Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune."

Transkript

1 Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Indledning Det frivillige sociale arbejde er mangfoldigt og varieret, og med disse retningslinjer ønskes at skabe en ramme, hvor kommunen sammen med den frivillige verden kan skabe og udvikle et dynamisk og konstruktivt samarbejde til glæde og gavn for borgerne i Aalborg Kommune. I Danmark er der en lang tradition for at velfærdsopgaverne løses af det offentlige. Sådan skal det fortsat være, men der er behov for nytænkning i måden det gøres på. Frivillige kan tilføre nye dimensioner i opgaveløsningen og dermed medvirke til at styrke den forebyggende indsats med udsatte børn og unge. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en udviklingsstrategi for børn og unge, og heri er formuleret en målsætning om at inddrage frivillige i det forebyggende arbejde med børn og unge i Aalborg Kommune. I den forbindelse har Center for Tværfaglig Forebyggelse udarbejdet nærværende webhåndbog til kommunalt ansatte ledere og medarbejdere. Webhåndbogen gør ledere og medarbejdere parate til at samarbejde med frivillige eller til at styrke det allerede eksisterende samarbejde. I Webhåndbogen kan man finde inspiration, tips og ideer til samarbejdet med frivillige og foreninger. Webhåndbogen indeholder også en oversigt over frivillige tilbud, der henvender sig til udsatte børn og unge samt en tjekliste over ting man skal huske, når man samarbejder med frivillige. Spørgsmål kan rettes til Center for Tværfaglig Forebyggelse på tlf Baggrund I Den Sociale Frivilligpolitik for Aalborg Kommune (se link) er værdigrundlaget og rammen for det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune beskrevet. Denne webhåndbog er lavet med udgangspunkt i pjecen Social Frivilligpolitik med et ønske om at styrke det kommunale-frivillige samarbejde. Samtidig er der taget udgangspunkt i Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og proffessionelle, som en række fagforbund har bidraget til, og dertil er der hentet inspiration fra praksis i andre kommuner. Definition af frivillighed Frivilligt arbejde: Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der: Er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (f.eks. afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven. 1

2 Er ulønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde. Uden for familien. Arbejdet skal udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt, og er til gavn for andre end én selv og ens familie. Er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde. Er aktiv. Dvs. medlemskab af en forening er ikke frivilligt arbejde. Frivilligt socialt arbejde: Frivillige handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer. Frivillig aktør: En frivillig er en person, der udfører frivilligt arbejde. Det modsatte af en frivillig er en ansat, som udfører lønnet arbejde. Professionel: En person, der udfører et lønnet arbejde, som vedkommende er uddannet til og kan udføre med en faglig og metodisk bevidsthed og disciplin. Forskellige typer af samarbejde med frivillige I Aalborg Kommune kan samarbejdet se ud på følgende måder: 1. Kommunale medarbejdere opfordrer borgere til at benytte relevante frivillige tilbud og hjælper med at formidle kontakten hertil f.eks. i form af udlevering af en flyer, henvise til en hjemmeside, hjælpe med at ringe op til en forening mv. Dette forudsætter et godt kendskab blandt kommunale medarbejdere til de frivillige tilbud. Efter kontakten er skabt er relationen mellem det frivillige tilbud og brugeren. 2. En kommunal enhed indgår samarbejde med en frivillig forening, som gerne vil tage ansvar for en konkret opgave og enten udfører dette i egne eller kommunale lokaler f.eks. en lektiecafe i et Fritidscenter, aktiviteter for børn ved ferielukning af DUS en. Dette forudsætter en forventningsafstemning og indgåelse af en samarbejdsaftale samt opfølgning på samarbejdet. 3. Personer uden tilknytning til en frivillig forening ønsker at yde en frivillig indsats i en kommunal institution og laver aftale om at tage ansvar for en afgrænset opgave nogle få timer om ugen f.eks. en bedsteforælder der har højtlæsning i børnehaven, en efterlønner der har lyst til at undervise i hobby i et Fritidscenter. Hvis kommunale institutioner ønsker at have frivillige kræver det dog at disse personer bliver organiseret i en frivillig sammenhæng. Læs mere under Kom godt i gang Organisering Nedenstående model giver en oversigt over typiske opgaver for frivillige. 2

3 Figur 1: Frivillighedscentret i Odense Eksempler på de forskellige typer af samarbejde med frivillige: 1.Gøre borgere opmærksom på tilbud og hjælpe med at skabe kontakt: En hånd med på vejen: En enlig mor blev af sin familierådgiver foreslået at tage kontakt til "En hånd med på vejen". Derigennem har hun været i en relation i ca. 9 mdr. og fortløbende. De første 3 mdr. kom hendes kontaktven hver fredag, hvor de sammen arbejdede på at rydde op og sortere i lejligheden. Grundet kronisk sygdom og mange hovedsmerter er det vanskeligt for hende at følge med til at rydde op og skabe system og orden. Mange bilfulde er blevet kørt på lossepladsen og til genbrug, og der er desuden købt møbler i IKEA, som hun har fået samlet af sin kontaktven, da hun slet ikke evner at overskue den slags. Det har alt sammen været en hjælp til mere orden og overskuelighed i hendes lejlighed, selvom det er svært for hende at opretholde det hjem, hun drømmer om. Hun ved, hun kan ringe, når hun har brug for hjælp, og når hun har overskud til, at der skal "ske noget", og de mødes fortsat jævnligt efter aftale fra gang til gang 3

4 Lektiecafé v. Ungdommens Røde Kors: En af kommunens opsøgende medarbejdere fortæller, hvordan han i sin kontakt med de forskellige familier, ofte har gjort opmærksom på frivillige tilbud. Særligt i familier af anden etnisk herkomst faldt snakken ofte på støtten til skolegang og lektier, hvor forældrene i nogle tilfælde havde svært ved at hjælpe deres børn med det faglige indhold. Den opsøgende medarbejder kendte en lektiecafé i området drevet af Ungdommens Røde Kors, og for at det ikke kun skulle blive ved information, så har han i flere tilfælde lavet en aftale med et barn eller teenager om at følges derover første gang. Samtidig ringede han på forhånd til de frivillige i lektiecaféen og fortalte, at han ville komme med et nyt barn eller en teenager for at sikre sig, at der blev taget godt imod ham eller hende. Oplevelsen har hver gang været positiv, og det har været til stor gavn for barnet/teenageren at bruge det frivillige tilbud om lektiehjælp, både pga. det faglige indhold men også pga. det sociale fællesskab i lektiecaféen. Nogle har endda brugt det både i folkeskolens afgangsklasser og helt op igennem gymnasietiden og er endt med selv at hjælpe som frivillige 2. Når en frivillig forening og kommune indgår samarbejde Headspace: I samarbejde med foreningen Det Sociale Netværk åbnes Headspace i Aalborg 1. sept. Initiativet betegnes et før-kommunalt tilbud, hvor der ønskes at give råd og vejledning til unge i aldersgruppen så tidligt som muligt. Headspace bliver et sted hvor alle unge, kan droppe ind og få en snak, hvorefter de frivillige og ansatte kan guide den unge videre til andre frivillige tilbud eller til kommunens tilbud. Dermed bliver der ét centralt sted for unge at henvende sig for at søge hjælp ift. psykiske og sociale problemer. Headspace er oprettet i tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Det Sociale Netværk. Kommunen stiller velegnede og centralt beliggende lokaler til rådighed, og stiller også op med en halv medarbejder, der indgår i staben. Dertil har kommunen også forpligtiget sig til at aftage de unge, der måtte have brug for hjælp i det kommunale system, hvilket kan betyde, at der skal oprettes flere pladser rundt omkring. 4

5 Barnets Blå Hus: Barnets Blå Hus er et støttecenter oprettet af Blå Kors for børn fra familier med misbrugsproblemer. Børnene kan komme alene eller sammen med deres forældre, og der tilbydes fællesspisning samt weekend- og ferieaktiviteter. For børnene er der mulighed for samtaler individuelt eller i grupper. Aalborg Kommune har hjulpet Blå Kors med at finde egnede lokaler til Barnets Blå Hus og yder driftstilskud. Socialrådgiverne i familiegrupperne gør familier i målgruppen opmærksomme på tilbuddet og opfordrer til at bruge det. 5

6 Kom godt i gang A. Opstart Der er mange tilgange til arbejdet med frivillige. Det kan være at indhente viden om frivillige sociale foreninger, igangsætning af fælles initiativer, inddragelse af borgere eller foreninger i udviklingstiltag og aktiviteter osv. Ønsker man at etablere et samarbejde med frivillige omkring en aktivitet eller en indsats vil det ofte være en god ide at lave en strategi, der beskriver målet med samarbejdet, målgruppens behov, kompetencer mv. I opstartsfasen er det relevant at opstille en række spørgsmål. Hvilken konkret indsats ønsker man at samarbejde med frivillige omkring? Hvilke kompetencer kræver det? Hvem har dem og hvordan kan de engageres i indsatsen? Husk at en frivillig indsats ikke kan bestilles efter behov, men undersøg hvem i den frivillige verden der arbejder med samme målgruppe, og hvilken indsats de gør, og lad det være udgangspunktet for et samarbejde. Samtidig er det en god ide at gøre samarbejdet med de frivillige til en del af arbejdspladsens overordnede strategi. Derfor er det væsentligt at drøfte arbejdspladsens holdninger til det frivillige arbejde i MED udvalg, forældrebestyrelser mv. Synliggør det herefter i arbejdspladsens profil udadtil. Ydermere skal relevante MED udvalg inddrages, inden der indledes samarbejde med frivillige. B. Opgavefordeling Frivillige eller foreninger kan og skal ikke erstatte kommunalt personale, hvilket betyder at en frivillig ikke må løse opgaver, som kræver visitation eller registreringer. Frivillige kan heller ikke overtage ydelser, som borgeren har retskrav på. Omvendt kan en frivillig ikke afkræves referater eller rapporter. Det er væsentligt at der oparbejdes nogle sunde samarbejdsstrukturer mellem de frivillige og arbejdspladsen. Vær åben for hvad samarbejdet skal indeholde, hav respekt for hinandens kompetencer, værdier og bidrag. Debatter arbejdspladsens rammer, roller og ansvar for at sikre et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte. 6

7 Sæt også en organisatorisk ramme op for ansvaret: Hvem tager imod de frivillige? Hvem henvender de frivillige sig til med spørgsmål eller information? Hvem gør hvad, hvis der opstår problemer? Her kan du læse om "best pratice" for et koordineret samspil udarbejdet af Servicestyrelsen C. Organisering Samarbejde med frivillige foreninger Samarbejdet med frivillige foreninger eller enkelte frivillige må i hvert enkelt tilfælde ske efter klare retningslinjer nedskrevet i en samarbejdsaftale (skabelon anvendes). Her er det vigtigt at arbejdsopgaven tydelig defineres og afgrænses i tid og omfang, at det anføres, hvem der er kontaktperson i den kommunale enhed, samt hvilken opfølgning og anerkendelse, der vil være af det frivillige arbejde. Samarbejde med enkelte frivillige Hvis en kommunal institution ønsker at inddrage enkelte frivillige kræver det, at personerne kan indgå i en frivillig organisering. Dette er vigtigt for at opretholde grænser mellem det frivillige og professionelle arbejde, og for at den enkelte frivillige ikke kommer i klemme i forhold til regler for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Den frivillige organisering kan arrangeres ved at oprette en støtteforening ifm. den enkelte institution eller for flere institutioner samlet, eller også må de enkelte frivillige tilknyttes en eksisterende forening, der er relevant ift. målgruppen f.eks. Ungdommens Røde Kors, Red Barnets Ungdom el.lign. I dagtilbud og på skoler, hvor der er en bestyrelse med forældre involveret, kan der under samme bestyrelse nemt laves en støtteforening. De frivillige i den kommunale institution kan derefter formelt tilknyttes denne. Har man ikke en bestyrelse med frivillige involveret, og ønsker man at bruge modellen med en støtteforening, så må man rekruttere personer, der formelt vil udgøre en bestyrelse. Det er nemt og enkelt at oprette en forening. Følgende standardvedtægter kan bruges: Standardvedtægter Derefter kan foreningen registreres i Erhvervsstyrelsens CVR-register, hvilket dog ikke er et krav: Klik her for at registrere jer som forening Er den enkelte frivillige således tilknyttet en støtteforening eller en anden etableret forening kan den kommunale institution indgå samarbejde med personen. Det er vigtigt at der udfyldes en samarbejdsaftale, hvor opgaven fremgår, og hvor den frivillige samtidig gøres opmærksom på forhold omkring forsikring, tavshedspligt, børneattest mv. (se formaliteter) D. Ledelse Det er vigtigt at der er tydelighed omkring den ledelsesmæssige forankring. Den kommunale leder skal se, høre og anerkende de frivillige, som man indgår samarbejde med. Dertil er det lederens ansvar at sørge for, at der er gode fysiske rammer om de frivillige, så de føler sig velkomne på arbejdspladsen. Inspiration kan ses her 7

8 Relationen mellem kommunale og frivillige medarbejdere Respekt som udgangspunkt Gensidig respekt er afgørende i samarbejdet mellem kommunale og frivillige aktører; den frivillige må respektere de ansattes kompetencer og faglige mandat, og den kommunale medarbejder må respektere den frivilliges selvstændighed og personlige motivation for det sociale engagement. Introduktion af frivillige De frivillige skal føle sig velkomne. Det er vigtigt med en god introduktion på arbejdspladsen. En god introduktion medvirker til et godt samarbejde. Derfor skal de frivillige føle sig taget godt imod. En god information om arbejdspladsen og opgaverne kan sikres ved at kontaktpersonen: Fortælle om arbejdspladsen Afklare hvilken interesse den frivillige har i opgaven Afklare hvor meget tid den frivillige har til rådighed til opgaven Formidle gensidigt ansvar og forpligtelser Fasthold de frivillige Den frivillige indsats er ulønnet. De frivillige har brug for at blive motiveret med andre former for anerkendelse. Det kan være værdsættelse, personlig udvikling, god indføring i opgaven, socialt fællesskab, ligeværd, at blive hørt eller få indflydelse på beslutninger og at personlige ønsker og motivation tages alvorligt. Almindelige ting som at arrangere kurser, tilbyde opfølgningssamtaler, sende kort ved højtider, invitation til sociale begivenheder er alt sammen med til at den frivillige føler sig værdsat på arbejdspladsen. Formaliteter a. Hvem kan udføre frivilligt arbejde? Som udgangspunkt kan alle udføre frivilligt arbejde, men vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for dagpengemodtagere og efterlønnere ift. omfanget af det frivillige arbejde,, og a-kassen skal gøres bekendt med de opgaver man udfører. Det er vigtigt at gøre den frivillige opmærksom på, at de selv er ansvarlige for at afklare disse ting med sin a-kasse. Læs mere om reglerne her og her b. Forsikring af frivillige Frivilligt arbejde er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. En personlig fritidsulykkesforsikring dækker i langt de fleste tilfælde, men det er en god ide at gøre den frivillige opmærksom på at tjekke dette. Når en kommune samarbejder med frivillige har kommunen som udgangspunkt ikke sikringspligt, fordi der ikke foreligger et egentlig ansættelsesforhold, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser i forhold til den frivillige. Læs mere her c. Skattefri godtgørelse til frivillige 8

9 Der kan efter aftale udbetales skattefri godtgørelse f.eks. til kørsel, telefon, særlig beklædning eller lignende. Det kan være nødvendigt med kørsel i egen bil for at den frivillige kan udføre sin opgave. Det vil typisk være, når selve opgaven omfatter kørsel - altså ikke kørsel fra hjem til opgave og vice versa. Såvel foreninger som Aalborg Kommune kan efter aftale udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit til frivillige. Her skal kommunen indberette udbetalingen, men det er ikke tilfældet for foreningerne. Læs mere om reglerne her d. Tavshedspligt og underretningspligt Offentlige ansatte er pålagt tavshedspligt jf. Forvaltningsloven og Straffeloven, dette gælder ikke på samme måde for frivillige. Straffelovens 264 betyder dog, at det er strafbart for borgere at videregive oplysninger om andre personers private forhold. Dette skal den frivillige gøres opmærksom på og det skal indgå i samarbejdsaftalen. Mens offentligt ansatte er underlagt en udvidet underretningspligt, så har almindelige borgere, og dermed også frivillige, underretningspligt i henhold til Lov om Social Service 154. Dette gælder når børn og unge er udsat for misrøgt i en sådan grad at der er fare for deres sundhed og udvikling. Læs mere om de juridiske regler her e. Børneattester Er man beskæftiget med børn under 15 år enten som frivillig eller ansat skal der indhentes børneattest, for at sikre, at en person ikke har været straffet for overgreb på børn. Er de frivillige i samarbejdet tilknyttet en forening, er det foreningens ansvar at indhente børneattest. Spørg foreningen om de er bekendt med børneattester. Læs mere om børneattester her Blanket til børneattest kan hentes her f. Kan man fyre en frivillig? Et af formålene med frivilligt socialt arbejde er værdien for modtagerne. Hvis en opgave ikke længere er relevant, eller hvis involveringen af frivillige ikke er hensigtsmæssig for brugerne, så kan samarbejdet med en forening eller med enkelte frivillige ophøre. Omvendt kan en frivillig eller en frivillig forening til enhver tid selv vælge at træde ud. Samarbejdet kan også ophøre, hvis den ene af parterne ikke ønsker eller er i stand til at overholde sin del af samarbejdsaftalen. 9

10 Vil du vide mere? Kommunale videnspersoner Hvis du har spørgsmål til indholdet indholdet i håndbogen eller til ideer og projekter med frivillige kan du kontakte: Konsulent Ken Nielsen Center for Tværfaglig Forebyggelse Badehusvej Aalborg Mail: Tlf.: Center for Tværfaglig Forebyggelse tilbyder også bistand i forbindelse med etablering af indsatser eller udvikling af eksisterende indsatser. De Frivilliges Hus Aalborg Center for Tværfaglig Forebyggelse samarbejder med De Frivilliges Hus i Aalborg om at styrke frivilligheden i den forebyggende indsats for børn og unge i Aalborg Kommune. De Frivilliges Hus formidler bla. frivillig arbejdskraft ud til de frivillige sociale foreninger i Aalborg. Har du kendskab til borgere, der gerne vil gøre en indsats, så oplys om frivillighedsformidling i De Frivilliges Hus. De Frivilliges Hus understøtter det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune og har du brug for sparring i forhold til frivillighed generelt eller i forhold til konkrete indsatser, kan du kontakte De Frivilliges Hus i Aalborg Kommune. Tag en surf på centres hjemmeside og se deres tilbud: samarbejdsaftale Eksempel på samarbejdsaftale med frivillige organisationer i Odense Kommune kan du se her 10

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Håndbog til samarbejde med frivillige

Håndbog til samarbejde med frivillige Håndbog til samarbejde med frivillige Indledning Denne håndbog er målrettet såvel ledere/medarbejdere som frivillige i Faxe Kommune og er en hjælp til at sikre et frugtbart samarbejde med frivillige til

Læs mere

Skabelon til samarbejdsaftale

Skabelon til samarbejdsaftale Skabelon til samarbejdsaftale I det nye Frivilligcharter fra 2013 står der bl.a. under pkt. 4. Vi vil arbejde sammen: Oplæg I samarbejdet er det vigtigt med tillid, respekt for og forståelse af, at frivillig

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE Vi er glade for, at du har valgt at arbejde som frivillig i projektet. For at dit arbejde kan forløbe godt, og

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv

Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv Fritidsguiden Baggrund Fritidsguiden er en metode til inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Frivillighed i Odense Bibliotekerne- en model

Frivillighed i Odense Bibliotekerne- en model Frivillighed i Odense Bibliotekerne- en model 02-01-2017 Odense Bibliotekerne Kamilla Geisler 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Organisering og fordeling af ansvar i arbejdet med frivillige.... 3 3. Interne

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Michael Brostrøm, formand for OSI bød velkommen og fortalte om de emner der optager OSI f.eks. markedsføring af institutionerne,

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler

Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! LO Faglige Seniorer mener,

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune August 2014 Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune Redigeret d. 30.01.2015. Indhold Side 1. Forord 2. Indledning 1 3. Formål 1 4. Tavshedspligt 2 5. Forsikringer 2 6. Opgavefordeling mellem

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige Esbjerg Kommune 12. november 2014 Hans Stavnsager Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Hvad kan frivillige som vi ansatte ikke kan. Samspil mellem det offentlige, det private og civilsamfundet.

Hvad kan frivillige som vi ansatte ikke kan. Samspil mellem det offentlige, det private og civilsamfundet. Hvad kan frivillige som vi ansatte ikke kan Samspil mellem det offentlige, det private og civilsamfundet. Center for Frivilligt Socialt Arbejde CFSA er det nationale videns-, kompetence og udviklingscenter

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

-1- Beretning til Frivilligrådets årsmøde d. 20.4.2016

-1- Beretning til Frivilligrådets årsmøde d. 20.4.2016 -1- Beretning til Frivilligrådets årsmøde d. 20.4.2016 Frivilligrådets beretning fra det sidste år vil bl.a. dreje sig om: - Samarbejdet med Social og Sundhed og også andre afdelinger i kommunen, hvor

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS

SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS Man skal have de nye frivillige integreret i gruppen. Få sat et glad ansigt på de andre frivillige, også for at de ved, hvem de skal arbejde

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM JANUAR 2016 MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet?

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet? Om ungerådgiveren i headspace+ Vil du fortælle lidt om dig selv? - Hvor længe har du været i Headspace og headspace+? - Har du altid arbejdet indenfor den frivillige sektor? - Uddannelses/beskæftigelsesbaggrund?

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS 1. Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig type attest fra Det Centrale Kriminalregister, hvor der oplyses, om man tidligere er straffet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af Gitte Eskesen, Else Mathiesen, Charlotte Kristensen og Thorkild Sloth Pedersen.

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af Gitte Eskesen, Else Mathiesen, Charlotte Kristensen og Thorkild Sloth Pedersen. Oktober 2014 Sag nr. 09 / 12 997 Dok. nr. 142 142 / 14 thpe Organisering af samarbejdet med frivillige 1. Baggrund På møde den 10. oktober 2013 behandlede Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere