Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT"

Transkript

1 Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver Art fr Industri, Handel g Landbrug. fr Thisted By Specia!itef: J3rændf J{atfe.! Jlnfn J3ergs fjesserf~chk!ade. Stre Jrvs cj'r?ateria!hande!. Je!rfn r!jvr. 46. Cigarer g Cigarefter i udsgffj J{va!ifefer. ~ønsfer 9- Søns Vine. l l' Hans Thmsen er altid billigst!

2 Raadgivende Ingeniørkntr Prjektering g Til yn med Udfør l en uf Varmeanlæg, W. C -/nstallntim r, l'ei- g rtakanla:p, jc>rn- g jemb tnnkn.~truktiner, Bvgrlingsknstruktincr m. m. BYG-ANDERSEN cand. plyt. Ingeniør (M. Ing. F.) PLANTAGEVEJ 3, THISTED TELEFON 460 Trælfes sm Regel hver Dag Kl. t - 2, dg LIJrdag Kl. t - l t. Thisted Patentkntr fr Nørrejylland. Patenter Varemærker Mønstre Ingeniør cand. plyt. Byg-Andersen Plantagevej 3 - Telefn 460 Trælfes sm Regel hver Dag Kl. t 2, dg Lørdag Kl. t 1 t Ais P. O. POULSEN Telefn 115 HAVNEN Telefn 181 Krn - Fderstffer Gødning - Cement Direkte Imprt af Ku l --- Kkes Cinders - Briketter

3 SKATTE- OG ADRESSEBOGEN EFTERTRYK FORBYDES - UDEN ANSVAT~ - - t'fiiste~.skatte~ g Jl~ressebg in~efl(~et: en nøjagtig.ft:tegnefse uet: ahe J<mmunens.SkattetJ~et:e..ft:tegnefsen et: t:~net ga~euis i alfagetisk Ot:~en, g eftet: fluet:t Tiaun et: pføt:t ~et J3efø&, sm ue~kmmen~e skaf suat:e l.fnnue' g fejfig6e~sshat ti( tfliste~ J<mmune i.skatteaaret ft:a 1. Jlpt:i( 19)1 ti( )1. mat:ts 19)2..Skatteprcenten er 10,8,.Skatte9~ernes Jlntaf 3416, g ~et J3efø&, ~et: sf-af u~sf.riues, 65),92) J<t:. 80 Øt:e. 06s. [ J3ag i J3gen fin~es en særskift.frtegnelse ver au e.sf.atte9~et:e, ~er suat:et: J<mmuneshat af 5000 J<t:. g ~eruet:. ll~giueren. Vi har det stre Ud valg g de b i l l i g e Priser CHR. MAN GLÆDER SIG ved SbJnet af FORAARETS NYHEDER i FRAKKER OG KJOLER A flæg Frretningen et Besøg g ver bevis Dem ved SelvsbJn. Mdeli i Aar giver Slankhed g Ynde, Fac;:n erne er mere rigtige end ngen Sinde g saa er Priserne frbavsende billige. - l vrt stre Udvalg er der rig Lejlighed til at finde netp den Frakke eller Kjle. der passer fr Deres Figur - - SøNDERGAARD Crme g Gldschmidt - Vesterg Tlf. 56

4 Niels Søndergaard: Mdemagasin r~ l HOTEL " ROYAL" Stre Trv - Thisted Nye Værelser med kldt g!'armt rindende Vand samt alle Nutidens Bekvemmeligheder L=-= Telejn 61 g 77 P. Pulsen. Skatteydere i Thisted Købstadkmmune i Aaret t med vedføjet Kmmuneskattebeløb. Aagade. T j kr l..jh. ~"g aar1\.t;! :!Il KuR k t;. C hr. Peden.;( n :!lli 00. \ d~ br. P. ~Iadsua 2i0 110 l\: n trmed hj. c\agr l'edt'i"si'll :;2.J li Hu,lll''t. lng.,brg?li Ol"lL\ lls\'11 21 (i li Slagtcriarb. H. }'ra 11 sn ~:17 (j(j.\ \" l,hr. L. ~frtt>lis<'ii l+ O.j() l\! al er H. DllNup 151.\ vi H hr..j. Dabgaanl 1-W -Ul...Euke l : ise,j PllSl\ll ;~ ~ ~() Hu:;al"s. l ;, t.her HPIII"ik,(!ll lo s Hc11tiPr Frn U. ::::n11d lls 80 Vej md..j. J{ i:tlis('il :!+.~ lfl Rentiscarh..\..Jvn:-;eu :!-l R +O 'l' g i \"ærk"trh. :'\. Klau~cu (i.j. Sil D aj:p'.!"~'' P. 0\"f'l'g'i:lUl'ti :! l (j() Lau da ri>. AngC' I~lausen Hi :!() 7 UddeiPr Dl se u -~S.) (i O A vlshr. A. PPdt r::-ujj :~ 2.J.() Krntnif' 0 1,('11 J (j :w.\,.j,hr. A. IL.li'Jl"l'll 21 (j() Kutn1is G. Hunsen ;) +O )l(' lit il' l".j... i-; Kl"Ogh :l:! IO Lager.frv. l'. Tft :\:!.J.().\ Ylshr..\. :i\1..\nd('rst'll 18:) fio l t:taanlska ri N. ('. \ ' igsu<'.).j. 00 ' l',jkrl. M.. t4øren:-:.l'll 21 (j!) Husas~. El u a v ig- ~ øl~.) 40 Avl ~br. llaru!tl.] Pl!Sl'll!.i l 2() rræhulr..jenlly Jcn.sl'n. ~"' ~) Hu,he,t. ~lan u Øl' J" 21 (j{l B:ubcnu. R..fhannesO IJ.).j. l' m p t..1. K.. J t n~en H-J. S (JO!) 8krnagcn11. N K. l icl \L'II..t:.! l 2(1 Husbcst. Kan n Hnt1~"" 21 (\f) 'l'jlu L,\ xl'l l'l <lci"s('ii li k n T j kr l..t h. TllOIIJS(l[t :!l (j(i l,,]el'tjj..j. \ ' ijhl'lm~e a :l:! w Aalbrnvei. Hu'a'~ - l(hl'pil J(r i :4 ian~l'j J III, (l.\ vlsbr. L.. Jcusc n ];)] ~(J.\\ bbr. llrthl'a..f ( 1 ll:i( 1 11 ' (j -JO "Hu~:1s~. J\: a I"CIL.J{'Jl:--L'Il ] (\ :?() l :k:;pl'd tr. Pc tra.j L'll!'iCII,"j -~il :\ v lshr..j. Sngaartl ;J:j.J s Lantlltld. K. l 'r>idagl'r l!i ~ f) 2 Gde Manufakturvarer hs Peter Jensen

5 Bedste Indkøbssted i Thisted af prima Manufakturvarer. Spec.: Knfektin & Damekjler. Brødrene Rahbek, Stregade. Alh\stræde. ) l)il'{!ktnr H. Huren:-;()n ~ "\lalenn.. J. l't'<lt r"'" Hladfrh. P.?\i<'ls<'n n Rmt <l<'iti..\. < 1 H w.;(' JJ ht rg- Amtsstræde. '' ~I:Jtl'rialist t-;, Krg h Xiebt n S 1 t rskc Kir.st. ~latbt Jl \ :a ~ keri<'.ier An t' K..J C Il"'~" Ht llt.il'r Frk. H. Wi11thl'r Hi7+ Oll lo.~() Hl Sil fils -Iil Sli-1 IIII l!i ;) ~() ::ti7 ~n Asylgad e. 'J'utlllll<'rhdl..T. Xit l,..c lls Enkl' 2HIJ Sil TønllliC'!'hdl. A. K. Nirlst'll ::-~,) tio H "'as!<. l : Ilt il B a<' li l O 80 'l'<llllll'l'lll. 1' K. Xiebt n ])pptn 1'1>. ('hr. l 'hristt'll't'll 1-f_u ~u~~. 1ngrid C h ri~t('rj:4('ji K11tri"t H. 'l'h llj~pi t :--ll'kn ht r.j. AudPri"PII ~yg epl..j :u l nnill<' :J ar n li'<' Il P"'" Psthud Xit'bcw; Enkl'!J l<: n k<!jrtltpil H~ hl;.;aani 1 ~nc dkt ) nn. A.,. T~ntulH'll Karl'tmngt r.j. N"iPbl'JI J :k..;]h'llill', l :llt Jl :\i( l"''' ~lalt r.\1. Li11d 11 A s.yhndt r llirtlw.jens<'ll 1 -Iu ~ns~. \IuriaHe Ni{' hh'ii KtHiliJL i.-.; ~ \..:\ru le r ~e 11 1-i:rmni,; X. I'<'Jl'l',f'll Li l'artienlier.j. t'hri,tt'iis<'ll Huslwst. "\laria Christ<'llS(~ll Hullr rskp Kirstine Ni t lscn Tu ~ l'ør< r K. l' Klitt ('ll Bghdlt "'''dhj. Vikt. Klittt'll }Jf'lls. f-4crgnt.j. Christianflt 1 1J II ususs. Drth P a K ristensen '' ~!nl rr 11. li. P. Øst!'rbn. H lll-1il ~~ - Hi g rnr 0;-;tl' rilye Arlnntl. l'hr.. Jt'""' n HusLt,l. Otllllinr :\it lsrll l'sthnd ~- Nif'ls. Jl \l a lpr" O. KjC'ldg:ulJ'<! M ](auikcr Øj,-.. J<' ll SI' ll tiap ~t pn kn1. l'. Hyldig!Tnsn.-;:;. HL'""-'" Jlyl<lig HIH/-.r t< rsy. i'unl llyl<lig liiji'lit ill<'tj.. l. P.. l <'li ~{' "!!l~ ~() ~:\7 Iiii >-III!ti:!(!() ;q,-, Iiii 111.~11 ::~ -III lli :::z ~() l l-~ -~il ;).J IIII ;) ~() li~ iio lli :w :!J li ()(J 7:i (j() III SO IO SO,, ~ :,J:; IO 1'10 li H 80,-,-lO ~-~~~ +O 10.~ U-A- SO lfi ~](j ()().~ii-w Sli -IO 1 7 ~ 811 lli ~() ~~11 Hil :.'0.1 ~l) 3 I S fhv. Afhl<b,-.. \. WillnmseJJ JO SO ~Y<~r,k< EnkPfru Kuu(iR<'H ;; ~O!{n g-hld< r,ju! 'rk. Tøttmp ;;.-1, 00 flll. I :ntn'[!l". M. Chri:;teHseH IO HO \!Pkanikn A. Kristrn~Pil O OIJ I :nk<' A!nJ:L f.n!llllrg ;) ~() I :n k t ).!m i p LindPg-art ni,-, ~O Bt!llg"rlng ;-;k. ~l. Chris trusen l().~() II) "'r nrcnn. N. Sø!L(lerga a rd Chauffur \'. Pulsen ~:l ~O Skrn,<l<'nll. O.. leh~ t' ll :Z:l7 GO Fri"Hm. S. IIJ. I'cdt' n;r n ;;~ 00 Overprtør Kr. nrgaanl 104 -W l-lavnt arb. Kr. Nørgnanl ~SO SO Arhejtlt n<kp 1-ll'IPill' \'an<ll't 10 HO ~y< r:;ke l11gehrg \'ar[(lf't lo 80 l~ ~tt nhgm. \V. Hand< rh.. J I'IISell 777 fio Tri< t;q, c IL Fru Hcrlwq.~.~ti ~O l'rrl'tnijrg:;ih.,;t. E. Herlwrg!~() Hl 1-1 Overpnkm. III. Thm~<'ll : l :nke Olim Pcdt r"''" ~~ UO l!i lln'<'.i<'l' Kri,;tiHe Mun< h IO SU \'ug nn1d. t'hr. Omnk_jR'r 131 : l' a,:tikhli< r X. Bjc"''ll l O.~().\rlnnd. 'J'h,. G. Bj(''<'ll lu SO l'hauffør A11t. Ht <k ~l (j() IS )"'"" l,a:n r nkt D. i\ll<lerscll llh SO K a:;~t' n J'"k' Frk. Amkrscu J.+!)() ~() O H<'\ i,;r.j. 1-:. ~l ~l< hl' H ~:\2 00 '' Sg "''lll'tl"t A. ~l. ~l ølle r -~1 O 00 li Ølku,;k L. Kappel ~70 00 s ~'i,;kchdlr. J'. (' l'e d < t s'-"' ~:: : edkcr IngT. Xi l l ~(' H.) ~O 1-:nlw Kir:;t. Wiirtzcn., ±O /.) (j() Bisgaardsgad e. Bg IJiiidenn. O. J\.løyhrg 1-1 u:->a:4:-:. 1\I a ri e.j'< n:-:;en J':ut.ie. l '1 lc III. Chri~tianscn t-;agfllg h. B. C h ristr 11scn,) HkJnttgl'l'lll. ~1. Chri~tt JHH'Jt " H.i<'mtndmg<>r ~f..j h:ujnest~n l.'i..;kpllllll KJ', p,.,]t'l'"<'ll.\r!jlltd. P.. Macb<'ll liu :-;;n ~s. Ag-ru; ~ Anlh rsc'ii ) ~tøl)cgud:.;lidlr..\ng<' Kjtt r ti Rnl'(l kenn. P..] I'JI~~l'IJ n u ~: l ~><. l :lisahl'tli.lcllst'll h:"" tnnt'dlt j. 111grirl.J en sen :-4, n d l\ t' l'iii. J :,i ll.. rl nsc11 Største Udvalg hs Peter Jensen /;)li (IO JO Sll Fil :.'11 :12~ u.140 Hl ](j ;).J () lii IO SIJ 180:\ (j() li2!i +O Hi :.'11 r ~u 180 (j()

6 Hans Døhr er altid den billigste. T elefn 485 (J Brgad e. l'artipulil' r ~ r. l\likkek cu l s:: (j() I l Rcuticr J ~n k L K. Th0Ill ~ t l 1 1l.1!i~ 00 rarvchdlr.! 'ru,j. JPII:-it'tl O~ S ()l) Huslwst. l\ln r<' u 'l'h ms eh 10 s Hu~a.ss..A.11 na. f'lllll:!l'lll' OvcrkelnC'r v. Lar~cn 3:3G 40 Isenkr. Chr. 8reusen 1900 s U) Iuspck! in~ I.. tj. Klittl'nl.Jerg +~l llfdi~ t Kirstine.Jc>- n ~cn 7:5 GO Frk. 2 :}løbclhdlr. ~~- K. Ly k h 11!)8 Sine J\'j{']S('Il s 5 40 ~ :l[nrcr Kristtfer Andcrsc u Snedkers\. H. L, kkc lo 80 KJutuis s in n~r J. I):mlJlJc 40 G t~rtner -'. Falclbrg ljs 80 v 'l'unllte'kll..l!'ru G. IlJa<,h!){ 81agtcriarl.J. Chr. Ni< ben G t 80 'rclef 11i~ tindc ~\Ima Dla('h 4?.furr rrn. 5 C h. r. Ole:;<. n 72:3 GO ~ :Enke Hclr rr<' 'l 'l ring~trup Hl HO Elcktr. Chr. :Matbr1 18: Enkerfru :\fa rtlm 'l'ft :.ll :) :!(J 10 J>irckt.ør F r. Brl'dahl D!.l:l r.vguh' ~l" 0r..Jrgl''"''ll S!J G 40 IIusr-ts~. K:lr< n.kri s tcn~cn 5 -J.() Lrn T Tyge :-;kaanrp +!J G s n Dragsbækvej. Brndvej. Htt,;c.i, r En h M. l'l'dcr.,en 4.:) \,-b br. O. v s t<' t gaard J s:l GO S11edl<ersnl. A. )fnd~f"n l 51 ~ L:llldrnedltj. K11udsen 21 GO EnlH ('.Iaudi:tll<' II('ii<> :; 40 Ad:;l.>r. Chr.. J e u ~ by ;3 H t:-;h Jlhi nder.t. x. H ed e Ad~l!r..J. H-i is.jensen 2±8 40 l" rk. Mari.\ strup 12!! {j(! Ilusnss. T da I n~ r se" lo s ;{ linsejer En k, Em..) C' l}.~l~ ll lo s IIusa~:->. Edith.Jen ~L' n lo s i\.f [[]{' l'lll. Carl Ch ri~tf.fm ~c" Hghl<it r l'. Hey<:>r ~50 ~ Bryggeri vej. VgnnuL ~\.. x. Pedersen ;J!J(i RO rr'ømre r:=-v. l{ r. Lan;L'n Chlwfl'ør N. Chr. SørCHSC'H :34 00 fi n gh1c1ersk.jenny J r"e" :3GU lu Tømre t P. l' l'd< r ~c Jr 129 nu 7 'rømre rnt..j r ns. Srf'Jl~CII G:J.O 00 Ølkusk Chr. lfarrg-er Husnss. l\ia.rgr. Sl'e n gl' (t JG ::w 1. Kl. Dam - & Herreskræderi VESTERGADE 22. P TE S. Mderne Smmerstfler samt Stfler til Selskabshabitter haves i strt Udvalg til smaa Priser. - Indleveret Stl trarbejdes til mderate Priser. - Gd Pasning garanteres. N. J 0 H A N N E S E N (Frh. Magasin du Nrd) 4 Køb billigt hs Peter Jensen

7 Niels Søndergaard : Største Udvalg Dragsbækvej. Husbest. Kirstine Andersen :!l 60 (?lkuk P. Hnrikf'Pll - ( ~(j u 41 Lkmtivfrb. R Lnur~en :! 16 u Hn:;;;as~. l : l r m H <' rrrik,prr l O s Ftgraf Carl.Jrg-CIISCll fil\', Agt l n t N. l'c der:;e Kelner M. Krsga:nd t;, c rskt Kir;;tiiLC' Lar:-<C'll ;) -III 45 Vaskeriejer Kl'U Krgh l (i fl.\.rhnrcl. Cad :St:l'rup III s Husass. Magda l'etu1:~n lo s Sa<lPimn.~ er N..;\fn11k ;).j 00 Lærer :M.,Tøq~ c n~cn :: (i Q,\ l"l.>illtl. 1\ l. Ocl J..(ILard J (j ~li Husass. Kristine L nn;cn :!l (i U.\ rbllld. J. Chr. Pa r:-;ir t~<:'n BanemC'ster P. Ily g ;) Il Enkl' Dr tlwn l.ar:->('11 5.l() R.cntier Drthtt Hnrh. Hl r n ~ l 60 l!'i J~uv ruagc l ' H. l\ i rkl gattrd :A8 IO Husass. ARta Clnistt n;.;cn lo 80 PuttC'm:lg'( 1 1',..;., IV. J{irkl)g:t:trcl 12!l li U ±!'l 8kn1agc rnt. K. Hl<:w ru p u-;:1 (j() }. :'\lwnrnp :1~ 40 J 7 :\lun rnr..r..ft\11:--(.'l/ :::n 1)0 ~ku tttg cnttcdh.i.. 1;: m111i;;.j. K..f C IJS('II (j.j s Hn sas~... Ag n<':; Bkaurup 5 40 Knn11nil' _ \ gnpr.1 (1tl$( 1 1J IO s :i l On rpurtør H.,J. Pdr ;.;en 10 s H ntil r Jl rthc'u J,a rse11. p,, :!0 P t"'us. Fyr b. l'. 1\' i< hmulln lo 80 l.kcnnut i\"frh. U..J n:-..;ull ~():; ;,l() ]~Ollliili~ R. l\' i< h m a 1111.]18 80 Kntrltdt'fn. An...~._'"ielticn :J2± u.);) Ar brud..}. PeJcr~cn HU 40 KØB DERES OVERTØJ I ~1\~!\S~.NR \l Vi bringer altid det bedste frem til den billigste Pris. VALDEMAR SCHIØNNING fl n ~ bv~t. Lanra :'\ir l:'l'll J l) ~(J.)( Hm lhmrdlt'r :'\. Pt lipi':::i0jl lu HU 'l\ lt fnllist :\l arg'!'. \\'.. J en~t' ll 1:!!1 (j() ;)(l.\ rlnntl. (':r ri Bl l 86 ±O l : ll kl'.jnhnnnc ('hri st< ll~c n ) IO 1 1 Il"'"" l :! la BP l 10 s Hn><ass. J(an H C'hri :-- t l'j t:--i'jt :!1 (j() til J:\puri sparlr. \'il h. Andt r,cn 8G.W 1!1.\rhmd..\. ( '. ~\ lld('j's( l i 1-10 J(l,;;: JII'IIS. (;:J S \ ' il..' rk~arl >. 'fhmsr n HU 40 DtH l \\'i l l. ~\!li!ti 1':--t' Il J (J ~(J l :ks p <l ilr..la r.' Thm;;cn JO 80 H11:-<a ~~. Dagn) _\ ndt'i'!'\cii :; -IO.j f h. t\tr,vg. Jlr. <'hri~tff C'rsc n 10 s 1 Kn.,k Er. Damsg. And<' r "~n!)7 s K htntl. l :jll., h 't' :.;~aard :!l l ~l,, g gt t i:lr i l.. \ a;.;.l t'll ~ t ' Jl 11~ 8(1 H 11'1: - s..\ nna. 'tt t n ~ g-uar d Hi ~.\ r hurd. L. ~\ llric l'~c' ll ;)-t n IO ()YI ' I f "li'(øl' :'\..T:r kni ~C' ll :!3!1 :.!::a I~ f,\ g":,!lh'ih l' h. ~\. K..JI' U~t- 11 :l:! w (l!'cl\":"111' d.l. J:..Taklr l)ll :11 60 \ rlr r r d. ~L ('h ri:-..t<.\n:-:c.. 11 :; -JO! -~l J tnri:.;t l :, t!1!' 1'.Jnt CJ!Ji<I' Il 75 6() ~::IJ Hlwr: t' n:-.j'ejl'l'rn. B. l'n11bc " ::!J!) (i() 1:! Ellkt J{:j('l'. Hirt r'' Il aj J.'-;('JI '10 fio 2.i ' 1 ' andl n ~.w Fr. DylJC'r k 1/S:l 1-1 l lt"l'.i('l' J,. J., ld,,. 1)! 1 tl t'i'sl"' Il,, (j (J Hn :sus~. l'lw r! tti' 8tr:: 11d li+ 80 l lu~ll s L, \ l i ll;l I.)f 1 c..lf'rspll 16 ':27 L!, rl.'r.\. Ba"l{'gnanl.)41) n 11i.\ rljii! cl. R. L. 1'4U r<'l1 S('tl l\ l a~ l\ i n!"'h' t t< r TI h. l, ul:-:t' n :!J(j -Hl.\rlm<l. La r~ Kfiren:=-:nll l/2 80 ~!l (<(lrlsr b p. C ler. :'\i( bvll lis O IO \ludhj. TflHII'\' AndPr:=>t U lo 80 D nlllic'r '.,.; Lar;Pn,)(J! l/ (j() :---. yt r :~kt.\nd,:c:l LylriiC ;)-t 00 H ushpst. l\ l r rt,\',) ('!l:-<l' ll 1.18 RO is Eli k (' l\lnrr 11,JOIIUSSU H 2l 60 ::1 J)in ldør ~ ~- Nøn u~en 1!)8/ ~() 1"\rlC'Cl!,('I'S\'. l'. C. La r~(' li Hu:-:a:':-:. l-\ri~t -ia Jit ' C ltd ~ tt'li:-.cil 10 i) (J Ku11trmcdlr:j. K.E. Lar < n JO s,,;j 1"-\J I('(lJ\! fj l l. 'l'. l'\." n ak k('rg-:hl ru 37S L)() l ~ r,, gg;cr i~tr ljf:.kc' A u na Nic:lSt' ll.) Altid Nyheder hs P eter Jensen

8 ~~= ~~ :~/:~~=l~ =l~=~~ ~ Alt til Drengenes Paaklædning! ~ ~ jakkehabitter, Matrshabitter, Plusfurs- Benklæder, W!ml Pullvers, Underbeklædning, Strømper, Skjrter, Bluser. ~ Altid de bedste Kvaliteter til de billigste Priser. ~ ~ Stø:rste Specialf:r:retning. 1.. Laurids Kamps Eftf. - Harald Kamp.. ~11: ~~ :\1: ~2::-~ :\1: ~~ :~ 10 Dragsbækvej. ~~~ i Jagt r a r h. 1\:. T H nge l,u l'l--t 'll I!H +11 :-il" '"d l' rs\'d. H. I AI I'SI' II.%.j ll.,.,.\ r lnnd. If., J, "~''" l (l ~li ~-l Hy, r~ kt \Iari :t Hl' D n 111 :.-g an '."d 1.) l ~(l A rhrnd. E HP\ tdd P. dc t':-0('11 l (J.~li :!li '1\ k:<ti ln rhsk l'.\ ln n n 1\ d r,r n,).[(l Di n kt ri l,;.r.u ra.j t'""''",, 10 :!S ]><'Il ~. l'udsr r.j. 1\:.ia r ;) IO ::0 i':llkl'fru Ll>'C'.\løllr r III SO llg-h]d0 i'.\1;,-r l :'ll11llt r li S.'iO :::2 IJi ~t rikhmnnll>l' K.i..l r ust' ll. :!.)!l ~il Uug i>i~tdr r ('.\lu n < h 1!1 ~ IIJ \i l\1'1'1' :-' \, ('li r Jt r J -.!'11 ~::1 ()() J ~ llk( KYP I'1'ik( Kri.-l ith' ~l:ubt u.j J(l l.riiic i ll ll i. l'..\liuls YII :::2 ~(l l ' rn.\ fa n 11 ( fn g<'l'~\'11 III SO ::-1 lll'11iil'r.\1. l.. l nc uh '<'ll :!ll:i :! 11 lln llr arl.<.!\r. llt lr.,gna rd J.-.;:: lill ::li llr llli< r llrth.,-.;, l 'l rr i ~\ r 11."' " l l! 1111 IJn ~us~. <lr n!n.\l :rdsr n 111 Sil ::-.;!.wn r i 11tlr ~ l' li l'i~-;tr ll~< ' ".)~11 III I lf u ~l w~ t..\jijht t ltri: dt' lt."t'jl 1ti ~() l~ fll'll'. l'" ~ ll ll<'>'lt ' l' l'llr. IJ~>I 111.)-III IIII l ) ~th~"'-.\n11a ~/. lful11 t.-,{!/ {\( l l i""""". la r ir.l t ll~l ' ll,, 111 ili Fnrn th i ug~ r. s,, ~, <'ll ri:-oit H:... t'll fi~ {l!.il 11u :--nt-=~. t 'u r... f. Tilt~: :-:lt d l li :~(1 _-,11 l ~11 k c 1\:r i:--! in <" \'nrg:tnrcl l Hl IH Sfr,\ gt r:- lh \l:tri:tt l(' n dt r:-=pj ' ti ~ "('.-):.! f\11111u ri ~l l{tlll.j,!i ~I n.) J(l 1\nrt l lll'i:--.t nu ta i.ji'tl::": l! \ O~II I Ptl. J..: 1'..\J. l 1 ('!1 1"':-'"l"ll.-}l I':ITt it illit r 1'. ~!' n'l t., 1. ~l tif I II {l l JO III Jll'll=-'. Hdt Hw=--t('r ( '. N it l!it~r, H ulll'sl. ~ ir lillr' i1 <' " llhl rg,).'i Eli' li tr. l',nl r. ~. l 'h r ihtl'll~< 'll Iiil Trll r< 'r >" d. (; J,J.,. l'l>i"'''' ll 'l'rrr11n rs,,.jhs. L lrlr!'"'".\ltut rfrlt. lt'ji:-' U l.tllf':-;l-11.\lll r < r f,.rlr. Ott L'IIIH.,,.II H n:;:l>'>'.,\[a rgt. l.' l lirl'>l'll.\1111'\'r'' 'l. ~ 1. Dal"g!IH I'rl li:!,\ l'ih11<l. O. :\!n<b< " Hu ~a:-..s. Ka.rntua J ( 11~UIJ. Klinu t!~t' r EdY. :'\if l :-.;( 1 11 Vi ~k r.\. Wil'ill IH''' =-' \la r i1 :--\a lnhlll:-'t' ll li l".\ri >n nl. ( 1r r. ( 'Ir ri~t" t' f,.~'"'" l:t n t it r ~ ( ' /,rbtfpt r;.;en 1\'ll l 'lnd. ~tark l.anrit <<' 'l li ~ l :1 1kl' Oli", t:\<111 '11~ <' 11 :2 1 fi(l lii :!il ].)1 :!Il,) l ()(J fi-l Sfl Iil :-,11,J I II ;) III J.';:; Iiil r ~!~ ;) 40 :'l Iiii III :-.11 li~.'ill 1!1.~11 IO.'<(1 ~ : : :!l l.) ~. Il ' fili l lr.'ggr tin r l r.. l. Pcllll ~<'ll 1!1-l 11 1.\ri" '" l. 1.. J>. ( lll'''''" :::! IO ~" ' '""' '' ",[. l ' r. :\ids " 1.>1 :!Il,\l ;111'1'"\ 'l..l. ~ r )f p r!l/ :'li /(l \ 'i(rllnd. H. ~ 1-a:ll l'i ' lii:! l <ll jfi ~ f( c)! IUlgt 'l'.j. P. H :t ll ~ l 'll :!:; ( Iiii {.'i I H'll ". ( )/ ' i~:-:. ~ IU ti g'll ilj'd H~ti j!) I '(J I' :-: tl.;:tll did.l l'.!). S!u ll~hn r d ~ -'1:1 :!il,...:.() J ~ :rd < t' ~ l ar i 1 ( '. i< l'piiih r~ :!IL) ~O l<k k l r il;c 1 H. Hr r!l l >t rc:,., l i 'l l'j,i"!j dlr..\. ( '..\ ndr r t'll 'i<i li l.\i:j l<'l'" l. 1'. (',.\ lldl'l'l'l/,) III r l tul l.! 11 ~ \. \ 111 it r:--.pn J(J "'1\.., ~ l.cd<hhih1 i\ 111. Hi~ g. I ) Pd l~ ;!J 1.)] :!!1 ~l:l.t~ t ~ r-.\ d. (ll tn ('hri:-.!i: I!I:-.J. '! J III.'-t fl Alt l Mø b er s æ l ge:r bytte:r købe :r Jørgensen & Ha l d Telefn 712 Øster gade Telefn 712!1 Kb Knfektin hs Peter Jensen

9 j---=-g--=a=-=- S -----:-=-V--=-A-=- N-D --==-=-S-:-=A=-=N--=-1 T===E=== T== CENTRALVARMEANLÆG PROJEKTERES OG INSTALLERES FOLMER AGERHOLM INGENIØR AUT. GAS- & VANDMESTER l OBS.: FRA 1. MAJ ER FORRETNINGEN FLYTTET TIL STOREGADE 4 TELF. 369 (EDV. AGERHOLMS VIKTUALIE UDSALG) TELF. 369 l l' Dr. Luisegade..l tq.!, w( stl'r ~- Bjl'rr( g:lanl l :-n J ft iha~~- -~. l ar i :t JH'.\ HdPt'Sf' ll! ti li t" :"~ ~ f arth:t llu ~ l. i ll!,!;.> li Jf u,d a ~ l..lt ttjtl' Hi 11 ~~:tn rd ~ S Kl lt l{f ri< l', l 't:ll Zll ;;.~ :\l auufnkturi sr :\1. Zll r:; l. a~t r f" r\. l 'r. P i llllt'l'tl!j ~ ;J O ~(l \ liut'l':lh tlltci>fll i tl', ('. i ' l d t'kp II j(l ~! ) i 'lt:t.llt'fur I l.!l:trrit>dt l l:i :!li ~ l llc rtttc '.< l r :\. 1\,p ltb!'ll ( i l.~ I l 'l'lltr T ~. Kr. ll<l\ <' :'lfi (III.\ rhutd. f t tb~...\ u clr rst'll.) l (J() J() 1." re ~. <'hr. \l rul. t'll.)fil lj() f~t ft ll i l rlla g(' l'.\. P. l 't t t r ~ t 'JJ :!.)!l ~( ) h'l'p rn : w n f ;j ll t 1'. P t'll'l'!-'t'll ::~ ~ <.,(l l ' t t 'l' t'lll i ll~ >l u, t. Jl r td :t l< 1 1:'.1 fif l l:! f.u t'( 1 1.\, \ llll)ll~wrl lif;!l Iiii! l u:-.a:--... ~\); p fl\h J~t U( lrih ltl,'(1.\ l ijiitd. J. ti. P t d t r~ t r t.) J(l ' l'ngllt'tj.. 1. K. l'uu l~t ' /1.-:[f 1 IIII l l u:;a:::.jo. l niln!iih' ~ i l st t l fj ~(1 C: nnt dt jf' r.1. llnrl\jn t I II:! IH l ll u.ht 'l. Ui.l! :t flilli g~, III ~li 'l't lt g r:tl'alf,. 1. Pt 1 f' r ~ ~ u l l ll j(l ~ t.-..1\f l ;bc l ~ t'l' l l' I.-.P I! J(j,\, httt d. l '. l ' ' Il;.!<' III I l \lun rllt..\.. lt t<-t'll r'-" J f : L il~~..\ IIJJ:t, 1. l t u :-;t I J ;;~ r:!;kt tnj \ nt ~ 1. :--.;,.,.J\1 ' 1' l :!~ ). ~1) ~f) ~Il :'(l IIII :!(l ~ (l '(ti III III Iiii 7 jlt' IIS. Llw mtf. Chrisl <'llli!'ll _,)f >... - (j() ll usbt st. r;:;, ",. 8c.tJ ti iprgnal'd :.' l (j() T n n d b Pgt.\ lt :-. ~{)l"(' li St'fl ].'j 1 l +O B:Jnkn, i:-;. r l l. ~HI't '1J~('I l l!li Iil ~\ II ll :-; j 11:--p..). P. Baugsga;t rd :>Iil Il O. \ ::;:-~urn. nd ~' " H. I ~UJ < g,.gun nl l".. :.'fl M art u l' :t k t n ri< dl. 1'..l t."ll~f'll l i lfl (j( l 1\t Jd i f' l ' 1-: rt l<t l'ru.\ J.w l'itlrt< l li:! (il i l lil'j'(' I'illt l( :\1..\ F!''ril lt tl,)(j l li(l l it r:-;n s~~.\. '''(ll'l'~l 'll lti ~ Il!li Knl.rnd. l '. :llcl ll< r :.>:; w f i U ~H~~ - l ; (i:l'llll.\ '"'" Iil,~ l i IK ~(!l< n kdir., : 'l'li n tllst' ll.i:!d~ IIII l tll :--.i) :;!'_ h: i l l(' Il l,(tf'sl'll, ) -III :!Il l\,,'""" l u:..f' 0 s tp l'g"hi! l"ll,"j j') Oll l,:r'!' l' (l, 1-' n 1 1h t~i lwtl il:! Sil ( (l,'() (l( J J.\( ) -III :,>(1;, ~~J :.!:.!!d11l :-:l jt f' t 'h r. (:n de l' n f 1'!IH, g~ r l'. l> i..(:-~i ng J,;1.tdpslli. T h. t\ l i :-;.t ('1):-;1'11 ' I II 1'1' ; \,.1. 1'..\ Il< il' l'~('!l I ' Jdlt:tudlt r Il. ~ it bc IJ.\ rlllll<i.! 'lt r. TI. ( 'lt ri :--t "!t )" l ' 11 ( ) f l/"111 1".l. :\..1, 1 11 :..('11 :' l LnknHdh f. 1'...\ 1\f l v r :->t'h '" 1:0:. ~t r:uttlklll r..\. TOJI ~\ Pr~ l,, \ rj Hl IIl 'I te '!'p l tillc dlt. \. llnhst..it'll>'l't< l. I<J <LI i' J' r!' ( ' h r. ( ' hr i:--u n s ~ ~~.\,,Hid. :\. T n w l..; _~. flp dl'l':-il'll l'rn t l 1\dl' l'sflf.\ ''""" lllums Knfektin hs P eter Jensen 1-,_ 'J Sil I II ~(l III S (l :il IIII W:! l!li :.'l'i III III ~l) J (l 1'\11 l '".,, (il! 12! 1 (il l.li 00

10 Hans Døhr har et strt Udvalg i Strømper. Tlf Eneste Specialfrretning med Gardiner g Lampeskærme. Skal De have nye Gardiner, vil De selvfølgelig have disse fikse g gde. - jeg har sidste Nyheder g fører billigste Priser. Nye Læselamper (xyderede) med Skærm kun 25 Kr. Den er praktisk g gl imrende sm Gave. Telefn 327. Michael Zll, Dr. Luisegade Dr. Luisegade. ~tal er;;,. Chr. ('ltristusr'll :ZfJl (io ' L'g-føn r N.. J. Uun;;t 1.:>:: 60 :2() Snt dke nu. i\. ('h r. :Muller :J:.J-l HO Bn n lw ~~. Ej11. W..rnseu :!:37 (i() Lluntidr :,..\ ug. At~dn~c n 1+0 io Hen ti f' r Eli,;a IJC't h ('h ri,tc u~ n!17 :!0.Jer11b. As. ~. Hrunn N i l'l~f'll :1/S Bghltlrr P. J\rnrnp H l O 00 Kntri't. Elin. Mrnp lo ilo 30 P<'rr~. Hand11ttl.,J. Pr <l< r;;< n.los OIJ.R u ~" ~" i\iru t ll.1,,,.n!j,,.." :n u Arillll!l. Kr. :::lnup!l7 :!0 :32 Rf'nti1 r O le H:t 11 g- :! l UO fhv. Hy < rske K ri,;t. tluttns< ~ll JO 1:10 ::+ l',tlmu 'l'h. fkrt('],;, n n;:; (il) Ell'k\1'. Chr. n. La rspli 9 7 :'!() Elmegad e.., Trnfikuss. ~. P. Anderseu (i(;!) GO Jiusa ss. flt hild<> A ndnrs n JO RfJ L:<" cri n d r S. SunJii< ll :-;l'tl 2:J!i ~l) :3 L æ rer H. l'. N iclscn L æ rerilid H. X il' bl' n 550 <;() l Spa rc'kns: H."\l{a :;:;..J. 1\.ristianst n ~70 00 Hus hest. Kr. 'l'hillg'e<t rnp :t~ 4(1 1-[k:cnikvr E. HPnningscn :2:~ 7 GO 11 Læ ri' r,\. H v( )l'it l. C' U ;~~ ~ s Sygefrsikring l pl'ns. L æ rrpnkc. Kr. Hfmann :3 Lnndp. N. 'l'hingg. N idsen lin s lji'~t.. J'drea Olsen 21 ()0 A rlllnrl. S' A a. Lunde +3 l fl ~\ rbrnd.. J. Ucndk~eu H:wkuss. Kr. Hc nrik ~cn :;GG 40 lientier Enke :r-:. Vet.rgmtrd 10 SO > On rprtør ~\. Pednsen 2D1 lio Ektra:nb. P. Pedersen D7 Værkfører X..ftn18<Ju 270 tlo i ::.\lissimer C;l. Pd r sen 2~17 GO Ci Pupirmr dli.j. V. Olesen 2 O SO Lmre r.j. Ch r. Larsen Ifn ~ass. Helg-n Lttrscn ;J Dankkn~ti. IT. Bnn<hgnnnl n nic1stned :WI. Sørense n.12 pnn s. Lkmt.ivf. Fr. (3eebn C ha u tf ør (~h r. :l\! u rit~en l 1.3 li < g-r"lmb~f. E. Skvsgaard Bgh. K. l(ldt. Nielsen : Llnt.ivf. n..jpnen i:inpdkcrs\. Fr. Jsef T il 22 Frrctning:-;f. l:\\~. H~ (~ nhe rg ;uann f a.kturiht N. ::\(ikkelscll 45:) (i() H5K HO ;_)34: s ;] 00 :110 :w l!j.! 'JO 572!O 3-!5 60 Engvejen. Pst nss. Ch r. Gjt rlnchs Enke med frit Lægevalg, Hspital g Dagpenge billigst = Medicin, te g n es Den gensidige Landb-Sygefrening Reservefnd ca. 0,000 Kr. Alle Oplysninger fa as hs OLE JENSEN, Rsenlundsgade, Thisted. Telf Køb Kjler hs Peter Jensen

11 F aartftvej.,\vlsbr. Kr. Kirk Avlsbr. H. Overganrd Hn sa~s. ~[ctha..tcnsca Avlsbr. l'. C. Xinl~rn Br Prprictær Ole Bnrlt Bankrncdhj. L. Bach 'l'jkrl. P. O. Bneh Tjkrl. Sigurd H< ch Husass. Lbc llach 'rjkrl. Cln. M. Nielsen Ederm. J. Chr. Snejstmp., Fjrdstræd e. :!0.) <> l 'i~kehdlr. l'. J\Iadscn :=:2 t 00 l 'iskhdlr. c\. ~\fnrlscn ;) 40 Sbgter P. ~\In u sen j';) U 1 l Bghdl mcdhj. v. C h, istcnsen ;\!)!) li O 1< 1 iskel' E ;j n. \Vichl lo s lo s Fred er iksgade. IO bo H n tie r 'l'h. NiP b(' U ;) -Hl Hu.w~ s. Lilly Xit>lsr n 32 ~ Enkefru r. Thy k il' t 10 tju ll11 ~R8 S. J\ln ri c J~:t r llt'n G ± Hil :!l 1~!16 5 :1 +:5G ~l s iio 80 li O GO Telefn 18 Telefn 18 De bør frlange HELSTRUPS VI N E hs Deres Købmand g paa Restauratin, thi da pnaar De at faa Avlsbr. C h r. :\I. Grrge r RC' ll ;)J ()(l Dyrl~gl' C' h r. Tllnlsn 72:: li O A v1s1jr. J ;:Jll r. l'lcj drup JlS ~().-\utm bi!l.\..p. An<1nrsen 40fi0 ()() Ad~ br. T<l['!JC Dahl :~~.j() Hu ~us s. :r h all!l<' 1_'hinggaarU [(i ~ J\Iede,it:r K irst. Ande r s( n (i-t t-il l Lkm thfrb. Chr. Leeganr<l.) 'f'jkrl. 13. Kjær Nii'!SI'Jl J( i Snetlk r. ]{ri ~tc~ ns('ll 172.\ v h.<b r. L. E,jlrsc n ](J g n :.;apliti 1n. Hnek -J\:nHlpma.nit il:il Avls br. A ~td. V a Il 1-(Sg'UII I"ll H Hu sn><~ - ~rag-da Ch l"i!'t iansr n :!l. Avlsbr..T. S. ('h r ixteuscn :n :l :3bKøbrn. F. c. 'rhlna:')-=-en 112 Jiu ~u.~ s. Brlil Christt.'nxen - ~ :; O v<'l' J'O Rtlltld Chr. Awl<' r ~ en ;;r: t A Is br. L. B. AndPr ~ (' l ~!l l (j() J(n S :-i(' n) r t" 1.;.c :\lag-da r\..n dr' rficn (i i Hnsuss. Ane K..\l u!l r ~l (j() Tn,.,p!' ktrh.t h s. RHn~ns.,, 1!):: J[ ll ~USH. D 1thr u. La.ngbnll 1G Farverstræd e. Ht< h ~' r t x Kvjhrg :1~4- <! A rbske Drthea Anclre ncn,) 40 :.' ~ 1 1 rai'ik:t ::; ~. n. 13. N.-.Jcxc n 5-J.O linndelsmd. :\L c. j [lldsl'll ;) 4(J HnslJ<'s t. C:u l in c Thm ~ < n l G Fisker v. NielSl!ll ](l ~() f :jc rh.i OU!c k. IL 0<1dr!<hcdt 2:l7 Stclnhugg-er H. Nil,cH lo s TIL nticr.drthea Hnngsg nurd 21 1lcntir :rari Un Ttg:.;gaard 21 9 l. Kl. Systue hs Peter Jensen ~(J s 60 li(l 80 (j().'; () (j() :!() (j() GO GO

12 Cigarfrretningen Elegantes har det største Udvalg i Cigarer fra de fineste Firmaer: HIRSCHPRUNG W ULFF OBEL BENDIXSEN- HORWITS&KATTENTID samt engelske Shagtbakker g Cigaretter. Strt Udvalg i Shagpiber. ANDR. N. PEDERSEN - NYTORV - TELEFON 482 e Frederiksgade..l ;g p:ckkr r,t;,. O t trn. Hani11g ;} -W Ka:-. ::t n rskl.in h. f1all g~~ ~ l :tnl l!!l.tij l l li ' 11 rt i n r k 1\.an'Jl.J l'll~('jl 7~:: (i( l nr rrti'l 'l'hnra H:111 ~:--gaa rd 12!1 (il l ~l r dlrj. llirg it H.J ('Il,('() :! lli O!l llg tr. H..A. il i ltlg. ~./ :tt u h ~ 4''' ~III (j(l Il n ~ a~~-.\la ry ~it l:-;l'll l li :!li Typngrn L"l. 1)..\.J,ildg.. l at n],,..;t n J() -~11 J [ u,;a:-;,, Laur a Atrd.' l (i ~(J Hn~a:-;:-:.. 1\irg itt<' ~il.' J~('!!!li.~(/ l ~ l'~ ty n ri Jill t.-\. l 'l! ri~t ('Ji~t - u 151 l? li l'lll'lfll' ('lrr. \ "< '.il'!(is (l (l l l u s;a,"'. ~[:; ri 1 Bi ~g aartl ](i l?() ll:u hr\l'lll. K. Prdl'r:--;('1) III (j(l 11 11~11''.\ lag-da I ~Pt't C' I ~(' I I JO S!l A Jrlt sstur frii<iiil w. l.:t r~t li H:!.~li l[u,;a'' :\l: q.,r rl;~ ( 'h ri :4t'll:-1t'll lfi :!0 Hiu lr lkarl Karl Krgh l-hl j(! l ' rulagr n-q..1. Ol:<t'it j (i HO \'i k t ua Ji, hrllr. Ka.i T h.vgpst 1 rl :!l Iiii Nt~t clk0r ~ '..\. Kullt ~ ~~ lis i-! O li lll'>'l i!ul'<ltlll' l ' ru 'l'jj ;.;(l rl l~~ ~ {0,.. 1 ~J "\i. b ll I!H III il t\~:1 ~~-.\ g- nt tc l t'd( r!'(~ 'li IO :...:n n l,.,,. :\. ( L: JI ' Jll( ~!"i t c l'~ \..\. K lug :!l (i() -~ (: u, Og' \ 'a 11d11 1. ( 'h t', I)I JIII;-;l rr H!!lt -III.\l!II Or.\ a gi' Pul:->t rr :!'lo :-<ti l'< il llt t lhl';.l. l :_jll..j(.'~}lf ' l'~(' I l /l~ :-; 'l' r i t < d ag <'lu l l J'. Jl. 1'. f)lj r -++:.! S I! Tld11H'dhj. :\. Cllr i!-i t P n:-:c'rl :.!:1 1 till t 'ig: rhdlr. ('il r. Tu rr~ 1' :t:.!~ (Jfl ~~' l!l l' l<.kr l,. ru l~..l P : pc r!"c r r :::.!-i {J (l \) J'h\. tid r. l'. l~ 1'. l l clc r:-:t'll :i l Oll 11 11'-tl>''- l : l" '''l'lll ','l' ll - -W III \f\ij'l'i IIL ~- 1'..\ ll dl'l'i'-'1 '1 1 (',_ l-, :_!{ 1 L'nd, r..: t ut pi ~t TI"'~'~~ :\l c.t[, r l ti :.!Il l J IlSa:<-;. J~ irst. < '!1 ri ~t l'tl:-:t'll IO ;-<il ~llll')li)..: l' ~ l dha,/( 1\;-;t ll :!l (i(l t lu ~n:-::-...\1 a r t h 11 < 11 rist<'fl~t ' ll III Sil llll.... ll:':-\. <l ud n111 \' nu:..;:-;gn :l rd :).j,( J l l i i li lu 11s l. H. < 11 ri:-t H.,.,, ) :.!i l llut,.j kuli H. P t rh r~p il J:ll.f[l '\ ) 1:! < _, klt h.tlr. l :. Hulida Id /.)(j l/li llnt < lknrl l~ 1'. Hl' t 'll~l " ll - -til l J"""'" l ng ~ l~tll g ] )ntg-... l'i.l'h Iil,'{(l IO Se først Peter Jensens Nyheder

13 -!l Il l :) Hans Døhr er altid billigst med Brderier. Tlf. 485 Gasværksvej. Hald en. l;a::;,-a, rk:'n r b. Th. TIIOIII ~ ~Hi s.\, bi>r. 1'. ('..f t' n:-:. il\ :;J;; ~()..\f Ul'!' l"~\. :\. R. Hulilark!17 ~{l llu~a"~ ~l an n.\ ndl' l'l<i'll ::2.j().\ d.nnd.. 1. Hrt.. llhl'ij 111 K( t l.alldlltl'tlhj..l. 1\:ri:.;tl'll:-'t' Jl l! i Bryg-g'('riarl skp c. C' h ri~t (IIIS(' Jl ~.. ~il,\ ri>n11l. Karl Elias~nn 12!1 (j(l Tulm ksn rl1 ~ k "\[argt. Th<nn~ c t l :i~ ()(J \ ~ :.1.' \ ' t' I'JIIl' :-:tl [' P. c. Pub, ll :::! w 1-' nk '' at ri lit' l.a ~'"''" III S li La n t la ri>. K. l'uulst ll Fi"kl'l' Il. l.ar ~!'ll.i l IIII llu ~a:--:-.. llt lg :l l'ubl'll.\ f'im,. l. P. l'h ri~! i:tn"''",) -W 1\.aJb ll'l'kt<:trll, 1-'.!'-\i rnrj:-'('11 III Br!-ltl'faJ,,. ~r. ('. l\i ud ~t u lis O IO,\l Imlfl..). I.;U':-\(' 11 IO I 'a ri i t u l..1. 1'.,\lad'''" Iil s n H:l\ lll'u ri>. :\. ('1. ( 'h ri~h ' HSPJI li-+ l f \1: ~ :1 ;-..:-;,.\ IIIII' H ayt' :'l Iiii l f ""l". ( ; (I IJIIOI':l ('hri:-h ll!'t'll " 1(1 ~IJ Sil s Sil OVE SCHRIVERS BOG- & KUNSTHANDEL TELF. 5 STOREGADE 2 TELF. 5 STORT LAGER A F SKØNUTTERA TUR & LÆREBØGER,, l; ;-- t_\ ' 1'! 1 1' UDSØGTE TING l j UST ANDE H SENS BRONCE- & D ISKO!I,I ETAL. CASTF..LU- FA}ANC!i SAMT f S!LKE LÆDF:RTASKEH Il. 1: 11:--t'JI -l!lli ' ( l.\ r i ll td..\ "l. l.a urit:< i l.\ r lt1111 l. l. 1'.!.a u ri t ~ t n Grydctrv. I l''' "''"ri' l li r. ('h l i ~t f': l ~l 'll \ Ju n...,..) Sy r:-. k,.1. l '!J ri.-.;t 1'11 :-IC'I I. \ l]('.\n d t r s, ~ ~ lit "" l.n :!,'t r: t ri t. l.. t '. l.a r:-- 1 :!.")~l :!l i Il -d nl. \l:t f' g 1', (II'C'J.{t 'l'!"t ' ll -,,., l., r i"""' r.\. n,,, \ tt!"i t C 1 r~n:t rd ~ ~~ l.n' dt t l, (l\ III () t i''_!,:t:t r t! 1\. :t rt l ''" ' tt r:--\. Tl 1 ~. I I al'-'<' ti!l/ ~/1 JW!t:--, l, ;1 r t r f>' '.l.j n q.:,'' tt:--t'lt.\ ri!jrld. l'l>r. =-'t ti. t l, ri:" tt n :--''''!)/ :!li.\ l ltlt td, ~l. ('h 1'..l l tt... t'll., \ ''.!-! lirll d..1..\..l (', l... ~' t l,j i l ( l( l.\.-l ' H i t L.1. \l. '\i, l-1'11 l :k.-pl'd. 1...f( u:-c rt :11:.! lit l'!t \. L :11td Jud. 1'. 1..,. ;,.( >\' 1\!... J.i Il..lt t t... l 'l l.)l.~ _, : : : - k c I II l\ i r:--.1. \. i: dt,y,. I l "'" --..l <.lt.,)('l l ''t'], l f', :.!t i.\ ri > 11d. i};~ :..; li l. t /" ' 1' 11 l' li:'(;, \ ' \ i (ll' 1':-1' Il,) l IIII '~ l T.ik rl. \l. I l. lt Jr~ t 'f l j li - Havneyade. T.ikl'..\ \( l \ <l i...,:--:.,:ltll t t; l li :!il Ty]~t t ~ r a l' il. 1 I '" " '' 11,; l i llid li,]~ 1 :" k1 r r. l:. 'i(!...;l' il :.'1!11) Il( l :\ l un ~ n1 1. 1'.,. 1':-<l l'l',l!,il:tl'tl Tltr;t '[' 11 ( I il,.~{ ' fl III,'-ft ( Il.\l ll '!..;lt r. l t r k.l. X i dc rhvr~t 'J' '' '' ''! ~ -. Il Elef.!ante Selskabskjler hs Peter Jensen, l " :: ~ l -,j lfi ~ : l III,,.. ~ l :::.! III :: 7"-..,., IIl H ) fi j {l :211 :!Il ()q,, /( 1 l li til l /l i ',Il IIII 1(1 ;

14 LARSEN & HYLDAHL Til selskabelige g festlige Lejligheder hører en smuk Frisure. BesHg vrt l. Kl. s Herre- g Dame Frisørsaln. (Frisering efter Aftale). Jernndulatin fr Damer een Uges Garanti! VESTERGADE SAL Havnegad e. L\:øbmtl. ~l. :-:k. P v,lt r ~t' I I :!! Oli l:!nulanne :-tf' J'.J. ( '..Jhtll!."'t'll (is O ~ l) Hu~nss. Allll:l ~,jrt'll.'-'t.'lt :J() l ' r 1'0 t n l n g-~ t'..1. l ' lrik'<'ll llu,;a"..h nla Jhall>'t' 11 LG ~ l ~l1 ;\l n::.ki n rll. ""' J ; rn ~ t n; :2(1 Hande b ml.'d h.i. 1 :. t: J ri 1<.-<< '11 Il IK :? li.l ) ~ t\ :\(p kah ikt' r.\ht'l J :"""' lo i' O Husus.s., \ Il l' 1\. :\ nd t r ~ t 'll I-IU\"IIflf'Og ( d Th..\lad"''" ~.1!1 :w Sk n u1g-<~ l'r JJ. l'. l)ul ~ t ' ll l 'haufl\n :\. \'.. \:u l"<. n l\1\ 40 \fu."k in". ~\:l:,.!.l' ( '\11 i s t n~ n. \ rl tllll.!.. 1'. :\ llill' l's(' ll.) JO Bt :-:tau, atr.\ Il t. Nl.;:nnruJ.; l H ~ f) Havnestræd e. llusj 111fr u E l.-..t ~J \ :lill'u(' : :~ 40 Hl',ttLllrat r l'..l t pp P ~ (' II Hu ffi" t.-\iina ~k nn r11p : :~ -f-()! :"k' \ llt' n lad>: Il ltusa:;s. H ( lgu. \ thl f' I'Sl'JI IO.~ l ' is l; c hdl r. ~l. Tnrt l' ia llis tind< l. t'h dstia n'\'ll :~ ~ +O l' h,.. D!'lnilli't D t h.. lt n:-- 11.' H t'fifnurathr ('..Tuul La~ R <' Il."ifi J ()(l.. Knrd JH:tg <' l'l ll. P. < 'hri:-\tt n:-:t u.jnrua lfnrr r.lc nuy.j. L as cn 1 n.~ ()l) (: m n i t s lihc r.j. l.:tr ~l't: ~l' l' \' ( rin M~ f rk. K. ~t :1 u ga:nd :.n nu J,; wmir,. Lar:-;pn l T u:a ~' l' l t ra Pl'd0l'S('lt IO :!0.) ~\f l'j!\ ri ~t. l Kr. Ha Il Sl' II H1 1..:.:t:-: ~. h i rs t.. /('JI:-\{ 1 11 IG :!0 l : k s ]H'dtr. \In """ Tuu :-;ig l-'i s k0l'kspnrtur \\'. ' l' a a IJ11el (i( i f! ti O 'l'k~tilarl..t. Nn: n:-:c n Hil'g. Kn : ~lt J (l s Hue l P. k øn n!-ipi J H""''"' 1\glJidl' r.j. l'. N!i: O \ ' lllt.lg< :!O."i ~.\ rhn11l. M. Ra t gaanl Prkurist. l' 1 :. \[llr r :!T() (J() l )!a k nn. N. fl :lll >J' ll (h c r n. 'l :-:~ f. l) \' J,,l..\.ud t J'St'll rrietag<'lll. J l II IlY K11 ud" n J-1 u :-:a ~ s. ( '(' il\,. (: rhll. ) +Il T rkut a g< lu.l l r. ( '.. \ Jlf ip I'SPlt F m g thdlr. Hh. Viilidt ~l!i :!() l l us:lss.._\ 1111 il h..lc JI :-:t lt J{:lllkhu;.;h. K r. i\nrg:1anj fiti!l (j() -1 l\.l Jil d..j. Lar:-.:t u L 11kd 'n l> r t IH'" T l't dtlhl., +O Ilu st ~s. J\'ielill<'.l t'll:-'1' 11 I :ksp< <lt. ~ Ia ri, Tftlin hl lll' 811 l U Hk ru:,l t\ rm. i\ L VuuJ:-...t ll I lrtll d <' l ~ "' "tlhj..j..f urg-r nsl' lt!)1 8 (l(} llll!>ll~l!. ~ ign.lt'll :->t'lt 'l U,~ ; ~ l,.hj J~ n!l7 :'.!11 :::! > I P u :):! :!il) ~ ; ~ 7 Il; 1s:; JO ~l"/ l i) l Iil ~ - "' ~l+ fi J.) IO.)(q l O ::'-1,., LO 00 s ti O r. 00 s 40 ~ 00 (i() fi() s :.() ~ l) HO u GO 80 (J (J X() 80,.,u _!Jyr;ninq:i -...:zye/wn"llin:;- ch; r5 hil!cmakr. 'l/d;;al[! af :f 7la! erthlrer, C(;apckr r; Ltlllel!/ Jza tltrtltl-. (/llfd(crni :;.' 12 Køb Brude-Udstyr hs Peter Jensen

15 1~ 16 (j Havnestræd e. Chanffr c\ ll'r. P<'dcn<PJJ l ' ili alljl'~t. H. Knltnmiiul'h ::67 7 }fun r,vu. I'. :\,,kv!'4yt' rskc.thnjllj<: PcdPr~c n 07 :lo Tbaksa r hsl<p.tulianc> Hald f{u ~ IL H~. _\uine P(l,h r:=-f'n lo 80 ld!jamllr Uh r. 1-Iani "" ArbnHl. 1'. ~On!n:-.: : n.lo ko ]1 Hr,, ggcrinrh. i\ L :;lfrt('nsl'n "' SkuHtgPr l'. ( 'hrl~t<.~ll!:if'."!l 1:3 l ~ 1\:untri,:t EEr n 1lrtl'n~cn Arhrnd. N. Chr. Xielsen ]l) 80 En kr.\ "nu.1\. I'nlsen l :i Ll<mtivf. R. < 'lll'istl 1 ll :-\1' n Hjultrv. 17 Vaskekne> :\! arp n l't del'>"t!ll.\rbtnu. Kr. Farsi ll~l~n Let h 10 do,... Og!ITlld. _\!fr. Pclf'n;vll Pi;; ker D;"' ir l }\tr.-.:.inxt'll 43 :\l'!.,rud. l'. C. PC'( -Ipr:-~c..:~ll L ill{<' rf n. A.. J ens<' I l 10 s _\ rljjnd. "\fnrtin Fg-0t l li ~(l IO!IO :) 40 lit s :2 - >~ ~ [() s ](J s 2SO ~ ;) ~. () (i t ) IO 80 HTEL AALBORG STIG NIELSEN - THISTED TELEFON Ældste g førende Htel Centralvarme Garager Varmt g kldt Vand Gdt Køkken - Billige Priser HAAN DVfERKERFOREN l NG EN MØDE- OG SELSKABSLOKALER Indtil 400 Kuverter mdtages Til Møder Plads til 1000 Persner l, 8 Plantr X. K. Østergaard 237 f/j 13r,g1Jinder~Y. C. Ø t<'rga:ll'll 2SO t>o Hhtt:"tCt'S\'. H. Øs!l' q~ n a r d 16~ Utl Hgew. J'. Ch dstt usen 17~ 80 1(1 Ku:;k Chr. P. ~rrtrn:;n 18:: GO ljayllr arb. G. M rteu~l'd 5 40 ::i lng triarh.k. A. Dn.Lgs hn~k :;ss t<o J~.\ rbuul. O. Thmsen 2l fio Pi:;km l'hr. \ 'rwckt 1\'t istew;c"c 5 '1fl H undbrgvej. bl rygerske i\ l f' Lie Ba11g Sye rske Mt!l'ic A ndc'rs< n Enh.c Auinc.Tur g' ~"'r! ;C'u.::; Huseje r Ane K. \\rt'stcrcrnntd Enke El"e lj< ile rstm _\, bllld. L. Niel~en. Hi ~ ;)3~ s ;;..j.[: G lw Arbmd. Knud Kristensen.ti: Dryggerinrh. Kristinr. :rcnsen ;3~ W 19 Lærer II. Pt derscn Repr. Knud Pr uer~<'n 21 GO Bglwldr!r C h r. l'< cl('r~eu 259 Bgblrlflr,J l 1 ~. J>cucr~eu 3G; 30 Rntic t'.jhanne Bjesen 21 (jo 21 Ageut IL Snrlcrgnanl 5 1-\'ntri:;t l'. Ov(lrgaal'll 1G2 00 'l'ldn.s~. O.. Ten~en 'J'lda~s. J'. Lybet kcr ('and. phtll'l!l. l' r. Nissen 7;} :ltt 'l'elcfllln. M. Ry Km1ni s N. G..)cuscn l!l SO 2:-:11 R <' n l il'r Enkrfru ::\L Yde 218 +U Husas1<. T ngcbrg Dahl 2 1 f)o Hauklm~s. l 'anu.' Andersen 410.JO Senge-Udstyr sælges med Garanti hs Peter Jensen

16 Hans Døhr har altid nye Mønstre i Brderier. Tlf. 485 Øøøøø~ 1:! S. Hansen, ~.~.: < Malermester. ~ ~ Værksted: Brinkmanns Gaard, Tlf Privat: Havnestræde 7. ~ ~ Smukt g billigt M A L E R A R B E J D E udføres.j: 0000ØØ Ø Ø ØØ000 Ø0 H undbrgvej. Hk nede r A. l'..j c~pcr ~c n JO ~;) Læn r S. Xøri>y li O+ ~() +!l Bam arh. M. O\ crgaanl ~l li pens..la~ re r N. K. Xnrl>v ~!li (IIl l.ajj<larb. N. l :11 ri 'tfft r"'"!li :!.7 eancl. mag. Lærer?\. lia '""n w; 40 ;)] fll'll:--. Plantør P. A. Eh( ling :l-t. f> l3 i blitt k ~a~~. nirg. llthl,pll :!.)!) ii.) J\ ri> md. A. Kr. \ '1 ':-;tl rg nnrcl ~;i!l 1-luRn~~. _\.f a rie.jrgen:-;( tj JO 80 :)i fh\. Gartru r :\. An'll'n H'IJ ;).j. :!!l Ln,,d~rPt ~'ng-f. 'J'hprkild'c' ll l ;)li(i 00!)!) l\lun rnj. N. vl~:.:;terganrtl lo 1-ru:=:n. :-:~. J~I"J ~OI'l'llH'Jl +"'.. ~() (il Arh1111l..\. Langballe.j.'!.. >l '"l,,,, 'rgfurer Pul"'"'" En kp.j.''.. :!0 l\ntmis x. Chr. Langballt 10 Havm arlj. M. Kri~ tl'll'''" J+O.+f) Htte dkel':-'\..-\. Lang-bulle!J/ (") ' lktnillist Ebe :\L 'Thunt:-;t n i O::! :.:.).f{pd:.tktcn X. Hu Vlll'nlllSP S!Hl +U.Jnr11ali~t \'. RaYTlt'JllOst> :l::! +O :--.;_rpr~k ::\-l l't.(t 'l'hnt:-;crt :!:)n (lp Il :O:. Lær.enkt! TI! g. Niel:-~eu 2Vl -W NygPpl. H e lt t!(' rj'holllsell.!l7 Lære1 indl' l :lll' 11 :\it bcn ~50 fil M u rer~' 'l..). i\1. Hetlrhlm s n Bi l litl' ksa"" Bdil Nielst'H ](i 'l.'pg }, ærksarh. }Jnu~g. Han~ t'll!li.., Autmbilh. F; KulluJiill~h 2~::s l)() ) Enlw K til'(! li Lur] vig,!> li ;)-J, H<'pr. Ua r l.)('flsl'tl 12!) u H t r,rgt r~ IH~ Els" PPtlcr~t'll ]():! Hu:-;a~~. l\lagda (:J L rist('j1sl'll 16 l Ht qtist arh. Il. p,..,\' l''l'" ::!05 :;n '1::11 t 1'!']1ri! IIO r l '"rl Lnn;pn ::!Sil.';1 1 :\yl,hr. N. ~, gt r Pt dcrst Jt ~ i O SIH'ti k e n.; y. J\: n ud l.nr:-;t'll l ;) 1 ::!Il li A ri IIII Ll. N. C. \'illadst n i :).. Mul!'rS\ tl..\l'!l!l!d Lar:-;eu li+.~il s t-lkrædl rm. l\! i k. Chri:-;tt'JJ;-It'Jl 17~ Arb111d. T-ft JJrv,.. [\.ristelih'ii ::!Il Iil HPntil'l' :\. HnHtl'i<.~ TJ :12 i rkl'tl!os!' :!lli :!Il 12.\fnn r"yd. ('. Hall g' L:I l':'l'll ::!G!l l l Typg raf G. U Kridtg m,-,frp. c. A rid«' n"(' li :!l Iiii ~yc r:->k <. 1\."an u T. n l'~l'ii ;j +"' ) Hent il' r l :n k c fru i\ l. Kiel""n ~f : : ~l) l~ \l a~ lhh t ll r. H. J~ ln~t t' r ::::! Rckrt ~ r en t hr. Nit'l~t n ::~ ~li A rl!lntl. K. Al. _\nd!'rst'll ;) Ct nwntht.lt!'j' Il. Thm:-;l''' :;O:? +il c\ rbskl'.l en~ir H'. JUI'g"('fiS('II ;) Linn<..}d~Yl'rsk 1 K1 i,t. Ni<' l'<~ li,).j.(l!li En k l'.\ilt',\]. Pe<lerserl J() +i) Lknmti vfrl1. II. A. Tp p 2(1:; ~Il H u~n!is. 1\ n t r. KnmlSl'lJ H J,a lldp~thud C.. )t'[)]h' "C! II 2l(i J)( ) l fn:->a~... Jt'll:-<.illP Kllutbt IJ l Hu, Jwst. Carliw.)C'j:>[ll' ~"" ]l) Sil l ~ug t rsvtl. Chr. Dal! l.[() 0><:::=::::>< ~..Sa~elmager J.l~lf Jensen, te!f Dester:ga~e )7. t e!f " Hil 00 ~ n ~() O ()0 (j() iio +O :.!0 +li +O +O +O il O -lo +O s E> ~ Tiye.:Biler stppes g 6etræltltes. ~ 1. J<Ls p!stre~e mø6ler..cinleum leneres g paalægges. ~.Seletøj g markiser. 14 Mægtigt Udvalg Gardiner hs Peter Jensen

17 H undbrgvej. 18 Skrwt!<'rlll.. T. Chr..IC'n"<'ll 1:3!1 till Gartrwrfr l>..\.m../e nh'll Hl 80 :30 Hkrætlcr,;v. M. ~lurlsn (i-! 80 Htrikkt r,ke Errkt D. H:lll~Cn 10 SO Rrr ctlkcr~vd. N. l'. Ha rr st rr 1:) 1 :!:?a. MurPrsvcl. i\t. illanhcrg IJ S 80 Ehpt!t.r. H< <hig Thru~err 21 lio :!2 \) Vgum<l. N. Chr. :\ll.fciis<''ll SG +0 1\fl' clh,j. \ '. J\Iatlst'll 21 lio :\ft'dhj. O"' Pcders('ll lti Arllrnt!. Akst l./crrsl' ll (-li 'l'" lefni"t I n:t.r l' ll~t rr Husas~. E llen,/ O li ~C'rr J :l Gasv~-e d<~a r h. M. La rse11 1'-l11<1tlkpr,;y, A. l'hristt'jj"''" -Hi P<'n". J>,;tb. Cln. Chr i bt n ~c n :\1askill sætt< r H. Uhh<'"''"._, J. P. Jacbsensgade. Slagteriurh. P. S. Pnuben Bamepl. K rist. Ch ristialls('fl G a m pl. Ane O lsen Hrrsa~s. 1\a t. hr. Hørr Ni!'! sen :::3 -W JO-J- -!U 25U 2() l Gl :w+ ;,(j] til!.;:1 10 s il 4() EKVIPER DEM l SPECIALFORRETNINGEN ENGELSK BEKLÆDNINGS MAGASIN- THISTED NYTORV TELEFON NR. 247 ~+ ~li 28 :)0 Pn rtit alicr A ml. < ~ hl'i::-tcn ~en +G4 40 Enkefru K i n; t. Estl:l.hl lo 80 Husas.l". AH n a E"'lahl ;) +O f:lv<'r~kp :\[arie C hri:..;tl'll:-il 'l l [(i lo s J-i u se.i e r, Enkefru K a n~trnp l 'rk. Knrf'll Nir~l ~(' l l ;) -JO 1\Iurcr:;,-. J ug\. C h risl <'Il"'" ; ~~ 40 Murers,. H. \... c~tprgaanl ;J+ 00 Dgharulll'nnedhj. A. Larsen Hl RO P l' lis. 'l' g f. c. Christian~u n 5 :?0 L kmti vf. Fr. Hnn~en :;-t:) fio.. ~ Laskinn r(,, II. Han,<' n ,_ " ) :Enke l:\. i rstett Mikkl :<<'n.j.'' :H I'ntassa tr. r..) l'f!p<'"c' II Dl : F lt rn'htllr. Ej n. Il..TeppOS!lll {;) (i(j t:lygepl. Kare n Ha11:<C'II.LO 80 :w l'a briksin sp. Lautrnp-Lar~C'll Jius u~ " 1\l ttgtl:l l:h ri~tc n:<n l() :..;s.. r n~ kj lltryk k<' r Mar.. lr n"<'ll +S!i ()() 15 7 Tlllrenu. ~. Kjær J'-'llSfl ll 2-l-8 Chauffør Chr. \ '. Ch, istcuscu 5 l) fhv. llng-c rm. N. c.,j ns te~()] l :.:2~ Lkmtivfrb..J. ~issl ' ll Bæk ::?:17 Luger fn..j. A..Jt!ri St'll l iil l.'lmu f før x Chr. Niel~PH ~l(i Il Mcjcri~t A. c. Let h lo 13 'L'gbC'tj. M. Mikkebe11 fi2(j Hn~hldcrRkc ]J. :\Iikk<'l ~<'ll 21 I :k:<petlitr. l~bba H r!17 17 [J U U H. L æ ntr C. \'. } 1 l'('(}( rik~ptl (is (l J!) Iltt n kfuldn1. 1-'r. f:>l'ehcr IO~ 21 Parti(. L. c. i': i el"" n Br l;')[ IInsu:;" K i r st..:'\. Br ;j p ns. Lancr( nke An t. Nil'l;.;rn 3+ pens. Lantlp..J. h: r. Arldt~l'S(~H ~l ~:J E ulwp:u;t ri rrdt> M..Jøt g t\lisoh 1 ~ti Hw<ll.-],,~rC'rintlP H..Jør g-et~::-f n 1!i :J Chaufftn l\ r. K11. ~nj O Ul O!Jl" t'll (j.j Køb Gulvtæpper hs Peter Jensen +li -l-11 u (j (l ::?0 00 s -to (j() ::?11 ~l) 00 ~l) ~(J 0() (j (l (i() 2(1 Sil

18 J. P. Jacbsensgad e. Kndit.r~kc> Marie Drug-sbæk :12 40 Lug< rck::-;p. I m. Jengen 23'7 GO Damcskr. Anna Ols<'tt lo 80 J ; n k(' Ane N ir b en lo 80 7 Stcnhuggerm. Carl.l(' nscn 712 s G Depta.rb.,J..J espersn K n t rmnl b j. Edith.1en,cn JO s Klinikfrie.ruhannP.,J, spcrsen 118 s Dghdlmcdh.j. G!'rda.Jensc'll JO 80 s Dcpta.rb. l\! a t hiuhseus Enke fi 40 Htenhugg er:':'\. Drge.f en sen l!)± 40 l-f llf'h~f'. Ge rch M n thiass<' n 5 ±O.Krintinnl])('tj. P. Sirnnsen 110 ±O l~ };n k Karen K. Dybdahl l:l 'J'tHi't rs\-..t. ~\!øller.18:3 60 1\falerrn. 0\'e Pcc]rsen 118 s!) nuldsnl. Cltr. Jlcnningseu 8(i \entier Lrentz Brllc,rscn Gulds.-1\ftllt;j. E. Henningsen Kn trass. :\ag e K.i:.ler J 51 : l.\mt~fuldm. K. Q uist ;j07 60 Husbcst. Karen Ol~en ;) 40 Sk rrerlc r Carl Han~ ea lo 80 Hi Rentier l\ l a re n U ad c OR.-Sugf. Aage Hagestc d 172 s Syerske Ka t r. Onde 151 Husass. nrnrgr. Skaarup 21 GO 7 Lugerar b. Chr. ' e5 tergnard C'<'lnktr M. Aabcrg :] R tie r l\[arrn.j en~c u los 00 l' rk. Knrl'n i\a.lwrg 313.l s Dtw kijurl C!tr..:l en se u,~: 12 Jiusass..Jhr,.IIne Saugb;jurg Hi Sneclkersv. J h s. ) ('Il8Cll l!h -III li Heda kt.inssekr..t. Lustrup Husns.<. 1-:r,,n AnderSI'n i) l() ]!) S tgfn' r J'. Yde Pulsen 2-HO 00 :!O ArlJnltl. C hr..) f'ij~c'll l S:: GO ~ ~ n k( fru A11na I.a nw n lo s Sncrlkcrs\. 1\ ag e.tens<' Il li\1 :!0 JTusnss. Drth('a ~\l i kkc lse 11 l (i Strømper findes i Jneget strt, smukt Udvalg. Mdefarver i alle Kvaliteter g Prislag. Karla Pedersen, Jernbanegade 3. Specialitet: Strømper. T e l e f n 5 l 3. Specialitet: Strømper. l'lit.ifuldm. P. Stn\'aMrup :!8 ]\{urersv. Amlr..Jc nsen Værkfrer K. Kr. Simnsen :.lo peus. rldbctj. J\:r. Pedersn Syerske Agne. T>crl.mcn :32.1\[usl,insætter :M. A. T pp Typgraf II. Tpp Husnss. Karen Stærkjær Enke Ane Pedersen Frretningsh. 1<'. 34 Pustr G. \Vcsth Husass.. Judith Westh l'ejcrst' n Jernbanegade. l Kunstd reje nu. c. K. Bunch Ilnsass. Dagny. Jacbsen l'steksp. Kay Skaarup Enkdru :Marie Dille > Skmagen u. Carl Auclersen " F rk. Ing ebrg Andersen Darberm. G. Belu Trictngeltcll. Carin. Peu1 scn l'jejerske 1\Iar.ie Kielsen ;j Enk cfrn l\ I. s. Hjnrsn 5Gl flo W GSO : :) s :! ±.) GO 5 40 :3!l9 GO :!;)7 GO 16 49() s lo 80 lo GO 16 Frakker billigst hs Peter Jensen DmrHldir. A. Dlleris J!J55 HusLwst. Rigtr!. D. Hancn :21 60 Husass. Marie Christensen lg 't Grsserer N. L. Spangberg 62S5 GO Husbcst. Anna.Jcpsen 64 SO 6 Dankdir. H. Hartz 13()0 80.Justitsraadiudt> J\r. Petrsen 51S 40 Husa ~ s. lrma Dalgaard 5 40 Hnsa sh. Anna Jl'.llSC'n lf) Husas-. Clara Hansen Jhnsensal hi..> Hse ttepstlj. S v. Sørensen ;)-le 00 Slngtcr[arb. A. Vcstet gaard 5 -~l'blutl. P. Krgsguard lo s Du J A. Klster Pedersen ;) Slagtcriarb. A. Sørensen 2!)1 li O ~ ttygerske Ellen ~CJl'CllSCll l~;:~ TønLrcrs\. Hich. Sureusu :5+ 00 Htlemn tere r ~ke A. Sørc nsn 21 GO l Cltan[før Hb. J. Sørensen 2:3~) T yvgraf E ;j n. linnsen l l l::i"lagteri:ub. "' Schltz 280 s

19 Sktøjshuset l vulkanisering 1. Kl.s Fdtøj WILH. TOPP Telefn 324 Vestergade Jhnsensalle. Kntrist R Schltz Pølsemager K. Nielsen J!).J.,,W 15 FtgraJ A. Scharliug 3SS SO Husass. :\Iarie Bangsgaanl J O SO Ftgrafmeuhj. 1Su.. Pedersen 118 SO 2 7 Skned<'rsv. Ch r. Srcnsen Hnsass. Asta Srensen ygepkjerske K. Ab.Jensen l!l4 -W IIusass. Kar1inv Nie1sen ] O 80 Prtm ~I. C. JørgeusPn ''J GO 6 Oljdøj;;fabr. li. Snm:;en S!agtcriu.rb. '1-\r. Sørensen 3:: Bghh1cr Ai!'c '!'hrn :l Hi l'netningsf. X. Ilaeh SO 40 Rc]Jr. S v. S. 'l'ltmn sen J.8;J 60 JS La.bratmhj. K. Kristffersen :32 40 Sl::tgterinrb. K Outsen JyHa11dsalle. l Kmmuueass. V. Jhann()scn 2/0 00 Lærer E. Faber Hc\ i~ras:-\. IL l\fatbin.~~cn :3 1 ~: :J A mtsvl;jiu:;p. B. Sø ren sen 72:i 60 Uusass. :\la ria11p Je1tsen Hl :J Lærer IL 'l'hy~ es e u Husass. 1\Jtu r:n- '.l.'ulhul Ch crtjcncr A. Mrtensen J<'ilialbcst. H. Auer:;e n 7 pc ns. Lærer l(r. P cflcrsen 9 Lkmtiv.f.,T. AndersP-n 6:)7 :!0 lt.i 442 s s Vald. Nielsen, Frederikstrv, Thisted. l ste Klasses Vulkanisering til billigste Priser. FREDERIKSTORV LI 'l'gfnh Ths. 'l'erp :!50 40 Kntri't Anna Terp 21li 00 l;) Lkmtivf. 1\I. Bldreel :n :.J 17 llcpr. P. Agerhlm 475 LH Sagf. l\1.. J ensen J l~rre tningt<best. 'l',,jeppese n :J:H 80 fin. 'l'liibcl"nrlj. Lars.Jensen 8G Læn r l'. Høegh Nielsen 421 L:crer :Sv. E..Jensen 7:1 GO?.lalers,. J. Nielsen KmmunPkat<~. E. Andersn 3 -W 00 2!l 1 nnagcr Ernst.JPspersen 1<7-1. RO :n Tgfrer P. H ansejls Enke.J.: ; :J:J Ren tic r Knren Bangsguard l()~ O' J Hcpr. H. Luull Kramer :'ihj GO Hususs..Ma rie Hc Hi ~ IJPns. l Jæ rer l>. f>t e rsc tt :1SH SO 1\lngnsinp.. J. Chr. :\ladsen 2::1!iO i Lkmtivf. 'l'lt. :\luc1scn :\.J.;) (io Kntrist Adlf Mathen l JS SO Ilusass. Edith Malhen l O 80 lientier Enkefru I. l'crrer:;en S6 40 G Køl:nnu..J. R Nis-Hansen 7 GO Husnss. Esther Kis lbnscn ;) 40 8 L kmtivf. J,;jn. i::ltr cn ;;;)(; 40 'l'c1ef'nmntør A. Vacl.1 2::7 150 JO lo: nduktør :E:.in. Andersen 18:\ (i() Plitilx tj. J. Cttrbeu ~0.3 ~() Fnbr. C'hr. 2\ln cben 21fi0 00 Husb< s t..knthr. J Clltiell 2;l7 li(l l{u~uss. ;\.nna Bruhn cgnzææezsens :!7/ez-re~ O(J- c;:zfa;jzeskz'c?cleri~ ':Yflmdbz~qm;j c'!. 17 Kjler billigst hs Peter Jensen

20 ~ ~ l[jr!si ~ g ~ at De i det nye Skatteaar kan spare Penge ved ~ g at gøre Deres Indkøb af Herreklæder hs s. g g Altid sidste Nyheder i Manchetskjrter g Slips. - Arbejdstøj ~ fr alle Fag. ~ g ~ N. M. KILSGAARD g g Telefn 483 V estergade 52 ~ Kastani e al h!..\ l'i!ilhl..j ør gen Andrr a~<'" J l S HO., Slugt ~nn. lngy. J.ar~(' H ::::-t 00 7 Enke( Marc n Hn~ltllt::O.-.('. rt HG 411 J 5 Bger~v. 1'. s. ~Of'CJI Se tl 5 Huntier Enke 'l' h. 'J,n l'~cii ;) : \ rgniih1. P. S m. C h ri~t e n ~\' ll ~ ;;~. { ~!) \ ~g llrnd. An t. Niel~t'li ~:1/ (j() Ku~k!;sk y l'rtl<'r,l'n 1: (i() Kus k A rul. NiP bf' n 1 ~!'1 (j() " ) Kusk M. s. Ytlc,)_ IO Kusk.\a ge :'\i t' [,r n :21 (j() Suwrrc bmd,.i. '!\a IH',\'.:.li!':-<t' ll l G Husa,s. DrthJ a Ø;;tc rgmtrd!li ~() D Arb nld. Carl.J en~ e n :J2 +O l l Arbrnd..\ n t. Dahlga a rd IO.~il.\rhmtl. Ingv.,J Ott~C \ 11 ;J 40 :\ g ent. Chr. n. :'\Hn<k rgaai d :t~ IO Blagtersv.!-:mil liille rup.j 40.\rhlllcl..\. s. Puul:-: C' 11 1!1-1 w 11 K uh k x. C hr. Christensen ](} HO.\rim u l..j..\..reu!it' ll!i+ s Syer, k e ~J aren Kj re r,) lo Il:d 'i;;ker K Filt Pli br:.{ IO s 10 Arbmu..:\Iartlt..Jl~pj) P S C' ll 2;)!) ~ 1\It kanikcr A11t. Ch rist< ~IIS <''' lo HO Arbmd. 1-I n g n. Jr pli< :sc' ri :_:2 +O 1-:llngtl'rinrb. L. G. Olsc Jt!li :W.\riJrnd. A11dr. J lan'< n l~~ i; O Avlsbr. 1\: r. Ne0rg..Jens!' n n (l (l Hu~a~'- llaguh. Halvrsen 'J.f() JO \" g n mel. i\! urt. NiP l~(' Il!l/ :.w 21 Ar brud. N. A. Pulsl' n HU J() :!;) Cha uf f ør Kr. Hnrl1(l l!l-l.j(} Fisker Oluf l'uls1:1 11 :J1!i O l'iske r H. _Han"'" lo /)l) La u(! br. S\'('Iitl Pu lse n 16 ~(j ~( rveringsprk. l :lrta. Jlan~t r1,) ~ ()l) ~5 ~\ luntr A11t..J cn~c n lu ~ llu,ass. }:;Iydia fl nu ~ '' IL :) +O Hu;;nss. K:uc n.1l'r1s('il f) -W 1-'\~ g- c p l. An11:t P<l l' rsc ll l ti Bud Alf L Nicbc'n :21 (li) BJ s tertl.~indcr Ej u. ~Øl'CllS(l.Il HO +li G l\iurra.rb. J~ d v. Søren~l'It ls:j n <) - ~l Slugterrn. II. T'. Hansen 1i8:J tjq Yiskchdlr. c..tatous!' Il lo SLI :Z H J:; n k e J\lnren K. rl'}li1lgg'utll't1.10 x AT!Jmtl. ;r. Chr..f('UHc n n GO Bghld(' r H. Kr:;hlrn lls HO 12 Slug terin rlj. l\1. l'ri stl ns( n 2R(J s l.agcrar[i. T h,.,l. Jenst n :;+ Oll Ar b mel. La.rs,) Qfll'('ll ~[ GO ~~ ;\laskinlu11r. }'..\llui'l'scll J s: : GO J{l'IIt.ier l:nkc l11gt. na~h PI ~(l Kastet. llr,, gg cria r h. l'. Kri~tinns< n ~;)!) :; 3 fhv. S1t1crlenJ. }\. Fr. T\ r g-h :27() 00 l Barberm. v. l\ ristian :<Cn.L2D u 1I1list Olga Krgir /;) (j() rrønn e r~\"..t. \'i x ø l 'i:l (j() ::\Iaskinur1>.. J. l'. 'l'lrmsen :n: l rrypg raf C hr. \ mlt rs( n ~l ()(l Sknedc rs..\utn Christensen :!();) :!0 Husass. Kuren Anurse n lo i; l) l\jaskinarl>. l fr. HiniOH:;en :i2 +O.3f) M l jcrih. }'. F. l la n gsgan nl ]42:) (i(j Hus hest. l\fa. ria nc Jenser< lo s ';\l cjc ri cje, 'ruge B a n gsg tulru 21 GO - -~-.... _ 40.Mt jprist 1\l. 0d<1ershr <le j; ~ 2(1 " ) Husass. Annn. LarsPIL Dage r~ v. lin nlld La. r sen Hi ~() Husa,R. 1fetu Dalg na rd 5 40 [) A rlnml..\. s. HU,\' Ml'll :)4 00 T ;jkrl. Chr. \ n ng'b rnard.t:j Thisted Ægexprt Telefn 169 Aktieselskab Telefn 169 Fra vr Butik, Hjørnet af Krsgade g Krnbrgvej, sælges daglig knækkede g udløbne Æg. Kvaliteten garanteres saavel fra Butiken sm fra vre frsk. Udsalg i Byen, der alle er frsynet med vrt Garantiskilt 18 Senge g Madratser billigst hs Peter Jensen

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN PERSONALE 2013-2014 LÆRERNE PÅ ROSENGÅRDSKOLEN Anette Djurhuus AD Anette Kjær AJ Orlov Lis Andersen AN Annette Pedersen AP Allan Pedersen AT Birgitte Geertsen BG Birgitte

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re)

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re) tf rmnlung l København Døves Kvindeforening l O.v foreningen af 1866 08/03 2013 kl. 19 f\1 f 't, 'Il r at tllrglt onne, desværre Ikke kunne komme til tnu" "' f onll rs ger. Der er kommet S nye medlemmer,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S Kvartalsrappft pr. 31. marts 2O14 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal 1 kr.) Nte 2 2 Indtægter Metrens takst ndtægter Metrens dr ft s ndtægter Værdi af eget arbejde ') Andre dr fts ndtægter')

Læs mere