Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010"

Transkript

1 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr regnskabsår Side 1 af 41 sider

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 18 Anvendt regnskabspraksis 31 Redegørelse om samfundsansvar 37 God selskabsledelse 38 Repræsentantskab 41 Side 2 af 41 sider

3 Frøs Herreds Sparekasse Frøsvej Rødding CVR-nr Hjemstedskommune: Vejen Kommune Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram, formand Centerleder Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand El-installatør Jørn Bechmann, Sdr. Hygum Lærer Leif Bolvig, Tornum Statsaut. revisor Eddy Christensen, Esbjerg Centerindehaver Gerda Feddern, Gram Administrationschef Joan Kjær, Ribe Bogtrykker Sven Ravn, Rødding Boligkonsulent Mai-Britt Fig, medarbejderrepræsentant Erhvervskundechef Ole V. B. Andersen, medarbejderrepræsentant Direktion Adm. direktør Kurt Jensen Revisionsudvalg Statsaut. revisor Eddy Christensen, Esbjerg Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram, formand Centerleder Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand Erhvervskundechef Ole V. B. Andersen, medarbejderrepræsentant Eddy Christensen er bestyrelsens uafhængige bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen vurderer at grundlaget for hans særlige kvalifikationer er opfyldte. Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Flemming Kühl Godkendt på repræsentantskabsmødet den 23. marts 2011 Dirigent Side 3 af 41 sider

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2010 for Frøs Herreds Sparekasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Frøs Herreds Sparekasses aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Rødding, den 22. februar 2011 Direktion Kurt Jensen Adm. direktør Bestyrelse Jørgen Kring Jensen Søren Tang Sørensen Jørn Bechmann formand Leif Bolvig Eddy Christensen Gerda Feddern Joan Kjær Sven Ravn Mai-Britt Fig Ole V. B. Andersen Side 4 af 41 sider

5 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i Frøs Herreds Sparekasse Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Frøs Herreds Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for henholdsvis koncernen og Frøs Herreds Sparekasse. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Frøs Herreds Sparekasses udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og Frøs Herreds Sparekasses aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og Frøs Herreds Sparekasses aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Side 5 af 41 sider

6 Den uafhængige revisors påtegning - fortsat Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Esbjerg, den 22. februar 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Kühl statsautoriseret revisor Side 6 af 41 sider

7 Hoved- og nøgletal Frøs Herreds Sparekasse i mio. kr Resultatopgørelse Renteindtægter mv. 277,2 270,3 290,6 248,9 204,6 Renteudgifter mv. 69,9 76,7 107,6 78,7 47,1 Netto rente- og gebyrindtægter 207,3 193,6 183,0 170,2 157,5 Kursreguleringer -20,8 19,7-30,4-2,5 19,6 Andre driftsindtægter 1,4 1,5 2,5 2,0 2,0 Resultat af finansielle poster 187,9 214,8 155,1 169,7 179,1 Udgifter til personale og administration 148,1 133,8 127,0 120,6 111,6 Afskrivning på aktiver 3,6 4,2 5,6 6,4 8,2 Andre driftsudgifter 21,5 10,2 2,8 0,0 0,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 30,6 42,8 20,2 8,7 5,2 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -7,6 0,0 0,7 1,7-3,3 Skat +3,8 6,2 +0,7 6,5 9,6 Årets resultat -19,7 17,6 0,9 29,2 41,2 Balance Indlån + puljer Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 18,9% 19,7% 20,2% 16,1% 14,1% Kernekapitalprocent 16,2% 16,7% 17,0% 13,6% 15,1% Egenkapitalforrentning før skat -4,5% 4,9% 0,0% 8,0% 12,9% Egenkapitalforrentning efter skat -3,8% 3,6% 0,2% 6,5% 10,4% Indtjening pr. omkostningskrone kr 0,88 kr 1,12 kr. 1,00 kr. 1,26 kr. 1,41 Renterisiko 1,1% 1,2% 0,6% 1,6% 2,8% Valutaposition 10,5% 19,1% 19,8% 18,9% 5,7% Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% Udlån i forhold til indlån 62,8% 68,1% 71,4% 78,4% 73,3% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 371,1% 334,5% 192,9% 51,7% 101,5% Summen af store engagementer 13,4% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 1,5% 1,3% 1,2% 0,7% 0,7% Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,9% 2,9% 1,8% 1,0% 1,2% Årets nedskrivningsprocent 1,0% 1,5% 0,8% 0,3% 0,2% Årets udlånsvækst 6,2% 7,3% -1,1% 20,5% 15,4% Udlån i forhold til egenkapital 4,3 4,5 4,3 4,4 4,1 Antal medarbejdere/ gennemsnit 124,5 119,4 114,3 109,5 103,1 Side 7 af 41 sider

