Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Foreningen af Hegnsyn i Danmark side 4 Det skal gå formelt til ved et hegnsyn side 5-10 Et bud på en procedure ved et hegnsyn side Skelforretningers omkostningsfordeling side Brevkasse v. advokat Peter Flint Jensen side Adresser og oplysning om honorarer m.v. side 20 2

3 Fra formanden Så nærmer julen og vinteren sig, og det er heldigvis fortsat godt vejr til at gå på hegnsyn i. Det første år i den nye valgperiode er ved at være gået. Det er mit indtryk at Hegnsynene er kommet godt i gang rundt omkring i landet. At dømme efter samtaler med hegnsynsfolk, er det min vurdering, at antallet af hegnsyn i 2014 vil komme til at ligge på nogenlunde samme niveau som de senere år, måske lidt højere. Efterårskurset, den 1. november, blev som sædvanlig en god oplevelse og med deltagelse af såvel hegnssynsmænd som sekretærer. Deltagerantallet var på det niveau vi ønsker, så der kan blive plads til samtale og diskussion. Vi havde først et oplæg om Hegnssager ved domstolene ved dommer Ib Hounsgaard Trabjerg. Dernæst Samspil mellem sekretæren og Hegnssynet ved sekretær og landinspektør Liselotte Reimers. Vi havde også et indlæg om Hvornår skal hegnslovens materielle regler fraviges ved advokat Peter Flint Jensen og til sidst Hegnstyper og hegnspligt ved forretningsfører Bent Jensen. Alle indlæg blev som sædvanligt krydret med mange spørgsmål og eksempler fra deltagerne, og afsluttet med en livlig debat. Især var indlægget om Samspil mellem sekretæren og Hegnsynet genstand for mange meningsudvekslinger. Jeg glæder mig over, at der plads til forskelligheder, og at vi bruger kræfterne på at udveksle meninger og støtte hinanden i at få gode arbejdsforhold, som passer ind på det enkelte sted. Dermed kan vi kvalificere vores arbejde og lave gode hegnsyn. Det arbejde, som vi er valgt til. Vi forventer at afholde et lignende kursus i foråret 2015, sandsynligvis torsdag den 23. april I bestyrelsen er vi kommet godt i gang, og vi har siden årsmødet afholdt to bestyrelsesmøder. Vi arbejder efter vores traditionelle årsplan og drøfter, hvad der derudover måtte være af forslag fra årsmødet og fra øvrige henvendelser. Næste årsmøde i Foreningen af Hegnsyn holdes den 27. og 28. marts Vi håber på deltagelse fra mange kommuner. Sæt venligst allerede nu kryds i kalenderen. Glædelig Jul og Godt Nytår! Jens Ernst Nielsen 3

4 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording Tlf / Næstformand: Jørgen Olsen, Egedal kommune Kirkevang 5, 3660 Stenløse Tlf Kasserer: Preben Andersen, Norddjurs Kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Sekretær: Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune Vestervang 2, 4520 Svinninge Tlf Best.medlem: Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune Søndervej 203, 5700 Svendborg Tlf Forretningsfører og redaktør: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf /

5 Det skal gå formelt til ved et hegnsyn Mange problemer kan undgås, hvis man som hegnsynsmand er godt inde i de formelle regler for hegnsyn, hvilket bla. foreningens rådgiver, Svend Gunnar Kofoed-Dam, så ofte har fremhævet via opstilling af 13 punkter. Nr. 1: Henvendelse fra grundejer En meget almindelig henvendelsesform er telefonisk eller pr. mail til formanden, og han/hun må i den forbindelse indskrænke sig til at oplyse om, hvad der står i loven og ikke begynde at gå ind i sagen med kommentarer eller lignende. Endelig skal grundejeren gøres opmærksom på, at begæringen (findes bla. på foreningens hjemmeside) om en hegnsynssag skal indgives skriftligt, jfr. hegnslovens 34. Begæringen skal som minimum indeholde nogle ganske bestemte oplysninger, hvilket grundejeren også gøres bekendt med, enten mundtligt eller skriftligt eksempelvis i et oplysningsbrev som dette: Hegnsynet har modtaget dit brev af 14. maj I den anledning skal vi oplyse, at Hegnsynet alene kan behandle en klage, såfremt der foreligger en skriftlig anmodning om afholdelse af et hegnsyn med oplysninger om: 1. Klagerens matrikel nr. på sin ejendom. 2. En fremstilling af de forhold, som klageren ønsker, at Hegnsynet skal bedømme. 3. Klagerens påstand (det resultat som ønskes opnået). 4. Modpartens (naboens) navn og adresse. Det påhviler klageren selv at fremkomme med ovennævnte oplysninger, hvilket fremgår af hegnslovens 34, stk. 2. Gælder der for ejendommen særlig bestemmelser om hegnsforholdet, eksempelvis servitutter eller lokalplanbestemmelser, eller ønskes kort, skitser eller lignende påberåbt, bedes dokumentation fremsendt 5

6 til Hegnsynet. Når Hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil sagens parter blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde. Med venlig hilsen Hegnsynsformanden skal i opstartsfasen være opmærksom på et par andre vigtige regler. Regel 1: Hegnsynet kan kun starte en sag, hvis klagers begæring (påstand) går ud på, at Hegnsynet skal træffe afgørelse i en konkret hegnstvist. Hegnsynet kan ikke afgive udtalelser eller tage stilling til hypotetiske sagsforhold, og kan således ikke udtale sig helt generelt, men kun når der er tale om en aktuel og konkret hegnstvist. Regel 2: En hegnssag kan ikke startes op, før klageren i begæringen har nedlagt en eller flere påstande. Indklagedes påstand/ påstande skal også fremgå af hegnsynsprotokollen. Påstande er det resultat, som parterne ønsker at opnå. Påstande Netop formuleringen af påstande er noget, der forsyndes meget imod. Her er et par eksempler på henholdsvis forkerte og rigtige påstande: Eksempel 1: Forkert: Hegnsynet bedes besigtige hækken ind til naboen og udtale sig om hækkens højde er lovlig. Korrekt: Fælleshegnets højde ønskes fastsat til 1,80 m. Eksempel 2: Forkert: Jeg klager over naboens pæretræ, der står tæt ved hækken. Korrekt: Naboens pæretræ, der står umiddelbart ved fælleshegnet, ønskes fjernet. Eksempel 3 ( 44-forretning): Forkert: Hegnsynet bedes vurdere, om naboen har klippet hækken ned, som bestemt i Hegnsynets kendelse af Korrekt: Da naboen ikke har opfyldt Hegnsynets kendelse af om beskæring af fælleshegnet, nedlægges påstand om, at Hegnsynet lader arbejdet udføre. Nr. 2: Indkaldelse til hegnsynsforretningen Jfr. hegnslovens 34, stk. 4 skal indklagede gøres bekendt med, hvad sagen drejer sig om, og hvilke påstande klageren har nedlagt. Efter bestemmelsens ordlyd er det klageren, der skal forkynde begæringen med påtegninger for den indklagede, men i praksis sker det ved, 6

7 at Hegnsynet ved anbefalet brev, eller digital post med anmodning om kvittering, og i forbindelse med indkaldelsen til besigtigelses- og forhandlingsmøde vedlægger klagerens begæring. Hvis ejendommene ikke bebos af ejerne, kan der blive tale om indkaldelse af beboerne. Nr. 3: Hegnsynsforretningen På åstedet startes med en konstatering af parternes fremmøde, herunder evt. repræsentanter (med fuldmagter) for parterne. Der kan også medvirke advokater på stedet, og af disse kræves ikke fuldmagter. Sagen gennemgås, hvor såvel klagerens som indklagedes påstande høres, og forretningen køres efter det såkaldte forhandlingsprincip. Regel 3: Forhandlingsprincippet betyder, - at parterne selv skal oplyse sagen - at Hegnsynet ikke kan gå ud over parternes påstande (gælder ikke, hvis særlige forskrifter er aktuelle) Princippet betyder, at hegnssagens afgørelse afhænger af den måde, parterne foreligger sagen på. Parterne skal fremlægge evt. dokumentation, og der 7

8 foretages besigtigelse af begge sider af hegnet. Nr. 4: Hegnsynets overvejelser Sagkyndig bistand kan tilkaldes, hvis en af parterne begærer det, eller hvis Hegnsynet ønsker det. Sagen udsættes så med en frist (jfr. hegnslovens 37), hvis der under sagen rejses tvivl om ejendomsgrænser. Fristen skal give tid til at få fastlagt skellets placering ved en skelforretning med deltagelse af en landinspektør. Det samme er tilfældet, hvis der påstås at være særlige retsforhold, så som hævd, planlovsbestemmelser eller lignende, og dette ikke kan dokumenteres på stedet. til kendelse, der afsiges snarest muligt og senest 8 dage efter forhandlingernes afslutning. Kendelsen skal indeholde de samme oplysninger om de samme punkter som forliget, jfr. 41. Hvis ikke kendelsen afsiges umiddelbart efter forhandlingernes afslutning, skal parterne meddeles hvor og hvornår kendelsen vil blive afsagt. Nr. 5: Vejledning og forligsmægling Hegnsynsformanden skal under forhandlingerne vejlede parterne og søge forlig tilvejebragt mellem dem. Et forligsforslag bør først fremsættes efter indbyrdes rådslagning med hele Hegnsynet, og ikke alene af formanden. Nr. 6: Forlig Opnås forlig indføres dette i Hegnsynets protokol og underskrives af parterne. Forliget skal indeholde ganske bestemte oplysninger, jfr. hegnslovens 41. Nr. 7: Udsættelse til afsigelse af kendelse Kan forlig ikke opnås, optages sagen Nr. 8: Votering Kendelse afsiges efter stemmeflerhed. Er alle 3 synsmænd af forskellig mening, gør formandens stemme udslaget, jfr. hegnslovens 39, stk. 3. Kendelsen med fornøden begrundelse indføres i Hegnsynets protokol. Nr. 9: Kendelse Kendelser skal som nævnt indføres i Hegnsynets protokol. Hegnsynsprotokollen skal indeholde følgende punkter: Identifikation af 8

9 - sagens parter - ejendommenes matrikelbetegnelse Parternes påstande (de resultater, de ønsker at opnå) Sagsfremstilling - Referat af sagens faktiske omstændigheder - De begrundelser, parterne mener, understøtter påstanden forliget. Her kan der tillige i et følgebrev oplyses om mulighederne for genoptagelse af sagen efter hegnslovens 42, stk. 2. Endvidere kan der her henvises til hegnslovens 44, hvorefter en kendelse eller et forlig kan tvangsfuldbyrdes på formandens foranstaltning, såfremt det i kendelsen eller forliget bestemte ikke er fuldbyrdet inden den fastsatte frist. Angivelse af dokumenter mv. - Dokumenter (servitutter, kort eller lignende) - Sagkyndiges erklæringer (syn og skøn) Hegnsynets præmisser (kendelsens begrundelse) Kendelsens resultat (sagens konklusion) Hegnssagens omkostninger (fordeling) Ankevejledning - Frister for indbringelse for retten. Nr. 10: Meddelelse til sagens parter Når sagen er færdigbehandlet tilsender hegnsynsformanden parterne en bekræftet udskrift af kendelsen eller Nr. 11: Indbringelse af kendelser for domstolene Hegnsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Jfr. hegnslovens 43 kan hegnssager indbringes for domstolene i indtil 4 uger efter at Hegnsynet har afsagt en kendelse i sagen (dog i særlige tilfælde indtil 6 mdr. efter). En sådan indbringelse for domstolene har opsættende virkning. Parterne kan dog, efter aftale indbringe tvisten direkte for domstolene og således undgå Hegnsynets involvering i sagen. 9

10 Nr. 12: Tvangsfuldbyrdelse af kendelse eller forlig Hvis den fastsatte fuldbyrdelsesfrist i en hegnssag er overskredet, og der for kendelsers vedkommende ikke er sket indbringelse for retten, kan der rejses en tvangsfuldbyrdelsessag, jfr. hegnslovens 44, hvis enten kendelsen eller forliget ikke er blevet fulgt med hensyn til arbejdets udførelse eller overholdelse af tidsfrister. I forbindelse med 44-sagen kan Hegnsynet ved en kendelse bestemme, at det manglende arbejde skal udføres, enten ved hegnsynsformandens foranstaltning (med udlæg fra kommunekassen), eller ved klagerens foranstaltning på den forsømmeliges bekostning. Nr. 13: Inddrivelse af vederlag og omkostninger Såvel omkostningerne ved arbejdets udførelse efter tvangsfuldbyrdelseskendelse som Hegnsynets vederlag og evt. øvrige omkostninger i forbindelse med hegnssager kan inddrives og har fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter, hvilket bla. indebærer, at der eksempelvis kan ske tilbageholdelse af løn som dækning. En efterlevelse af de 13 punkter er et godt udgangspunkt til at undgå at blive taget i formelle fejl. -benje 10

11 Et bud på en procedure ved et hegnsyn Fra Hegnsynet i Roskilde har vi modtaget dette bud på en dagsorden for et hegnsyn. Velkomst Jeg vil gerne som formand for Hegnsynet byde jer velkommen til denne åstedsforretning. Jeg vil bede alle som deltager, om at respektere talerækker og synspunkter og at medvirke til en god tone under hele åstedsforretningen. Dagsorden: 1. Præsentation af alle deltagere. 2. Gennemgang af korrespondance. 3. Fremlæggelse af deklarationer, vedtægter herunder lokalplaner. 4. Fremlæggelse af parternes påstande. 5. Besigtigelse fra klagers side og uddybelse af klagers påstande. 6. Besigtigelse fra indklagedes side og uddybelse af indklagedes påstande. 7. Hegnsynets drøftelse, afvisning el. fortsættelse, fremlæggelse af forligsforslag. 8. Forhandling. 9. Forlig/Kendelse. Det er Hegnsynets fornemmeste opgave at søge at forlige parterne. Skulle det vise sig ikke at være muligt, vil vi trække os tilbage på Rådhuset for at afsige en kendelse. Kendelsen vil blive tilsendt parterne ca. 8 dage efter dette møde. Denne kendelse vil kunne indbringes for domstolene, hvilket vil fremgå af en medsendt vejledning om indbringelse af kendelsen til domstolsprøvelse. Ad. 1 Hegnsynet: Sekretær, Medlem 1, Medlem 2, Formand Klager: NN, Ejer af ejendommen Xvej 89, Y-købing Indklagede: YY og XX, Ejer af: Xvej 91, Y-købing Øvrige deltagere: 11

12 Ad. 2 Korrespondance: Klager fremsender en begæring om hegnsyn af dato og årstal. Parterne er ved digital post, afsendt samme dag, blevet indkaldt til at give møde, personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt, til afholdelse af Hegnsyn. Indkaldelsen er meddelt parterne med mindst 8 dages varsel. Parternes korrespondance: Klager har i begæringen af hegnsyn af 2. oktober. anført, at sagens genstand er en ca. 70 år gammel og ca. 36 meter lang hæk i skel mellem de to ejendomme. Direkte op ad denne hæk (oprindelig mirabelle) har indklagede opsat et ca. 5,5 meter langt plankeværk, tilsyneladende beplantet med efeu og vist nok humle, som er trængt ind i hækken, der ødelægges. Desuden har indklagede plantet et eget hegn bestående af tre træer med sammenvoksede kroner. To hyldetræer er desuden vokset op fra hækken på indklagedes side. Klager påpeger endvidere at indklagedes hæk ud mod fortovet er ødelagt af buske og efeu. Primo 2014 har klager kontaktet indklagede. Begge parter var enige om at hækken i skellet havde overlevet sig selv, og det blev aftalt, at begge parter undersøgte muligheden for at etablere et nyt fælleshegn. På klagers forespørgsel i april, meddelte indklagede, at han ikke ønskede fælleshegnet udskiftet. Heller ikke i juni, hvor klager påviste hækkens tilstand for indklagede på klagers grund, ønskede indklagede at udskifte fælleshegnet. Indklagede lovede dog at klippe sin side af hegnet ned og søge at begrænse indtrængen af efeu mv. samt at beskære syrenbusken ved fortovet. Ind til nu er kun syrenbusken mod vejen blevet studset. Hvis der foreligger yderlig korrespondance, skal det her fremlægges til gennemsyn og godkendelse for at kunne indgå i sagsbehandlingen. Ad. 3 Deklarationer, vedtægter herunder lokalplaner: Foreligger der deklarationer, vedtægter, herunder lokalplaner for området, som 12

13 går forud for hegnsloven, skal disse fremlægges til gennemsyn og godkendelse her. Det er parternes ansvar at tilvejebringe disse dokumenter. Hvis der ikke foreligger noget vil sagen blive behandlet i henhold til hegnslovens regler. Ad. 4 Parternes påstande: Klagers påstand: Nuværende fælleshegn fjernes og erstattes af et raftehegn, der fra vejen mod syd til ud for indklagedes nordlige gavl har en højde på max. 1,50 meter og derfra videre mod syd til skel med en højde på max meter. Indklagedes egne hegn skæres ned i overensstemmelse med hegnslovens bestemmelser. Indklagedes påstand: Ad. 5 Besigtigelse fra klagers side med uddybelse af påstand: Ad. 6 Besigtigelse fra indklagedes side med uddybelse af påstand: Ad. 7 Hegnsynet drøftelse: Ad. 8 Forhandling: Ad. 9 Forlig/Kendelse: Da det ikke har været muligt at opnå forlig, vil vi trække os tilbage på Rådhuset for at afsige en kendelse. Kendelsen vil blive tilsendt parterne senest 8 dage efter dette møde. Denne kendelse vil kunne indbringes for domstolene, og dette vil fremgå af en medsendt vejledning i indbringelse af kendelsen til en domstolsprøvelse. 13

14 Skelforretningers omkostningsfordeling Tvist om ejendomsgrænser afgøres ved skelforretninger afholdt af praktiserende landinspektører. Men fordeling af skelforretningers omkostninger afgøres ved hegnsynsforretninger af hegnsynsmænd. Af ph.d.-studerende cand. geom. Tanja L. Skovsgaard, Aalborg Universitet. I gennemsnit er der årligt 63 skelforretninger. I gennemsnitlig 49 af sagerne indgår parterne ikke forlig om omkostningsfordelingen. Der er således tale om et relativt begrænset antal sager, som Hegnsynene kan blive inddraget i. Da der dermed er tale om en lidt atypisk opgave for hegnssynsmænd, er det i denne artikel fundet relevant at opsummere regelgrundlaget herfor. Skelforretningsomkostninger Registreringen af skelforretninger i matriklen er gebyrfri, men ellers er skelforretninger fuldt omkostningsdækket af parterne selv. Efter skelforretningsbekendtgørelsens(fodnote1) 10, stk. 2, omfatter omkostningerne ved skelforretningen såvel landinspektørens honorar og udlæg som rimelige udgifter for parterne til oplysning af sagen, udgifter ved Hegnsynets deltagelse i skelforretningen samt eventuelle udgifter til indkaldelse ved stævningsmand jævnfør skelforretningsvejledningens (fodnote 2) afsnit 8.1. Ifølge samme afsnit 8.1 omfatter udgifterne til Hegnsynet alene hegnsynsmænds deltagelse under skelforretningen ikke en eventuel efterfølgende hegnsynsforretning om fordeling af sagens omkostninger. Samtidig understreges det, at parternes juridiske bistand ikke indgår i skelforretningens omkostninger. Af skelforretningsvejledningens afsnit 8.1 fremgår det, at landinspektørens udlæg omfatter omkostningerne ved indhentning af nødven dige oplysninger fra matriklen. Endvidere medregnes de efter landinspektørens skøn rimelige udgifter, som en part har afholdt til oplysninger om skelforholdene. Dette kan for eksempel være udgifter til doku menter eller til dækning af udgifterne ved, at en person har deltaget i skelforretningen for at afgive forklaring. 14

15 Vejledningen angiver desuden retningslinjer for, hvornår parternes udgifter til oplysninger skønnes rimelige. Reglerne tager udgangspunkt i, at der skal være en grund til at indhente oplysningerne, uanset at oplysningerne viste sig ikke at have betydning i sagen. Desuden må omkostningerne for oplysningerne ikke afvige relativt fra sagens øvrige omkostninger. Udstykningslovens (fodnote 3) regler om dækningen af omkostningerne ved skelforretningen fastlægger, jævnfør 35, stk. 1, at den, der rekvirerer en skelforretning, hæfter for skelforretningsomkostningerne. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger (fodnote 4), at rekvrentens hæftelse følger de almindelige civilretlige regler. Af udstykningslovens 39 fremgår desuden, at Hegnsynet og domstolene har kompetence til at fordele omkostningerne, så også rekvirentens modpart kan blive pålagt at betale sagens omkostninger helt eller delvist. Reglerne gentages i skelforretningsbekendtgørelsens 10, stk. 1. Alene landinspektøren kan afgøre, hvad der må skønnes at være rimelige omkostninger. Dette er således ikke et spørgsmål Hegnsynet kan tage stilling til. Omkostningsfordelingen Når en skelforretningens afsluttes, fremsender landinspektøren en opgørelse over omkostningerne (faktura) til sagens rekvirent. Har parterne ikke indgået forlig om omkostningsfordelingen, kan rekvirenten bede Hegnsynet træffe afgørelse herom. Skelforretningsbekendtgørelsens 10, stk. 4, fastlægger samtidig, at anlægges der retssag om skellets beliggenhed, flyttes kompetencen til fordeling af omkostningerne til retten. I udstykningslovens 39, stk. 1, er anført, hvad Hegnsynet eller domstolene skal tage hensyn til ved fordelingen af omkostninger: Der skal ved afgørelsen tages hensyn til interesserne i en konstatering af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, herunder baggrunden for og resultatet af skelforretningen. Det særlige ved reglerne er, at de ikke alene tager udgangspunkt i sagens resultat. 15

16 Reglerne om grundlaget for fordelingen er anført i skelforretningsvejledningens afsnit 8.2. Det fremgår heraf, at rekvirentens modpart kan forventes at bidrage til sagens omkostninger alene, hvis skellet før skelforretningen ikke fremtrådte med tydeligt og korrekt anbragt hegn eller skelafmærkning, eller hvis rekvirenten har været nødsaget til at anlægge skelforretningen for at få modparten til at respektere ellers tydelig hegn eller skelafmærkning. rekvirenten har været den aktive part til gennemførsel af en skelforretning, synes det urimeligt at antage, at modparten skulle have større interesse end rekvirenten i at få fastslået ejendomsgrænsen. Urigtige hegn eller skelmærker må kunne konstateres ud fra deres manglende overensstemmelse med skelforretningens resultat. Dette skal fremgå af skelforretningssagens dokumentation. Udgangspunktet er dermed, at rekvirenten selv skal betale for sin rekvisition, medmindre et eller flere af tre forhold gør sig gældende: 1. Skellet hverken er markeret med tydeligt hegn eller tydelige skel-mærker. 2. Hegn eller skelmærker er urigtigt anbragt. 3. Modparten er påbegyndt råden over et areal, der efter tydelige hegn eller skel mærker ikke hørte til dennes ejendom. Hvis skelforretningen skyldes et af de to førstnævnte forhold, må det antages, at parterne begge havde en interesse i konstatering af ejendomsgrænsen, således at modparten skal refundere en andel af omkostningerne. Hvor stor andel må afhænge af parternes interesse, men da Hvis skelforretningen skyldes sidstnævnte forhold (3), må det forstås således, at rekvirenten var tvunget til en skelforretning. Det må her forudsættes, at der er tale om meget tydelig aktivitet med stærk råden, hvor modparten kan risikere at skulle betale mere end halvdelen af skelforretningen. Her skal også ses på interessen, jævnfør udstykningslovens 39, stk. 1. Hegnsynet skal i sin afgørelse fastlægge fordelingsforholdet. Således må de efter reglerne ikke angive de konkrete beløbsstørrelser. Er der flere skelstrækninger i sagen må hegnsynet foretage en procentvis fordeling af den samlede regnings andele på de forskellige skelstrækninger (og dermed parter) i sagen. Og for hver strækning må de foretage en procentvis fordeling af omkostningerne. Henvendelse og materiale til hegnsynet Ønskes Hegnsynets afgørelse om omkost- 16

17 ningsfordelingen, skal rekvirenten efter udstykningslovens 39 skrift ligt indgive begæring herom til Hegnsynet. Sagen skal behandles af Hegnsynet efter hegnslovens (*5) regler om hegnsynsforretninger. Med udgangspunkt i vejledningen må det forudsættes, at fordelingen mellem to eller flere ejendommes ejere afhænger af hegn og skelmærkers fysiske fremtræden og placering i marken. Som grundlag for Hegnsynets afgørelse indgår især landinspektørens dokumenter fra skelforretningen. Er skellet under forretningen afgjort ved forlig (tiltrædelse), da skal landinspektøren udarbejde en skelforretningsudtalelse til Hegnsynets brug; desuden skal der foreligge et skelforretningsrids, en tiltrædelseserklæring og eventuelt et måleblad. Er skellet under forretningen afgjort uden forlig, da foreligger i stedet en skelforretningserklæring og et skelforretningskort. Frister for omkostningsfordeling Fristen for at søge Hegnsynet om fordeling af omkostningerne er anført i skelforretningsbekendtgørelsens 10, stk. 3. Heraf fremgår det, at fra modtagelsen af omkostningsopgørelsen har rekvirenten en 8-ugers frist til at indbringe spørgsmålet for Hegnsynet. Efter udstykningslovens 39, stk. 3, er der 4-ugers søgsmålsfrist ved domstolene for Hegnsynets afgørelse. Retten kan undtagelsesvist fremme sager, der indbringes efter søgsmålsfristens udløb, men kun maksimalt seks måneder efter afgørelsen er meddelt. 1. Bekendtgørelse nr af 17. september 2010 om skelforretninger. 2. Vejledning nr. 61 af 12. juni 2003 om skelforretninger. 3. Lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2013 om udstykning og anden registrering i matriklen. 4. Lovforslag nr. L8, Folketinget Fremsat den 4. oktober 1989 af boligministeren. Forslag til Lov om udstykning og anden registrering i matriklen. Bemærkninger til lovforslaget, Til 35, Ad stk Lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 om hegn som ændret ved lov nr. 484 af 17. juni 2008 og lov nr af 19. december

18 18 BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen Foreligger der et andet retsgrundlag? I Holbæk har vi en aktuel sag om et hegn rejst som et eget hegn, der forhindrer opsætning af et fælleshegn. Begge ejendomme er omfattet af en lokalplan, som ikke siger noget om hegning mellem de enkelte ejendomme. Begge ejendomme er pålagt tinglyst servitut om vedtægter for en paraply-grundejerforening, som heller ikke siger noget om hegning mellem de enkelte ejendomme, og begge er pålagt tinglyst servitut om vedtægter for selve grundejerforeningen, som heller ikke siger noget om hegning. I vedtægterne fastslås at bestyrelsen skal udarbejde en Husorden til generalforsamlingens godkendelse. Klager henviser i sin anmodning til denne husorden, som fastlægger regler om hegningen mellem de enkelte ejendomme, således at naboer indbyrdes aftaler, hvordan skellet skal beplantes som grønt/træhegn. Hvis der ikke er enighed, plantes bøgehæk (Fagus silvatica). Under hegnsynsforretningen påstår klager, at der skal rejses et fælleshegn, og at der gælder denne husorden og dens regler om hegning. Indklagede påstår, at det rejste eget skal bibeholdes samt at husordenen ikke gælder, fordi den ikke er tinglyst på ejendommene. Hegnsynet beslutter, at udsætte sagens afgørelse iht. 37, stk. 1, pkt., fordi der er uenighed om, hvorvidt der foreligger et særligt retsgrundlag. Klager har inden for fristen ikke rejst en sag for domstolene om gyldigheden af husordenen. Men klager har dokumenteret, at husordenen er besluttet på en generalforsamling. Spørgsmålet til brevkassen er derfor: Har en husorden gyldighed, uanset om den ene part påstår det modsatte?. Med venlig hilsen Michael Leth-Espensen Sekretær for Hegnsynet i Holbæk Svar Da der var uenighed om gyldigheden af husordenens hegnsbestemmelse og da der formentlig - ikke var enighed om, at lade spørgsmålet afgøre af Hegnsynet, findes Hegnsynets beslutning om at udsætte sagen rigtig, jfr. 37, stk. 1.

19 Idet jeg lægger til grund, at der er givet klager - der jo er den der påberåber sig det særlige retsgrundlag - en passende frist til at indbringe spørgsmålet for domstolene. Og da dette ikke er sket, følger det af 37, stk. 1, 3. punktum, at hegnssagen fremmes på sædvanlig måde, som om hans påstand var blevet underkendt ved domstolene. Det ses ikke at gøre nogen forskel, at klager har dokumenteret, at husordenen er besluttet på en generalforsamling. Med venlig hilsen Peter Flint Jensen Spørgsmål om Fuld hegnspligt Jeg er i mine ejendomspapirer stødt på begrebet fuld hegnspligt. Hvori består forskellen mellem det og almindelig hegnspligt? Med venlig hilsen Astrid Mogensen Svar Den almindelige hegnspligt følger af hegnslovens 7, hvoraf det fremgår at enhver grundejer er pligtig, når naboen forlanger det, at deltage i udgiften eller arbejdet med rejsning af fælleshegn og afgive halvdelen af den dertil fornødne jord. Det kan ret ofte af især ældre servitutter fremgå, at ejeren har fuld hegnspligt eller helhegnspligt mod visse eller alle naboer. Heri ligger alene, at den pågældende har udgiften ved / arbejdet med at rejse hegnet, der som klart udgangspunkt stadig kan rejses i skel. Som udgangspunkt vil en bestemmelse typisk i en servitut om fuld hegnspligt stadig være gældende. Da det som nævnt antages, at en sådan bestemmelse kun vedrører udgiften / arbejdet med at rejse nyt hegn, må det stadig gælde, at parterne enten skal være enige om hegnets udformning eller overlade dette til Hegnsynets afgørelse. Med venlig hilsen Peter Flint Jensen 19

20 BREVKASSE Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse. Her kan du få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel Mylius Erichsens Vej Herning eller mail til og få svar her i bladet. Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1768, som fordeles med kr. 758 til formanden og kr. 505 til hvert af de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr , som fordeles med kr. 758 til formanden og kr. 505 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegn syn

21 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages: hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 21

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft 1 of 7 Syddjurs Hegnsyn Hegnsynsmand Svend Erik Pedersen Skovgårdevej 32 Vrinners 8420 Knebel 09-03-2009 Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af enhver der har en retlig retlig interesse i 187 Skelforretning eller skelafsætning? at få den rette ejendomsgrænse

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Citation for published version (APA): Skovsgaard, T. L. (2014). Skelforretningers omkostningsfordeling. Ret og Skel, (140), 14-17.

Citation for published version (APA): Skovsgaard, T. L. (2014). Skelforretningers omkostningsfordeling. Ret og Skel, (140), 14-17. Aalborg Universitet Skelforretningers omkostningsfordeling Skovsgaard, Tanja Published in: Ret og Skel Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør L, at der ikke var en fast og entydig

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE: Et målehold under landinspektør L s ansvar foretog opmåling af et skel vedrørende klagernes ejendom. På baggrund af en måling fra 1967 genfandt de skelmærker i alle skelpunkterne undtagen skelpunktet ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere