Glostrup, den /SA Referat Den 01. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011"

Transkript

1 Glostrup, den /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Torben Rønnebæk Larsen bestyrelsesmedlem (TRL Afbud Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Mikkel V. Frank bestyrelsesmedlem (MF) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Lone Lund-Rasmussen direktør Kasper Nørballe teknisk chef Dagsorden: 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Forholdet til administrationen 3. IT-løsninger for GAA 4. Administrative tiltag 5. Opfølgning på GAA-dagen 6. Status for E-flyt 7. Forbedring af afkølning af fjernvarmevandet Marielyst og Kildevænget 8. Renovering af Mørkhøj vænge 9. Fugtskader 10. Kildevængets Børneinstitution 11. Karensperiode 12. Lokalaftale 13. Hjertestarter/førstehjælpskurser 14. Medarbejdersamtaler MUS 15. Påskønnelse/GAA-pris (bilag 1) 16. Bestyrelsens ansvarsforsikring 17. Møde med Gladsaxe kommune 18. Bortledning af regnvand 1

2 19. Mødekalender 2012 (bilag 2) 20. Ny Kontoplan 21. Udlejningsstatistik (bilag 3) 22. Nyt fra afdelingerne(bilag 4 og 5) 23. Eventuelt 24. Lukket punkt(bilag 6) 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet af organisationsbestyrelsesmødet den 8. september 2011 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Referatet blev godkendt og underskrevet af formanden. 2. Forholdet til administrationen I fortsættelse af de tidligere drøftelser om struktur vedrørende inspektørbemandingen i GAA er det besluttet, indtil videre, at teknisk chef Kasper Nørballe deltager i organisationsbestyrelsesmøderne indtil en endelig afklaring er på plads. at oplysningen tages til efterretning. Administrationen vil fortsat arbejde på GAA s ønske om at have én driftschef. Der forventes en afklaring i løbet af foråret. Det blev indskærpet, at det var et meget stort ønske både fra organisationsbestyrelsen og fra de ansatte. 2

3 3. IT-løsninger for GAA Som aftalt på sidste organisationsbestyrelsesmøde er det blevet undersøgt om informationerne i Dansk Bolig System kan konverteres over i UNIK. Det kan man. Det skal herefter afklares med ejendomsfunktionærerne, hvilke oplysninger de gerne vil have over, og hvor de kan placeres i UNIK. Når datomængden er kendt, kan konverteringen prissættes. PAB er ved at undersøge de forskellige muligheder der er for at hoste en boligorganisations dokumenter på forsvarlig vis. Der er indkaldt til møde den 5. december 2011 kl , hvor ejendomsfunktionens web vil blive forevist. Fra kl deltager ejendomsmestrene. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Der er tilmeldt 3 fra organisationsbestyrelsen og 1 ejendomsmester. Administrationen indstiller, at mødet bliver udskudt, fordi der er aftalt en temadag for ejendomsmestre og assistenter om ejendomsfunktionærers web-adgang. Organisationsbestyrelsen besluttede, at udskyde mødet til efter temadagen. 4. Administrative tiltag Elektronisk faktura e-faktura E-faktura modulet er en naturlig forlængelse af rekvisitionsmodulet og er en del af det samlede elektronisk sags og dokument håndteringssystem (ESDH). ESDH indføres for at sikre en effektiv og rationel behandling af alle dokumenter. Effektivitet ved at genbruge allerede indtastede data og ved at forenkle papirgangen. Det rationelle ved en fuldstændig ensartet dokumenthåndtering er forankret i workflows (fastlagte arbejds- og godkendelsesprocedurer). Derudover øges sikkerheden i dokumenthåndteringen ved fejlminimering grundet færre indtastninger af samme data. 3

4 Fysisk faktura (nuværende system) 1. Ejendomsmesteren fremsender en rekvisition til den leverandør der skal udføre arbejdet. 2. Når leverandøren fremsender fakturaen anfører han rekvisitionsnummeret på fakturaen, som fremsendes i papirformat til ejendomsmesteren. 3. Ejendomsmesteren kontrollerer fakturaen og godkender denne. Herefter indsendes fakturaen til administrationen for bogføring og betaling. 4. Administrationen bogfører, betaler og arkiverer fakturaen. Mange ejendomsmestre opbevarer også en kopi i eget fysiske arkiv. E-faktura 1. Rekvisition er uændret 2. Leverandørens fremsendelse af faktura ændres til, at fremsendelsen sker på fil til vores EAN/GLN nummer. Et EAN/GLN nummer er firmaets adresse for udveksling af elektroniske fakturaer. 3. Fakturaen fremsendes nu til administrationen, som tilknytter den et workflow, som styrer fakturaens gang gennem alle godkendelsesprocedurer. 4. Alle relevante medarbejdere har en workflow indbakke, hvor de fakturaer de skal godkende fremkommer. For ejendomsmestrene sker dette i deres almindelige web-adgang. 5. Når den sidste person i workflowet godkender fakturaen er den samtidig bogført og er nu klar til betaling. 6. Samtidig med bogføringen arkiveres fakturaen som et bilag til posteringen. Det betyder at alle nu kan fremkalde fakturaen ved et klik på den enkelte postering. Administrationen behøver ikke den fysiske arkivering og ejendomsmestrene behøver ikke tage kopi af fakturaen. 7. En yderligere gevinst er, at bestyrelserne nu også bliver i stand til at se de enkelte fakturaer via deres web-adgang. Fra andre administratorer, som har ibrugtaget funktionaliteten, er erfaringen, at også leverandørerne er meget glade for elektronisk fakturering, som de gennem de seneste år har opnået god erfaring med i deres samhandel med det offentlige. Vi oplever også, at flere og flere leverandører efterspørger muligheden hos os. 4

5 at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 5. Opfølgning på GAA-dagen På baggrund af den afholdte GAA-dag foretager organisationsbestyrelsen en evaluering af dagen. at organisationsbestyrelsen arbejder videre med en målsætningsplan/virksomhedsplan som foreslået af konsulenten fra BL. Der skal udarbejdes et nyt kompetenceskema, der tydeliggør kompetencerne for ejedomsfunktionærer, administration og afdelingsbestyrelser. Erik Andersen foreslog, at der blev udarbejdet en målsætningsplan for GAA indeholdende følgende emner. Fremtidssikring af boligerne miljø beboerdemokrati det sociale liv og trivslen i GAA s afdelinger. Erik Andersen vil udarbejde et oplæg. 6. Status for E-flyt Det er aftalt, at hardware og software gennemgås med Max Hendrich før vi går i gang. Max Hendrich forventes at få instruktion uge 47/48. Ved Stadion er den første afdeling, hvor vi sætter systemet i drift. at oplysningerne tages til efterretning. 5

6 Lone Lund-Rasmussen oplyste, at den oprindelige tidsplan ikke holder, bl.a. fordi ejendomsmesteren for Ved Stadion og Mørkhøjvænge fratræder sin stilling. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 7. Forbedring af afkølning af fjernvarmevandet Marielyst og Kildevænget Der er ikke modtaget noget oplæg, men der er taget kontakt til fjernvarmeselskabet som man drøfter eventuelle støtteordninger med. Der vil senere blive redegjort nærmere for de tiltag, der ønskes iværksat. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning og anmodede om at få forelagt planen for hvilke arbejder der skal laves med hensyn til salg af CO 2 kvoter, samt hvilke arbejder der er iværksat, eller skal iværksættes, for at nedsætte strafafgiften. 8. Renovering af Mørkhøj Vænge Landsbyggefonden har deltaget i en besigtigelse af Mørkhøjvænge. Landsbyggefonden krævede på mødet, at vi kvalificerede ansøgningen med yderligere tekniske undersøgelser samt en uddybende rapport. Administrationen vurderer, at de yderligere undersøgelser/rapporter koster ca. kr Organisationsbestyrelsen ansøges om tilskud til de yderligere undersøgelser. at organisationsbestyrelsen godkender ansøgningen, idet det forventes, at de kr indgår i byggesagen, og beløbet vil blive tilbageført til boligorganisationen, såfremt Landsbyggefonden godkender sagen. 6

7 Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningen på max. kr til tekniske undersøgelser under forudsætning af, at beløbet tilbagebetales til boligorganisationen, såfremt Landsbyggefonden støtter sagen. 9. Fugtskader I samarbejde med Tonny og Max bliver skemaet revideret. Der kommer snarest et nyt oplæg. Skemaet er ikke færdigudarbejdet, men der kommer start og slutdato på. det er aftalt, at der er en ejendomsmester, som har ansvaret for sagens afslutning. Status over fugtskader siden sidst forventes udleveret på mødet. at organisationsbestyrelsen tager oplysningen til efterretning. Det kunne bekræftes, at ejendomsmestrene har en meget fin forretningsgang for registrering og behandling af skimmelsager. Det er aftalt, at fugtskemaet i forhold til organisationsbestyrelsen skal dække et år, hvorefter afsluttede sager slettes. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 10. Kildevængets Børneinstitution Gladsaxe Kommune ønsker selv at varetage renholdelse, snerydning m.v. af udearealerne i forbindelse med et eventuelt køb af afdelingen. Kommunen har i den forbindelse fået et tilbud, der er væsentligt lavere end de kr , der i dag er udgiften i afdelingen. at organisationsbestyrelsen fastholder, at afdelingen skal afhændes på trods af dette. 7

8 Organisationsbestyrelsen godkendte, at afdelingen afhændes uden krav om ejedomsfunktionærservice fra GAA. Afdelingen er koblet på Kildevængets varmecentral, hvilket den fortsat skal være. 11. Karensperiode I dag har GAA kun en karensperiode på 4 måneder, hvorefter man kan tilmelde sig den interne venteliste. Det betyder, at lejemål som ikke er så attraktive bliver gennemgangsboliger. Dette gør sig også gældende på afdelingsniveau. Flytter man ind i en mindre attraktiv afdeling, kan man relativt hurtigt komme videre til den næste. Det er dyrt for afdelingerne med interne flytninger. I Spidshusene er der med kommunen aftalt en 2 års karensperiode. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om indførelse af karensperiode i hele GAA. Organisationsbestyrelsen besluttede, at fastholde karensperioden på 4 måneder for GAA som hidtil, 12. Lokalaftale Det er hensigten, at den gamle lokalaftale med KAB hvor der er en mængde unødvendige oplysninger tilrettes af administrationen. Dernæst gennemgås den med tillidsmanden for at sikre, at aftalen er i overensstemmelse med det aftalte. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. 8

9 Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning, idet det bemærkes, at lokalaftalen i udkast er fremsendt til tillidsmanden til drøftelse med de øvrige ejendomsfunktionærer. Aftalen forventes klar til godkendelse til næste møde. 13. Hjertestarter/Førstehjælpskursus Det er blevet mere almindeligt med hjertestartere i det offentlige rum. Lars Riggelsen har forespurgt, om der kunne købes hjertestartere til ejendomskontorerne, evt. placeret så den også kan bruges udenfor almindelig arbejdstid. Det er afdelingsbestyrelserne, der beslutter, om afdelingen ønsker at indkøbe en hjertestarter. En hjertestarter kan som sådan ikke fejlbetjenes, men det er vigtigt, at ejendomsfunktionærerne også kan førstehjælp. PAB afholder førstehjælps- og opfølgningskurser med Preben Bansemer, som er falckmand og ambulancefører, som underviser. Prisen for et dagkursus for ca. 12 personer er ca. kr at organisationsbestyrelsen henstiller til afdelingsbestyrelserne, ar spørgsmålet om indkøb af hjertestartere drøftes og besluttes i afdelingsbestyrelserne. Organisationsbestyrelsen henstiller til afdelingsbestyrelserne at de drøfter eventuelt indkøb af hjertestartere. 14. Medarbejdersamtaler MUS PAB afholder normalt medarbejdersamtaler i september måned. Der er derfor ikke afholdt medarbejdersamtaler i den nuværende administration i perioden

10 Efter ønske fra ejendomsfunktionærerne er det aftalt, at MUS afholdes som hidtil i januar måned. I forbindelse med MUS samtalerne bør organisationsbestyrelsen overveje, om der ikke burde være et overordnet krav om, at ejendomsfunktionærerne deltager i 1. hjælpskurser og opfølgningskurser samt at nyansatte som et krav skal deltage i grundkurset for ejendomsfunktionærer efter endt prøvetid, såfremt den pågældende ikke allerede har gennemgået det. at organisationsbestyrelsen tager aftalen om gennemførelsen af MUS samtalerne til efterretning samt drøfter organisationsbestyrelsens overordnede uddannelses krav til ejendomsfunktionærerne. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne om MUS samtalerne til efterretning.lars Riggelsen har fremsendt et forslag om kursusforløb for ejendomsfunktionærer til Erik Andersen og Kasper Nørballe. Kasper Nørballe og Lars Riggelsen arbejder videre med oplægget. 15. Påskønnelse/GAA-pris Idet der henvises til Lars Riggelsens forslag (bilag1)om indførelse af en GAA-pris forelægges spørgsmålet for organisationsbestyrelsen. Det indstilles at eventuel indførelse af en GAA-pris drøftes af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke i GAA skal indføres en GAA-pris. 16. Bestyrelsens Ansvarsforsikring Sidste år besluttede organisationsbestyrelsen at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring gennem Willis. Denne skal fornyes nu. Udgiften til forsikringen inkl. mægler udgør kr. 10

11 Organisationsbestyrelsen kan også vælge at tegne forsikringen gennem PAB. Udgiften vil i så fald udgøre inkl. mægler kr Dækningssummen er den samme. at organisationsbestyrelsen drøfter, om man fortsat ønsker bestyrelsesansvarsforsikringen gennem Willis. GAA har besluttet at fastholde bestyrelsesansvarsforsikringen hos Willis. Lone Lund-Rasmussen kunne oplyse, at forsikringen er gentegnet. 17. Møde med Gladsaxe kommune 31. oktober 2011 Det var et godt møde, der viser, at kommunen har fokus på, at de almene boliger skal fremtidssikres. Kommunen har ikke sat økonomiske ressourcer af til opgaven, og PAB har efterfølgende fået oplyst, at kommunen helst skal have en 3-årig periode til at få evt. støttekrav indarbejdet i kommunens budget. Kommunen har i øvrigt meddelt, at der skal være styringsdialogmøde maj Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning Styringsdialogskema udsendes til formændene for de enkelte afdelinger, når de nye skemaer foreligger. Kommunen indkalder til møde i maj. Kommunens oplæg til styringsdialogmødet vedlægges referatet. 18. Bortledning af regnvand Gladsaxe kommune er ved at undersøge, om der er nogle af GAA s afdelinger, der har jordbundsforhold, der gør det muligt at bortlede regnvand. 11

12 Der er aftalt møde med kommunen i uge 47. Lars Riggelsen, Max Hendrich og Johnny Ryttersson deltager i mødet sammen med administrationen. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning Supplerende kan oplyses, at Kildevænget og Marielyst efter kommunens oplysninger burde kunne få etableret et system, hvor regnvandet bliver ført uden om kloakkerne. Kommunen vil gerne indgå i projektfasen. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Der vil blive informeret yderligere på næste møde. 19. Mødekalender 2012 Udkast vedlægges som (bilag 2). at mødekalenderen godkendes af organisationsbestyrelsen. Arbejdskalenderen rettes i overensstemmelse med bemærkningerne og vedlægges referatet. 20. Ny kontoplan Der kommer en ny kontoplan for konto 115 og 116. Kontoplanen bliver fremover meget anderledes og meget mere detaljerede. PAB forventer, at GAA s budgetter 12/13 skal baseres på den nye kontoplan, men det afhænger af ministeriets endelige beslutning om ikrafttrædelse. Såfremt budgetterne skal udarbejdes efter de nye retningslinjer, vil administrationen på organisationsbestyrelsens regnskabsmøde til februar gennemgå de nye principper for budgetteringen. 12

13 at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 21. Udlejningsstatistik Statistik for antal opsigelser for 3. kvartal 2011 vedlægges som (bilag 3) at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning. 22. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo På det ekstraordinære afdelingsmøde den 6. oktober 2011 blev Kim Jensen valgt som formand. Administrationen har holdt formøde med arkitekt samt rådgiver vedrørende udskiftning af skorsten, tage og vinduer med henblik på udarbejdelse af oplæg til afdelingsbestyrelsen. Der er møde med formanden 16. november Afdelingsmødet har på mødet d. 18. maj 2011 godkendt kollektiv råderet for køkkenudskiftninger på makismalt kr Udskiftningen finansieres ved 20-årigt fast forrentet realkreditlån (kontantlån) med løbetid på 20 år. Det forventes at omkring halvdelen af lejerne vil benytte sig af råderetten indenfor en 3 årig periode, svarende til et lån på kr (inklusiv omkostninger). Lånetilbud på kr indhentes derfor. 13

14 Hvis rammen benyttes fuldt ud, svarende til kr samt omkostninger, vil den månedlige leje stige med kr (Bilag 4) Det indstilles at organisationsbestyrelsen godkender kollektiv råderet for køkkener, hvorefter administrationen vil søge kommunal godkendelse. I forbindelse med indhentning af lånetilbud vil det blive sikret, at afdelingen kan optage et renoveringslån til klimaskærmen, uden at der stilles krav om kommunal garanti. Organisationsbestyrelsen godkendte oplæg om kollektiv råderet under forudsætning af, at renovering af klimaskærmen bliver igangsat samt at renoveringslånet får pant for ud for lånet til den kollektive råderet. Afd. 2, Ved Stadion Der er ved at blive indhentet tilbud på el-renovering. Afdelingen har lavet en aftale om døgnvagt pr. 1. november Administrationen undersøger nye muligheder for TV-løsninger. Afd. 3, Bakkely Renovering af badeværelser pågår i en prøveopgang. I den forbindelse har der været afklarende spørgsmål vedrørende synlig rørføring og baderumsinventar (3. sals lejligheder). Afd. 4, Marielyst Nyt Miele vaskeri etableres i perioden uge Afdelingen afventer rapport fra Force Institut på altanernes tilstand. Derefter vil der blive indkaldt til et altanudvalgsmøde. Afventer priser fra HTH på køkkener (kollektiv råderet). Der er nedsat et køkkenudvalg i afdelingsbestyrelsen, hvor man påtænker et ekstra ordinært afdelingsmøde om køkkener snarest. 14

15 Afdelingen har fået tilbud fra Bolind på postkasser. Der er omlagt el-kabler i jorden omkring ejendomskontor og vaskeri. Afdelingsbestyrelsen arbejder med evt. ny TV-udbyder. Administrationen har fået tilbud fra entreprenør på nyt tag og vinduer vedrørende forretningerne. Afventer beslutning fra afdelingsbestyrelsen Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 4. Restance for gammel lejer er betalt og lejemålet er genudlejet pr. 1. december Ny lejer har underskrevet kontrakt og betalt depositum, så alt er på plads Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 1. Nuværende lejer har bedt om ret til afståelse af lejemålet. Forhandlinger pågår stadig. Lejemålet er ikke opsagt Erhvervslejemålet Gladsaxevej 130. st. 8 Viet Thai restaurant har ønske at afstå til lejer i samme branche pr. 1. december Ny lejer har underskrevet kontrakt og betalt depositum, så alt er på plads. Afd. 5, Kildevænget Ifølge aftale med afdelingsbestyrelsen er beboerne blevet informeret om, at renovering af køkkener ved brug af den kollektive råderet er blevet udskudt indtil der forelægger en afklaring på en evt. kommende helhedsplan. Flere køkkenydervægge er meget kolde som følge af manglende isolering med risiko for fugt og skimmel. Renovering af el i lejlighederne pågår som planlagt Erhvervslejer Solnavej 67. st. 1 ønsker at fraflytte Lejemålet er annonceret og forhandles med evt. nye lejere. Hvis lejemålet ikke er udlejet den vil det blive overgivet til en mægler. 15

16 Afd. 6, Mørkhøjvænge Der er kommet tilbud fra Bolind på postkasser. Administrationen undersøger mulighederne på nye tiltag for TV-løsninger. Afdelingen har fået en aftale om døgnvagt pr. 1. november Afdelingsmødet har på mødet den 4. maj 2010 godkendt kollektiv råderet for køkkenudskiftning og renovering af badeværelse på makismalt kr Igangsætning af køkkenrenoveringen vil afvente huslejeberegningerne for LBF-sagen. Udskiftningen finansieres ved 20-årigt fast forrentet realkreditlån (kontantlån) med løbetid på 20 år. Foreløbig har 20 lejemål ønsket at gøre brug af råderetten. Erfaringsmæssigt vil yderligere % af lejerne henvende sig indenfor en 3 årig periode. Der indhentes derfor lånetilbud på kr (inklusiv omkostninger). Hvis rammen benyttes fuldt ud, svarende til kr samt omkostninger, vil den månedlige leje stige med ca. kr (bilag 5) Det instilles: at organisationsbestyrelsen godkender kollektiv råderet for køkkener og bad, hvorefter administrationen vil søge kommunens godkendelse. Organisationsbestyrelsen udtrykte betænkelighed ved at man igangsætter både køkken og bad samt en større renovering, idet huslejen i så fald overstiger det lejedes værdi. Administrationen blev pålagt at holde øje med, om lejen ville overstige det lejedes værdi inden man godkendte det enkelte lejemåls kollektive råderet. Organisationsbestyrelsen godkendte herefter kollektiv råderet for køkken og bad. Igangsætning af ordningen afventer renoveringssagen. Afd. 7, Kildevængets Børneinstitution se punkt 10. Afd. 8, Bondehavevej I forhold til styringsdialogskemaet 2009/2010 henlægges der fortsat for lidt. 16

17 at oplysningerne om afdelingerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne om afdelingerne til efterretning. 23. Eventuelt Der skal lægges information til beboerne om tilskudsmulighed til egne arbejder på nettet. Informationen laves som opslag i Bakkely, Ved stadion, Mørkhøjvænge og Bondehavevej. Afdelingsbestyrelserne i Kildevænget og Marielyst informerer selv beboerne. Johnny Ryttersson fandt, at organisationsbestyrelsen skal være opmærksom på, at man ikke behandler konkrete beboersager på organisationsbestyrelsesmøderne. Der var enighed om, at man skal være opmærksom på dette. Erik Andersen gjorde opmærksom på, at efter kontrakten med PAB skal alle ekstrahonorarer godkendes af organisationsbestyrelsen. Lone Lund-Rasmussen vil sørge for at udarbejde en liste. Afdelingsbestyrelsen er gjort opmærksom på det ekstra honorar der opkræves ved byggesager. Fremover vil disse blive forelagt organisationsbestyrelsen. 24. Lukket punkt Næste ordinære møde blev aftalt til torsdag den 16. februar 2012 kl , med formøde mandag den 13. februar 2012 kl Erik Andersen, formand 17

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 12. september 2012 LLR/SA Referat Den 10. september 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 14 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Glostrup, den 20. februar 2014 Referat Den 18. februar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 7. februar 2013 Referat Den 5. februar 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 18 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere:

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Glostrup, den 15. februar 2013 /LK Referat Den 14. februar 2013

Glostrup, den 15. februar 2013 /LK Referat Den 14. februar 2013 Glostrup, den 15. februar 2013 /LK Referat Den 14. februar 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere