Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes"

Transkript

1 Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Årsberetning 2014

2 Forord Årsberetningen for 2014 omfatter såvel Arbejdsretten som Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Den indeholder redegørelser for de 3 retters organisation, opgørelser over modtagne, afsluttede og verserende sager, omtale af nogle aktuelle spørgsmål, orientering om retternes informationsvirksomhed og deltagelse i internationalt samarbejde samt resuméer af de afsagte domme og en oversigt over afgørelser fra faglige voldgiftsretter. Nogle af informationerne, en udførlig beskrivelse af sagsbehandlingen, oplysning om berammede hovedforhandlinger samt de afsagte domme og nævnte voldgiftsafgørelser i fuld tekst findes på Orientering om retternes virksomhed fås også i Nyt om Kollektiv Arbejdsret, som sekretariatet 3-4 gange om året indlægger på såvel ovennævnte som Dansk Forening for Arbejdsrets hjemmeside, samt i den elektroniske publikation Arbejdsretsportalen (Schultz). De ligeledes elektroniske publikationer Arbejdsret Online og Arbejdsretligt Tidsskrift Online (Jurist- og Økonomforbundets Forlag) ophørte med at eksistere med udgangen af august 2014, og det trykte Arbejdsretligt Tidsskrift med afgørelser fra 2013 blev udgivet for sidste gang i København, den 8. maj 2015 Lene Pagter Kristensen / Jørn Andersen Marianne Bjørnshauge 2

3 Indhold Forord Arbejdsretten Kompetence Sammensætning Regelsættet Arbejdsrettens formandskab Arbejdsrettens faglige dommere Retsmøder Retssagerne Udviklingen i sagstallet De modtagne sager Afsluttede sager Sagernes karakter Sagsbehandlingstiden Verserende sager Dommernes arbejdsbyrde Andre opgaver Udpegning af opmænd Indstilling af forligsmænd og mæglingsmænd Udpegning af mæglingsmænd i henhold til funktionærloven Tjenestemandsretterne Kompetence Retternes sammensætning Regelsættene Tjenestemandsretternes formandskab Landsdommerne De ministerudnævnte dommere Retssagerne Sekretariatet Lokaler Medarbejdere De faste medarbejdere Serviceenheden Sekretariatslederen Fuldmægtigene Informationsvirksomhed Hjemmeside Nyhedsbrev Årsberetning Besøg Internationalt samarbejde Aktuelle spørgsmål Vikarsager

4 6.2 Entreprise eller arbejdsudleje Kompetencespørgsmål Sagsomkostninger Bilag Oversigt over samt resuméer af årets arbejdsretsdomme Emneopdelt oversigt Kronologisk opstillede resuméer med henvisninger til praksis og litteratur Bilag Oversigt over årets faglige voldgiftsafgørelser Fortolkningsspørgsmål mv Spørgsmål om overenskomstbrud Særligt om udenlandske virksomheder og medarbejdere Spørgsmål om usaglig afskedigelse Særligt om tillidsrepræsentanter mv Formalitetsspørgsmål Bilag Arbejdsrettens hjemmeside besøgstal

5 1. Arbejdsretten Reglerne om retten findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Loven og dens baggrund er nærmere omtalt i årsberetning 2007 afsnit 4.1 samt for så vidt angår enkelte ændringer i årsberetning 2011 afsnit 5 og årsberetning 2013 afsnit 1. Som omtalt nedenfor i afsnit 6.1 er arbejdsretsloven senest ændret ved lov nr af 16. december Kompetence Efter arbejdsretslovens 9, stk. 1, behandler retten således fremover tvister om a) overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler og -overenskomster (nr. 1) b) overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold (nr. 2) c) hvorvidt der foreligger en kollektiv overenskomst (nr. 4) d) lovligheden af varslede kollektive kampskridt (nr. 3), også på områder uden overenskomstdækning (nr. 5) e) forligsmændenes kompetence (nr. 6) f) hvorvidt der foreligger og i givet fald fortolkningen af en aftale om faglig voldgift (nr.7) g) vægring mod at lade en sag behandle ved faglig voldgift (nr.8) h) hvorvidt de i 3, stk. 5, i lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. (vikarloven) anførte betingelser er opfyldt (nr. 9) Efter 9, stk. 3, er det for så vidt angår sager efter stk. 1, nr. 1-3, en forudsætning, at overtrædelsen er foretaget eller kampskridtet varslet eller iværksat af en arbejdsgiverorganisation, flere medlemmer af en sådan, en enkeltvirksomhed, en lønmodtagerorganisation eller medlemmer af en sådan i fællesskab, og at overenskomsten ikke indeholder bestemmelser i modsat retning. Ud over sagerne nævnt i stk. 1 kan også andre sager om uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, herunder sager, der henhører under faglig voldgift, indbringes efter 9, stk. 4, når retten billiger det, og det er aftalt mellem en arbejdsgiverorganisation eller enkeltvirksomhed og en lønmodtagerorganisation. Er en vikar medlem af en faglig organisation, kan den faglige organisation efter 9, stk. 5, indbringe sager om vikarbureauets overholdelse af ligebehandlingsprincippet i vikarlovens 3, stk. 1, for Arbejdsretten, se herom nedenfor i afsnit 6.1. Efter 9, stk. 6, kan sager efter stk. 1, nr. 9, indbringes for Arbejdsretten af en vikar, vikarens lønmodtagerorganisation, et vikarbureau eller en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, der har en konkret og aktuel interesse i den pågældende sag. De af 1, nr. 9, omhandlede sager angår, hvorvidt der skal ske fravigelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip som følge af, at vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som opfylder betingelserne i vikarlovens 3, stk. 5, se herom nedenfor i afsnit 6.1. Hvis en af parterne ønsker det, behandler retten endvidere i henhold til virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, stk. 2, sager om tilsidesættelse af lønmodtageres individuelle rettigheder og pligter i henhold til kollektiv overenskomst i tilfælde, hvor erhververen rettidigt har frasagt sig den overdragne virksomheds overenskomst. 5

6 Sager, der hører under Arbejdsretten, kan efter arbejdsretslovens 11 som udgangspunkt ikke anlægges ved de almindelige domstole Sammensætning Regelsættet Efter lovens 2 består Arbejdsretten af 12 ordinære dommere og suppleanter for disse samt en formand og 5 næstformænd. De faglige dommere beskikkes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner. Formandskabets 6 medlemmer, der skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer, beskikkes af ministeren efter indstilling fra rettens ordinære dommere Arbejdsrettens formandskab Højesteretsdommer Poul Søgaard (formand) - fratrådt 30. juni 2014 Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen (næstformand) tiltrådt som formand 1. juli 2014 Fhv. retspræsident Niels Waage (næstformand) fratrådt 30. juni 2014 Højesteretsdommer Thomas Rørdam (næstformand) Højesteretsdommer Jytte Scharling (næstformand) Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen (næstformand) Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (næstformand) tiltrådt 1. juli 2014 Højesteretsdommer Oliver Talevski (næstformand) tiltrådt 1. juli 2014 Beskikkelsen for formandskabets medlemmer gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år Arbejdsrettens faglige dommere Den seneste beskikkelse fandt sted pr. 1. januar 2013 og gælder for 5 år. I tilfælde, hvor en faglig dommer afgår, beskikkedes en anden for den resterende del af perioden. Ved årsberetningens afgivelse har Arbejdsretten følgende faglige dommere: Beskikket efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverforening Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen (ordinær dommer) Viceadministrerende direktør Kim Graugaard (ordinær dommer) Advokat Oluf Engell (ordinær dommer) Advokat Poul Flemming Hansen (suppleant) Advokat Henrik Lind (suppleant) Underdirektør Erik Kjærgaard (suppleant) Direktør Peter Stenholm (suppleant) Direktør Laurits Rønn (suppleant) Underdirektør Morten Schønning Madsen (suppleant) Administrerende direktør Thomas Rønnow (suppleant) 6

7 Advokat Henrik Dahl (suppleant) Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (suppleant) Underdirektør Anders Søndergaard Larsen (suppleant) Underdirektør Sanne Claudius Stadil (suppleant) Beskikket efter indstilling af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Administrerende direktør Marianne Dissing (ordinær dommer) Direktør Stig Ellkier-Pedersen (suppleant) Bankdirektør Jørn Kristian Jensen (suppleant) Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen (suppleant) Beskikket efter fælles indstilling af Finansministeriet, Danske Regioner og KL Direktør Sine Sunesen (ordinær dommer) Afdelingschef Carl Erik Johansen (ordinær dommer) Kontorchef Carsten Holm (suppleant) Kontorchef Karsten Thystrup (suppleant) Forhandlingschef Signe Friberg Nielsen (suppleant) Specialkonsulent Louise Koldby Dalager (suppleant) Beskikket efter indstilling af Landsorganisationen i Danmark Formand Harald Børsting (ordinær dommer) Forhandlingssekretær Peter Andersen, (ordinær dommer) Advokat Nicolai Westergaard (ordinær dommer) Advokat Benny Rosberg (ordinær dommer) Næstformand Lizette Risgaard (suppleant) Næstformand Tage Arentoft, (suppleant) Forbundsformand Claus Jensen, (suppleant) Forbundsformand Kim Simonsen, (suppleant) Sektorformand Simon Tøgern, (suppleant) Gruppeformand Tina Møller Madsen (suppleant) Gruppeformand Mads Andersen, (suppleant) Gruppeformand Jan Villadsen, (suppleant) Advokat Ulla Jacobsen (suppleant) Advokat Asger Tue Pedersen (suppleant) Direktør Mads Øland, (suppleant) Organisationssekretær Arne Sørensen, (suppleant) Beskikket efter fælles indstilling af FTF, Akademikernes Centralorganisation og Ledernes Hovedorganisation Formand Bente Sorgenfrey (ordinær dommer) Formand Finn R. Larsen (ordinær dommer) Direktør Svend Askær (suppleant) Direktør Torkild Justesen (suppleant) Forhandlings- og relationschef Bo Vistisen (suppleant) Advokat Helle Hjorth Bentz (suppleant) Direktør Martin Teilmann (suppleant) Afdelingschef Jens Harbor (suppleant) 7

8 1.3. Retsmøder I verserende sager afholdes forberedende retsmøder som udgangspunkt hver torsdag kl I hastende tilfælde afholdes ordinære retsmøder dog også om mandagen og undtagelsesvis i meget hastende tilfælde tillige på andre dage. Retsmøderne er lukkede. Hovedforhandlinger, der normalt er offentligt tilgængelige, begynder sædvanligvis kl De ledes af et medlem af formandskabet, men retten kan i principielle sager efter arbejdsretslovens 8, stk. 1, sættes med 3 medlemmer af formandskabet. Ved hovedforhandlinger består retten som udgangspunkt desuden af 6 faglige dommere, hvoraf 3 er udpeget blandt de, der er beskikket efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer eller offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner og 3 blandt de, der er beskikket efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer. De faglige dommere, der skal deltage i de enkelte sager, udpeges af rettens sekretariat. Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark fremkommer dog i overensstemmelse med mangeårig praksis selv med forslag til dommere. En part, der ikke er tilknyttet nogen af de organisationer, som kan afgive indstilling om beskikkelse af dommere, kan efter arbejdsretslovens 8, stk. 2, kræve, at sagen behandles uden medvirken af faglige dommere. Det vil sige, at sager i sådanne tilfælde kan og normalt også faktisk behandles af et eller eventuelt 3 medlemmer af formandskabet alene. Rettens domme offentliggøres umiddelbart efter afsigelsen på Retssagerne Udviklingen i sagstallet Antallet af sager, der indbringes for Arbejdsretten, har stabiliseret sig efter nogle år med kraftig stigning. Det skyldes formentlig bl.a., at nogle fagforbund nu lægger sager om især uorganiserede arbejdsgiveres manglende betaling af bidrag til forskellige uddannelsesfonde sammen. Herunder ses en opgørelse over udviklingen i sagstallet gennem de senere år: År Modtagne sager Afsluttede sager Verserende sager De modtagne sager Langt den største del af sagerne blev indbragt af lønmodtagerorganisationer: 8

9 År LO Andre Herunder ses en opgørelse over modtagne sager indbragt af arbejdsgiverorganisationer og enkeltarbejdsgivere: År DA Andre Afsluttede sager Af de 763 sager, der blev afsluttet ved Arbejdsretten i 2014, bortfaldt 261 uden, at der var afholdt retsmøde. 239 sager blev afsluttet med udeblivelsesdom, undertiden efter et enkelt eller nogle få forberedende retsmøder. 159 sager blev afsluttet ved forlig mellem parterne efter et eller flere retsmøder. Kun 104 af sagerne blev således undergivet egentlig retslig behandling. Langt de fleste af disse, 89, blev med parternes samtykke i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3, afsluttet på almindelige eller normalt udvidet forberedende retsmøder af et af formandskabets medlemmer eller sekretariatslederen. I ganske mange tilfælde skete det efter bevisførelse, bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, samt normalt også en kort procedure. En del af afgørelserne er med parternes indforståelse truffet ved beslutning, mens andre indeholder en vis sagsfremstilling og en sædvanligvis koncentreret skriftlig begrundelse. I et enkelt tilfælde blev afgørelsen truffet ved kendelse. Der blev afsluttet 14 sager ved dom og 1 ved kendelse(delafgørelse). I 2 af disse sager medvirkede der ikke faglige dommere. År Dom Retsformandsafgørelse Udeblivelses dom Forligt Bortfaldet (4) (3) (7) (5) (2) (4) (4) (1)

10 Tallene i parentes viser antallet af domme afsagt med udvidet formandskab. Resuméer af årets domme er optaget som bilag 1 til denne beretning Sagernes karakter 25 af de sager, Arbejdsretten modtog i 2014, oprettedes som hastesager og drejede sig om påstået overenskomststridige arbejdsnedlæggelser eller lignende. De fleste hastesager var rettet mod Landsorganisationen i Danmark for medlemmer af en række fagforbund. Er der tale om igangværende arbejdsnedlæggelser, behandles sagerne af et af formandskabets medlemmer, normalt på førstkommende ordinære retsmøde eller efter særlig anmodning førstkommende mandag. Lønmodtagerorganisationerne må i de fleste tilfælde erkende, at arbejdsnedlæggelsen er udtryk for et overenskomstbrud, og pålægger derfor de pågældende at gå i arbejde. Dette tilslutter retsformanden sig, og sagen udsættes herefter på parternes udenretlige forligsforhandlinger om bodsspørgsmålet. Da der er faste takster på området og praksis for at give bodsrabat, jf. herved afsnit 4.3. i årsberetning 2008, er det sjældent, sagerne indbringes på ny. En betydelig del af de sager Arbejdsretten modtog i 2014, 497 eller godt 69%, er rettet mod uorganiserede arbejdsgivere. Mange drejede sig om underbetaling i forhold til overenskomsten eller manglende betaling af bidrag til pensionsordninger og forskellige uddannelsesfonde. I en del tilfælde betalte arbejdsgiveren, inden retsmøde blev afholdt, eller undlod at svare på klageskriftet med den følge, at sagerne enten bortfaldt eller afsluttedes med udeblivelsesdom. Som det fremgår af ovennævnte afsnit i årsberetning 2008, er der også her forholdsvis faste retningslinier for bodsudmålingen Sagsbehandlingstiden I 2014 var de gennemsnitlige behandlingstider for sager, der blev afsluttet med en afgørelse, følgende: 128 dage for 239 sager afgjort ved udeblivelsesdom. 379 dage for 89 sager overladt til retsformandens/sekretariatslederens afgørelse. 397 dage for 15 sager afgjort ved dom. Herunder er årets gennemløbstider sammenlignet med tidligere år (angivet i dage): ÅR U-domme Retsformandsafgørelser

11 Dom Verserende sager Med udgangen af 2014 var der 540 sager under behandling ved Arbejdsretten (mod 585 med udgangen af 2013) Dommernes arbejdsbyrde I 2014 blev der afholdt 195 retsmøder i Arbejdsretten (mod 188 i 2013). Medlemmerne af formandskabet har fordelt arbejdet således mellem sig, at retsformændene efter tur har vagt en uge ad gangen og i den forbindelse beklæder retten under de forberedende møder, der som udgangspunkt afholdes på den ordinære retsdag om torsdagen. På de ordinære retsdage blev i 2014 sædvanligvis behandlet ca. 14 sager. De nye sager, retsformændene får berammet, behandler de normalt til ende, således at de både afholder yderligere almindelige forberedende retsmøder og udvidede retsmøder med henblik på, at parterne overlader sagens afgørelse til retsformanden, samt leder eventuelle hovedforhandlinger og møder til domsvedtagelse. Sekretariatslederen tager sig af hovedparten af de sager, der er rettet mod uorganiserede arbejdsgivere, og afholder i den forbindelse almindelige og udvidet forberedende retsmøder, for de almindelige møders vedkommende oftest pr. telefon. Dom Retsformandsafgørelser Forlig Udeblivelsesdom Poul Søgaard Lene Pagter Kristensen Niels Waage Thomas Rørdam Jytte Scharling Poul Dahl Jensen Lars Hjortnæs Oliver Talevski 1(1) Jørn Andersen Tallet i parentes viser antallet af kendelser (delafgørelser) Der deltager faglige dommere i hovedforhandlinger, medmindre det i henhold til arbejdsretslovens 8, stk. 2, er besluttet, at sagen skal behandles af et (eller flere) medlem(mer) af formandskabet alene. Arbejdsgiverindstillede Antal domme 11

12 Nils Juhl Andreasen 3 Henrik Dahl 2 Oluf Engell 1 Poul Flemming Hansen 5 Henrik Lind 1(1) Jørn Kristian Jensen 2 Carl Erik Johansen 3 Erik Kjærgaard 4 Anders Søndergaard Larsen 2 Steen A. Rasmussen 3 Laurits Rønn 3(1) Thomas Rønnow 5(1) Sanne Claudius Stadil 1 Peter Stenholm 2 Sine Sunesen 1 Karsten Thystrup 1 Lønmodtagerindstillede Antal domme Mads Andersen 2 Peter Andersen 1 Tage Arentoft 3 Ulla Jacobsen 1 Thorkild Justesen 1 Erik Jylling 1 Tina Møller Madsen 2(1) Asger Tue Pedersen 3 Lizette Risgaard 1 Benny Rosberg 8(1) Kim Simonsen 1(1) Arne Sørensen 5 Jan Villadsen 1 Bo Vistisen 1 Nicolai Westergaard 3 Mads Øland 5 Tallet i parentes angiver sag afgjort ved kendelse(delafgørelse) 12

13 1.5. Andre opgaver Udpegning af opmænd Spørgsmål om fortolkning af kollektive overenskomster og visse andre spørgsmål afgøres normalt af faglige voldgiftsretter nedsat til behandling af den enkelte sag, jf. nærmere kapitel 2 i loven om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter samt Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisation i Danmarks regler for behandling af faglig strid (2006-normen), der er optaget som bilag 4 til årsberetning De faglige voldgiftsretter består som oftest af 4 medlemmer, hvoraf hver overenskomstpart vælger 2, samt en opmand, der nu i henhold til lovens 27 udpeges af Arbejdsrettens formand, jf. herved årsberetning 2007 afsnit I 2014 blev der udpeget opmænd i 188 sager. Udpegning af opmænd sker som udgangspunkt ud fra en liste, der er fastlagt efter indstilling fra de organisationer og myndigheder, der også afgiver indstilling om beskikkelse af faglige dommere til Arbejdsretten i samarbejde med rettens formandskab. Ved afgivelsen af denne årsberetning var følgende optaget på listen, som løbende føres á jour på Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten Thomas Rørdam, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten Jytte Scharling, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten Poul Dahl Jensen, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten Lars Hjortnæs, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten Oliver Talevski, højesteretsdommer, næstformand i Arbejdsretten Børge Dahl, fhv. højesteretspræsident Mogens Hornslet, fhv. højesteretsdommer Per Sørensen, fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen, fhv. højesteretsdommer Niels Waage, fhv. retspræsident Jørn Andersen, fhv. administrerende dommer, sekretariatsleder i Arbejdsretten Helle Bertung, retspræsident ved retten i Viborg, Birger Stein Christensen, fhv. ankechef Mette Christensen, fhv. vicepræsident i Sø- og Handelsretten Inge Neergaard Jessen, landsdommer Ulrik Jørgensen, byretsdommer Jens Kristiansen, professor, dr. jur. Marianne Levy, landsdommer Lars Lindencrone Petersen, advokat Vibeke Rønne, højesteretsdommer Jon Stokholm, højesteretsdommer Tine Vuust, landsdommer Lotte Wetterling, vicepræsident i Sø- og Handelsretten 13

14 En oversigt over de opmandskendelser og -tilkendegivelser, Arbejdsretten har modtaget kopi af i årets løb, er optaget som bilag 2 til årsberetningen. Afgørelserne kan i deres helhed ses på Indstilling af forligsmænd og mæglingsmænd I henhold til loven om mægling i arbejdsstridigheder afgiver Arbejdsretten indstilling til beskæftigelsesministeren om udnævnelse af forligsmænd og mæglingsmænd. Under et særligt retsmøde den 1. december 2014 foretog rettens formand og de ordinære dommere indstilling om genudnævnelse af fhv. vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen som forligsmand for en 3-årig periode. Ligeledes genudnævntes nævnsformand Lisbet Jensen og dommer Sanne Bager som mæglingsmænd for en 3-årig periode Udpegning af mæglingsmænd i henhold til funktionærloven Efter 10 i loven om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer har ethvert personale, uanset størrelsen, ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår. Såfremt der ikke opnås enighed under forhandlingerne, eller en part unddrager sig forhandling, har hver part ret til at foranledige forhandlingerne videreført under medvirken af en mæglingsmand, som ifølge loven 11 beskikkes for den enkelte sag, i København og på Frederiksberg af Arbejdsretten, og i det øvrige land af direktøren for statsforvaltningen i den region, hvor arbejdsgiverens virksomhed har sit hjemsted. Arbejdsretten har i 2014 ikke udpeget mæglingsmænd i henhold til disse bestemmelser. 2. Tjenestemandsretterne Kompetence Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret behandler efter henholdsvis tjenestemandslovens 53, stk. 1, og 2, stk.1-2, i loven om en kommunal og regional tjenestemandsret sager om overtrædelse og fortolkning af indgåede aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår eller bestemmelser, der træder i stedet for sådanne aftaler, samt om kollektiv overtrædelse af (bestemmelser svarende til) tjenestemandslovens 10, hvorefter tjenestemanden samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, stillingen kræver. Sager, der hører under tjenestemandsretterne, kan efter henholdsvis 53, stk. 3-4, og 2, stk. 6-7, i de respektive love ikke behandles efter reglerne om disciplinærforfølgning og som udgangspunkt heller ikke indbringes for de almindelige domstole. En beskrivelse af baggrunden for oprettelsen af tjenestemandsretterne og deres virksomhed findes i årsberetning 2006 afsnit Retternes sammensætning Regelsættene 14

15 Efter tjenestemandslovens 52 består den statslige ret af en formand og en stedfortræder for denne samt 10 andre dommere og stedfortrædere for disse, mens Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret efter 1 i loven herom består af en formand og 6 andre dommere samt stedfortrædere for disse. Formanden og dennes stedfortræder udpeges af præsidenten for Højesteret blandt rettens dommere, mens 2 af de øvrige dommere og disses stedfortrædere udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt denne rets dommere. De pågældende er medlemmer af både Tjenestemandsretten og Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Den statslige ret består desuden af 8 andre dommere og stedfortrædere for disse. Heraf beskikker finansministeren umiddelbart 4 dommere og disses stedfortrædere, mens de resterende 4 dommere og disses stedfortrædere beskikkes af ministeren efter indstilling af de centralorganisationer, der er indgået hovedaftale med. Den kommunale og regionale ret består desuden af 4 andre dommere og stedfortrædere for disse, der beskikkes af indenrigsministeren (nu indenrigs- og socialministeren). Beskikkelsen sker for så vidt angår de 2 og disses stedfortrædere efter fælles indstilling af KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner. For så vidt angår de 2 andre og disses stedfortrædere sker beskikkelse efter fælles indstilling fra de forhandlingsberettigede organisationer for tjenestemænd og reglementsansat personale på området. Beskikkelsen af de ministerudnævnte dommere gælder for 5 år, mens beskikkelsen for formandskabets medlemmer og landsdommerne gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges Tjenestemandsretternes formandskab Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen (formand) Højesteretsdommer Thomas Rørdam (stedfortræder) Landsdommerne Landsdommer Mikael Sjöberg Landsdommer Mogens Kroman (stedfortræder) Landsdommer Hans Christian Thomsen Landsdommer Tuk Bagger (stedfortræder) De ministerudnævnte dommere Ved årsberetningens afgivelse har Tjenestemandsretten følgende faglige dommere, der er beskikket for en 5-årig periode med virkning fra den 1. juli 2014: Beskikket af finansministeren: Afdelingschef Carl Erik Johansen, Moderniseringsstyrelsen Politidirektør Lene Frank, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (stedfortræder) Chefkonsulent Lene Larsen, Moderniseringsstyrelsen Chefkonsulent Tine Asmussen, Moderniseringsstyrelsen (stedfortræder) 15

16 Kontorchef Carsten Holm, Moderniseringsstyrelsen Chefkonsulent Eva Hoff Sonne, Moderniseringsstyrelsen (stedfortræder) Direktør Janni Christoffersen, Datatilsynet Forhandlingschef Anne Kathrine Braad, Rigspolitiet (stedfortræder) Beskikket af finansministeren efter fælles indstilling fra tjenestemændenes centralorganisationer: Formand Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation Vicesekretariatschef Henrik Højrup, Lærernes Centralorganisation (stedfortræder) Formand Jesper Korsgaard Hansen, CO10 Centralorganisationen af 2010 Vicesekretariatschef Henrik Højrup, CO10 Centralorganisationen af 2010 (stedfortræder) Formand Finn R. Larsen, Akademikerne Formand Niels Henrik Tønning, Akademikerne (stedfortræder) Sekretariatschef Josephine Fock, Offentligt Ansattes Organisationer Konsulent Dan Richardsen, Offentligt Ansattes Organisationer (stedfortræder) Ved årsberetningens afgivelse har Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret følgende faglige dommere, der ligeledes er beskikket for 5 år med virkning fra den 1. juli 2014: Beskikket af indenrigs- og socialministeren efter indstilling af henholdsvis de forhandlingsberettigede organisationer, KL og Danske Regioner: Chefkonsulent Ettie Trier Petersen, FOA Chefkonsulent Tine Holst, Akademikerne (stedfortræder) Konsulent Pernille Olsen, Forhandlingsfællesskabet Advokat Marianne Borker, Sundhedskartellet (stedfortræder) Kontorchef Karsten Thystrup, KL Kontorchef Nanna Abildstrøm, KL (stedfortræder) Chefrådgiver Ulla Fehrenkamp, Danske Regioner Direktør Sine Sunesen, KL (stedfortræder) 2.3. Retssagerne Modtagne sager Statslig Kommunal Afsluttede sager Forlig Overladt Dom 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (1) (1) 2 (1) 0 0 (1) statslig (2) kommunal 3. Sekretariatet 3.1. Lokaler 16

17 Arbejds- og tjenestemandsretternes retssale og sekretariat findes på adressen Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, tlf , hjemmeside Medarbejdere Der er ved årsberetningens afgivelse knyttet følgende til sekretariatet: Fhv. administrerende dommer Jørn Andersen (sekretariatsleder) Afdelingsleder Marianne Bjørnshauge Web-ansvarlig Henrik Sandby Kontorfunktionær Jette Rasmussen Betjentformand Steen Jensen Dommerfuldmægtig Suzanne Holst Dommerfuldmægtig Tine Linde Dommerfuldmægtig Tine Thomsen Dommerfuldmægtig Marie Louise Tønne Specialkonsulent Anders Levy Specialkonsulent Torben Lorentsen De faste medarbejdere Marianne Bjørnshauge har ansvaret for den administrative sagsbehandling og fordelingen af opgaverne i sekretariatet, virker som protokolfører på ordinære retsmøder samt en betydelig del af de udvidet forberedende møder, ligesom hun er personaleansvarlig. Der er yderligere to faste medarbejdere i sekretariatet Serviceenheden En række servicefunktioner i fællessekretariatet varetages af Steen Jensen, herunder også i relation til Afskedigelsesnævnet, Ledernævnet og Tvistighedsnævnet samt møder, kurser og retsmægling mv., der afholdes i Arbejdsmarkedets Hus Sekretariatslederen Det overordnede ansvar for retternes administration påhviler Jørn Andersen, der som krævet i arbejdsretsloven opfylder de almindelige betingelser for at være dommer. Baggrunden for dette er, at sekretariatslederen i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 2 og 3, beklæder retten under en del forberedende møder og i den forbindelse tager stilling til et antal sager ved udeblivelses- og erkendelsesdomme samt i øvrigt, når parterne samtykker i det Fuldmægtigene 17

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009

NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009 NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 3395

Læs mere

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 3395

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0

Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0 Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0 2 Revisornævnets Årsberetning 2010 Afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet 3 4 I N D H O L D 1. Formandens beretning for

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Revisornævnets Årsberetning 2 0 0 9

Revisornævnets Årsberetning 2 0 0 9 Revisornævnets Årsberetning 2 0 0 9 2 Revisornævnets Årsberetning 2009 Afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet 3 4 Indhold 1. Nævnets kontaktoplysninger s. 7

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Den Særlige Klageret Relationer til udlandet Personalia

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Ronnie Siegumfeldt Andersen Studienr. 201201401 Vejleder: Martin Gräs Lind Master opgave

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere