Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 24. juni Tidspunkt: 18:00. Rådhuset Multisalen. Furesø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 24. juni Tidspunkt: 18:00. Rådhuset Multisalen. Furesø Kommune"

Transkript

1 Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2020 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Multisalen Furesø Kommune

2 Møde i Byrådet / Sagsoversigt: 1. Meddelelser Spørgsmål til byrådets spørgetid Anmodning om optagelse af punkt fra Søren Bronée Bronér (I) - udtræden af valggruppe Anmodning om optagelse af punkt fra Carsten Svensson (O) - Etablering af aktiv hjemsendelsesstrategi og hjemsendelsespolitik på flygtninge- og indvandrerområdet Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Mere åbenhed om de politiske beslutninger Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov fra Furesø Byråd og indkaldelse af stedfortræder Beslutning - Godkendelse af revisionsberetning Drøftelse - Budget Beslutning - Tilbagebetaling af brugerbetalinger ifm. COVID Beslutning: Økonomiske konsekvenser af den nye ferielov Beslutning: Betalingsordning/afdragsordning for istandsættelse af private fællesveje Beslutning: Ligestillingsredegørelse Beslutning: Ejerkommunernes fortsatte ejerskab af Indsamling på Tværs I/S Beslutning: Den videre proces for friplejehjem Beslutning: (USS/UNMG) Nybyggeri af hhv. Hareskovhvile og Tibbevangen Beslutning: Aflæggelse af anlægsregnskaber afsluttet i Beslutning: Plan- og Agenda 21-strategi høring Beslutning: Salg af parkeringsareal Drøftelse: 2. Behandling af forslag til boligpolitik - høring Beslutning: Sammensætning af 17.4 udvalg om boligsociale udfordringer Beslutning: Lokalplan 149 Farum Vest og Tillæg 9 til Kommuneplantillæg endelig vedtagelse Beslutning: Farum Fjernvarme - (Lukket punkt)...56 Bilagsoversigt...57 Underskriftsside...59 Furesø Kommune 1

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren orienterer. Sagsfremstilling Borgmesteren orienterer om aktuelle sager. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Byrådet den Velkommen til Søren Bronée Bronér Erhvervsklimaundersøgelse Dansk Byggeri har offentliggjort deres erhvervsklimaundersøgelse. Furesø Kommune får en 29 plads, hvilket er en fremgang på 20 pladser i forhold til sidste år. Især sagsbehandlingstider på byggesager og beskæftigelsesindsatsen bidrager til den bedre score. Grundlovsceremoni for nye statsborgere Ceremoni forventes afholdt omkring den 1. september Regionen har tabt klagesag om miljøvurdering af råstofplanlægningen Afslag på anmodning om genoptagelse af sag om Region Hovedstadens vedtagelse af Råstofplan Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 20. december 2019 afgørelse om at ophæve Region Hovedstadens vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region Hovedstaden. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 28. maj 2020 afslået Region Hovedstadens anmodning om at genoptage behandlingen af klagesagen. Klagenævnet har i klageafgørelsen den 20. december 2019 fastslået, at råstofplanen lider af en væsentlig mangel, da der ikke er foretaget miljøvurdering af interesseområderne omfattet af råstofplanen. Nævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at det vil være muligt allerede på Furesø Kommune 2

4 udpegningstidspunktet at foretage vurdering af en række miljømæssige forhold, eksempelvis de landskabelige og kulturarvsmæssige forhold, selv om den nærmere afgrænsning og karakter af en eventuel fremtidig råstofindvinding på baggrund af en konkret indvindingstilladelse endnu ikke er kendt. Klagenævnsafgørelsen kan indbringes for domstolene, og søgsmålsfristen er 6 måneder efter afgørelsen blev meddelt den 20. december Furesø Kommune er udpeget til den mest elevvenlige kommune Titlen som årets Elevvenlige Kommune er gået til Furesø Kommune fordi organisationen Danske Skoleelever gerne vil anerkende en særlig mærkbar indsats i arbejdet med elevdemokratiet i året, der er gået. Genåbningen Der er ved at være genåbnet over alt med de begrænsninger, som retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne naturligvis medfører. Der er udsendt redegørelse til Byrådet med gennemgang af de seneste tiltag i forhold til genåbning. Der arbejdes med, hvorledes indsatsen for at understøtte erhvervsudvikling og beskæftigelse kan styrkes med yderligere tiltag i samarbejde med erhvervsforeningerne Der er meldt en række puljer ud fra Folketinget, som gennem sommeraktiviteter for børn og ældre, kan give nye forretningsmuligheder for foreningerne og virksomhederne. Der har ikke været indlagte på Regionens hospitaler med Covid-19 siden starten af juni. Det er positivt. Der er dog aktuelt en lille stigning i antallet af smittede i kommunen, hvilket understreger, at vi fortsat skal være meget omhyggelige med at efterleve retningslinjer og de gode råd fra sundhedsmyndighederne. 2. Spørgsmål til byrådets spørgetid Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere. Sagsfremstilling Der er ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd. Furesø Kommune 3

5 Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling. Beslutning i Byrådet den Der var ikke indkommet spørgsmål til byrådets spørgetid. Bilag: 1 Åben Regler for spørgetid inden Byrådets møder /19 3. Anmodning om optagelse af punkt fra Søren Bronée Bronér (I) - udtræden af valggruppe Sagsnr.: 20/9180 Beslutningstema Søren Bronée Bronér (I) har meddelt, at han ønsker nedenstående punkt optaget på dagsordenen. Sagsfremstilling Søren Bronée Bronér (I) har meddelt, at han ønsker nedenstående punkt optaget på det førstkommende byrådsmøde 24. juni Jeg ønsker at udtræde af valggruppe 1 og indtræde i valggruppe 2. Valggruppe 2 ønsker at der sker omkonstituering, således at valggruppe 2 tildeles pladser i fagudvalg og økonomiudvalg efter D Hondts metode. Én plads i alle 5-mands udvalg og to pladser i alle 7-mandsudvalg, incl. økonomiudvalget, samt tildeles yderligere to pladser, i alt 15 pladser. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 4

6 Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling. Beslutning i Byrådet den Byrådet tog til efterretning, at Søren Bronée Bronér (I) meddelte, at han fremover tilhører Valggruppe Anmodning om optagelse af punkt fra Carsten Svensson (O) - Etablering af aktiv hjemsendelsesstrategi og hjemsendelsespolitik på flygtninge- og indvandrerområdet Sagsnr.: 20/9182 Beslutningstema Carsten Svensson (O) har anmodet om optagelse af punkt på byrådets dagorden. Sagsfremstilling Carsten Svensson (O) har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden: Inspireret af mange sammenlignelige kommuner, både i vores nærområde t.eks. Københavns kommune og Dragør kommune, samt rundt i hele landet, ønsker DF, at Furesø Kommune er langt mere aktiv med at hjælpe herboende flygtninge og indvandrere tilbage til deres hjemland, til stor gavn for både kommune og den enkelte. Derfor ønsker vi en hjemsendelsesstrategi og hjemsendelsespolitik indført så hurtigt som muligt, dog senest pr 1/ Vi behøver i Furesø kommune ikke genopfinde den dybe tallerken, men kan lægge os tæt op ad eksisterende politiker og strategier, en metodik som er velkendt i kommunen. Den socialdemokratiske regering, i dette område ved Integrationsminister Mattias Tesfaye, har pr 1.e August 2020, etableret en hjemsendelsesstyrelse beliggende i Birkerød, netop med dette arbejdsområde for øje. Et kommunalt engagement på området, er en forudsætning for styrelsens og regeringens arbejde på området. I dag, er dette lagt bagerst i køen af opgaver i Jobcenteret og primært i form af at der ligger pjecer til afhentning. Dette er klart utilstrækkeligt og ikke i tråd med regeringens arbejde. På jobcenteret kommer der ingen af de personer, der kunne have allerstørst gavn, af at komme tilbage til sit hjemland, til eksempel førtids- og folkepensionister. Alle borgere i Furesø Kommune skal bidrage til samfundet, uanset hvor i verden man er vokset op, og hvilke erfaringer og oplevelser man har med sig. Alle mennesker har ressourcer, Furesø Kommune 5

7 som kan aktiveres i en virksomhed eller i lokalsamfundet. Alle borgere har stor gavn af at bevæge sig på tværs af sociale skel i til eksempel skolesamarbejdet og hverdagslivet. Samtidig skal respekt for danske normer og værdier samt det danske sprog være et naturligt udgangspunkt for al kommunikation og interaktion mellem borgere i kommunen. En samlende forudsætning herfor er, at vi nedbryder de eksisterende parallelsamfund og den voldsomme segregering i Furesø Kommune; Det vil sige områder, hvor beboerne primært færdes i snævre kredse, i meget lille grad deltager i aktiviteter i det omkringliggende samfund, og hvor andre normer, værdier og sprog kan være mere fremherskende end de danske. En stigende bekymring vi oplever i vores kommune, er den øgede undertrykkelse af kvindernes ligestilling og ret til selvbestemmelse over eget liv og egen krop. En anden er den voldsomme modstand mod demokratiet, der fremhersker i nogle af disse parallelsamfund. DF i Furesø, ser ingen grund til, at vi også fremadrettet, bidrager til at fastholde pensionister med indvandrer eller flygtningebaggrund, i en kummerlig tilværelse i deres herværende bolig, når de ville kunne møde og interagere, med langt flere ligesindede, i deres hjemlande, med en væsentligt forbedret økonomi i baghånden. Disse mennesker vil modtage de samme ydelser i hjemlandet, som de er berettiget til her i landet. Deres købekraft i hjemlandet, er væsentligt bedre end her ilandet. Der bliver desværre aktivt misinformeret, om de særdeles gode økonomiske vilkår fra statens side, i parallelsamfundene, alt i et forsøg på at fastholde de ældre. Folk tror de bliver smidt ud ; men virkeligheden er en ganske anden. De økonomiske konsekvenser for en kommune som vores, er ganske voldsomme og vi kunne undgå en række velfærdsbesparelser, om vi havde ageret i tide. Vedlægger Finansministeriets svar af 9.e april 2018, som svar på Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalgets spørgsmål nr Af denne fremgår det meget tydeligt, at hver eneste repatriering, udover at gavne den enkelte, også bidrager med et stort 7 cifret beløb i besparelser, til den samlede samfundsmæssige kasse. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling. Furesø Kommune 6

8 Beslutning i Byrådet den Carsten Svensson (O) trak sit forslag, idet Jesper Larsen på Venstres vegne foreslog, at forslaget sendes til yderligere behandling i Udvalg for beskæftigelse og erhverv. For Jesper Larsens forslag stemte 6: Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten. Mindretalsudtalelse fra Carsten Svensson (O): Dansk Folkeparti finder det ejendommeligt, at den Socialdemokratiske byrådsgruppe går direkte imod sit eget lands statsminister. Bilag: 1 Åben Besparelser ved repatriering 65120/20 5. Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Mere åbenhed om de politiske beslutninger Sagsnr.: 20/9191 Beslutningstema Øjvind Vilsholm (Ø) har anmodet om optagelse af punkt på dagsordenen. Sagsfremstilling Øjvind Vilsholm (Ø) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen: Beslutningstema Byrådet skal beslutte om man ønsker at give borgerne bedre mulighed for at følge med i den politiske beslutningsproces. Sagsfremstilling Det har gennem mange år været praksis i Furesø Kommune, at punkter på byrådets og udvalgenes dagsordner holdes lukket for offentligheden, selvom det ikke er strengt nødvendigt. Det gælder dels dagsordenspunkter, som ved en fejl er kommet på lukket dagsorden, dels punkter som let kan gøres offentlige, fordi kun enkelte oplysninger ikke må komme til offentlighedens kendskab og derfor kan henlægges til et bilag. Dertil kommer, at man i Furesø Kommune ikke kan læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det gælder også, selvom man som regel kan søge aktindsigt og få adgang til præcis de samme oplysninger. Furesø Kommune 7

9 Det gælder f.eks. når et salg af en kommunal grund eller bygning er afsluttet. Her er der nemlig mulighed for at få adgang til referatet via aktindsigt. I stedet for at henvise borgerne til at søge aktindsigt, bør referatet gøres umiddelbart tilgængeligt på kommunens hjemmeside. I Frederikshavn Kommune har man i mange år valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen. Økonomiske konsekvenser Ikke umiddelbart. Det kan dog koste nogle medarbejdertimer at gennemgå historiske byrådsog udvalgsdagsordner. Borgerinddragelse Ja Lovgrundlag Forvaltningsloven og den kommunale styrelseslov. Det videre forløb Sagen sendes til videre behandling i økonomiudvalget Indstilling Enhedslisten foreslår, at byrådet beder forvaltningen om at sørge for maksimal åbenhed i de politiske dagsordner og dermed sørger for, at fortrolige oplysninger, hvis det kan lade sig gøre, kun optræder i bilag, således at sagsfremstillinger gøres offentligt tilgængelige. Enhedslisten foreslår desuden at Furesø Kommune indfører samme praksis i som Frederikshavn Kommune og foreslår derfor, at byrådet beder økonomiudvalget om at sørge for, at der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside så snart, det er lovligt at lægge referatet frem. tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, så de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart det er muligt. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 8

10 Indstilling. Beslutning i Byrådet den Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 6. Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov fra Furesø Byråd og indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 17/25940 Beslutningstema Byrådsmedlem Egil F. Hulgaard (C) har anmodet om orlov fra Furesø Byråd fra den 31. juli Egil F. Hulgaard er 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti i Folketinget. Det forventes, at Mette Abildgaard bevilliges orlov fra Folketinget fra den 31. juli 2020, og at Egil F. Hulgaard indkaldes som 1. stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt og godkende anmodning om orlov. Sagsfremstilling Medlem af Furesø Byråd Egil F. Hulgaard (C) har anmodet om orlov fra hvervet som medlem af Furesø Byråd fra den 31. juli Folketinget vil senest den 23. juni behandle ansøgning om orlov fra folketingsmedlem Mette Abildgaard. Under forudsætning af, at Folketinget godkender ansøgningen, anmoder Egil F. Hulgaard om orlov fra 31. juli 2020 og indtil videre, dog forventeligt 5-6 måneder. Byrådet skal tage stilling til anmodningen fra Egil F. Hulgaard og samtidig tage stilling til om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt. Ifølge styrelseslovens 15, stk. 2 indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, såfremt et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis liste er Cecilia Zade Iseni. Cecilia Zade Iseni er bosiddende i Furesø Kommune og opfylder betingelserne og er valgbar. Cecilia Zade Iseni vil være medlem af Furesø Byråd fra den 1. august 2020 og indtil Egil F. Hulgaard vender tilbage, dog senest til valgperiodens udløb den 31. december Egil F. Hulgaard er ved det konstituerende møde, efter reglerne i den kommunale styrelseslov 24, stk. 2, valgt af valggruppe 1 til disse poster: Furesø Kommune 9

11 Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt Valgstyrer Medlem af Folkeoplysningsudvalget Medlem af Musikskolebestyrelsen Medlem af Erhvervskontaktudvalget Stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen for kommunale valg Stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg Personlig suppleant for Jakob Mortensen i Hegnssynet Personlig stedfortræder for Jakob Mortensen, som vurderingsmand ved Mark- og vejfred. Særlige krav: Vurderingsmænd ved Mark- og vejfred: Personer der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Hegnssyn: Det følger af loven, at mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Ingen, der har opnået en alder af 60 år er pligtig til at modtage beskikkelse. Foreningen af Hegnssyn har gjort opmærksom på, at et hegnssynsmedlem skal være myndigt og uberygtet, at der kræves et rimeligt kendskab til lokale forhold og egnens skikke, samt en vis sagkundskab hos hegnsynsmændene, og at hegnsynsmændene må kunne sætte sig ind i hegnslovens vanskelige bestemmelser. Det fremgår af 14, stk. 6 i forretningsorden for Furesø Byråd, at Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Økonomiske konsekvenser Efter reglerne ydes der vederlag i op til 3 måneder til et byrådsmedlem, der har orlov grundet arbejdsmæssige forhold. Der ydes tillige vederlag til stedfortræderen. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2 og 24, stk. 2 Lov om kommunale valg 103 Forretningsordenen for Furesø Byråd 14, stk. 6 Vederlagsbekendtgørelsen 30 Furesø Kommune 10

12 Det videre forløb Byrådet har beslutningskompetencen. Indstilling Forvaltningen indstiller, at byrådet 1. godkender Egil F. Hulgaards anmodning om orlov 2. godkender, at betingelserne for Cecilia Zade Isenis indtræden i Furesø Byråd er opfyldt. Forvaltningen indstiller, at Valggruppe 1 udpeger: 3. et medlem til Udvalg for byudvikling og bolig 4. et medlem til Udvalg for kultur, fritid og idræt 5. en valgstyrer 6. et medlem til Folkeoplysningsudvalget 7. et medlem til Musikskolebestyrelsen 8. et medlem til Erhvervskontaktudvalget 9. en stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen for kommunale valg 10. en stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen for Folketingsvalg 11. en personlig suppleant for Jakob Mortensen i Hegnssynet 12. en personlig stedfortræder for Jakob Mortensen, som vurderingsmand ved Mark- og vejfred. Beslutning i Byrådet den og 2. godkendt. 3.: Susanne Mortensen (C) indtræder 4.: Cecilia Zade Isenis (C) indtræder 5.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget 6.: Cecilia Zade Isenis (C) indtræder 7.: Cecilia Zade Isenis (C) indtræder 8.: Lars Carstensen (C) indtræder 9.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som stedfortræder 10.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som stedfortræder 11.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som suppleant 12.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som stedfortræder. Susanne Mortensen (C) udtræder af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse og Cecilia Zade Isenis (C) indtræder i udvalget. 7. Beslutning - Godkendelse af revisionsberetning 2019 Sagsnr.: 20/314 Furesø Kommune 11

13 Beslutningstema Økonomiudvalget og Byrådet skal drøfte og godkende Revisionsberetningen vedrørende regnskab Byrådet skal på denne baggrund endeligt godkende regnskabet for regnskabsår Sagsfremstilling PriceWaterhouseCoopers (PWC) har fremsendt Revisionsberetning af 10. juni 2020 vedrørende årsregnskabet 2019 for Furesø Kommune. I henhold til Styrelsesloven skal revisionsberetningen og forvaltningens kommentarer forelægges Byrådet inden udgangen af september måned. Revisionen påser i den forbindelse blandt andet, at regnskab og årsberetning i sin helhed giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning, og at der aflægges et revisende årsregnskab Hovedkonklusionen i revisionsberetningen for 2019 er blandt andet følgende: Kommunens eksterne revision har gennemgået kommunens regnskab for 2019, og den foretagne revision har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen, hvilket betyder, at kommunens regnskab er forsynet med en blank revisionspåtegning. Det er revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen bemærker, på baggrund af den foretagne revision ift. IT-sikkerhed, at de generelle it-kontroller hos Furesø Kommune er på et meget tilfredsstillende niveau. Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden Revisionen har givet anledning til én revisionsbemærkning på beskæftigelsesområdet, vedrørende Jobafklaringsforløbet: Der er konstateret fejl i de gennemgåede sager vedrørende Jobafklaringsforløb. Det er revisors vurdering, at der er tale om systematiske fejl, som ikke er i overensstemmelse med lovens bestemmelser, idet der blandt andet er tale om manglende rettidighed i forbindelse med forelæggelse af sagen for rehabiliteringsteamet og deraf følgende forsinkelse, samt ikke tilstrækkelige konkretisering af beskæftigelses- eller uddannelsesmålsætninger i rehabiliteringsplanen jf. lovgivningens bestemmelser. Endvidere er det under revisionen konstateret, at der ikke er foretaget ledelsestilsyn på området vedrørende Jobafklaringsforløb, hvorfor det anbefales, at ledelsestilsynet omkring Jobafklaringsforløbet fremadrettet inkluderes i kommunens eksisterende ledelsestilsyn. I revisionsberetningen er det i relation til ovenstående anført at: Kommunen oplyser blandt andet, at Jobcenter Furesø har været opmærksomme på forbedringspotentialet vedrørende konkretisering af målsætningerne for borgerne ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb samt at sikre bedre udviklingsplaner for borgerne med en øget andel af genoptræning ud på arbejdspladser. Furesø Kommune 12

14 Endvidere er det oplyst, at Jobcenter Furesø i 4. kvartal 2019 er påbegyndt et udviklingsforløb for sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og ledere, for at kvalificere arbejdsgange, indsatser mv. Forløbet startede allerede i foråret 2019 med en analyse udarbejdet sammen med Arbejdsmarkedskontor Øst. I udviklingsforløbet, som startede i 4. kvartal 2019, har medarbejdere og ledere i gennem en række workshops beskrevet arbejdsgange og besluttet nye måder at udføre sagsbehandling og indsats for at øge effekten og kvaliteten. Der udstår endnu nogle kompetenceudviklingsdage i 2020 pga. Covid-19 situationen. For så vidt angår elementet omkring jobafklaringssagernes forelæggelse for rehabiliteringsteamet, så var ventetiden forinden Covid-19 på under 4 uger, og proceskravet var dermed overholdt. Juridisk-kritisk og forvaltningsrevision Revisionens gennemgang af områderne har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er vurderingen, at Furesø Kommune har tilrettelagt en god budgetprocedure samt overordnet styring på kapacitetsbehovet. Som led i den udførte juridisk-kritiske revision af har revisionen set på områderne: Lov om kommunernes styrelse Byrådets/fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler Låne- og deponeringsregler Politikker- og medarbejderbeskatning Opkrævning af garantiprovision I forhold til punktet om opkrævning af garantiprovision anbefaler revisionen, at kommunen i samarbejde med andre kommuner og KL sikrer, at praksis for opkrævning af garantiprovision afklares, og at praksis dermed fremmedrettet følger KL s budgetvejledning. Endvidere anbefaler de, at kommunen får etableret en politik for fastsættelse markedsprisen og hyppigheden for re-vurderinger af disse. Økonomiudvalget vil hurtigst muligt få forelagt udkast til fremadrettede retningslinjer for opkrævning af garantiprovision, og disse vil efterfølgende blive skrevet ind i en revision af kommunens økonomistyringsprincipper. Som bilag til sagen er vedlagt den endelige revisionsberetning for 2019 samt bilag 2-3 til revisionsberetning af 10. juni. Vedhæftet i bilag 3 findes brev, som efterfølgende tænkes sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som opfølgning på revisionens bemærkning. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen. Furesø Kommune 13

15 Lovgrundlag I henhold til den kommunale styrelseslov 45 skal Byrådet gennemgå og tage stilling til revisionens bemærkninger til beretningen. Det videre forløb Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådets behandling den 24. juni Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at: Revisionsberetning vedr. Årsregnskab 2019 godkendes Årsregnskab 2019 for Furesø Kommune godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Senest ved gennemgangen af regnskab 2020 skal der foreligge en gennemgang af kommunens garantier. Beslutning i Byrådet den Indstillingen blev godkendt. For stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten. Imod stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Venstre stemmer imod, idet der ikke som besluttet i byrådet foreligger en gennemgang fra revisionen af kommunens garantier. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Revisionsberetning 2019 (PriceWaterhouseCoopers) 58188/20 2 Åben Bilag 2 - Revisionsberetningens bilag 2 og 3 (PriceWaterhouseCoopers) 58191/20 3 Åben Bilag 3. Brev til STAR vedr. revisionsbemærkning 57986/20 8. Drøftelse - Budget Sagsnr.: 20/5989 Beslutningstema Med henvisning til budgettidsplanen skal udvalget have forelagt de foreløbige rammer for budget Sagen forelægges efterfølgende også Byrådet til orientering. Furesø Kommune 14

16 Sagsfremstilling Budgetrammerne for tager udgangspunkt i det vedtagne budget Herudover bygger budgettet på regnskab De økonomiske virkninger af Økonomiaftalen samt indtægtssiden ift. skat, tilskud og udligning er ikke indarbejdet i Totalbudgettet endnu, idet de endelige beløb vedr. tilskud og udligning for de enkelte kommuner først er endelig opgjort med Social- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding, der forventes klar primo juli Oplysningerne vil være klar og indarbejdet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august måned. Totalbudgettet i bilag 1 er derfor alene opdateret på udgiftssiden på dette tidspunkt. Der er i totalbudgettet indarbejdet det første bud på revideret anlægsprogram, PLfremskrivning af driften ud fra nye PL-skøn i ØA21, forslag til tekniske korrektioner og samlet forslag til besparelses- og effektiviseringskatalog. Der er ikke indarbejdet eventuel effekt af låneoptagelse i 2020 ift. fremrykkede anlægsforslag fra 2021 til Hovedtrækkene og væsentlige elementer i budgetlægningen er beskrevet nærmere i bilag 2, budgetnotat version 2. Aftale om kommunernes Økonomi for 2021 KL og Regeringen har den 29. maj 2020 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021, herunder også aftale om den kompensation for de coronarelaterede indsatser, som regeringen i Aftale om kommunernes økonomi i relation til COVID-19 stillede i udsigt. Jf. bilag 6. Forvaltningen vil på byrådets budgetseminar den 26. juni orientere nærmere om aftalens indhold, og de konkrete konsekvenser vil blive indarbejdet i Totalbudgettet for Budget , som forelægges Økonomiudvalg og byrådet i august i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet. En række af hovedelementerne i aftalen er: Et løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. til demografi samt udgiftspres på det specialiserede socialområde og opgaveglidning på sundhedsområdet. Enighed om at kommunerne i 2021 kan frigøre yderligere i 0,5 mia. kr. ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og yderligere 0,25 mia. kr. via velfærdsprioritering gennem interne effektiviseringer Pris- og lønreguleringerne nedjusteres væsentligt ift. tidligere forudsatte niveauer fra 2,7 til 2,3 i 2020 og fra 2,5 til 1,5 i 2021 Anlægsrammen løftes fra 19,2 mia. kr. til samlet 21,6 mia. kr. Heraf gives 1 mia. kr. til grønne investeringer. De 1,2 mia. kr. skal egenfinansieres af kommunerne, lånefinansiering udgør 0,65 mia. kr. og den resterende del løftes via bloktilskuddet. Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale og en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Der foretages en midtvejsregulering på overførselsområdet for 2020, hvor der pt. afventes en udmelding på kommuneniveau. Kommunerne kompenseres for de corona-relaterede udgifter frem til 10. maj. Kompensationen sker til kommunerne under ét via bloktilskuddet, dog således at en Furesø Kommune 15

17 del af udgifterne til værnemidler afregnes direkte via kommunernes indkøbsfællesskab for værnemidler, KVIK. Der er aftalt at genforhandle senere på året, når der er større klarhed over det videre forløb for COVID-19 og kommunernes samlede merudgifter. Kompensationen er nærmere beskrevet i bilag 3. Der sker en fortsat fastfrysning af bidraget til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Effektiviseringer og besparelser: I Budget er der indarbejdet uudmøntede besparelser for 20 mio. kr. årligt, som skal udmøntes i de efterfølgende årlige budgetforhandlinger. Forvaltningen er undervejs med et foreløbigt katalog med forslag til effektiviseringer og besparelser på samlet ca. 26 mio. kr. i 2021, stigende til ca. 48 mio. kr. i Der er arbejdet med at finde besparelser, der kan dække de uudmøntede besparelser i både 2021 og 2022, da der er aftalt en toårig budgetaftale. Katalogets forslag drøftes på budgetseminaret den 26. juni, og forvaltningen arbejder herefter videre med at kvalificere forslagene frem mod fagudvalgenes drøftelse af forslagene på augustmøderne. En nærmere prioritering af de enkelte forslag set i forhold til bl.a. byrådets strategiske 2030-mål vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger. Forvaltningens tekniske korrektioner til budgettet: Forvaltningen har gennemgået budgetrammerne og foreslår en række tekniske korrektioner blandt andet som følge af udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v. Forvaltningens første bud på tekniske korrektioner af budgetrammerne på driften på ca. 12 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023 og ca. 19 mio. kr. i De væsentligste korrektioner er en opjustering af budgettet til det specialiserede voksenområde og til det specialiserede børneområde, øgede udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner og en nedjustering af indtægtsbudgettet ift. førtidspensioner. Der er endnu ikke indarbejdet tekniske korrektioner på beskæftigelsesområdet, da de skal ses i sammenhæng med budgetgarantien og indtægtssiden. Korrektionerne til budgettet fremgår udvalgsopdelt af sagens bilag 4 (heri bilag 4a-4i). Derudover er der vedlagt 8 uddybende notater om en række af de større korrektioner i bilagene. Korrektionerne vil løbende blive tilpasset fx udmeldinger om DUT-reguleringer m.v. hen over sommeren og tilgår fagudvalgene til drøftelse i august. De tekniske korrektioner kan blive justeret helt frem til budgetvedtagelsen som følge af fx politisk prioritering af nye anlægsforslag, som har afledte driftsudgifter. Anlæg I Økonomiaftalen for 2021 er kommunernes samlede anlægsniveau fastsat til 21,6 mia. kr. i Forvaltningen har med afsæt i det vedtagne budget udarbejdet et revideret forslag til anlægsprogram for Budget , hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt. Dog er Furesø Kommune 16

18 den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke projektet omkring taget på Farum svømmehal samt en lang række øvrige anlægsinvesteringer for i alt 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af COVID-19. Derudover er der alene foretaget ændringer som følge af justeret periodisering af enkelte anlægsprojekter og som følge af, at der er indarbejdet 4 konkrete anlægsforslag, som forvaltningen vurderer er nødvendige nye anlægsinvesteringer i 2021 for at kunne opretholde nuværende drift og serviceniveau. Forvaltningen har derudover udarbejdet en oversigt over mulige yderligere forslag til anlægsprojekter i perioden , jf. fane 3 i bilag 5. De yderligere forslag skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget Anlægsforslagene bliver indledningsvist drøftet ved Byrådets budgetseminar den 26. juni Herefter behandles de på fagudvalgsmøderne i august og efterfølgende ved 1. behandlingen af budgettet d. 26. august 2020 i Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser De samlede økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget frem mod 1. og 2. behandling af budget i Økonomiudvalget og Byrådet i august og oktober. Borgerinddragelse Budgettet sendes i offentlig høring i perioden 3-23 september 2020 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 2. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 17. september. Lovgrundlag Kommunens Principper for Økonomistyring og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv. Det videre forløb Sagen forelægges Byrådet til orientering. Byrådet drøfter forvaltningens 1. udkast til besparelses- og effektiviseringsforslag for Budget på byrådets budgetseminar den 26. juni. HovedMed deltager i en del af budgetseminaret og indgår i en drøftelse om budgetforslagene. Revideret budgettidsplan som følge af flytning af budgetseminar i september er vedlagt i bilag 7. Fagudvalgene behandler forslag til tekniske korrektioner, anlægsforslag og besparelses- og effektiviseringsforslag for Budget i august. Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 26. august og Byrådet den 2. september. Der afholdes budgetseminar for byrådet den august. Økonomiudvalget 2. behandler budgettet den 30. september og Byrådet vedtager den 7. oktober. Furesø Kommune 17

19 Indstilling Forvaltningen indstiller, at de foreløbige budgetrammer for tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning idet der ikke er taget stilling til anlægsforslag, tekniske korrektioner mv. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Udkast til Totalbudget pr /20 2 Åben Bilag 2. Budgetnotat version 2 - juni /20 3 Åben Bilag 3. COVID-19 kompensation i Økonomiaftalen af 29. maj /20 4 Åben Bilag 4 - Tekniske korrektioner Budget (bilag 4-4i) 59254/20 5 Åben Bilag 4a 1 - ØU Teknisk korrektion nr. 9. Særligt dyre enkeltsager /20 nye regler fra Åben Bilag 4c 1 - UDF Teknisk korrektion nr. 3. Foranstaltning til børn og 59145/20 unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber) 7 Åben Bilag 4g 1 - USS Teknisk korrektion nr. 3. Demografi visiterede timer 59147/20 8 Åben Bilag 4g 2 - USS Teknisk korrektion nr. 4 Tilgang det specialiserede 59148/20 voksenområde årgangene 2002 og Åben Bilag 4g 3 - USS Teknisk korrektion nr. 5. Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 59149/20 10 Åben Bilag 4g 4 - USS Teknisk korrektion nr. 6. Vederlagsfri fysioterapi 59150/20 11 Åben Bilag 4g 5 - USS Teknisk korrektion nr.8. Køb af plejeboligpladser i 59151/20 andre kommuner 12 Åben Bilag 4g 6 - USS teknisk korrektion nr. 9. Solgaven daghjemspladser 59153/20 13 Åben Bilag 5 - Anlægsprogram /20 14 Åben Bilag 6. Aftale om kommunernes økonomi 2021.pdf 57990/20 15 Åben Bilag 7. Revideret politisk budgettidsplan 57989/20 9. Beslutning - Tilbagebetaling af brugerbetalinger ifm. COVID-19 Sagsnr.: 20/4316 Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, i hvilket omfang opkrævede brugerbetalinger for ikke afholdte aktiviteter i corona-nedlukningsperioden skal tilbagebetales til borgerne. Furesø Kommune 18

20 Sagsfremstilling På grund af COVID-19 og nedlukningen af store dele af det danske samfund i perioden 12. marts og frem har mange kommunale tilbud været lukket i perioder frem til hhv. 15. april og 10. maj. For nogle tilbud har nedlukningsperioden være yderligere forlænget. På en række områder er der i perioden fortsat opkrævet brugerbetaling til trods for, at flere tilbud har været lukket ned for brugerne. De indgåede aftaler mellem KL og regeringen omkring nedlukning og genåbning af tilbud på de forskellige kommunale områder betyder, at der på nogle områder er et krav om, at kommunerne skal tilbagebetale, mens det på andre områder er op til en kommunal prioritering, hvorvidt der skal ske en tilbagebetaling, og på andre områder er der ikke hjemmel til at foretage tilbagebetaling fx dagtilbud i nedlukningsperioden. Beslutningen omkring tilbagebetaling bør træffes samlet på tværs af områderne, så den samlede økonomiske udgift vurderes. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med opgørelsen af de coronarelaterede udgifter, og der bør derfor udvises forsigtighed ift. disponeringer af hensyn til kommunens samlede økonomi i Som det fremgår af bilag 3 til punkt 3 på denne dagsorden bliver kommunerne ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL af 29. maj kompenseret for corona-relaterede udgifter i 2020 frem til den 10. maj. Kompensationen sker for kommunerne under ét, og samlet set vurderer forvaltningen, at Furesø kommune med kompensationen vil have en nogenlunde balance ift. de faktisk afholdte corona-relaterede udgifter, der er indberettet til KL frem til 10. maj. Opgørelsen er dog forbundet med stor usikkerhed, og det må forventes, at yderligere merudgifter registreres i den kommende tid. Beslutningen om eventuel tilbagebetaling af opkrævet brugerbetaling i nedlukningsperioden bør træffes med dette i mente. Der sker en justeret opgørelse af corona-relaterede udgifter i efteråret mellem KL og regeringen, men der er ikke garanti for yderligere kompensation, ligesom en eventuel yderligere kompensation under alle omstændigheder igen vil ske til kommunerne under ét. I henhold til de indgåede aftaler er der krav om, at kommunerne skal tilbagebetale på følgende områder: Særskilt opkrævning for madordning til dagtilbud, hvis der ikke er tilbudt madordning efter genåbningen fra 15. april. Forældrebetaling for dagtilbud og FFO-tilbud, hvis der ikke har været et åbent tilbud til forældrene efter genåbningen 15. april. Det betyder, jf. bilag 1, at der i Furesø skal ske tilbagebetaling for en række FFO2 og FFO3 tilbud, som først er åbnet senere end 15. april. Derudover skal der tilbagebetales for madordning i 4 af kommunens børnehaver. Der er opkrævet brugerbetaling på følgende områder, selvom borgerne ikke har haft adgang til de pågældende tilbud: Forældrebetaling for frokostordning i daginstitutioner (4 dagtilbud) efter genåbning og frem til 25. maj Forældrebetaling for FFO for klasse efter genåbning og frem til 18. maj Forældrebetaling for FFO for klasse efter genåbning og frem til 18. maj for de fleste Furesø Kommune 19

21 Musikskolerne betaling for den del af undervisningen, der ikke er erstattet af virtuel undervisning Kørsel til Lillevangs Dagtilbud - visiteret tilbud tilbagebetaling af opkrævet kørsel Borgeres betaling for hold på Skovgården delvis tilbagebetaling for 1. halvårs aktiviteter Planlagte ture og rejser på voksenområdet, der ikke kan gennemføres, hvor der er opkrævet deltagerbetaling tilbagebetaling i det omfang, at turene ikke gennemføres I bilag 1 fremgår mere detaljeret opgørelse af, hvad der er opkrævet af brugerbetaling på de enkelte områder, samt krav til og muligheder for eventuel tilbagebetaling. Her fremgår også til orientering de områder, hvor der er opkrævet deltagerbetaling, men hvor tilbagebetaling ikke vurderes relevant. Økonomiske konsekvenser Afhænger af de valgte prioriteringer, jf. bilag 1. Hvis der alene tilbagebetales for de områder, hvor der er krav om, der skal ske tilbagebetaling, vil udgiften udgøre ca. 0,6 mio. kr. Hvis der tilbagebetales på alle de områder, hvor der er opkrævet brugerbetaling for tilbud, som ikke har været åbne for borgerne, vil den samlede udgift udgøre ca. 1,0 mio. kr. Den beregnede statslige kompensation for coronaudgifter i kommunerne udgør i den foreløbige beregning ca. 8,5 mio. kr., hvoraf de ca. 7,35 mio. kr. skal dække de udgifter, der reelt er afholdt og opgjort i kommunen frem til 10. maj, jf. bilag 3 til punkt 3 på denne dagsorden. Dertil kommer de 0,6 mio. kr. i brugerbetalinger, som skal betales tilbage, jf ovenfor, som også skal dækkes af kompensationen. Dermed er ca. 8 mio. kr. af den samlede kompensation disponeret, hvis de faktiske udgifter skal dækkes. Der registreres pt. yderligere merudgifter, som ikke er blevet medtaget i indrapporteringen til KL, og som løbende opgøres. Dertil kommer, at merudgifterne i private tilbud også skal indregnes ift. kompensationsdækningen ud fra et balanceret hensyn, og disse udgifter er pt. ikke opgjort. Samtidig er der også en række mindreudgifter, som også først nu kan opgøres gradvist, fx til kørsel. Det anbefales derfor, at de sidste 0,5 mio. kr. af den statslige kompensation reserveres til dækning af yderligere opgjorte corona-relaterede udgifter, og at der derfor ikke anvendes yderligere midler til tilbagebetaling af brugerbetaling på de områder, hvor der ikke er et skal-krav om tilbagebetaling. Dette ud fra et forsigtighedsprincip ift. kommunens samlede økonomi, da den sidste del af kompensationen evt. skal anvendes til at dække reelt afholdte merudgifter for at undgå budgetoverskridelser og sikre en samlet balance i regnskab Det anbefales, at der på ØU i august forelægges en samlet sag, hvor forslag til kompensationens endelige fordeling på bevillingsområder ift. de faktisk afholdte udgifter bliver forelagt. Borgerinddragelse Ikke relevant i denne sag. Furesø Kommune 20

22 Lovgrundlag Diverse udmeldinger fra regeringen i relation til nedlukning af Danmark pga. COVID-19, herunder særligt Aftale af 22. april 2020 mellem regeringen og alle Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning (COVID-19). Det videre forløb Sagen forelægges efterfølgende til byrådets beslutning. Byrådets beslutning om tilbagebetalinger vil blive indarbejdet på de kommende budgetopfølgninger for Samlet sag om coronakompensationens udmøntning ift. faktisk afholdte merudgifter forelægges ØU i august. Indstilling Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at Der sker tilbagebetaling for madordning i de fire dagtilbud, hvor der i genåbningsperioden ikke har været tilbudt madordning, da der er et skal-krav om tilbagebetaling. Der sker tilbagebetaling for de FFO-tilbud, der ikke har været åbne i genåbningsperioden, da der er et skal-krav om tilbagebetaling. At der af hensyn til kommunens samlede økonomi ikke sker yderligere tilbagebetaling. Beslutning i Økonomiudvalget den Venstre og Enhedslisten foreslog, at der sker tilbagebetaling af alle de opkrævede brugerbetalinger. For stemte 2: Venstre og Enhedslisten. Imod stemte 5: Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre. Indstillingen anbefales med præcisering af, at der først på et senere tidspunkt tages stilling til evt. yderligere tilbagebetalinger i indstillingens punkt 3. For stemte 5: Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre. Imod stemte 2: Venstre og Enhedslisten. Gustav Juul (V) og Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Venstre og Enhedslisten ønsker, at borgerne skal have tilbagebetalt det fulde beløb af de brugerbetalte ydelser, hvor de ikke har fået det, de har betalt for. Beslutning i Byrådet den Godkendt. For stemte 14: Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre Imod stemte 7: Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance ønsker, at borgerne skal have tilbagebetalt det fulde beløb af de brugerbetalte ydelser, hvor de ikke har fået det, de har betalt for. Furesø Kommune 21

23 Bilag: 1 Åben Bilag 1. Samlet overblik over brugerbetalinger - overvejelser om tilbagebetaling pga. corona.pdf 59228/ Beslutning: Økonomiske konsekvenser af den nye ferielov Sagsnr.: 20/7058 Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende, at der etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov, og at puljen finansieres ved opkrævning af bidrag til feriepuljen svarende til 0,4 pct. af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Økonomiudvalget skal endvidere godkende, at beslutningen indarbejdes i det videre arbejde med Budget 2021, og at sagen videresendes til byrådet til endelig godkendelse. Sagsfremstilling Den nye ferielov implementerer aspekter af EU s direktiv om arbejdstidens tilrettelæggelse. Loven bygger på samtidighed i optjening og afvikling af betalt ferie i modsætning til den nuværende ferielov, der bygger på et optjeningsprincip med op til 16 måneders forskel på optjening af ferieret og ret til at afvikle det optjente. Udover nye ferieregler indeholder loven også bestemmelser om en overgangsordning mellem de 2 principper, hvor der indføres en indefrysningsperiode på 12 måneder, hvor optjente feriepenge ikke må udbetales, men skal hensættes i en fond. Fonden hører under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), som forvalter feriepengene fra overgangsåret. Fonden sørger for, at det indbetalte bevarer sin købekraft ved forrentning svarende til den forventede lønudvikling. Feriepengene udbetales herefter til den ansatte ved opnåelse af folkepensionsalderen dog tidligst i oktober Kommunen har også tidligere udbetalt feriepenge til de ansatte ved fratræden, men hidtil har dette været finansieret indenfor rammen, idet nyansatte ikke har haft ret til ferie med løn, og det derfor har givet råderummet. Med overgangen til samtidighedsferie bortfalder denne finansieringsmulighed. Den nye ferielov gældende fra 1. september 2020 medfører derfor, at Furesø kommune skal finde finansiering for afregningen af indeholdte feriepenge fra perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 svarende til 140 mio. kr. (lønniveau 2021) beregnet ud fra de konkrete ansatte pr. sept Afregningen skal foregå over de næste godt 50 år, hvor nuværende ansatte ved opnåelse af deres personlige pensionsalder skal have udbetalt de indeholdte feriepenge. Mulige scenarier: For ikke at belaste arbejdsgivernes økonomi unødigt hårdt, er der etableret 3 valgmuligheder for afregning af indefrosne midler til feriefonden. Valg af model afhænger af kommunens økonomiske muligheder og politiske prioriteringer, herunder kommunens nuværende størrelse Furesø Kommune 22

24 på kassebeholdningen og den forventede fremtidige kassebeholdning. Udvalgte illustrationer og af modeller m.v. er vedlagt i bilag Betaling Up front : De indefrosne midler betales på én gang til feriefonden, som forrenter pengene frem til udbetalingen. Vurdering: Kommunens kassebeholdning tillader ikke en engangsbetaling på 140 mio. kr. Hvis udgiften skulle finansieres ved engangsreduktion i den kommunale lønsum for 2021 ville det svare til en reduktion af de samlede lønbudgetter med 10 pct. 2. Løbende afregning: De indefrosne midler inkl. forrentning afregnes til Fonden når medarbejderne får krav på udbetaling. Vurdering: Udsvingene i antallet af medarbejdere, der går på pension vil give store udsving i den faktiske opkrævning hvert år, og budgetlægningen på de enkelte enheder vil derfor ikke være styrbar. Dertil kommer administration af ordningen frem til udløb i Gradvis afregning: De indefrosne midler afregnes over en årrække til fonden med et beløb højere end det pligtige. Der vil også her ske forrentning af de indefrosne feriepenge. Vurdering: Kommunen indbetaler et fast årligt beløb til fonden. Indbetalingen finansieres ved opkrævning af bidrag til feriepuljen med en fast procentsats af lønsummen. En procentsats på 0,4 pct. sikrer den nødvendige indbetaling til puljen, så kommunens betalingsforpligtigelse kan indfris årligt, og den samlede afregning vil være afsluttet i En procentsats på 0,4 pct. svarer til ca. 5,3 mio. kr. årligt. De enheder, hvor der ikke er en personaleomsætning vil have uændrede udgifter til feriepenge, men en lavere lønsum til rådighed pga. betalingen til indefrysningen. I en enhed, der ansætter mange nye medarbejdere, vil der fremover skulle afholdes mere betalt ferie i det første ansættelsesår, end det er tilfældet pt. Til gengæld skal de medarbejdere, der forlader kommunen, ikke længere skal have udbetalt lige så meget ferie ved fratrædelsen. Der er mange forhold ift. ansættelser og opsigelser, som påvirker udgifterne til afregning af ferie i kommunens enkelte enheder, og i de enkelte enheder vil ændringerne ift. den nye ferielov opleves som en belastning eller en lempelse af deres budgetramme afhængig af personaleomsætningen. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen indstiller, at model 3 vælges, da denne vurderes at være mest hensigtsmæssig ift. budgetstyringen i de enkelte enheder. Der vil derfor hvert år blive konteret bidrag på enhedernes lønbudgetter. Bidragene afregnes årligt til fonden indtil forpligtigelsen er indfriet. Afregningen i 2021 er ekstraordinær høj, idet den omfatter såvel ansatte, som når folkepensionsalderen i 2020 og 2021, samt ansatte som allerede inden 2020 havde opnået folkepensionsalderen. Således skal der afregnes minimum 7,0 mio. kr. i Afregningen vil derfor ikke helt kunne rummes indenfor 0,4 pct. af de afsatte lønbudgetter, hvorfor en afregning på 0,5 pct. vil være nødvendig i Furesø Kommune 23

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00 Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Gustav Juul (Venstre), Lars Carpens (Venstre), Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019. Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Møde i Økonomiudvalget

Møde i Økonomiudvalget Møde i Økonomiudvalget Åben Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2019 Tidspunkt: 17:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune Sagsoversigt: 1. Retningslinjer for politikeres henvendelse til

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Byrådet Gladsaxe Kommune Rådhus Allé, 2860 Søborg Telefon: , Fax:

Byrådet Gladsaxe Kommune Rådhus Allé, 2860 Søborg Telefon: , Fax: Byrådet Gladsaxe Kommune Rådhus Allé, 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 01, Fax: 39 66 11 19. E-mail: kommunen@gladsaxe.dk Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa 23. maj 2014 Redegørelse for

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.:

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 1 1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 219-2015-45098 Sagsfremstilling Formålet med denne sag er at udarbejde ny sagsfremstilling for de punkter, som Byrådet ikke godkendte i mødet den 30.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. november 2012 kl. 17.00 i F7 Mødet slut kl. 19.15 MØDEDELTAGERE Kristian Moberg (V) Alice Linning Annelise Hansen Kenneth Jensen (A) Ruth Rasmussen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Indledning I 201 blev der vedtaget en ny ferielov, der bl.a. indfører begrebet samtidighedsferie, hvilket betyder, at en medarbejder optjener retten til ferie

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13 1/13 Den 25. januar 2018 blev en ny ferielov vedtaget. Den træder endeligt i kraft den 1. september 2020. For at sikre overgangen fra den gældende ferielov med forskudt ferie til den nye ferielov med samtidighedsferie

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser Konstituering af bygdebestyrelsen 1. Efter valgbestyrelsens afgørelse om evt. valgklager og prøvelsen af medlemmernes valgbarhed er afsluttet,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere