Videnskabelig vækst som evolution eller revolution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskabelig vækst som evolution eller revolution"

Transkript

1 Videnskabelig vækst som evolution eller revolution - En fokuseret sammenligning af Karl Popper og Thomas Kuhn - Eksamensopgave i Humanistisk Videnskabsteori, F06 Vejleder: Finn Olesen Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Afleveret 3. maj 2006 af: Jens Gram Pedersen, , 10 ns ( tegn)

2 Indholdsfortegnelse Problemformulering...1 Metode... 1 Sir Karl Raimund Popper...2 Induktionsproblemet... 2 Demarkationsproblemet...2 Falsifikation, gisninger og gendrivelser...3 Standarden for god teori... 4 Videnskabelig vækst rationel, evolutionær udvikling... 5 Thomas Samuel Kuhn...7 Paradigmer som referenceramme... 7 Inkommensurabilitet mellem teorier...8 Videnskabelig vækst revolutionær udvikling... 8 Opsummering: Videnskabelig vækst over tid...10 Konklusion Litteraturoversigt... 12

3 Problemformulering Jeg vil i denne opgave behandle emnet videnskabelig vækst med udgangspunkt i Karl Poppers evolutionære og Thomas Kuhns revolutionære teorier. Som følge af opgavens begrænsede omfang, vil jeg udelukkende koncentrere mig om en sammenligning mellem Popper og Kuhn. Jeg vil altså ikke gå ind i en præsentation af yderligere kritik, bragt frem af blandt andre Imre Lakatos, Paul Feyerabend og George Couvalis 1, hvor interessant det end måtte være. Metode For at kunne behandle Thomas Kuhns syn på videnskabelig vækst, vil jeg indlede med at præsentere Karl Poppers teori. For at gøre dette på en fyldestgørende og overbevisende måde, vil jeg gribe fat i de to problemer, der var udgangspunkt for Poppers teori om videnskabelig vækst som evolution. Jeg vil altså præsentere induktions- og demarkationsproblemerne, samt Poppers løsning derpå, for derefter at udlede kriterierne for videnskabelig udvikling. Da Popper og Kuhn er enige på mange væsentlige områder, vil denne opgave være vægtet på en præsentation af videnskabelig udvikling. Der er således ikke tale om, at opgaven er vægtet på Poppers synspunkt. Karl Popper har blot fået en længere præsentation, da mange begreber, der præsenteres herunder, er essentielle for diskussionen af Thomas Kuhn. Ligeledes vil størstedelen af sammenligningen være udskrevet i de to præsentationer, mens afsnittet Opsummering: Videnskabelig vækst over tid mere er tænkt som en opsummerende sammenligning. 1 Ikke desto mindre har jeg dog benyttet The Philosophy of Science af Couvalis (1997), da kap. 3 og 4 giver en yderst relevant introduktion til denne opgaves problemområde. - 1 af 12 -

4 Sir Karl Raimund Popper Karl R. Popper blev født i Wien i Han betegnes undertiden som den største videnskabsfilosof i det 20. århundrede, selv om hans akademiske karriere først begyndte i Denne sene begyndelse grundede i, at Karl Popper blev tvunget til at emigrere til New Zealand som følge af 2. Verdenskrig (Flor et al. 1982, p. 155). Logik der Forschung fra 1934 betragtes som Poppers hovedværk. Poppers videnskabelige position er kritisk rationalistisk, og gør som vi senere skal se op med den positivistiske tilgang, der beror på den hypotetisk-deduktive metode. Popper døde i Induktionsproblemet Begrebet induktion dækker over det fænomen, at man generaliserer en række observationer til en generel regel. Popper er enig med den britiske empirist David Hume ( ) i, at det ikke er berettiget at betragte en almen teori som værende sand på baggrund af erfaringer. Hume og Popper mener, at der ikke kan findes logiske argumenter for, at fænomener hvorom vi ikke har erfaring, kan ligne fænomener, hvorom vi har erfaring. En af grundene til, at induktion ikke kan være grundlag for gyldige teorier, er i følge Popper at enhver observation er i fare for at være en fejlfortolkning (1963, pp. 41-2). Demarkationsproblemet Demarkationsproblemet betegner det problem, der er forbundet med at definere et absolut skel mellem empirisk videnskabelig teori og andre teorier, eller mellem videnskab og ikke-videnskab (pseudovidenskab), som Popper formulerer det (Ibid., pp. 38-9). Demarkationsproblemet er altså et udtryk for problematikken omkring at finde et kriterium for teoriers videnskabelige karakter. Forud for Popper mente mange forskere, at demarkationsproblemet kunne løses ved at se, hvorvidt den induktive metode havde været benyttet eller ej. Man kan altså sige, at videnskab så vil være lig observationer og eksperimenter. Dette kan naturligvis ikke accepteres, da Popper allerede har forkastet den induktive metode. I stedet løser Popper demarkationsproblemet ved hjælp af demarkationsprincippet / -kriteriet, der lyder: A theory is part of empirical science if and only if it conflicts with possible experiences and is therefore in principle falsifiable by experience. (Popper 1999, p. 16) For at forstå dette afgrænsningskriterium fuldt ud, må vi tage et skridt tilbage for at undersøge begreberne falsifikation (falsification) og falsificérbarhed (falsifiability); - 2 af 12 -

5 Falsifikation, gisninger og gendrivelser Popper forkastede positivismens verifikationsprincip, der havde til formål at godtage en teori ved at komme med konkrete eksempler, der kunne verificere den. Udsagnet It is easy to obtain confirmations, or verifications, for nearly every theory if we look for confirmations (Popper 1963, p. 36) grundede i skellet mellem på den ene side Einsteins relativitetsteori, og på den anden side Freuds psykoanalyse, Adlers individuelle psykologi samt Marx' historieteori. Det, der generede Popper var i sidste ende, at de tre sidstnævnte teorier altid kunne tilpasses, hvor end man applicerede dem inden for deres felt. Det var altså muligt at finde verifikationer overalt, hvilket af tilhængere af teorierne blev tilskrevet som explanatory power (Ibid., p. 35). Anderledes forholdt det sig med Einstens teori, da den kan udsættes for en reel aftestning man kan altså sige, at Einsteins teori var falsificérbar, dvs. mulig at forkaste 2, hvis resultater af empiriske undersøgelser ikke stemmer overens med teorien (Ibid., p. 36; Worrall 2003, p. 67). Popper betragter således enhver teori som en forsøgt løsning (proposition), der blot endnu ikke er blevet falsificeret. En teori er således aldrig sand, men blot brugbar / nyttig så længe den ikke er blevet gendrevet / falsificeret. Heraf fremgår det endvidere, at en teori altid tager udgangspunkt i et problem 3 den formes altså når den foregående teori kollapser, og forholder sig således til det problem, der netop er opstået. Denne udvikling beskrives som en cyklus: 1 the old problem; 2 formation of tentative theories; 3 attempts at elimination through critical discussion, including exper-imental testing; 4 the new problems that arise from the critical discussion of our the-ories. (Popper 1999, p. 14) Forud for enhver hypotese (H 2 ) kommer således en tidligere form for hypotese (H 1 ). En observation kan lede til H 2, hvis H 1 er referenceramme for observationen. Således erkender Popper, at vi har medfødte forventninger (a priori viden ), der dog til enhver tid kan vise sig ugyldige 4 (Popper 1963, p. 47). A priori skal altså forstås som før enhver observation, ikke som værende 2 I visse tilfælde benytter man dog teorier, der i praksis er blevet falsificeret. Popper taler hér om, at teorien immuniseres (1963, p. 56), hvilket kan skyldes, at teorien eksempelvis stadig er en nyttig tilnærmelse, der er let at anvende og bruges med vished om, at den er falsk. Et eksempel på immunisering er brugen af Newtons 2. lov (F res = ma), der i princippet kun gælder i et inertialsystem (et koordinatsystem, der står stille ift. fixstjernerne). Jorden er ikke et inertialsystem og vil derfor påvirke ethvert eksperiment, der beror på Newtons 2. lov. Alligevel har man vedtaget, at Jorden i mange tilfælde kan betragtes som et inertialsystem (den falske lovmæssighed), da afvigelsen grundet denne tilnærmelse er forsvindende. 3 En teori bygger således ikke på observationer som sådan. Til gengæld kan en overraskende observation føre til et nyt problem, der resulterer i en hypotese (Popper 1963, p. 222). En empirisk observation er således ikke det direkte grundlag for en teori, men kan dog tjene som falsifikator. 4 Et nyfødt barn kan eksempelvis forvente omsorg, men det kan til enhver tid finde sig selv forladt. Det kan således ikke vide, at det vil få omsorg. - 3 af 12 -

6 endeligt gyldigt a priori. Standarden for god teori Med udgangspunkt i, at en teori aldrig er mere end en vidtfavnende påstand, der endnu ikke er falsificeret, formulerede Popper 7 kriterier for en god teori. Vigtigst er: (3) Every 'good' scientific theory is a prohibition: it forbids certain things to happen. The more a theory forbids, the better it is. (4) A theory which is not refutable by any conceivable event is non-scientific. Irrefutability is not a virtue of a theory (as people often think) but a vice. (5) Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it, or to refute it. Testability is falsifiability; but there are degrees of testability: some theories are more testable, more exposed to refutation, than others; they take, as it were, greater risks. (Ibid., p. 36) Desuden fastslås det, at seriøse, men usuccesfulde forsøg på falsificering ikke er konfirmerende bevis, men blot bestyrker og befæster teorien. Der tales i denne sammenhæng om corroborating evidence. Dette harmonerer også med, at jo flere reelle falsifikationsforsøg en teori kan modstå, jo højere er dens truth content eller approximation to the truth (Popper 1999, pp ). I forlængelse af ovenstående citat er det værd at bemærke, at Popper benytter et darwinistisk vokabular, hvor falsifikationsforsøg på enhver forsøgt problemløsning (teori) har til mål at eliminere de falske teorier. Der er altså tale om et videnskabeligt evolutionsbegreb i henhold til Charles Darwins ( ) survival of the fittest 5 (Popper 1963, p. 52; 1999, p. 5). Interessant er det at betragte Poppers begreb empirisk indhold (empirical content), der er den klasse af empiriske forslag som teorien ekskluderer. Dette forklares bedst med et eksempel af Popper selv: The theory that there are no white ravens contradicts the statement 'Here is a white raven'. It rules out, so to speak, the existence of white ravens. The theory that all ravens are black has a far greater empirical content. It rules out not only white ravens but also blue, green, and red ravens: the class of excluded propositions is far greater. (Ibid., pp ) En teori kan falsificeres empirisk, hvis en mulig falsifikator (jf. Flor et al. 1982, p. 158) faktisk observeres. Alle teorier, for hvilke denne mulige og nu observerede falsifikator gælder, skal derfor forkastes. 5 This preservation of favourable individual differences and variations, and the destruction of those which are injurious, I have called Natural Selection, or the Survival of the Fittest. (Darwin 1902, p. 98), min fremhævning. - 4 af 12 -

7 The interesting thing is that the theory says all the more, the greater the number of its potential falsifiers. It says more, and can clear up more problems. Its explanatory potential or its potential explanatory power is greater. (Popper 1999, p. 20) Vi kan således konkludere, at en teori er bedre, jo mere dristig / usandsynlig den er. Ethvert eksperiment og enhver observation, der tolkes i lyset af en teori er på den måde en forsøgt falsifikation. Logisk kan vi slutte, at sandsynligheden for, at en teori stemmer overens med verden er større, jo mindre teorien siger 6. Videnskabelig vækst rationel, evolutionær udvikling Når en teori falsificeres, lærer vi ikke blot, at den ikke stemte overens med verden. Vi lærer også, i hvilken henseende teorien ikke passede, og det problem som teorien skulle løse kan derfor fokuseres yderligere (Popper 1963, p. 51; 1999, p. 13). Popper interesserede sig ikke blot for den videnskabelige vækst, men for vækst af viden i al almindelighed. Han tog dog udgangspunkt i den videnskabelige vækst, da han mente, at det ville være det mest givende studie af vækst (1963, p. 216). I samme omgang fastslår Popper, at vi blandt andet på basis af menneskets manglende fantasi og / eller interesse i forbindelse med et problem ikke skal frygte, at den videnskabelige vækst vil stoppe. Med udgangspunkt i ovenstående kriterier for gode teorier, har vi nu mulighed for at tale om fremskridt i henhold til videnskab, samt om rationelle valg mellem flere teorier (Ibid., pp ). Det er nu slået fast, at enhver falsificeret teori resulterer i et problem, der har større dybde end det, der gav anledning til den falsificerede teori. Det er altså et krav til en ny teori, at den kan løse de samme problemer som den gamle. Desuden skal den kunne klare de aftestninger, der gendrev den foregående (Flor et al. 1982, p. 163). Sammenholdes dette med Poppers udsagn, at [informative] content increases with increasing improbability (1963, p. 218), samt... we prefer an interesting, daring, and highly informative theory to a trivial one (Ibid., p. 217), kan vi konkludere, at vi konstant jagter teorier med større informativt indhold, der derfor må være mere og mere usandsynlige. Derfor er videnskabelig vækst ikke forenelig med en målsætning om mere sandsynlige teorier. Vi må i stedet acceptere, at vi hele tiden skal finde mere og mere usandsynlige teorier. Lav sandsynlighed betyder endvidere større sandsynlighed for, at teorien falsificeres. Det er nu klart, at målet om en høj grad af falsificérbarhed for enhver teori er det samme som 6 Dette ses eksempelvis i forbindelse med horoskoper, der er relativt løst formulerede. På den måde kan de fleste mennesker fornemme, at der er en vis grad af sandhed deri. - 5 af 12 -

8 målet for videnskabelig vækst (stort informativt indhold). Intet kan som sådan garantere videnskabelig vækst, men den bevidste kritiske tilgang har en aktiv rolle, hvor forskere aktivt og kritisk forsøger at gendrive teorier og opstille nye, dristigere og mere vidtfavnende hypoteser (Popper 1999, p. 11). Overordnet kan det siges, at Karl Popper ser den videnskabelige vækst som en rationel udvikling 7, der er præget af fremskridt 8. Vi kan altså anskue det som en kumulativ vækst i viden, hvor der konstant sker evolution og ny teori forbedrer den gamle (Couvalis 1997, p. 88). Vigtigt er det at huske, at videnskabelig vækst ikke er akkumulering af observationer, men den gentagne falsificering af teorier (Popper 1963, p. 215). 7 Det rationelle består i, at vi med udgangspunkt i Poppers kriterie for god teori rationelt kan afgøre, om én teori er bedre end en anden. 8 Da enhver teori er bedre og mere vidtfavnende end dens forgænger. - 6 af 12 -

9 Thomas Samuel Kuhn Thomas S. Kuhn blev født i Cincinnati, Ohio i The Structure of Scientific Revolutions fra 1962 betragtes som Kuhns største værk (Nickles 2003, p. 1). Jeg har benyttet mig af den udvidede version, der udkom i Kuhns akademiske karriere var hovedsageligt koncentreret i USA (Harvard, Berkeley, MIT 9 osv.), men han brugte blandt andet også et år i København, hvor han beskæftigede sig med kvantemekanikkens historie (Ibid., p. 10). Kuhn døde af kræft i Thomas Kuhn tilførte et nyt og afgørende moment til videnskabsteorien; videnskabshistorien. Hermed var det tydeligt, at den videnskabelige udvikling ikke som Popper havde hævdet var en kumulativ vækst. Ved at betragte naturvidenskabernes faktiske historiske udvikling var det derimod evident, at der var ikke-rationelle træk og at udviklingen ikke altid skete kontinuert. Det er endvidere muligt at finde eksempler på, at udviklingen har enkelte træk, der er forankret i samtiden. Paradigmer som referenceramme Modsat Popper mener Kuhn ikke, at man kan betragte videnskab normativt altså ud fra en række standarder. Her adskiller han sig således ved at hævde, at der eksempelvis ikke kan være tale om en standard for en god teori: [S]cience does not, and cannot, occur on the basis of shared standards.... [F]undamental aspects of older theories have to be given up, which means that older theories cannot be correctly said to be approximately true. The meta-physical picture underlying the new theories is completely different from that underlying older theories. (Couvalis 1997, p. 89) Af ovenstående ses det, hvordan videnskabshistorien benyttes til at gentænke den konkrete udvikling. Det fremhæves desuden, hvordan det metafysiske grundlag ændres Kuhn taler her om paradigmer, der sætter standarderne for, hvordan videnskab udføres: A paradigm is partly defined by an exemplary scientific achievement in which some scientific puzzles have been set and solved by using various conceptual and empirical tech-niques.... [U]nderstanding of key scientific concepts,... perceptions and... style of reasoning will all have been shaped by the paradigm. (Ibid., p. 90) Man kan altså sige, at det enkelte paradigme fungerer som en referenceramme, der har til formål at samle et forskerkollektiv om en videnskabelig praksis og fortolkninger etc. I forbindelse med disse paradigmer opstår revolutioner i den videnskabelige udvikling (Ibid., pp ), som 9 Massachusetts Institute of Technology: Universitet med center i Cambridge, Massachusetts, USA. - 7 af 12 -

10 jeg vil behandle nærmere. Forinden skal vi dog lige dvæle ved et andet begreb; Inkommensurabilitet mellem teorier Det kan hænde, at en ny teori har usammenlignelige træk med sine forgængere. Denne usammenlignelighed betegnes af Kuhn som inkommensurabilitet, hvilket jeg også vil benytte her. [O]lder theories cannot plausibly be thought to be approximations of the new theories.... [T]he ontological assumptions which underlie the newer theories are very different from those which underlie the older ones. (Ibid., pp. 93-4) I forbindelse med den efterfølgende behandling af Kuhns teori om videnskabelig vækst, vil jeg komme nærmere ind på betydningen og følgerne af inkommensurabilitet. På nuværende tidspunkt vil jeg blot som eksempel nævne, hvordan begreberne tid og rum måtte gentænkes, da Einsteins relativitetsteori blev præsenteret. For at forstå og benytte de nye teorier, var man altså nødt til at foretage en redefinering. Af denne grund er Newtons foregående teorier ikke direkte sammenlignelige med Einsteins. Videnskabelig vækst revolutionær udvikling I følge Kuhn foregår videnskabelig vækst i og med, at ethvert paradigme undergår en udvikling i sig selv (Ibid., p. 92). Før hvert paradigme findes et præ -paradigme, der er præget af tilfældig fakta-indsamling, og bred uenighed om fundamentale teorier. At some point, things change and there emerges a widespread agreement that some scientific work in an area is an exemplar and that its example should be followed. (Ibid., p. 92), min fremhævning Præ -paradigmet afsluttes altså med, at der opstår enighed omkring, hvordan videnskabeligt arbejde skal udføres. I denne periode vil ét paradigme dominere. I den kommende periode forsøges paradigmet forfinet og uddybet en disciplin Kuhn omtaler som normalvidenskab: [N]ormal science, an enterprise that... aims to refine, extend, and articulate a paradigm that is already in existence. (1970, p. 122) Kuhn fastslår desuden, at normalvidenskab ikke kan korrigere paradigmet, men kun afgive resultater, der grunder i paradigmets tilgang, samt det eksemplar, der konstituerede det. I perioden med normalvidenskab sker der altså en akkumulering af viden, men før eller siden vil der opstå problemer, som ikke kan løses eller forklares gennem paradigmet: - 8 af 12 -

11 Paradigms are not corrigible by normal science at all. Instead... normal science ultimately leads only to the recognition of anomalies and to crises. (Ibid., p. 122) Anomalierne medfører altså en krise, der senere leder til et nyt paradigme, som kan håndtere de problemer, der medførte krisen i første omgang (Couvalis 1997, p. 92). Kuhn taler i denne forbindelse om en videnskabelig revolution. I perioden med videnskabelig revolution sker der ingen akkumulering af ny viden (Ibid., p. 95). I stedet udvikles der nye former for selvforståelse, metafysik etc. Skiftende paradigmer gør nemlig, at forskerne ser verden i et nyt lys, hvorfor deres fortolkning heraf må genoptrænes 10 (Kuhn 1970, pp ). Stilstanden i akkumulering af viden påvirkes yderligere af, at mange gamle eksemplarer, mål og instrumenter er ubrugelige (som følge af ovenfor behandlede inkommensurabilitet). Det er dog vigtigt at huske på, at forskerne stadig betragter samme verden på trods af det nye lys (Ibid., p. 129). Man kan således sige, at Kuhn er enig med Popper i, at videnskabelig udvikling er præget af fremskridt over tid. Han er dog ikke enig med ham i, at det er en kontinuerlig vækst, men mener i stedet, at det kun er perioden med normalvidenskab, der kan betegnes som værende kumulativ som Popper gjorde det (Couvalis 1997, p. 93). 10 I forbindelse med videnskabelige revolutioner sker der i følge Kuhn en polarisering af forskerne: En traditionelt rettet gruppe vil fortsat holde sig til det gamle paradigme. Disse forskere er ofte den ældste generation. Den anden gruppe forskere er rebellerne, der typisk udgøres af yngre forskere. Den væsentlige forskel er, at de yngre forskeres tankegang ikke er begrænset af det gamle paradigmes tænkning (Couvalis, 1997, p. 93). - 9 af 12 -

12 Opsummering: Videnskabelig vækst over tid Efter min bedste overbevisning, kan Poppers og Kuhns billeder af videnskabelig vækst illustreres således 11 : Σ viden Popper Kuhn normalvidenskab Krise Det vigtigste skel mellem Popper og Kuhn er, at videnskab i følge Popper akkumuleres kontinuert over tid, hvorimod Kuhn mener, at der er tale om akkumulering af viden indenfor paradigmer. Hos Popper er stigningen i vidensmængden en følge af nye gisninger / teorier. Hos Kuhn skyldes stigningen løsningen af flere og flere af paradigmets problemer, der medfører mere præcise teorier (Ibid., p. 95). Faldet skyldes inkommensurabilitet, der annullerer tidligere viden. Det indskærpes desuden, at der ikke sker nogen stigning, hvis man blot venter på krise (Ibid., p. 102). Normalvidenskab og konkurrerende teorier er altså nødvendig for vækst. Popper hævdede, at man skulle opstille regler for forskning for at konstituere den konstante evolution. Kuhn forkaster disse objektive standarder og hævder derimod, at det er paradigmet, der sætter rammer, mål og spørgsmål det opstiller ikke regler. Standarderne er altså ikke objektive, men tilhører paradigmet (Ibid., p. 92). Dermed forklares, at videnskaben har ændret sig over tid, men det betyder også, at man ikke umiddelbart kan sammenligne den måde, hvorpå videnskab bedrives i dag, med måden for 100 år siden. Poppers demarkationsprincip og standard for, hvad der er god teori, er altså ikke objektive, men tilhører i følge Kuhn det paradigme, hvori Poppers forskning fandt sted. Hvor Popper ser videnskabelig vækst som en ren evolution (ny og bedre erstatter gammel), ser Kuhn denne vækst som en serie af revolutioner. Fælles gælder det dog, at videnskabelig forskning ses som en proces ikke et produkt. tid Illustration 1: Videnskabelig vækst over tid. Paradigme 11 Bemærk de stiplede, grå linier under kriseperioderne. Disse skal illustrere kriseperioden for de traditionelt indstillede forskere, der stadig arbejder indenfor det gamle paradigme (jf. Kuhns polarisering ved revolutioner, fodnote 10) af 12 -

13 Konklusion Ved at præsentere de relevante og grundlæggende elementer i Poppers såvel som i Kuhns teorier om videnskabelig vækst, har jeg været i stand til at opridse de væsentligste forskelle. Det har været min intention at formidle, hvorledes Kuhns teori om videnskabelig udvikling og vækst tager udgangspunkt i Poppers tidligere forskning. Ved at inddrage videnskabshistorien i videnskabsteorien, kunne Kuhn altså falsificere Poppers teori. Endvidere kan man konkludere, at Kuhns teori i dag er blevet normalvidenskab, der i følge både Popper og Kuhn blot er sand indtil den er falsificeret. Der er enighed om, at der i det lange løb foregår en videnskabelig vækst, men midlet er forskelligt. Det skulle nu gerne være klart, at Poppers teori fremhæver rationelle, kvalitative fremskridt, mens Kuhn blot påpeger forandring af 12 -

14 Litteraturoversigt Couvalis, G. (1997). The Philosophy of Science: Science and Objectivity. London: SAGE Publications Inc. Darwin, C. (1902). The origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. London: Edinburgh Press. Flor, J. R., Husted, J., Lübcke, P., Rasmussen, S. A., & Stefansen, N. C. (1982). Vor tids filosofi: Videnskab og sprog. København: Politikens Forlag. Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (2nd ed.). Chicago: University of Chicago. Nickles, T. (Ed.). (2003). Thomas Kuhn. USA: Cambridge University Press. Popper, Sir K. R. (1999). All Life is Problem Solving. New York: Routledge. Popper, Sir K. R. (1963). Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge and Kegan Paul. Worrall, J. (2003). 'Normal Science and Dogmatism, Paradigms and Progress: Kuhn 'versus' Popper and Lakatos', i T. Nickles (Ed.), Thomas Kuhn (pp ). USA: Cambridge University Press af 12 -

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

Falsifikation og paradigmer

Falsifikation og paradigmer Her ses det indre af en partikelaccelerator fra Lawrence Radiation Laboratory i 1957. dende med en grundlæggende forandring af videnskaben: fra et være et sæt af individuelle erkendelsesprojekter blev

Læs mere

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig Videnskabelighed og videnskabelig begrundelse Kausalitetsproblemet Klinisk Kontrollerede undersøgelser? Kausale slutninger Kausale tolkninger Evidens hvad er det for noget? Er evidens det samme som sandhed?

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Eksamensspørgsmål til BA-modul VIII: 20. århundredes filosofi, Forår 2012. nr. 7: Giv en fremstilling af Poppers

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Fra videnskabsteori til videnskabssociologi

Fra videnskabsteori til videnskabssociologi Fra videnskabsteori til videnskabssociologi En videnskabsteoretisk redegørelse for kritisk rationalisme og aktørnetværksteori Indledning...1 Problemformulering...1 Metode...2 Del 1: Popper og analytisk

Læs mere

Kvalitetssikring og undervisererfaring

Kvalitetssikring og undervisererfaring Kvalitetssikring og undervisererfaring Anne-Marie S. Christensen, ph.d., adjunkt Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, SDU Torsdag den 28. maj, 2009 DUNK09 Kvalitetssikring af undervisning?

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Logisk positivisme, kritisk rationalisme og falsifikationisme. DMD-videnskabsteori, lektion 2, v. Nis Johannsen

Logisk positivisme, kritisk rationalisme og falsifikationisme. DMD-videnskabsteori, lektion 2, v. Nis Johannsen Logisk positivisme, kritisk rationalisme og falsifikationisme DMD-videnskabsteori, lektion 2, v. Nis Johannsen Litteratur Schmidt (1991): Logisk positivisme, (pp.104-107) Carnarp, R. (1935): Forkastelse

Læs mere

1. Disposition: Formalia. Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner. Filosofiens metoder. Erkendelsesteori

1. Disposition: Formalia. Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner. Filosofiens metoder. Erkendelsesteori 1. Disposition: Formalia Hvad er filosofi? Filosofiens discipliner Filosofiens metoder Erkendelsesteori 2. Hvad er filosofi? Ostensiv definition: det filosoffer gør En radikal spørgen og en systematisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Indhold. Jan Jessen: Jans filosofiske leksikon Siden februar 2014

Indhold. Jan Jessen: Jans filosofiske leksikon Siden februar 2014 Indhold A... 2 B... 2 D... 2 E... 3 F... 4 I... 4 K... 5 L... 5 M... 6 N... 6 P... 6 S... 7 V... 8 A Agrippinsk skepticisme og her især Agrippinas fem modi beskriver dialektisk ageren i Sextus skole. Agrippa

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Induktionsproblemet. Skriveøvelse 1: Navn: Jan Pøhlmann Jessen. Fødselsdato: 10. juni 1967. Hold-id.: 4761-F14; ÅU FILO

Induktionsproblemet. Skriveøvelse 1: Navn: Jan Pøhlmann Jessen. Fødselsdato: 10. juni 1967. Hold-id.: 4761-F14; ÅU FILO Navn: Jan Pøhlmann Jessen Fødselsdato: 10. juni 1967 Hold-id.: 4761-F14; ÅU FILO Marts 2014 Åbent Universitet Københavns Universitet Amager 4761-F14;ÅU FILO Skriveøvelse 1: Induktionsproblemet Anvendte

Læs mere

Videnskabslogik - Semmelweis Noter af Mogens Lilleør, 1998

Videnskabslogik - Semmelweis Noter af Mogens Lilleør, 1998 A Videnskabslogik - Semmelweis Noter af Mogens Lilleør, 1998 Semmelweis er læge. Wiensk hospital i 1840'erne. Unormal forekomst af barselsfeber. Semmelweis foretager en række undersøgelser af mulige årsager

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Hanne Andersen Afd. for Medicinsk Videnskabsteori e mail: h.andersen@medphil.ku.dk Kopi af PowerPoint på hjemmesiden www.pubhealth.ku.dk/~haan orienter Jer i tentamensmaterialet i

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Thomas Kuhns paradigmebegreb og forståelsen af sand viden

Thomas Kuhns paradigmebegreb og forståelsen af sand viden Skriftlig opgave Thomas Kuhns paradigmebegreb og forståelsen af sand viden Skrevet af Mikkel Mathiasen Juni 2007 1 Indledning og problemformulering Hele vores liv baserer sig på at træffe beslutninger

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Videnskabsteori. noget for skolens naturfag? Kapitel 2. Svein Sjøberg

Videnskabsteori. noget for skolens naturfag? Kapitel 2. Svein Sjøberg Kapitel 2 Videnskabsteori noget for skolens naturfag? Svein Sjøberg Videnskabelig metodik består af procedurer, så man undgår at blive snydt af sig selv og af andre. (Norsk læreplan, LK06, generel del)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Introduktion til klinisk forskning

Introduktion til klinisk forskning UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 25. Oktober 2011 Introduktion til klinisk forskning Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION Hvad er videnskab? Hvad er forskning?

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Tema: Universitet, humaniora og videnskab Emne: Universitetet, viden og videnskab

SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Tema: Universitet, humaniora og videnskab Emne: Universitetet, viden og videnskab SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Læsevejledning til læsevejledningerne Du kan ikke være sikker på at få læsevejledninger som denne til alle kurser, og det er ikke noget, du har krav på. Nogle

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Præsentationsrunde Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Mandag d. 20. januar

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Ungdomskultur - Individualisme eller egoisme Kresten Schultz Jörgensen. Helsingfors - 9. oktober 2005

Ungdomskultur - Individualisme eller egoisme Kresten Schultz Jörgensen. Helsingfors - 9. oktober 2005 Ungdomskultur - Individualisme eller egoisme Kresten Schultz Jörgensen Ny ungdomskultur Den indiskutable frisættelse Samfundsforandringerne Individualismens ansigter : De er forkælede, besværlige og forskellige

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab defineres som menneskelige aktiviteter, hvor

Læs mere

SCIENTIA. Naturvidenskab vs. filosofisk relativisme. Gruppe 14. Ian L.S.Hegner. Vejleder Jørgen Larsen. 3 semester, efterår 2004.

SCIENTIA. Naturvidenskab vs. filosofisk relativisme. Gruppe 14. Ian L.S.Hegner. Vejleder Jørgen Larsen. 3 semester, efterår 2004. SCIENTIA Naturvidenskab vs. filosofisk relativisme Gruppe 14 Ian L.S.Hegner Vejleder Jørgen Larsen 3 semester, efterår 2004 Natbas RUC 1 Abstract: SCIENTIA, naturvidenskab vs. filosofisk relativisme I

Læs mere

Viden og videnskab - hvor står vi dag?

Viden og videnskab - hvor står vi dag? Viden og videnskab - hvor står vi dag? Oplæg ved konferencen: Videnskab og vidensformer bidrag til studieområdet ved HTX Ulrik Jørgensen, docent Innovation og Bæredygtighed DTU Management Lidt historie

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03

Er det frugtbart at anskue datalogi som ingeniørvidenskab? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03 Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Mindre vigtigt: begrebet "ingeniørvidenskab", alternativt: ingeniørfag eller -disciplin Vigtigt videnskab/fag/disciplin hvor det konstruktionsorienterede

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Enhedsvidenskab Videnskaben skal funderes på et samlet grundlag med en metode (Efter Jacob Birkler: Videnskabsteori. 2005)

Enhedsvidenskab Videnskaben skal funderes på et samlet grundlag med en metode (Efter Jacob Birkler: Videnskabsteori. 2005) Logisk positivisme Videnskabens ideal Videnskabens sprog Intersubjektivitet Verifikation Værdifrihed Forholde sig til det positive, det der kan observeres Logik og matematik Vi skal være i stand til at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikstuderende Det Naturvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kursusforløb Forår 2007

Videnskabsteori og etik for fysikstuderende Det Naturvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kursusforløb Forår 2007 Videnskabsteori og etik for fysikstuderende Det Naturvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kursusforløb Forår 2007 Mandag, den 23. april 2007 (Kursusuge 1) 9 12 forelæsning: Antikkens geocentriske

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode Naturvidenskabelig metode Introduktion til naturvidenskab Naturvidenskab er en betegnelse for de videnskaber der studerer naturen gennem observationer. Blandt sådanne videnskaber kan nævnes astronomi,

Læs mere

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Islam og Evolution Disposition Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Ayat føre til erkendelsen af Allah Sandlig i skabelsen af himlene og jorden (Universet) og i vekslenen

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Lidt biologisk historik

Lidt biologisk historik Lidt biologisk historik Som indledning til AT-forløbet om Tro og viden forsøger jeg mig med en oversigt over vigtige begivenheder inden for biologien sit i historisk lys det følger nedenfor Men først lidt

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere