BETÆNKNING NATURFREDNING. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING NATURFREDNING. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission"

Transkript

1 BETÆNKNING OM NATURFREDNING II Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission BETÆNKNING NR

2 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERI A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3. del Anlæg i det åbne land VIII. Veje I. Indledning II. Gældende lovgivning 1. Naturfredningsloven 2. Vejbestyrelsesloven a. Lovens inddeling af de offentlige veje b. Vejplan c. Vejudvalg i henhold til 35 d. Vej byggelinier 3. Lov om hovedlandeveje 4. Lov om tilskud til de offentlige veje 5. Vejdirektoratets retningslinier for anlæg af veje 6. Byplanlovgivningen III. Samarbejde mellem naturfredningsmyndighederne og vejmyndighederne A. Indledende bemærkninger. - Den hidtidige ordning B. Kommissionens forslag a. Vejanlæg i det åbne land 1. Anlæg af hovedlandeveje, herunder motorveje 2. Anlæg af landeveje og biveje b. Princippet i nl's 9 c. Vejanlæg indenfor bymæssige områder d. Supplering af naturfredningslovens 9 e. Repræsentation af fredningsinteresser i vejnævnet f. Sidevejsanlæg IV. Udflugtsveje og grønne veje V. Særligt om stier VI. Beplantninger i forbindelse med vejanlæg VII. Ukrudtsbekæmpelser på rabatter, skråninger, grøfter m. v. langs offentlige veje VIII. Vej byggelinien 1. Reglens indhold og hidtidige praktisering 2. Hvilke hensyn kan vej byggelinien tilgodese? 3. Kommissionens forslag 1 ændring af vej byggeliniens udstrækning 2 kriteriet for dispensationer fra vej byggelinien 3 hvornår kan der siges at foreligge en vej i henhold til naturfredningslovens 25, stk. 4? 4. Overvejelser om koordinering med vejlovgivningen IX. Specielt om benzintankanlæg

4 IX. El-anlæg I. Indledning. Arbejdet i arbejdsgruppen. Ministeriet for kulturelle anliggenders cirkulæreskrivelse af 2. september Indledning 2. Arbejdet i arbejdsgruppen. Ministeriet for kulturelle anliggenders cirkulæreskrivelse af 2. september 1966 II. Baggrunden for den eksisterende ordning 1. Det eksisterende lovgrundlag og fredningsmyndighedernes hidtidige praksis 2. Organisatoriske, tekniske og økonomiske forudsætninger 3. Forholdene i udlandet III. Kommissionens overvejelser 1. Samarbejde mellem el-selskaberne og naturfredningsmyndighederne 2. Afholdelse af eventuelle merudgifter 3. De fredningsmæssige hensyn.- Placering af el-master 4. El-ledningerne og fuglefaunaen 5. Ledningsnettets æstetetiske kvalitet 6. Nye kraftværkers placering IV. Kommissionens forslag X. Udnyttelse af råstoffer i jorden (grus m. v.) I. Indledning og oversigt over indholdet 1. Indledning 2. Hvilke råstoffer? 3. Naturfredningshensynene 4. Kommissionens forslag i hovedtræk II. Gældende dansk lovgivning og praksis A. Naturfredningsloven B. Anden lovgivning 1. Kystfredningsloven - Kystsikringsloven - Digeloven 2. Lov om brunkulslejer Sandflugtsloven Skovloven - Lov om landbrugsejendomme 3. Bygge- og byplanlovgivningen III. Udenlandsk lovgivning vedrørende gravningret A. Sverige B. Finland IV. Råstofforekomster og forbrug set i relation til naturfredningsinteresser 1. Kalk og kridt 2. Ler, især kvartært, stenfrit ler 3. Sand, grus og sten 4. Moler og kiselgur 5. Højmosetørv 6. Tungsand 7. Særligt om Bornholm Konklusion V. Forslag om overvejelse af en koncessiosordning VI. Foranstaltninger til beskyttelse af kysterne VIL Anmeldelse til fredningsmyndighederne. Vilkår

5 XL Andre offentlige og private anlæg (ændring af den nugældende 9) A. Kort oversigt over indholdet B. Oversigt over typer af anlægsarbejde og andre foranstaltninger 1. Offentlige anlæg 2. Private anlægsarbejder C. Gældende regler i naturfredningsloven, særlig 9 1. Andre regler end 9 2. Naturfredningslovens 9 a. Bestemmelsens ordlyd b. Motiver og tilblivelseshistorie c. Fortolkning og praksis. Procesbestemmelsen i 9, stk. 2 D. Almindelige synspunkter om samarbejde mellem naturfredningsmyndighederne og andre offentlige myndigheder om offentlige og private anlægsarbejder 1. Hvorfor er 9 ikke tilfredsstillende? 2. Samarbejdets tilrettelæggelse og indhold E. Kommissionens forslag til afløsning af 9 vedrørende offentlige anlægsarbejder 1. Kommissionens forslag i hovedtræk 2. Den foreslåede ordnings enkeltheder 3. For hvilke offentlige arbejder kan der blive tale om anmeldelse? a. De i kommissionen behandlede tilfælde: el-anlæg og vejarbejder; kommunale anlæg til vandindvinding fra overfladevand - kommunale spildevandsanlæg b. De i kommissionen ikke behandlede tilfælde: forsvarsanlæg, jernbaner, flyvepladser, havne F. Kommissionens forslag vedrørende private anlægsarbejder m. v I. Bilkirkegårde, andre oplagspladser, motor- og andre væddeløbsbaner, tankstationer, campingpladser o. lign II. Private anlægsarbejder i øvrigt 1. Forelæggelsesordning 2. Rejsning af fredningssag ved ikke-godkendelse af forelagte projekter 3. Særlige ordninger 1 råstoffer i jorden 2 dambrug 3 andre vandløbsreguleringer 4 pelsdyrfarme 4. Frister for afgørelse i disse sager XII. Tilvejebringelse af støttepunkter for friluftslivet - Camping I. Indledning II. Friluftslivets behov III. Camping A. Indledning B. Gældende ret med hensyn til etablering af campingpladser og henstilling af campingvogne m. v. i det åbne land 1. Byplan- og byreguleringsloven 2. Byggelovgivningen 3. Sundhedsvedtægter 4. Vejbestyrelsesloven

6 XIII. Friluftsreklamer 5. Skovloven 6. Sandflugtsloven 7. Naturfredningsloven C. Kommissionens overvejelser D. Kommissionens forslag 1. Etablering af campingpladsen 2. Anbringelse af telte og campingvogne uden for campingpladser. I. Historisk udvikling og gældende ret 1. Naturfredningslovens 30. Ændringerne i Bestemmelser i henhold til anden lovgivning II. Kommissionens overvejelser 1. Gade, veje og pladser i byer og bymæssig bebyggelse 2. Reklamer anbragt i umiddelbar tilknytning til den næringsdrift eller virksomhed, for hvilke der reklameres 3. Spørgsmålet om udstillingsbygninger o. 1. langs vejene 4. Valgplakater, trafikpropagandaskilte 5. Særligt dominerende reklamer, 30, stk. 1, 3. pkt III. Kommissionens forslag del Særlige landskabselementer XIV. Skoven I. Historisk udvikling II. Skoven i dag III. Skovens betydning for de elementer eller interesser, herunder de videnskabelige og rekreative, som varetages gennem naturfredningsloven, og den lovgivning, der knytter sig hertil IV. Administrative forhold V. Overvejelser og forslag VI. Skovbyggelinien XV. Bebyggelse ved kysterne. Strandbyggelinien I. Almindelige bemærkninger 1. Kysternes landskabelige betydning 2. Forholdene i udlandet 3. Forudsætningerne for den nuværende ordning II. Naturfredningslovens 25, stk. 1, jfr. stk. 3 og 5 1. Reglen og dens rækkevidde 2. Hovedbestemmelsen a. Udgangspunktet for strandbyggeliniens beregning b. Hvilke konstruktioner omfatter forbudet? 3. Undtagelserne a. Landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervets bygninger b. Befæstningsanlæg og havnearealer c. Kyststrækninger fredet i henhold til sandflugtsloven

7 d. Købstædernes bygrunde m. v e. Offentlig vej langs strandbredden f. Arealer bebygget inden 15. december 1936 g. Bestemt afgrænsede områder h. Konkret fastlagte byggelinier i. Konkrete dispensationer 4. Dispensationspraksis III. 25, stk. 7 IV. Sammenfatning XVI. Søterritoriet I. Søterritoriets afgrænsning II. Specielle regler for søterritoriet III. Naturfredningsregler for søterritoriet IV. Naturfredningsinteresser på søterritoriet V. Konklusion XVII. Ferske vande I. Indledning A. Vandløbene i landskabet. Deres nuværende tilstand og betydning.. B. Fredningsinteresser 1. Den landskabelige interesse 2. De videnskabelige og pædagogiske interesser 3. Befolkningens fritidsinteresser C. Anden lovgivning D. Den gældende naturfredningslovs regler. Praksis E. De naturfredningsmæssige ønsker vedrørende de ferske vande F. Midler til opnåelse af foranstående II. Regulering m. v. af vandløb, landvinding A. Vandløbsreguleringers indvirkning på landskabet og dets flora og fauna B. Foreliggende lovregler og praksis 1. Vandløbsloven 2. Grundforbedrings- og landvindingslovene. Landvinding, der kræver særlov a. Grundforbedringsloven b. Landvindingsloven 3. Landvinding fra søterritoriet G. Naturfredningsinteressernes varetagelse og konklusioner 1. Grundforbedrings- og landvindingsspørgsmål a. Betænkningen om grundforbedring b. Betænkningen om landvinding 2. Tilvejebringelse af en særlov ved landvinding for store samlede områder 3. Om grundforbedring og landvindingsspørgsmål i øvrigt 4. Naturfredningslovens 25, stk. 4 III. Dambrug A. Indledning. Vandløbslovgivningen B. Sammenfatning om naturfredningsinteresserne

8 C. Særligt om dambrugs påvirkning af dyrelivet i vandløb 1. Dambrugets ændringer af vandløbet 2. Sammenfattende bemærkninger D. Naturfredningsinteressernes varetagelse. Konklusion IV. Vandingsanlæg A. Indledning. Vandløbslovgivningen B. Naturfredningsinteressernes varetagelse. Konklusion V. Vandforsyning A. Vandforsynings- og vandløbslovgivning m. v 1. Grundvand 2. Overfladevand 3. Revision af vandforsyningsloven 4. Forholdet til vandløbsloven B. Naturfredningsinteresserne a. Grundvand b. Overfladevand 1. Oversigt over vandforsyningens behov. De sjællandske søer.. 2. De fredningsmæssige relevante faktorer ved søernes udnyttelse som reservoir C. Konklusion vedrørende udnyttelse af vandløb til vandforsyning Almindelige bemærkninger om samarbejde og offentlig planlægning 2. Kommissionens forslag Ophævelse af fredninger Søbyggelinien m.fl VI. Forurening A. Indledende bemærkninger B. Lovgivningen om beskyttelse af ferske vande mod forurening, herunder spildevandskommissioncns betænkning a. Vandløbslovens 5 b. Vandløbslovens 71 c. Rejsning af vandløbssager og finansiering d. Vandløbslovens 73 e. Forslag om udvidelse af kredsen af de myndigheder, der skal indvarsles G. Naturfredningsinteressernes varetagelse. Konklusion XVIII. Fauna og flora I. Indledning II. Den retlige og faktiske situation 1. Naturfredningslovens Naturfredningslovens 1 3. Reservatloven a. 15 b. 7 c Statsskovsreservater 5. Private og kommunale beskyttelsesområder 6. Faktiske, statslige reservater III. Kommissionens overvejelser 1. Den nye jagtlov

9 2. Forskelligt initiativ for at sikre biotopen 3. Administrative problemer IV. Forslag XIX. Jordfaste fortidsminder I. Indledning II. Oversigt over grupper af fortidsminder a. Grave og gravpladser b. Ruiner og voldsteder m. v c. Dæmninger, gærder o. 1 d. Bopladser e. Dyrknings- og færdselsspor f. Monumenter, bavtasten m. v g. Kultsteder m. v Sammenfatning III. Almindelige lovgivningsbetragtninger IV. Tilsyn og vedligeholdelse V. Omgivelserne VI. Beskyttelseszoner VII. Afmærkning VIII. Udstykning IX. Kommissionens forslag del XX. Almenhedens opholds- og færdselsret i landskabet I. Indledning II. Retsudviklingen III. Fremmed ret IV. Almindelig sammenfatning V. Kysterne Konklusion vedrørende kysterne VI. Skovene Udkast til ny formulering af den nuværende 24 VII. Søer og vandløb VIII. Jordfaste fortidsminder IX. Udmark del Administrative forhold XXI. Organisation og proces A. Fredningsmyndighederne I. Gældende ordning a. Fredningsnævn b. Overfredningsnævnet

10 c. Ankenævn d. Taksationskommissionen e. Fredningsplanudvalg f. Naturfredningsrådet g. Rigsantikvaren h. Ministeren for kulturelle anliggender i. Statens naturfrednings- og landskabskonsulent k. Anerkendte foreninger og institutioner II. Kommissionens forslag ad a. Fredningsnævn ad b. Overfredningsnævnet ad c. Ankenævn ad d. Taksationskommissionen ad e. Fredningsplanudvalg ad f. Naturfredningsrådet ad h. Ministeren for kulturelle anliggender ad i. Statens naturfrednings- og landskabskonsulent ad k. Anerkendte foreninger og institutioner B. Fredningssagernes behandling I. Gældende ret A. Egentlige fredningssager 1. Sagens rejsning 2. Tilvejebringelse af grundlaget for en afgørelse 3. Sagens afgørelse 4. Anke og forelæggelse for overfredningsnævnet 5. Erstatningens udredelse B. Andre sager II. Kommissionens forslag a. Indledning b. Sagens rejsning c. Tilvejebringelse af grundlaget for sagens afgørelse 1. Indkaldelse af interesserede 2. Virkning af ikke-møde d. Sagens afgørelse e. Indbringelse for overfredningsnævnet og dettes sagsbehandling... f. Nogle erstatningsretlige problemer 1. Forsinkelseserstatning A. Reglens tilblivelse B. Reglens hidtidige anvendelse C. Spørgsmålet om reglens opretholdelse 2. Erstatning for mistet byggechance 3. Vurderingstidspunkt og renteberegning g. Panthavernes stilling 1. I hvilket omfang skal panthaverne have erstatning a. Naturfredningsloven b. Beslægtet lovgivning 2. Fordelingen af erstatningen mellem panthaverne h. Forelæggelse for finansudvalget i. Ophævelse af fredning

11 XXII. Naturfredning og beskatning A. Ejendomsskatter 1. Gældende ret 2. Kommissionens vurdering B. Kapitalbindingsskat (særlig indkomstskat) 1. Gældende ret 2. Kommissionens vurdering G. Indkomst- og formuebeskatning D. Afgift af arv og gave del XXIII. Baggrund og perspektiver A. Arealanvendelse og arealknaphed B. Landbruget G. Fritid og rekreation D. Landskabspleje E. Den biologiske sammenhæng mellem levende organismer Bilag 7. Lov nr. 595 af 13. november 1940 om Stianlæg m. v. i Københanvsegnens grønne områder Bilag 8. Ministeriet for kulturelle anliggenders cirkulæreskrivelse nr. 185 af 2. september 1966 om fremgangsmåden ved fredningsmyndighedernes behandling af planer om el-anlæg Bilag 9. Landsforeningen Natur og Ungdoms skrivelse af 26. maj 1967 til naturfredningskommissionen Bilag 10. Dansk Ornitologisk Forenings Fredningsudvalgs skr. af 1. september 1967 til naturfredningskommissionen Bilag 11. Oversigt over vildtreservater Bilag 12. Åbent brev til regering og folketing indeholdende Friluftsrådets bemærkninger til jagtlovkommissionens forslag m. v Bilag 13. Lov nr. 94 af om reservater for pattedyr og fugle Bilag 14 b. Amtsvis opgørelse af kysttyperne Bilag 15. Forslag til lov om naturfredning. Gældende lov om naturfredning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 194 af Sag- og navneregister Lovregister

12

13 KOMMISSIONENS FORTSATTE ARBEJDE Efter afgivelsen af bind I af kommissionens betænkning i september 1967 har kommissionen afholdt en række plenarmøder til drøftelse af indholdet i nærværende bind II. Det afsluttende møde afholdtes den 9. november Under disse drøftelser har man færdigbearbejdet arbejdsresultaterne fra de side omtalte arbejdsgrupper, idet man dog har fundet, at problemerne omkring tilsyn med og vedligeholdelse af fredede områder m. v. først vil kunne afklares i fortsættelse af en ny naturfredningslovs gennemførelse og derfor må overvejes videre udenfor kommissionen, jfr. side 340. Yderligere arbejde, der har en vis berøring med kommissionsarbejdet, er igang i andre specielle udvalg, således det med repræsentanter for Grønlandsministeriet og ministeriet for kulturelle anliggender nedsatte udvalg til drøftelse af en evt. overførelse til ministeriet for kulturelle anliggenders ressort af bevaringsproblemerne omkring landskaber, fortidsminder og bygninger på Grønland. Endvidere er der med repræsentanter for ministeriet for offentlige arbejder og ministeriet for kulturelle anliggender nedsat et udvalg til behandling af problemer omkring ralgravning langs den Jyske Vestkyst. Kommissionen er opmærksom på de overvejelser, der i regeringen og partierne foregår om en revision af planlægningslovgivningen. I kap. XXIII om kommissionsarbejdets baggrund og perspektiver er anført betragtninger i anledning heraf.

14

15 3. DEL ANLÆG I DET ÅBNE LAND Kap. VIII VEJE. I. Indledning. 1. Det danske landskab er med sine beskedne dimensioner meget sårbart over for bl. a. bebyggelse og større tekniske anlæg. Jernbaneanlæg og veje bliver således stærke træk i landskabet, hvor de tegner sig som synlige bånd - jo synligere, jo dybere og mere lige, de skærer sig ind i bakkerne, og jo højere og mere lige, de anlægges i dalene. Visse landskaber er af en sådan art, at de slet ikke lader sig bevare i forbindelse med anlæg af veje. På den anden side kan et velformet vejanlæg også arkitektonisk fremhæve et landskab. Samfundets ansvar med hensyn til naturværdierne og i det hele overfor det ydre miljø er andetsteds fremhævet. Dette ansvar gør sig ikke mindst gældende med hensyn til vejnettet, der indgår som en integrerende del af naturen og danner basis for vor oplevelse af denne. Det danske vejnet er meget tætmasket. Den samlede længde af de offentlige veje er efter en opgørelse i 1964 ca km, hvoraf ca km i byerne og ca km i landområderne. 2. De forhold i den stedfindende udvikling, der særligt har betydning på dette område, kan groft inddeles i dem, der knytter sig til vejenes omgivelser, og dem, der vedrører vejenes udformning. Helt kan disse to faktorer dog ikke skilles ad, idet udformningen selvsagt også har betydning for oplevelsen af vejene i landskabet. Problemerne er temmelig forskelligartede for vejene i de bymæssige områder og vejene i det åbne land. Til de forhold, der knytter sig til vejenes omgivelser, hører i særlig grad randbebyggelsen langs landevejene. Hvis denne form for bebyggelse ikke begrænses, vil de muligheder, der endnu er for udblik til det omgivende landskab, gradvis gå tabt. Mange veje vil efterhånden blive lukket af bebyggelse og få karakter af bygader og dermed miste deres landskabelige kvaliteter. Også anlæg af nye veje må ske under hensyntagen til de omgivelser, disse veje vil få, ligesom vejanlægget i sig selv betyder et indgreb i landskabet. Såvel randbebyggelsen som nye vejes placering hører til de sagsområder, der traditionelt anses for ikke blot at høre hjemme i byplan- og vejlovgivningen, men tillige at angå naturfredningslovgivningen. Den anden problemgruppe om vejenes udformning er i ikke mindre grad et anliggende af interesse for naturfredningen. De fleste af vore fortidige monumentale eller historiske veje er under den hidtidige udvikling blevet forandret fra landskabeligt markante alléer til karakterløse landeveje eller bygader uden arkitektonisk kvalitet. Roskildevej og Kongevejen til Hillerød er eksempler på denne udvikling. Det er endvidere sket, at smukt forløbende mindre veje er rettet ud, hvorved deres skønhed er gået tabt. Samtidig må det dog konstateres, at der også er talrige eksempler på anlæg af veje, der er passet smukt ind i det omgivende landskab. 3. Kommissionen kan anbefale, at bestræbelserne for at anlægge smukt forløbende veje fortsættes og forstærkes, og at der i det hele lægges vægt på at skabe sådanne regler for vejenes udformning og deres omgivelsers friholdelse, at vejene får det rette forhold til landskabet. Allerede i dag medvirker landskabsæstetiske konsulenter ved betydningsfulde vejanlæg. Man skal anbefale, at denne

16 144 landskabsæstetiske bistand ved betydningsfulde vej- og andre tekniske anlæg, såsom broanlæg og vejviadukter, videreudvikles, samt at der etableres en forskning, der kan understøtte samfundets bestræbelser på dette område. Forskningen må naturligt beskæftige sig med de tekniske anlæg i forbindelse med vejene, såsom jordarbejder, vejprofiler, broer, belysning af veje, herunder masters anbringelse ved veje, såvel i landskabs- som i bymiljø, men også vejenes placering i det åbne landskab og beplantningsproblemer bør være blandt den æstetiske forsknings emner. I denne forbindelse er det vigtigt at sikre en uddannelse af landskabsarkitekter, som såvel kvalitativt som kvantitativt kan muliggøre disse bestræbelsers gennemførelse. 4. Problemerne omkring forholdet mellem landskaber og veje er internationale. I et budskab af 8. februar 1965 fra den amerikanske præsident om»vort lands naturskønhed«fremhæves således specielt, at den amerikanske vejlovgivning tillader, at der anvendes indtil 3 % af alle Federal-Aid Funds til naturfredning, men denne bemyndigelse har hidtil ikke været anvendt i det omfang, kongressen havde forudsat, og det varsles i budskabet, at man vil sikre, at disse midler anvendes til at bevare naturen langs med det amerikanske motorvejssystem. Præsidenten udtrykker håbet om, at både planlæggere og vejteknikere vil have i erindring, at motorvejes tilpasning til landskabet er mere end dette blot at plante træer og at sikre landskabelige udsigter. Vejene bør ved deres placering og udformning vise forøget hensyn til naturens uberørthed og enheden i de landskaber og bysamfund, de passerer. I en senere afholdt White-House-conference har man bl. a. beskæftiget sig en del med de samme problemer. På baggrund af, at gennemsnitsamerikaneren tilbringer næsten 2 måneder hvert år af sit liv bag rattet, hvortil endda kommer feriekørsel, finder man, at det er afgørende nødvendigt, at der lægges stor vægt på vejenes placering og udformning, og der peges navnlig på, at æstetiske kvaliteter ganske særligt i højere grad end hidtil må indarbejdes i projekteringen af vejene. I Sverige foreskriver lovgivningen både en hensyntagen fra vejmyndighedernes side og en særlig forelæggelse for naturfredningsmyndighederne. I den svenske vägstadgan af 30. juni 1943 bestemmer 15, at vejføringen såvidt muligt skal fastlægges således,»att vägen erhåller en mjuk och naturlig inpassning i landskapet och att fornlämning och naturföremål, som är av särskilt interesse för kännedom om landets natur eller som på grund av märklig naturbeskaffenhet eller eljest bör för framtiden skyddas, inte beröres av företaget«. Samtidig foreskrives, at projekteringen i det hele skal ske i samråd med lensstyrelsen, vägnämnden og øvrige myndigheder, lokale organer og sammenslutninger, som har væsentlig interesse i projektet. I naturvårdslagen af 11. december 1964 bestemmer 20, at foranstaltninger, der vil ændre landskabsbilledet væsentligt, skal forelægges lensstyrelsen. Således underretter vejforvaltningen lensstyrelsen og dennes»naturvårdsråd«samt lensarkitekten om projekteringsprogram for det kommende år - i visse tilfælde forelægges 5-årsplaner. Når der foreligger et detailprojekt, forelægges dette ligeledes for lensstyrelsen, som det påhviler at give vedkommende myndigheder adgang til at fremkomme med bemærkninger. Statens naturvårdsnämnd (nu Statens naturvårdsverk) virker som centralt rådgivende organ og har ifølge instruks af 28. juni 1963 bl. a. til opgave»att följa utvecklingen beträffande andre arbetsföretag, såsom vattenkraftsutbyggnad, vägbyggnad och anläggande av flygfält, vilka medföra bestående ändring av naturförhållandena, samt verka för att dylika arbetsföretag planläggas och utföres med beaktande av deres inverkan på naturen«. 5. Medens udviklingen herhjemme op til midten af det 19. århundrede gik i retning af en stadig større statslig indflydelse på vejenes anlæg og vedligeholdelse, blev vejvæsenet i vidt omfang overladt til kommunerne ved to love af Dette skete under indtryk af det stadigt voksende anlæg af jernbaner og af en forventning om, at disse i fremtiden kunne overtage samfærdselen over større afstande. Med motoriseringen ændredes billedet påny, og selv om vejnettet i høj grad er præget af

17 145 det lokale selvstyre, er den statslige indflydelse påny stigende, jfr. lov om tilskud til offentlige veje af 7. juni 1958, vejbestyrelsesloven, jfr. lovbekendtgørelse af 9. december 1964, samt lov om hovedlandeveje af 31. maj II. Gældende lovgivning. 1. Naturfredningsloven. a. Nogle bestemmelser i naturfredningsloven vedrører direkte vejspørgsmål. Efter 9 skal enhver offentlig myndighed, der kommer til kendskab om foranstaltninger, som skønnes at ville gribe forstyrrende ind i de i 1 og 2 nævnte områder (d. v. s. områder, der er fredningsværdige, jfr. opregningen i 1, eller ligger indenfor 100 m fra jordfaste fortidsminder) uopholdelig underrette formanden for fredningsnævnet. Ved en lovændring i 1937 præciseredes, at det, hvis der er tale om påtænkte vejarbejder, påhviler vedkommende kommunale råd inden arbejdets påbegyndelse at gøre indberetning til fredningsnævnet. 9 har stedse været praktiseret således, at fredningsnævnet kan godkende eller nægte at godkende et vejprojekt, uden at rejsning af en egentlig fredningssag med efterfølgende afsigelse af en kendelse efter 13 er anset for påkrævet. Der har i de sager, hvor fredningsnævn eller overfredningsnævn har nægtet godkendelse af et vejprojekt, ikke foreligget afgørelser, som har tilkendt vejmyndigheden erstatning i anledning af nægtelsen. 9 er for så vidt angår de i 2 nævnte områder indskærpet overfor vejmyndighederne m. fl. ved ministeriet for offentlige arbejders cirkulærskrivelse af 7. august Endvidere har en af byggeliniebestemmelserne i 25 siden 1961 angået veje. Efter den nævnte bestemmelse må indenfor en afstand af 100 m fra hovedlandeveje og landeveje af 1. og 2. klasse kun bygges med fredningsnævnets tilladelse, jfr. afsnit VIII nedenfor. b. Også en række andre bestemmelser i naturfredningsloven er af betydning i denne forbindelse, først og fremmest hovedbestemmelsen i 13 om afsigelse af fredningskendelser, idet anlæg af veje på de fredede arealer ofte vil være udelukket ved fredningsservitutten. I henhold til 2 er alle jordfaste fortidsminder fredet. Indenfor en omkreds af 100 m fra disse må der bl. a. ikke foretages beplantninger, ændringer i terrænet eller andre foranstaltninger, der i væsentlig grad kan virke skæmmende eller ødelæggende på fortidsmindet, uden tilladelse fra fredningsnævnet, der skal indhente udtalelse fra nationalmuseet. Anlæg af veje inden for de 100 m kræver derfor tilladelse efter 2. Til sløjfning af et fortidsminde kræves museets samtykke. Såfremt overfredningsnævnet i henhold til 55 har godkendt en af et fredningsplanudvalg udarbejdet fredningsplan, må tilstanden på de under planen inddragne områder ikke forandres uden udvalgets tilladelse. Så længe en fredningsplan er under udarbejdelse, kan ministeren for kulturelle anliggender efter begæring af et fredningsplanudvalg nedlægge forbud for maximalt 2 år mod en anvendelse, der må antages at komme i strid med planen. 2. Vejbestyrelsesloven. a. Loven inddeler de offentlige veje i: hovedlandeveje, der betjener landets fjerntrafik, landeveje af 1. klasse, der betjener den gennemgående trafik mellem købstæder indbyrdes eller mellem disse og hovedlandevejene samt veje, der kan ligestilles hermed, landeveje af 2. klasse, der fortrinsvis betjener oplandstrafikken til købstæder, samt veje, der kan ligestilles hermed, landeveje af 3. klasse, der har væsentlig færdselsmæssig betydning for et større område uden for den kommune, i hvilken de forløber, biveje af 1. og 2. klasse efter deres betydning for lokaltrafikken. Hovedlandeveje, der er anlagt eller udbygget som motorveje, bestyres af ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet. De øvrige hovedlandeveje og landeveje bestyres af amtsrådene, eller for så vidt angår strækninger indenfor byernes område, af by-

18 146 rådene. Biveje bestyres af kommunalbestyrelserne. b. En vejplan for hele landet udarbejdes af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling med de pågældende kommunale vejbestyrelser. Vejplanen skal omfatte samtlige hovedlandeveje og landeveje samt de vigtigste biveje. Vejplanen omfatter foruden allerede anlagte offentlige veje også fremtidige vejlinier, jf. nedenfor d. om vejbyggelinier. En samlet vejplan for hele landet er endnu ikke udarbejdet. c. I hver amtsrådskreds nedsættes i henhold til 35 et udvalg, der gennemgår samtlige hovedlandeveje og landeveje samt de biveje, der er af særlig betydning for den gennemgående færdsel. Udvalget afgiver til ministeren for offentlige arbejder indstilling om, i hvilket omfang der bør fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til tilslutning af nye veje, nye overkørsler og overgange og med hensyn til adgangen til vejen iøvrigt. Baggrunden for bestemmelsen er ønsket om at begrænse en udbredelse af randbebyggelsen med adgang direkte til vejene og derigennem at bevare vejene som gode og sikre færdselsårer. Beslutning om begrænsningen kundgøres i Statstidende, og når kundgørelse er sket, kan adgang til vejen kun tillades i det i adgangsbestemmelserne anførte omfang, dog kan ministeren for offentlige arbejder i særlige tilfælde efter indstilling fra vedkommende vejbestyrelse tillade undtagelser fra bestemmelserne. Adgangsbestemmelserne begrunder kun undtagelsesvis krav mod det offentlige, idet lodsejeren normalt vil kunne udnytte sin ejendom som hidtil. Hvis ejeren undtagelsesvis som følge af adgangsbestemmelserne afskæres fra en økonomisk rimelig udnyttelse af sit areal, svarende til den faktisk stedfindende udnyttelse af de omliggende til vejen stødende arealer, kan ejeren dog i henhold til 37 begære ejendommen overtaget i sin helhed mod erstatning. En forudsætning for erstatning er det, at der ikke anvises ham anden adgang til arealet, f. eks. ad en privat fællesvej. d. Vejbyggelinier. Vejbestyrelsen kan i henhold til 40 bestemme, at fremtidig bebyggelse ved vejen skal holdes bag ved byggelinier, når vejbestyrelsen finder, at der bør sikres en offentlig vej mulighed for udvidelse til større bredder, eller at færdselens tarv iøvrigt gør det fornødent. Afstanden mellem byggelinierne må ikke overstige ved hovedlandeveje og landeveje 40 m, ved andre offentlige veje 30 m. Med ministeren for offentlige arbejders godkendelse kan afstanden dog ved hovedlandeveje forøges indtil 100 m, ved landeveje og biveje i købstæder, København og Frederiksberg indtil 50 m. Amtsrådet kan i særlige tilfælde tillade, at afstanden ved sognekommunale biveje forøges indtil 50 m. Med henblik på at sikre gennemførelse af nye veje eller større forlægninger af bestående veje kan vedkommende vejbestyrelse i henhold til 41 bestemme, at bebyggelse skal holdes bag byggelinier. Det er en forudsætning, at den planlagte vej er optaget på vejplanen. Byggelinien skal angives på en af vejbestyrelsen udarbejdet plan, men nogen største indbyrdes afstand mellem byggelinierne er ikke foreskrevet. Det kan bestemmes, at vejen skal være helt eller delvis facadeløs. Når bestemmelser i henhold til 41 er under udarbejdelse, kan ministeren for offentlige arbejder nedlægge forbud normalt gældende for 1 år - mod, at en ejendom anvendes på en måde, der må antages at komme i strid med bestemmelserne i henhold til 41. Beslutninger i medfør af 40 og 41 kan indankes for amtsråd og minister. Dispensation fra byggeliniebestemmelser i medfør af 40 og 41 kan meddeles af ministeren for offentlige arbejder (hovedlandeveje og købstadkommunale landeveje) og amtsråd (landeveje og sognekommunale biveje) samt af vedkommende vejbestyrelse (biveje i købstæder, København og Frederiksberg). Heller ikke pålæg af byggelinier motiverer normalt noget krav mod det offentlige fra ejerne af de berørte ejendomme. Kun hvis ejeren afskæres fra en efter ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed økonomisk og forsvarlig udnyttelse af arealet, svarende til den af andre tilstødende arealer faktisk stedfindende udnyttelse, kan ejeren i hen-

19 147 hold til 46 begære arealet overtaget af vejbestyrelsen mod erstatning. 3. Lov om hovedlandeveje. Loven fastsætter, at det fremtidig bestemmes ved særlig lov, hvilke nye hovedlandeveje der skal anlægges, og at udgifterne fuldt ud skal afholdes af vejfonden. For så vidt angår motorvejsanlæg kan ministeren for offentlige arbejder enten træffe aftale med amtsråd eller andre kommunale myndigheder om, at anlæggets projektering skal forestås af vedkommende kommunale vejvæsen eller selv lade projekteringen udføre. Det samme gælder med hensyn til arbejdernes udførelse. Andre hovedlandevejsanlæg projekteres og udføres på ministerens vegne af den lokale vejbestyrelse. 4. Lov om tilskud til de offentlige veje. Efter denne lov skal en del af provenuet af motorafgifter, herunder omsætningsafgifter af motorkøretøjer samt benzinafgifter, henlægges i den vejfond, der bestyres af ministeren for offentlige arbejder, bortset fra tilskud til anlægsarbejder, der iværksættes med bekæmpelse af arbejdsløshed som væsentlig formål, idet disse tilskud administreres af arbejdsministeren. For finansåret 1966/67 er fondens udgifter anslået til ca. 900 mill. kr. Til delvis dækning af kommunernes udgifter til offentlige veje og stier refunderes amtskommunerne 75 % af anerkendte vejudgifter, medens refusionsprocenten for de øvrige kommuner er %, afhængig af længden af kommunernes offentlige veje, indbyggerantal m. v. Udgifter til offentlige stier (gang- og cyklestier) kan dog kun medregnes, såfremt ministeren for offentlige arbejder godkender det under hensyn til den pågældende stis færdselsmæssige betydning. Endvidere kan der i henhold til 7, stk. 3, ydes et tilskud på normalt 85 % af udgifter til bl. a. følgende formål: Anlæg eller udbygning af offentlige veje, som er af betydning for den gennemgående færdsel, eller systematisk forbedring af færdselsforholdene på større strækninger, herunder regulering af beplantnings- og bebyggelsesforhold, samt offentlige parkeringspladser (a, b og d). Anlæg af offentlige stier, som aflaster veje af betydning for den gennemgående færdsel (c). Nødvendige vejarbejder, der på grund af ekstraordinære forhold vil virke særligt tyngende på vedkommende kommunes økonomi, normalt 75 % (f). Arbejder på veje, gader og pladser, der ejes af staten og er åbne for almindelig færdsel samt vedligeholdelse m. v. af færdselsbroer over vandarealer (h). 5. Vejdirektoratets retningslinier for anlæg af veje. Vejdirektoratet har i 1943 udfærdiget vejledende retningslinier for anlæg af veje. Der arbejdes med en ajourføring indeholdende retningslinier for vejanlægenes indpasning i omgivelserne; dette udkast behandles for tiden i vejregeludvalget. 6. Byplanlovgivningen. Efter byplanlovens 2, stk. 2, nr. 1, kan en kommunalbestyrelse i en byplan træffe bestemmelse om vejes beliggenhed, retning og bredde m. v. samt om, at der fra de til planlagte hovedveje grænsende arealer ikke skal haves adgangs- eller anden facaderet til vejen. Efter byreguleringsloven må i yder- og mellemzonen vejanlæg ikke finde sted uden tilladelse fra byudviklingsudvalget. Landevej sanlæg kan dog finde sted efter forhandling med boligministeren. III. Samarbejde mellem naturfredningsmyndigheder og vejmyndigheder. A. Indledende bemærkninger. Den hidtidige ordning. Som foran nævnt er den samlede længde af de offentlige veje i landområderne i dag ca km. Den samlede længde af hovedlandeveje udgør i dag ca km, medens der findes ca. 100 km færdiganlagte motorvejslinier. En betydelig udvidelse af motorvejsnettet er

20 148 under udførelse eller projektering, og det samlede motorvejsnet påregnes inden for en nærmere årrække at ville udgøre henimod 900 km. Medens en stor del af det øvrige overordnede vejnet er tilkommet ved udvidelser og mindre forlægninger af eksisterende veje, kendetegner det motorvejene, at de som regel anlægges i helt nye tracéer i betydelig afstand fra eksisterende bebyggelse. De giver rigtigt anlagt derfor mulighed for åbning af nye store landskabelige værdier for en meget stor del af befolkningen. Motorvejene er som flersporede veje med midter- og siderabatter og med tilhørende tilkørselsanlæg meget arealkrævende. Karakteristisk for motorvejene er endvidere, at hensynet til de høje hastigheder kræver store kurveradier, hvilket igen medfører en betydelig stivhed i vejføringen. Der vil ofte være risiko for, at motorveje og hovedlandeveje må berøre områder, som er fredede eller på anden måde besidder sådanne kvaliteter, at et bredt vejanlæg kan føles så fremmed og ødelæggende, at det ikke kan accepteres. Det har tidligt været erkendt, at anlæg af veje kræver en betydelig hensyntagen til de interesser, som varetages gennem naturfredningsloven. Bestemmelserne i de fornævnte vejlove har i første række til formål at tilgodese færdselens tarv med fornøden hensyntagen til en økonomisk udførelse, men også spørgsmålet om vejenes tilpasning til omgivelserne er væsentligt for vejmyndighederne, jfr. foran side 143. Samtidig har det i henhold til naturfredningsloven påhvilet fredningsmyndighederne at sikre, at der ved vejanlæg tages de fornødne hensyn til de formål, som denne lov forfølger. I naturfredningslovens 9 er det som nævnt foreskrevet, at der skal foretages indberetning til fredningsnævnet om påtænkte vejarbejder, såfremt vejen skønnes at ville gribe forstyrrende ind i den bestående tilstand på de i 1 og 2 nævnte områder. Princippet i 9 - offentlige myndigheders pligt til at forelægge projekter, der kan gribe ind som anført, for fredningsnævnene - går tilbage til naturfredningsloven af Den udtrykkelige omtale af veje skriver sig fra Denne ordning er i tiden efter konsulentembedets etablering i 1947 og nedsættelse af fredningsplanudvalg med teknisk udbyggede sekretariater fra 1959 i praksis blevet suppleret med et samarbejde mellem vejmyndighederne og disse institutioner. Konsulenten har således været knyttet til vejdirektoratet som rådgiver, og amtsvejvæsenerne er repræsenterede i fredningsplanudvalgene. Denne udvikling fra forelæggelse på et ofte sent tidspunkt af konkrete sager for fredningsnævnene til øget og tidligt samarbejde mellem de planlæggende instanser - er i harmoni med det forhold, at der jævnsides med amtsvej inspektoraternes udbygning er sket en øget central indflydelse, jfr. navnlig vejbestyrelseslovens bestemmelser om vejplanlægning og hovedlandevejsloven. Som et eksempel på et samarbejde ved anlæg af hovedlandevej kan henvises til forslaget til lov nr. 237 af 14. juni 1965 om projektering m. v. af en nordsydgående motorvej i Jylland (Folketingstidende , tillæg A, sp. 4837). I vejdirektoratets forhandlinger på lokalt plan om de mulige linieføringer har konsulenten taget del, og vejdirektoratet har tillige forhandlet direkte med ministeriet for kulturelle anliggender. Det anføres endvidere i bemærkningerne til lovforslaget, at det er hensigten, at man ved detailprojekteringen vil forelægge de omhandlede projekter for vedkommende lokale fredningsnævn i henhold til naturfredningslovens 9. Generelt må det være såvel i vejmyndighedernes som i naturfredningsmyndighedernes interesse, at der etableres et samarbejde på det tidligst mulige tidspunkt under vejprojekteringen. Det må derfor anses for hensigtsmæssigt, at den vejprojekterende myndighed optager kontakt med fredningsmyndighederne, så snart der har manifesteret sig et behov for et vejanlæg, og at man undersøger mulighederne for at imødekomme dette behov. B. Kommissionens forslag. Naturfredningskommissionen har indgående overvejet, hvorledes det nødvendige samarbejde mellem naturfrednings- og vejmyndighederne bedst kan indpasses i disse myndigheders organisation og arbejdsområde, og skal herom anføre følgende:

BETÆNKNING NATURFREDNING. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission

BETÆNKNING NATURFREDNING. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission BETÆNKNING OM NATURFREDNING II Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission BETÆNKNING NR. 467 1967 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERI A/S 425.67

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (Til samtlige vejbestyrelser) CIR nr 135 af 06/12/1985 (Gældende) Den fulde tekst Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014.

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014. Dato 8. maj 2014 Dokument 13/21599 Påbud om reetablering af oppløjet sti Vejdirektoratet har behandlet en klage af 30. oktober 2013 fra L på vegne af H, Ø vej 71, over Kommunens påbud af 9. oktober 2013

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg.

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. oktober 2012 12/09458 ANVENDELSE AF EKSTERNE KONSULENTER OG BEREGNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje LBK nr 1103 af 16/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3538 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537 af 21/12/2010

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens realisering...3 Lokalplanens retsvirkninger...5 Tillæg nr. til Helsingør kommunes 15-rammer af nov. 1977....6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere