Glostrup, den /SA Referat Den 01. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011"

Transkript

1 Glostrup, den /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Torben Rønnebæk Larsen bestyrelsesmedlem (TRL Afbud Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Mikkel V. Frank bestyrelsesmedlem (MF) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Lone Lund-Rasmussen direktør Kasper Nørballe teknisk chef Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Forholdet til administrationen 3. IT-løsninger for GAA 4. Administrative tiltag 5. Opfølgning på GAA-dagen 6. Status for E-flyt 7. Forbedring af afkølning af fjernvarmevandet Marielyst og Kildevænget 8. Renovering af Mørkhøj vænge 9. Fugtskader 10. Kildevængets Børneinstitution 11. Karensperiode 12. Lokalaftale 13. Hjertestarter/førstehjælpskurser 14. Medarbejdersamtaler MUS 15. Påskønnelse/GAA-pris (bilag 1) 16. Bestyrelsens ansvarsforsikring 17. Møde med Gladsaxe kommune 18. Bortledning af regnvand 1

2 19. Mødekalender 2012 (bilag 2) 20. Ny Kontoplan 21. Udlejningsstatistik (bilag 3) 22. Nyt fra afdelingerne(bilag 4 og 5) 23. Eventuelt 24. Lukket punkt(bilag 6) 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet af organisationsbestyrelsesmødet den 8. september 2011 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Referatet blev godkendt og underskrevet af formanden. 2. Forholdet til administrationen I fortsættelse af de tidligere drøftelser om struktur vedrørende inspektørbemandingen i GAA er det besluttet, indtil videre, at teknisk chef Kasper Nørballe deltager i organisationsbestyrelsesmøderne indtil en endelig afklaring er på plads. at oplysningen tages til efterretning. Administrationen vil fortsat arbejde på GAA s ønske om at have én driftschef. Der forventes en afklaring i løbet af foråret. Det blev indskærpet, at det var et meget stort ønske både fra organisationsbestyrelsen og fra de ansatte. 2

3 3. IT-løsninger for GAA Som aftalt på sidste organisationsbestyrelsesmøde er det blevet undersøgt om informationerne i Dansk Bolig System kan konverteres over i UNIK. Det kan man. Det skal herefter afklares med ejendomsfunktionærerne, hvilke oplysninger de gerne vil have over, og hvor de kan placeres i UNIK. Når datomængden er kendt, kan konverteringen prissættes. PAB er ved at undersøge de forskellige muligheder der er for at hoste en boligorganisations dokumenter på forsvarlig vis. Der er indkaldt til møde den 5. december 2011 kl , hvor ejendomsfunktionens web vil blive forevist. Fra kl deltager ejendomsmestrene. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Der er tilmeldt 3 fra organisationsbestyrelsen og 1 ejendomsmester. Administrationen indstiller, at mødet bliver udskudt, fordi der er aftalt en temadag for ejendomsmestre og assistenter om ejendomsfunktionærers web-adgang. Organisationsbestyrelsen besluttede, at udskyde mødet til efter temadagen. 4. Administrative tiltag Elektronisk faktura e-faktura E-faktura modulet er en naturlig forlængelse af rekvisitionsmodulet og er en del af det samlede elektronisk sags og dokument håndteringssystem (ESDH). ESDH indføres for at sikre en effektiv og rationel behandling af alle dokumenter. Effektivitet ved at genbruge allerede indtastede data og ved at forenkle papirgangen. Det rationelle ved en fuldstændig ensartet dokumenthåndtering er forankret i workflows (fastlagte arbejds- og godkendelsesprocedurer). Derudover øges sikkerheden i dokumenthåndteringen ved fejlminimering grundet færre indtastninger af samme data. 3

4 Fysisk faktura (nuværende system) 1. Ejendomsmesteren fremsender en rekvisition til den leverandør der skal udføre arbejdet. 2. Når leverandøren fremsender fakturaen anfører han rekvisitionsnummeret på fakturaen, som fremsendes i papirformat til ejendomsmesteren. 3. Ejendomsmesteren kontrollerer fakturaen og godkender denne. Herefter indsendes fakturaen til administrationen for bogføring og betaling. 4. Administrationen bogfører, betaler og arkiverer fakturaen. Mange ejendomsmestre opbevarer også en kopi i eget fysiske arkiv. E-faktura 1. Rekvisition er uændret 2. Leverandørens fremsendelse af faktura ændres til, at fremsendelsen sker på fil til vores EAN/GLN nummer. Et EAN/GLN nummer er firmaets adresse for udveksling af elektroniske fakturaer. 3. Fakturaen fremsendes nu til administrationen, som tilknytter den et workflow, som styrer fakturaens gang gennem alle godkendelsesprocedurer. 4. Alle relevante medarbejdere har en workflow indbakke, hvor de fakturaer de skal godkende fremkommer. For ejendomsmestrene sker dette i deres almindelige web-adgang. 5. Når den sidste person i workflowet godkender fakturaen er den samtidig bogført og er nu klar til betaling. 6. Samtidig med bogføringen arkiveres fakturaen som et bilag til posteringen. Det betyder at alle nu kan fremkalde fakturaen ved et klik på den enkelte postering. Administrationen behøver ikke den fysiske arkivering og ejendomsmestrene behøver ikke tage kopi af fakturaen. 7. En yderligere gevinst er, at bestyrelserne nu også bliver i stand til at se de enkelte fakturaer via deres web-adgang. Fra andre administratorer, som har ibrugtaget funktionaliteten, er erfaringen, at også leverandørerne er meget glade for elektronisk fakturering, som de gennem de seneste år har opnået god erfaring med i deres samhandel med det offentlige. Vi oplever også, at flere og flere leverandører efterspørger muligheden hos os. 4

5 at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 5. Opfølgning på GAA-dagen På baggrund af den afholdte GAA-dag foretager organisationsbestyrelsen en evaluering af dagen. at organisationsbestyrelsen arbejder videre med en målsætningsplan/virksomhedsplan som foreslået af konsulenten fra BL. Der skal udarbejdes et nyt kompetenceskema, der tydeliggør kompetencerne for ejedomsfunktionærer, administration og afdelingsbestyrelser. Erik Andersen foreslog, at der blev udarbejdet en målsætningsplan for GAA indeholdende følgende emner. Fremtidssikring af boligerne miljø beboerdemokrati det sociale liv og trivslen i GAA s afdelinger. Erik Andersen vil udarbejde et oplæg. 6. Status for E-flyt Det er aftalt, at hardware og software gennemgås med Max Hendrich før vi går i gang. Max Hendrich forventes at få instruktion uge 47/48. Ved Stadion er den første afdeling, hvor vi sætter systemet i drift. at oplysningerne tages til efterretning. 5

6 Lone Lund-Rasmussen oplyste, at den oprindelige tidsplan ikke holder, bl.a. fordi ejendomsmesteren for Ved Stadion og Mørkhøjvænge fratræder sin stilling. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 7. Forbedring af afkølning af fjernvarmevandet Marielyst og Kildevænget Der er ikke modtaget noget oplæg, men der er taget kontakt til fjernvarmeselskabet som man drøfter eventuelle støtteordninger med. Der vil senere blive redegjort nærmere for de tiltag, der ønskes iværksat. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning og anmodede om at få forelagt planen for hvilke arbejder der skal laves med hensyn til salg af CO 2 kvoter, samt hvilke arbejder der er iværksat, eller skal iværksættes, for at nedsætte strafafgiften. 8. Renovering af Mørkhøj Vænge Landsbyggefonden har deltaget i en besigtigelse af Mørkhøjvænge. Landsbyggefonden krævede på mødet, at vi kvalificerede ansøgningen med yderligere tekniske undersøgelser samt en uddybende rapport. Administrationen vurderer, at de yderligere undersøgelser/rapporter koster ca. kr Organisationsbestyrelsen ansøges om tilskud til de yderligere undersøgelser. at organisationsbestyrelsen godkender ansøgningen, idet det forventes, at de kr indgår i byggesagen, og beløbet vil blive tilbageført til boligorganisationen, såfremt Landsbyggefonden godkender sagen. 6

7 Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningen på max. kr til tekniske undersøgelser under forudsætning af, at beløbet tilbagebetales til boligorganisationen, såfremt Landsbyggefonden støtter sagen. 9. Fugtskader I samarbejde med Tonny og Max bliver skemaet revideret. Der kommer snarest et nyt oplæg. Skemaet er ikke færdigudarbejdet, men der kommer start og slutdato på. det er aftalt, at der er en ejendomsmester, som har ansvaret for sagens afslutning. Status over fugtskader siden sidst forventes udleveret på mødet. at organisationsbestyrelsen tager oplysningen til efterretning. Det kunne bekræftes, at ejendomsmestrene har en meget fin forretningsgang for registrering og behandling af skimmelsager. Det er aftalt, at fugtskemaet i forhold til organisationsbestyrelsen skal dække et år, hvorefter afsluttede sager slettes. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 10. Kildevængets Børneinstitution Gladsaxe Kommune ønsker selv at varetage renholdelse, snerydning m.v. af udearealerne i forbindelse med et eventuelt køb af afdelingen. Kommunen har i den forbindelse fået et tilbud, der er væsentligt lavere end de kr , der i dag er udgiften i afdelingen. at organisationsbestyrelsen fastholder, at afdelingen skal afhændes på trods af dette. 7

8 Organisationsbestyrelsen godkendte, at afdelingen afhændes uden krav om ejedomsfunktionærservice fra GAA. Afdelingen er koblet på Kildevængets varmecentral, hvilket den fortsat skal være. 11. Karensperiode I dag har GAA kun en karensperiode på 4 måneder, hvorefter man kan tilmelde sig den interne venteliste. Det betyder, at lejemål som ikke er så attraktive bliver gennemgangsboliger. Dette gør sig også gældende på afdelingsniveau. Flytter man ind i en mindre attraktiv afdeling, kan man relativt hurtigt komme videre til den næste. Det er dyrt for afdelingerne med interne flytninger. I Spidshusene er der med kommunen aftalt en 2 års karensperiode. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om indførelse af karensperiode i hele GAA. Organisationsbestyrelsen besluttede, at fastholde karensperioden på 4 måneder for GAA som hidtil, 12. Lokalaftale Det er hensigten, at den gamle lokalaftale med KAB hvor der er en mængde unødvendige oplysninger tilrettes af administrationen. Dernæst gennemgås den med tillidsmanden for at sikre, at aftalen er i overensstemmelse med det aftalte. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. 8

9 Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning, idet det bemærkes, at lokalaftalen i udkast er fremsendt til tillidsmanden til drøftelse med de øvrige ejendomsfunktionærer. Aftalen forventes klar til godkendelse til næste møde. 13. Hjertestarter/Førstehjælpskursus Det er blevet mere almindeligt med hjertestartere i det offentlige rum. Lars Riggelsen har forespurgt, om der kunne købes hjertestartere til ejendomskontorerne, evt. placeret så den også kan bruges udenfor almindelig arbejdstid. Det er afdelingsbestyrelserne, der beslutter, om afdelingen ønsker at indkøbe en hjertestarter. En hjertestarter kan som sådan ikke fejlbetjenes, men det er vigtigt, at ejendomsfunktionærerne også kan førstehjælp. PAB afholder førstehjælps- og opfølgningskurser med Preben Bansemer, som er falckmand og ambulancefører, som underviser. Prisen for et dagkursus for ca. 12 personer er ca. kr at organisationsbestyrelsen henstiller til afdelingsbestyrelserne, ar spørgsmålet om indkøb af hjertestartere drøftes og besluttes i afdelingsbestyrelserne. Organisationsbestyrelsen henstiller til afdelingsbestyrelserne at de drøfter eventuelt indkøb af hjertestartere. 14. Medarbejdersamtaler MUS PAB afholder normalt medarbejdersamtaler i september måned. Der er derfor ikke afholdt medarbejdersamtaler i den nuværende administration i perioden

10 Efter ønske fra ejendomsfunktionærerne er det aftalt, at MUS afholdes som hidtil i januar måned. I forbindelse med MUS samtalerne bør organisationsbestyrelsen overveje, om der ikke burde være et overordnet krav om, at ejendomsfunktionærerne deltager i 1. hjælpskurser og opfølgningskurser samt at nyansatte som et krav skal deltage i grundkurset for ejendomsfunktionærer efter endt prøvetid, såfremt den pågældende ikke allerede har gennemgået det. at organisationsbestyrelsen tager aftalen om gennemførelsen af MUS samtalerne til efterretning samt drøfter organisationsbestyrelsens overordnede uddannelses krav til ejendomsfunktionærerne. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne om MUS samtalerne til efterretning.lars Riggelsen har fremsendt et forslag om kursusforløb for ejendomsfunktionærer til Erik Andersen og Kasper Nørballe. Kasper Nørballe og Lars Riggelsen arbejder videre med oplægget. 15. Påskønnelse/GAA-pris Idet der henvises til Lars Riggelsens forslag (bilag1)om indførelse af en GAA-pris forelægges spørgsmålet for organisationsbestyrelsen. Det indstilles at eventuel indførelse af en GAA-pris drøftes af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke i GAA skal indføres en GAA-pris. 16. Bestyrelsens Ansvarsforsikring Sidste år besluttede organisationsbestyrelsen at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring gennem Willis. Denne skal fornyes nu. Udgiften til forsikringen inkl. mægler udgør kr. 10

11 Organisationsbestyrelsen kan også vælge at tegne forsikringen gennem PAB. Udgiften vil i så fald udgøre inkl. mægler kr Dækningssummen er den samme. at organisationsbestyrelsen drøfter, om man fortsat ønsker bestyrelsesansvarsforsikringen gennem Willis. GAA har besluttet at fastholde bestyrelsesansvarsforsikringen hos Willis. Lone Lund-Rasmussen kunne oplyse, at forsikringen er gentegnet. 17. Møde med Gladsaxe kommune 31. oktober 2011 Det var et godt møde, der viser, at kommunen har fokus på, at de almene boliger skal fremtidssikres. Kommunen har ikke sat økonomiske ressourcer af til opgaven, og PAB har efterfølgende fået oplyst, at kommunen helst skal have en 3-årig periode til at få evt. støttekrav indarbejdet i kommunens budget. Kommunen har i øvrigt meddelt, at der skal være styringsdialogmøde maj Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning Styringsdialogskema udsendes til formændene for de enkelte afdelinger, når de nye skemaer foreligger. Kommunen indkalder til møde i maj. Kommunens oplæg til styringsdialogmødet vedlægges referatet. 18. Bortledning af regnvand Gladsaxe kommune er ved at undersøge, om der er nogle af GAA s afdelinger, der har jordbundsforhold, der gør det muligt at bortlede regnvand. 11

12 Der er aftalt møde med kommunen i uge 47. Lars Riggelsen, Max Hendrich og Johnny Ryttersson deltager i mødet sammen med administrationen. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning Supplerende kan oplyses, at Kildevænget og Marielyst efter kommunens oplysninger burde kunne få etableret et system, hvor regnvandet bliver ført uden om kloakkerne. Kommunen vil gerne indgå i projektfasen. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Der vil blive informeret yderligere på næste møde. 19. Mødekalender 2012 Udkast vedlægges som (bilag 2). at mødekalenderen godkendes af organisationsbestyrelsen. Arbejdskalenderen rettes i overensstemmelse med bemærkningerne og vedlægges referatet. 20. Ny kontoplan Der kommer en ny kontoplan for konto 115 og 116. Kontoplanen bliver fremover meget anderledes og meget mere detaljerede. PAB forventer, at GAA s budgetter 12/13 skal baseres på den nye kontoplan, men det afhænger af ministeriets endelige beslutning om ikrafttrædelse. Såfremt budgetterne skal udarbejdes efter de nye retningslinjer, vil administrationen på organisationsbestyrelsens regnskabsmøde til februar gennemgå de nye principper for budgetteringen. 12

13 at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 21. Udlejningsstatistik Statistik for antal opsigelser for 3. kvartal 2011 vedlægges som (bilag 3) at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 22. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo På det ekstraordinære afdelingsmøde den 6. oktober 2011 blev Kim Jensen valgt som formand. Administrationen har holdt formøde med arkitekt samt rådgiver vedrørende udskiftning af skorsten, tage og vinduer med henblik på udarbejdelse af oplæg til afdelingsbestyrelsen. Der er møde med formanden 16. november Afdelingsmødet har på mødet d. 18. maj 2011 godkendt kollektiv råderet for køkkenudskiftninger på makismalt kr Udskiftningen finansieres ved 20-årigt fast forrentet realkreditlån (kontantlån) med løbetid på 20 år. Det forventes at omkring halvdelen af lejerne vil benytte sig af råderetten indenfor en 3 årig periode, svarende til et lån på kr (inklusiv omkostninger). Lånetilbud på kr indhentes derfor. 13

14 Hvis rammen benyttes fuldt ud, svarende til kr samt omkostninger, vil den månedlige leje stige med kr (Bilag 4) Det indstilles at organisationsbestyrelsen godkender kollektiv råderet for køkkener, hvorefter administrationen vil søge kommunal godkendelse. I forbindelse med indhentning af lånetilbud vil det blive sikret, at afdelingen kan optage et renoveringslån til klimaskærmen, uden at der stilles krav om kommunal garanti. Organisationsbestyrelsen godkendte oplæg om kollektiv råderet under forudsætning af, at renovering af klimaskærmen bliver igangsat samt at renoveringslånet får pant for ud for lånet til den kollektive råderet. Afd. 2, Ved Stadion Der er ved at blive indhentet tilbud på el-renovering. Afdelingen har lavet en aftale om døgnvagt pr. 1. november Administrationen undersøger nye muligheder for TV-løsninger. Afd. 3, Bakkely Renovering af badeværelser pågår i en prøveopgang. I den forbindelse har der været afklarende spørgsmål vedrørende synlig rørføring og baderumsinventar (3. sals lejligheder). Afd. 4, Marielyst Nyt Miele vaskeri etableres i perioden uge Afdelingen afventer rapport fra Force Institut på altanernes tilstand. Derefter vil der blive indkaldt til et altanudvalgsmøde. Afventer priser fra HTH på køkkener (kollektiv råderet). Der er nedsat et køkkenudvalg i afdelingsbestyrelsen, hvor man påtænker et ekstra ordinært afdelingsmøde om køkkener snarest. 14

15 Afdelingen har fået tilbud fra Bolind på postkasser. Der er omlagt el-kabler i jorden omkring ejendomskontor og vaskeri. Afdelingsbestyrelsen arbejder med evt. ny TV-udbyder. Administrationen har fået tilbud fra entreprenør på nyt tag og vinduer vedrørende forretningerne. Afventer beslutning fra afdelingsbestyrelsen Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 4. Restance for gammel lejer er betalt og lejemålet er genudlejet pr. 1. december Ny lejer har underskrevet kontrakt og betalt depositum, så alt er på plads Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 1. Nuværende lejer har bedt om ret til afståelse af lejemålet. Forhandlinger pågår stadig. Lejemålet er ikke opsagt Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 8 Viet Thai restaurant har ønske at afstå til lejer i samme branche pr. 1. december Ny lejer har underskrevet kontrakt og betalt depositum, så alt er på plads. Afd. 5, Kildevænget Ifølge aftale med afdelingsbestyrelsen er beboerne blevet informeret om, at renovering af køkkener ved brug af den kollektive råderet er blevet udskudt indtil der forelægger en afklaring på en evt. kommende helhedsplan. Flere køkkenydervægge er meget kolde som følge af manglende isolering med risiko for fugt og skimmel. Renovering af el i lejlighederne pågår som planlagt Erhvervslejer Solnavej 67. st. 1 ønsker at fraflytte Lejemålet er annonceret og forhandles med evt. nye lejere. Hvis lejemålet ikke er udlejet den vil det blive overgivet til en mægler. 15

16 Afd. 6, Mørkhøjvænge Der er kommet tilbud fra Bolind på postkasser. Administrationen undersøger mulighederne på nye tiltag for TV-løsninger. Afdelingen har fået en aftale om døgnvagt pr. 1. november Afdelingsmødet har på mødet den 4. maj 2010 godkendt kollektiv råderet for køkkenudskiftning og renovering af badeværelse på makismalt kr Igangsætning af køkkenrenoveringen vil afvente huslejeberegningerne for LBF-sagen. Udskiftningen finansieres ved 20-årigt fast forrentet realkreditlån (kontantlån) med løbetid på 20 år. Foreløbig har 20 lejemål ønsket at gøre brug af råderetten. Erfaringsmæssigt vil yderligere % af lejerne henvende sig indenfor en 3 årig periode. Der indhentes derfor lånetilbud på kr (inklusiv omkostninger). Hvis rammen benyttes fuldt ud, svarende til kr samt omkostninger, vil den månedlige leje stige med ca. kr (bilag 5) Det instilles: at organisationsbestyrelsen godkender kollektiv råderet for køkkener og bad, hvorefter administrationen vil søge kommunens godkendelse. Organisationsbestyrelsen udtrykte betænkelighed ved at man igangsætter både køkken og bad samt en større renovering, idet huslejen i så fald overstiger det lejedes værdi. Administrationen blev pålagt at holde øje med, om lejen ville overstige det lejedes værdi inden man godkendte det enkelte lejemåls kollektive råderet. Organisationsbestyrelsen godkendte herefter kollektiv råderet for køkken og bad. Igangsætning af ordningen afventer renoveringssagen. Afd. 7, Kildevængets Børneinstitution se punkt 10. Afd. 8, Bondehavevej I forhold til styringsdialogskemaet 2009/2010 henlægges der fortsat for lidt. 16

17 at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne om afdelingerne til efterretning. 23. Eventuelt Der skal lægges information til beboerne om tilskudsmulighed til egne arbejder på nettet. Informationen laves som opslag i Bakkely, Ved stadion, Mørkhøjvænge og Bondehavevej. Afdelingsbestyrelserne i Kildevænget og Marielyst informerer selv beboerne. Johnny Ryttersson fandt, at organisationsbestyrelsen skal være opmærksom på, at man ikke behandler konkrete beboersager på organisationsbestyrelsesmøderne. Der var enighed om, at man skal være opmærksom på dette. Erik Andersen gjorde opmærksom på, at efter kontrakten med PAB skal alle ekstrahonorarer godkendes af organisationsbestyrelsen. Lone Lund-Rasmussen vil sørge for at udarbejde en liste. Afdelingsbestyrelsen er gjort opmærksom på det ekstra honorar der opkræves ved byggesager. Fremover vil disse blive forelagt organisationsbestyrelsen. 24. Lukket punkt Næste ordinære møde blev aftalt til torsdag den 16. februar 2012 kl , med formøde mandag den 13. februar 2012 kl Erik Andersen, formand 17