DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v. side 4 Tilmelding til Hegnsynskursus 1 for hegnsynsmænd og sekretærer side 5 Foreningen af Hegnsyn i Danmark side 6 Hjælp til de nye Hegnsyn side 7 Omkostningsfordeling ved skelforretninger side 8 Spørg bare side 16 Regionsmødet 2009 side 17 Brevkasse side 18 2

3 Fra formanden Vi er i skrivende stund i november måned, og der har netop været afholdt kommunevalg. Hegnsynenes funktionsperiode udløber med udgangen af Der er al mulig grund til at sige tak for samarbejdet til de kolleger, der stopper nu. Nogle har fungeret i tre år og andre i fire år. Fra de 32 kommuner, der ikke ændrede størrelse ved kommunalreformen i 2005, har hegnsynsmændene været med i 4 år og i de 65 kommuner, som blev sammenlagt, har hegnsynsmændene været med i tre år, og det har forhåbentlig, uanset længden, været en god oplevelse at være hegnsynsmand. Der skal for nuværende lyde en stor tak fra Foreningen af Hegnsyn til de folk, der ikke bliver beskikket til en ny periode eller vælger at stoppe. For mit eget vedkommende kender jeg ikke fremtiden, men synes under alle omstændigheder, at det har været en spændende og en meget stor oplevelse at være hegnsynsmand. Jeg håber dog på, at blive beskikket igen. Regionsmødet på Hejse Kro ved Fredericia lørdag den 31.oktober 2009 blev efter min mening en god oplevelse. Dog med lidt færre deltagere end normalt. Specielt tak til oplægsholderne, uddannelsesudvalget og formanden for uddannelsesudvalget. Det er vigtigt, at man uddanner sig, og i den forbindelse skal det nævnes, at Foreningen af Hegnsyn allerede lørdag den 6. februar har planlagt det første af to grundkurser i 2010 på Vissenbjerg Kro. Derfor - sørg for at få den fornødne bevilling til kurset fra din kommune. Næste årsmøde i Foreningen af Hegnsyn afholdes den 26. og 27. marts 2010 i Svendborg, og da det er mødet, hvor der også afholdes valg til bestyrelsen, opfordrer jeg medlemmer, der måtte ønske at gøre et stykke arbejde for foreningen, om at gøre opmærksom på dette. Cand. jur. fuldmægtig Flemming Jessen har overtaget pladsen efter fuldmægtig Anne Holst, som er gået på pension fra dette efterår. Fra Foreningen af Hegnsyn skal der lyde en stor velkomst, et stort tillykke og et ønske om et godt samarbejde med Flemming Jessen. Skyerne gråne og løvet falder fuglene synger ej mer vinteren truer og natten kalder blomsterne sukke: det sner! Og dog bære blus vi med glæde. Grundtvig, N.F.S Glædelig Jul og Godt Nytår til alle! Jens Ernst Nielsen 3

4 Foreningen af hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. og redaktør: Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vur derings mænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. 4

5 Tilmelding til Hegnsynskursus Kursus 1 - specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer Lørdag den 6. februar 2010 kl Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, tlf Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag den 29. januar 2010 Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Pris 1200,- kr. pr deltager overføres forud til: Danske Bank, Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her: Navn og adresse. Dato og kommunens underskrift/stempel 5

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Hjælp til de nye hegnsyn Med virkning fra 1. januar starter de nyudnævnte Hegnsyn deres virke for de næste fire år. Nogle af medlemmerne er gengangere fra sidste periode, men mange er ganske nye ud i metieren, og til dem er der hjælp at hente, når foreningen allerede i februar byder på et grundkursus i hegnsyn. Sekretærerne bør oplyse om kurset og opfordre de nye medlemmer til at deltage. Kurset tager først og fremmest sigte på de nyudnævnte hegnsynsfolk, men henvender sig i lige så høj grad til nyudnævnte hegnsynssekretærer i kommunerne. Skulle der være mere erfarne hegnsynsfolk, der føler trang til lidt genopfriskning af deres viden, er de naturligvis også velkomne. Kurset, der strækker sig fra kl til lørdag den 6. februar, afholdes på Vissenbjerg Storkro, der ligger centralt i landet, nemlig midt på Fyn. Kursusleder er formanden for foreningens uddannelsesudvalg, Halfdan Nørgaard- Mortensen, og undervisningen er lagt i hænderne på advokat Jørgen Jørgensen og hegnsynsrådgiver Svend Gunnar Kofoed-Dam. Da de nye hegnsynsmedlemmer måske ikke ser dette blad, eller på anden måde når at blive klar over kursusmu- ligheden, opfordrer vi de genudpegede hegnsynsmedlemmer og sekretærerne til at gøre dem opmærksomme på det og være behjælpelig med tilmeldingen. Kursusprisen er kr. 1200,- pr. deltager. Tilmelding skal ske senest den 29. januar til: Forretningsfører Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf Se tilmeldingsskema på side 5 i dette blad, eller under Uddannelse på foreningens hjemmeside Kursusprogram Kl Ankomst, morgenkaffe, registrering og præsentation. 1. lektion Hegnslovens opbygning. 2. lektion Hegn / hegnstvist. 3. lektion Hegnsynet / hegnsynsforretninger. 4. lektion Tvangsfuldbyrdelse. 5. lektion Domstolenes kompetence i hegnssager. Kl Evaluering og afslutning. 7

8 Omkostningsfordeling ved skelforretninger Af Jørgen Jørgensen På foreningens regionsmøde på Hejse Kro v. Fredericia den sidste dag i oktober holdt advokat Jørgen Jørgensen et glimrende foredrag om dette emne. Hvordan du finder Vissenbjerg Storkro Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, telefon Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Motorvejen er beliggende ca. 1 km fra kursusstedet, og benytter man afkørsel nr. 54 kører man direkte til hotellet. Benytter man tog, skal man tage bus nr. 830 fra Odense. Enhver, der mener at have interesse i at få konstateret den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse, kan anmode en praktiserende landinspektør om at afholde skelforretning. Der er særlige regler for København og Frederiksberg, hvor det ikke er nødvendigt med en skelforretning forud for sagsanlæg i en tvist om skellets rette beliggenhed. Almindeligvis vil det være to naboer, der har en interesse i at få fastlagt skellet, men andre, f.eks. brugere af fast ejendom, offentlige myndigheder og institutioner eller koncessionerede selskaber, der i forbindelse med projektering af veje og ledningsanlæg og lignende kan have interesse i at få skellet nøjagtigt fastlagt, samt Kort & Matrikelstyrelsen med henblik på berigtigelse af matrikelkort. Hvis ejendommens grænse er klar, f.eks. fordi den naturligt er afgrænset af vandløb eller mod havet, således at der ikke er nogen uvished om, hvor skellet går, kan der ikke rekvireres 8

9 skelforretning, fordi der ikke er en retlig interesse heri. Afgrænsninger mod umatrikulerede arealer, gadejord, kirkegårdsjord og tilsvarende arealer kan være genstand for skelforretning, hvis man vel at mærke ved, hvem der ejer jorden på den anden side af skellet. Hvis det ikke er tilfældet, må den, der mener at have adkomst til et umatrikuleret areal, anlægge sag om ejendomsdom, før der kan rekvireres skelforretning. Der er i udstykningsloven, lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003 med senere ændringer, og i bekendtgørelse om skelforretninger, bekendtgørelse nr. 82 af 10. februar 2006, samt i Kort & Matrikelstyrelsens vejledning nr. 61 af 12. juni 2003 givet en række anvisninger på, hvorledes skelforretninger afvikles. Der er regler om indvarsling af begge parter, der har krav på at være til stede samtidig og på at udtale sig, helt som ved alle andre retskonflikter. Landinspektøren skal ved forretningens begyndelse gøre rede for reglerne om skelforretning. Skelforretninger foregår i øvrigt på den måde, at landinspektøren beder parterne om at redegøre for deres synspunkter nedlægge påstande herunder om der foreligger hævd eller andre forhold, der har indflydelse på fastlæggelse af skellet. Når landinspektøren på baggrund af disse forklaringer og egne undersøgelser kommer frem til et resultat, skal han søge at få parterne til at blive enige om skellets beliggenhed. Lykkes dette ikke, træffer han en afgørelse og afgiver en erklæring herom. Landinspektørens afgørelse og indsigelser mod denne I henhold til bekendtgørelse om skelforretninger skal landinspektøren, hvis parterne ikke kan tiltræde hans afsætning af skellet, udarbejde en erklæring, der skal indeholde følgende oplysninger: Hvem der har rekvireret skelforretningen. Hvem der blev indkaldt til skelforretningen. Hvem der var til stede ved skelforretningen. Parternes påstande om skellets beliggenhed og de afgivne forklaringer. Oplysning om, hvorvidt skellet, da skelforretningen blev indledt, fremtrådte ved tydelige tegn eller synlige skelmærker, eller om hegn eller skelmærker var urigtigt anbragt. Landinspektørens egne undersøgelser. Landinspektørens begrundelse for sin afgørelse. Beskrivelse af det afsatte skels beliggenhed og de anbragte skelmærker med tilhørende kort, hvorpå skellet og skelmærkerne er indtegnet og målsat efter reglerne i 36 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder. Landinspektøren skal snarest muligt sende parterne erklæring og kort samt underrette dem om, at skellet er bin- 9

10 dende, hvis de ikke inden 8 uger har anlagt retssag mod den anden part om skellets beliggenhed, og om at omkostningsfordelingen kan indbringes for Hegnsynet inden samme frist 8 uger. Det er vigtigt at mærke sig, at det er den anden part, der er modpart og ikke landinspektøren. Landinspektørens opgørelse over omkostningerne skal sendes til parterne samtidig med hans erklæring om skelforretningen og en vejledning om, hvordan parterne kan klage over afgørelsen. Såfremt parterne ikke kan tiltræde landinspektørens afgørelse, men indbringer sagen for retten, er det retten, der skal tage stilling til omkostningsspørgsmålet, jf. bekendtgørelse om skelforretninger 10, stk. 4. Rekvirenten hæfter for omkostningerne ved skelforretningen, og hvis han synes, at modparten skal betale en del af disse, kan han ikke vente med at begære omkostningerne fordelt af Hegnsynet, indtil han ved, om modparten anlagt sag ved domstolene. Rekvirenten er nødt til at indbringe sagen for Hegnsynet med påstand om, at Hegnsynet skal fastsætte omkostninger i et nærmere angivet forhold. Nogle Hegnsyn mener, at de står i et underligt dilemma, fordi kompetencen til at fordele omkostningerne ifølge Vejledning om skelforretninger pkt. 8.2, 3 afsnit, ligger hos domstolene, hvis der anlægges sag om skellets placering, og vælger derfor først at indkalde parterne til hegnsynsforretning, når 8-ugers fristen er gået, og Hegnsynet har fået oplyst, at der ikke af nogen af parterne er anlagt sag ved de almindelige domstole. Det følger af bekendtgørelse om skelforretninger, 10, stk. 3, at Hegnsynets afgørelse af hver af parterne kan indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet meddelt de pågældende. Der står intet om, at Hegnsynet skal afvente udløbet af 8-ugers fristen, før det træffer afgørelse, men det er et spørgsmål, om Hegnsynet kan behandle en sag om omkostningsfordeling, før det ved, om der er anlagt sag ved retten, og om Hegnsynet kan færdigbehandle en sag, hvis en af parterne efterfølgende anlægger sag om skellets rette beliggenhed. Bendt Berg antager i Hegnsloven med Kommentarer, 3. udgave 2004, side 265, tredje afsnit, at Hegnsynet skal afvise at behandle en sag om omkostningsfordeling, hvis den anden part efterfølgende men før 8-ugers fristens udløb indbringer landinspektørens fastlæggelse af skellet for retten, hvilket svarer til Kort & Matrikelstyrelsens anvisninger i vejledning om skelforretninger, pkt. 8.2, tredje afsnit. Det gælder ifølge vejledningen også, selv om der ikke under retssagen om skellets beliggenhed nedlægges påstand om omkostningsfordeling ved skelforretning. Vejledningen er ikke bindende for Hegnsynet, der som anført af Bendt Berg i Hegnsloven med Kommentarer, side 208 ff. er et selvstændigt privat 10

11 tvistnævn og ikke underkastet instruktionsbeføjelser, hverken fra kommunalbestyrelse eller centraladministration. Det antages dog, at de centrale styrelser kan afgive retligt uforbindende udtalelse om generelle spørgsmål. Min opfattelse er, at Kort & Matrikelstyrelsens vejledning ikke harmonerer med bekendtgørelsen, der er den primære retskilde, som Hegnsynet skal anvende. Bestemmelsen i bekendtgørelse om skelforretninger 10 stk. 4, hvorefter det er retten, der efter påstand træffer afgørelse om omkostningsspørgsmålet ved skelforretningen, fører ikke til, at en allerede påbegyndt sagsbehandling i Hegnsynet skal afbrydes, og at sagen i stedet afvises, og heller ikke til, at Hegnsynet skal vente med sagsbehandling, indtil man har vished for, at skelforretningen ikke indbringes for retten. Bestemmelsen må forstås således, at der er hjemmel til for domstolene at tage omkostningsspørgsmålet under påkendelse, uden af dette har været forelagt Hegnsynet, hvilket ellers kunne være naturligt, navnlig hvis Hegnsynet har været til stede under skelforretningen, se bekendtgørelse om skelforretninger 2, stk. 1, 3. pkt. Jeg mener heller ikke, at betragtninger om, at skellet skal være endeligt fastlagt, kan føre til resultatet, fordi det ikke er en nødvendig forudsætning for at fastsætte omkostningsfordeling ved en foretagen skelforretning, i modsætning til hvad der gælder, når Hegnsynet behandler tvister om hegn i eller langs skel. Hegnsynsforretninger kan i henhold til hegnslovens 34, stk. 3, indkaldes med mindst 8 dages varsel, og denne frist er også gældende for sager om omkostningsfordeling, jf. udstykningslovens 39, stk. 2. Hegnsynet kan således færdigbehandle en sag om omkostningsfordeling inden 8-ugers fristens udløb. Hvis Hegnsynet påbegynder behandling af en sag om omkostningsfordeling, må denne sag færdigekspederes, selv om en af parterne efterfølgende anlægger sag ved domstolene om skellets rette beliggenhed, medmindre parterne, eller en af dem, begærer sagen henvist til retten. Hegnsynets afgørelse af omkostningsfordelingen ved skelforretningen kan indbringes særskilt for retten og behandles sammen med hovedsagen om skellets beliggenhed. Principielt kan de to sager behandles hver for sig, men alle praktiske hensyn tilsiger, at begge spørgsmål, skellets beliggenhed og fordeling af omkostninger ved skelforretningen, behandles under samme sag ved byretten. Hvis den ene part har anlagt sag ved domstolene, før Hegnsynet af den anden part bliver bedt om at tage stilling til omkostningsfordeling, må Hegnsynet efter påstand afvise sagen, hvis omkostningsspørgsmålet er eller vil være en del af sagen om skellets beliggenhed, således at retten i sin dom skal tage stilling til såvel skellets beliggenhed som til fordeling af omkostningerne. 11

12 Hvis man forestiller sig, at indklagede i en skelforretning indbringer sagen om skellets rette beliggenhed for domstolene med den konsekvens, at rekvirenten undlader at anmode Hegnsynet om at fordele omkostningerne og efterfølgende hæver sagen, før der er afgivet svarskrift og nedlagt selvstændig påstand vedr. omkostninger ved skelforretningen, vil rekvirenten stå tilbage med alle omkostningerne. Retten vil formentlig i den situation kunne genoptage sagen efter sagsøgtes (rekvirenten under skelforretningen) begæring, hvis den fremkommer umiddelbart efter, at sagsøger (indklagede under skelforretningen) har hævet sagen, eller tillade sagsanlæg i henhold til udstykningslovens 36, stk. 4, analogt. Men ellers må rekvirenten anlægge sag ved domstolene med påstand om, at modparten skal betale omkostninger ved skelforretningen. Der er så ikke tale om oprejsningsbevilling i henhold til retsplejelovens 372, stk. 2, eller genoptagelse af sagen, men om et selvstændigt søgsmål, der støttes på, at indklagede under skelforretningen ved sin handlemåde har forhindret rekvirenten i at få omkostningerne ved skelforretningen fordelt af retten eller af Hegnsynet. Sagsanlægget skal ske snarest muligt. Omkostningsfordelingen kan ikke indbringes for Hegnsynet efter hegnslovens 42, stk. 2, hvis fristen er overskredet, fordi denne bestemmelse forudsætter, at Hegnsynet har truffet en afgørelse, der skal behandles på ny med den begrundelse, at der er sket væsentlige ændringer af forholdene, hvilket der ikke er tale om ved et for sent sagsanlæg. Hvad en begæring om omkostningsfastsættelsen skal indeholde Den, der rekvirerer Hegnsynets bistand til fastsættelse af omkostninger, skal i sin anmodning til Hegnsynet fremsætte en påstand om, hvorledes omkostningerne skal fordeles, ligesom landinspektørens redegørelse med bilag skal vedlægges til Hegnsynet. Hvis der ud over dette materiale er dokumenter, som man mener, Hegnsynet skal tage stilling til, skal de ligeledes vedlægges. Samtidig bør modparten underrettes om, at man har indbragt sagen for Hegnsynet og modtage kopi af begæringen samt de yderligere dokumenter, rekvirenterne vil påberåbe sig. Herefter skal Hegnsynet foretage en sagsbehandling. Den foregår ligesom alle andre sager ved Hegnsynet ved, at parterne tilsiges enten til en besigtigelse eller et forhandlingsmøde og at parterne under mødet fremsætter deres påstande og begrunder disse, hvorefter Hegnsynet så kan afsige kendelse i sagen, hvis der ikke opnås forlig. 12

13 Hvilke omkostninger? Hegnsynet skal træffe afgørelse om fordeling af de omkostninger, der fremgår af landinspektørens opgørelse. Disse er ikke i sig selv genstand for prøvelse for Hegnsynet. Hegnsynet kan således ikke nedsætte landinspektørens omkostninger, men kun fordele dem. Hvis parterne under skelforretning har været repræsenteret af advokater, er det et spørgsmål, om advokatudgiften kan medtages i Hegnsynets fordeling af omkostninger. Efter bekendtgørelse om skelforretninger, 10, stk. 2, kan alene følgende omkostninger medtages: Landinspektørens honorar og udlæg. Parternes efter landinspektørens skøn rimelige udgifter til oplysning om skelforholdene. Eventuelle omkostninger ved forkyndelse og indkaldelse af skelforretning. Omkostninger ved hegnsynsmænds deltagelse i skelforretning. Medmindre landinspektøren har medtaget advokatomkostninger under første punkt, er der således ikke hjemmel til for Hegnsynet at fordele advokatomkostninger, der må betales af parterne selv eller af parternes retshjælpsforsikringsselskaber. Landinspektøren kan kun medtage advokatomkostninger efter påstand og kun i begrænset omfang for arbejde, der selvstændigt har bidraget til oplysning af skelforholdene, fx indhentelse af arkivoplysninger, udredninger, der bidrager med ikke kendt materiale og lignende. Nogle landinspektører fremsætter i redegørelse for skelforretningen forslag til, hvorledes omkostningerne skal fordeles, formentlig under henvisning til bekendtgørelse om skelforretning 4, stk. 2. Men ifølge denne bestemmelse skal redegørelsen kun indeholde de i bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 5, anførte oplysninger om, hvem der har rekvireret skelforretningen, hvem der har været indkaldt, hvem der har været til stede, parternes påstande og oplysninger om, hvordan skellet fremtrådte ved indledning af skelforretningen. Landinspektøren skal således ikke afgive udtalelse om omkostningsfordelingen. Spørgsmålet er, om han kan gøre det og om hans udtalelse kan tillægges betydning. Hvis der under skelforretningen opnås forlig mellem parterne om skellets beliggenhed, vil landinspektøren også forsøge at forlige fordelingen af omkostningerne ved skelforretningen og vil derfor på forhånd overveje spørgsmålet. Men hvis sagen ikke ender med forlig, bør landinspektøren efter min mening undlade at komme med forslag til omkostningsfordeling, da kompetencen ligger hos Hegnsynet eller retten, og eventuel tilkendegivelse bør udgå af sagen. Fordelingen af Hegnsynets egne omkostninger afgøres ikke efter udstykningsloven, men efter hegnsloven, 41, 13

14 stk. 2, jf. 46 og fordeles efter Hegnsynets almindelige principper. Omkostningerne til Hegnsynet ved en påbegyndt, men senere afbrudt sag om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen, må betales af rekvirenten, der kan medtage disse under retssagen og kræve dem godtgjort af modparten eller fordelt sammen med sagens øvrige omkostninger. Hvorledes skal afgørelsen falde ud? Af Bekendtgørelse om skelforretninger 10, stk. 3, 3. pkt., fremgår det, at Hegnsynet ved afgørelsen skal tage hensyn til parternes interesse i konstatering af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, herunder baggrunden for og resultatet af skelforretningen. Det er således ikke uden videre givet, at den, der har vundet sagen, også skal have tilkendt alle omkostningerne, sådan som det er sædvane ved domstolene. I tilfælde, hvor ejendomsgrænsen har været uklar eller hvor hævd har medført, at den matrikulære grænse kan være forrykket, vil det være i begge parters interesse at få skellet fastlagt. Derfor kan man komme frem til, at en ligedeling af omkostningerne er en passende afvejning af de interesser, der har været forbundet med sagen, selv om den ene part endeligt har fået medhold eller i hovedsagen har fået medhold. Sagens nærmere omstændigheder og parternes optræden kan føre til, at omkostninger fordeles skævt eller til, at den ene part pålægges alle omkostninger. En skelforretning kan fx være nødvendig for at få afbrudt en igangværende hævdende råden af en nabo, der vedbliver med denne råden, selv om der er fremsat klare og tydelige indsigelser over for den og selv om eksisterende afmærkninger eller afspærringer viser det rette skel. (Hævd afbrydes ikke ved påtale, men ved retsskridt eller effektive fysiske hindringer). I et sådant tilfælde vil det være rimeligt, at hovedparten af omkostninger eller alle omkostningerne pålægges den nabo, der handler retsstridigt, men selv dette er ikke nødvendigvis den rette afvejning, fordi den råden, der fører 14

15 til ejendomshævd, kan være udøvet af flere efter hinanden følgende ejere, således at den seneste ejer måske er i ganske god tro med hensyn til skellets rette beliggenhed, eller må regne med, at det er hævdvundet, og den, hvis rettigheder krænkes, har været søvnig og sløv i en lang periode, eller har affundet sig med tidligere ejeres råden og først over for den ny nabo fremsætter indsigelser. Tilsvarende kan en part, der begærer skelforretning for at få fastslået hævd, men helt åbenbart ikke har erhvervet ejendomsret, få pålagt alle omkostninger. Er det entydigt i den ene parts interesse at få fastlagt skellet, fx fordi der skal ske udstykning, salg eller bebyggelse på ejendommen, er det rimeligt, at denne nabo skal betale alle omkostninger. Hvis fx hans interesse i at få fastlagt skellet skyldes et ønske om at opføre et byggeri så tæt ved skel som muligt, kan skelfastsættelsen måske betragtes som en del af byggesagens omkostninger. Men også her må Hegnsynet vurdere, hvorledes tvisten mellem naboerne er opstået og prøve at afbalancere interesserne i at få skellet fastlagt. Hvis offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber mv. anmoder om skelforretning med offentlige formål for øje, vil de som udgangspunkt skulle bære alle omkostninger ved skelforretningen. Det følger af ovenstående, at Hegnsynet skal foretage en rimelighedsvurdering og en vurdering af de interesser, der på begge sider er involveret. Hegnsynet foretager en forholdsmæssig fordeling af omkostningerne, dvs. at Hegnsynet skal angive de brøker, hvori omkostningerne skal fordeles. Det er noget anderledes ved tvisten for domstolene, fordi en fastlæggelse af skellet i overensstemmelse med landinspektørens erklæring eller en ændring af dette i overensstemmelse med sagsøgers påstand i højere grad indebærer, at den ene part taber og den anden vinder eller i det væsentlige vinder, således at omkostningerne her skal pålægges den tabende part. Men også her kan dommeren reducere omkostningerne ved at ophæve dem (det betyder, at hver part betaler egne omkostninger) ud fra rimelighedsbetragtninger eller fastsætte en fordeling af disse. Retten kan fastsætte beløb, som den ene part skal betale til den anden i stedet for at angive de forhold, hvori omkostningerne skal fordeles. Bekendtgørelse om skelforretninger 4 synes at forudsætte, at fordeling af omkostninger ved skelforretningen ikke behøver at følge den omkostningsfordeling, en dommer kommer frem til vedrørende tvisten om skellets beliggenhed. Forhandlingsmaksimen Hegnsynet kan ikke ved fastsættelse af omkostninger gå ud over parternes påstande, og Hegnsynet kan kun tage hensyn til det, der er sagt under skel- 15

16 forretningen, altså de anbringender (argumenter), som parterne har fremsat til støtte for deres påstande. Det er som udgangspunkt ikke Hegnsynets opgave at oplyse sagen, og manglende oplysninger fra den ene parts side kan føre til, at resultatet går ham imod, selv om dette ikke burde være sket. Hegnsynet kan dog stille spørgsmål til parterne, herunder spørgsmål om, hvorledes deres påstande og anbringender skal forstås, og derved i nogen grad afbøde virkningerne af, at parterne ikke har sagkyndig bistand. Er parterne på den anden side repræsenteret af advokater, bør Hegnsynet kun fremsætte opklarende spørgsmål, hvis man ønsker en påstand eller et anbringende præciseret. Forlig eller kendelse Også i spørgsmålet om fordeling af omkostninger ved skelforretninger kan Hegnsynet mægle forlig. I mangel af forlig skal der afsiges en kendelse. Denne kendelse kan indbringes for domstolene inden 4 uger. Kendelsen skal indeholde klagevejledning. Litteratur: Lars Ramhøj: Udstykningsloven med Kommentarer, 1992, side 240 ff. Lars Ramhøj: Hvor ligger skellet, 1998, side 214 ff. Bendt Berg: Hegnsloven, 3. udgave 2004, side 208 ff. og side 265. Bendt Berg: Landinspektøren 1995 nr. 3, side SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf , og FødevareErhverv, tlf Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12) Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på

17 Regionsmødet

18 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål om Inhabilitet På regionsmødet på Hejse Kro den 31. oktober 2009 spurgte en deltager om, hvornår der forelå inhabilitet for en hegnsynsmand, ligesom det blev diskuteret, om formanden for Hegnsynet forud for en hegnsynsforretning ved henvendelse til klageren skulle søge at få fastlagt tvistens nærmere karakter og omfang. Svar Det fremgår af hegnslovens 31, at et medlem af Hegnsynet er inhabil, hvis han selv er part i sagen eller nært beslægtet med en af parterne, eller hvis han er afskediget som hegnsynsmand. Herudover kan konkrete forhold føre til inhabilitet, fx venskab, uvenskab, forretningsforhold og lignende mellem et hegnsynsmedlem og en af sagens parter eller parternes eventuelle rådgivere. Hvis formanden eller et medlem af Hegnsynet har været tæt på at tage stilling til sagen på forhånd eller har hjulpet med venlig rådgivning, fører dette også til inhabilitet. Medlemmer af Hegnsynet skal undlade at tale med parterne om sagen, før denne foretages. Eventuelt opklarende spørgsmål eller konkretisering på forhånd bør overlades til hegnsynssekretæren eller ske under hegnsynsforretningen, der måske så må udsættes, for at parterne kan tage stilling til det, der fremkommer eller fremskaffe de oplysninger, der mangler. Indvendingen herimod vil være, at det bliver dyrt for parterne, hvis Hegnsynet er så formelt, men det er efter min opfattelse at foretrække frem for diskussionen om inhabilitet. De fleste klager vil i øvrigt være dækket af en retshjælpsforsikring. Mange hegnsynsformænd eller medlemmer af et Hegnsyn har været udsat for, at parterne efterfølgende ville diskutere Hegnsynets kendelse. Det skal man helt undlade og blot henvise til den klagevejledning, der er fulgt med kendelsen. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen 18

19 Foreningens hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør 1000 andre hver måned. Du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. Webmaster: Torben Østerbæk, tlf Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning B Glædelig jul & godt nytår 20

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 114 JUNI 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere