8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)"

Transkript

1 Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen nr. 832 af 13/08/2008 (herunder bilag 2: Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi) samt Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser nr af 16/12/2013. Fagområder Ergoterapi Social og arbejdsmedicin Sociologi Social- og sundhedspolitik og lovgivning Psykologi 8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) 1 ECTS point 3 ECTS point 2 ECTS point 1 ECTS point Modulets tema Med udgangspunkt i levevilkårenes og arbejdets betydning for sundhed, aktivitet og deltagelse rettes modulet mod sundhedsfremme og forebyggelse inden for arbejdsmiljøområdet samt mod arbejdsfastholdelse og erhvervsrettet rehabilitering. Der er fokus på arbejdsmiljøfaktorer og rådgivning. Derudover arbejdes med det rummelige arbejdsmarked i forhold til fastholdelse og integration af medarbejdere med nedsat arbejdsevne og tab af arbejdsaktiviteter i forhold til mangel på aktivitetssammenhæng, aktivitetsuretfærdighed og aktivitetsfratagelse. Der arbejdes med undersøgelse, analyse og vurdering af balancen mellem arbejdets krav og menneskets fysiske, sociale, intellektuelle og emotionelle kapacitet. Der lægges vægt på tværfaglig tilgang og samarbejde. (Bekendtgørelse nr. 832 at 13/08/2008.) Den studerendes læringsudbytte Den studerende kan ved modulets afslutning planlægge, udvikle og gennemføre sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger indenfor arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering beherske undersøgelses - og analysemetoder og begrunde valget af disse inden for o undersøgelse, analyse og vurdering af arbejdets og arbejdsmiljøets påvirkning af mennesket o undersøgelse, analyse og vurdering af borgerens arbejdsevne og aktivitetsudøvelse i forhold til arbejdsmarkedskrav beherske monofaglige og tværfaglige interventionsmetoder og principper tilpasse og formidle hjælpemidler og forestå arbejdspladsindretning vejlede og rådgive indenfor arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering anvende relevante kommunikationsstrategier og -metoder i formidling til og dialog med såvel professionelle som til ikke-professionelle samarbejdspartnere (fortsættes) 1

2 (fortsat) reflektere over og diskutere etiske problemstillinger begrunde og argumentere for egen praksis ud fra praksis-, udviklings og forskningsbaseret viden beherske og anvende relevant viden fra social og arbejdsmedicin, fysiologi, sociologi, social og sundhedspolitik og lovgivning, pædagogik og psykologi i sammenhæng med arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering evaluere egen faglig formåen og herud fra identificere læringsbehov og demonstrere progression i læring. (Bekendtgørelse nr. 832 at 13/08/2008.) Indhold Ergoterapi: Modeller anvendt indenfor arbejdsmiljø og arbejdsrehabilitering Undersøgelses-, analyse- og interventionsmetoder: Spørge-, observations- og dokumentationsmetoder Ergonomi Biomekanik Arbejdsfastholdelse, arbejdsevnevurdering erhvervsrettet rehabilitering og TTA (Tilbage til Arbejdet) Perspektiver på arbejdsliv og helbred: Occupational balance Occupational justice Occupational deprivation and alienation Aktivitetsfag: Sundhedsfremme på arbejdspladsen Social og arbejdsmedicin: Belastningssygdomme i bevægeapparatet Arbejdsskader i centralnervesystemet, hud, åndedrætsorganer og kredsløb Arbejdsmedicinske klinikkers formål og opgaver Arbejdsskadessager Sociologi: Arbejdsliv og arbejdspladskultur Arbejdets organisering Udstødning af arbejdsmarkedet Stigmatisering Social- og sundhedspolitik og lovgivning: Arbejdsmarkedsaftaler og aftrædelsesordninger Arbejdsmiljøapparatet Arbejdsmiljøloven og vejledninger fra Arbejdstilsynet Psykologi: Social kapital Stress 2

3 Trivsel og udvilkling Praktiske redskaber til undersøgelse og handling Opfyldelse af studieaktivitetskrav Med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellen er studieaktivitetskravene beskrevet i undervisningsplanerne. Ved gennemgående manglende opfyldelse af studieaktivitetskravene kan den studerende indkaldes til samtale med studievejleder, hvis der skønnes behov herfor. Studieaktivitetskrav opfyldes ved: at den studerende deltager aktivt i undervisningen at den studerende deltager aktivt i sin arbejdsgruppe at den studerende går til prøve Bedømmelse Prøve Den studerendes læringsudbytte evalueres ved modulets afslutning ved en prøve (jf. bkg. om prøver i erhvervsrettede uddannelser nr af 16/12/2013). På basis af et gruppeprojekt (2-4 deltagere i gruppen det anbefales at være 3-4 pga opgavens omfang) om arbejdsmiljø udarbejdes en skriftlig rapport om projektet. Anvendte referencer skal dække alle fag i modulet. Prøven afvikles i grupper og foregår som mundtligt forsvar af den skriftlige rapport. Den skriftlige rapport Indholdsmæssige kriterier for gruppeprojekt: Baggrund med begrundelse for valg af arbejdsplads samt begrundet valg af teori og modeller Problemformulering samt definition af væsentlige ord i problemformuleringen Begrundet valg af undersøgelsesmetode, planlægning af undersøgelse, herunder bruger involvering og samspil bruger/ergoterapeut samt arbejdsplads/ergoterapeut De væsentligste resultater og analyse af de indsamlede data Forslag til sundhedsfremmende og/eller forebyggende indsats Diskussion af o indsatsens aktivitets- og sundhedsmæssige betydning for målgruppen o indsatsens betydning for det generelle arbejdsmiljø på arbejdspladsen o de anvendte undersøgelsesmetoder og teori &modeller o muligheder og begrænsninger i. f.t. det lovgivningsmæssige grundlag o sundhedspædagogiske overvejelser i.f.t. brugerinvolveringen Perspektivering af projektet Overvejelser omkring formidling til målgruppen 3

4 Omfang: max ord Det er den studerendes ansvar, at besvarelsen/opgaven afleveres til det fastsatte tidspunkt. Opgaver til ordinær prøve, der afleveres efter det angivne tidspunkt, kan ikke sendes til bedømmelse. I stedet vil dette udløse tilbud om at gå til omprøve på et senere tidspunkt. Drejer det sig om en besvarelse/opgave, der indleveres for sent til omprøve, kan man gå til prøve næste gang modulet afvikles. Det mundtlige forsvar: Oplæg og uddybning ved de studerende svarende til 5 min pr studerende Eksamination i 15 min pr. studerende Votering og tilbagemelding 15 min. Den studerende vurderes ud fra bedømmelseskriterierne for modulet. Voteringen mellem eksaminator og censor er lukket. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02 (jf. bkg. om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts 2007). Karakteren gives for den mundtlige præstation. Ved bedømmelse under karakteren 02, er den studerende fortsat tilmeldt prøven (jf. bkg. om prøver i erhvervsrettede uddannelser nr af 16/12/2008, 6 stk.2). Bedømmelseskriterier: Den studerende skal kunne demonstrere evne til at varetage sundhedsfremmende og forebyggende opgaver indenfor arbejdsmiljø ved at: Beskrive en målrettet arbejdsmiljøindsats med anvendelse af relevante undersøgelses- analyse- og interventionsmetoder Forholde sig til etiske og organisatoriske/samarbejdsmæssige problemstillinger ved indsatsen Anvende arbejdsmiljøloven relevant i.f.t. at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med øvrige aktører i arbejdsmiljøet. Argumentere for indsatsens aktivitets-, sundheds- og samfundsmæssige betydning Argumentere for metoder til formidling af den valgte indsats Litteratur Ergoterapi Frølich H, Sylvester J: At muliggøre aktivitet og deltagelse - arbejdsmiljøindsatser. Kapitel 14 i: Brandt Å, Madsen AJ, Peoples H: Basisbog i ergoterapi. København: Munksgaard Danmark; Jacobsen A, Jepsen, A.K., Nielsen, L.: At muliggøre aktivitet og deltagelse - arbejdsfastholdelse, erhvervsrettet rehabilitering og revalidering. Kap. 15 I: : Brandt Å, Madsen AJ, Peoples H: Basisbog i ergoterapi. København: Munksgaard Danmark; Kvale S, Brinkmann S. Interview. Kbh.: Hans Reitzels forlag Kern-Hansen, L, Jepsen, R., Hald, S. Lærebog i arbejdsmiljø. København: Munksgaard Danmark Dette er hoved-litteraturen på modulet. Du kan roligt læse hele bogen. Simonsen EB og Hansen LK. Lærebog i biomekanik. Kbh.: Munksgaard Danmark;

5 Notat : Erhvervsrettet rehabilitering Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet med ergoterapeutisk intervention. Notat udarbejdet af Ergoterapeutforeningen 2010 i samarbejde med: Fastholdelsesergoterapeut Annette Sandvig, TTA-koordinator, ergoterapeut Susanne Rosenkvist, Klinisk psykiatrisk ergoterapeutunderviser Kim Johansen. Kan downloades fra - klik på linket med download. Social og arbejdsmedicin og sociologi Kamper-Jørgensen F, Almind G, Jensen BB (red.) Forebyggende sundhedsarbejde: baggrund, analyse og teori, arbejdsmetoder. 5. udg. Kbh: Munksgaard Danmark, 2009 Social- og sundhedspolitik og lovgivning Litteratur opgives i forbindelse med undervisningen. Det vil være i form af links. Psykologi Arbejdstilsynet: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø. 3. Udgave 2004, elektronisk version Tilgængelig fra: Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Skrifttype og størrelse: Der vælges en skrifttype som er let læselig f.eks. Arial eller Times New Roman. Opgaven skrives med linjeafstand 1½ og skriftstørrelse 12. Sideopsætning: Venstre margin 3 cm og højre på 2 cm. Siderne skal være nummereret fortløbende, ekskl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Krav til forside: Skal indeholde: titel, forfatternavne, måned og årstal. Såfremt det er et krav at opgive antal ord/anslag i opgaven, er det vigtigt at dette angives på forsiden, da opgaven ellers kan afvises. Nederst i venstre hjørne skal følgende anføres: Denne opgave er udarbejdet af (en) ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeutuddannelsen Næstved, UCSJ, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side og er således et udtryk for den studerendes egne synspunkter. I nederste højre hjørne skal anføres: Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret af I hht. prøvebekendtgørelsen nr af 16/12/ stk.6, skal den studerende ved skriftlige prøver med sin underskrift bekræfte, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Det betragtes som uretmæssigt hjælp, at udgive en andens arbejde for sit eget. Der indsættes derfor følgende sætning på forsiden. Undertegnede bekræfter at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. 5

6 Dato underskrift(er) Ved opgaver med besvarelsesark skal der være en underskriftsrubrik med ovenstående tekst på besvarelsesarket. I øvrigt: Forrest i opgaven skal antal tegn/ord angives. Ved papirafleveringer skal hele opgaven og alle eksemplarer, der afleveres være hæftede eller sat i mappe. Opgaver der afleveres elektronisk skal afleveres i ét dokument/fil. Alle sider skal være anført sidefod med den studerendes navn og holdnummer. 6

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere