Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspropriation af Hovedstadens Letbane"

Transkript

1 Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

2 Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i Den vil køre på tværs af S-togsnettet og lette trafikken i hovedstadsområdet. Letbanen vil køre hvert 5. minut i dagtimerne Den kører på el og er støjsvag Der er plads til 230 mennesker i et letbanetog. Det svarer til ca. tre bybusser. 2

3 Letbane fra Lyngby til Ishøj Værd at vide om ekspropriation Der skal bygges en letbane fra Lyngby til Ishøj. Byggeriet begynder i 2016/2017, og letbanen forventes at stå færdig i Strækningen er 27 km lang og kommer forbi en lang række ejendomme og arealer som f.eks. huse, haver, parker og parkeringspladser. For at få den nødvendige plads til letbanen får vi brug for nogle af disse ejendomme og arealer, og de skal derfor erhverves via ekspropriationer. Dette arbejde påbegyndes i Formålet med denne pjece er at forklare, hvad ekspropriation er, og beskrive det kommende forløb for ekspropriationerne i forbindelse med letbanen. På de følgende sider kan bl.a. du læse om: - Ekspropriationsprocessen og lovgrundlaget - De forskellige former for ekspropriation - Hvilke muligheder du har for at klage 3

4 Hvad er ekspropriation? Ekspropriation indebærer, at du som grundejer skal afgive dele af din ejendom i nogle tilfælde hele ejendommen mod fuldstændig erstatning. Ekspropriationen kan også indebære, at der bliver lagt begrænsninger på udnyttelsen af din ejendom også dette modtager du fuldstændig erstatning for. Du kan læse mere om de forskellige former for ekspropriation på side 8 og 9. Sådan er reglerne Grundlaget for at foretage ekspropriation findes i forskellige love, som kort beskrives nedenfor. Grundloven Ifølge den danske grundlov er ejendomsretten ukrænkelig. Det fremgår af grundlovens 73, stk. 1, at Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Grundloven giver mulighed for, at staten eller andre offentlige myndigheder kan ekspropriere arealer og rettigheder fra private, hvis det sker til gavn for samfundet, med baggrund i en lov og mod fuld erstatning. 4

5 Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom fastlægger, hvordan ekspropriationsprocessen foregår. Denne proces er nærmere beskrevet nedenfor. Lov om letbane på Ring 3 I februar 2014 blev lov om letbane på Ring 3 vedtaget. Loven udgør det retlige grundlag for projektering af letbanen. Når der er gennemført miljøundersøgelse (VVM-undersøgelse) af letbanen, og projekteringsfasen er afsluttet, skal Folketinget vedtage en anlægslov før selve anlægget af letbanen kan begyndes. Først når anlægsloven er trådt i kraft, kan der gennemføres ekspropriationer til anlæg af letbanen. Anlægsloven forventes at træde i kraft primo Ekspropriationskommissionen en uafhængig kommission Ekspropriationskommissionen er en uafhængig kommission, der har ansvaret for, at ekspropriationerne følger lovgivningen, og som også fastsætter erstatningernes størrelse. Ekspropriationskommissionen består af fem medlemmer. Derudover bliver der bl.a. tilknyttet en repræsentant fra den relevante kommune samt en landinspektør, der fungerer som rådgiver for Ekspropriationskommissionen. Kommissionen sørger for, at der på den ene side bliver taget hensyn til de enkelte grundejere, der bliver eksproprieret. På den anden side skal kommissionen i dette projekt også tage hensyn til de samfundsmæssige interesser, så der kan bygges en letbane, der vil være til gavn for udviklingen af den offentlige transport i hovedstadsområdet. 5

6 Fremrykket ekspropriation Hvis din ejendom skal eksproprieres, kan du ansøge om, at din ejendom bliver overtaget, forinden anlægsloven træder i kraft. Lov om letbane på Ring 3 indeholder mulighed for at gennemføre ekspropriationer, før anlægsloven træder i kraft, hvis følgende tre betingelser alle er opfyldt: 1. Ejendommen forventes eksproprieret i et væsentligt omfang eller forventes påført betydelige ulemper. 2. Byggeriet af letbanen forhindrer, at den konkrete ejendom kan sælges på normale vilkår. 3. Der er særlige personlige grunde til, at ejendommen ønskes overtaget, eksempelvis sygdom, alder, familieforøgelse, andre sociale årsager eller lign. Der er ingen frist for, hvornår du kan ansøge om fremrykket ekspropriation. Det kan ske helt frem til, anlægsloven træder i kraft. Anmodning om fremrykket ekspropriation skal sendes til Banedanmark. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Hovedstadens Letbane. Kontaktinformationer findes på bagsiden af denne folder. 6

7 Forventet tidsplan for byggeriet og ekspropriationer Indledende møder med grundejere 2016 Vedtagelse af anlægslov 2016 Besigtigelsesforretninger Forventet start på anlægsarbejdet Ekspropriationsforretninger 2021 Forventet åbning af letbanen Foto: Vejdirektoratet

8 Ekspropriation i praksis sådan foregår det En ekspropriation er en proces, der foregår over længere tid, og i den tid vil vores landinspektører løbende være i kontakt med dig. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os med spørgsmål og kommentarer igennem hele perioden. Besigtigelsesforretninger Første led i Ekspropriationskommissionens arbejde er en besigtigelsesforretning. Her besigtiges den ejendom, som skal eksproprieres. Til en besigtigelsesforretning indkaldes alle berørte parter, dvs. Hovedstadens Letbane, ejere og brugere af de berørte ejendomme samt de lokale myndigheder. De berørte parter modtager brev om tid og sted for de enkelte møder. Information om møderne annonceres også i den lokale presse, senest fire uger før besigtigelsen finder sted. Umiddelbart efter besigtigelsesforretningen, beslutter Ekspropriationskommissionen om projektet kan godkendes, eller om der eventuelt skal foretages ændringer i projektet. Ændringer kan f.eks. handle om placering af indkørsler, korte omveje, adgangsveje og etablering af hegn og lignende. Ekspropriationer Næste skridt er den egentlige ekspropriationsforretning. Der bliver kun eksproprieret det, der er nødvendigt for at anlægge letbanen. Nedenfor beskrives forskellige former for ekspropriationsindgreb, der alle som udgangspunkt udløser erstatning: Delvis ekspropriation I langt de fleste tilfælde eksproprierer vi kun dele af en ejendom. F.eks. et hjørne af en have eller halvdelen af en indkørsel. Ved en delvis ekspropriation får du som grundejer erstatning for de arealer, som du afgiver, og for de ulemper og gener, som ekspropriationen giver dig. Hvis du som grundejer mener, at den delvise ekspropriation indebærer, at den resterende del af din ejendom efterfølgende er ubrugelig, kan du anmode om, at hele ejendommen eksproprieres. Ekspropriationskommissionen træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan efterkommes. 8

9 Totalekspropriation Totalekspropriation af en ejendom indebærer, at du må afstå hele din ejendom. I de tilfælde får du som grundejer en erstatning, der svarer til den pris, som et salg under normale forhold ville indbringe. Hvis det er en udlejningsbolig, der eksproprieres, er det ejeren af ejendommen, der får erstatning. Lejemålene opsiges, og kommunen har pligt til at tilbyde erstatningsboliger til lejerne. Midlertidig ekspropriation Mange af de arealer, vi eksproprierer, skal vi kun bruge, mens vi anlægger letbanen, f.eks. en adgangsvej eller en arbejdsplads i nærheden af byggeriet. Når letbanen er færdiganlagt, retablerer vi arealerne og leverer dem tilbage til ejerne. Og vi betaler leje for hele den periode, hvor vi benytter arealerne. Servitutter En servitut indebærer, at der bliver lagt begrænsninger på, hvorledes du kan råde over din ejendom, eksempelvis at der er områder, hvor du i fremtiden ikke må plante træer eller udbygge dit hus. Stort besøg Til både besigtigelsesforretningen og ekspropriationsforretningen får du stort besøg. Der er mange mennesker involveret i disse møder, og der kommer ofte personer. Foto: Banedanmark

10 10

11 Klagemuligheder Det er muligt at klage over størrelsen af den erstatning, Ekspropriationskommissionen har fastlagt. Taksationskommissionen En klage over erstatningens størrelse behandles af Taksationskommissionen. Taksationskommissionen er ligesom Ekspropriationskommissionen en uafhængig kommission. Taksationskommissionen kan stadfæste Ekspropriationskommissionens afgørelse, eller den kan afgøre, at erstatningen skal være større eller mindre end den erstatning, Ekspropriationskommissionen har tilkendt. Taksationskommissionen kan ikke tage stilling til placeringen af det fysiske anlæg, men udelukkende til erstatningens størrelse. Domstolene Hvis du fortsat er utilfreds med erstatningens størrelse, er det muligt at indbringe Taksationskommissionens afgørelse for domstolene. I første omgang skal sagen indbringes for byretten. Herefter kan den indbringes for landsretten. I særlige tilfælde er der også muligt at indbringe sagen for Højesteret. Kan jeg få rådgivning og hjælp? Hvis du som grundejer ønsker sagkyndig bistand i forbindelse med en ekspropriationsforretning kan du henvende dig til Ekspropriationskommissionen, der har mulighed for at tilkende dig økonomisk tilskud til sagkyndig bistand. 11

12 Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane. Telefon: Mail: Du kan læse mere om projektet på Foto: Banedanmark

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere