, ,863 Skoler 426,239-0,684-3, ,055 Serviceudgifter i alt 863,027 0,116-33, ,243 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed Overførselsudgifter i alt Centrale refusionsordninger Familie og Børnesundhed 6, ,714 6, ,714-2, ,133 Side 5

6 Centrale refusionsordninger i alt -2, ,133 Drift i alt 867,608 0,116-33, ,824 Anlæg Dagtilbud 4, ,500 1,758 Klubtilbud 0,000-0,000 0,000 Familie og Børnesundhed 0,751-0,000 0,751 Skoler 35,246 0,225-10,000 25,471 Anlæg i alt 40,255 0,225-12,500 27,980 Total 907,863 0,341-46, ,804 + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014). 3. budgetopfølgning Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger på i alt 0,116 mio. kr. Alle er ordinære budgetopfølgningssager, som hovedsageligt vedrører overførsel af befordringsbudget til Social- og Omsorgsudvalget samt udmøntning af barselsfonden. Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,225 mio. kr. som følge af omplacering af midler fra drift til anlæg. Samtidig ønskes rådighedsbeløbet frigivet. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et eventuelt merforbrug inden for udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Dagtilbud Side 6

7 Dagtilbud forventer at overføre et overskud på 0,200 mio. kr. i spar/lån til På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 2,500 mio. kr. til Heraf vedrører 1,500 mio. kr. pasningsgarantipuljen og 1,000 mio. kr. vedrører den prioriterede pulje til renovering af daginstitutioner. Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 3. Budgetopfølgning at overføre 27,200 mio. kr. vedrørende driften til I Budgetforliget er der øremærket midler til en række projekter og lovbestemte tiltag. Det er forudsat at finansiering af disse midler sker inden for budgettet. Derfor er det også nødvendigt at der en robusthed i økonomien, da ovenstående projekter og tiltag i de kommende år, vil ligge beslag på økonomiske ressourcer, via opsparede Spar/Lån midler. Det fremgår af nedenstående uddybende forklaringer. Lovbestemte tiltag En række tiltag som er lovbestemt, har økonomisk betydning. Det drejer sig om flg. tiltag: Tiltag Uddybning Mio kr. Mio kr. Mio kr. Mio kr. Dubo 0,650 0,650 0,650 0,650 Digitalisering udsatte børn og unge. En fælles itløsning der skal fremme effektivitet, gennemsigtighed og kvalitet på området udsatte børn og unge. Tilsynsreform- Sociale tilsyn 1,000 1,000 1,000 1,000 Betaling til tilsynsmyndigheden for tilsyn med bl.a. plejefamilier Børnehuse 0,350 0,350 0,350 0,350 Objektiv finansiering af børnehuse + brug af børnehuse. Ovenstående udgifter er faste fortløbende driftsomkostninger, som skal afholdes inden for familie & børnesundheds budgetramme. I første omgang finansieres de via opsparede spar/lån midler, og på sigt skal der skabes luft i nuværende driftsbudgetter, således at ovenstående tiltag kan finansieres inden for nuværende driftsbudgetter. Side 7

8 Forebyggende indsatser Ud over ovenstående tiltag, er der igangsat en række forebyggende indsatser. En række af disse indsatser har indtil videre været finansieret af eksterne projektmidler. For næsten alle ekstern finansieret indsatser gælder, at finansiering udløber i løbet af det næste års tid. De fleste af indsatserne har haft en så god effekt, at de skal forankres i den kommunale organisation efter udløbet af den eksterne finansiering. Finansiering af disse, skal ske inden for egen budgetramme, og i første omgang vil det også ske for opsparede spar/lån midler. Det drejer sig om flg. indsatser: Tiltag Uddybning Mio kr. Mio kr. Mio kr. Mio kr. Særtog 0,400 0,700 0,700 0,700 Støtte til tidligere anbragte unges integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Unge Mødre 0,150 0,500 0,500 0,500 Støtte og hjælp til unge mødre så de er rustet til at klare sig som andre jævnaldrende og andre mødre. Fritidspas 0,900 0,900 0,900 Hjælp og støtte til børn og unge til at komme i gang med fritidsaktiviteter. KKP 0,300 0,800 0,800 Koordinerende Kontakt Person ordning. Arbejder med tidlig indsats over for børn og familier. Projekterne Særtog, Unge Mødre og Fritidspas er alle ekstern finansierede projekter, der skal forankres i den kommunale organisation. Ovenstående beløb er de forventede beløb der skal til for at videreføre projekterne. Der skal derfor også på sigt skabes luft i budgetterne til at en fremadrettet finansiering af disse. KKP ordningen er en lokal ordning, hvor der er sat ekstra ressourcer ind, for at arbejde med den forebyggende indsats. Indsatsen her vil forhåbentlig også få en afsmittende effekt på andre områder i den kommunale organisation. Side 8

9 Ud over ovenstående projekter er der igangsat en række andre nye tiltag, som også har en forebyggende effekt: Familieorienteret misbrugsbehandling Skilsmisse projekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere Projekterne kører p.t. som pilotprojekter, og finansieres af opsparede spar/lån midler. Ovenstående tiltag er medvirkende til at budgettet på døgninstitutioner fra 2016 nedskrives med 3,5 mio. kr. årligt. Det er håbet at de forebyggende indsatser kan medvirke til at der på sigt kan ske en endnu større reduktion af budgetterne på foranstaltningsområdet. Andre oplysninger: I 2015 skal der jf. budget , af spar/lån midlerne, tilgå 5,0 mio. kr. til den kommunale kasse. Familie og Børnesundheds spar/lån forventes p.t. ca. 1,5 mio. kr. mindre end sidste års spar/lån. Tidligere på året var der forventning om et endnu lavere niveau for spar/lån. Årsagen til ændringen er primært, at der har verseret nogle mellemkommunale refusionssager, som er anket til Ankestyrelsen. Fredericia kommune har vundet disse sager. Ankestyrelsen har i september måned truffet beslutning om, at vi ikke er betalingskommune. Der er lang behandlingstid i Ankestyrelsen, hvilket gør at der nu er ekstra mange penge på foranstaltningsområdet. Samtidig hermed har vi ikke haft nogle unge som har modtaget en dom, som har belastet budgettet på sikret institution. Ansættelsesstoppet i kommunen har betydet et stort fald i produktionen af 50 undersøgelser (børnefaglige undersøgelser). Der forventes, en afsmittende effekt på udgifter til foranstaltningsområdet i 2015, når sagerne er blevet undersøgt og vurderet. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Skoler Skoler forventer ved 3. budgetopfølgning at overføre 6,500 mio. kr. vedrørende driften til På anlægssiden forventes det, at Skoler overfører 10,000 mio. kr. til Dette vedrører opførelse af multihal på Kirstinebjergskolen. Side 9

10 Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Udnyttelsesgraden ligger i årets første ni måneder på 98,0 %. Indførelse af lønsumsstyring i stedet for normstyring har sat økonomien højt på dagsordenen i institutionerne. Arbejdet med at tilpasse organisationen til den nye økonomiske ramme efter indførelse af lønsumsstyring samt tilpasning til faldende børnetal ser nu ud til at lykkedes, idet budgettet for 2014 forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Det forventes at Familie og Børnesundhed har et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Der er dog mange indsatser i de kommende år, som skal finansieres af dette mindreforbrug, jf. kommentarerne under sagsbeskrivelsen. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Skoler Skoler og fritidstilbud forventer et mindreforbrug på ca. 6,500 mio. kr. Dette er for at imødegå de kommende besparelser på specielt fritidsområdet. Mindreforbruget forventes primært at ville opstå som følge af tilbageholdenhed på Skolers fælleskonti. Børn og Unge følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt. Indstillinger: Familie og børnesundhed og Børn og Unge afdelingen indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - Børn, unge og uddannelse 2014.docx Åben - Specifikation af 3 budgetopfølgning 2014 BUU.xlsx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 10

11 92 Implementering af besparelser Sagsnr.:14/10623 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med de vedtagne besparelser på budget , skal det drøftes, hvorledes rammebesparelsen på i alt 4,45 mio. kr. på fritidsområdet kan implementeres. Rammebesparelserne tager udgangspunkt i de politiske ønsker og udmeldinger, der har indgået i forbindelse med budgetvedtagelsen. MED-udvalgene på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er løbende orienteret om besparelserne, og konsekvenserne af budgetvedtagelsen er således allerede til drøftelse i MED-udvalgene. Der vil på baggrund af MED-udvalgenes drøftelser blive lavet en opsamling af bemærkninger og anbefalinger, som forelægges på Børneog Uddannelsesudvalgets møde. Oplægget fremsendes snarest efter sidste møde i MED-udvalgene. Temaer til drøftelse En række temaer har indgået i overvejelserne i forbindelse med rammebesparelserne. Blandt temaerne er: Færre matrikler på fritidsområdet Personalereduktioner afledt af færre matrikler Reduktion i åbningstiden på fritidsområdet Færre midler til pædagogiske tiltag afledt af reduceret åbningstid Reduktion i antal ansatte. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der kan knyttes en række generelle kommentarer til de enkelte besparelsestemaer: Matrikler Erritsø Fritidscenter og Midtbyklubben er lukket, men der er fortsat udgifter forbundet med dem, så længe de ikke er afhændet. Erritsø Fritidscenter er sat til salg og Midtbyklubben forsøges overdraget til anden anvendelse i kommunalt regi. Andre matrikler, som tages ud af drift, vil være omfattet af de samme problemstillinger som anført ovenfor. Forvaltningen vil løbende have fokus på disse besparelser, og vil alternativt finde midlertidige kompenserende besparelser. Side 11

12 Forvaltningen vil analysere, hvorledes der yderligere kan tilpasses i bygningsmassen, således at den samlede besparelse kan opnås. Følgende kriterier kan lægges til grund, hvis der skal peges på lukning af yderligere matrikler: søgningen til fritidstilbuddet, vurdering af det pædagogiske tilbud sat i forhold til de samlede personaleressourcer Reduceret åbningstid En reduktion i åbningstiden kan gennemføres, således at den har virkning fra 1. januar 2015 i alle fritidstilbud. Et alternativ er at reducere åbningstiden med 15 minutter pr. dag og 30 minutter pr. gang i aftentilbud: 1. Eftermiddagsmodulerne vi således lukke kl mod i dag kl Aftenmodulerne vil være på 2 ½ time mod i dag 3 timer. Kommende åbningstid: kl eller kl Selvom der er tale om en serviceforringelse, så vurderes det, at en samling af børn på færre matrikler kombineret med reduceret åbningstid, er en optimal løsning. Det vurderes, at en række funktioner reduceres i omfang og bliver billigere, når de skal udføres på færre matrikler. Det er eksempelvis åbning og lukning af fritidstilbud, indkøb, ledelse, vikardækning, vedligehold og andre driftsudgifter. Der er også lavet en beregning af besparelsen ved at lukke eftermiddagstilbuddene 30 minutter tidligere end i dag (dvs. fremadrettet kl ). Det vurderes, at en reduktion på 15 minutter giver den bedst mulige service for forældre med pasningsbehov sidst på eftermiddagen. Reduceret budget til materialer og inventar Når åbningstiden reduceres, skal der samtidig tages højde for, at der vil være mindre forbrug på inventar og øvrigt forbrug af pædagogisk materialer. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Side 12

13 Forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser indleder tilpasning af udgifterne på fritidsområdet for i alt 4,45 mio. kr. Bilag: Åben - Kommentarer til handleplan for implementering af besparelser Åben - Fritidstilbud - antal brugere mellem kl 1630 og 1700 Åben - Simulering af besparelser Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet følgende besparelser/takststigninger: Matrikler der ikke længere skal benyttes Midtbyklubben Nymarksvej Erritsø Fritidscenter Ryttergrøftsvejens Skole Materialer Diverse materialekonti Åbningstid 14 dages sommerferielukning (uge 29 og 30) Takster 0-2 klasse: ( + kr. 100 heldags, + kr. 65 eftermiddag, + kr. 35 morgen kr. pr. måned) klasse: ( + kr. 100 heldags, + kr. 65 eftermiddag,+ kr. 35 morgen kr. pr. måned) klasse (+ kr. 100 kr. pr. måned) Personale Mindre ledelse og omlægning af opgaver Ændret ledelsesstruktur i Ungdomsskolen Generelle personalereduktioner Samlede besparelser Side 13

14 Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 14

15 93 Endelige takster 2015 Dagtilbud Sagsnr.:14/10687 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af gældende bestemmelser om forældrebetaling for kommunale dagtilbud, fremlægges vedlagte forslag til takstblad for forældrebetaling i kommunale og selvejende daginstitutioner i Fredericia Kommune. Beregningen af forældrebetalingen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om forældrebetaling for ophold i dag- og klubtilbud til børn. Dagtilbud generelt: I beregningsgrundlaget for taksterne indgår samtlige driftsudgifter, som kan indregnes jf. dagtilbudsloven. Beregningen er foretaget på baggrund af en ny og mere detaljeret prognose end ved beregning af de foreløbige takster. En væsentlig forudsætning i beregningen af taksterne i Fredericia Kommune er forventningerne til efterspørgslen efter typen af dagtilbud samt hvordan efterspørgslen af de forskellige moduler fordeler sig. Forventningen til modulerne er lagt på samme niveau, som har været gældende i 2014: Forventet efterspørgsel efter forskellige moduler Modul 9½ timer 7 timer 0-2 års området 56 % 44 % 3-5 års området 68 % 32 % Dagplejen Heldagsplads i 12 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en årspris på kr. Stigningen på 4,0 % skyldes den generelle prisstigning på lønninger samt en ændret forventning til antallet af børn i forhold til ved takstberegningen i Institutionerne 0-2 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 5,0 %. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. 3-5 år: Heldagsplads med 11 månedlige rater. Side 15

16 Taksten er steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 1,6%. Taksterne for deltidspladser er steget tilsvarende. Årsprisen for et fuldtidsmodul udgør herefter kr. og for et 35- timers modul kr. I takstændringerne er indregnet den generelle prisstigning på lønninger. At takstændringerne ligger på forskellige niveauer, +5,0 % for de 0-2 årige og +1,6 % for de 3-5 årige, skyldes dels en ændret forventning til det samlede antal børn der skal passes i dagtilbud, dels en ændret forventning til modulordningen i forhold til Samlet set forventes der 97 færre børn som skal passes i kommunale dagtilbud end ved takstberegningen i Heraf er årige børn. Den forholdsvise store nedgang i antallet af 3-5 årige børn påvirker taksterne for samtlige børn, idet de faste udgifter ved at drive dagtilbud fordeles med lige stor vægt på samtlige børn, uanset alder. Frokostordning 0-5 år Takst med 11 månedlige rater. Taksten er steget med 2,0 % fra 558 kr. til 569 kr. svarende til en årspris på kr. Stigningen svarer til den generelle prisstigning. Taksten gælder kun for de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Børn og Unge afdelingen indstiller at takstblad for forældrebetaling i selvejende og kommunale daginstitutioner og dagpleje i Fredericia Kommune i 2015 fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Takstoversigt budget 2015.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Fremsendes med anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 16

17 94 Godkendt tilsyn af Dagmargården Sagsnr.:14/8330 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Den 26. august fik Børne- og Uddannelsesudvalget forelagt tilsynsrapporter vedrørende private daginstitutioner. Tilsynsrapporten vedrørende Dagmargården var ikke vedlagt, fordi der var aftalt møde med Dagmargården om tilsynet. Der foreligger nu en tilsynsrapport for Dagmargården som vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen anmærkninger i tilsynsrapporten for Dagmargården, som lever op til de krav, der stilles til private dagtilbud. Indstillinger: Børn og unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at: Sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Dagmargården - Tilsynsrapport Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Sagen tages til efterretning. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 17

18 95 Ændring af skolestyrelsesvedtægt Sagsnr.:14/10729 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen og ny folkeskolelov pr , samt vedtagelse og etablering af nyt kommunalt fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune, skal der ske en tilretning af Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen og ny folkeskolelov pr er der åbnet op for en mulighed til at supplere skolebestyrelserne med indtil 2 ekstra repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Ifølge det af byrådet den 24. marts 2014 vedtagne oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune skal der etableres fritidsråd, der refererer til skolebestyrelserne. Dette kræver en tilretning af Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen. Som led i gennemførelsen af regelforenklinger med større frihed til kommunerne er det ikke længere lovbestemt, at der dannes pædagogisk råd på skolerne. Byrådets notat om Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune gør det op til skolens ledelse at beslutte, i dialog med skolens ansatte, hvilke former for fora omkring den pædagogiske udvikling, der skal være på skolen. Derfor foreslås dannelsen af pædagogisk råd skrevet ud af skolernes styrelsesvedtægt. Ændringerne er indarbejdet i udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen, og tilføjet med rødt i forhold til den eksisterende skolestyrelsesvedtægt. I henhold til Skolestyrelsesvedtægten kan ændringer af vedtægten kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Børn og Unge foreslår derfor, at udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden den 30/10 til 19/ Side 18

19 Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at udkast til Skolestyrelsesvedtægt for Fredericia Kommunale Skolevæsen sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden den 30/10 til 19/ Bilag: Skolestyrelsesvedtægt forslag Åben - Skolestyrelsesvedtægt forslag docx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 19

20 96 Revidering af styrelsesvedtægt ungdomsskolebestyrelsen 2014 Sagsnr.:14/10742 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med Fredericia Kommunes nye organisering af det kommunale fritidstilbud for børn og unge i Fredericia Kommune vil der skulle ske en konsekvenstilretning af styrelsesvedtægten for ungdomsskolebestyrelsen i Fredericia Kommune. Ungdomsskolebestyrelsen har på et møde den 21. juli 2014 behandlet forslag til ændringer i ungdomsskolens styrelsesvedtægt. Ifølge den nuværende styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen består ungdomsskolebestyrelsen af 7 medlemmer med stemmeret samt 4 medlemmer uden stemmeret. 3 af de 4 medlemmer uden stemmeret skulle udpeges af organisationer (Pædagogisk Fællesråd, FamilieNet Lillebælt og Klub 7000), som bl.a. i forbindelse med det nye fritidstilbud er blevet nedlagt. Desuden har ungdomsskolen overtaget fritidstilbuddet for de årige i Fredericia. Dette betyder et tættere samarbejde mellem ungdomsskolen og afdelingsskolelederne. Derfor foreslås en ændring af ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og en revision af styrelsesvedtægterne for ungdomsskolebestyrelsen. Det endelig forslag til nye styrelsesvedtægter for ungdomsskolebestyrelsen er vedlagt som bilag med titlen Forslag til styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen 2014 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at forslaget til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen sendes til høring i ungdomsskolebestyrelsen i perioden 30/10 til 19/ Bilag: Forslag til styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen 2014 Åben - Forslag til styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen 2014.docx Side 20

21 Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Indstilling tiltrådt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 21

22 97 Ferieplan folkeskolerne Fredericia Kommune 2016/17 Sagsnr.:14/10721 Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Forslag til ferieplan for skoleåret 2016/2017 har været til høring på skolerne og i skolebestyrelserne. Det er ved bekendtgørelse fastlagt, at sommerferien starter den sidste lørdag i juni, dvs. lørdag den Børn og Unge har sendt følgende forslag i høring: Skolerne: 1. skoledag onsdag den Fritidsområdet: Begynder mandag den Efterårsferie: Mandag den fredag den Juleferie: Torsdag den mandag den Vinterferie: Mandag den fredag den Påskeferie: Mandag den mandag den Bededagsferie: Fredag den Kr. Himmelfart: Torsdag den fredag den Pinseferie: Mandag den Sommerferie: For skolerne: Starter lørdag den Mandag den 3/ er starten på sommerferiepasning i fritidsområdet (ugerne 27, 28, 29 og 30) I henhold til aftale mellem Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune afholder lærere m.fl. i folkeskolen ferie mandag den 17. oktober til og med fredag den 21. oktober 2016 samt tirsdag den 4. juli 2017 til og med mandag den 31. juli Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Der er indkommet høringssvar fra en skole, mens 4 skoler ikke har udtalt sig. En skole tager ferieplanen til efterretning. Side 22

23 På denne baggrund vurderer Børn og Unge, at skolerne tilslutter sig forslaget til ferieplan. I forbindelse med juleferien vurderer skolerne selv behovet for at holde åbent i fritidstilbud ud fra retningslinjerne om Fredericia Kommunes fritidstilbud i skoleregi. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Børn og Unges forslag til ferieplan for skoleåret 2016/17 godkendes. Bilag: Kalender 2016/2017 Bilag til ferieplan 2016/17 Høringssvar Ullerup Bæk Skolen Åben - Bilag til feriekalender xlsx Åben - Høringssvar fra Ullerup Bæk Skolen til feriekalenderen docx Åben - skoleåret 1617.xlsx Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Godkendt. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 23

24 98 Orientering om ansøgning fra 3F Sagsnr.:14/10709 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Den selvejende daginstitution 3F har ansøgt om at blive omdannet til en fleksibel daginstitution. I dag kan 3F kun optage børn i alderen 3-5 år, hvilket begrænser deres muligheder for at opnå fuld belægning på alle 40 pladser. Forvaltningen arbejder med at vurdere behovet for dagtilbudspladser i hele kommunen. Forvaltningen har i den forbindelse svaret 3F, at der tidligst kan svares på deres ansøgning, når vurderingen af pladsbehovet på dagtilbudsområdet er forelagt for Børne- og Uddannelsesudvalget, og der eventuelt er truffet beslutning om den fremtidige dimensionering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at sagen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Sagen tages til efterretning. Fraværende: Ole Steen Hansen, Frances O Donovan-Sadat Side 24

25 99 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Side 25

26 Underskriftsside Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Lasse Strüwing Hansen Bente Gertz Frances O Donovan-Sadat Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere