Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT"

Transkript

1 Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver Art fr Industri, Handel g Landbrug. fr Thisted By Specia!itef: J3rændf J{atfe.! Jlnfn J3ergs fjesserf~chk!ade. Stre Jrvs cj'r?ateria!hande!. Je!rfn r!jvr. 46. Cigarer g Cigarefter i udsgffj J{va!ifefer. ~ønsfer 9- Søns Vine. l l' Hans Thmsen er altid billigst!

2 Raadgivende Ingeniørkntr Prjektering g Til yn med Udfør l en uf Varmeanlæg, W. C -/nstallntim r, l'ei- g rtakanla:p, jc>rn- g jemb tnnkn.~truktiner, Bvgrlingsknstruktincr m. m. BYG-ANDERSEN cand. plyt. Ingeniør (M. Ing. F.) PLANTAGEVEJ 3, THISTED TELEFON 460 Trælfes sm Regel hver Dag Kl. t - 2, dg LIJrdag Kl. t - l t. Thisted Patentkntr fr Nørrejylland. Patenter Varemærker Mønstre Ingeniør cand. plyt. Byg-Andersen Plantagevej 3 - Telefn 460 Trælfes sm Regel hver Dag Kl. t 2, dg Lørdag Kl. t 1 t Ais P. O. POULSEN Telefn 115 HAVNEN Telefn 181 Krn - Fderstffer Gødning - Cement Direkte Imprt af Ku l --- Kkes Cinders - Briketter

3 SKATTE- OG ADRESSEBOGEN EFTERTRYK FORBYDES - UDEN ANSVAT~ - - t'fiiste~.skatte~ g Jl~ressebg in~efl(~et: en nøjagtig.ft:tegnefse uet: ahe J<mmunens.SkattetJ~et:e..ft:tegnefsen et: t:~net ga~euis i alfagetisk Ot:~en, g eftet: fluet:t Tiaun et: pføt:t ~et J3efø&, sm ue~kmmen~e skaf suat:e l.fnnue' g fejfig6e~sshat ti( tfliste~ J<mmune i.skatteaaret ft:a 1. Jlpt:i( 19)1 ti( )1. mat:ts 19)2..Skatteprcenten er 10,8,.Skatte9~ernes Jlntaf 3416, g ~et J3efø&, ~et: sf-af u~sf.riues, 65),92) J<t:. 80 Øt:e. 06s. [ J3ag i J3gen fin~es en særskift.frtegnelse ver au e.sf.atte9~et:e, ~er suat:et: J<mmuneshat af 5000 J<t:. g ~eruet:. ll~giueren. Vi har det stre Ud valg g de b i l l i g e Priser CHR. MAN GLÆDER SIG ved SbJnet af FORAARETS NYHEDER i FRAKKER OG KJOLER A flæg Frretningen et Besøg g ver bevis Dem ved SelvsbJn. Mdeli i Aar giver Slankhed g Ynde, Fac;:n erne er mere rigtige end ngen Sinde g saa er Priserne frbavsende billige. - l vrt stre Udvalg er der rig Lejlighed til at finde netp den Frakke eller Kjle. der passer fr Deres Figur - - SøNDERGAARD Crme g Gldschmidt - Vesterg Tlf. 56

4 Niels Søndergaard: Mdemagasin r~ l HOTEL " ROYAL" Stre Trv - Thisted Nye Værelser med kldt g!'armt rindende Vand samt alle Nutidens Bekvemmeligheder L=-= Telejn 61 g 77 P. Pulsen. Skatteydere i Thisted Købstadkmmune i Aaret t med vedføjet Kmmuneskattebeløb. Aagade. T j kr l..jh. ~"g aar1\.t;! :!Il KuR k t;. C hr. Peden.;( n :!lli 00. \ d~ br. P. ~Iadsua 2i0 110 l\: n trmed hj. c\agr l'edt'i"si'll :;2.J li Hu,lll''t. lng.,brg?li Ol"lL\ lls\'11 21 (i li Slagtcriarb. H. }'ra 11 sn ~:17 (j(j.\ \" l,hr. L. ~frtt>lis<'ii l+ O.j() l\! al er H. DllNup 151.\ vi H hr..j. Dabgaanl 1-W -Ul...Euke l : ise,j PllSl\ll ;~ ~ ~() Hu:;al"s. l ;, t.her HPIII"ik,(!ll lo s Hc11tiPr Frn U. ::::n11d lls 80 Vej md..j. J{ i:tlis('il :!+.~ lfl Rentiscarh..\..Jvn:-;eu :!-l R +O 'l' g i \"ærk"trh. :'\. Klau~cu (i.j. Sil D aj:p'.!"~'' P. 0\"f'l'g'i:lUl'ti :! l (j() Lau da ri>. AngC' I~lausen Hi :!() 7 UddeiPr Dl se u -~S.) (i O A vlshr. A. PPdt r::-ujj :~ 2.J.() Krntnif' 0 1,('11 J (j :w.\,.j,hr. A. IL.li'Jl"l'll 21 (j() Kutn1is G. Hunsen ;) +O )l(' lit il' l".j... i-; Kl"Ogh :l:! IO Lager.frv. l'. Tft :\:!.J.().\ Ylshr..\. :i\1..\nd('rst'll 18:) fio l t:taanlska ri N. ('. \ ' igsu<'.).j. 00 ' l',jkrl. M.. t4øren:-:.l'll 21 (j!) Husas~. El u a v ig- ~ øl~.) 40 Avl ~br. llaru!tl.] Pl!Sl'll!.i l 2() rræhulr..jenlly Jcn.sl'n. ~"' ~) Hu,he,t. ~lan u Øl' J" 21 (j{l B:ubcnu. R..fhannesO IJ.).j. l' m p t..1. K.. J t n~en H-J. S (JO!) 8krnagcn11. N K. l icl \L'II..t:.! l 2(1 Husbcst. Kan n Hnt1~"" 21 (\f) 'l'jlu L,\ xl'l l'l <lci"s('ii li k n T j kr l..t h. TllOIIJS(l[t :!l (j(i l,,]el'tjj..j. \ ' ijhl'lm~e a :l:! w Aalbrnvei. Hu'a'~ - l(hl'pil J(r i :4 ian~l'j J III, (l.\ vlsbr. L.. Jcusc n ];)] ~(J.\\ bbr. llrthl'a..f ( 1 ll:i( 1 11 ' (j -JO "Hu~:1s~. J\: a I"CIL.J{'Jl:--L'Il ] (\ :?() l :k:;pl'd tr. Pc tra.j L'll!'iCII,"j -~il :\ v lshr..j. Sngaartl ;J:j.J s Lantlltld. K. l 'r>idagl'r l!i ~ f) 2 Gde Manufakturvarer hs Peter Jensen

5 Bedste Indkøbssted i Thisted af prima Manufakturvarer. Spec.: Knfektin & Damekjler. Brødrene Rahbek, Stregade. Alh\stræde. ) l)il'{!ktnr H. Huren:-;()n ~ "\lalenn.. J. l't'<lt r"'" Hladfrh. P.?\i<'ls<'n n Rmt <l<'iti..\. < 1 H w.;(' JJ ht rg- Amtsstræde. '' ~I:Jtl'rialist t-;, Krg h Xiebt n S 1 t rskc Kir.st. ~latbt Jl \ :a ~ keri<'.ier An t' K..J C Il"'~" Ht llt.il'r Frk. H. Wi11thl'r Hi7+ Oll lo.~() Hl Sil fils -Iil Sli-1 IIII l!i ;) ~() ::ti7 ~n Asylgad e. 'J'utlllll<'rhdl..T. Xit l,..c lls Enkl' 2HIJ Sil TønllliC'!'hdl. A. K. Nirlst'll ::-~,) tio H "'as!<. l : Ilt il B a<' li l O 80 'l'<llllll'l'lll. 1' K. Xiebt n ])pptn 1'1>. ('hr. l 'hristt'll't'll 1-f_u ~u~~. 1ngrid C h ri~t('rj:4('ji K11tri"t H. 'l'h llj~pi t :--ll'kn ht r.j. AudPri"PII ~yg epl..j :u l nnill<' :J ar n li'<' Il P"'" Psthud Xit'bcw; Enkl'!J l<: n k<!jrtltpil H~ hl;.;aani 1 ~nc dkt ) nn. A.,. T~ntulH'll Karl'tmngt r.j. N"iPbl'JI J :k..;]h'llill', l :llt Jl :\i( l"''' ~lalt r.\1. Li11d 11 A s.yhndt r llirtlw.jens<'ll 1 -Iu ~ns~. \IuriaHe Ni{' hh'ii KtHiliJL i.-.; ~ \..:\ru le r ~e 11 1-i:rmni,; X. I'<'Jl'l',f'll Li l'artienlier.j. t'hri,tt'iis<'ll Huslwst. "\laria Christ<'llS(~ll Hullr rskp Kirstine Ni t lscn Tu ~ l'ør< r K. l' Klitt ('ll Bghdlt "'''dhj. Vikt. Klittt'll }Jf'lls. f-4crgnt.j. Christianflt 1 1J II ususs. Drth P a K ristensen '' ~!nl rr 11. li. P. Øst!'rbn. H lll-1il ~~ - Hi g rnr 0;-;tl' rilye Arlnntl. l'hr.. Jt'""' n HusLt,l. Otllllinr :\it lsrll l'sthnd ~- Nif'ls. Jl \l a lpr" O. KjC'ldg:ulJ'<! M ](auikcr Øj,-.. J<' ll SI' ll tiap ~t pn kn1. l'. Hyldig!Tnsn.-;:;. HL'""-'" Jlyl<lig HIH/-.r t< rsy. i'unl llyl<lig liiji'lit ill<'tj.. l. P.. l <'li ~{' "!!l~ ~() ~:\7 Iiii >-III!ti:!(!() ;q,-, Iiii 111.~11 ::~ -III lli :::z ~() l l-~ -~il ;).J IIII ;) ~() li~ iio lli :w :!J li ()(J 7:i (j() III SO IO SO,, ~ :,J:; IO 1'10 li H 80,-,-lO ~-~~~ +O 10.~ U-A- SO lfi ~](j ()().~ii-w Sli -IO 1 7 ~ 811 lli ~() ~~11 Hil :.'0.1 ~l) 3 I S fhv. Afhl<b,-.. \. WillnmseJJ JO SO ~Y<~r,k< EnkPfru Kuu(iR<'H ;; ~O!{n g-hld< r,ju! 'rk. Tøttmp ;;.-1, 00 flll. I :ntn'[!l". M. Chri:;teHseH IO HO \!Pkanikn A. Kristrn~Pil O OIJ I :nk<' A!nJ:L f.n!llllrg ;) ~() I :n k t ).!m i p LindPg-art ni,-, ~O Bt!llg"rlng ;-;k. ~l. Chris trusen l().~() II) "'r nrcnn. N. Sø!L(lerga a rd Chauffur \'. Pulsen ~:l ~O Skrn,<l<'nll. O.. leh~ t' ll :Z:l7 GO Fri"Hm. S. IIJ. I'cdt' n;r n ;;~ 00 Overprtør Kr. nrgaanl 104 -W l-lavnt arb. Kr. Nørgnanl ~SO SO Arhejtlt n<kp 1-ll'IPill' \'an<ll't 10 HO ~y< r:;ke l11gehrg \'ar[(lf't lo 80 l~ ~tt nhgm. \V. Hand< rh.. J I'IISell 777 fio Tri< t;q, c IL Fru Hcrlwq.~.~ti ~O l'rrl'tnijrg:;ih.,;t. E. Herlwrg!~() Hl 1-1 Overpnkm. III. Thm~<'ll : l :nke Olim Pcdt r"''" ~~ UO l!i lln'<'.i<'l' Kri,;tiHe Mun< h IO SU \'ug nn1d. t'hr. Omnk_jR'r 131 : l' a,:tikhli< r X. Bjc"''ll l O.~().\rlnnd. 'J'h,. G. Bj(''<'ll lu SO l'hauffør A11t. Ht <k ~l (j() IS )"'"" l,a:n r nkt D. i\ll<lerscll llh SO K a:;~t' n J'"k' Frk. Amkrscu J.+!)() ~() O H<'\ i,;r.j. 1-:. ~l ~l< hl' H ~:\2 00 '' Sg "''lll'tl"t A. ~l. ~l ølle r -~1 O 00 li Ølku,;k L. Kappel ~70 00 s ~'i,;kchdlr. J'. (' l'e d < t s'-"' ~:: : edkcr IngT. Xi l l ~(' H.) ~O 1-:nlw Kir:;t. Wiirtzcn., ±O /.) (j() Bisgaardsgad e. Bg IJiiidenn. O. J\.løyhrg 1-1 u:->a:4:-:. 1\I a ri e.j'< n:-:;en J':ut.ie. l '1 lc III. Chri~tianscn t-;agfllg h. B. C h ristr 11scn,) HkJnttgl'l'lll. ~1. Chri~tt JHH'Jt " H.i<'mtndmg<>r ~f..j h:ujnest~n l.'i..;kpllllll KJ', p,.,]t'l'"<'ll.\r!jlltd. P.. Macb<'ll liu :-;;n ~s. Ag-ru; ~ Anlh rsc'ii ) ~tøl)cgud:.;lidlr..\ng<' Kjtt r ti Rnl'(l kenn. P..] I'JI~~l'IJ n u ~: l ~><. l :lisahl'tli.lcllst'll h:"" tnnt'dlt j. 111grirl.J en sen :-4, n d l\ t' l'iii. J :,i ll.. rl nsc11 Største Udvalg hs Peter Jensen /;)li (IO JO Sll Fil :.'11 :12~ u.140 Hl ](j ;).J () lii IO SIJ 180:\ (j() li2!i +O Hi :.'11 r ~u 180 (j()

6 Hans Døhr er altid den billigste. T elefn 485 (J Brgad e. l'artipulil' r ~ r. l\likkek cu l s:: (j() I l Rcuticr J ~n k L K. Th0Ill ~ t l 1 1l.1!i~ 00 rarvchdlr.! 'ru,j. JPII:-it'tl O~ S ()l) Huslwst. l\ln r<' u 'l'h ms eh 10 s Hu~a.ss..A.11 na. f'lllll:!l'lll' OvcrkelnC'r v. Lar~cn 3:3G 40 Isenkr. Chr. 8reusen 1900 s U) Iuspck! in~ I.. tj. Klittl'nl.Jerg +~l llfdi~ t Kirstine.Jc>- n ~cn 7:5 GO Frk. 2 :}løbclhdlr. ~~- K. Ly k h 11!)8 Sine J\'j{']S('Il s 5 40 ~ :l[nrcr Kristtfer Andcrsc u Snedkers\. H. L, kkc lo 80 KJutuis s in n~r J. I):mlJlJc 40 G t~rtner -'. Falclbrg ljs 80 v 'l'unllte'kll..l!'ru G. IlJa<,h!){ 81agtcriarl.J. Chr. Ni< ben G t 80 'rclef 11i~ tindc ~\Ima Dla('h 4?.furr rrn. 5 C h. r. Ole:;<. n 72:3 GO ~ :Enke Hclr rr<' 'l 'l ring~trup Hl HO Elcktr. Chr. :Matbr1 18: Enkerfru :\fa rtlm 'l'ft :.ll :) :!(J 10 J>irckt.ør F r. Brl'dahl D!.l:l r.vguh' ~l" 0r..Jrgl''"''ll S!J G 40 IIusr-ts~. K:lr< n.kri s tcn~cn 5 -J.() Lrn T Tyge :-;kaanrp +!J G s n Dragsbækvej. Brndvej. Htt,;c.i, r En h M. l'l'dcr.,en 4.:) \,-b br. O. v s t<' t gaard J s:l GO S11edl<ersnl. A. )fnd~f"n l 51 ~ L:llldrnedltj. K11udsen 21 GO EnlH ('.Iaudi:tll<' II('ii<> :; 40 Ad:;l.>r. Chr.. J e u ~ by ;3 H t:-;h Jlhi nder.t. x. H ed e Ad~l!r..J. H-i is.jensen 2±8 40 l" rk. Mari.\ strup 12!! {j(! Ilusnss. T da I n~ r se" lo s ;{ linsejer En k, Em..) C' l}.~l~ ll lo s IIusa~:->. Edith.Jen ~L' n lo s i\.f [[]{' l'lll. Carl Ch ri~tf.fm ~c" Hghl<it r l'. Hey<:>r ~50 ~ Bryggeri vej. VgnnuL ~\.. x. Pedersen ;J!J(i RO rr'ømre r:=-v. l{ r. Lan;L'n Chlwfl'ør N. Chr. SørCHSC'H :34 00 fi n gh1c1ersk.jenny J r"e" :3GU lu Tømre t P. l' l'd< r ~c Jr 129 nu 7 'rømre rnt..j r ns. Srf'Jl~CII G:J.O 00 Ølkusk Chr. lfarrg-er Husnss. l\ia.rgr. Sl'e n gl' (t JG ::w 1. Kl. Dam - & Herreskræderi VESTERGADE 22. P TE S. Mderne Smmerstfler samt Stfler til Selskabshabitter haves i strt Udvalg til smaa Priser. - Indleveret Stl trarbejdes til mderate Priser. - Gd Pasning garanteres. N. J 0 H A N N E S E N (Frh. Magasin du Nrd) 4 Køb billigt hs Peter Jensen

7 Niels Søndergaard : Største Udvalg Dragsbækvej. Husbest. Kirstine Andersen :!l 60 (?lkuk P. Hnrikf'Pll - ( ~(j u 41 Lkmtivfrb. R Lnur~en :! 16 u Hn:;;;as~. l : l r m H <' rrrik,prr l O s Ftgraf Carl.Jrg-CIISCll fil\', Agt l n t N. l'c der:;e Kelner M. Krsga:nd t;, c rskt Kir;;tiiLC' Lar:-<C'll ;) -III 45 Vaskeriejer Kl'U Krgh l (i fl.\.rhnrcl. Cad :St:l'rup III s Husass. Magda l'etu1:~n lo s Sa<lPimn.~ er N..;\fn11k ;).j 00 Lærer :M.,Tøq~ c n~cn :: (i Q,\ l"l.>illtl. 1\ l. Ocl J..(ILard J (j ~li Husass. Kristine L nn;cn :!l (i U.\ rbllld. J. Chr. Pa r:-;ir t~<:'n BanemC'ster P. Ily g ;) Il Enkl' Dr tlwn l.ar:->('11 5.l() R.cntier Drthtt Hnrh. Hl r n ~ l 60 l!'i J~uv ruagc l ' H. l\ i rkl gattrd :A8 IO Husass. ARta Clnistt n;.;cn lo 80 PuttC'm:lg'( 1 1',..;., IV. J{irkl)g:t:trcl 12!l li U ±!'l 8kn1agc rnt. K. Hl<:w ru p u-;:1 (j() }. :'\lwnrnp :1~ 40 J 7 :\lun rnr..r..ft\11:--(.'l/ :::n 1)0 ~ku tttg cnttcdh.i.. 1;: m111i;;.j. K..f C IJS('II (j.j s Hn sas~... Ag n<':; Bkaurup 5 40 Knn11nil' _ \ gnpr.1 (1tl$( 1 1J IO s :i l On rpurtør H.,J. Pdr ;.;en 10 s H ntil r Jl rthc'u J,a rse11. p,, :!0 P t"'us. Fyr b. l'. 1\' i< hmulln lo 80 l.kcnnut i\"frh. U..J n:-..;ull ~():; ;,l() ]~Ollliili~ R. l\' i< h m a 1111.]18 80 Kntrltdt'fn. An...~._'"ielticn :J2± u.);) Ar brud..}. PeJcr~cn HU 40 KØB DERES OVERTØJ I ~1\~!\S~.NR \l Vi bringer altid det bedste frem til den billigste Pris. VALDEMAR SCHIØNNING fl n ~ bv~t. Lanra :'\ir l:'l'll J l) ~(J.)( Hm lhmrdlt'r :'\. Pt lipi':::i0jl lu HU 'l\ lt fnllist :\l arg'!'. \\'.. J en~t' ll 1:!!1 (j() ;)(l.\ rlnntl. (':r ri Bl l 86 ±O l : ll kl'.jnhnnnc ('hri st< ll~c n ) IO 1 1 Il"'"" l :! la BP l 10 s Hn><ass. J(an H C'hri :-- t l'j t:--i'jt :!1 (j() til J:\puri sparlr. \'il h. Andt r,cn 8G.W 1!1.\rhmd..\. ( '. ~\ lld('j's( l i 1-10 J(l,;;: JII'IIS. (;:J S \ ' il..' rk~arl >. 'fhmsr n HU 40 DtH l \\'i l l. ~\!li!ti 1':--t' Il J (J ~(J l :ks p <l ilr..la r.' Thm;;cn JO 80 H11:-<a ~~. Dagn) _\ ndt'i'!'\cii :; -IO.j f h. t\tr,vg. Jlr. <'hri~tff C'rsc n 10 s 1 Kn.,k Er. Damsg. And<' r "~n!)7 s K htntl. l :jll., h 't' :.;~aard :!l l ~l,, g gt t i:lr i l.. \ a;.;.l t'll ~ t ' Jl 11~ 8(1 H 11'1: - s..\ nna. 'tt t n ~ g-uar d Hi ~.\ r hurd. L. ~\ llric l'~c' ll ;)-t n IO ()YI ' I f "li'(øl' :'\..T:r kni ~C' ll :!3!1 :.!::a I~ f,\ g":,!lh'ih l' h. ~\. K..JI' U~t- 11 :l:! w (l!'cl\":"111' d.l. J:..Taklr l)ll :11 60 \ rlr r r d. ~L ('h ri:-..t<.\n:-:c.. 11 :; -JO! -~l J tnri:.;t l :, t!1!' 1'.Jnt CJ!Ji<I' Il 75 6() ~::IJ Hlwr: t' n:-.j'ejl'l'rn. B. l'n11bc " ::!J!) (i() 1:! Ellkt J{:j('l'. Hirt r'' Il aj J.'-;('JI '10 fio 2.i ' 1 ' andl n ~.w Fr. DylJC'r k 1/S:l 1-1 l lt"l'.i('l' J,. J., ld,,. 1)! 1 tl t'i'sl"' Il,, (j (J Hn :sus~. l'lw r! tti' 8tr:: 11d li+ 80 l lu~ll s L, \ l i ll;l I.)f 1 c..lf'rspll 16 ':27 L!, rl.'r.\. Ba"l{'gnanl.)41) n 11i.\ rljii! cl. R. L. 1'4U r<'l1 S('tl l\ l a~ l\ i n!"'h' t t< r TI h. l, ul:-:t' n :!J(j -Hl.\rlm<l. La r~ Kfiren:=-:nll l/2 80 ~!l (<(lrlsr b p. C ler. :'\i( bvll lis O IO \ludhj. TflHII'\' AndPr:=>t U lo 80 D nlllic'r '.,.; Lar;Pn,)(J! l/ (j() :---. yt r :~kt.\nd,:c:l LylriiC ;)-t 00 H ushpst. l\ l r rt,\',) ('!l:-<l' ll 1.18 RO is Eli k (' l\lnrr 11,JOIIUSSU H 2l 60 ::1 J)in ldør ~ ~- Nøn u~en 1!)8/ ~() 1"\rlC'Cl!,('I'S\'. l'. C. La r~(' li Hu:-:a:':-:. l-\ri~t -ia Jit ' C ltd ~ tt'li:-.cil 10 i) (J Ku11trmcdlr:j. K.E. Lar < n JO s,,;j 1"-\J I('(lJ\! fj l l. 'l'. l'\." n ak k('rg-:hl ru 37S L)() l ~ r,, gg;cr i~tr ljf:.kc' A u na Nic:lSt' ll.) Altid Nyheder hs P eter Jensen

8 ~~= ~~ :~/:~~=l~ =l~=~~ ~ Alt til Drengenes Paaklædning! ~ ~ jakkehabitter, Matrshabitter, Plusfurs- Benklæder, W!ml Pullvers, Underbeklædning, Strømper, Skjrter, Bluser. ~ Altid de bedste Kvaliteter til de billigste Priser. ~ ~ Stø:rste Specialf:r:retning. 1.. Laurids Kamps Eftf. - Harald Kamp.. ~11: ~~ :\1: ~2::-~ :\1: ~~ :~ 10 Dragsbækvej. ~~~ i Jagt r a r h. 1\:. T H nge l,u l'l--t 'll I!H +11 :-il" '"d l' rs\'d. H. I AI I'SI' II.%.j ll.,.,.\ r lnnd. If., J, "~''" l (l ~li ~-l Hy, r~ kt \Iari :t Hl' D n 111 :.-g an '."d 1.) l ~(l A rhrnd. E HP\ tdd P. dc t':-0('11 l (J.~li :!li '1\ k:<ti ln rhsk l'.\ ln n n 1\ d r,r n,).[(l Di n kt ri l,;.r.u ra.j t'""''",, 10 :!S ]><'Il ~. l'udsr r.j. 1\:.ia r ;) IO ::0 i':llkl'fru Ll>'C'.\løllr r III SO llg-h]d0 i'.\1;,-r l :'ll11llt r li S.'iO :::2 IJi ~t rikhmnnll>l' K.i..l r ust' ll. :!.)!l ~il Uug i>i~tdr r ('.\lu n < h 1!1 ~ IIJ \i l\1'1'1' :-' \, ('li r Jt r J -.!'11 ~::1 ()() J ~ llk( KYP I'1'ik( Kri.-l ith' ~l:ubt u.j J(l l.riiic i ll ll i. l'..\liuls YII :::2 ~(l l ' rn.\ fa n 11 ( fn g<'l'~\'11 III SO ::-1 lll'11iil'r.\1. l.. l nc uh '<'ll :!ll:i :! 11 lln llr arl.<.!\r. llt lr.,gna rd J.-.;:: lill ::li llr llli< r llrth.,-.;, l 'l rr i ~\ r 11."' " l l! 1111 IJn ~us~. <lr n!n.\l :rdsr n 111 Sil ::-.;!.wn r i 11tlr ~ l' li l'i~-;tr ll~< ' ".)~11 III I lf u ~l w~ t..\jijht t ltri: dt' lt."t'jl 1ti ~() l~ fll'll'. l'" ~ ll ll<'>'lt ' l' l'llr. IJ~>I 111.)-III IIII l ) ~th~"'-.\n11a ~/. lful11 t.-,{!/ {\( l l i""""". la r ir.l t ll~l ' ll,, 111 ili Fnrn th i ug~ r. s,, ~, <'ll ri:-oit H:... t'll fi~ {l!.il 11u :--nt-=~. t 'u r... f. Tilt~: :-:lt d l li :~(1 _-,11 l ~11 k c 1\:r i:--! in <" \'nrg:tnrcl l Hl IH Sfr,\ gt r:- lh \l:tri:tt l(' n dt r:-=pj ' ti ~ "('.-):.! f\11111u ri ~l l{tlll.j,!i ~I n.) J(l 1\nrt l lll'i:--.t nu ta i.ji'tl::": l! \ O~II I Ptl. J..: 1'..\J. l 1 ('!1 1"':-'"l"ll.-}l I':ITt it illit r 1'. ~!' n'l t., 1. ~l tif I II {l l JO III Jll'll=-'. Hdt Hw=--t('r ( '. N it l!it~r, H ulll'sl. ~ ir lillr' i1 <' " llhl rg,).'i Eli' li tr. l',nl r. ~. l 'h r ihtl'll~< 'll Iiil Trll r< 'r >" d. (; J,J.,. l'l>i"'''' ll 'l'rrr11n rs,,.jhs. L lrlr!'"'".\ltut rfrlt. lt'ji:-' U l.tllf':-;l-11.\lll r < r f,.rlr. Ott L'IIIH.,,.II H n:;:l>'>'.,\[a rgt. l.' l lirl'>l'll.\1111'\'r'' 'l. ~ 1. Dal"g!IH I'rl li:!,\ l'ih11<l. O. :\!n<b< " Hu ~a:-..s. Ka.rntua J ( 11~UIJ. Klinu t!~t' r EdY. :'\if l :-.;( 1 11 Vi ~k r.\. Wil'ill IH''' =-' \la r i1 :--\a lnhlll:-'t' ll li l".\ri >n nl. ( 1r r. ( 'Ir ri~t" t' f,.~'"'" l:t n t it r ~ ( ' /,rbtfpt r;.;en 1\'ll l 'lnd. ~tark l.anrit <<' 'l li ~ l :1 1kl' Oli", t:\<111 '11~ <' 11 :2 1 fi(l lii :!il ].)1 :!Il,) l ()(J fi-l Sfl Iil :-,11,J I II ;) III J.';:; Iiil r ~!~ ;) 40 :'l Iiii III :-.11 li~.'ill 1!1.~11 IO.'<(1 ~ : : :!l l.) ~. Il ' fili l lr.'ggr tin r l r.. l. Pcllll ~<'ll 1!1-l 11 1.\ri" '" l. 1.. J>. ( lll'''''" :::! IO ~" ' '""' '' ",[. l ' r. :\ids " 1.>1 :!Il,\l ;111'1'"\ 'l..l. ~ r )f p r!l/ :'li /(l \ 'i(rllnd. H. ~ 1-a:ll l'i ' lii:! l <ll jfi ~ f( c)! IUlgt 'l'.j. P. H :t ll ~ l 'll :!:; ( Iiii {.'i I H'll ". ( )/ ' i~:-:. ~ IU ti g'll ilj'd H~ti j!) I '(J I' :-: tl.;:tll did.l l'.!). S!u ll~hn r d ~ -'1:1 :!il,...:.() J ~ :rd < t' ~ l ar i 1 ( '. i< l'piiih r~ :!IL) ~O l<k k l r il;c 1 H. Hr r!l l >t rc:,., l i 'l l'j,i"!j dlr..\. ( '..\ ndr r t'll 'i<i li l.\i:j l<'l'" l. 1'. (',.\ lldl'l'l'l/,) III r l tul l.! 11 ~ \. \ 111 it r:--.pn J(J "'1\.., ~ l.cd<hhih1 i\ 111. Hi~ g. I ) Pd l~ ;!J 1.)] :!!1 ~l:l.t~ t ~ r-.\ d. (ll tn ('hri:-.!i: I!I:-.J. '! J III.'-t fl Alt l Mø b er s æ l ge:r bytte:r købe :r Jørgensen & Ha l d Telefn 712 Øster gade Telefn 712!1 Kb Knfektin hs Peter Jensen

9 j---=-g--=a=-=- S -----:-=-V--=-A-=- N-D --==-=-S-:-=A=-=N--=-1 T===E=== T== CENTRALVARMEANLÆG PROJEKTERES OG INSTALLERES FOLMER AGERHOLM INGENIØR AUT. GAS- & VANDMESTER l OBS.: FRA 1. MAJ ER FORRETNINGEN FLYTTET TIL STOREGADE 4 TELF. 369 (EDV. AGERHOLMS VIKTUALIE UDSALG) TELF. 369 l l' Dr. Luisegade..l tq.!, w( stl'r ~- Bjl'rr( g:lanl l :-n J ft iha~~- -~. l ar i :t JH'.\ HdPt'Sf' ll! ti li t" :"~ ~ f arth:t llu ~ l. i ll!,!;.> li Jf u,d a ~ l..lt ttjtl' Hi 11 ~~:tn rd ~ S Kl lt l{f ri< l', l 't:ll Zll ;;.~ :\l auufnkturi sr :\1. Zll r:; l. a~t r f" r\. l 'r. P i llllt'l'tl!j ~ ;J O ~(l \ liut'l':lh tlltci>fll i tl', ('. i ' l d t'kp II j(l ~! ) i 'lt:t.llt'fur I l.!l:trrit>dt l l:i :!li ~ l llc rtttc '.< l r :\. 1\,p ltb!'ll ( i l.~ I l 'l'lltr T ~. Kr. ll<l\ <' :'lfi (III.\ rhutd. f t tb~...\ u clr rst'll.) l (J() J() 1." re ~. <'hr. \l rul. t'll.)fil lj() f~t ft ll i l rlla g(' l'.\. P. l 't t t r ~ t 'JJ :!.)!l ~( ) h'l'p rn : w n f ;j ll t 1'. P t'll'l'!-'t'll ::~ ~ <.,(l l ' t t 'l' t'lll i ll~ >l u, t. Jl r td :t l< 1 1:'.1 fif l l:! f.u t'( 1 1.\, \ llll)ll~wrl lif;!l Iiii! l u:-.a:--... ~\); p fl\h J~t U( lrih ltl,'(1.\ l ijiitd. J. ti. P t d t r~ t r t.) J(l ' l'ngllt'tj.. 1. K. l'uu l~t ' /1.-:[f 1 IIII l l u:;a:::.jo. l niln!iih' ~ i l st t l fj ~(1 C: nnt dt jf' r.1. llnrl\jn t I II:! IH l ll u.ht 'l. Ui.l! :t flilli g~, III ~li 'l't lt g r:tl'alf,. 1. Pt 1 f' r ~ ~ u l l ll j(l ~ t.-..1\f l ;bc l ~ t'l' l l' I.-.P I! J(j,\, httt d. l '. l ' ' Il;.!<' III I l \lun rllt..\.. lt t<-t'll r'-" J f : L il~~..\ IIJJ:t, 1. l t u :-;t I J ;;~ r:!;kt tnj \ nt ~ 1. :--.;,.,.J\1 ' 1' l :!~ ). ~1) ~f) ~Il :'(l IIII :!(l ~ (l '(ti III III Iiii 7 jlt' IIS. Llw mtf. Chrisl <'llli!'ll _,)f >... - (j() ll usbt st. r;:;, ",. 8c.tJ ti iprgnal'd :.' l (j() T n n d b Pgt.\ lt :-. ~{)l"(' li St'fl ].'j 1 l +O B:Jnkn, i:-;. r l l. ~HI't '1J~('I l l!li Iil ~\ II ll :-; j 11:--p..). P. Baugsga;t rd :>Iil Il O. \ ::;:-~urn. nd ~' " H. I ~UJ < g,.gun nl l".. :.'fl M art u l' :t k t n ri< dl. 1'..l t."ll~f'll l i lfl (j( l 1\t Jd i f' l ' 1-: rt l<t l'ru.\ J.w l'itlrt< l li:! (il i l lil'j'(' I'illt l( :\1..\ F!''ril lt tl,)(j l li(l l it r:-;n s~~.\. '''(ll'l'~l 'll lti ~ Il!li Knl.rnd. l '. :llcl ll< r :.>:; w f i U ~H~~ - l ; (i:l'llll.\ '"'" Iil,~ l i IK ~(!l< n kdir., : 'l'li n tllst' ll.i:!d~ IIII l tll :--.i) :;!'_ h: i l l(' Il l,(tf'sl'll, ) -III :!Il l\,,'""" l u:..f' 0 s tp l'g"hi! l"ll,"j j') Oll l,:r'!' l' (l, 1-' n 1 1h t~i lwtl il:! Sil ( (l,'() (l( J J.\( ) -III :,>(1;, ~~J :.!:.!!d11l :-:l jt f' t 'h r. (:n de l' n f 1'!IH, g~ r l'. l> i..(:-~i ng J,;1.tdpslli. T h. t\ l i :-;.t ('1):-;1'11 ' I II 1'1' ; \,.1. 1'..\ Il< il' l'~('!l I ' Jdlt:tudlt r Il. ~ it bc IJ.\ rlllll<i.! 'lt r. TI. ( 'lt ri :--t "!t )" l ' 11 ( ) f l/"111 1".l. :\..1, 1 11 :..('11 :' l LnknHdh f. 1'...\ 1\f l v r :->t'h '" 1:0:. ~t r:uttlklll r..\. TOJI ~\ Pr~ l,, \ rj Hl IIl 'I te '!'p l tillc dlt. \. llnhst..it'll>'l't< l. I<J <LI i' J' r!' ( ' h r. ( ' hr i:--u n s ~ ~~.\,,Hid. :\. T n w l..; _~. flp dl'l':-il'll l'rn t l 1\dl' l'sflf.\ ''""" lllums Knfektin hs P eter Jensen 1-,_ 'J Sil I II ~(l III S (l :il IIII W:! l!li :.'l'i III III ~l) J (l 1'\11 l '".,, (il! 12! 1 (il l.li 00

10 Hans Døhr har et strt Udvalg i Strømper. Tlf Eneste Specialfrretning med Gardiner g Lampeskærme. Skal De have nye Gardiner, vil De selvfølgelig have disse fikse g gde. - jeg har sidste Nyheder g fører billigste Priser. Nye Læselamper (xyderede) med Skærm kun 25 Kr. Den er praktisk g gl imrende sm Gave. Telefn 327. Michael Zll, Dr. Luisegade Dr. Luisegade. ~tal er;;,. Chr. ('ltristusr'll :ZfJl (io ' L'g-føn r N.. J. Uun;;t 1.:>:: 60 :2() Snt dke nu. i\. ('h r. :Muller :J:.J-l HO Bn n lw ~~. Ej11. W..rnseu :!:37 (i() Lluntidr :,..\ ug. At~dn~c n 1+0 io Hen ti f' r Eli,;a IJC't h ('h ri,tc u~ n!17 :!0.Jer11b. As. ~. Hrunn N i l'l~f'll :1/S Bghltlrr P. J\rnrnp H l O 00 Kntri't. Elin. Mrnp lo ilo 30 P<'rr~. Hand11ttl.,J. Pr <l< r;;< n.los OIJ.R u ~" ~" i\iru t ll.1,,,.n!j,,.." :n u Arillll!l. Kr. :::lnup!l7 :!0 :32 Rf'nti1 r O le H:t 11 g- :! l UO fhv. Hy < rske K ri,;t. tluttns< ~ll JO 1:10 ::+ l',tlmu 'l'h. fkrt('],;, n n;:; (il) Ell'k\1'. Chr. n. La rspli 9 7 :'!() Elmegad e.., Trnfikuss. ~. P. Anderseu (i(;!) GO Jiusa ss. flt hild<> A ndnrs n JO RfJ L:<" cri n d r S. SunJii< ll :-;l'tl 2:J!i ~l) :3 L æ rer H. l'. N iclscn L æ rerilid H. X il' bl' n 550 <;() l Spa rc'kns: H."\l{a :;:;..J. 1\.ristianst n ~70 00 Hus hest. Kr. 'l'hillg'e<t rnp :t~ 4(1 1-[k:cnikvr E. HPnningscn :2:~ 7 GO 11 Læ ri' r,\. H v( )l'it l. C' U ;~~ ~ s Sygefrsikring l pl'ns. L æ rrpnkc. Kr. Hfmann :3 Lnndp. N. 'l'hingg. N idsen lin s lji'~t.. J'drea Olsen 21 ()0 A rlllnrl. S' A a. Lunde +3 l fl ~\ rbrnd.. J. Ucndk~eu H:wkuss. Kr. Hc nrik ~cn :;GG 40 lientier Enke :r-:. Vet.rgmtrd 10 SO > On rprtør ~\. Pednsen 2D1 lio Ektra:nb. P. Pedersen D7 Værkfører X..ftn18<Ju 270 tlo i ::.\lissimer C;l. Pd r sen 2~17 GO Ci Pupirmr dli.j. V. Olesen 2 O SO Lmre r.j. Ch r. Larsen Ifn ~ass. Helg-n Lttrscn ;J Dankkn~ti. IT. Bnn<hgnnnl n nic1stned :WI. Sørense n.12 pnn s. Lkmt.ivf. Fr. (3eebn C ha u tf ør (~h r. :l\! u rit~en l 1.3 li < g-r"lmb~f. E. Skvsgaard Bgh. K. l(ldt. Nielsen : Llnt.ivf. n..jpnen i:inpdkcrs\. Fr. Jsef T il 22 Frrctning:-;f. l:\\~. H~ (~ nhe rg ;uann f a.kturiht N. ::\(ikkelscll 45:) (i() H5K HO ;_)34: s ;] 00 :110 :w l!j.! 'JO 572!O 3-!5 60 Engvejen. Pst nss. Ch r. Gjt rlnchs Enke med frit Lægevalg, Hspital g Dagpenge billigst = Medicin, te g n es Den gensidige Landb-Sygefrening Reservefnd ca. 0,000 Kr. Alle Oplysninger fa as hs OLE JENSEN, Rsenlundsgade, Thisted. Telf Køb Kjler hs Peter Jensen

11 F aartftvej.,\vlsbr. Kr. Kirk Avlsbr. H. Overganrd Hn sa~s. ~[ctha..tcnsca Avlsbr. l'. C. Xinl~rn Br Prprictær Ole Bnrlt Bankrncdhj. L. Bach 'l'jkrl. P. O. Bneh Tjkrl. Sigurd H< ch Husass. Lbc llach 'rjkrl. Cln. M. Nielsen Ederm. J. Chr. Snejstmp., Fjrdstræd e. :!0.) <> l 'i~kehdlr. l'. J\Iadscn :=:2 t 00 l 'iskhdlr. c\. ~\fnrlscn ;) 40 Sbgter P. ~\In u sen j';) U 1 l Bghdl mcdhj. v. C h, istcnsen ;\!)!) li O 1< 1 iskel' E ;j n. \Vichl lo s lo s Fred er iksgade. IO bo H n tie r 'l'h. NiP b(' U ;) -Hl Hu.w~ s. Lilly Xit>lsr n 32 ~ Enkefru r. Thy k il' t 10 tju ll11 ~R8 S. J\ln ri c J~:t r llt'n G ± Hil :!l 1~!16 5 :1 +:5G ~l s iio 80 li O GO Telefn 18 Telefn 18 De bør frlange HELSTRUPS VI N E hs Deres Købmand g paa Restauratin, thi da pnaar De at faa Avlsbr. C h r. :\I. Grrge r RC' ll ;)J ()(l Dyrl~gl' C' h r. Tllnlsn 72:: li O A v1s1jr. J ;:Jll r. l'lcj drup JlS ~().-\utm bi!l.\..p. An<1nrsen 40fi0 ()() Ad~ br. T<l['!JC Dahl :~~.j() Hu ~us s. :r h all!l<' 1_'hinggaarU [(i ~ J\Iede,it:r K irst. Ande r s( n (i-t t-il l Lkm thfrb. Chr. Leeganr<l.) 'f'jkrl. 13. Kjær Nii'!SI'Jl J( i Snetlk r. ]{ri ~tc~ ns('ll 172.\ v h.<b r. L. E,jlrsc n ](J g n :.;apliti 1n. Hnek -J\:nHlpma.nit il:il Avls br. A ~td. V a Il 1-(Sg'UII I"ll H Hu sn><~ - ~rag-da Ch l"i!'t iansr n :!l. Avlsbr..T. S. ('h r ixteuscn :n :l :3bKøbrn. F. c. 'rhlna:')-=-en 112 Jiu ~u.~ s. Brlil Christt.'nxen - ~ :; O v<'l' J'O Rtlltld Chr. Awl<' r ~ en ;;r: t A Is br. L. B. AndPr ~ (' l ~!l l (j() J(n S :-i(' n) r t" 1.;.c :\lag-da r\..n dr' rficn (i i Hnsuss. Ane K..\l u!l r ~l (j() Tn,.,p!' ktrh.t h s. RHn~ns.,, 1!):: J[ ll ~USH. D 1thr u. La.ngbnll 1G Farverstræd e. Ht< h ~' r t x Kvjhrg :1~4- <! A rbske Drthea Anclre ncn,) 40 :.' ~ 1 1 rai'ik:t ::; ~. n. 13. N.-.Jcxc n 5-J.O linndelsmd. :\L c. j [lldsl'll ;) 4(J HnslJ<'s t. C:u l in c Thm ~ < n l G Fisker v. NielSl!ll ](l ~() f :jc rh.i OU!c k. IL 0<1dr!<hcdt 2:l7 Stclnhugg-er H. Nil,cH lo s TIL nticr.drthea Hnngsg nurd 21 1lcntir :rari Un Ttg:.;gaard 21 9 l. Kl. Systue hs Peter Jensen ~(J s 60 li(l 80 (j().'; () (j() :!() (j() GO GO

12 Cigarfrretningen Elegantes har det største Udvalg i Cigarer fra de fineste Firmaer: HIRSCHPRUNG W ULFF OBEL BENDIXSEN- HORWITS&KATTENTID samt engelske Shagtbakker g Cigaretter. Strt Udvalg i Shagpiber. ANDR. N. PEDERSEN - NYTORV - TELEFON 482 e Frederiksgade..l ;g p:ckkr r,t;,. O t trn. Hani11g ;} -W Ka:-. ::t n rskl.in h. f1all g~~ ~ l :tnl l!!l.tij l l li ' 11 rt i n r k 1\.an'Jl.J l'll~('jl 7~:: (i( l nr rrti'l 'l'hnra H:111 ~:--gaa rd 12!1 (il l ~l r dlrj. llirg it H.J ('Il,('() :! lli O!l llg tr. H..A. il i ltlg. ~./ :tt u h ~ 4''' ~III (j(l Il n ~ a~~-.\la ry ~it l:-;l'll l li :!li Typngrn L"l. 1)..\.J,ildg.. l at n],,..;t n J() -~11 J [ u,;a:-;,, Laur a Atrd.' l (i ~(J Hn~a:-;:-:.. 1\irg itt<' ~il.' J~('!!!li.~(/ l ~ l'~ ty n ri Jill t.-\. l 'l! ri~t ('Ji~t - u 151 l? li l'lll'lfll' ('lrr. \ "< '.il'!(is (l (l l l u s;a,"'. ~[:; ri 1 Bi ~g aartl ](i l?() ll:u hr\l'lll. K. Prdl'r:--;('1) III (j(l 11 11~11''.\ lag-da I ~Pt't C' I ~(' I I JO S!l A Jrlt sstur frii<iiil w. l.:t r~t li H:!.~li l[u,;a'' :\l: q.,r rl;~ ( 'h ri :4t'll:-1t'll lfi :!0 Hiu lr lkarl Karl Krgh l-hl j(! l ' rulagr n-q..1. Ol:<t'it j (i HO \'i k t ua Ji, hrllr. Ka.i T h.vgpst 1 rl :!l Iiii Nt~t clk0r ~ '..\. Kullt ~ ~~ lis i-! O li lll'>'l i!ul'<ltlll' l ' ru 'l'jj ;.;(l rl l~~ ~ {0,.. 1 ~J "\i. b ll I!H III il t\~:1 ~~-.\ g- nt tc l t'd( r!'(~ 'li IO :...:n n l,.,,. :\. ( L: JI ' Jll( ~!"i t c l'~ \..\. K lug :!l (i() -~ (: u, Og' \ 'a 11d11 1. ( 'h t', I)I JIII;-;l rr H!!lt -III.\l!II Or.\ a gi' Pul:->t rr :!'lo :-<ti l'< il llt t lhl';.l. l :_jll..j(.'~}lf ' l'~(' I l /l~ :-; 'l' r i t < d ag <'lu l l J'. Jl. 1'. f)lj r -++:.! S I! Tld11H'dhj. :\. Cllr i!-i t P n:-:c'rl :.!:1 1 till t 'ig: rhdlr. ('il r. Tu rr~ 1' :t:.!~ (Jfl ~~' l!l l' l<.kr l,. ru l~..l P : pc r!"c r r :::.!-i {J (l \) J'h\. tid r. l'. l~ 1'. l l clc r:-:t'll :i l Oll 11 11'-tl>''- l : l" '''l'lll ','l' ll - -W III \f\ij'l'i IIL ~- 1'..\ ll dl'l'i'-'1 '1 1 (',_ l-, :_!{ 1 L'nd, r..: t ut pi ~t TI"'~'~~ :\l c.t[, r l ti :.!Il l J IlSa:<-;. J~ irst. < '!1 ri ~t l'tl:-:t'll IO ;-<il ~llll')li)..: l' ~ l dha,/( 1\;-;t ll :!l (i(l t lu ~n:-::-...\1 a r t h 11 < 11 rist<'fl~t ' ll III Sil llll.... ll:':-\. <l ud n111 \' nu:..;:-;gn :l rd :).j,( J l l i i li lu 11s l. H. < 11 ri:-t H.,.,, ) :.!i l llut,.j kuli H. P t rh r~p il J:ll.f[l '\ ) 1:! < _, klt h.tlr. l :. Hulida Id /.)(j l/li llnt < lknrl l~ 1'. Hl' t 'll~l " ll - -til l J"""'" l ng ~ l~tll g ] )ntg-... l'i.l'h Iil,'{(l IO Se først Peter Jensens Nyheder

13 -!l Il l :) Hans Døhr er altid billigst med Brderier. Tlf. 485 Gasværksvej. Hald en. l;a::;,-a, rk:'n r b. Th. TIIOIII ~ ~Hi s.\, bi>r. 1'. ('..f t' n:-:. il\ :;J;; ~()..\f Ul'!' l"~\. :\. R. Hulilark!17 ~{l llu~a"~ ~l an n.\ ndl' l'l<i'll ::2.j().\ d.nnd.. 1. Hrt.. llhl'ij 111 K( t l.alldlltl'tlhj..l. 1\:ri:.;tl'll:-'t' Jl l! i Bryg-g'('riarl skp c. C' h ri~t (IIIS(' Jl ~.. ~il,\ ri>n11l. Karl Elias~nn 12!1 (j(l Tulm ksn rl1 ~ k "\[argt. Th<nn~ c t l :i~ ()(J \ ~ :.1.' \ ' t' I'JIIl' :-:tl [' P. c. Pub, ll :::! w 1-' nk '' at ri lit' l.a ~'"''" III S li La n t la ri>. K. l'uulst ll Fi"kl'l' Il. l.ar ~!'ll.i l IIII llu ~a:--:-.. llt lg :l l'ubl'll.\ f'im,. l. P. l'h ri~! i:tn"''",) -W 1\.aJb ll'l'kt<:trll, 1-'.!'-\i rnrj:-'('11 III Br!-ltl'faJ,,. ~r. ('. l\i ud ~t u lis O IO,\l Imlfl..). I.;U':-\(' 11 IO I 'a ri i t u l..1. 1'.,\lad'''" Iil s n H:l\ lll'u ri>. :\. ('1. ( 'h ri~h ' HSPJI li-+ l f \1: ~ :1 ;-..:-;,.\ IIIII' H ayt' :'l Iiii l f ""l". ( ; (I IJIIOI':l ('hri:-h ll!'t'll " 1(1 ~IJ Sil s Sil OVE SCHRIVERS BOG- & KUNSTHANDEL TELF. 5 STOREGADE 2 TELF. 5 STORT LAGER A F SKØNUTTERA TUR & LÆREBØGER,, l; ;-- t_\ ' 1'! 1 1' UDSØGTE TING l j UST ANDE H SENS BRONCE- & D ISKO!I,I ETAL. CASTF..LU- FA}ANC!i SAMT f S!LKE LÆDF:RTASKEH Il. 1: 11:--t'JI -l!lli ' ( l.\ r i ll td..\ "l. l.a urit:< i l.\ r lt1111 l. l. 1'.!.a u ri t ~ t n Grydctrv. I l''' "''"ri' l li r. ('h l i ~t f': l ~l 'll \ Ju n...,..) Sy r:-. k,.1. l '!J ri.-.;t 1'11 :-IC'I I. \ l]('.\n d t r s, ~ ~ lit "" l.n :!,'t r: t ri t. l.. t '. l.a r:-- 1 :!.")~l :!l i Il -d nl. \l:t f' g 1', (II'C'J.{t 'l'!"t ' ll -,,., l., r i"""' r.\. n,,, \ tt!"i t C 1 r~n:t rd ~ ~~ l.n' dt t l, (l\ III () t i''_!,:t:t r t! 1\. :t rt l ''" ' tt r:--\. Tl 1 ~. I I al'-'<' ti!l/ ~/1 JW!t:--, l, ;1 r t r f>' '.l.j n q.:,'' tt:--t'lt.\ ri!jrld. l'l>r. =-'t ti. t l, ri:" tt n :--''''!)/ :!li.\ l ltlt td, ~l. ('h 1'..l l tt... t'll., \ ''.!-! lirll d..1..\..l (', l... ~' t l,j i l ( l( l.\.-l ' H i t L.1. \l. '\i, l-1'11 l :k.-pl'd. 1...f( u:-c rt :11:.! lit l'!t \. L :11td Jud. 1'. 1..,. ;,.( >\' 1\!... J.i Il..lt t t... l 'l l.)l.~ _, : : : - k c I II l\ i r:--.1. \. i: dt,y,. I l "'" --..l <.lt.,)('l l ''t'], l f', :.!t i.\ ri > 11d. i};~ :..; li l. t /" ' 1' 11 l' li:'(;, \ ' \ i (ll' 1':-1' Il,) l IIII '~ l T.ik rl. \l. I l. lt Jr~ t 'f l j li - Havneyade. T.ikl'..\ \( l \ <l i...,:--:.,:ltll t t; l li :!il Ty]~t t ~ r a l' il. 1 I '" " '' 11,; l i llid li,]~ 1 :" k1 r r. l:. 'i(!...;l' il :.'1!11) Il( l :\ l un ~ n1 1. 1'.,. 1':-<l l'l',l!,il:tl'tl Tltr;t '[' 11 ( I il,.~{ ' fl III,'-ft ( Il.\l ll '!..;lt r. l t r k.l. X i dc rhvr~t 'J' '' '' ''! ~ -. Il Elef.!ante Selskabskjler hs Peter Jensen, l " :: ~ l -,j lfi ~ : l III,,.. ~ l :::.! III :: 7"-..,., IIl H ) fi j {l :211 :!Il ()q,, /( 1 l li til l /l i ',Il IIII 1(1 ;

14 LARSEN & HYLDAHL Til selskabelige g festlige Lejligheder hører en smuk Frisure. BesHg vrt l. Kl. s Herre- g Dame Frisørsaln. (Frisering efter Aftale). Jernndulatin fr Damer een Uges Garanti! VESTERGADE SAL Havnegad e. L\:øbmtl. ~l. :-:k. P v,lt r ~t' I I :!! Oli l:!nulanne :-tf' J'.J. ( '..Jhtll!."'t'll (is O ~ l) Hu~nss. Allll:l ~,jrt'll.'-'t.'lt :J() l ' r 1'0 t n l n g-~ t'..1. l ' lrik'<'ll llu,;a"..h nla Jhall>'t' 11 LG ~ l ~l1 ;\l n::.ki n rll. ""' J ; rn ~ t n; :2(1 Hande b ml.'d h.i. 1 :. t: J ri 1<.-<< '11 Il IK :? li.l ) ~ t\ :\(p kah ikt' r.\ht'l J :"""' lo i' O Husus.s., \ Il l' 1\. :\ nd t r ~ t 'll I-IU\"IIflf'Og ( d Th..\lad"''" ~.1!1 :w Sk n u1g-<~ l'r JJ. l'. l)ul ~ t ' ll l 'haufl\n :\. \'.. \:u l"<. n l\1\ 40 \fu."k in". ~\:l:,.!.l' ( '\11 i s t n~ n. \ rl tllll.!.. 1'. :\ llill' l's(' ll.) JO Bt :-:tau, atr.\ Il t. Nl.;:nnruJ.; l H ~ f) Havnestræd e. llusj 111fr u E l.-..t ~J \ :lill'u(' : :~ 40 Hl',ttLllrat r l'..l t pp P ~ (' II Hu ffi" t.-\iina ~k nn r11p : :~ -f-()! :"k' \ llt' n lad>: Il ltusa:;s. H ( lgu. \ thl f' I'Sl'JI IO.~ l ' is l; c hdl r. ~l. Tnrt l' ia llis tind< l. t'h dstia n'\'ll :~ ~ +O l' h,.. D!'lnilli't D t h.. lt n:-- 11.' H t'fifnurathr ('..Tuul La~ R <' Il."ifi J ()(l.. Knrd JH:tg <' l'l ll. P. < 'hri:-\tt n:-:t u.jnrua lfnrr r.lc nuy.j. L as cn 1 n.~ ()l) (: m n i t s lihc r.j. l.:tr ~l't: ~l' l' \' ( rin M~ f rk. K. ~t :1 u ga:nd :.n nu J,; wmir,. Lar:-;pn l T u:a ~' l' l t ra Pl'd0l'S('lt IO :!0.) ~\f l'j!\ ri ~t. l Kr. Ha Il Sl' II H1 1..:.:t:-: ~. h i rs t.. /('JI:-\{ 1 11 IG :!0 l : k s ]H'dtr. \In """ Tuu :-;ig l-'i s k0l'kspnrtur \\'. ' l' a a IJ11el (i( i f! ti O 'l'k~tilarl..t. Nn: n:-:c n Hil'g. Kn : ~lt J (l s Hue l P. k øn n!-ipi J H""''"' 1\glJidl' r.j. l'. N!i: O \ ' lllt.lg< :!O."i ~.\ rhn11l. M. Ra t gaanl Prkurist. l' 1 :. \[llr r :!T() (J() l )!a k nn. N. fl :lll >J' ll (h c r n. 'l :-:~ f. l) \' J,,l..\.ud t J'St'll rrietag<'lll. J l II IlY K11 ud" n J-1 u :-:a ~ s. ( '(' il\,. (: rhll. ) +Il T rkut a g< lu.l l r. ( '.. \ Jlf ip I'SPlt F m g thdlr. Hh. Viilidt ~l!i :!() l l us:lss.._\ 1111 il h..lc JI :-:t lt J{:lllkhu;.;h. K r. i\nrg:1anj fiti!l (j() -1 l\.l Jil d..j. Lar:-.:t u L 11kd 'n l> r t IH'" T l't dtlhl., +O Ilu st ~s. J\'ielill<'.l t'll:-'1' 11 I :ksp< <lt. ~ Ia ri, Tftlin hl lll' 811 l U Hk ru:,l t\ rm. i\ L VuuJ:-...t ll I lrtll d <' l ~ "' "tlhj..j..f urg-r nsl' lt!)1 8 (l(} llll!>ll~l!. ~ ign.lt'll :->t'lt 'l U,~ ; ~ l,.hj J~ n!l7 :'.!11 :::! > I P u :):! :!il) ~ ; ~ 7 Il; 1s:; JO ~l"/ l i) l Iil ~ - "' ~l+ fi J.) IO.)(q l O ::'-1,., LO 00 s ti O r. 00 s 40 ~ 00 (i() fi() s :.() ~ l) HO u GO 80 (J (J X() 80,.,u _!Jyr;ninq:i -...:zye/wn"llin:;- ch; r5 hil!cmakr. 'l/d;;al[! af :f 7la! erthlrer, C(;apckr r; Ltlllel!/ Jza tltrtltl-. (/llfd(crni :;.' 12 Køb Brude-Udstyr hs Peter Jensen

15 1~ 16 (j Havnestræd e. Chanffr c\ ll'r. P<'dcn<PJJ l ' ili alljl'~t. H. Knltnmiiul'h ::67 7 }fun r,vu. I'. :\,,kv!'4yt' rskc.thnjllj<: PcdPr~c n 07 :lo Tbaksa r hsl<p.tulianc> Hald f{u ~ IL H~. _\uine P(l,h r:=-f'n lo 80 ld!jamllr Uh r. 1-Iani "" ArbnHl. 1'. ~On!n:-.: : n.lo ko ]1 Hr,, ggcrinrh. i\ L :;lfrt('nsl'n "' SkuHtgPr l'. ( 'hrl~t<.~ll!:if'."!l 1:3 l ~ 1\:untri,:t EEr n 1lrtl'n~cn Arhrnd. N. Chr. Xielsen ]l) 80 En kr.\ "nu.1\. I'nlsen l :i Ll<mtivf. R. < 'lll'istl 1 ll :-\1' n Hjultrv. 17 Vaskekne> :\! arp n l't del'>"t!ll.\rbtnu. Kr. Farsi ll~l~n Let h 10 do,... Og!ITlld. _\!fr. Pclf'n;vll Pi;; ker D;"' ir l }\tr.-.:.inxt'll 43 :\l'!.,rud. l'. C. PC'( -Ipr:-~c..:~ll L ill{<' rf n. A.. J ens<' I l 10 s _\ rljjnd. "\fnrtin Fg-0t l li ~(l IO!IO :) 40 lit s :2 - >~ ~ [() s ](J s 2SO ~ ;) ~. () (i t ) IO 80 HTEL AALBORG STIG NIELSEN - THISTED TELEFON Ældste g førende Htel Centralvarme Garager Varmt g kldt Vand Gdt Køkken - Billige Priser HAAN DVfERKERFOREN l NG EN MØDE- OG SELSKABSLOKALER Indtil 400 Kuverter mdtages Til Møder Plads til 1000 Persner l, 8 Plantr X. K. Østergaard 237 f/j 13r,g1Jinder~Y. C. Ø t<'rga:ll'll 2SO t>o Hhtt:"tCt'S\'. H. Øs!l' q~ n a r d 16~ Utl Hgew. J'. Ch dstt usen 17~ 80 1(1 Ku:;k Chr. P. ~rrtrn:;n 18:: GO ljayllr arb. G. M rteu~l'd 5 40 ::i lng triarh.k. A. Dn.Lgs hn~k :;ss t<o J~.\ rbuul. O. Thmsen 2l fio Pi:;km l'hr. \ 'rwckt 1\'t istew;c"c 5 '1fl H undbrgvej. bl rygerske i\ l f' Lie Ba11g Sye rske Mt!l'ic A ndc'rs< n Enh.c Auinc.Tur g' ~"'r! ;C'u.::; Huseje r Ane K. \\rt'stcrcrnntd Enke El"e lj< ile rstm _\, bllld. L. Niel~en. Hi ~ ;)3~ s ;;..j.[: G lw Arbmd. Knud Kristensen.ti: Dryggerinrh. Kristinr. :rcnsen ;3~ W 19 Lærer II. Pt derscn Repr. Knud Pr uer~<'n 21 GO Bglwldr!r C h r. l'< cl('r~eu 259 Bgblrlflr,J l 1 ~. J>cucr~eu 3G; 30 Rntic t'.jhanne Bjesen 21 (jo 21 Ageut IL Snrlcrgnanl 5 1-\'ntri:;t l'. Ov(lrgaal'll 1G2 00 'l'ldn.s~. O.. Ten~en 'J'lda~s. J'. Lybet kcr ('and. phtll'l!l. l' r. Nissen 7;} :ltt 'l'elcfllln. M. Ry Km1ni s N. G..)cuscn l!l SO 2:-:11 R <' n l il'r Enkrfru ::\L Yde 218 +U Husas1<. T ngcbrg Dahl 2 1 f)o Hauklm~s. l 'anu.' Andersen 410.JO Senge-Udstyr sælges med Garanti hs Peter Jensen

16 Hans Døhr har altid nye Mønstre i Brderier. Tlf. 485 Øøøøø~ 1:! S. Hansen, ~.~.: < Malermester. ~ ~ Værksted: Brinkmanns Gaard, Tlf Privat: Havnestræde 7. ~ ~ Smukt g billigt M A L E R A R B E J D E udføres.j: 0000ØØ Ø Ø ØØ000 Ø0 H undbrgvej. Hk nede r A. l'..j c~pcr ~c n JO ~;) Læn r S. Xøri>y li O+ ~() +!l Bam arh. M. O\ crgaanl ~l li pens..la~ re r N. K. Xnrl>v ~!li (IIl l.ajj<larb. N. l :11 ri 'tfft r"'"!li :!.7 eancl. mag. Lærer?\. lia '""n w; 40 ;)] fll'll:--. Plantør P. A. Eh( ling :l-t. f> l3 i blitt k ~a~~. nirg. llthl,pll :!.)!) ii.) J\ ri> md. A. Kr. \ '1 ':-;tl rg nnrcl ~;i!l 1-luRn~~. _\.f a rie.jrgen:-;( tj JO 80 :)i fh\. Gartru r :\. An'll'n H'IJ ;).j. :!!l Ln,,d~rPt ~'ng-f. 'J'hprkild'c' ll l ;)li(i 00!)!) l\lun rnj. N. vl~:.:;terganrtl lo 1-ru:=:n. :-:~. J~I"J ~OI'l'llH'Jl +"'.. ~() (il Arh1111l..\. Langballe.j.'!.. >l '"l,,,, 'rgfurer Pul"'"'" En kp.j.''.. :!0 l\ntmis x. Chr. Langballt 10 Havm arlj. M. Kri~ tl'll'''" J+O.+f) Htte dkel':-'\..-\. Lang-bulle!J/ (") ' lktnillist Ebe :\L 'Thunt:-;t n i O::! :.:.).f{pd:.tktcn X. Hu Vlll'nlllSP S!Hl +U.Jnr11ali~t \'. RaYTlt'JllOst> :l::! +O :--.;_rpr~k ::\-l l't.(t 'l'hnt:-;crt :!:)n (lp Il :O:. Lær.enkt! TI! g. Niel:-~eu 2Vl -W NygPpl. H e lt t!(' rj'holllsell.!l7 Lære1 indl' l :lll' 11 :\it bcn ~50 fil M u rer~' 'l..). i\1. Hetlrhlm s n Bi l litl' ksa"" Bdil Nielst'H ](i 'l.'pg }, ærksarh. }Jnu~g. Han~ t'll!li.., Autmbilh. F; KulluJiill~h 2~::s l)() ) Enlw K til'(! li Lur] vig,!> li ;)-J, H<'pr. Ua r l.)('flsl'tl 12!) u H t r,rgt r~ IH~ Els" PPtlcr~t'll ]():! Hu:-;a~~. l\lagda (:J L rist('j1sl'll 16 l Ht qtist arh. Il. p,..,\' l''l'" ::!05 :;n '1::11 t 1'!']1ri! IIO r l '"rl Lnn;pn ::!Sil.';1 1 :\yl,hr. N. ~, gt r Pt dcrst Jt ~ i O SIH'ti k e n.; y. J\: n ud l.nr:-;t'll l ;) 1 ::!Il li A ri IIII Ll. N. C. \'illadst n i :).. Mul!'rS\ tl..\l'!l!l!d Lar:-;eu li+.~il s t-lkrædl rm. l\! i k. Chri:-;tt'JJ;-It'Jl 17~ Arb111d. T-ft JJrv,.. [\.ristelih'ii ::!Il Iil HPntil'l' :\. HnHtl'i<.~ TJ :12 i rkl'tl!os!' :!lli :!Il 12.\fnn r"yd. ('. Hall g' L:I l':'l'll ::!G!l l l Typg raf G. U Kridtg m,-,frp. c. A rid«' n"(' li :!l Iiii ~yc r:->k <. 1\."an u T. n l'~l'ii ;j +"' ) Hent il' r l :n k c fru i\ l. Kiel""n ~f : : ~l) l~ \l a~ lhh t ll r. H. J~ ln~t t' r ::::! Rckrt ~ r en t hr. Nit'l~t n ::~ ~li A rl!lntl. K. Al. _\nd!'rst'll ;) Ct nwntht.lt!'j' Il. Thm:-;l''' :;O:? +il c\ rbskl'.l en~ir H'. JUI'g"('fiS('II ;) Linn<..}d~Yl'rsk 1 K1 i,t. Ni<' l'<~ li,).j.(l!li En k l'.\ilt',\]. Pe<lerserl J() +i) Lknmti vfrl1. II. A. Tp p 2(1:; ~Il H u~n!is. 1\ n t r. KnmlSl'lJ H J,a lldp~thud C.. )t'[)]h' "C! II 2l(i J)( ) l fn:->a~... Jt'll:-<.illP Kllutbt IJ l Hu, Jwst. Carliw.)C'j:>[ll' ~"" ]l) Sil l ~ug t rsvtl. Chr. Dal! l.[() 0><:::=::::>< ~..Sa~elmager J.l~lf Jensen, te!f Dester:ga~e )7. t e!f " Hil 00 ~ n ~() O ()0 (j() iio +O :.!0 +li +O +O +O il O -lo +O s E> ~ Tiye.:Biler stppes g 6etræltltes. ~ 1. J<Ls p!stre~e mø6ler..cinleum leneres g paalægges. ~.Seletøj g markiser. 14 Mægtigt Udvalg Gardiner hs Peter Jensen

17 H undbrgvej. 18 Skrwt!<'rlll.. T. Chr..IC'n"<'ll 1:3!1 till Gartrwrfr l>..\.m../e nh'll Hl 80 :30 Hkrætlcr,;v. M. ~lurlsn (i-! 80 Htrikkt r,ke Errkt D. H:lll~Cn 10 SO Rrr ctlkcr~vd. N. l'. Ha rr st rr 1:) 1 :!:?a. MurPrsvcl. i\t. illanhcrg IJ S 80 Ehpt!t.r. H< <hig Thru~err 21 lio :!2 \) Vgum<l. N. Chr. :\ll.fciis<''ll SG +0 1\fl' clh,j. \ '. J\Iatlst'll 21 lio :\ft'dhj. O"' Pcders('ll lti Arllrnt!. Akst l./crrsl' ll (-li 'l'" lefni"t I n:t.r l' ll~t rr Husas~. E llen,/ O li ~C'rr J :l Gasv~-e d<~a r h. M. La rse11 1'-l11<1tlkpr,;y, A. l'hristt'jj"''" -Hi P<'n". J>,;tb. Cln. Chr i bt n ~c n :\1askill sætt< r H. Uhh<'"''"._, J. P. Jacbsensgade. Slagteriurh. P. S. Pnuben Bamepl. K rist. Ch ristialls('fl G a m pl. Ane O lsen Hrrsa~s. 1\a t. hr. Hørr Ni!'! sen :::3 -W JO-J- -!U 25U 2() l Gl :w+ ;,(j] til!.;:1 10 s il 4() EKVIPER DEM l SPECIALFORRETNINGEN ENGELSK BEKLÆDNINGS MAGASIN- THISTED NYTORV TELEFON NR. 247 ~+ ~li 28 :)0 Pn rtit alicr A ml. < ~ hl'i::-tcn ~en +G4 40 Enkefru K i n; t. Estl:l.hl lo 80 Husas.l". AH n a E"'lahl ;) +O f:lv<'r~kp :\[arie C hri:..;tl'll:-il 'l l [(i lo s J-i u se.i e r, Enkefru K a n~trnp l 'rk. Knrf'll Nir~l ~(' l l ;) -JO 1\Iurcr:;,-. J ug\. C h risl <'Il"'" ; ~~ 40 Murers,. H. \... c~tprgaanl ;J+ 00 Dgharulll'nnedhj. A. Larsen Hl RO P l' lis. 'l' g f. c. Christian~u n 5 :?0 L kmti vf. Fr. Hnn~en :;-t:) fio.. ~ Laskinn r(,, II. Han,<' n ,_ " ) :Enke l:\. i rstett Mikkl :<<'n.j.'' :H I'ntassa tr. r..) l'f!p<'"c' II Dl : F lt rn'htllr. Ej n. Il..TeppOS!lll {;) (i(j t:lygepl. Kare n Ha11:<C'II.LO 80 :w l'a briksin sp. Lautrnp-Lar~C'll Jius u~ " 1\l ttgtl:l l:h ri~tc n:<n l() :..;s.. r n~ kj lltryk k<' r Mar.. lr n"<'ll +S!i ()() 15 7 Tlllrenu. ~. Kjær J'-'llSfl ll 2-l-8 Chauffør Chr. \ '. Ch, istcuscu 5 l) fhv. llng-c rm. N. c.,j ns te~()] l :.:2~ Lkmtivfrb..J. ~issl ' ll Bæk ::?:17 Luger fn..j. A..Jt!ri St'll l iil l.'lmu f før x Chr. Niel~PH ~l(i Il Mcjcri~t A. c. Let h lo 13 'L'gbC'tj. M. Mikkebe11 fi2(j Hn~hldcrRkc ]J. :\Iikk<'l ~<'ll 21 I :k:<petlitr. l~bba H r!17 17 [J U U H. L æ ntr C. \'. } 1 l'('(}( rik~ptl (is (l J!) Iltt n kfuldn1. 1-'r. f:>l'ehcr IO~ 21 Parti(. L. c. i': i el"" n Br l;')[ IInsu:;" K i r st..:'\. Br ;j p ns. Lancr( nke An t. Nil'l;.;rn 3+ pens. Lantlp..J. h: r. Arldt~l'S(~H ~l ~:J E ulwp:u;t ri rrdt> M..Jøt g t\lisoh 1 ~ti Hw<ll.-],,~rC'rintlP H..Jør g-et~::-f n 1!i :J Chaufftn l\ r. K11. ~nj O Ul O!Jl" t'll (j.j Køb Gulvtæpper hs Peter Jensen +li -l-11 u (j (l ::?0 00 s -to (j() ::?11 ~l) 00 ~l) ~(J 0() (j (l (i() 2(1 Sil

18 J. P. Jacbsensgad e. Kndit.r~kc> Marie Drug-sbæk :12 40 Lug< rck::-;p. I m. Jengen 23'7 GO Damcskr. Anna Ols<'tt lo 80 J ; n k(' Ane N ir b en lo 80 7 Stcnhuggerm. Carl.l(' nscn 712 s G Depta.rb.,J..J espersn K n t rmnl b j. Edith.1en,cn JO s Klinikfrie.ruhannP.,J, spcrsen 118 s Dghdlmcdh.j. G!'rda.Jensc'll JO 80 s Dcpta.rb. l\! a t hiuhseus Enke fi 40 Htenhugg er:':'\. Drge.f en sen l!)± 40 l-f llf'h~f'. Ge rch M n thiass<' n 5 ±O.Krintinnl])('tj. P. Sirnnsen 110 ±O l~ };n k Karen K. Dybdahl l:l 'J'tHi't rs\-..t. ~\!øller.18:3 60 1\falerrn. 0\'e Pcc]rsen 118 s!) nuldsnl. Cltr. Jlcnningseu 8(i \entier Lrentz Brllc,rscn Gulds.-1\ftllt;j. E. Henningsen Kn trass. :\ag e K.i:.ler J 51 : l.\mt~fuldm. K. Q uist ;j07 60 Husbcst. Karen Ol~en ;) 40 Sk rrerlc r Carl Han~ ea lo 80 Hi Rentier l\ l a re n U ad c OR.-Sugf. Aage Hagestc d 172 s Syerske Ka t r. Onde 151 Husass. nrnrgr. Skaarup 21 GO 7 Lugerar b. Chr. ' e5 tergnard C'<'lnktr M. Aabcrg :] R tie r l\[arrn.j en~c u los 00 l' rk. Knrl'n i\a.lwrg 313.l s Dtw kijurl C!tr..:l en se u,~: 12 Jiusass..Jhr,.IIne Saugb;jurg Hi Sneclkersv. J h s. ) ('Il8Cll l!h -III li Heda kt.inssekr..t. Lustrup Husns.<. 1-:r,,n AnderSI'n i) l() ]!) S tgfn' r J'. Yde Pulsen 2-HO 00 :!O ArlJnltl. C hr..) f'ij~c'll l S:: GO ~ ~ n k( fru A11na I.a nw n lo s Sncrlkcrs\. 1\ ag e.tens<' Il li\1 :!0 JTusnss. Drth('a ~\l i kkc lse 11 l (i Strømper findes i Jneget strt, smukt Udvalg. Mdefarver i alle Kvaliteter g Prislag. Karla Pedersen, Jernbanegade 3. Specialitet: Strømper. T e l e f n 5 l 3. Specialitet: Strømper. l'lit.ifuldm. P. Stn\'aMrup :!8 ]\{urersv. Amlr..Jc nsen Værkfrer K. Kr. Simnsen :.lo peus. rldbctj. J\:r. Pedersn Syerske Agne. T>crl.mcn :32.1\[usl,insætter :M. A. T pp Typgraf II. Tpp Husnss. Karen Stærkjær Enke Ane Pedersen Frretningsh. 1<'. 34 Pustr G. \Vcsth Husass.. Judith Westh l'ejcrst' n Jernbanegade. l Kunstd reje nu. c. K. Bunch Ilnsass. Dagny. Jacbsen l'steksp. Kay Skaarup Enkdru :Marie Dille > Skmagen u. Carl Auclersen " F rk. Ing ebrg Andersen Darberm. G. Belu Trictngeltcll. Carin. Peu1 scn l'jejerske 1\Iar.ie Kielsen ;j Enk cfrn l\ I. s. Hjnrsn 5Gl flo W GSO : :) s :! ±.) GO 5 40 :3!l9 GO :!;)7 GO 16 49() s lo 80 lo GO 16 Frakker billigst hs Peter Jensen DmrHldir. A. Dlleris J!J55 HusLwst. Rigtr!. D. Hancn :21 60 Husass. Marie Christensen lg 't Grsserer N. L. Spangberg 62S5 GO Husbcst. Anna.Jcpsen 64 SO 6 Dankdir. H. Hartz 13()0 80.Justitsraadiudt> J\r. Petrsen 51S 40 Husa ~ s. lrma Dalgaard 5 40 Hnsa sh. Anna Jl'.llSC'n lf) Husas-. Clara Hansen Jhnsensal hi..> Hse ttepstlj. S v. Sørensen ;)-le 00 Slngtcr[arb. A. Vcstet gaard 5 -~l'blutl. P. Krgsguard lo s Du J A. Klster Pedersen ;) Slagtcriarb. A. Sørensen 2!)1 li O ~ ttygerske Ellen ~CJl'CllSCll l~;:~ TønLrcrs\. Hich. Sureusu :5+ 00 Htlemn tere r ~ke A. Sørc nsn 21 GO l Cltan[før Hb. J. Sørensen 2:3~) T yvgraf E ;j n. linnsen l l l::i"lagteri:ub. "' Schltz 280 s

19 Sktøjshuset l vulkanisering 1. Kl.s Fdtøj WILH. TOPP Telefn 324 Vestergade Jhnsensalle. Kntrist R Schltz Pølsemager K. Nielsen J!).J.,,W 15 FtgraJ A. Scharliug 3SS SO Husass. :\Iarie Bangsgaanl J O SO Ftgrafmeuhj. 1Su.. Pedersen 118 SO 2 7 Skned<'rsv. Ch r. Srcnsen Hnsass. Asta Srensen ygepkjerske K. Ab.Jensen l!l4 -W IIusass. Kar1inv Nie1sen ] O 80 Prtm ~I. C. JørgeusPn ''J GO 6 Oljdøj;;fabr. li. Snm:;en S!agtcriu.rb. '1-\r. Sørensen 3:: Bghh1cr Ai!'c '!'hrn :l Hi l'netningsf. X. Ilaeh SO 40 Rc]Jr. S v. S. 'l'ltmn sen J.8;J 60 JS La.bratmhj. K. Kristffersen :32 40 Sl::tgterinrb. K Outsen JyHa11dsalle. l Kmmuueass. V. Jhann()scn 2/0 00 Lærer E. Faber Hc\ i~ras:-\. IL l\fatbin.~~cn :3 1 ~: :J A mtsvl;jiu:;p. B. Sø ren sen 72:i 60 Uusass. :\la ria11p Je1tsen Hl :J Lærer IL 'l'hy~ es e u Husass. 1\Jtu r:n- '.l.'ulhul Ch crtjcncr A. Mrtensen J<'ilialbcst. H. Auer:;e n 7 pc ns. Lærer l(r. P cflcrsen 9 Lkmtiv.f.,T. AndersP-n 6:)7 :!0 lt.i 442 s s Vald. Nielsen, Frederikstrv, Thisted. l ste Klasses Vulkanisering til billigste Priser. FREDERIKSTORV LI 'l'gfnh Ths. 'l'erp :!50 40 Kntri't Anna Terp 21li 00 l;) Lkmtivf. 1\I. Bldreel :n :.J 17 llcpr. P. Agerhlm 475 LH Sagf. l\1.. J ensen J l~rre tningt<best. 'l',,jeppese n :J:H 80 fin. 'l'liibcl"nrlj. Lars.Jensen 8G Læn r l'. Høegh Nielsen 421 L:crer :Sv. E..Jensen 7:1 GO?.lalers,. J. Nielsen KmmunPkat<~. E. Andersn 3 -W 00 2!l 1 nnagcr Ernst.JPspersen 1<7-1. RO :n Tgfrer P. H ansejls Enke.J.: ; :J:J Ren tic r Knren Bangsguard l()~ O' J Hcpr. H. Luull Kramer :'ihj GO Hususs..Ma rie Hc Hi ~ IJPns. l Jæ rer l>. f>t e rsc tt :1SH SO 1\lngnsinp.. J. Chr. :\ladsen 2::1!iO i Lkmtivf. 'l'lt. :\luc1scn :\.J.;) (io Kntrist Adlf Mathen l JS SO Ilusass. Edith Malhen l O 80 lientier Enkefru I. l'crrer:;en S6 40 G Køl:nnu..J. R Nis-Hansen 7 GO Husnss. Esther Kis lbnscn ;) 40 8 L kmtivf. J,;jn. i::ltr cn ;;;)(; 40 'l'c1ef'nmntør A. Vacl.1 2::7 150 JO lo: nduktør :E:.in. Andersen 18:\ (i() Plitilx tj. J. Cttrbeu ~0.3 ~() Fnbr. C'hr. 2\ln cben 21fi0 00 Husb< s t..knthr. J Clltiell 2;l7 li(l l{u~uss. ;\.nna Bruhn cgnzææezsens :!7/ez-re~ O(J- c;:zfa;jzeskz'c?cleri~ ':Yflmdbz~qm;j c'!. 17 Kjler billigst hs Peter Jensen

20 ~ ~ l[jr!si ~ g ~ at De i det nye Skatteaar kan spare Penge ved ~ g at gøre Deres Indkøb af Herreklæder hs s. g g Altid sidste Nyheder i Manchetskjrter g Slips. - Arbejdstøj ~ fr alle Fag. ~ g ~ N. M. KILSGAARD g g Telefn 483 V estergade 52 ~ Kastani e al h!..\ l'i!ilhl..j ør gen Andrr a~<'" J l S HO., Slugt ~nn. lngy. J.ar~(' H ::::-t 00 7 Enke( Marc n Hn~ltllt::O.-.('. rt HG 411 J 5 Bger~v. 1'. s. ~Of'CJI Se tl 5 Huntier Enke 'l' h. 'J,n l'~cii ;) : \ rgniih1. P. S m. C h ri~t e n ~\' ll ~ ;;~. { ~!) \ ~g llrnd. An t. Niel~t'li ~:1/ (j() Ku~k!;sk y l'rtl<'r,l'n 1: (i() Kus k A rul. NiP bf' n 1 ~!'1 (j() " ) Kusk M. s. Ytlc,)_ IO Kusk.\a ge :'\i t' [,r n :21 (j() Suwrrc bmd,.i. '!\a IH',\'.:.li!':-<t' ll l G Husa,s. DrthJ a Ø;;tc rgmtrd!li ~() D Arb nld. Carl.J en~ e n :J2 +O l l Arbrnd..\ n t. Dahlga a rd IO.~il.\rhmtl. Ingv.,J Ott~C \ 11 ;J 40 :\ g ent. Chr. n. :'\Hn<k rgaai d :t~ IO Blagtersv.!-:mil liille rup.j 40.\rhlllcl..\. s. Puul:-: C' 11 1!1-1 w 11 K uh k x. C hr. Christensen ](} HO.\rim u l..j..\..reu!it' ll!i+ s Syer, k e ~J aren Kj re r,) lo Il:d 'i;;ker K Filt Pli br:.{ IO s 10 Arbmu..:\Iartlt..Jl~pj) P S C' ll 2;)!) ~ 1\It kanikcr A11t. Ch rist< ~IIS <''' lo HO Arbmd. 1-I n g n. Jr pli< :sc' ri :_:2 +O 1-:llngtl'rinrb. L. G. Olsc Jt!li :W.\riJrnd. A11dr. J lan'< n l~~ i; O Avlsbr. 1\: r. Ne0rg..Jens!' n n (l (l Hu~a~'- llaguh. Halvrsen 'J.f() JO \" g n mel. i\! urt. NiP l~(' Il!l/ :.w 21 Ar brud. N. A. Pulsl' n HU J() :!;) Cha uf f ør Kr. Hnrl1(l l!l-l.j(} Fisker Oluf l'uls1:1 11 :J1!i O l'iske r H. _Han"'" lo /)l) La u(! br. S\'('Iitl Pu lse n 16 ~(j ~( rveringsprk. l :lrta. Jlan~t r1,) ~ ()l) ~5 ~\ luntr A11t..J cn~c n lu ~ llu,ass. }:;Iydia fl nu ~ '' IL :) +O Hu;;nss. K:uc n.1l'r1s('il f) -W 1-'\~ g- c p l. An11:t P<l l' rsc ll l ti Bud Alf L Nicbc'n :21 (li) BJ s tertl.~indcr Ej u. ~Øl'CllS(l.Il HO +li G l\iurra.rb. J~ d v. Søren~l'It ls:j n <) - ~l Slugterrn. II. T'. Hansen 1i8:J tjq Yiskchdlr. c..tatous!' Il lo SLI :Z H J:; n k e J\lnren K. rl'}li1lgg'utll't1.10 x AT!Jmtl. ;r. Chr..f('UHc n n GO Bghld(' r H. Kr:;hlrn lls HO 12 Slug terin rlj. l\1. l'ri stl ns( n 2R(J s l.agcrar[i. T h,.,l. Jenst n :;+ Oll Ar b mel. La.rs,) Qfll'('ll ~[ GO ~~ ;\laskinlu11r. }'..\llui'l'scll J s: : GO J{l'IIt.ier l:nkc l11gt. na~h PI ~(l Kastet. llr,, gg cria r h. l'. Kri~tinns< n ~;)!) :; 3 fhv. S1t1crlenJ. }\. Fr. T\ r g-h :27() 00 l Barberm. v. l\ ristian :<Cn.L2D u 1I1list Olga Krgir /;) (j() rrønn e r~\"..t. \'i x ø l 'i:l (j() ::\Iaskinur1>.. J. l'. 'l'lrmsen :n: l rrypg raf C hr. \ mlt rs( n ~l ()(l Sknedc rs..\utn Christensen :!();) :!0 Husass. Kuren Anurse n lo i; l) l\jaskinarl>. l fr. HiniOH:;en :i2 +O.3f) M l jcrih. }'. F. l la n gsgan nl ]42:) (i(j Hus hest. l\fa. ria nc Jenser< lo s ';\l cjc ri cje, 'ruge B a n gsg tulru 21 GO - -~-.... _ 40.Mt jprist 1\l. 0d<1ershr <le j; ~ 2(1 " ) Husass. Annn. LarsPIL Dage r~ v. lin nlld La. r sen Hi ~() Husa,R. 1fetu Dalg na rd 5 40 [) A rlnml..\. s. HU,\' Ml'll :)4 00 T ;jkrl. Chr. \ n ng'b rnard.t:j Thisted Ægexprt Telefn 169 Aktieselskab Telefn 169 Fra vr Butik, Hjørnet af Krsgade g Krnbrgvej, sælges daglig knækkede g udløbne Æg. Kvaliteten garanteres saavel fra Butiken sm fra vre frsk. Udsalg i Byen, der alle er frsynet med vrt Garantiskilt 18 Senge g Madratser billigst hs Peter Jensen

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

REGISTRATURER BIND 6

REGISTRATURER BIND 6 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard 91-92 Marienborg 93-99 Marienlyst 100-102 Merløsegaard 103-117 Mørkegaard st. - se Toftholm

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946

ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI MARSTAL. 1946 U L>(; VER E: KEDAKTQRERNE W. NELSEN. R. DNSEN. H. BJERREGAARD ÆR0 AVS' BOGTRYKKER MARSTAL. 1946 Offentlige Xontorer MARSTAL: Navneregister MARSTAL POSTADRESSEN l'(~i;i Fi.11 nvo1.t Tjc~iii(( D:iii (,i.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske

Læs mere

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f. c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

UDGTVET PAA EGET FORLAG - - -- - - -- HOnnE

UDGTVET PAA EGET FORLAG - - -- - - -- HOnnE UDGTVET PAA EGET FORLAG - - -- - - -- HOnnE SLRGTEN RCH SLaGTEN RCH.For Frernlidens SRyld sknl vi halde Foriid~n hnjt i fire, ihi den skal helige Nutiden". UDGVET PAA EGET FORLAG. HODDE. -- - - - - --

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere