Processer, logistik, standardisering og containere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Processer, logistik, standardisering og containere"

Transkript

1 Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital

2

3 FAM

4 Vi skal forholde os til 1. Overcrowding 2. Personale 1. Stress 2. Højt sygefravær % 3.

5 Patientforløb 312 patienter om dagen.+ pårørende

6 Stikord 1. Containere 1. Stadardisering 2. Processer 3. Logistik

7 Overordnede organisatoriske fokusområder Spildtid Styr på travlheden Synergi i opgaveløsningen Egen-ledelse

8 Standardisering

9 FAM Hvidbog august 2010: 1. FAM forankres i AMA-blokken 2. Visitationen er ensrettet 3. Det lægefaglige ansvar er placeret. 4. Hvem indgår direkte i første omgang 5..og hvem skal indgå ved evaluering efter 1 års drift. 6. Vi skal anvende triage 7. Vi skal anvende Flexsim som et planlægningsværktøj. 8. Vi satser ikke på akutlæger i første omgang.

10 Processtyrede Patientforløb - PP Det organisatoriske respons Akut Pakker (Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb) Det faglige respons

11 Processtyrede Patientforløb - PP Det organisatoriske respons Akut Pakker (Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb) Det faglige respons

12 Reduktion til tre forskellige patientforløb Lægevagt Vurdering? Fast track Blå patienter

13 Fokus Lægevagt Vurdering? Fast track Blå patienter

14 Processes green Procestime Competences Registration 5 Sekretær Pre visitation 5 Sekretær Omlejring 15 Plejepersonale Triage 10 Sygeplejerske Journaloptagelse 90 KBU-læge Svartid 360 X-ray and lab. Gennemgang 30 overlæge Ventetid ,5 timer

15 Patienter til vurdering 1. Intern medicin 2. Kirurgi 3. Neurologi 4. Otopædkirurgi 5. Gynækologi 6. Urologi 7. Neurokirurgi 8. a.m.o.

16 Antal patientforløb > 70 forskellige forløb 1. Intern medicin Kirurgi Neurologi Ortopædkirurgi Gynækologi 8 6. Urologi 5 7. Neurokirurgi 6 8. a.m.o.

17 Processes green Procestime Competences Registration 5 Sekretær Pre visitation 5 Sekretær Omlejring 15 Plejepersonale Triage 10 Sygeplejerske Journaloptagelse 90 KBU-læge Svartid 360 X-ray and lab. Gennemgang 30 overlæge Ventetid ,5 timer

18 Indlæggelse? Time pr. process Minutes Location Staff competences Total minutes in the acute area 240 Registration 5 1 Secretary Previsitation 5 1 Nurse In bed 15 2 Nurse Triage and visitation 20 2 Nurse and senior doctor Blood-analysis 15 2 Lab. technician Radiology 15 3 Radiologist Waiting area 4 Senior doctors evaluation 15 2 Senior doctor Patients file 45 2 Internist Stafet 10 2 eller 5 Nurse Initial nursing 15 2 eller 5 Nurse 160

19

20 Simulationsmuligheder? Staffing Første bud på et standardiseret, tidsstyret patientforløb Variation over døgn/ugedag/måned Flaskehalse? Kaos-kontrol?

21 Hold patienterne i flow! 1. 4 timer i modtageområdet 2. Behandlingsstyrende diagnose baseret på foreliggende radiologi- og biokemisvar 3. Triage på alle patienter helst begyndende i marken % udskrives < 48 timer

22 Udfordringen! 1. 4 timer til behandlingsstyrende diagnose sundhedspersoner 2. > 85 % af patienterne er gule eller grønne 1. De behøver ikke umiddelbar indgriben 2. men de skal holdes i flow.

23 Logistik og styring Hvem, hvad, hvor??

24

25 Konference

26 Logistik i FAM

27 Logistik i FAM Hvis tur er det?

28 Logistik i FAM Hvor langt er vi?

29 Logistik i FAM Tid fra ankomst..kan vi imødekomme 4-timers kriteriet?

30 Processtyrede Patientforløb - PP Det organisatoriske respons Akut Pakker (Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb) Det faglige respons

31 Fra diagnose- til symptom baseret visitation 1. Én vej ind i FAM 2. Klassisk visitation 3. Symptombaseret visitation 1. ADAPT udløser bl.a. specialevisitation.

32 Akutpakker (5) pakkeforløb 2. Beskrivelse af hvilke faglige ydelser et givet symptombillede skal udløse 3. Understøttes af Cetrea-tavler 4. Implementering fra 1. september og start 1. oktober 2012.

33 F e b e r (O U H ) P R Æ H O S P IT A L F A S E P ræ h o s p ita l tria g e : A B C, n a k k e -ry g s tiv h e d? P e te k k ie r? P ræ h o s p ita l v is ita tio n : b e s lu tn in g o m is o la tio n? S e : F o rb e re d e ls e o g m o d ta g e ls e a f m e n in g itis p a tie n t p å A M A P ræ h o s p ita l in te rv e n tio n : v æ s k e b e h a n d lin g, v o lu m e n e k s p a n s io n e fte r læ g e o rd in a tio n, a n tib io tik a jv f g æ ld e n d e re tn in g s lin ie r (P e n ic illin /C e ftria x o n ) 0 tim e r A B C D E : S ik re lu ftv e je, e v t. O 2 -tils k u d, e v t. i.v.-a d g a n g T R IA G E M e n in g itis V e d a n k o m s t v u rd e rin g a f m is ta n k e s p e c ia llæ g e H O S P IT A L S F A S E M o d ta g e ls e o g k lin is k e o v e rv e je ls e r R e g is tre rin g a f k lin is k tils ta n d (b e v id s th e d, h u d, p e rife r c irk u la tio n, N R S ) B T, p u ls, te m p e ra tu r, re s p ira tio n s -fre k v e n s, h u d o g p e te k k ie r B e s lu tn in g o g d e r u d fra k lin ik o g a k re d s lø b p å v irk n in g e lle r m e n in g it M ax 15 min M e n in g itis b e h a n d lin g I.v. v æ s k e B lo d d yrk n in g o g lu m b a lp u n k tu r v e d k lin is k m e n in g itis B e s lu tn in g o m is o la tio n (m e n in g it, m e n in g o k o k -s yg d o m ) V e d m is ta n k e m e n in g it o g /e lle r m e n in g o k o k s yg d o m fo rlø b m a x. 1 5 m in u tte r In ita l b e h a n d lin g A n tib io tik a (in tra v e n ø s ) - lig e væ rd ig e k o m b in a tio n e r: C e ftria x o n 4 g x 1 + A m p ic illin 2 g x 6 C e ftria x o n 4 g x 1 + P e n ic illin 3 M IE x 6 E vt D e x a m e th a x o n 1 0 m g x 4 V e d p e n ic illin -/c e fa lo s p o rin a lle rg i a n v e n d e s M e ro p e n e m 2 g x 3 ½ tim e K lin is k v u rd e rin g v e d s p e c ia llæ g e A k u t fe b e r T ils ta n d F o k u s p å vis t v e d k lin is k u n d e rs ø g e ls e (e rys e p e la s, to n s illitis, p n e u m o n i, k lin is k a b s c e s, U V I, n y k a rd ie l m is lyd m.fl.) F o k u s m is tæ n k t: Ø re, s v æ lg, lu n g e r, a b d o m e n, a p p e n d ix, u rin v e je, g e n ita lia m.fl. M u lig in fe k tio n s b e tin g e t fe b e r s a m fu n d s e lle r h o s p ita ls - e rh v e rv e t (< 7 2 tim e r e fte r u d s k rive ls e h o s p ita l, u d la n d s re js e ) F e b e r > 1 4 d a g e Ik k e -in fe k tiø s fe b e r: D V T A rte ritis K ro n is k in fla m m a to ris k ta rm s yg d o m S L E C a n c e r P la n v e d s p e c ia llæ g e (a n g iv e ls e a f s p e c ia le ) In te rn m e d ic in : T e n ta tiv d ia g n o s e o g til e v t. æ n d rin g a f A k u tp a k k e fo rlø b E r te n ta tiv d ia g n o s e ik k e - in fe k tiø s fe b e r: a fv e n te s v u rd e rin g in d e n fo r 4 tim e r ve d s p e c ia le s p e c ifik s p e c ia llæ g e In te rv e n tio n L A B -p a k k e E v t. g e n ta g e t L A B -p a k k e R a d io lo g i B e s te m t a f k lin is k tils ta n d b e s lu tte s : e r te n ta tiv b e h a n d lin g s -in d ic e re n d e d ia g n o s e in fe k tio n s ta rte s b e h a n d lin g e fte r g æ ld e n d e in s tru k s e v t e k s is te re n d e n a tio n a le e lle r s e ls k a b s b a s e re d e re tn in g s lin je r S ta n d a rd L A B -p a k k e S p e c ifik k e b lo d p rø ve r: A rte rie p u n k tu r, d -D im e r, Ig G, Ig M, Ig A, A N C A,, A N A, Ig G, Ig M, Ig A, d -D im e r, H e p a titis s c re e n in g V e d e k s p o s itio n fo r m a la ria (u d s tryg n in g, d rå b e p ræ p a ra t), H IV a n tis to f e v t. H IV -R N A (< 3 m d r. e x p o s itio n ). M ik ro b io lo g is k e u n d e rs ø g e ls e r: b lo d d yrk n in g, tra c h e a ls e k re t til M + D, P C R p h a ryn x s e k re t, a n tig e n p å v is n in g S tre p to k o k k e r( to n s il), L U T, P U T, d yrk n in g fra m is tæ n k t fo k u s, S p in a lv æ s k e L K C, G L U K O S E, P R O T E IN, D Y R K N IN G M IK R O S K O P I S a m tig t tils v a re n d e b lo d p rø v e r H G B, L K C, L K C T, T R C, K F N T, C R P, C R E A, C A R B, N a, K, d - D im e r, A rte rie p u n k tu r R tg th o ra x C T C /U L a f m is tæ n k t fo k u s M R c e re b ru m ve d m is ta n k e e n c e p h a litis, a b s c e s, tu m o r In fo rm a tio n fo rs ø g e s in d h e n te t fra p a tie n t, p å rø re n d e, F a lc k, p o liti, p rim æ r s e k to r, o.a n d re. In fo rm a tio n g iv e s til p a tie n t o g p å rø re n d e. S a m ty k k e s in d h e n te s. F u n d, b e h a n d lin g s p la n s a m t tid s p la n d o k u m e n te re s. 4 tim e r B e h a n d lin g s fa s e B e h a n d lin g s s ty re n d e d ia g n o s e o g p la n

34 Tid til at gå lidt i sort!!

35 Point of care eksempler Grønne og gule patienter Lægevagten

36 Grønne og gule patienter BS INR D-dimer Spirometri UL, diverse Andre bedside-analyser Incl. lactat

37 Lægevagten 1. CRP 2. INR 3. D-dimer 1. DVT eller ej? 2. Heparin og støttestrømper 3. UL næste dag? 4. Spirometri 5. EKG 6. a. o.

38 Anbefalinger 1. Fokusér på 1. Flow 2. Logistik 3. Telefoner 4. Udskyd ikke hvad der kan gøres tidstro Point of care? Grønne og gule patienter Husk dem!

39 Teaser! Sundhedsstyrelsens krav skal efterleves inden for mulighedernes grænse. Region Syddanmarks målsætning indarbejdes. Hurtig speciallægevurdering Speciallæge i tilstedeværelsesvagt inden for specialerne medicin, ortopædkirurgi, organkirurgi og anæstesi. Bedre patientoplevelse Fokus på vente- / spildtid FAM må ikke isoleres. Det akutte patientarbejde er fortsat en matrikel-opgave. Når der er travlt i FAM er der også travlt i resten af organisationen

40 Michael Hansen-Nord

41 Program 1. Processer 2. Logistik 3. Stadardisering 4. Containere 5. Konklusioner

42

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Mellem vindmøller og primadonnaer

Mellem vindmøller og primadonnaer Nye organisationsformer i sundhedsvæsenet: Årsmøde i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber 25. januar 2013 Mellem vindmøller og primadonnaer Tidens mantra er: patienten i centrum, kampen om fagligheden

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Tema: Innovation i sundhedssektoren

Tema: Innovation i sundhedssektoren Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren www.dsks.dk 2 Tema: Innovation i sundhedssektoren 18. årgang, nr. 2 maj 2010 Udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren DSKS bestyrelse Ledende

Læs mere