Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr

2 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes opgaver. 4. Vurdering m.v. ved nyoptagelse i selskabet, godkendelse af fører, industrifiskeri. 5. Diæter etc. til vurderingsmænd. 6. Vurderingsmændenes kompetence. 7. Forsikringsforholdets varighed. 8. Ophør ved udsigelse og fartøjets ejerskifte. 9. Fartgrænser. 10. Årspræmier. 11. Ristorno. 12. Vedligeholdelse, installation af alarm og evt. besigtigelse. 13. Omvurdering. 14. Sikkerhedsforanstaltninger. 15. Havari, rapport, søforklaring. 16. Vurdering af skaden. 17. Besigtigelse efter udført reparation. 18. Selskabets erstatningsansvar. 19. Totaltab. 20. Partiel skade. 21. Skade på maskinen. 22. Fyrskader/svampeskader. 23. Opofrelser eller bjergning. 24. Begrænsninger i selskabets ansvar. 25. Erstatning til tredjemand. 26. Maksimum for erstatning. 27. Indtræden i retskrav. 28. Panthaverklausul. 29. Udbetaling af erstatning. 30. Tvivlsomme erstatningssager. 31. Motor/gearforsikring. 32. Øvrige betingelser vedrørende forsikringen.

3 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. Under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægter og forsikringsbetingelser besvares samtlige i forsikringsbegæringen anførte spørgsmål, ligesom der i begæringen gives alle oplysninger om evt. pantrettigheder i fartøjet samt om forsikringstagerens evt. tidligere forsikringssted. Den fuldstændigt udfyldte og såvel af forsikringstageren som vurderingsmanden underskrevne forsikringsbegæringen sendes af vurderingsmanden til selskabet, der efter godkendelse udsteder policen. Policen tilsendes tillige med opgørelse over årspræmie forholdsmæssigt fra og med tegningsmåneden og indtil regnskabsårets udløb. Præmien er straks forfalden til betaling og erlægges af forsikringstageren samtidig med policens udlevering. Det påhviler forsikringstageren af afgive rigtige og fuldstændige oplysninger om de af ham bekendte forhold vedrørende fartøjet, som kan antages at være af betydning for selskabets bedømmelse af den risiko, selskabet skal overtage. Undladelse heraf vil kunne medføre, at selskabets ansvar bortfalder eller nedsættes i henhold til bestemmelserne i konventionens Ikrafttræden af forsikring. 2. Forsikringsforholdet træder først i kraft, når forsikringsbegæringen er underskrevet af fartøjsejeren og underskrevet og godkendt af selskabets lokale vurderingsmand. Begæringen skal straks herefter indsendes til selskabet. Vurderingsmændenes opgaver. 3. Ved valg af vurderingsmænd skal der lægges afgørende vægt på vedkommendes fagkundskab og forudsætninger. De må ikke stå i tjeneste- eller anden afhængighedsforhold til eller være beslægtede eller besvogrede med den person, hvis sag de har til behandling. Hvervet som vurderingsmand består i det væsentlige af følgende: 1.a. at besigtige og vurdere fartøjer, der søges optaget i selskabet, 1 b. eller er optaget i selskabet, men som ved ombygning eller af anden årsag er undergået værdiforandring, 2. ved besigtigelse på selskabets begæring at overvåge, at de forsikrede fartøjer befinder sig i god vedligeholdt og sødygtig stand, 3. ved skader, der er eller forventes at være, at udføre besigtigelse og taksation i henhold til reglerne og vedtægterne, 4. når reparationsarbejdet er udført at efterse dette og erklære, om det for selskabets vedkommende kan anses for fyldestgørende, 5. at skaffe bedst mulige oplysninger om indtrufne havariers art og omfang, herunder foranledige, at det skadelidte medlems rapport påtegnes og fremsendes til selskabet med bemærkninger om skadens omfang i økonomisk henseende, herunder påtegne regninger fra værfter og bådebyggerier m.v. angående evt. reparationer, der er det anmeldte havari uvedkommende, 6. og at varetage selskabets interesser bedst muligt i alle forhold. Vurdering m.v. ved nyoptagelse i selskabet, godkendelse af fører, industrifiskeri. 4. Vurderingsmanden vurderer det fiskerifartøj, der ønskes optaget i selskabet. Værdiansættelse foregår således, at fartøjets skrog med stående og løbende gods, motor, sejl og inventar vurderes hver for sig, specifikation foretages omhyggeligt i overensstemmelse med de i begæringen angivne rubrikker. Disse beløb tilsammen udgør fartøjets forsikringssum, der afrundes til det nærmeste med 100 kr. delelige beløb. Vurderingen foretages efter bedste skøn og overbevisning under hensyntagen til de øvrige i selskabet forsikrede fartøjers forsikringssum således, at gensidighedsprincippet overholdes.

4 Vurderingsmanden skal forvisse sig om, at fartøjet med installationer er godkendt af skibstilsynet og ellers gøre anmærkning herom på forsikringsbegæringen samt henlede forsikringstagerens opmærksomhed på, at selskabet ingen erstatningspligt har, såfremt skaden skyldes fartøjets eller installationernes manglende godkendelse af myndighederne, jf. dog konventionens 49. Fiskeredskaber og personlige ejendele kan ikke medtages under forsikringsdækningen. Vurderingsmanden skal samtidig påse, at forsikringstageren opfylder betingelserne for medlemskab, jf. 3, ligesom det ved enhver nyoptagelse eller ved førerskifte skal påses, om føreren af fartøjet er i besiddelse af de nødvendige faglige kvalifikationer, hvorved bemærkes, at ingen kan godkendes som fører, medmindre han 1. er fyldt 18 år, 2. har været på fiskeri og søfart i mindst 4 år, hvoraf 2 år på fiskeri og 3. er i besiddelse af offentlig godkendelse til at føre det pågældende fartøj, såfremt dette fordres. Medlemmet skal inden førerskifte indhente godkendelse af føreren hos vurderingsmanden. Overholdes dette ikke, kan det medføre begrænsninger i selskabets ansvar. Vurderingsmanden skal i øvrigt foretage et kritisk eftersyn af fartøjets tilstand, udstyr og indretning, særlig med hensyn til rorkæde, ror, beslag, og evt. forekomster af råddenskab, osmose eller forekomster af svamp og samtidig med forsikringsbegæringens indsendelse henlede opmærksomheden på evt. mangler etc. Fartøjer, der anvendes til industrifiskeri, skal være indrettet hertil. Inden fartøjet anvendes til industrifiskeri, skal medlemmet indhente godkendelse hertil hos den lokale vurderingsmand. Overholdes dette ikke, medfører det begrænsninger i selskabets ansvar. Diæter etc. til vurderingsmænd. I forbindelse med besigtigelse ved nyvurdering, omvurdering eller havarier erholder vurderingsmanden et vederlag, der til enhver til fastsættes af selskabets bestyrelse. 5. Alle medlemmernes forsendelser til vurderingsmanden sker for egen regning og risiko. Vurderingsmandens udgifter i forbindelse med hvervet herunder telefon, porto og rejseomkostninger med offentlig befordringsmidler, også til de årlige generalforsamlinger godtgøres af selskabet. Selskabet kan i særlige tilfælde efter rimeligt skøn vederlægge vurderingsmanden for hans arbejde. Vurderingsmændenes kompetence. 6. Vurderingsmændene kan ikke forpligte selskabet hverken over for medlemmerne eller over for tredjemand i tilfælde af havari, hvor omkostningerne skønnes at ville overstige kr. udførelser af reparationer herudover kan derfor alene udføres for selskabets regning, når selskabets godkendelse foreligger. Forsikringsforholdets varighed. 7. Forsikringsforholdet er fra medlemmernes side uopsigeligt indtil udløb af det regnskabsår, hvori forsikrings-forholdet er tegnet. Opsigelse skal finde sted med mindst 3 måneders skriftlig varsel til regnskabsårets udløb med mindre: Fartøjet forinden udsiges af selskabet i henhold til 8, eller fartøjsejeren afgår ved døden, eller fartøjet skifter ejer, i hvilke tilfælde præmie m.v. alene regnes til den dag, hvor meddelelsen herom er indgået, til selskabet, jf. i øvrigt 11. Ophør ved udsigelse og fartøjets ejerskifte. 8. Selskabet kan, når det skønnes at være i selskabets interesse, til enhver tid opsige (udsige) et fartøjs forsikrings-forhold ved anbefalet skrivelse til forsikringstageren, dog med behørig hensyntagen til forpligtet tidsfrist til evt. panthavere. I sådant tilfælde svares præmie til opsigelsesdagen, se dog nedenfor. Såfremt fartøjet er på søen ved opsigelsens fremkomst, fastsættes opsigelsesdagen til dagen for fartøjets første anløb til havn eller ankerplads. Forsikringstageren hæfter for andel i selskabets risiko indtil det pågældende regnskabsårs slutning, jf. vedtægternes 6.

5 Ved ejerskifte påhviler det forsikringstageren uopholdeligt at foretage anmeldelse til selskabet og vurderingsmanden herom. Selskabets ansvar over for sælgeren ophører straks fra overtagelsesdagen at regne. Sælgeren hæfter for andel i selskabets risiko, og præmieberegningen vedvarer til regnskabsårets udløb. Fartgrænser. Fartområdet omfatter Østersøen, bælter, sunde og Kattegat og Nordsøen for så vidt angår farvandet mellem 59. og 51. breddegrad øst for linie Duncansby head Orkneyøernes østkyst indtil 59. breddegrad. Selskabets ansvar ophører ved sejlads uden for det af Skibstilsynet for hvert enkelt fartøj fastsatte fartområde, og selskabets ansvar genindtræder først, når fartøjet igen befinder sig inden for fartområdet, f.s.v. fartøjet ikke har lidt skade uden for fartområdet. 9. Selskabets ansvar vedvarer dog i de tilfælde, hvor et fartøj beviseligt på grund af havari er kommet uden for fartområdet, eller hvor sejllads uden for fartområdet er sket for at redde menneskeliv, alt under forudsætning af, at fartøjet umiddelbart efter redningsmanøvren er gennemført, søger tilbage til fartområdet. Årspræmier. 10. Årspræmien fastsættes årligt af generalforsamlingen. Præmien forfalder med halvdelen forud hvert års 1. januar og 1. juli. Samtlige forsikringer følger forsikringsåret. Når et fartøj optages i forsikringsårets løb, betales pro rata årspræmie pr. dag fra og med den dag, hvori optagelsen finder sted og til den efterfølgende 31. december eller 30. juni. Finder betaling ikke sted rettidigt, ophører selskabets ansvar (jf. konventionens 34), dog med behørig hensyntagen til forpligtet tidsfrist til evt. panthavere, og evt. medlemskab genindtræder da først, når restancen er indgået til selskabet. Såfremt restancen til trods for sket påkrav ikke er betalt, ophører policen uden yderligere opsigelse. Den pågældende forsikringstager hæfter dog for andel i selskabets risiko, indtil det pågældende regnskabsårs udløb. Ristorno. 11. Uanset om der finder udsigelse sted i henhold til 8, ydes der ikke fra selskabets side ristorno, medmindre fartøjsejeren afgår ved døden, ligesom ristorno ej heller ydes ved oplægning, ved havari eller under foretagelse af reparationer eller indskrænkede fartmuligheder i øvrigt. Selskabet yder først ristorno fra den dato, hvor selskabet er blevet underrettet om enhver frigørelse set i relation til eventuelle panthavere. 12. Vedligeholdelse, installation af alarm og evt. besigtigelse. Det påhviler ethvert medlem af selskabet at drage omsorg for, at fartøjet holdes i god og sødygtig stand og i alle henseender er vel udhalet, samt at der mindst en gang hvert andet år foretages normalt hovedsyn, herunder bundsyn samt eftersyn for svamp og evt. råddenskab. Vurderingsmanden skal i god tid inden syn have underretning om tidspunktet for fartøjets ophaling på bedding eller værft, ligesom de ved sådanne lejligheder skal have fri og uhindret adgang til gennemgang af alle fartøjets dele. Rapport over sådan besigtigelse indsendes snarest til selskabet. De ved dette syn konstaterede mangler skal straks afhjælpes ved fartøjsejerens foranstaltning sker dette ikke, hæfter selskabet ikke for skader, der kan henføres til sådanne mangler. Selskabets afgørelser angående sådanne mangler kan indbringes for bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Det påhviler ethvert medlem, der har en hydraulikpumpe forsikret for kr. eller derover at drage omsorg for, at der er installeret en niveaualarm mod olietab.

6 13. Omvurdering. Omvurdering kan foretages efter begæring af ejeren eller vurderingsmanden. Sådan omvurdering skal altid foretages, når de i forsikringsbegæringen meddelte oplysninger ikke mere er korrekte, f.eks. på grund af indlæggelse af ny motor, elektronisk installation eller andre installationer. Såfremt der finder forhøjelse sted af forsikringssummen, erlægges af hele forhøjelsen forholdsmæssig præmieforøgelse for den resterende del af det løbende regnskabsår. Ved omvurdering skal gensidighedsprincippet iagttages alt under skellig hensyntagen i øvrigt til de enkelte fartøjers alder og særlige beskaffenhed samt prisudvikling i øvrigt. Ved omvurdering betales vurderingsomkostninger som ved nyoptagelse i selskabet. Sikkerhedsforanstaltninger. 14. Det er en betingelse for foreningens ansvar, at nedennævnte sikkerhedsforanstaltninger er iagttaget, jf. dog konventionens 49: 1. De til enhver tid gældende regler og forskrifter fra Statens Skibstilsyn vedrørende motorfartøjer og andre fartøjer skal nøje følges. 2. Fartøjet skal være forsynet med mindst ét brugbart ildslukningsapparat eller andet lovpligtigt brandslukningsapparat, samt opfylde myndighedernes krav i så henseende til enhver tid. 3. Når besætningen forlader fartøjet i havn, skal motoren være afkølet, alle lys slukkede og kabys-ild dæmpet. 4. Fartøjer, der henligger uden besætning om bord, skal fortøjes i sikker havn eller til ankers på godkendte ankerpladser, og det stedlige havnereglement skal nøje overholdes, ligesom der dagligt skal føres tilsyn med, at ankeret er klar eller fortøjningerne er i orden, sejlene fastgjort og fartøjet læns. Til ankers skal kæden i sådant tilfælde være stukket på tamp, og ligeledes skal det påses, at den frie sejlads ikke derved er hindret eller vanskeliggjort, hverken for større eller for mindre fartøjer. 5. Til ankers kan de forsikrede både ligge uden lanterne, når de ligger på så lavt vand og på de for mindre både sædvanlige ankerpladser, således at oversejling af større fartøjer umuliggøres. 6. Ved ophaling og udsætning af både må træk i stævnen ikke foretages, men brog benyttes. Fartøjet skal med hensyntagen til stedets beliggenhed sættes så højt på stranden, som de til enhver tid herskende vejrforhold kræver det. 7. Installation af gas og/eller elektriske anlæg skal være godkendt af eller overholde de til enhver tid fastsatte bestemmelser fra Statens Skibstilsyn. Havari, rapport, søforklaring. 15. I ulykkestilfælde, hvor der rejses krav mod selskabet, er det ejerens eller førerens pligt at give nærmeste vurderingsmand underretning om det skete og herfra modtage og efterkomme ordre til det, der i det foreliggende tilfælde skal foretages. Kommer den skadelidte til én havn eller kyst, hvor ingen vurderingsmand findes, henvender vedkommende sig om fornødent telegrafisk til selskabet, som da bestemmer, hvad der skal foretages. I tilfælde af uenighed tilkaldes nærmeste bestyrelsesmedlem til deltagelse i afgørelsen. Det er førerens eller ejerens pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for at begrænse skadens omfang såvel materielt som økonomisk, ligesom de må rette sig efter de bestemmelser, der i denne henseende træffes af selskabet. Føreren er pligtig straks efter fartøjets ankomst i havn, at afgive en skriftlig forklaring, som så nøjagtigt og udførligt som muligt belyser det indtrufne uheld. Rapport, hvortil formular udleveres af vurderingsmanden, overgives til denne til godkendelse og til brug ved synet. Indtræffer en større skade eller ulykke, hvor føreren har pligt efter søloven eller et havaritilfælde, hvor selskabet finder det påkrævet skal der afgives søforklaring for retten. Udgiften til udskriften af søforklaringen betales af selskabet. Det påhviler føreren i sådant tilfælde, at give selskabet varsel for søforklaringens afholdelse i så god tid, at selskabet kan lade sig repræsentere for varetagelse af sine interesser.

7 Forsømmer forsikringstageren de foran omhandlende pligter, og forhindres selskabet derved i at varetage sit tarv, begrænses dets ansvar til det beløb, det må antages, det ville have at udrede, hvis rettidig meddelelse var blevet givet. Må det anses for overvejende sandsynligt, at selskabet på grund af forsømmelserne er blevet afskåret fra at oplyse eller at få oplyst omstændigheder, der ville udelukke eller begrænse ansvar eller gør det umuligt at efterkontrollere det meddelte faktisk passerede, afgøres det af bestyrelsen under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om erstatning skal ydes, og i bekræftende fald med hvilket beløb. Vurdering af skaden. 16. Skaders besigtigelse og vurdering har til formål inden reparationens påbegyndelse at konstatere skadens omfang og at fastslå den højeste grænse for de beløb, som danner grundlag for erstatningsberegningen. De af vurderingsmanden foretagne taksationer vedrører udelukkende de forsikringen vedkommende værdier og må selvfølgelig ikke omfatte anden skade, der tiltrænger udbedring. Dersom vurderingsmanden skønner, at skaden er forøget ved, at forsikringstageren har forsømt at tage efter forholdene rimelige foranstaltninger til skadens begrænsning, må sådan forøgelse heller ikke medregnes under vurderingen. Ved havariskader må kun medtages det, der kræves for at sætte fartøjet i samme stand, som det var, før skaden indtraf. Fartøjet kan derfor alene underkastes de reparationer, der som følge af havariet på grund af de opståede skader er nødvendige for, at fartøjet af Skibstilsynet erklæres sødygtigt. I vurderingsmandens rapport skal vurderingsbeløbene for skaderne være tilstrækkeligt klart specificerede til, at selskabet ved erstatningsopgørelsen kan vurdere de enkelte poster. Ved vurderingen skal angives værdien af genstande, i hvis sted nye er anskaffet, og denne værdi fradrages ved udbetaling af erstatningen. Ligeledes skal vurderingsmandens rapport angående havariet angive bekostningen ved beddingssætningen, og særlige oplysninger angående eventuelle maskinskaders omfang og sandsynlige opstående af hensyn til muligheden for at bedømme selskabets eventuelle erstatningspligt på disse punkter i henhold til forsikringsbetingelserne. Vurderingsforretningen foretages af selskabets repræsentanter uforpligtende for selskabets erstatningspligt. Vurderingsrapporten skal i det omfang, forholdene tillader det, indeholde: a. en beskrivelse af den lidte skade med angivelse af dens årsag samt tidspunkt for dens sandsynlige indtræden, b. et detaljeret overslag over, hvad reparationen og anskaffelsen af nye genstande vil andrage, c. det højeste timer/dage antal, der normalt bør medgå til reparationens udførelse, d. oplysning om al skade eller mangler, der efter vurderingsmandens opfattelse hidrører fra slid og ælde eller forårsaget ved anden lejlighed end ved det pågældende havari, og således er selskabet uvedkommende. Besigtigelse efter udført reparation. 17. Ethvert reparationsarbejde skal medmindre selskabet tiltræder det skriftligt udføres omgående efter skadens indtræden. Sker dette ikke, kan erstatningskravet nedsættes efter selskabets skøn. Sejlads under forhold, hvor disse krav ikke efterleves, sker uden ansvar for selskabet, hvis sejlads sker under forhold, hvor manglende reparation skønnes at have haft indflydelse på fartøjets sødygtighed. Så snart arbejdet er udført på det havarerede fartøj, skal vurderingsmanden på ny syne reparationsarbejdet. Regningen over reparationerne gennemgås, og såfremt den findes at være i overensstemmelse med det udførte arbejde og gældende priser, attesteres den af vurderingsmanden, hvorefter regningen indsendes til selskabet. Såfremt vurderingsmanden ikke mener at kunne godkende regningen indsendes nærmere meddelelse til selskabet om årsagen hertil. Forsikringstageren kan ikke kræve reparationen fremskyndet ved overtidsbetaling, idet selskabet alene hæfter for de inden for respektive fag gældende takster. Selskabets erstatningsansvar. Med de begrænsninger, der i øvrigt er fastslået i disse forsikringsbetingelser, erstatter selskabet al skade, som de forsikrede fartøjer med tilbehør lider ved sø, storm, uvejr, stranding, grundstødning, skibbrud, kæntring, sammenstød, ild, eksplosion, hærværk og tyveri eller tilsvarende hændelser, når fartøjet befinder sig på søen, på lovlige og anerkendte anker-, havne- og kajpladser, eller såfremt fartøjet er oplagt på land på forsvarlig måde under forsvarligt tilsyn. 18.

8 19. Totaltab. Totaltab foreligger, når fartøjet på grund af en hændelse, som medfører selskabets ansvar: 1. er sunket eller strandet og ikke kan bjærges, eller bjærgning ikke er tilendebragt inden 3 måneder fra ulykkesdagen, 2. har lidt så stor skade, at omkostningerne ved at sætte det i sødygtig stand overstiger forsikringssummen (kondemnation), 3. har været forsvundet i 2 måneder efter det tidspunkt, det senest kunne ventes tilbage. Totaltab erstattes med den fulde forsikringssum således, at selskabet har ret (men ikke pligt) til at overtage det, der måtte være i behold af det forsikrede fartøj. 4. Såfremt et totalforlist fartøj henligger som vrag på et sted, hvor offentlige myndigheder eller havnemyndigheder med rette kræver det fjernet, dækker selskabet ud over fartøjets forsikringssum udgifter ved vragets fjernelse. Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til det i Søloven gældende rederansvarsbegrænsningsbeløb. Partiel skade. 20. Salgsværdien af beskadigede dele, der er i behold, fradrages i erstatningen. Ved skade på sejl og tovværk afkortes erstatningen med henholdsvis ¼, ½ og ¾, når sejlet eller tovværket er over 2,3 og 4 år. For skade på sejl og tovværk, der er ældre end 5 år, ydes ingen erstatning. Skade på maskinen. 21. Skade på fartøjets motor erstatter selskabet alene, for så vidt den er en af følge af: 1. ild eller eksplosion, og forsikringsbetingelserne i øvrigt er overholdt, 2. fartøjets synken, kæntring, stranding eller grundstødning, 3. fartøjets sammenstød med fast eller flydende genstand, herunder is. Erstatning ydes ikke ved udsejling fra havn, hvor sejlads er frarådet af den offentlige meldingstjeneste, eller udsejling efter de lokale forhold må anses for uforsvarlig. Når motoren som følge af havari har været under vand, erstatter selskabet alene omkostningerne ved dennes udtagning, rensning og genindsætning. Ved skade på motor, der hidrører fra skruens sammenstød med fast eller flydende genstand, herunder is, ydes alene erstatning for skaden på skrue og skrueaksel med stævnrør. Fyrskader/svampeskader. 22. Selskabet erstatter skade på skroget incl. styrehus, der opstår, hvis køl, stævne, spanter, dæksplanker eller yderklædning angribes af fyr. Selskabet har ikke erstatningspligt, når ventilation eller andre af Skibstilsynet særlig trækyndige eller vurderingsmanden krævede foranstaltninger ikke er foretaget, og dette anses for at have medvirkede til at fremkalde eller forværre fyrangrebet. Erstatning ydes ikke, hvis fartøjet er forsynet med plastskum etc., der vanskeliggør konstatereingen af de omhandlede angreb. For svampearter, som kun misfarver træet, såsom blåsplint, kan selskabet ikke drages til ansvar, og når der i forbindelse med fyrskade konstateres skade forårsaget af råddenskab, afholder den forsikrede selv de dermed forbundne reparationsomkostninger. Selskabet er berettiget til når som helst at lade foretage undersøgelse af de forsikrede fartøjer, hvorefter eventuelt konstaterede fyr- eller rådskader straks skal afhjælpes. Hvis dette ikke sker, kan forsikringsforholdet med det af selskabet fastsatte varsel udsiges af selskabet. Selskabets ansvar for skader i forbindelse med fyrangreb begrænses under alle omstændigheder til 75% af reparationsomkostningerne.

9 Osmose og kemisk nedbrydning af træ i forbindelse med gennemføring, som opfylder Søfartsstyrelsens krav, behandles i erstatningsmæssig henseende som svampeskade. Opofrelser eller bjergning. 23. Omkostninger for at tage et fartøj af grund eller bugsering for at bringe det i sikkerhed fra en overhængende fare godtgøres helt eller delvis efter forretningsudvalgets eller bestyrelsens skøn. Omkostninger ud over afstanden til nærmeste havn, hvor bedding forefindes, vil dog i intet tilfælde blive erstattet. Selskabet følger her de til enhver tid med de statsanerkendte forsikringsforeninger tiltrådte aftaler. Begrænsninger i selskabets ansvar. Selskabet erstatter ikke: 1. næringstab for forsikringstageren, skade opstået ved forcering af is for udgående havn eller sejlads under en is situation i det hele taget, såfremt selskabet skønner, at forsikringstageren har udvist uforsvarlig adfærd, jf. forsikringsbetingelsernes 21, 3. sejl, der skjørnes, splittes eller blæser over bord på grund af ælde, 4. tovværk, der skamfiles eller brister på grund af ælde, 5. skade som følge af krig eller krigslignende forhold, 6. skade, der er en følge af overtrædelse af påbud om sikkerhedsforanstaltninger fra offentlige myndigheder eller selskabet ifølge nærværende forsikringsbetingelser og udsendte cirkulærer. Selskabet er i så fald kun ansvarlig for indtruffen skade i det omfang, det kan godtgøres, at overtrædelsen har været uden indflydelse på indtræden og omfang. Har fartøjet ikke været bemandet, som det er fastsat i henhold til Søfartsstyrelsens regler, eller har Søfartsstyrelsen ikke givet dispensation herfra, forbeholder selskabet sig at trække 10% i selskabets erstatning i skadestilfælde. Ovenstående fradrag foretages uanset, om der måtte være sammenhæng mellem den skete skade og den manglende uddannelse hos besætningen, 7. skade opstået udenfor fartområdet, 8. skade opstået under forhold, hvor fartøjet er anvendt i andet øjemed end omhandlet i vedtægternes 3, eller hvor føreren ikke opfylder bestemmelserne i 4, hvorved bemærkes, at selskabet ingen erstatningspligt har, hvis føreren af fartøjet er under 18 år, 9. skade, der skyldes slid, alder, råddenskab, rust, tæring eller tilsvarende årsag, 10. skade, der er en følge af, at forsikringstageren eller mandskabet udviser svig, groft uagtsomt eller forsætlig forhold, 11. skade opstået under forsikringsbegivenheder, som den forsikrede selv har forårsaget under selvforskyldt beruselse. Ved skade fremkaldt ved en uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grov, kan der afkortes indtil 5 % i erstatningen, 12. skade, der rammer et fartøj, der henligger uden mandskab ombord, med mindre fartøjet ligger velfortøjet i sikker havn, 13. skade, der hidrører fra, at fartøjet ved afgangen fra sidste havn eller plads ikke var sødygtig, tilbørligt udrustet eller forsvarligt lastet, med mindre det må antages, at hverken den forsikrede eller fartøjets fører har vidst eller burde indse, at manglen forefandtes, 14. skader opstået under industrifiskeri, såfremt fartøjet ikke er indrettet hertil og ikke er godkendt til industrifiskeri af selskabets vurderingsmand, 15. millenium klausul. Denne forsikring dækker skade, der skyldes funktionssvigt af elektronisk udstyr med datostyrede funktioner ved år skiftet eller andre datoskift under forudsætning af at den forsikrede nøje har kontrolleret det elektroniske udstyr og truffet alle nødvendige forholdsregler mod sådanne funktionssvigt, og

10 at den forsikrede desuden hos producenter og leverandører af elektronisk udstyr med datostyrede funktioner har fået skriftlig garanti for, at udstyret er sikret mod funktionssvigt ved år 2000-skiftet eller andre datoskift. Skade på udskiftning eller omprogrammering af selve det elektroniske udstyr samt reetablering af tabte data eller programmer dækkes ikke. 25. Erstatning til tredjemand. Selskabet dækker kollisionsansvar op til max. forsikringssum. Selskabet formidler, at ansvar i øvrigt dækkes via andet forsikringsselskab. Maksimum for erstatning. 26. Selskabets ansvar er for hvert enkelt tilfælde begrænset som følger: 1. skade på fartøjet erstattes op til forsikringssummen. Bestyrelsen kan fastsætte regler om, at forsikringstageren skal bære en vis procentdel af reparationsudgifterne ved en skade som selvrisiko. En serie af skader forårsaget af samme skadeårsag skal betragtes som værende en skade. Partielle skader kan ikke erstattes med højere beløb end den reelle værdi af den enkelte del, jf. forsikringsbetingelsernes 4. Selskabet kan i disse tilfælde med henvisning til gensidighedsprincippet gøre underforsikring gældende. 2. erstatning for ansvar dækkes i henhold til 25, samt redningsomkostninger i henhold til 23. Rederen skal så vidt muligt begrænse sit ansvar i henhold til Søloven. Herudover erstattes de omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved afgørelse af den forsikredes erstatningspligt. Indtræden i retskrav. 27. I det omfang, forsikringen har dækket skader, tredjemand har påført en forsikringstager, indtræder selskabet i forsikringstagerens retskrav og har søgsmålskompetance over for tredjemand. Panthaverklausul. 28. Har forsikringstagerens forhold medført, at forsikringen over for ham er ophørt, eller at selskabets ansvar over for ham er bortfaldet eller indskrænket, vil dette dog ikke påvirke panthaveres hos selskabet noteret pant i fartøjet ret mod selskabet, jf. de med de statsanerkendte forsikringsforeninger herom særskilt sluttede aftaler. Udbetaling af erstatning. Udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til disse forsikringsbetingelser finder sted senest 30 dage efter, at den fornødne dokumentation for kravenes berettigelse og størrelse tiltrådt af vurderingsmanden er kommet selskabet i hænde. 29. Tvivlsomme erstatningssager. 30. Foreligger der omstændigheder, der giver selskabet anledning til at afvise erstatningskrav helt eller delvist, skal sagen på forsikringstagerens begæring forelægges den samlede bestyrelse i det førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen opretholder afgørelsen, står det forsikringstageren frit for at anlægge sag mod selskabet ved Sø- og Handelsretten i København.

11 Forsikringstageren kan hvis han ønsker det overlade til en kommende generalforsamling at tage stilling til bestyrelsens beslutning, men forsikringstageren må da inden for en frist af 30 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning meddele selskabet, at han ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens afgørelse. Motor/gearforsikring. Stk Med de forbehold, der i øvrigt fremgår af forsikringsbetingelserne, kan som tillæg til forsikrings-betingelsernes 21 tegnes en motor/gearforsikring. Selskabet erstatter skader som følge af brud på fartøjets motor og gear. Skader som følge af frost, slid, rust, tæring eller tilsvarende årsag erstattes ikke. Adkomstarbejde som er påkrævet som følge af reparation af motor og gear betale med 75% af udgifterne. Erstatningen vedrørende reparation af motor/gear kan aldrig udgøre mere end 75% af motorens/gearets forsikringssum. For hvert enkelt skadestilfælde foretages der følgende aldersfradrag: 1. overstiger motorens/gearets alder ikke 3 år, udgør erstatningen 75% af udgifterne. 2. overstiger motorens/gearets alder 3 år, men ikke 6 år, udgør erstatningen 60% af udgifterne. 3. overstiger motorens/gearets alder 6 år, men ikke 10 år, udgør erstatningen 50% af udgifterne. 4. overstiger motorens/gearets alder 10 år, udgør erstatningen 40% af udgifterne. Stk. 2 Såfremt motorens/gearets reservedele erstattes med nye reservedele, følger disse i aldersmæssigt henseende motorens alder. Stk. 3 Fabriksrenoverede motorer/gear med 1 års dokumenteret nygaranti beregnes som ny motor/gear. 32. Øvrige betingelser vedrørende forsikringen. Stk. 1 For forsikring gælder i øvrigt, i det omfang de kan finde anvendelse, reglerne i Dansk Søforsikrings- konvention af 2. april Stk. 2 Ved tab af menneskeliv og skade på person gælder tillige Forsikringsaftalelovens 95 og 96. Klausul 370 Undtagelse for radioaktiv forurening, kemiske, biologiske, biokemiske og elektromagnetiske våben. (10/11/03). Uanset bestemmelserne i denne police, dækker forsikringen ikke skade, tab, omkostninger eller ansvar, som er en direkte eller indirekte følge af eller skyldes: 1.1 Ioniserende stråling eller radioaktiv forurening forårsaget af atomkernebrændsel, atomaffald eller atomreaktion, 1.2 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved atomkerneanlæg, atomreaktorer eller andre atomkerneinstallationer eller atomkomponenter i forbindelse hermed, 1.3 våben eller anden anordning, i hvilke der anvendes atomenergi, atomkernespaltning (fission) og/eller kernesammensmeltning (fusion) eller anden lignede reaktion, radioaktiv kraft eller substans,

12 1.4 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved radioaktiv substans. Denne undtagelse omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra atomkernebrændsel, når sådanne isotoper fremstilles, transporteres, oplagres eller anvendes kommercielt, i landbruget eller til medicinske, videnskabelige eller andre lignende fredelige formål. 1.5 kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben. Klausul 380 Undtagelse for cyper attack (computer hacking, virusangreb og kriminalitet) (10/11/03) Uanset bestemmelserne i denne police, gælder følgende klausul: 1.1 Med undtagelse af bestemmelsen i 1.2., dækker forsikringen i intet tilfælde skade, tab, omkostninger eller ansvar, som af en direkte eller indirekte følge af anvendelse af computere, computersystemer, computer softwareprogrammer, ondsindede koder, computervira og lignende eller ved brug eller anvendelse af andet elektronisk system med det formål at forvolde skade I de tilfælde, hvor denne klausul er indeholdt i policer, som dækker risici ved krig eller krigslignende begivenheder, oprør eller borgerlige uroligheder, revolution, opstand eller civile optøjer som stammer herfra, eller fjendtlige handlinger af eller mod krigsførende magt, eller terrorisme eller handlinger foretaget ud fra et politisk motiv, vil klausulens pkt. 1.1 ikke medføre tab (som ellers ville være dækket) opstået ved brug af computere, computer systemer eller computer softwareprogrammer eller andre elektroniske systemer i forbindelse med affyring og/eller styringssystem og/eller affyringsmekanisme af eller i våben eller missiler undtages fra dækning. Klausul 5020 Terrorisme Uanset bestemmelserne i nærværende kontrakt eller Dansk Søforsikringskonvention af 2. april 1934, dækker forsikringen ikke skade forårsaget direkte eller indirekte af terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, herunder, men ikke begrænset til, vold eller trussel om anvendelse af vold foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.

FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011

FORSIKRINGSBETINGELSER. for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER. CVRnr. 15435011 FORSIKRINGSBETINGELSER for DE SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER CVRnr. 15435011 FORSIKRINGSBETINGELSER 1. Forsikringsbegæringen og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere