Stillingsopslag CONS/TA-AD/161

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsopslag CONS/TA-AD/161"

Transkript

1 Stillingsopslag CONS/TA-AD/161 GENEREL INFORMATION Afdeling Tjenestested Stillingsbetegnelse JAI.1: INDRE ANLIGGENDER Bruxelles Administrator Ansættelsesgruppe og lønklasse Midlertidigt ansat AD 7 ANSØGNINGSFRIST kl (lokal tid i Bruxelles) 1. HVEM VI ER Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union (GSR) sikrer, at Det Europæiske Råd og Rådet er velfungerende, og giver dem al den logistiske og administrative bistand, der er nødvendig for, at de kan udføre de opgaver, som de har fået pålagt i traktaterne om Den Europæiske Union. GSR er opdelt i 8 generaldirektorater, omkring 30 direktorater og ca. 100 afdelinger. Det har omkring fastansatte medarbejdere fra alle EU-medlemsstaterne. Direktorat 1 Indre Anliggender (JAI.1) under Generaldirektoratet for Retlige og Indre Anliggender støtter Rådet og dets roterende formandskab samt Det Europæiske Råd og dets formand i at udvikle de relevante EU-politikker og fastsætte prioriteter for tiltag på områderne migration, asyl og indre sikkerhed. I direktoratet JAI.1 er teamet vedrørende "indre sikkerhed og terrorbekæmpelse" ansvarlig for behandlingen af politiske og lovgivningsmæssige sager på dette område. Under direkte ledelse af direktøren for JAI.1 hjælper teamet med at sørge for, at arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) og dens støttegruppe samt Retshåndhævelsesgruppen og Terrorismegruppen og Toldsamarbejdsgruppen fungerer gnidningsfrit. Koordineringen af teamets arbejde og mere specifikt arbejdet i COSI varetages af en kontorcheflignende administrator. I denne forbindelse behandles en række emner med horisontale virkninger, bl.a. vedrørende den teknologiske udvikling og dens indvirkning på den indre sikkerhed, såsom kunstig intelligens, 5G, droner, CBRN, følg pengene osv. Et vigtigt element i dette arbejde er et proaktivt samspil med kolleger i hele sekretariatet, flere generaldirektorater i Kommissionen, EU-agenturer, EU- Udenrigstjenesten osv. 2. HVAD VI TILBYDER Vi tilbyder en mulighed for at arbejde i et dynamisk og motiverende miljø med rig mulighed for at trække på proaktiv tænkning og relevant erfaring. Den ansatte deltager i udformningen af strategiske politikdebatter med horisontale virkninger på området indre sikkerhed og terrorbekæmpelse, samtidig med at der tages hensyn til den bredere udvikling og etableres forbindelser til andre relevante politikområder, såsom den teknologiske udviklings indvirkning på den indre sikkerhed (AI, 5G, droner osv.), digitalisering af politiarbejde, fremme af en tværfaglig tilgang og tværgående samarbejde på området indre sikkerhed. Det omfatter forberedelse og opfølgning af debatter herom fra arbejdsgruppe- til rådsniveau, herunder udarbejdelse af politiske noter og oplæg. Der arbejdes tæt sammen med teamet under kontorchefens koordinering og under direkte ledelse af direktøren for indre anliggender. Arbejdsopgaverne i forbindelse hermed er meget forskelligartede og kræver en høj grad af selvstændighed, tilpasningsevne og diskretion. Udvalgte ansøgere vil kunne få tilbudt en kontrakt som midlertidigt ansat på grundlag af artikel 2, litra b), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA) 1. 1 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 og senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober DA

2 3. FORMÅL MED STILLINGEN - Formålet med stillingen er at styrke JAI.1's kapacitet til at yde den nødvendige støtte til formandskabet i den bredere indsats for at fremme en samlet tilgang til sikkerhed. Den ansatte skal bidrage til at styrke teamets kapacitet til proaktivt at indkredse og udvikle synergier med relevante politikområder. I denne forbindelse bør vedkommende proaktivt og selvstændigt identificere og samarbejde med relevante modparter både internt i GSR og eksternt for at trække på deres ekspertise og koordinere deres bidrag med henblik på selvstændigt at udarbejde politiske oplæg af høj kvalitet. 4. OPGAVER Den udvalgte ansøger skal: - holde sig ajour med den bredere udvikling inden for indre sikkerhed og terrorbekæmpelse med henblik på proaktivt at identificere forestående spørgsmål og tværgående aspekter og foreslå løsninger - forberede og følge op på relevante sager til støtte for COSI's aktiviteter, herunder al nødvendig forskning, planlægning, analysearbejde, overvågning og opfølgning - Udarbejde politiske oplæg og notater samt briefe og rådgive Rådets formandskab, formanden for Det Europæiske Råd og den øverste ledelse - holde sig orienteret om aktiviteter af relevans for den indre sikkerhed i forbindelse med sager, der drøftes i andre rådssammensætninger eller forberedende organer, samt om den relevante udvikling i Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Europa-Parlamentet og relevante EU-agenturer - vedligeholde forbindelser med andre af Rådets arbejdsgrupper, relevante tjenestegrene i Kommissionen, EU- Udenrigstjenesten, EU-agenturer og nationale forvaltninger - deltage i møder og udarbejde mødereferater 2 DA

3 5. ARBEJDSMILJØ Arbejdssted: Justus Lipsius-Bygningen Fleksible arbejdstider i overensstemmelse med tjenestens interesse. 6. BETINGELSER FOR AT KOMME I BETRAGTNING Ansøgere skal opfylde følgende adgangsbetingelser på ansøgningstidspunktet: 6.1. Almindelige betingelser være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater 1 være i fuld besiddelse af borgerlige rettigheder opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver have opfyldt eventuelle forpligtelser i henhold til nationale love om værnepligt Særlige betingelser a) i) Uddannelse have et uddannelsesniveau, som svarer til en afsluttet universitetsuddannelse attesteret ved et eksamensbevis, der er anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater (hvor den normale varighed af en universitetsuddannelse er fire år eller derover) ii) Sprogkundskaber have indgående kendskab til engelsk og godt kendskab til fransk og b) Erhvervserfaring have mindst fem års erhvervserfaring inden for området indre sikkerhed, erhvervet efter opnåelsen af det eksamensbevis, der giver adgang til udvælgelsen, med dokumenteret erfaring med udvikling af politikker for indre sikkerhed og selvstændig udarbejdelse af politiske noter til højtstående beslutningstagere. Ifølge AØA's bestemmelser kan man kun blive ansat, hvis man opfylder vandelskravene for de pågældende opgaver. Administrationen ansætter under ingen omstændigheder en ansøger, selv efter at vedkommende har bestået udvælgelsesprøven, hvis den pågældende ikke på tidspunktet for ansættelsen opfylder vandelskravene for de planlagte opgaver. Administrationen forbeholder sig ligeledes ret til efter en evaluering af sagen at slette ansøgerens navn fra reservelisten, hvis vedkommende ikke kan opfylde disse krav. Ansøgerne skal opfylde alle betingelserne for at komme i betragtning på ansøgningstidspunktet. 1 Ifølge Det Forenede Kongeriges udtrædelsesaftale er statsborgere i Det Forenede Kongerige ikke ligestillet statsborgere fra medlemsstaterne i overgangsperioden. Statsborgere i Det Forenede Kongerige med en enkelt nationalitet vil have status af tredjelandsstatsborgere i henhold til udtrædelsesaftalens artikel 127, stk. 7, litra c), og de kan derfor ikke deltage i denne udvælgelsesproces. 3 DA

4 7. UDVÆLGELSESKRITERIER 7.1. Der kræves: gode analytiske evner god evne til at udvise initiativ og proaktiv tænkning fremragende færdigheder i dokumentudarbejdelse (nøglekompetence) evnen til at arbejde systematisk på en selvstændig måde (nøglekompetence) evne til at behandle oplysninger fortroligt en stærk ansvarsfølelse evne til at tilpasse og omorganisere prioriterede opgaver efter behov og samtidig arbejde effektivt særdeles gode interpersonelle kommunikationsfærdigheder og evne til at opbygge tillidsfulde relationer med en vifte af aktører i et international og multikulturelt miljø evne til at arbejde uafhængigt og som del af et team indgående kendskab til Rådets funktion og GSR's rolle Det er en fordel med: tidligere erfaring fra en retshåndhævende myndighed eller et indenrigsministerium kendskab til andre af Den Europæiske Unions officielle sprog 1 end engelsk og fransk. 8. ANDRE BETINGELSER, DER SKAL OPFYLDES VED ANSÆTTELSE De opgaver, der skal udføres, kræver sikkerhedsgodkendelse, der giver adgang til klassificerede dokumenter (op til EU SECRET). Det forudsættes, at ansøgere til stillingen er villige til at lade sig underkaste en sikkerhedsundersøgelse i henhold til Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september Manglende opnåelse af den krævede sikkerhedsgodkendelse kan føre til førtidig opsigelse af kontrakten. 1 EU's sprog er: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. 4 DA

5 9. UDVÆLGELSESPROCEDURE 9.1. Onlineregistrering Du kan kun ansøge online via EU CV-onlinesystemet ( For at ansøge via EU CVonlinedatabasen skal ansøgere først oprette en konto eller logge ind med en eksisterende konto og udfylde et CV online. Når CV'et er udfyldt, kan ansøgerne svare på dette stillingsopslag. Ansøgninger skal være på engelsk eller fransk. Ansøgere rådes til at udfylde alle relevante felter i ansøgningen. Du bør inden ansøgning sikre dig, at du opfylder alle betingelserne for at komme i betragtning (se punkt 6). Der kræves ingen bilag på dette tidspunkt i proceduren disse bliver først nødvendige på et senere tidspunkt fra ansøgere, som indkaldes til jobsamtale (se.) punkt 9. 4 Når onlineregistreringen er afsluttet, modtager du et registreringsnummer på skærmen, som skal noteres. Når dette nummer er modtaget, er registreringsprocessen afsluttet. Det er dit referencenummer i forbindelse med alt, hvad der vedrører din ansøgning. Hvis du ikke modtager et nummer, er din ansøgning ikke registreret. Der vil blive sendt en bekræftelse af modtagelsen af din ansøgning til den adresse, der er anført i din ansøgning. Det er dit ansvar at sikre, at du har anført en korrekt adresse. Kun ansøgninger indgivet via EU CV Online vil blive taget i betragtning. Alle tekniske spørgsmål vedrørende EU CV Online skal sendes via kontaktsiden fra EU CV Online. I tilfælde af yderligere spørgsmål bedes du kontakte kontoret for midlertidigt ansatte i EU-Rådet via med klar angivelse af referencen for indkaldelsen af ansøgninger, dit registreringsnummer og arten af din anmodning Udvælgelseskomité Med henblik på at bistå den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, med at træffe sit valg, nedsættes en udvælgelseskomité, der skal udarbejde en liste over de bedst egnede ansøgere. Bemærk, at alle udvælgelseskomitéers arbejde og drøftelser er fortrolige, og at ethvert forsøg fra en ansøgers side på at kontakte et komitémedlem er forbudt. Den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, kan udelukke enhver ansøger, der ikke følger disse instrukser Adgang til udvælgelsesproceduren Ved at indsende ansøgningen erklærer ansøgeren, at vedkommende opfylder de generelle og specifikke betingelser i punkt 6. Efter onlineregistreringsfristens udløb vil udvælgelseskomitéen vurdere, om de indsendte ansøgninger opfylder betingelserne for at komme i betragtning i punkt 6, på grundlag af oplysningerne i ansøgernes ansøgning. Ansøgninger, som opfylder disse krav, vil derefter blive vurderet i forhold til udvælgelseskriterierne i punkt 7. De bedst egnede ansøgere til stillingen vil blive indbudt til at deltage i vurderingsfasen. Kun udvalgte ansøgere vil blive kontaktet Indbydelse til at deltage i vurderingsfasen Ansøgerne vurderes på grundlag af oplysningerne i deres ansøgning. Samtaler vil finde sted i Bruxelles. Indkaldte ansøgere vil på dagen for jobsamtalen blive bedt om at fremlægge en kopi af deres eksamensbevis(er) og dokumentation for deres erhvervserfaring med klar angivelse af start- og sluttidspunktet for det pågældende arbejdsforhold, stillingen og den nøjagtige art af de udførte arbejdsopgaver. Inden en kontrakt undertegnes, skal udvalgte ansøgere endvidere forelægge anden dokumentation for, at de opfylder udvælgelseskriterierne Vurderingsfasen Den skriftlige prøve og/eller samtalen vil gøre det muligt for udvælgelseskomitéen at foretage en vurdering af ansøgeren ud fra udvælgelseskriterierne i punkt 7. Samtalen vil foregå på engelsk og fransk. 5 DA

6 9.6. Verificering af dokumenter og kontrol Ansøgningerne fra de ansøgere, der har bestået vurderingsfasen, vil derefter blive kontrolleret af udvælgelseskomitéen i forhold til den fremlagte dokumentation for at bekræfte, at ansøgningerne er korrekte og opfylder udvælgelsesbetingelserne. Hvis det på noget tidspunkt i proceduren fastslås, at oplysningerne i en ansøgning bevidst er blevet forfalsket, diskvalificeres ansøgeren fra udvælgelsesprocessen. Ansøgere diskvalificeres også, hvis de ikke opfylder alle udvælgelseskriterierne eller ikke fremlægger al krævet dokumentation Reserveliste De bedste ansøgere optages på reservelisten. Ansøgerne bedes bemærke, at optagelse på listen over egnede ansøgere ikke indebærer nogen ret til ansættelse. Inden ansøgere på reservelisten tilbydes en stilling, vil den rekrutterende afdeling eventuelt igen indkalde dem til en samtale. 10. LIGESTILLING Generalsekretariatet for Rådet (GSR) går i sin personalepolitik ind for ligestilling (jf. bilag 3 til dette stillingsopslag) og modtager gerne ansøgninger fra både mandlige og kvindelige ansøgere ud fra det bredest mulige geografiske grundlag i EU-medlemsstaterne. GSR tilbyder forskellige foranstaltninger med henblik på at forene arbejds- og privatliv. Personer med handicap kan tilbydes tilpasninger på arbejdsstedet. Direktoratet for Menneskelige Ressourcer kan også yde bistand under ansættelsesproceduren. Personer med handicap kan kontakte ligestillingskontoret for at få yderligere oplysninger. 11. GENBEHANDLING AF ANSØGNINGER Procedurerne vedrørende anmodninger om genbehandling, klageadgang og klage til Den Europæiske Ombudsmand fremgår af bilag 1 til dette stillingsopslag. 12. DATABESKYTTELSE Bestemmelserne om behandling af personoplysninger i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure findes i bilag 2 til dette stillingsopslag. 13. OMTRENTLIG TIDSPLAN Ansøgningsfrist: kl (lokal tid i Bruxelles) Skriftlige prøver og/eller samtaler: Juni - juli DA

7 14. ANSÆTTELSESVILKÅR Kontraktens varighed er på højst fire år, som kan forlænges med endnu en periode på højst to år. Artikel 8 i AØA fastsætter, at "efter kontraktens udløb kan den ansatte kun beklæde en fast stilling i institutionen, hvis han udnævnes til tjenestemand i henhold til de i vedtægten fastsatte betingelser." Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset hvilke omstændigheder ansættelsen er bragt til ophør under. Ansættelse sker i lønklasse AD 7, løntrin 1, med en månedlig grundløn i henhold til personalevedtægtens artikel 66, der er gældende på tidspunktet for ansættelsen 1. Foruden grundlønnen vil den midlertidigt ansatte kunne være berettiget til diverse tillæg, navnlig husstandstillæg, udlandstillæg (16 % af grundlønnen + husstandstillæg), børnetilskud og uddannelsestillæg. Vederlaget belægges med en EU-skat, der fradrages ved kilden, og det er ikke underkastet national beskatning. Ansøgerne gøres opmærksom på, at hvis de udvælges, kan de udøve anden erhvervsaktivitet på følgende betingelser: det eneste formål med aktiviteten skal være at bevare en eller flere af deres faglige kvalifikationer i overensstemmelse med artikel 11 i personalevedtægten 2 må aktiviteten på ingen måde udgøre en interessekonflikt, som kan bringe den pligt til uafhængighed og loyalitet, der påhviler tjenestemænd, i fare, og forud for ansættelsen skal den være anført eller erklæret i den formular, der er fastsat i artikel 11, stk. 3, i personalevedtægten efter ansættelsen skal de først formelt søge om tilladelse i overensstemmelse med artikel 12b i personalevedtægten de skal overholde de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne henseende i GSR's interne regler om eksterne aktiviteter. 1 På offentliggørelsesdatoen det beløb, der svarer til lønklasse 7, løntrin 1, i ansættelsesgruppe AD. Personalevedtægtens artikel 66 finder tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte i henhold til AØA's artikel Personalevedtægtens artikel 11, stk. 26, finder tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte i henhold til AØA's artikel DA

8 Bilag 1 INTERN KLAGE - RETSLIG KLAGE- KLAGE TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Du har på et hvilket som helst tidspunkt under udvælgelsesproceduren ret til at klage, hvis du er utilfreds med den måde, ansøgningen behandles på. Intern klage Hvis du modtager en afgørelse, du er utilfreds med, kan du inden for en frist på tre måneder efter meddelelsen af afgørelsen indbringe en klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union 1 for: Retslig klage Rådet for Den Europæiske Union Afdelingen for Juridiske Rådgivere for Administrationen, ORG 1.F Rue de la Loi/Wetstraat BRUXELLES/BRUSSEL BELGIQUE/BELGIË adresse: Myndigheden beføjet til at indgå ansættelseskontrakter afgiver svar skriftligt på sådanne klager inden for en frist på fire måneder fra den dag, hvor klagen er modtaget. Hvis klagen modtages tilstrækkelig tidligt, har den rådgivende udvælgelseskomité dog mulighed for at tage den påklagede afgørelse op til fornyet overvejelse og afgive et svar på dette grundlag. Hvis du er utilfreds med det svar, du har modtaget fra myndigheden beføjet til at indgå ansættelseskontrakter inden for rammerne af den interne klageprocedure, kan du indbringe en retslig klage i henhold til artikel 91 i personalevedtægten for: Den Europæiske Unions Ret Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 LUXEMBOURG Klage til Den Europæiske Ombudsmand Når du har udtømt alle klagemuligheder i GSR, navnlig den interne klageprocedure i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten, kan du ligesom enhver anden EU-borger klage til: Den Europæiske Ombudsmand 1 avenue du Président Robert Schuman BP 403 F Strasbourg Cedex FRANKRIG i henhold til artikel 228, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og på de betingelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv, offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende L 113 af 4. maj Du gøres opmærksom på, at en klage indgivet til Ombudsmanden ikke har opsættende virkning for den frist, der ifølge artikel 90, stk. 2, og artikel 91 i personalevedtægten gælder for indgivelse af klager til Den Europæiske Unions Ret på grundlag af artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 1 Personalevedtægtens artikel 90, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte i henhold til AØA's artikel DA

9 Bilag 2 DATABESKYTTELSE Generalsekretariatet for Rådet sikrer som den institution, der er ansvarlig for tilrettelæggelsen af udvælgelsesproceduren, at ansøgernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Retsgrundlaget for udvælgelsesproceduren er vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte samt Rådets afgørelse af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (2013/488/EU). Udvælgelsesproceduren gennemføres under ansvar af Direktoratet for Menneskelige Ressourcer (ORG.1), Afdelingen for Personale og Mobilitet, og den dataansvarlige er afdelingens chef. De oplysninger, som ansøgerne indsender, er tilgængelige for medlemmer af kontoret for midlertidigt ansatte og deres overordnede og af den rådgivende udvælgelseskomité og om nødvendigt for Den Juridiske Tjeneste. De administrative oplysninger, der gør det muligt at identificere ansøgeren og/eller letter den praktiske tilrettelæggelse af proceduren, vil kunne sendes til et assessmentcenter. Formålet med behandlingen er at indsamle oplysninger, dels for at identificere alle ansøgerne til en stilling i Generalsekretariatet for Rådet, dels for at træffe et valg blandt disse ansøgere. Der er tale om: personoplysninger, der gør det muligt at identificere ansøgerne (efternavn, fornavn, fødselsdato, køn og nationalitet) oplysninger, som ansøgerne har fremsendt for at lette den praktiske tilrettelæggelse af proceduren (postadresse, e- mailadresse og telefonnummer) oplysninger fra ansøgerne, der gør det muligt at vurdere, om de opfylder adgangsbetingelserne i stillingsopslaget (nationalitet, sprog, ansøgerens kvalifikationer og tidspunktet for erhvervelsen heraf, eksamensbevis/uddannelse, navn på uddannelsesinstitutionen og erhvervserfaring) eventuelle oplysninger om type og varighed af ansøgerens sikkerhedsgodkendelse resultater af de udvælgelsesprøver, ansøgerne har deltaget i, herunder de evalueringer, som assessmentcentrets konsulenter har foretaget for udvælgelseskomitéen. Behandlingen begynder den dato, ansøgningen modtages. Ansøgninger arkiveres og opbevares på følgende måde: for ikkeudvalgte ansøgere: to år for udvalgte ansøgere: i reservelistens varighed. Alle ansøgere kan udøve deres ret til indsigt i og berigtigelse af personoplysninger. Begrundede anmodninger sendes pr. til kontoret for midlertidigt ansatte på Ansøgerne kan på et hvilket som helst tidspunkt rette henvendelse til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 9 DA

10 Bilag 3 LIGESTILLING I GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET Generalsekretariatet for Rådet har forpligtet sig til at sørge for ligestilling for hele sit personale og alle ansøgere til en stilling. Som arbejdsgiver er GSR forpligtet til at sikre ligestilling mellem kønnene og til at forebygge enhver form for forskelsbehandling. Det hilser aktivt ansøgninger velkommen fra alle kvalificerede ansøgere med forskellig baggrund, uanset evner, og fra det bredest mulige geografiske grundlag i EU-medlemsstaterne. Hovedformålet med GSR's ligestillingspolitik er - at opnå en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder. GSR opfordrer til ansøgninger fra kvinder, navnlig på ledelsesniveau, hvor de i øjeblikket er underrepræsenterede - at forbedre adgangen til arbejdspladsen og sikre, at den er inklusiv. Der kan foretages rimelige tilpasninger af hensyn til medarbejdere med handicap, medmindre de ville belaste institutionens ressourcer urimeligt. Der kan ydes bistand til personer med handicap i forbindelse med ansættelsesproceduren - at sikre, at politikkerne for menneskelige ressourcer og personaleledelse overholder principperne om lighed og ikkeforskelsbehandling - at beskytte personalet mod mobning på arbejdspladsen - at forene arbejdsliv og privatliv. GSR tilbyder en omfattende pakke af fleksible arbejdsordninger, herunder telearbejde, individuel arbejdstid og muligheden for at tage forældreorlov i overensstemmelse med personalevedtægten. GSR har en vuggestue for børn i alderen fra 0 til 4 år. Europa-Kommissionen har pasningsfaciliteter efter skoletid og i ferieperioder, som er åbne for børn af GSR's personale. Ønskes yderligere oplysninger, kan der sendes en til 10 DA

CDT-AD5-2019/07 FINSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING:

CDT-AD5-2019/07 FINSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: Luxembourg, 27/09/2019 REF.: CDT-AD5-2019/07 FINSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for finsk-ugriske, baltiske og slaviske sprog 1 TJENESTESTED: LUXEMBOURG Oversættelsescentret

Læs mere

CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED:

CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED: Luxembourg, 12/06/2019 REF.: CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED: LUXEMBOURG Oversættelsescentret for Den

Læs mere

Stillingsopslag CONS/TA-AD/146

Stillingsopslag CONS/TA-AD/146 Stillingsopslag CONS/TA-AD/146 GENEREL INFORMATION Afdeling Tjenestested Stillingsbetegnelse ORG.3A.S1 - Direktoratet for Bygninger og Logistik, Bygningsafdelingen, Projektsektionen Bruxelles Administrator

Læs mere

EFCA TA AD ADMINISTRATOR AF PROGRAMMER OG BISTAND

EFCA TA AD ADMINISTRATOR AF PROGRAMMER OG BISTAND ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REVISIONSRETTEN STILLINGSOPSLAG ECA/2018/1. Én (1) direktørstilling Revision

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REVISIONSRETTEN STILLINGSOPSLAG ECA/2018/1. Én (1) direktørstilling Revision 6.3.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 84 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REVISIONSRETTEN STILLINGSOPSLAG ECA/2018/1 Én (1) direktørstilling Revision (Ansættelsesgruppe AD, lønklasse

Læs mere

UDVÆLGELSESPROCEDURE FOR MIDLERTIDIGT ANSATTE I GENERALDIREKTORATET FOR INDRE ANLIGGENDER

UDVÆLGELSESPROCEDURE FOR MIDLERTIDIGT ANSATTE I GENERALDIREKTORATET FOR INDRE ANLIGGENDER COM/TA/HOME/13/AD8 UDVÆLGELSESPROCEDURE FOR MIDLERTIDIGT ANSATTE I GENERALDIREKTORATET FOR INDRE ANLIGGENDER Kommissionen er ved at tilrettelægge afholdelsen af en udvælgelsesprocedure for at oprette en

Læs mere

ЕFCA/ТА/EFCA/TA/AD10/1802 VICECHEF FOR ENHEDEN FOR EU- FARVANDE OG NORDATLANTEN

ЕFCA/ТА/EFCA/TA/AD10/1802 VICECHEF FOR ENHEDEN FOR EU- FARVANDE OG NORDATLANTEN ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

C 418 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 61. årgang. Dansk udgave. 19. november 2018.

C 418 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 61. årgang. Dansk udgave. 19. november 2018. Den Europæiske Unions Tidende C 418 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 61. årgang 19. november 2018 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Europa-Kommissionen 2018/C 418 A/01 Den

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 164 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 24. maj 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 164 A/01 Meddelelse om

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Vicedirektør for afdelingen for internationalt samarbejde og retlige anliggender med ansvar for området for europæisk samarbejde

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

STILLINGSOPSLAG. CPVO iværksætter en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på at oprette en reserveliste.

STILLINGSOPSLAG. CPVO iværksætter en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på at oprette en reserveliste. STILLINGSOPSLAG Reference: Ledig stilling: Udvælgelsesprocedure med henblik på ansættelse i stilling som kommunikationsmedarbejder i lønklasse AD6 1. CPVO EF-Sortsmyndigheden (CPVO) er et uafhængigt EU-agentur,

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/004

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/004 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/004 Stillingsbetegnelse Senior juridisk medarbejder Kontrakttype Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe / lønklasse AD

Læs mere

EFCA/TA/AST4/1803 KOORDINATOR AF KONTROLOPERATIONER

EFCA/TA/AST4/1803 KOORDINATOR AF KONTROLOPERATIONER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/16 vedrørende EN stilling som ADMINISTRATOR (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Specialist i håndhævelse (M/K) Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 8 Kontrakttype Midlertidigt ansat Reference VEXT/18/292/AD

Læs mere

(Øvrige) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Der søges en assisterende tilsynsførende

(Øvrige) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Der søges en assisterende tilsynsførende 28.5.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 163 A/1 V (Øvrige) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Der søges en assisterende tilsynsførende

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI COM/TA/ENER/ADV/18/AD13/BRUSSELS UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI Europa-Kommissionen organiserer en ekstern udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte stillingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

CDT-AST3-2019/06 ASSISTENT I FACILITETS- OG SIKKERHEDSGRUPPEN ADMINISTRATION LUXEMBOURG

CDT-AST3-2019/06 ASSISTENT I FACILITETS- OG SIKKERHEDSGRUPPEN ADMINISTRATION LUXEMBOURG Luxembourg, 06/08/2019 REF.: CDT-AST3-2019/06 ASSISTENT I FACILITETS- OG SIKKERHEDSGRUPPEN LØNKLASSE: AFDELING : TJENESTESTED: AST3 ADMINISTRATION LUXEMBOURG Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/17 vedrørende EN stilling som KONTORCHEF (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i henhold

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Direktør for EUIPO-akademiet (m/k)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Direktør for EUIPO-akademiet (m/k) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Funktionsgruppe/løntrin AD 10 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Direktør for EUIPO-akademiet (m/k) Midlertidigt

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 191 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 16. juni 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 191 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.6.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 172 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD 14/ 13BIS /13 vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) i Direktoratet

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Team leder. (Midlertidig ansat lønklasse AD 6) Ref. BEREC/2017/08

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Team leder. (Midlertidig ansat lønklasse AD 6) Ref. BEREC/2017/08 Indkaldelse af interessetilkendegivelser Team leder (Midlertidig ansat lønklasse AD 6) Ref. BEREC/2017/08 Ansøgninger til oprettelse af en reserveliste til stillingen som Team leder på BERECkontoret modtages.

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/001 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Leder af Enheden

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 9.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 196 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/15/13 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

ECB-PUBLIC. 1. Indledning

ECB-PUBLIC. 1. Indledning Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af en suppleant til Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave.

C 368 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 7. oktober Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 368 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 59. årgang 7. oktober 2016 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Europa-Kommissionen 2016/C 368 A/01 Der søges

Læs mere

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, AUDIOVISUELLE MEDIER OG KULTUR

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, AUDIOVISUELLE MEDIER OG KULTUR FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, AUDIOVISUELLE MEDIER OG KULTUR INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER REF: EACEA /2018/01/TA/AD6(2f)/Legal Manager Midlertidig ansat (2f) AD6 Publikation: Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som indkøbsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/021

Ledig stilling som indkøbsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/021 Ledig stilling som indkøbsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/021 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Indkøbsmedarbejder 1. HVEM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7)

REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7) REKRUTTERING TIL DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR (EU-OSHA) - CHEF FOR PERSONALEAFDELINGEN (AD 7) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er et decentralt EU-agentur, der blev oprettet i 1996 og

Læs mere

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/004 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/026

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/026 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/026 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Juridisk ansvarlig Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 1. HVEM

Læs mere

REF.: EASO/2018/SNE/004

REF.: EASO/2018/SNE/004 Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på ansættelse af en udstationeret national ekspert i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/SNE/004 Offentliggørelse: Ekstern Stillingsbetegnelse:

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/012

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/012 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/012 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Informations- og analysemedarbejder Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe/lønklasse

Læs mere

REF.: EASO/2018/SNE/003

REF.: EASO/2018/SNE/003 Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på ansættelse af en udstationeret national ekspert (SNE) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/SNE/003 Publikation: Ekstern Funktionsbetegnelse:

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 9 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Senioradministrator på økonomiområdet

Læs mere

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af et medlem af Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

Ledig stilling som administrativ assistent (statistik) (midlertidigt ansat, AST2) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som administrativ assistent (statistik) (midlertidigt ansat, AST2) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som administrativ assistent (statistik) (midlertidigt ansat, AST2) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/017 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Administrativ

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSE FOR KONTRAKTANSATTE UDVIKLINGSPÆDAGOGER (H/F) Ansættelsesgruppe IV EPSO/CAST/S/6/2013 I.

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSE FOR KONTRAKTANSATTE UDVIKLINGSPÆDAGOGER (H/F) Ansættelsesgruppe IV EPSO/CAST/S/6/2013 I. INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSE FOR KONTRAKTANSATTE UDVIKLINGSPÆDAGOGER (H/F) Ansættelsesgruppe IV EPSO/CAST/S/6/2013 I. INDLEDNING Efter anmodning fra Europa-Kommissionen indleder Det Europæiske

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/035 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Asylstøttemedarbejder

Læs mere

C 84 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 4. marts Dansk udgave.

C 84 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 59. årgang. 4. marts Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 84 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 59. årgang 4. marts 2016 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Europa-Kommissionen 2016/C 084 A/01 GD for Økonomiske

Læs mere

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste for

Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste for Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste for Regnskabs- og budgetmedarbejder (lønklasse AD8) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/010

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/010 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/010 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Ledende informationsmedarbejder - COI Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe og lønklasse

Læs mere

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/031 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

Ledig stilling som planlægningsmedarbejder (AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/006

Ledig stilling som planlægningsmedarbejder (AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/006 Ledig stilling som planlægningsmedarbejder (AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 1. HVEM ER VI? REF.: EASO/2017/TA/006 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Planlægningsmedarbejder Det

Læs mere

EFCA TA AD Vicechefen for operationsenheden

EFCA TA AD Vicechefen for operationsenheden ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/013. Leder af sektionen for løn og rettigheder

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/013. Leder af sektionen for løn og rettigheder Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/013 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Leder af sektionen for løn og rettigheder Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe

Læs mere

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 E-Bilbao: Tekstforfatning, redigering og korrekturlæsning på engelsk 2008/S 160-215936 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske

Læs mere

REF.: EASO/2018/SNE/002

REF.: EASO/2018/SNE/002 Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på ansættelse af en udstationeret national ekspert (SNE) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/SNE/002 Offentliggørelse: Ekstern

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. VEXT/18/316/AST 3/Administrative Assistant Ansøgningsfrist

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. VEXT/18/316/AST 3/Administrative Assistant Ansøgningsfrist STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Administrativ assistent (M/F) Ansættelsesgruppe/lønklasse AST 3 Kontrakttype Midlertidigt ansat Reference VEXT/18/316/AST

Læs mere

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

IT-servicemedarbejder

IT-servicemedarbejder Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste til stillingen som IT-servicemedarbejder (kontraktansat, ansættelsesgruppe IV) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem

Læs mere

EFCA TA AD IKT-PROJEKTLEDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD IKT-PROJEKTLEDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Specialist inden for intellektuel ejendomsret (M/K)

Specialist inden for intellektuel ejendomsret (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Specialist inden for intellektuel ejendomsret (M/K) Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Midlertidigt ansat Reference

Læs mere

DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS STILLINGSOPSLAG BANKAFVIKLINGSEKSPERT (SRB/AD/2016/018) Bankafvikling - planlægning og afgørelser

DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS STILLINGSOPSLAG BANKAFVIKLINGSEKSPERT (SRB/AD/2016/018) Bankafvikling - planlægning og afgørelser DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS STILLINGSOPSLAG BANKAFVIKLINGSEKSPERT (SRB/AD/2016/018) Kontrakttype Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe og AD6 lønklasse Kontraktens varighed 3 år (med mulighed for forlængelse)

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for Asylstøtte (DAS) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for Asylstøtte (DAS) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for Asylstøtte (DAS) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/010 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.2.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 46 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/3/14 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/013 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som informationsmedarbejder - COI (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som informationsmedarbejder - COI (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som informationsmedarbejder - COI (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/006 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Informationsmedarbejder

Læs mere

STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/15/18. vedrørende stillingen som. Generalsekretær (M/K)

STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/15/18. vedrørende stillingen som. Generalsekretær (M/K) STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/15/18 vedrørende stillingen som Generalsekretær (M/K) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs sekretariat opslået i henhold til artikel 2, litra a), og artikel 8 i ansættelsesvilkårene

Læs mere

REF.: EASO/2017/TA/016

REF.: EASO/2017/TA/016 Ledig stilling som chef for ansættelsessektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/016 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Chef for ansættelsessektionen

Læs mere

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/033 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/003. Sektionsleder (asylsamarbejde/asylprocesser)

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/003. Sektionsleder (asylsamarbejde/asylprocesser) Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/003 Funktionsbetegnelse Kontrakttype Ansættelsesgruppe / lønklasse Sektionsleder (asylsamarbejde/asylprocesser) Midlertidigt

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/020

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/020 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/020 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Politikmedarbejder Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 1. HVEM

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/016

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/016 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/016 Stillingsbetegnelse Medarbejder med ansvar for operationer - genbosætning Kontrakttype Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/009 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

STILLINGSOPSLAG LEDER AF ERHVERVSAFDELINGEN REF.: ESMA/2018/VAC1/AD11

STILLINGSOPSLAG LEDER AF ERHVERVSAFDELINGEN REF.: ESMA/2018/VAC1/AD11 Dato: 5.2.2018 ESMA/2018/VAC1/AD11 STILLINGSOPSLAG LEDER AF ERHVERVSAFDELINGEN (M/K) REF.: ESMA/2018/VAC1/AD11 Kontrakttype Midlertidigt ansat 1 Ansættelsesgruppe og AD11 lønklasse Kontraktens varighed

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/026 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for generel overvågning / gruppeleder for generel overvågning i støtteenheden for overvågning og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/001

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/001 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/001 Funktionsbetegnelse Kontrakttype Sektionsleder (Italien/Grækenland) Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe/lønklasse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI COM/TA/MARE/15/AD8 UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI Europa-Kommissionen organiserer en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte fem administratorstillinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som ledende informationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/019 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Ledende informationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som leder af Asylstøtteenheden (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af Asylstøtteenheden (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af Asylstøtteenheden (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/012 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder af Asylstøtteenheden

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Stedfortrædende projektleder (M/K) Midlertidigt

Læs mere

STILLINGSOPSLAG LEDER AF ENHEDEN FOR FACILITETSFORVALTING REF.: ESMA/2017/VAC4/AD8

STILLINGSOPSLAG LEDER AF ENHEDEN FOR FACILITETSFORVALTING REF.: ESMA/2017/VAC4/AD8 Dato: 30.1.2017 ESMA/2017/VAC4/AD8 STILLINGSOPSLAG LEDER AF ENHEDEN FOR FACILITETSFORVALTING (M/K) REF.: ESMA/2017/VAC4/AD8 Kontrakttype Midlertidigt ansat 1 Ansættelsesgruppe og AD 8 lønklasse Kontraktens

Læs mere

STILLINGSOPSLAG 1 FORMAND REF.: EBA TA 21/2018

STILLINGSOPSLAG 1 FORMAND REF.: EBA TA 21/2018 EBA TA 21/2018 12.12.2018 STILLINGSOPSLAG 1 FORMAND REF.: EBA TA 21/2018 Kontrakttype Midlertidigt ansat 2 Ansættelsesgruppe og lønklasse AD 15 Kontraktens varighed Fem år, med mulighed for forlængelse

Læs mere

Ledig stilling som informationsmedarbejder Dataanalyse (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som informationsmedarbejder Dataanalyse (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som informationsmedarbejder Dataanalyse (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/002 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Informationsmedarbejder

Læs mere