8 Hoved- og nøgletal Koncern* i mio. kr Resultatopgørelse Renteindtægter mv. 276,1 269,8 Renteudgifter mv. 70,0 76,7 Netto rente- og gebyrindtægter 206,1 193,1 Kursreguleringer -20,8 19,7 Andre driftsindtægter 1,4 1,5 Resultat af finansielle poster 186,7 214,3 Udgifter til personale og administration 147,3 133,1 Afskrivning på aktiver 10,9 4,4 Andre driftsudgifter 21,5 10,2 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 30,6 42,8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 Skat +3,9 6,2 Årets resultat -19,7 17,6 Balance Indlån + puljer Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 18,9% 19,7% Kernekapitalprocent 16,2% 16,8% Egenkapitalforrentning før skat -4,5% 4,9% Egenkapitalforrentning efter skat -3,8% 3,6% Indtjening pr. omkostningskrone kr 0,89 kr 1,19 Renterisiko 1,1% 1,2% Valutaposition 10,5% 19,1% Valutarisiko 0,1% 0,0% Udlån i forhold til indlån 62,4% 67,7% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 371,1% 334,5% Summen af store engagementer 13,4% 0,0% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 1,6% 1,3% Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,9% 2,9% Årets nedskrivningsprocent 1,1% 1,5% Årets udlånsvækst 6,2% 6,9% Udlån i forhold til egenkapital 4,3 4,4 Antal medarbejdere/ gennemsnit 124,5 119,4 *Da 2010 er første gang, der udarbejdes koncernregnskab, er der kun udarbejdet sammenligningstal tilbage til Side 8 af 41 sider

9 Ledelsesberetning Beretning om sparekassens virksomhed for 2010 For Frøs Herreds Sparekasse blev 2010 igen et år, hvor vi fik mange nye kunder. Det resulterede i en meget flot vækst i indlån samt en fornuftig og kontrolleret vækst i udlån. Vi mødte fortsat stor opbakning i vores lokalområde, og vi levede op til vores mål om ikke at gøre os sårbare på enkeltkunder og enkeltbrancher. Hovedaktivitet Sparekassens hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til såvel private som erhvervskunder. Kunderne er primært bosiddende i sparekassens lokalområde. Frøs mål er at kunne tilbyde sparekassens kunder et bredt udvalg af produkter kombineret med professionel rådgivning. Koncernregnskab Fra og med 2010 skal Frøs udarbejde koncernregnskab. Koncernregnskabet omfatter Frøs Herreds Sparekasse og de virksomheder, hvori sparekassen direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ud over Frøs Herreds Sparekasse omfatter koncernen således Ejendomsselskabet Frøs A/S, der beskæftiger sig med drift og ejerskab af nogle af sparekassens domicilejendomme. Nyt domicil i Ribe Efter at have boet i lejede lokaler siden etableringen i 1992, var det på tide med nye og tidssvarende lokaler for vores filial i Ribe. I efteråret kunne vi således indvi et helt nyt domicil på adressen Saltgade 24 med sparekassens 5. drive in pengeautomat samt udkigsplatform mod marsken og Ribe Kammersluse. Ny filial i Vejle Den 6. december 2010 åbnede sparekassens 10. filial i mary s shopping center i midten af Vejle. Vejle er inde i en god udvikling og geografisk er det naturligt for Frøs at udvide med endnu en filial i trekantsområdet. Usædvanlige forhold Efter regnskabsårets afslutning har det statslige selskab Finansiel Stabilitet overtaget Amagerbanken efter bankens konkurs. Frøs har ikke mellemværende med Amagerbanken i form af kreditfaciliteter, obligationer eller aktier i Amagerbanken. Derimod hæfter Frøs i lighed med de øvrige danske pengeinstitutter for det tab, som Indskydergarantifonden må imødese i forbindelse med Amagerbankens konkurs. Sparekassens forventede andel af dette tab er på 9,6 mio. kroner, der er udgiftsført i Bankpakke 1 Den danske stat udstedte ved Bankpakke 1 en 2-årig garanti for alle indlån og simple fordringer. Frøs har været tilsluttet denne garantiordning. Ordningen, der udløb den 30. september 2010, har været administreret af Det Private Beredskab. I 2010 udgjorde sparekassens betaling hertil 13,8 mio. kroner og i alt over ordningens løbetid har den påvirket sparekassens samlede omkostninger med 35 mio. kroner. Intet behov for Bankpakke 2 På grund af sparekassens gode egenkapitalforhold, har vi ikke haft noget behov for at få tilført yderligere ansvarlig kapital, som mange andre pengeinstitutter har haft behov for. Derfor har vi pænt takket nej til Bankpakke 2. Bankpakke 3 I forbindelse med udløbet at Bankpakke 1 den 30. september 2010, udløb også den ubegrænsede statslige garanti for indlån i danske pengeinstitutter. Regeringen har derfor vedtaget en ny lov, der blandt andet betyder, at indlån i danske pengeinstitutter fra 1. oktober 2010 er dækket med et beløb på euro, svarende til ca kroner. Indbetaling til denne garantiordning vil i årene fremover påvirke sparekassens omkostninger i et ikke uvæsentligt omfang. Side 9 af 41 sider

10 Afviklingsberedskabet Sparekassen har i forbindelse med den nye bekendtgørelse om afviklingsberedskab udarbejdet forretningsgange til sikring af, at vi kan overholde de særlige krav, der følger af bekendtgørelsen. Dette er sket i samarbejde med sparekassens datacentral, og det er herefter ledelsens vurdering, at Frøs lever op til kravene i bekendtgørelsen. Stop for indløsning af garantkapital I starten af finanskrisen valgte Frøs i lighed med en række andre garantsparekasser at etablere et midlertidigt stop for indløsning af garantkapital. Dette blev valgt for at sikre sparekassen handlefrihed og undgå risikoen for at indsnævre vores muligheder for at drive sparekassen som hidtil, hvor vi er aktive i vores lokalsamfund og er med til at styrke disse med en lang række tiltag. På grund af et stort indlånsoverskud og en fastholdelse af en fornuftig kreditpolitik, er Frøs kommet godt igennem finanskrisen. Derfor valgte sparekassen på repræsentantskabsmødet i marts 2010 igen at lukke op for indløsning af garantkapital. Nyt garantkoncept Samtidig med beslutningen om igen at åbne for indløsning af garantkapital, forsøgte vi at gøre det endnu mere attraktivt at være garant ved at tilbyde et nyt og forbedret garantkoncept. Konceptet indebærer en fortsat høj forrentning af garantkapitalen. Endvidere tilbydes ekstra fordelagtige renter på garantbeviser på kroner og derover, der har en opsigelse på et, to eller tre år. Renten vil her, som renteforholdene er pr. 7. februar 2011, være helt op til 5,75 pct. afhængig af bindingsperiodens længde. Det nye og forbedrede garantkoncept er blevet taget godt imod hos garanterne, hvilket har betydet, at sparekassens garantkapital er øget betragteligt. Mange nye kunder Vi er områdets lokale selvstændige pengeinstitut. Det betyder, at vi kan træffe beslutninger lidt hurtigere end de fleste af vores konkurrenter, og det sætter kunderne pris på. Så meget, at vi i årets løb har fået nye kunder. Det betyder, at vi således hver eneste dag året igennem, hvor vi har haft åbent, har fået 13 nye kunder. Det er vi meget glade for, og det styrker sparekassens muligheder for at klare sig godt i konkurrencen fremover. De nye kunder kommer hovedsageligt fra vores lokalområde. Rækken af overskud blev brudt Efter at have kunnet fremvise overskud i ikke mindre end 22 år i træk blev den flotte række brudt med et underskud efter skat på 19,7 mio. kroner. Vi havde forventet er resultat på 14 mio. kroner før skat, men endte med et resultat før skat på minus 23,5 mio. kroner. Afvigelsen skyldes blandt andet mindre rente- og gebyrindtægter på 14 mio. kroner samt et kurstab på 20,8 mio. kroner og tab vedrørende Amagerbanken på 9,6 mio. kroner. Endvidere har etableringen af en ny filial i Vejle påvirket resultatet. Kurstab på fonds Frøs fører en forsigtig fondspolitik, hvor der hovedsageligt investeres i danske børsnoterede obligationer. Dette medførte et naturligt kurstab, der blev modsvaret af en pæn renteindtægt. Danske og europæiske aktier indgår dog også som en naturlig del af beholdningen. De samlede kursreguleringer blev minus 20,8 mio. kroner. Nedskrivninger på udlån Tab og nedskrivninger på udlån og garantier beløb sig til 30,6 mio. kroner mod 42,8 mio. kroner året før - heraf 5,9 mio. kroner til Bankpakke 1. Frøs har et mål om, at tabsprocenten skal ligge under 1. Årets tab og nedskrivninger svarer til en tabsprocent på 1,0. Hvis vi ser tabene over en femårig periode, har den gennemsnitlige tabsprocent været på 0,8, hvilket er tilfredsstillende, ikke mindst set i relation til den vækst vi har haft i denne periode. 15 pct. vækst i indlån Penge er vores råvare, og derfor er indlån så at sige vores hjerteblod. Det er derfor glædeligt, at vores indlånsvækst er fortsat i 2010 med 15 pct. Vores indlån eksklusive puljer er vokset med 463 mio. kroner og slutter på i alt mio. kroner ved udgangen af pct. vækst i udlån De mange nye kunder har betydet, at vi har haft en pæn kontrolleret vækst i udlån, som er vokset med 6 pct. Ved årets udgang var udlånet på mio. kroner mod mio. kroner i Side 10 af 41 sider

11 Frøs Vækstpakke For at bakke skabelsen af nye lokale arbejdspladser op, tilbød vi i 2010 virksomheder, der etablerer nye arbejdspladser, attraktive VækstLån til en lav rente de første to år. Endvidere tilbød vi OptimistLån til iværksættere. I alt havde vi afsat 300 mio. kroner til at styrke væksten i det syd- og sønderjyske. Største engagement udgør kun 7 pct. af egenkapitalen Vi har i Frøs den politik, at et engagement med en enkelt kunde ikke må overstige 10 pct. af sparekassens egenkapital. Ifølge loven må vi gå helt op til 25 pct., men vi ønsker at være forsigtige på dette område. Og vi lever helt op til politikken, da det største engagement kun udgør 7 pct. af sparekassens egenkapital. Det vil med andre ord sige, at vi ikke er sårbare, hvis en af sparekassens store kunder skulle komme i vanskeligheder. Heller ikke sårbar på enkeltbrancher - kun 4 pct. udlånt til ejendomsbranchen Vi ønsker også at have en spredning på brancher, så vi kun i begrænset omfang er sårbare overfor konjunkturændringer i samfundet. Vi har derfor sat os det mål, at der ikke må placeres mere end 15 pct. af de samlede udlån og garantier i en enkelt branche. Vores største branche er handel, der tegner sig for 11 pct., mens vi kun har 7 pct. i landbruget og 4 pct. i ejendomsbranchen Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelse af finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af årsregnskabet. Risikostyring Sparekassen er eksponeret mod forskellige typer af risici, der kan opstå på grund af uforudsigelige udviklinger på de finansielle markeder. Sparekassens bestyrelse har fastlagt de overordnede rammer for styring af de risici, som sparekassen kan blive udsat for. De væsentligste risici i sparekassen vedrører kreditrisiko. Sparekassens risikostyringsværktøjer og politikker er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder til stadighed ligger indenfor de af bestyrelsen vedtagne rammer og politikker. Retningslinjerne giver fortsat vide muligheder for en god og forsvarlig drift, samtidig med at de er med til at sikre sparekassens gode soliditet. Kredit- og administrationsafdelingen er ansvarlig for løbende styring af kredit-, markeds- og likviditetsrisici samt for at forretningsgangene og kontrolrutinerne på områderne løbende udvikles og optimeres. Sparekassen følger løbende alle engagementer over 7,5 mio. kroner på individuel basis. Øvrige udlån og grupper overvåges gruppevis. Hvis der registreres tegn på, at der kan opstå problemer med et engagement, overgår dette dog til vurdering på individuel basis. Sparekassen klassificerer kunderne i 5 grupper i overensstemmelse med den risiko, der vurderes at være forbundet med lån til hver enkelt kunde. Klassificeringen sker for privatkunder på baggrund af rådighedsbeløb, sikkerhed og reel formue, mens erhvervskunder klassificeres efter indtjening, egenkapital og sikkerhed. Kapitaldækningsregler Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt Standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt Basisindikatormetoden for operationelle risici. Sparekassen vil løbende vurdere behovet og arbejde med, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Solid med solvens på 18,9 pct. Efter at årets nettoresultat på minus 19,7 mio. kroner er indregnet i egenkapitalen, udgør denne nu 550 mio. kroner. Vi har således et meget sundt kapitalgrundlag og en solvens på 18,9 pct. Selv uden garantkapital opfylder vi fuldt ud lovens krav på 8 pct., da vores solvens uden garantkapital vil være 9,5 pct. Individuelle solvensbehov Sparekassen skal, udover at opgøre sin solvens, også opgøre sit individuelle solvensbehov. Vi vurderer løbende vores metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i Risikorapport Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktiviteter. Side 11 af 41 sider

12 Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Frøs har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden: hvortil der henvises. Likviditet helt i top Frøs har et mål om at have en overdækning på 100 pct. af lovkravet om likviditet. Pr. 31. december 2010 havde vi en overdækning på 371 pct. inkl. en uudnyttet låneramme i Nationalbanken. Uden lånerammen, som ophører i februar 2011, vil overdækningen være 308 pct., hvilket betyder at sparekassen har en utrolig stærk likviditet. Frøs - et af de få pengeinstitutter med indlånsoverskud Vores udlånsgrad ligger på 67, hvilket er meget tilfredsstillende i forhold til andre pengeinstitutter. Det betyder, at vi har udlånt 67 øre af hver indlånskrone, og vi har derfor et flot indlånsoverskud på mio. kroner ved udgangen af Flere medarbejdere Vi har i årets løb udvidet antallet af medarbejdere til gennemsnitlig 124,5 medarbejdere set over hele året, mod 119,4 medarbejdere i Dette er primært en konsekvens af etableringen af en ny filial i Vejle samt den store kundetilvækst, da vi lægger meget stor vægt på den personlige kontakt med vores kunder. Derfor må antallet af medarbejdere nødvendigvis også øges, når vi får flere kunder. Høj kundetilfredshed I efteråret 2009 fik vi foretaget en kundeundersøgelse af Finanssektorens Uddannelsescenter, som viste at 82 pct. af sparekassens kunder er tilfredse, mens resultatet for landets seks største pengeinstitutter lå på mellem 64 og 77 pct. Vi forventer at få foretaget en tilsvarende undersøgelse i Danmarks bedste arbejdsplads Frøs har en vision om at være Danmarks mest attraktive pengeinstitut for kunder og medarbejdere var året, hvor vi efter at have deltaget i undersøgelsen om Danmarks bedste arbejdspladser i 7 år og med flere topplaceringer, endelig opnåede en første plads. Desuden blev vi placeret som nummer 7 på listen over Europas Bedste Arbejdspladser for virksomheder med op til 500 medarbejdere. Engagerede medarbejdere Vores medarbejdere er dygtige og engagerede. De er sparekassens største aktiv i et marked, hvor konkurrencen skærpes. Vi lægger vægt på, at medarbejderne tager aktiv del i lokalsamfundets liv på mange forskellige måder. På den måde kommer de til at kende lokalsamfundet rigtig godt, og den viden kan de bruge i deres arbejde, hvor de skal træffe hurtige og rigtige beslutninger. Samfundsansvar (CSR) Sparekassens politik og indsatser med hensyn til samfundsansvar er offentliggjort på side 37. Hviler ikke på laurbærrene De fleste pengeinstitutter har stort set de samme produkter på hylderne. Forskellen er kvaliteten på de medarbejdere, der arbejder i det enkelte pengeinstitut. Og her føler vi, at vi står rigtig godt, men vi hviler ikke på laurbærrene. Vores holdning er, at stilstand er lig med tilbagegang. Derfor bruger vi mange kræfter på at udvikle medarbejderne gennem såvel intern som ekstern uddannelse. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten, bortset fra Amagerbankens konkurs, hvor vores andel til Indskydergarantifonden af det forventede tab, er indregnet i årsregnskabet for Corporate Governance/God selskabsledelse Sparekassens bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende - og mindst en gang om året - om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet lov om finansiel virksomhed, værdipapirhandelsloven, OMX Nordic Exchange Copenhagens regler og anbefalinger for udstedere, sparekassens vedtægter samt god praksis for finansielle virksomheder. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af sparekassen. Side 12 af 41 sider

13 Anbefalinger for god selskabsledelse Frøs skal forholde sig til Corporate Governance Anbefalinger (Anbefalinger for god selskabsledelse) og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Gover-nance Anbefalingerne. Sparekassens holdning til disse anbefalinger er offentliggjort på: Ledelsen Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet for en periode på 4 år ad gangen, hvilket er begrundet i ønsket om kontinuitet. Sparekassens garanter har valgt repræsentantskabet på 31 medlemmer gældende frem til 31. december Revisionsudvalg Sparekassen har med virkning fra 2009 nedsat et separat revisionsudvalg. Udvalgets opgaver omfatter: - Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen. - Overvågning af effektiviteten af sparekassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer. - Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. - Overvågning af og kontrol med revisors uafhængighed. Aflønningsudvalg Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstmmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Frøs Herreds Sparekasse. Derfor findes der i sparekasen ingen individuelle incitationsprogrammer. Der udbetales ikke variable løndele til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Der udbetales heller ikke variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner. Lønpolitikken fremgår af sparekassens hjemmeside: Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for sparekassens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Forventninger til 2011 I det nye år forventer Frøs en fortsat kontrolleret vækst. Budget Frøs Herreds Sparekasse i mio. kroner Resultatopgørelse Renteindtægter mv. 308,6 Renteudgifter mv. 87,5 Netto rente- og gebyrindtægter 221,1 Kursreguleringer 0,0 Andre driftsindtægter 1,4 Resultat af finansielle poster 222,5 Udgifter til personale og administration 151,0 Afskrivning på aktiver 5,8 Andre driftsudgifter 0,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i tilknyttet 45,7 Skat 5,0 Årets resultat 15,0 0,0 Balancetal Indlån + puljer Udlån Egenkapital 585 Aktiver i alt Side 13 af 41 sider

14 Med 10 velkørende afdelinger, skulle grundlaget herfor også være til stede. Frøs er naturligvis fortsat parat til at bakke op om tiltag, der gavner beskæftigelsen og udviklingen i vores lokalområde. Resultatet forventes at ligge i størrelsesordenen 20 mio. kroner før skat. Vi forudsætter et uændret renteniveau samt fortsat svage konjunkturer med store nedskrivninger på udlån til følge. Vi vil skabe muligheder I Frøs har vi et stort ønske om at skabe muligheder for vores kunder i lokalsamfundet og for os selv. Fremtiden skaber vi selv. Frøs vil være med til at påvirke lokalområdet gennem et stort engagement, samt bidrage til væksten lokalt ved at give fordelagtige lån til erhvervslivet, iværksættere og private. På den måde kan Frøs være med til at skabe nye lokale arbejdspladser. Vores mange sponsorater bidrager til lokalområdet og skaber sunde interesser. Desuden giver de os synlighed og dynamik i de byer, hvor vi er repræsenteret. Vi ville aldrig have opnået en så stor kundetilgang og vækst, hvis vi ikke havde gjort en forskel her. Frøs fri som fuglen Frøs Herreds Sparekasse er selvejende og skal ikke tjene penge til nogen aktionærer. Vi holder fast i en kontrolleret vækst, så kunderne trygt kan have tillid til os som et solidt pengeinstitut. Tak til kunder og medarbejdere Til sidst en stor og varm tak til alle vores kunder og garanter for den tillid de igen har vist os i år 2010 og til medarbejderne for en stor og engageret indsats. Side 14 af 41 sider

15 Resultatopgørelse for regnskabsåret 2010 Frøs Herreds Sparekasse Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Resultat overført til næste år I alt anvendt Side 15 af 41 sider

16 Balance pr. ultimo regnskabsåret 2010 Frøs Herreds Sparekasse Koncern Aktiver Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 11, Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger: Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelse Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 27 Øvrige noter Side 16 af 41 sider

17 Egenkapitalopgørelse for 2010 Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital Garantkapital ultimo Opskrivningshenlæggelse primo Tilgang ved omvurdering Opskrivningshenlæggelse ultimo Overført overskud primo Årets resultat Anden afgang Overført overskud ultimo Egenkapital i alt Side 17 af 41 sider

18 Noter Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Note 1: Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter: Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Note 2: Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Garantkapital Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Note 3: Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Note 4: Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer Nettorente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer er ikke opdelt på aktiviteter og markeder, da de ikke afviger indbyrdes. Side 18 af 41 sider

19 Note 5: Udgifter til personale og administration Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion I alt Heraf udgør tantieme til direktionen vedr Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Revisionshonorar Revisionshonorar Revisionshonorar vedrørende 2009 (betalt i 2010) 148 Samlet honorar til de repræsentantskabsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Note 6: Andre driftsudgifter Andel af garantiprovision vedr. Bankpakke Andel af indbetaling til Indskydergarantifonden vedr. Amagerbanken Godtgørelse til kunder I alt Note 7: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Individuelle nedskrivninger Individuelle hensættelser på garantier Hensættelser Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår Individuelle hensættelser Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Gruppevise nedskrivninger Endelig tabt Endelig tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet / hensat Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt I alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Nedskrivninger og hensættelser ultimo året Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger I alt Nøgletal for tab og nedskrivninger Tab og nedskrivninger i pct. af årets gennemsnitlige udlån og garantier 1,09% 1,59% 1,10% 1,60% Nedskrivningssaldo i pct. af udlån og garantier ultimo året 3,49% 3,01% 3,51% 3,03% Årets tab i pct. af nedskrivninger primo året 8,55% 20,70% 8,55% 20,70% Side 19 af 41 sider

20 Note 8: Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt Note 9: Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Effektiv skatteprocent Den effektive skatteprocent udgør 16,1% 26,0% 16,8% 26,1% og kan forklares således: Gældende skattesats 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% Reguleringer vedrørende tidligere år -0,1% 2,2% -0,1% 2,2% Kursregulering af anlægsaktier 0,0% -1,4% 0,0% -1,4% Permanente afvigelser som følge af ikke fradragsberettigede afskrivninger mv. Note 10: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -8,8% 0,2% -8,1% 0,3% 16,1% 26,0% 16,8% 26,1% Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetid Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder I alt Note 11: Samlet udlån fordelt efter restløbetid Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Samlet udlån til amortiseret kostpris Individuelt vurderet udlån Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Gruppevis vurderet udlån Udlån, der ikke er nedskrevet på individuelt Gruppevis nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Sikkerhedsstillelser Udlån helt usikret Udlån delvist sikret Udlån fuldt sikret I alt Sikkerheder De mest anvendte sikkerhedstyper ved engagementer med privatkunder er pant i fast ejendom, værdipapirer og biler. De mest anvendte sikkerhedstyper ved engagementer med erhvervskunder er pant i fast ejendom, værdipapirer,driftsmidler, varelagre og debitorer, virksomhedspant samt indhentning af kautioner. Side 20 af 41 sider

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere