Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje."

Transkript

1 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold mellem Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S (herefter DEMETRA) og dets kunder i forbindelse med rådgivning eller individuel formue og porteføljepleje, medmindre andet skriftligt måtte være aftalt mellem parterne. Medarbejdere hos DEMETRA har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke videregive eller udlevere oplysninger til tredjemand, som de under udøvelse af deres hverv har fået kendskab til. Det er en forudsætning for DEMETRAS engagement med en kunde, at kunden anerkender, at man kan risikere tab ved at følge rådgivningen fra DEMETRA, samt ved at foretage investeringer i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, derivater som måtte være anbefalet af DEMETRA. Opmærksomheden henledes på, at rådgivningen som udgangspunkt ikke tager højde for beskatningsregler. Disse forhold kan man få mere at vide om hos advokat eller revisor, som man også bør kontakte, såfremt man er i tvivl om konsekvenserne i forbindelse med rådgivningen og eventuelle investeringer. Risici, man skal være opmærksom på: Ved at investere i aktier eller andre af DEMETRA anbefalede investeringsobjekter er der risiko for, at investeringen kan blive mindre værd eller i værste fald gå tabt som følge af kursændringer. Kunder har ikke krav på et fast afkast. Afkastet afhænger af investeringsobjektets kursudvikling og et eventuelt årligt udbytte. Der er almindeligvis en direkte sammenhæng mellem risiko og forventet afkast. Forventet stor gevinst vil sædvanligvis indebære stor risiko for tab. 1 Etablering af kundeforhold Ved etablering af et kundeforhold med enkeltpersoner skal DEMETRA have oplyst kundens navn, adresse, telefonnummer og personnummer. Personnummer skal dokumenteres ved enten kopi af pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Ved etablering af et kundeforhold med et selskab skal DEMETRA have oplyst navn, adresse, telefonnummer og virksomhedens CVR nr. Tegningsforholdene for selskabet skal dokumenteres med kopi af tegningsudskrift, der højst er seks måneder gammel. DEMETRA er berettiget til at forlange de yderligere oplysninger og dokumentation herfor, som findes fornødne for at betjene kunden korrekt eller opfylde lovgivningsmæssige krav. 1

2 2 Køb og salg Køb og salg kan udføres af DEMETRA på vegne af kunden, men vil blive eksekveret ved henvendelse til kundens pengeinstitut. Såfremt Kunden ønsker at DEMETRA skal udføre handler på vegne af kunden, indgås der særskilt skriftlig aftale herom, hvori DEMETRA meddeles fuldmagt til at disponere på vegne af kunden indenfor nærmere aftalte begrænsninger. DEMETRA modtager ikke kommission og køber ikke til egenbeholdning. 3 Bekræftelse Efter hver aftalt handel, eller når kunden deltager i en generel ordning for gældspleje, får kunden tilsendt en meddelelse om, at DEMETRA har taget en position i markedet med angivelse af investeringsobjektets art, mængde og kurs. Kunden vil ligeledes modtage bekræftelse herpå fra det kontoførende pengeinstitut, men pligten til at afgive denne meddelelse, karakteren af meddelelsen samt indholdet er ikke et anliggende mellem kunden og Demetra, og er som sådan Demetra uvedkommende. 4 Porteføljepleje Porteføljeplejen tager udgangspunkt i en individuel porteføljemanagementaftale, for eksempel aftale om afdækning af den kommercielle risiko i henhold til præsenteret og udleveret landbrugskontrakt hvor kunden og DEMETRA fastlægger risikoprofil og succeskriterier. Kunden opretholder etablerede forretningsmæssige forhold i eget pengeinstitut, hvortil DEMETRA alene har en spørge- /handelsfuldmagt. Kunden modtager løbende direkte information om alle bevægelserne på konti og depoter fra eget pengeinstitut. Desuden fører DEMETRA et skyggebogholderi, hvor kunden modtager månedlige opgørelser og beregninger over depotværdi og formueudvikling. 5 Ansvarsfraskrivelse Kunden gøres opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast, samt at værdien af værdipapirer, valuta, derivater, obligationer, råvarer mv. svinger over tid og kan føre til tab. I øvrigt henvises til indgåede Porteføljemanagementaftale. 6 God Skik DEMETRA efterlever Finanstilsynets vejledning om God skik for fondsmæglerselskaber, i det omfang vejledningen er relevant. De DEMETRAS koncept indebærer at der alene kan udføres handler efter udtrykkelig fuldmagt fra kunder er det vurderet at alene udvalgte forhold fra vejledningen om god skik er relevante for DEMETRA. DEMETRA anser der for sin primære opgave at afdække kommercielle risici. Det er således DEMETRAS opfattelse at spekulation i markederne som hovedregel skal undgås. Som følge heraf, modtager hver enkelt kunde en skriftligt aftalt handlestrategi, for eksempel Landbrugskonceptet, hvoraf det fremgår ud fra hvilke kriterier DEMETRA anbefaler at tage positioner i markedet. Der henvises til den udleverede handlestrategi, hvoraf risikoprofil og den konkret aftalte fuldmagt fremgår. 2

3 7 Vederlag DEMETRA honoreres med et fast honorar i alle kundeforhold, hvilket indebærer, at DEMETRA ikke har en egen interesse i at omsætte (handle). 8 Skattemæssige konsekvenser Kunden skal selv gøre sig bekendt med de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med indgåelse af forretninger, og DEMETRA har ikke påtaget sig nogen form for rådgivning herom, og er derfor uden ansvar for, hvilken skattemæssig behandling, der måtte blive tillagt forretningerne. 9 Kundens misligholdelse Kunden er forpligtet til at holde DEMETRA skadesløs for omkostninger og tab opstået i forbindelse med kundens misligholdelse af indgåede aftaler. 10 Finanstilsynet DEMETRA er godkendt af Finanstilsynet som fondsmæglerselskab, og er som følge heraf under Finanstilsynets tilsyn. 11 Garantifond DEMETRA er ikke tilsluttet den i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer etablerede Garantifond. DEMETRA modtager ikke indskud i form af kontante indestående på konti og er ikke i øvrigt kontoførende eller depositar i forhold til midler modtaget af kunder. DEMETRA kan heller ikke kan modtage og eller opbevare værdipapirer, der tilhører en kunder Derfor har DEMETRA fravalgt at deltage i Garantifonden. Brochure udgivet af Garantifonden for Indskydere og Investorer udleveres på forlangende eller kan ses på fondens hjemmeside, 12 Værneting Alle tvister, som måtte opstå mellem kunden og DEMETRA skal afgøres efter dansk ret. DEMETRA kan vælge at indbringe sagen for kundens værneting eller for Retten i Silkeborg. 3

4 13 Force Majeure DEMETRA er ikke ansvarlig for skade, der skyldes nyudstedte love eller anden offentligretlig regulering, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om DEMETRA er part i konflikten, og uanset om konflikten kun rammer dele af DEMETRA s funktioner, såfremt DE- METRA ikke har eller burde have forudset skaden. 14 Ændring i forretningsbetingelser DEMETRA kan til enhver tid ændre ovennævnte almindelige forretningsbetingelser. Sådanne ændringer skal straks meddeles kunden og vil få virkning for denne 14 dage efter meddelelsen er fremsendt. Information om ændringer vil blive meddelt kunden via DEMETRA s hjemmeside på internettet, ligesom kunden vil modtage en . Silkeborg, den 1. august 2011 Svend Jørgen Jensen 4

5 Undertegnede har fået udleveret og er gjort bekendt med Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S almindelige forretningsbetingelser. Navn: Tlf. Den Underskrift 5

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder 27-06-2011 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Indledning De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Frørup Andelskasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere