Glostrup, den /SA Referat Den 01. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011"

Transkript

1 Glostrup, den /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Torben Rønnebæk Larsen bestyrelsesmedlem (TRL Afbud Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Mikkel V. Frank bestyrelsesmedlem (MF) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Lone Lund-Rasmussen direktør Kasper Nørballe teknisk chef Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Forholdet til administrationen 3. IT-løsninger for GAA 4. Administrative tiltag 5. Opfølgning på GAA-dagen 6. Status for E-flyt 7. Forbedring af afkølning af fjernvarmevandet Marielyst og Kildevænget 8. Renovering af Mørkhøj vænge 9. Fugtskader 10. Kildevængets Børneinstitution 11. Karensperiode 12. Lokalaftale 13. Hjertestarter/førstehjælpskurser 14. Medarbejdersamtaler MUS 15. Påskønnelse/GAA-pris (bilag 1) 16. Bestyrelsens ansvarsforsikring 17. Møde med Gladsaxe kommune 18. Bortledning af regnvand 1

2 19. Mødekalender 2012 (bilag 2) 20. Ny Kontoplan 21. Udlejningsstatistik (bilag 3) 22. Nyt fra afdelingerne(bilag 4 og 5) 23. Eventuelt 24. Lukket punkt(bilag 6) 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet af organisationsbestyrelsesmødet den 8. september 2011 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Referatet blev godkendt og underskrevet af formanden. 2. Forholdet til administrationen I fortsættelse af de tidligere drøftelser om struktur vedrørende inspektørbemandingen i GAA er det besluttet, indtil videre, at teknisk chef Kasper Nørballe deltager i organisationsbestyrelsesmøderne indtil en endelig afklaring er på plads. at oplysningen tages til efterretning. Administrationen vil fortsat arbejde på GAA s ønske om at have én driftschef. Der forventes en afklaring i løbet af foråret. Det blev indskærpet, at det var et meget stort ønske både fra organisationsbestyrelsen og fra de ansatte. 2

3 3. IT-løsninger for GAA Som aftalt på sidste organisationsbestyrelsesmøde er det blevet undersøgt om informationerne i Dansk Bolig System kan konverteres over i UNIK. Det kan man. Det skal herefter afklares med ejendomsfunktionærerne, hvilke oplysninger de gerne vil have over, og hvor de kan placeres i UNIK. Når datomængden er kendt, kan konverteringen prissættes. PAB er ved at undersøge de forskellige muligheder der er for at hoste en boligorganisations dokumenter på forsvarlig vis. Der er indkaldt til møde den 5. december 2011 kl , hvor ejendomsfunktionens web vil blive forevist. Fra kl deltager ejendomsmestrene. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Der er tilmeldt 3 fra organisationsbestyrelsen og 1 ejendomsmester. Administrationen indstiller, at mødet bliver udskudt, fordi der er aftalt en temadag for ejendomsmestre og assistenter om ejendomsfunktionærers web-adgang. Organisationsbestyrelsen besluttede, at udskyde mødet til efter temadagen. 4. Administrative tiltag Elektronisk faktura e-faktura E-faktura modulet er en naturlig forlængelse af rekvisitionsmodulet og er en del af det samlede elektronisk sags og dokument håndteringssystem (ESDH). ESDH indføres for at sikre en effektiv og rationel behandling af alle dokumenter. Effektivitet ved at genbruge allerede indtastede data og ved at forenkle papirgangen. Det rationelle ved en fuldstændig ensartet dokumenthåndtering er forankret i workflows (fastlagte arbejds- og godkendelsesprocedurer). Derudover øges sikkerheden i dokumenthåndteringen ved fejlminimering grundet færre indtastninger af samme data. 3

4 Fysisk faktura (nuværende system) 1. Ejendomsmesteren fremsender en rekvisition til den leverandør der skal udføre arbejdet. 2. Når leverandøren fremsender fakturaen anfører han rekvisitionsnummeret på fakturaen, som fremsendes i papirformat til ejendomsmesteren. 3. Ejendomsmesteren kontrollerer fakturaen og godkender denne. Herefter indsendes fakturaen til administrationen for bogføring og betaling. 4. Administrationen bogfører, betaler og arkiverer fakturaen. Mange ejendomsmestre opbevarer også en kopi i eget fysiske arkiv. E-faktura 1. Rekvisition er uændret 2. Leverandørens fremsendelse af faktura ændres til, at fremsendelsen sker på fil til vores EAN/GLN nummer. Et EAN/GLN nummer er firmaets adresse for udveksling af elektroniske fakturaer. 3. Fakturaen fremsendes nu til administrationen, som tilknytter den et workflow, som styrer fakturaens gang gennem alle godkendelsesprocedurer. 4. Alle relevante medarbejdere har en workflow indbakke, hvor de fakturaer de skal godkende fremkommer. For ejendomsmestrene sker dette i deres almindelige web-adgang. 5. Når den sidste person i workflowet godkender fakturaen er den samtidig bogført og er nu klar til betaling. 6. Samtidig med bogføringen arkiveres fakturaen som et bilag til posteringen. Det betyder at alle nu kan fremkalde fakturaen ved et klik på den enkelte postering. Administrationen behøver ikke den fysiske arkivering og ejendomsmestrene behøver ikke tage kopi af fakturaen. 7. En yderligere gevinst er, at bestyrelserne nu også bliver i stand til at se de enkelte fakturaer via deres web-adgang. Fra andre administratorer, som har ibrugtaget funktionaliteten, er erfaringen, at også leverandørerne er meget glade for elektronisk fakturering, som de gennem de seneste år har opnået god erfaring med i deres samhandel med det offentlige. Vi oplever også, at flere og flere leverandører efterspørger muligheden hos os. 4

5 at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 5. Opfølgning på GAA-dagen På baggrund af den afholdte GAA-dag foretager organisationsbestyrelsen en evaluering af dagen. at organisationsbestyrelsen arbejder videre med en målsætningsplan/virksomhedsplan som foreslået af konsulenten fra BL. Der skal udarbejdes et nyt kompetenceskema, der tydeliggør kompetencerne for ejedomsfunktionærer, administration og afdelingsbestyrelser. Erik Andersen foreslog, at der blev udarbejdet en målsætningsplan for GAA indeholdende følgende emner. Fremtidssikring af boligerne miljø beboerdemokrati det sociale liv og trivslen i GAA s afdelinger. Erik Andersen vil udarbejde et oplæg. 6. Status for E-flyt Det er aftalt, at hardware og software gennemgås med Max Hendrich før vi går i gang. Max Hendrich forventes at få instruktion uge 47/48. Ved Stadion er den første afdeling, hvor vi sætter systemet i drift. at oplysningerne tages til efterretning. 5

6 Lone Lund-Rasmussen oplyste, at den oprindelige tidsplan ikke holder, bl.a. fordi ejendomsmesteren for Ved Stadion og Mørkhøjvænge fratræder sin stilling. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 7. Forbedring af afkølning af fjernvarmevandet Marielyst og Kildevænget Der er ikke modtaget noget oplæg, men der er taget kontakt til fjernvarmeselskabet som man drøfter eventuelle støtteordninger med. Der vil senere blive redegjort nærmere for de tiltag, der ønskes iværksat. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning og anmodede om at få forelagt planen for hvilke arbejder der skal laves med hensyn til salg af CO 2 kvoter, samt hvilke arbejder der er iværksat, eller skal iværksættes, for at nedsætte strafafgiften. 8. Renovering af Mørkhøj Vænge Landsbyggefonden har deltaget i en besigtigelse af Mørkhøjvænge. Landsbyggefonden krævede på mødet, at vi kvalificerede ansøgningen med yderligere tekniske undersøgelser samt en uddybende rapport. Administrationen vurderer, at de yderligere undersøgelser/rapporter koster ca. kr Organisationsbestyrelsen ansøges om tilskud til de yderligere undersøgelser. at organisationsbestyrelsen godkender ansøgningen, idet det forventes, at de kr indgår i byggesagen, og beløbet vil blive tilbageført til boligorganisationen, såfremt Landsbyggefonden godkender sagen. 6

7 Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningen på max. kr til tekniske undersøgelser under forudsætning af, at beløbet tilbagebetales til boligorganisationen, såfremt Landsbyggefonden støtter sagen. 9. Fugtskader I samarbejde med Tonny og Max bliver skemaet revideret. Der kommer snarest et nyt oplæg. Skemaet er ikke færdigudarbejdet, men der kommer start og slutdato på. det er aftalt, at der er en ejendomsmester, som har ansvaret for sagens afslutning. Status over fugtskader siden sidst forventes udleveret på mødet. at organisationsbestyrelsen tager oplysningen til efterretning. Det kunne bekræftes, at ejendomsmestrene har en meget fin forretningsgang for registrering og behandling af skimmelsager. Det er aftalt, at fugtskemaet i forhold til organisationsbestyrelsen skal dække et år, hvorefter afsluttede sager slettes. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 10. Kildevængets Børneinstitution Gladsaxe Kommune ønsker selv at varetage renholdelse, snerydning m.v. af udearealerne i forbindelse med et eventuelt køb af afdelingen. Kommunen har i den forbindelse fået et tilbud, der er væsentligt lavere end de kr , der i dag er udgiften i afdelingen. at organisationsbestyrelsen fastholder, at afdelingen skal afhændes på trods af dette. 7

8 Organisationsbestyrelsen godkendte, at afdelingen afhændes uden krav om ejedomsfunktionærservice fra GAA. Afdelingen er koblet på Kildevængets varmecentral, hvilket den fortsat skal være. 11. Karensperiode I dag har GAA kun en karensperiode på 4 måneder, hvorefter man kan tilmelde sig den interne venteliste. Det betyder, at lejemål som ikke er så attraktive bliver gennemgangsboliger. Dette gør sig også gældende på afdelingsniveau. Flytter man ind i en mindre attraktiv afdeling, kan man relativt hurtigt komme videre til den næste. Det er dyrt for afdelingerne med interne flytninger. I Spidshusene er der med kommunen aftalt en 2 års karensperiode. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om indførelse af karensperiode i hele GAA. Organisationsbestyrelsen besluttede, at fastholde karensperioden på 4 måneder for GAA som hidtil, 12. Lokalaftale Det er hensigten, at den gamle lokalaftale med KAB hvor der er en mængde unødvendige oplysninger tilrettes af administrationen. Dernæst gennemgås den med tillidsmanden for at sikre, at aftalen er i overensstemmelse med det aftalte. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. 8

9 Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning, idet det bemærkes, at lokalaftalen i udkast er fremsendt til tillidsmanden til drøftelse med de øvrige ejendomsfunktionærer. Aftalen forventes klar til godkendelse til næste møde. 13. Hjertestarter/Førstehjælpskursus Det er blevet mere almindeligt med hjertestartere i det offentlige rum. Lars Riggelsen har forespurgt, om der kunne købes hjertestartere til ejendomskontorerne, evt. placeret så den også kan bruges udenfor almindelig arbejdstid. Det er afdelingsbestyrelserne, der beslutter, om afdelingen ønsker at indkøbe en hjertestarter. En hjertestarter kan som sådan ikke fejlbetjenes, men det er vigtigt, at ejendomsfunktionærerne også kan førstehjælp. PAB afholder førstehjælps- og opfølgningskurser med Preben Bansemer, som er falckmand og ambulancefører, som underviser. Prisen for et dagkursus for ca. 12 personer er ca. kr at organisationsbestyrelsen henstiller til afdelingsbestyrelserne, ar spørgsmålet om indkøb af hjertestartere drøftes og besluttes i afdelingsbestyrelserne. Organisationsbestyrelsen henstiller til afdelingsbestyrelserne at de drøfter eventuelt indkøb af hjertestartere. 14. Medarbejdersamtaler MUS PAB afholder normalt medarbejdersamtaler i september måned. Der er derfor ikke afholdt medarbejdersamtaler i den nuværende administration i perioden

10 Efter ønske fra ejendomsfunktionærerne er det aftalt, at MUS afholdes som hidtil i januar måned. I forbindelse med MUS samtalerne bør organisationsbestyrelsen overveje, om der ikke burde være et overordnet krav om, at ejendomsfunktionærerne deltager i 1. hjælpskurser og opfølgningskurser samt at nyansatte som et krav skal deltage i grundkurset for ejendomsfunktionærer efter endt prøvetid, såfremt den pågældende ikke allerede har gennemgået det. at organisationsbestyrelsen tager aftalen om gennemførelsen af MUS samtalerne til efterretning samt drøfter organisationsbestyrelsens overordnede uddannelses krav til ejendomsfunktionærerne. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne om MUS samtalerne til efterretning.lars Riggelsen har fremsendt et forslag om kursusforløb for ejendomsfunktionærer til Erik Andersen og Kasper Nørballe. Kasper Nørballe og Lars Riggelsen arbejder videre med oplægget. 15. Påskønnelse/GAA-pris Idet der henvises til Lars Riggelsens forslag (bilag1)om indførelse af en GAA-pris forelægges spørgsmålet for organisationsbestyrelsen. Det indstilles at eventuel indførelse af en GAA-pris drøftes af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke i GAA skal indføres en GAA-pris. 16. Bestyrelsens Ansvarsforsikring Sidste år besluttede organisationsbestyrelsen at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring gennem Willis. Denne skal fornyes nu. Udgiften til forsikringen inkl. mægler udgør kr. 10

11 Organisationsbestyrelsen kan også vælge at tegne forsikringen gennem PAB. Udgiften vil i så fald udgøre inkl. mægler kr Dækningssummen er den samme. at organisationsbestyrelsen drøfter, om man fortsat ønsker bestyrelsesansvarsforsikringen gennem Willis. GAA har besluttet at fastholde bestyrelsesansvarsforsikringen hos Willis. Lone Lund-Rasmussen kunne oplyse, at forsikringen er gentegnet. 17. Møde med Gladsaxe kommune 31. oktober 2011 Det var et godt møde, der viser, at kommunen har fokus på, at de almene boliger skal fremtidssikres. Kommunen har ikke sat økonomiske ressourcer af til opgaven, og PAB har efterfølgende fået oplyst, at kommunen helst skal have en 3-årig periode til at få evt. støttekrav indarbejdet i kommunens budget. Kommunen har i øvrigt meddelt, at der skal være styringsdialogmøde maj Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning Styringsdialogskema udsendes til formændene for de enkelte afdelinger, når de nye skemaer foreligger. Kommunen indkalder til møde i maj. Kommunens oplæg til styringsdialogmødet vedlægges referatet. 18. Bortledning af regnvand Gladsaxe kommune er ved at undersøge, om der er nogle af GAA s afdelinger, der har jordbundsforhold, der gør det muligt at bortlede regnvand. 11

12 Der er aftalt møde med kommunen i uge 47. Lars Riggelsen, Max Hendrich og Johnny Ryttersson deltager i mødet sammen med administrationen. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning Supplerende kan oplyses, at Kildevænget og Marielyst efter kommunens oplysninger burde kunne få etableret et system, hvor regnvandet bliver ført uden om kloakkerne. Kommunen vil gerne indgå i projektfasen. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Der vil blive informeret yderligere på næste møde. 19. Mødekalender 2012 Udkast vedlægges som (bilag 2). at mødekalenderen godkendes af organisationsbestyrelsen. Arbejdskalenderen rettes i overensstemmelse med bemærkningerne og vedlægges referatet. 20. Ny kontoplan Der kommer en ny kontoplan for konto 115 og 116. Kontoplanen bliver fremover meget anderledes og meget mere detaljerede. PAB forventer, at GAA s budgetter 12/13 skal baseres på den nye kontoplan, men det afhænger af ministeriets endelige beslutning om ikrafttrædelse. Såfremt budgetterne skal udarbejdes efter de nye retningslinjer, vil administrationen på organisationsbestyrelsens regnskabsmøde til februar gennemgå de nye principper for budgetteringen. 12

13 at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 21. Udlejningsstatistik Statistik for antal opsigelser for 3. kvartal 2011 vedlægges som (bilag 3) at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 22. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo På det ekstraordinære afdelingsmøde den 6. oktober 2011 blev Kim Jensen valgt som formand. Administrationen har holdt formøde med arkitekt samt rådgiver vedrørende udskiftning af skorsten, tage og vinduer med henblik på udarbejdelse af oplæg til afdelingsbestyrelsen. Der er møde med formanden 16. november Afdelingsmødet har på mødet d. 18. maj 2011 godkendt kollektiv råderet for køkkenudskiftninger på makismalt kr Udskiftningen finansieres ved 20-årigt fast forrentet realkreditlån (kontantlån) med løbetid på 20 år. Det forventes at omkring halvdelen af lejerne vil benytte sig af råderetten indenfor en 3 årig periode, svarende til et lån på kr (inklusiv omkostninger). Lånetilbud på kr indhentes derfor. 13

14 Hvis rammen benyttes fuldt ud, svarende til kr samt omkostninger, vil den månedlige leje stige med kr (Bilag 4) Det indstilles at organisationsbestyrelsen godkender kollektiv råderet for køkkener, hvorefter administrationen vil søge kommunal godkendelse. I forbindelse med indhentning af lånetilbud vil det blive sikret, at afdelingen kan optage et renoveringslån til klimaskærmen, uden at der stilles krav om kommunal garanti. Organisationsbestyrelsen godkendte oplæg om kollektiv råderet under forudsætning af, at renovering af klimaskærmen bliver igangsat samt at renoveringslånet får pant for ud for lånet til den kollektive råderet. Afd. 2, Ved Stadion Der er ved at blive indhentet tilbud på el-renovering. Afdelingen har lavet en aftale om døgnvagt pr. 1. november Administrationen undersøger nye muligheder for TV-løsninger. Afd. 3, Bakkely Renovering af badeværelser pågår i en prøveopgang. I den forbindelse har der været afklarende spørgsmål vedrørende synlig rørføring og baderumsinventar (3. sals lejligheder). Afd. 4, Marielyst Nyt Miele vaskeri etableres i perioden uge Afdelingen afventer rapport fra Force Institut på altanernes tilstand. Derefter vil der blive indkaldt til et altanudvalgsmøde. Afventer priser fra HTH på køkkener (kollektiv råderet). Der er nedsat et køkkenudvalg i afdelingsbestyrelsen, hvor man påtænker et ekstra ordinært afdelingsmøde om køkkener snarest. 14

15 Afdelingen har fået tilbud fra Bolind på postkasser. Der er omlagt el-kabler i jorden omkring ejendomskontor og vaskeri. Afdelingsbestyrelsen arbejder med evt. ny TV-udbyder. Administrationen har fået tilbud fra entreprenør på nyt tag og vinduer vedrørende forretningerne. Afventer beslutning fra afdelingsbestyrelsen Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 4. Restance for gammel lejer er betalt og lejemålet er genudlejet pr. 1. december Ny lejer har underskrevet kontrakt og betalt depositum, så alt er på plads Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 1. Nuværende lejer har bedt om ret til afståelse af lejemålet. Forhandlinger pågår stadig. Lejemålet er ikke opsagt Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 8 Viet Thai restaurant har ønske at afstå til lejer i samme branche pr. 1. december Ny lejer har underskrevet kontrakt og betalt depositum, så alt er på plads. Afd. 5, Kildevænget Ifølge aftale med afdelingsbestyrelsen er beboerne blevet informeret om, at renovering af køkkener ved brug af den kollektive råderet er blevet udskudt indtil der forelægger en afklaring på en evt. kommende helhedsplan. Flere køkkenydervægge er meget kolde som følge af manglende isolering med risiko for fugt og skimmel. Renovering af el i lejlighederne pågår som planlagt Erhvervslejer Solnavej 67. st. 1 ønsker at fraflytte Lejemålet er annonceret og forhandles med evt. nye lejere. Hvis lejemålet ikke er udlejet den vil det blive overgivet til en mægler. 15

16 Afd. 6, Mørkhøjvænge Der er kommet tilbud fra Bolind på postkasser. Administrationen undersøger mulighederne på nye tiltag for TV-løsninger. Afdelingen har fået en aftale om døgnvagt pr. 1. november Afdelingsmødet har på mødet den 4. maj 2010 godkendt kollektiv råderet for køkkenudskiftning og renovering af badeværelse på makismalt kr Igangsætning af køkkenrenoveringen vil afvente huslejeberegningerne for LBF-sagen. Udskiftningen finansieres ved 20-årigt fast forrentet realkreditlån (kontantlån) med løbetid på 20 år. Foreløbig har 20 lejemål ønsket at gøre brug af råderetten. Erfaringsmæssigt vil yderligere % af lejerne henvende sig indenfor en 3 årig periode. Der indhentes derfor lånetilbud på kr (inklusiv omkostninger). Hvis rammen benyttes fuldt ud, svarende til kr samt omkostninger, vil den månedlige leje stige med ca. kr (bilag 5) Det instilles: at organisationsbestyrelsen godkender kollektiv råderet for køkkener og bad, hvorefter administrationen vil søge kommunens godkendelse. Organisationsbestyrelsen udtrykte betænkelighed ved at man igangsætter både køkken og bad samt en større renovering, idet huslejen i så fald overstiger det lejedes værdi. Administrationen blev pålagt at holde øje med, om lejen ville overstige det lejedes værdi inden man godkendte det enkelte lejemåls kollektive råderet. Organisationsbestyrelsen godkendte herefter kollektiv råderet for køkken og bad. Igangsætning af ordningen afventer renoveringssagen. Afd. 7, Kildevængets Børneinstitution se punkt 10. Afd. 8, Bondehavevej I forhold til styringsdialogskemaet 2009/2010 henlægges der fortsat for lidt. 16

17 at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne om afdelingerne til efterretning. 23. Eventuelt Der skal lægges information til beboerne om tilskudsmulighed til egne arbejder på nettet. Informationen laves som opslag i Bakkely, Ved stadion, Mørkhøjvænge og Bondehavevej. Afdelingsbestyrelserne i Kildevænget og Marielyst informerer selv beboerne. Johnny Ryttersson fandt, at organisationsbestyrelsen skal være opmærksom på, at man ikke behandler konkrete beboersager på organisationsbestyrelsesmøderne. Der var enighed om, at man skal være opmærksom på dette. Erik Andersen gjorde opmærksom på, at efter kontrakten med PAB skal alle ekstrahonorarer godkendes af organisationsbestyrelsen. Lone Lund-Rasmussen vil sørge for at udarbejde en liste. Afdelingsbestyrelsen er gjort opmærksom på det ekstra honorar der opkræves ved byggesager. Fremover vil disse blive forelagt organisationsbestyrelsen. 24. Lukket punkt Næste ordinære møde blev aftalt til torsdag den 16. februar 2012 kl , med formøde mandag den 13. februar 2012 kl Erik Andersen, formand 17

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 31. januar 2014 Referat Den 29. januar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. juni 2014 Referat Den 3. juni 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl. 16.45

Læs mere

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 12. september 2012 LLR/SA Referat Den 10. september 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 14 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 15. maj 2013 Referat Den 14. maj 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014/2015

Bestyrelsens beretning 2014/2015 Bestyrelsens beretning 2014/2015 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat Den 14. august 2014. Glostrup, den 27. august 2014. Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde

Referat Den 14. august 2014. Glostrup, den 27. august 2014. Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Glostrup, den 27. august 2014 Referat Den 14. august 2014 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 5. april 2013 Referat Den 2. april 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 19 Mødested: Afdeling: 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 6. februar 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Glostrup, den 15. februar 2013 Referat Den 13. februar 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Glostrup, den 19.01.2012 SA Referat Den 17. januar 2012

Glostrup, den 19.01.2012 SA Referat Den 17. januar 2012 Glostrup, den 19.01.2012 SA Referat Den 17. januar 2012 Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: og afdelingsbestyrelsesmøde Sionsgade 26, kælderen kl. 19.00 2100

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Referat Den 6. november 2014. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Inge Grønlund 2. bestyrelsessuppleant (IG) Afbud

Referat Den 6. november 2014. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Inge Grønlund 2. bestyrelsessuppleant (IG) Afbud Glostrup, den 18. november 2014 Referat Den 6. november 2014 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat Den 15. december 2014

Referat Den 15. december 2014 Glostrup, den 16. december 2014 Referat Den 15. december 2014 Mødeart: FA09 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 17.45 Der vil blive serveret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 10. november 2013 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: 5. november 2013 Mødetidspunkt: kl. 19.00 Mødested: Selskabslokalet

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 8. maj 2014 Referat Den 5. maj 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 06. juni 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat Den 6. november 2012

Referat Den 6. november 2012 Hvidovre, den 9. november 2012 Referat Den 6. november 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 16 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere