TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING RESUMÉ BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10"

Transkript

1

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING RESUMÉ BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD DE ENKELTE EJENDOMMES TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK FORUDSÆTNINGER FOR PLANENS UDARBEJDELSE REGIONPLANRESUME KOMMUNEPLAN MED TILLÆG VANDFORSYNINGSPLAN TERMINOLOGIER OG BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KLOAK- OG RENSEANLÆG SANERINGSPLANLÆGNING KRAV OM REDUKTION AF STOFBELASTNINGER FRA OVERFALDSBYGVÆRKER OG SPAREBASSINER I FÆLLESKLOAKEREDE OMRÅDER VANDFORSYNINGSFORHOLD OG NEDSIVNINGSMULIGHEDER I DET ÅBNE LAND RECIPIENTMÅLSÆTNINGER FOR VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE (I HENHOLD TIL MILJØSTYRELSENS VEJLEDNINGER) SPILDEVANDSRENSNING OG BELASTNINGSSKEMAER UDEN FOR KLOAKOMRÅDER DET ÅBNE LAND KLOAK- OG RENSEFORANSTALTNINGER I DET ÅBNE LAND NEDSIVNING AF SPILDEVAND UDEN FOR KLOAKOMRÅDER OPLAND TIL KATTINGESØERNE VIA LANGVAD Å-SYSTEMET Opland til Øde Hastrup Renden Oplande til Skelbæk opstrøms Møllebro OPLANDE TIL LILLE VEJLE Å SYSTEMET Oplande til Benzon Bæk og Lille Vejle Å opstrøms motorvejen Oplande til Benzon Bæk og Lille Vejle Å nedstrøms motorvejen OPLANDE TIL OLSBÆK SYSTEMET Oplande til Olsbæk, Kildebrøndebæk, Hederenden og Grevebækken OPLANDE TIL RØRMOSESYSTEMET Oplande til Rørmoseløbet og Vardegårdsløbet OPLANDE TIL KARLSTRUP MOSEBÆK, KARLSLUNDE BÆK, HULBÆK OG VILDMOSELØBET Oplande til Hulbækken og Karlslunde Bæk opstrøms Karlslunde Landevej Opland til Vildmoseløbet Oplande til Karlslunde Bæk nedre og Karlstrup Møllebæk nedre AFLEDNINGSFORHOLD I EKSISTERENDE KLOAKOPLANDE AFLØBSANLÆGGENE Spildevandsafledning... 32

3 Regnvandsafledning MOSEDE RENSEANLÆG Anlæggets opbygning Belastningen RECIPIENTER PLANLAGTE AFLEDNINGSFORHOLD EKSKL. DET ÅBNE LAND FREMTIDIGE KLOAKOPLANDE Planlagt byudvikling SANERING AF AFLØBSANLÆGGENE Bassiner i Tune Sanering af spildevands- og fællessystemerne Sanering af regnvandssystemerne MOSEDE RENSEANLÆG TILTAG FOR RECIPIENTER VANDLØBSRESTAURERING OG MERE VAND I VANDLØBENE LL. VEJLE Å SYSTEMET Benzonbæk OLSBÆK SYSTEMET Øvre del af Olsbækken Nedre del af Olsbækken Kildebrøndebækken Hederenden Grevebækken RØRMOSE SYSTEMET Vardegårdsløbet - Vandløb i Greve Main Rørmoseløbet KARLSTRUP MOSEBÆK SYSTEMET Hulbækken/Karlslundebækken Vildmoseløbet Møllebækken (Karlstrup Møllebæk) Karlstrup Mosebæk ØKONOMI - BUDGET FOR VANDLØBSRESTAURERING PRIVATE KLOAK OG RENSEANLÆG INDEN FOR KLOAKOPLANDE EJENDOMME UDEN FOR NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE KLOAKOPLANDE SPILDEVANDSPLANENS GODKENDELSE BILAGSFORTEGNELSE OBS: Ændringer i forhold til den offentligt fremlagte plan er vist med lodrette streger i venstre margen.

4 3 TEGNINGSFORTEGNELSE Nr. Benævnelse Målforhold Dato 300 Oversigtsplan Underoplande, system 1: Oversigtsplan Renseklasser, recipientmålsætninger og faunaklasser 1: Oversigtsplan, vandforsyningsforhold, nedsivningsmuligheder, kildepladszoner 1:

5 4 1. INDLEDNING Nærværende spildevandsplan, , inkl. Det åbne land er udarbejdet iht. lov nr. 753 Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, lov nr. 325 af 14. maj 1997 om Spildevandsrensning i det åbne land, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999, (spildevandsbekendtgørelsen) samt lov nr. 716 af 23. juni 2001 om Betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Spildevandsplan inkl Det åbne land afløser Spildevandsplan 1995 godkendt 24. oktober 1995 samt Tillæg nr. 1 Slammineraliseringsanlæg m.m. ved Tværhøjgård - Tillæg nr. 2, Strøhusvej og Kildebrønde Landevej - Tillæg nr. 3, Grevevej 40 og Tillæg nr. 4, Sognevej m.m.. Planen for Det åbne land er udarbejdet på grundlag af en registrering af afløbssystemet på de enkelte ejendomme, tømningsordninger, arkiver m.m. samt en delvis registrering af hoveddræn m.m. Planen er endvidere udarbejdet således, at den, så vidt det er økonomisk muligt, søger at efterleve recipientmålsætningerne, hensynet til sikring af vandforsyningsinteresserne, jf. Regionplan vedtaget af HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) i juni 2001 samt Greve Kommunes vandforsyningsplan. Planen er i overensstemmelse med Kommuneplan med tillæg. Spildevandsplanen forudsættes revideret senest 2008.

6 5 2. RESUMÉ Greve Kommune omfatter i alt 5956 ha. Heraf er 2529 ha eller 42 % p.t. kloakeret. Tune er fælles kloakeret medens resten af kommunen er separatkloakeret. Kommunens spildevandsstruktur er centraliseret idet, alt spildevandet fra eksisterende og fremtidige kloakoplande tilledes Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede vand via en havledning udledes i Køge Bugt. Begrundelsen for ikke at etablere decentrale renseanlæg er, at de kapitaliserede anlægs- og driftsudgifter er så store, at transportafstanden fra mindre samlede bebyggelser til nærmeste spildevandsledningsnet skal helt op på 4 4,5 km før det kan betale sig at etablere decentral rensning. Hertil kommer, at driften af små decentrale renseanlæg ofte er meget problemfyldte i forhold til driften af de større centrale renseanlæg. Der kan som hovedregel ikke gives nye tilladelser til nedsivning af spildevand i Det åbne land, da hele området er dækket af beskyttelsesudpegning med hensyn til grundvand. Der er i alt 211 ejendomme i Det åbne land, i Greve Kommune, der ikke er tilsluttet Mosede Renseanlæg. Når spildevandsplanen er realiseret vil der fortsat være 2 minibiologiske renseanlæg og 11 mod tidligere 12 godkendte nedsivningsanlæg. Der vil endvidere være 15 mod tidligere 23 samletanke. Ovennævnte renseforanstaltninger m.v. overholder kravene til de fastsatte renseniveauer. Af de resterende 183 ejendomme inklusive 8 med samletanke kloakeres 103 og tilsluttes Mosede Renseanlæg. Planen forudsætter, at alle ejendomme i Det åbne land, som pålægges forbedret spildevandsrensning, tilsluttes Mosede Renseanlæg, jf. kortbilagene.

7 6 I planperioden forudsættes følgende projekter gennemført i Det åbne land i henhold til de af amtet udpegede 1. prioritetsområder: - Kloakering og afskæring af spildevandet fra Tune Søndermark, Tjærebyvej og Tune Afskydningsområde til Mosede Renseanlæg via Tune. - Kloakering og afskæring af spildevandet fra Gjeddesdal m.m. til Mosede Renseanlæg via hovedledningen fra Tune. - Kloakering og afskæring af spildevandet fra Karlslunde Centervej m.m. til Mosede Renseanlæg via Karlslunde Landsby. - Kloakering og afskæring af spildevandet fra Kappelevvej, Kildebrøndevej og Kringsholmvej til Mosede Renseanlæg via hovedledningen fra Kildebrønde Landsby. - Tilslutning af ejendomme langs eksisterende hovedledninger og ved eksisterende kloakoplande. - Undersøgelse af afløbsforholdene for resterende ejendomme i oplandet til Hulbækken/ Karlslunde Bæk, med henblik på evt forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til offentlig kloak. Følgende projekter i Tune forudsættes også gennemført i planperioden: - Etablering af ny regnvandsledning fra regnvandsbassin v/tinggårdsvej der tilsluttes overløbsledning mellem Penstrupdal og Hulbæk da regnvandet fra et mindre separatkloakeret område i Tune pumpes retur til Tune s fællessystem sammen med spildevandet. - Nedlægning af det alt for lille Sparebassin U v/penstrupdal, ny fællesledning til Sparebassin Q v/karlslunde Centervej samt etablering af nyt større 2-delt Sparebassin Q på ca m 3 hvoraf ca. 500 m 3 er lukket (ofte i funktion) og ca m 3 er åbent (sjældnere i funktion). Ovennævnte foranstaltninger vil stoppe udledningen af forurenende stoffer fra Sparebassin U til Hulebæk samt forbedre miljøet ved Sparebassin Q. - Udvidelse af sparebassin Y, Tunegårdsvej 20, fra m 3 til m 3 samt neddrosling af Tunes samlede afløb fra 150 l/sek. til l/sek. Disse foranstaltninger vil udjævne tilledningen til Mosede Renseanlæg samt nedsætte overløbsfrekvensen til Hederenden. Af ovennævnte m 3 er m 3 lukket (ofte i funktion) og de m 3 er åbne bassiner (sjældnere i funktion). Parallelt med ovennævnte igangsættes fysiske forbedringstiltag i vandløbene. Effekten heraf samt af ovennævnte projekter skal vurderes inden regionplanrevisionen i Eventuel gennemførelse af yderligere tiltag i Det åbne land skal ske inden 2012.

8 7 Følgende projekter i Karlslunde, Mosede, Greve og Hundige forudsættes ligeledes gennemført i planperioden: - Kloakering og afskæring af spildevandet fra Kildebrøndevej 60, til Mosede Renseanlæg, via spildevandsledningerne i Kildebrønde industri opland A84. - Kloakering og afskæring af spildevandet fra Greve Landevej 113, 115, 117 og 119 til Mosede Renseanlæg via fremtidig spildevandsledning i Greve Main. - Ejendomme v/vendals Bakke inden for og i nærheden af den i vandforsyningsplanen udpegede kildepladszone undersøges, med henblik på at vurdere, om spildevandsrensningen på de enkelte ejendomme skal tilsluttes offentlig kloak. - Renovering af ledningsanlæg. - Renovering og nyanlæg af regnvandsbassiner. - Opsporing af fejltilslutninger. - Forbedre regnvandsudløbet v/åmosevej (aflastningsledning fra Streget ). - Forbedring af den åbne regnvandsledning Stregets udløb til Køge Bugt. - Forbedringer af regnvandssystemet og dermed serviceniveauet i Greve Midt opland A20, og dele af opland A19 og A21, Parkvænget opland A1, v/lundemosen opland A19, v/rådhus og gymnasium opland A20 og i Greve Landsby opland A51 og A52. - Færdiggørelse af bassiner i Greve Main opland A27. - Byggemodning Ventrupgaard Nord m.m. - Diverse forbedringer på Mosede Renseanlæg. - Eksisterende sandfang renoveres. - Ny udløbspumpestation. - Nye indløbsriste. I de af amtet udpegede 2. prioritetsområder afventes som nævnt effekten i vandløbene af de i planperioden gennemførte projekter. For så vidt angår ejendommene i Tune Hedeland - oplandet der afvander til Kattinge søerne via Langvad Å systemet, er alle ejendomme via diverse nedsivningsanlæg, dræn m.m. tilsluttet grusgravssøerne. Vandspejlet i søerne er langt under normal afvandingsdybde således, at der ikke sker afledning af spildevand til Kattinge søerne. Der er derfor ikke grundlag for påbud om forbedret rensning. Søer og vandhuller i grusgravsområdet må ikke påvirkes direkte af spildevand. Besluttes det, efter ovennævnte forundersøgelser, at kloakere ejendomme, der ikke er omfattet af nærværende spildevandsplan, skal der forinden udarbejdes og vedtages et tillæg til planen.

9 8 TIDSFØLGE- OG INVESTERINGSOVERSIGT, prisniveau primo 2004 (Beløb i tusinder excl. moms Prisindeks for jordarbejder m.v. primo januar 2004 ca. 130) Emne: Overslag kr Efterflg. år Eksisterende kloakoplande Fortsætte renovering af diverse spildevandsledningsanlæg samt registrering af fællessystemet i Tune (inkl. restbev. 2003) Renovering og eventuelt nyanlæg af regnvandsbassiner Greve Main færdiggørelse af bassiner Måleprogram overordnet/detail Forbedringer af udløb mellem Streget og Køge Bugt v/åmosevej Forbedring af Stregets udløb i Køge Bugt Forbedringer af regnvandssystem i Greve Midt Lokal forbedring af serviceniveauet Parkvænget Lokal forbedring af serviceniveauet Lundemosen Opnåelse af serviceniveauet i Greve Landsby sø/bassin P-pladser foran Rådhus og Gymnasium (50 års serviceniveau) Naturgenopretning af Olsbækken Byggemodning Ventrupgaard Nord, opland A Ventrupgaard Blue Water Langagergaard, opland A25 og A26 og opland A7, v/karlslunde Station Ny regnvandsledning til Køge Bugt Mosede Renseanlæg Diverse forbedringer Renovering af mandskabsbygning Ny udløbspumpestation Nye indløbsriste og renovering af sandfang Pumpestationer Renovering Tune Søndermark, Tjærebyvej og Tune afskydn. område, opland A90 Spildevandsledningsnet for 13 ejendomme samt pumpestationer med trykledning til Tune

10 9 Emne: Overslag kr Efterflg. år Gjeddesdal m.m. opland A91 Spildevandsledningsnet for 14 ejendomme samt pumpestation med tryk- og gravitationsledninger til hovedledning mellem Tune og Greve Karlslunde Centervej m.m., opland A16A Spildevandsledningsnet for 26 ejendomme samt pumpestationer med tryk- og gravitationsledninger til Karlslunde Kappelevvej, Kildebrøndevej og Kringsholmvej m.m., opland A75C Spildevandsledningsnet for 15 ejendomme samt pumpestationer med tryk- og gravitationsledninger der tilsluttes hovedledning langs Kildebrøndebæk Kildebrøndevej opland A84A Spildevandsledningsnet for Kildebrøndevej 60 og 7 øvrige ejendomme samt pumpestationer med gravitations- og trykledninger der tilsluttes spildevandsledning i Kildebrønde Industri opland A Tilslutning af ejendomme langs eksisterende hovedledninger og ved eksisterende kloakoplande Greve Landevej 113, 115, 117 og 119, opland A30 Spildevandsledningsnet for 4 ejendomme samt pumpestation med trykledning til fremtidig spildevandsledning i Greve Main Vendals Bakke Forundersøgelse på ejendomme i nærheden af eller inden for Kildepladszonen Tune opland A60 Regnvandsledning fra regnvandsbassin v/thinggårdsvej til Hulbæk via ledning fra Penstrupdal Tune opland A66 og A69 Nedlægning af bassin v/penstrupdal, afskæring af fælleskloakken til sparebassin Q v/karlslunde Centervej samt nyt større sparebassin Q Tune oplande A55 A72 Udvidelse af sparebassin Y, Tunegaardsvej, Tune Fløjterupvej m.v. Undersøgelse af afløbsforhold og beslutning om rensningsløsninger for 9 ejendomme i Hulbækken/Karlslundebækkens opland I alt tusinde kr. excl. Moms

11 10 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD Anlæg og drift af de i investeringsoversigten nævnte kloakanlæg er offentlige og forestås af Greve Kommunes Kloakforsyning. Private anlæg for regnvand, der afledes som hidtil, henhører ikke under Greve Kommunes Kloakforsyning. Når den enkelte ejendom har mulighed for tilslutning til det offentlige kloaksystem, betales et tilslutningsbidrag i henhold til betalingsvedtægten for Greve Kommunes offentlige spildevandsanlæg. For så vidt angår erhverv i landzone f.eks. rideskoler, gartnerier og lignende har Greve Kommune vedtaget principper for beregning af tilslutningsbidragene. Bidragene pålignes på baggrund af den enkelte ejendoms anvendelse som den ser ud på tilslutningstidspunktet. Foretages der udvidelser eller ændringer kan der pålignes supplerende tilslutningsbidrag. Efter tilslutning betales vandafledningsbidrag pr. m 3 betalingsvedtægt. forbrugt vand, jævnfør ovennævnte 4. DE ENKELTE EJENDOMMES TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK Når spildevandsstikledningen afsluttet med en ø 315 mm PVC-brønd er ført ind på den enkelte parcel, påhviler det ejeren heraf at sløjfe trix-/septiktanke og tilslutte det om fornødent ombyggede interne spildevandssystem til den offentlige kloak, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999, kapitel 5. Tilslutning skal ske senest et år efter at tilslutningsmuligheden foreligger. Regnvandet i Det åbne land afledes som hidtil eller nedsives.

12 11 5. FORUDSÆTNINGER FOR PLANENS UDARBEJDELSE - Miljøbeskyttelseslovens 32 iflg. hvilken planen skal indeholde oplysninger om følgende incl. fornødne bilag 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. - Miljøministeriets bekendtgørelse nr ifølge hvilken planen endvidere skal indeholde oplysninger om 1) Hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand, 2) de eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentlig ejet, 3) hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udsprøjtning, 4) hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand, 5) en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet, 6) hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997, 7) hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen, og 8) hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet jf. 12, stk. 3.

13 12 - Roskilde Amts Regionplan , vedtaget af HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) - Kommuneplan med tillæg - Forslag til Vandforsyningsplan Terminologier og beregningsforudsætninger for kloak- og renseanlæg - Saneringsplanlægning - Krav om reduktion af stofbelastninger fra overløbsbygværker og bassiner i fælleskloakerede områder - Vandforsyningsforhold og nedsivningsmuligheder i Det åbne land - Recipientmålsætninger for vandløb, søer og kystvande - Spildevandsrensning og belastningsskemaer uden for kloakområder - Det åbne land - Vandløbsrestaurering og mere vand i vandløbene (se afsnit 9.0) 5.1 Regionplanresume Roskilde Amt har efter forhandling med Greve Kommune foretaget en udpegning af forureningsfølsomme vandområder. Områderne følger oplandsgrænserne for de enkelte vandløb. For hvert område er fastsat et renseniveau for udledninger ud fra et antal renseklasser defineret af Miljøstyrelsen. Roskilde Amt har foretaget en udpegning af oplandene i 2 kategorier: 1. prioritetsoplande, hvor der er planlagt en forbedret rensning af spildevandet på ejendommene inden 2006, - evt. 2007, parallelt hermed forventes fysiske forbedringstiltag af vandløbene også gennemført. 2. prioritetsoplande, hvor en yderligere rensning af spildevandet fra ejendommene afventer resultatet af de fysiske forbedringstiltag i vandløbene samt andre planlagte projekter der muligvis er tilstrækkelige til at sikre opfyldelse af vandløbenes målsætning. Effekten af forbedringstiltagene skal vurderes inden regionplanrevisionen i Eventuel gennemførelse af yderligere tiltag skal ske inden Udpegningen af forureningsfølsomme områder kan ses på tegn Ved bedømmelse af milijøtilstanden i vandløbene anvendes nu et nyt indeks, Dansk Fauna Indeks. Dansk Fauna Indeks har en skalering på 7 faunaklasser, hvor faunaklasse 1 er meget kraftig forurenet og faunaklasse 7 er uforurenet. De enkelte områder gennemgås i afsnit 6.0.

14 Kommuneplan med tillæg I planperioden forventes en udbygning af byudviklingsområdet på Langagergård med åben lav, tæt lav og etageboliger i alt ca. 115 boliger. Ved fuld udbygning omfatter planen 750 boliger. Mellem Karlslunde Parkvej og S-banen er planlagt et center med tilhørende parkeringsfaciliteter (P-hus). Med ovennævnte prognose for Langagergård og yderligere udbygning af eksisterende boligområder, vil befolkningstallet stige fra ca i 2002 til ca i Ventrupgård Nord og Tværhøjgård, der i alt udgør 95 ha, er udlagt som reserveareal til erhvervsformål. 5.3 Vandforsyningsplan Det nuværende forbrug er ca. 46 m 3 pr. person pr år, eller nogenlunde svarende til landsgennemsnittet. Der er ingen særligt vandforbrugende industrier. 96 % af forbruget leveres af de almene vandværker og hovedparten heraf af Greve Vandværk og Tune Vandværk. Da indvindingsmulighederne er begrænsede gives der generelt ikke tilladelse til nedsivning af spildevand. Boringer, kildeplads-zoner m.m. kan ses på tegn Der udpeges evt. en ny kildepladszone i området nord for Vendals Bakke. 5.4 Terminologier og beregningsforudsætninger for kloak- og renseanlæg Kloak-fællessystem Regn- og spildevand tilledes samme ledning. For ikke at overbelaste renseanlægget under regn træder overfaldsbygværker i funktion, dvs. over en given vandmængde aflastes spildevandsopblandet regnvand til recipienten via en overløbskant og en rist. I sparebassiner opmagasineres spildevandsopblandet regnvand indtil regnens ophør, hvorefter vandet, når der igen er plads, tilledes renseanlægget. Kloak-separatsystem Regn- og spildevand tilledes hver sin ledning. Regnvandsbassiner etableres for at udjævne tilledningen til recipienterne. Kloak-spildevandssystem

15 14 Der etableres kun en ledning for spildevand medens regnvandet nedsives, tilledes grøfter og dræn etc. Renseanlæg mekanisk rensning F.eks. trix septiktanke. Renseeffekt biokemisk iltforbrug ca. 30 %, kvælstof ca. 10 % og fosfor ca. 10 %. Renseanlæg mekanisk, biologisk rensning med fuld nitrifikation F.eks. de private renseanlæg på Karlslunde Centervej. Renseeffekt biokemisk iltforbrug ca. 95 %, kvælstof ca. 30% og fosfor ca. 40 %. Fuld nitrifikation hvor ammonium/ammoniak omdannes til nitrat. Renseanlæg mekanisk, biologisk rensning med fuld nitrifikation samt kvælstof- og fosforfjernelse F.eks. Mosede Centralrenseanlæg. Renseeffekt biokemisk iltforbrug ca. 95 %, kvælstof ca % og fosfor ca % samt fuld nitrifikation der er en forudsætning for biologisk kvælstoffjernelse. Beregningsforudsætninger spildevand Antal personækvivalenter pr. bolig = 2,5 pe Antal personækvivalenter i nye erhvervsarealer = 20 pe/ha Antal personækvivalenter i nye boligområder (åben-lav) = 20 pe/ha Antal personækvivalenter i nye boligområder (tæt-lav) = 30 pe/ha Antal personækvivalenter i nye storparceller = 12,5 p.e/ha Antal personækvivalenter i nye etageboliger (2-3 etager) = 40 pe/ha Antal personækvivalenter i nye centerområder = 30 pe/ha Virksomheder = 1/5 pe pr. ansat Kontorer = 1/5 pe pr. ansat Skoler, børneinstitutioner = 1/5 pe pr. elev/barn Døgninstitutioner = 1 pe pr. plads Hotel, motel, pensionat = 1 pe pr. sengeplads Restaurant, cafeteria, kro = 1/5 pe pr. spiseplads

16 15 Forsamlingshuse (uden restaurant) = 1/30 pe pr. plads Alderdomshjem, plejehjem = 1,5 pe pr. plads Hospitaler = 2,0 pe pr. plads Campingplads = 1 pe pr. teltplads Tømningsordning (trix/septic-tank) = 1 pe pr. husstand Stofmængde pr. ækvivalentperson pr. døgn: COD (kemisk iltforbrug) = 120/g/pe/dg Bi5 (biokemisk iltforbrug over 5 døgn) = 60/g/pe/dg Kvælstof (N) = 12/gdg Fosfor (P) = 2,8 g/pe/dg Suspenderet stof (SS) = 75/g/pe/dg Spildevand + indsivning pr. ækvivalentperson: Maksimal afledning fra eksisterende fælleskloakerede områder: 130 l/dg/pe 170 l/dg/pe + = 20,08 l/time/pe = 0,0056 l/sek/pe 10 timer 24 timer Maksimal afledning fra eksisterende spildevands- og separatkloakerede områder: 130 l/dg/pe 100 l/dg/pe + = 17,17 l/time/pe = 0,0048 l/sek./pe 10 timer 24 timer Maksimal afledning fra planlagte spildevands- og separatkloakerede områder: 130 l/dg/pe 70 l/dg/pe + = 15,92 l/time/pe = 0,0044 l/sek./pe 10 timer 24 timer KARA For KARA losseplads i Hedeland foreligger målinger af stofkoncentrationen i det bortpumpede perkolat. Da den bortpumpede perkolat-mængde er kendt, er den samlede stofbelastning beregnet og adderet til stofbelastningen fra det øvrige spildevand. Det bemærkes, at det er kvælstofbelastningen, der er speciel høj. Beregningsforudsætninger regnvand

17 16 Hydraulisk analyse af eksisterende regn- og fælleskloakledninger. Afløbskoeffecienter -værdier se nedenstående tabel og B1-skemaer samt oplandsplaner. I forbindelse med saneringsplanerne, foretages konkrete vurderinger. Områdekarakter Åben lav boligbebyggelse Tæt-lav boligbebyggelse Etageboligbebyggelse Butikscentre Offentligt formal Håndværk Industri Grønne områder Idrætsanlæg Motorvej Overordnede veje Sporareal -værdier 0,28 0,42 0,42 0,75 0,42 0,60 0,70 0,10 0,10 0,50 0,50 / 0,80 0,10 For de tre amtsveje Strandvejen (landevej nr. 512), Køge-Taastrup Landevej (landevej nr. 501) og Køge Bugt motorvejen (motorvej M-10) er beregningerne for vejafvanding taget fra Roskilde Amts rapporter herom. Forudsætningerne er som angivet i disse rapporter og i spildevandsplan Regnrækker intensitet, Spildevandskomiteens skrift nr. 26. Gentagelsesperioder for overskridelse af kapacitet og oversvømmelse i henhold til DS/EN 752 med vejledninger, samt Greve Kommunes serviceniveau for kloaksystemer. Jf. bilag. Den årlige nettoafstrøming fra de reducerede arealer påregnes, på basis af Mosede regnserien ( ), at være 390 mm, under forudsætning af et initialtab på 0,6 mm (kun afstrømning fra regnhændelser > 0,6 mm) og en hydrologisk tabsfaktor på 0,85 0,9 (ca. som målt i Tune). Stofkoncentrationen fra regnvandsudledningen er i henhold til Orientering fra Miljøstyrelsen nr Punktkilder Regnbetingede udløb følgende: Tot N = 2 mg/l, Tot P = 0,5 mg/l og COD 50 mg/l. Ved dimensionering af nye regnvandsbassiner regnes med et afløbstal på 1-3 l/sek./ha reduceret areal. Ved vurdering af oversvømmelsesfrekvens anvendes Greve Kommunes serviceniveau jf. bilag 14. Spildevand og overvand i fællessystemer (Tune) Beregning af stofmængder m.m. fra overfaldsbygværker og sparebassiner (samba-beregninger) i

18 17 forbindelse med ansøgning om nye udledningstilladelser. Regn: Mosede regnserien (SVK nr ). Hydrologisk tabsfaktor 0,9 (målt værdi): Spildevand + indsivning = 300 l/dg. Nedennævnte stofmængder i spildevand er i henhold til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 3, mg/dg Spildevand SS = = 250 mg/l 300 l/dg mg/dg COD = = 400 mg/l 300 l/dg mg/dg Tot N = = 40 mg/l 300 l/dg mg/dg Tot P = = 9 mg/l 300 l/dg Overvand SS = 175 mg/l Overvand SS = 125 mg/l (uden basin) COD = 160 mg/l (med basin) COD = 120 mg/l Tot N = 10 mg/l Tot N = 5 mg/l Tot P = 2,5 mg/l Tot P = 2 mg/l Ovenstående overvandskoncentrationer er også i henhold til Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 16, 2000 Punktkilder Regnbetingede udløb. 5.5 Saneringsplanlægning Formålet med saneringsplaner er at angive hvilke utætte og nedslidte eller underdimensionerede ledninger, der skal udskiftes eller renovereres. Saneringsplanen skal også give anvisninger på hvordan antal aflastninger fra overløbsbygværkerne i nedbørsperioder og dermed forureningen fra de fælleskloakerede områder kan reduceres f.eks. ved ombygning af overløbsbygværker, etablering af finriste, etablering af sparebassiner etc.

19 18 For at nedbringe de alt for ofte store tilløb til renseanlæg og måske samtidig undgå etablering af store ledninger, kan det endvidere i saneringsplanen overvejes, om man med fordel kan fjerne regnvand fra fællessystemet ved nedsivning på de enkelte ejendomme mod økonomisk kompensation eller separering af kloaksystemet i områder med kraftig befæstelse etc. Saneringsplanen omfatter opmåling, TV-inspektion, hydrauliske analyser, prisoverslag samt en afrapportering, der angiver hvor og i hvilken rækkefølge der skal sættes ind. 5.6 Krav om reduktion af stofbelastninger fra overfaldsbygværker og sparebassiner i fælleskloakerede områder I henhold til aftale med amtet skal der ske en udbygning af sparebassinerne i Tune for at reducere vandog stofmængder samt overløbsfrekvenser til recipienterne Hulbækken og Hederenden. 5.7 Vandforsyningsforhold og nedsivningsmuligheder i Det åbne land Tegn. nr. 302 (1:10.000). Af ovennævnte tegninger fremgår, at der i alt er 62 vandforsyningsboringer for almen forsyning og 121 vandforsyningsboringer for ikke almen forsyning. For begge typer boringer er der 300 m beskyttelseszoner, hvor der som hovedregel ikke kan tillades nedsivning af spildevand. Afstand for ikke almen vandforsyning kan evt. nedsættes til 75 m, hvis de hydrologiske forhold taler herfor. Regionplanen har 3 områdeudpegninger med hensyn til drikkevand, inden for hvilke hvor der som hovedregel ikke bør ske nedsivning af spildevand: Kildepladszoner Områder med særlige drikkevandsinteresser Nitratfølsomme områder Disse områder fremgår også af ovennævnte tegning. I Tune hedeland-oplandet er de ejendomme, der ikke har samletanke, via diverse nedsivningsanlæg, dræn m.m. tilsluttet grusgravssøerne. Vandspejlet i søerne er langt under afløbet til Langvad-Å systemet, der via Kattinge søerne har afledning til Roskilde Fjord og søerne må derfor betragtes som grundvandssøer, jf. pkt Da søer og vandhuller i området ikke må påvirkes direkte af spildevandet, kan der som hovedregel ikke tillades yderligere nedsivning af spildevand.

20 19 For øvrige områders vedkommende gælder, at nedsivningsanlæg inden for beskyttelseszonerne vil kræve dispensation, medmindre vandforsyningsboringerne sløjfes, og ejendommene tilsluttes almen vandforsyning. 5.8 Recipientmålsætninger for vandløb, søer og kystvande (i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger) Regionplanen for vandområdernes kvalitet i Roskilde amt angiver følgende målsætning for vandløb, søer og kystnære områder i Greve Kommune. Vandområde Målsætningskategori Beskrivelse/Målsætningstype Benævnelse Vandløb Generel Gyde- og opvækstvand for laksefisk B1 Laksefiskevand B2 Karpefiskevand B3 Skærpet Naturvidenskabligt interesseområde A Lempet Vandløb der alene skal anvendes til afledning af C vand Vandløb påvirket af spildevand D Vandløb påvirket af grundvandsindvinding E Vandløb påvirket af okker F Søer Generel Naturligt og alsidigt plante- og dyreliv B Skærpet Naturvidenskabeligt interesseområde A1 Badevand A2 Lempet Søer påvirket af spildevand, vandindvinding eller andre fysiske forhold C1 Kystvande Generel Naturligt og alsidigt plante- og dyreliv B Skærpet Naturvidenskabeligt interesseområde A Kritiske naturforhold - Badevandsområde - Opvækstområde for fisk - Bundgarnsfiskeri - Lempet Spildevandsnærområde C Erhvervshavn - Klapområde - Affaldsdepot - En nærmere beskrivelse af målsætningssystemet m.m. fremgår af Roskilde Amts Regionplan , - Redegørelse og Retningslinier, november 2001.

21 20 Faunaklasserne er jævnfør pkt. 5.1 Dansk Vandløbs Fauna Indeks der går fra en skala fra 1 til 7, hvor 1 er overordentligt stærk forurenet og 7 er praktisk talt uforurenet. På tegning 301 er angivet Roskilde Amts målsætning for og bedømmelse af faunaklasser for vandløb i Greve Kommune. Regionplanen , for vandområdernes kvalitet for Roskilde Amt angiver følgende målsætninger for vandløb, søer og kystnære områder i Greve Kommune. Kloakoplande Recipient Målsætning Tune Hedeland Grusgravssøerne/nedsivning B Tune Søndermark Langvad-Å systemet C/B1/B2/B3 og Tjærebyvej m.m. Kattinge søerne C1/B Roskilde Fjord A Vendals Bakke Sognevejen, Karlslunde rasteplads m.m. Bebyggelse langs Karlslunde Centervej, Karlslunde Landevej, del af Karlslunde m.m. Vildmoseløbet Karlstrup Møllebæk Karlstrup Mosebæk Køge Bugt Hulbækken Karlslunde Bæk Karlstrup Møllebæk Karlstrup Mosebæk Køge Bugt B1 B1 B3 A C C B1 B3 A Del af Mosede Langagergård, Greve Vardegårdsløbet C og E Main m.m. samt enkelte ejendomme vest for Greve Landevej Rørmoseløbet Køge Bugt C og E A Kildebrønde Landsby m.m. Tune Øst, Tune Hede, Greve Landevej, del af Greve og Hundige Gjeddesdal m.m., del af Kappelevvej og Kringsholmvej samt del af Hundige Kildebrøndebæk Hederenden Grevebækken Olsbæk Køge Bugt Benzon Bæk Lille Vejleå Køge Bugt C-E C-E C-E C-E A E E og B3 A

22 Spildevandsrensning og belastningsskemaer uden for kloakområder Det åbne land Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte områder i kommunen, hvor der sker/skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. Kravet til renseniveau skal jævnfør spildevandsbekendtgørelsen stilles i henhold til følgende 4 renseklasser: Renseklasse B1 5 Total fosfor Nitrifikation SOP 95% 90% 90% SO 95% 90% OP 90% 90% O 90% SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor, samt krav om nitrifikation. SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation. OP: Reduktion af organisk stof og fosfor. O: Reduktion af organisk stof. Roskilde Amt har i regionplanen angivet renseniveauer for de forureningsfølsomme oplande på grundlag af ovennævnte renseklasser, se tegning nr For alle oplande, der afleder til Køge Bugt, er der krav om renseklasse SO. For oplande, der afleder til Kattinge Søerne, er der krav om renseklasse SOP. Jævnfør pkt. 5.1 er de enkelte vandløbsoplande opdelt i 1. prioritetsoplande og 2. prioritetsoplande. I 1. prioritetsoplande skal ske en forbedring af spildevandsrensningen frem til Parallelt hermed foretages fysiske forbedringstiltag i vandløbene i henhold til pkt. 9. Effekten af ovennævnte tiltag vurderes inden regionplanrevisionen i 2009, hvorefter der tages stilling til omfanget af forbedringen af spildevandsrensningen på de resterende ejendomme. Ejendommenes renseforanstaltninger i status og plan samt stofbelastninger i vandløb og søer fra Det åbne land er angivet i bilag 8.

23 22 Bemærk at der ikke er foretaget beregninger af stofmængder fra arealbelastninger og fra de diffuse kilder. I de i bilag 8 foretagne beregninger af stofmængder er anvendt følgende forudsætninger. Spildevandsbelastningen fra 1 pe (personækvivalent) er iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 forudsat at være: 21,9 kg bi5 (biokemisk iltforbrug) pr. år. 4,4 kg total N (kvælstof) pr. år. 1,0 kg total P (fosfor) pr. år. Vandforbruget er forudsat at være 130 l/pe/døgn og indsivningen 70 l/pe/døgn. Der er endvidere forudsat at være 2,5 pe pr. bolig/ejendom. Reduktionen af ovennævnte stoffer, inden udledning til recipient, er iht. Bilag 4.1: Rensemetoder med tilhørende rensegrader, side 140 i orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 16, Reduktionen er angivet i procent af den aktuelle stofbelastning. % stofreduktion Rensemetode iht. BBR-registeret. Tot.-N Tot.-P Bi5 Fælles privat mekanisk anlæg Samletank Samletank + mekanisk rensning øvrigt Anden type Intet afløb Mekanisk + godkendt nedsivning Mekanisk + nedsivning/markdræn Mekanisk med direkte udledn Blandede afløbsforhold Mekanisk-biologisk (m. nitrifikation) Direkte udledning Biologisk sandfilter Offentligt anlæg Ejendomme med direkte udledning er efter samråd med amtet sat til tættere på åbne vandløb end 500 m. OBS: Offentligt anlæg føres til Mosede Renseanlæg, således at stofmængderne fra Det åbne land indgår i dette anlægs udledningstilladelse.

24 23 6. Kloak- og renseforanstaltninger i Det åbne land 6.1 Nedsivning af spildevand uden for kloakområder Status Der er givet tilladelse til nedsivning af spildevand for 12 ejendomme uden for kloakområdet. Desuden vil der være diffus nedsivning af spildevand fra utætte dræn og ældre nedsivningsdræn. Plan Det fremgår af tegning 302 at alle områder i Det åbne land er omfattet af områdeudpegninger for grundvandsbeskyttelse. Der vil derfor som hovedregel ikke kunne gives tilladelse til nedsivning af spildevand. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen, - uden for kildepladszoner hvis en nærmere vurdering af de hydrologiske forhold og vandindvindingsinteresserne taler herfor. 6.2 Opland til Kattingesøerne via Langvad Å-systemet Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) Opland til Øde Hastrup Renden Oplandet omfatter Tune Hedeland, Kara s Losseplads m.m. og er beliggende vest/nordvest for Tune. Status Den topografiske del af oplandet beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 220 ha, og der er 19 ukloakerede ejendomme svarende til 47,5 pe i oplandet. Rensekravet er SOP-skærpet organisk rensning med fosforfjernelse, prioritet 1. Seks ejendomme har samletanke, medens øvrige ejendomme via diverse nedsivningsanlæg, dræn m.m. er tilsluttet grusgravssøerne. Vandspejlet i søerne er langt under normal afvandingsdybde således, at der ikke sker afledning af spildevand til Øde Hastrup Renden fra Greve Kommune. Oplandets østlige del betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Den vestlige del betegnes som nitratfølsomt område. Der er ifølge vandforsyningsplanen vandkvalitetsmæssige problemer som bl.a. stammer fra lossepladsperkolat fra de store lossepladser.

25 24 Plan Med ovennævnte forhold er der ikke grundlag for påbud om forbedret rensning. Ved ændring af afløbforholdene må søer og vandhuller i grusgravsområdet ikke påvirkes direkte af spildevand Oplande til Skelbæk opstrøms Møllebro Oplandet omfatter bl.a. Tune Søndermark, Tune Afskydningsområde, Tjærebyvej m.m., og er beliggende vest/sydvest for Tune. Status Den topografiske del af oplandet beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 315 ha, og der er 15 ukloakerede ejendomme. Tune Afskydningsområde svarer til 12,5 pe, således at den samlede belastning i oplandet svarer til 19 ukloakerede ejendomme eller 47,5 pe. Rensekravet er OP-organisk rensning med fosforfjernelse, prioritet 1. Oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Plan Det foreslås at kloakere og afskære spildevandet fra alle ejendomme til Mosede renseanlæg via fællessystemet i Tune. Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 Resumé. Regnvandet afledes som hidtil eller nedsives. Bemærk, at Tune Afskydningsområde har fået et tidligere påbud om organisk rensning med fosforfjernelse stillet i bero. Tune Afskydningsområde har i stedet, efter forhandling, accepteret Greve Kommunes tilbud om at blive tilsluttet offentlig kloak. Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), kvælstof (N) og fosfor (P) i Skelbæk opstrøms Møllebro på 100 %, i forhold til den nuværende belastning fra Det åbne land uden offentlig kloak i Greve Kommune.

26 Oplande til Lille Vejle Å systemet Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) Oplande til Benzon Bæk og Lille Vejle Å opstrøms motorvejen Oplandet omfatter bl.a. Gjeddesdal, dele af Kappelevvej, den nordvestlige del af Hundige m.m. Status Det topografiske opland beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 475 ha. En ejendom har samletank og 1 ejendom har et godkendt nedsivningsanlæg. Herudover er der 9 ukloakerede ejendomme samt Gjeddesdal 11 ukloakerede ejendomme, således at der i alt er 22 ukloakerede ejendomme, svarende til 55 pe i oplandet. Benzon Bæk og Lille Vejle Å opstrøms motorvejen er målsat som E-vandløb (påvirket af vandindvinding) og er senest bedømt til faunaklasse 4. Målet er 4. Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 1. Hovedparten af oplandet opstrøms motorvejen betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. En mindre del af oplandet nord for Kildebrønde Landsby betegnes som nitratfølsomt område. Plan Det foreslås at kloakere og afskære spildevandet fra Gjeddesdal, der svarer til 11 ejendomme til Mosede Renseanlæg via hovedledningen fra Tune. Det foreslås endvidere at kloakere og afskære spildevandet fra 7 ejendomme på Kappelevvej til Mosede Renseanlæg via hovedledningen mellem Kildebrønde Landsby og Greve. Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 Resumé. Regnvandet afledes som hidtil eller nedsives. Af de 4 ejendomme der ikke kloakeres, har 1 samletank og 1 har et godkendt nedsivningsanlæg.

27 26 Belastningen på vandløbet bliver derfor beskedent. Hertil kommer at anlægsudgifterne i forbindelse med kloakering af så få fjerntliggende ejendomme ville være uforholdsmæssigt høje. Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), kvælstof (N) og fosfor (P) på 92 % i Benzon Bæk og Lille Vejle Å opstrøms motorvejen, i forhold til den nuværende belastning fra Det åbne land uden offentlig kloak i Greve Kommune Oplande til Benzon Bæk og Lille Vejle Å nedstrøms motorvejen Oplandet omfatter størstedelen af Hundige. Status Det topografiske opland beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 535 ha. Der er en ukloakeret ejendom svarende til 2,5 pe i oplandet. Lille Vejle Å nedstrøms motorvejen er målsat som B3-vandløb (karpefiskevand). Faunaklassen på en enkelt station er bedømt til 3, Målet er 4. Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 1. Oplandet nedstrøms motorvejen betegnes som område med drikkevandsinteresser. Plan Det foreslåes at kloakere ovennævnte ejendom (en del af Planteriget). Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 Resumé. Regnvandet afledes som hidtil eller nedsives. Med ovennævnte foranstaltning bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), kvælstof (N) og fosfor P på 100 % i Lille Vejle Å nedstrøms motorvejen, i forhold til den nuværende belastning fra Det åbne land uden offentlig kloak i Greve Kommune.

28 Oplande til Olsbæk systemet Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) Oplande til Olsbæk, Kildebrøndebæk, Hederenden og Grevebækken Oplandene omfatter bl.a. størstedelen af Tune, Greve Landsby, Kildebrønde Landsby, Strøby, den sydlige del af Hundige og den nordlige del af Greve m.m. Status Det topografiske opland i Greve Kommune omfatter ca ha. Otte ejendomme har samletanke og 2 ejendomme har godkendte nedsivningsanlæg. Herudover er der 62 ukloakerede ejendomme. To ejendomme har hvad der svarer til hver 2 boliger således, at den samlede belastning i oplandet svarer til 74 ejendomme eller 185 pe. Olsbæk, Kildebrøndebæk, Hederenden og Grevebækken er alle målsat som CE-vandløb (afledning af vand og påvirket af vandindvinding). Faunaklasserne er senest bedømt som følger: Olsbæk 3 og 4, Kildebrøndebæk 3 og 4, Grevebækken 4 og Hederenden 3. Målsætningen for dem alle er 4. Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 2. Hovedparten af oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Et mindre opland nord for Kildebrønde Landsby og et mindre opland syd for Greve Landsby betegnes som nitratfølsomme områder. Et lille opland ud mod Køge Bugt betegnes som område med drikkevandsinteresser. Plan Det foreslås, at kloakere og afskære spildevandet fra 8 ejendomme langs Kildebrøndevej til Mosede Renseanlæg via separatsystemet i Hundige og hovedledningen fra Kildebrønde Landsby. 15 ejendomme beliggende i tilknytning til eksisterende hovedledninger og kloakoplande foreslås ligeledes kloakeret.

29 28 13 ejendomme, der er beliggende inden for endnu ikke udbyggede kloakoplande, kloakeres i forbindelse med byggemodningsprojekterne. Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt, for så vidt angår kloakering af ejendomme uden for endnu ikke udbyggede kloakoplande, henvises til afsnit 2 Resumé. Regnvandet fra alle ejendomme beliggende uden for endnu ikke udbyggede kloakoplande afledes som hidtil eller nedsives. Af de 36 ejendomme der ikke kloakeres, har 5 samletanke og 2 har godkendte nedsivningsanlæg. Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), kvælstof (N) og fosfor (P) på 58 % i Olsbæk systemet, i forhold til den nuværende belastning fra Det åbne land uden offentlig kloak i Greve Kommune. 6.5 Oplande til Rørmosesystemet Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) Oplande til Rørmoseløbet og Vardegårdsløbet Oplandene omfatter bl.a. størstedelen af Karlslunde, Greve, Mosede samt Langagergård, Greve Main m.m. Status Det topografiske opland omfatter ca ha. Tre ejendomme har samletanke og 2 ejendomme har godkendte nedsivningsanlæg. Herudover er der 14 ukloakerede ejendomme. En ejendom har 5 boliger, således at den samlede belastning i oplandet svarer til 23 ukloakerede ejendomme eller 57,5 pe. Rørmoseløbet og Vardegårdsløbet er måsat som CE-vandløb (afledning af vand og påvirket af vandindvinding). Rørmoseløbets faunaklasser er senest bedømt til 2 og 3. Målet er 4. Vardegårdsløbets faunaklasse er senest bedømt til 4. Målet er 4. Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 2.

30 29 Hovedparten af oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Mindre oplande i Karlslunde og vest for Greve Landevej betegnes som nitratfølsomme områder. Oplandene langs Køge Bugt betegnes som områder med drikkevandsinteresser. Plan Otte ejendomme herunder Greve Landevej 113, 115, 117 og 119 der er beliggende inden for endnu ikke udbyggede kloakoplande, kloakeres i forbindelse med byggemodningsprojekterne. Regnvandet fra Greve Landevej 113, 115, 117 og 119 afledes som hidtil eller nedsives. I oplandet er der herefter 11 ukloakerede ejendomme hvoraf 1 har samletank og 1 har godkendt nedsivningsanlæg. Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), kvælstof (N) og fosfor (P) på 55 % i Rørmosesystemet, i forhold til den nuværende belastning fra Det åbne land uden offentlig kloak i Greve Kommune. 6.6 Oplande til Karlstrup Mosebæk, Karlslunde Bæk, Hulbæk og Vildmoseløbet Tegning nr. 301 og 302 (1:10.000) Oplande til Hulbækken og Karlslunde Bæk opstrøms Karlslunde Landevej Oplandet omfatter bl.a. Karlslunde Landsby, Karlslunde Centervej med sideveje, Tune Mark, Tune Syd m.m. Status Det topografiske opland omfatter ca. 700 ha. En ejendom har samletank og 3 ejendomme har godkendte nedsivningsanlæg. Herudover er der 25 ukloakerede ejendomme samt 10 fælleskloakerede ejendomme tilsluttet en trixtank på Tune Mark. Der er endvidere 2 private biologiske minirenseanlæg på henholdsvis 7 og 13,5 pe eller i alt 118 pe i oplandet. Karlslunde Bæk og Hulbækken er målsat som C-vandløb (afledning af vand) og er senest bedømt til faunaklasse 3. Målet er 4.

31 30 Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 1. Oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Plan Det foreslås at kloakere og afskære spildevandet fra 26 ejendomme langs Karlslunde Centervej til Mosede Renseanlæg via separatsystemet i Karlslunde Landsby. Med hensyn til økonomi og udførelsestidspunkt henvises til afsnit 2 Resumé. Bemærk at ejendomme tilsluttet trix-anlægget på Tune Mark, fortsat skal lede regnvand til den nuværende fællesledning som efter etableringen af spildevandsledningerne ændres til en regnvandsledning. Regnvandet fra øvrige ejendomme afledes som hidtil eller nedsives. Med ovennævnte foranstaltninger bliver der i henhold til bilag 8, en reduktion af organisk stof (Bi5), kvælstof (N) og fosfor (P) på henholdsvis 78 %, 71 % og 62 % i Hulbækken og Karlslunde Bæk opstrøms Karlslunde Landevej, i forhold til den nuværende belastning fra Det åbne land uden offentlig kloak i Greve Kommune. De resterende 9 ejendommes renseforanstaltninger, der ikke lever op til det forudsatte renseniveau, ligger alle mere end 500 m fra åbent vandløb. Inden udgangen af 2006 vil afløbsforholdene på de enkelte ejendomme blive undersøgt nærmere for at vurdere mulighederne for at opfylde renseniveauet i Regionplanen (forbedret rensning eller tilslutning til kloak). Hvis der skal gennemføres kloakering, vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen Opland til Vildmoseløbet Oplandet omfatter bl.a. Sognevejen, Vendals Bakke m.m., og er beliggende vest/sydvest for Karlslunde Landsby. Status Den topografiske del af oplandet beliggende i Greve Kommune omfatter ca. 220 ha, og der er 19 ukloakerede ejendomme. En ejendom har 2 boliger således, at den samlede belastning i oplandet svarer til 20 ukloakerede ejendomme eller 50 pe. Rensekravet er SO-skærpet organisk rensning, prioritet 2.

32 31 Størstedelen af oplandet betegnes som område med særlige drikkevandsinteresser. Et mindre område mod øst betegnes som nitratfølsomt område. Plan Området nord for Vendals Bakke er udpeget til kildepladszone. Når den endelige indvindingstilladelse er indhentet, vil afløbsforholdene for hver enkelt ejendom blive undersøgt nærmere, for at vurdere behovet for yderligere spildevandsrensning inden for kildepladszonen. Hvis ejendomme skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem, vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen Oplande til Karlslunde Bæk nedre og Karlstrup Møllebæk nedre Oplandet omfatter bl.a. rastepladserne v/sydmotorvejen. Status Det topografiske opland omfatter ca. 145 ha og der er 3 ukloakerede ejendomme eller 7,5 pe i oplandet. Heraf har 1 ejendom samletank, 1 ejendom har et godkendt nedsivningsanlæg og 1 ejendom har mekanisk rensning med direkte udledning. Rensekravet er S0-skærpet organisk rensning, prioritet 1. Plan Der er ikke aktuelle planer om yderligere foranstaltninger.

33 32 7. Afledningsforhold i eksisterende kloakoplande Nærværende afsnit omfatter en beskrivelse af afløbsforholdene i Greve Kommune Afløbsanlæggene Ca. 42 % af Greve Kommunes samlede areal er kloakeret. Tune er kloakeret med fællessystem, mens resten er kloakeret med separat- og spildevandssystem. Arealfordelingen er vist i nedenstående tabel. Spildevandskloakeret område Separatkloakeret område Fælleskloakeret område Enkelt udledere Regnvandskloakeret område Udenfor kloakområde Areal i alt 173 ha ha 226 ha 12 ha 65 ha ha 5956 ha Kloakoplandenes arealfordeling. Tegning nr. 300 viser hovedstrukturen for kommunens spildevandsafledning. Der er angivet recipienter, udløb, oplande, hovedledninger, kloakområder mv. Bilag 2 og 5 omfatter detaljerede oplands- og udløbsskemaer med arealer og belastninger. Oplandsinddelingen er i store træk afgrænset i henhold til landvæsenskommissionens kendelser. Afløbsforholdene for spildevand og regnvand i de enkelte områder er nærmere beskrevet i de følgende afsnit Spildevandsafledning Alt spildevand fra kloakoplandene afledes til Mosede Renseanlæg. Bilag 13 viser en skematisk oversigt over pumpestationerne og sammenhængen mellem disse. Tune Startende i kommunens vestlige ende afledes perkolat og almindeligt spildevand fra lossepladsen via hovedspildevandsledningen. Tune er, som tidligere beskrevet, fælleskloakeret, og alt regn- og spildevand fra byen afledes til hovedspildevandsledningen, der løber langs Hederenden.

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Jammerbugt Kommune: Forslag til Spildevandsplan 2015 2020. Forslag til spildevandsplan 2015-2020

Jammerbugt Kommune: Forslag til Spildevandsplan 2015 2020. Forslag til spildevandsplan 2015-2020 Jammerbugt Kommune: Forslag til Spildevandsplan 2015 2020 Forslag til spildevandsplan 2015-2020 1 2 Indholdsfortegnelse Resumé 6 1 Indledning 7 1.1 Mål 7 1.2 Indhold 9 2 Planlægningsgrundlaget 11 2.1 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Roskilde Kommune. Februar 2011

Roskilde Kommune. Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund 2 1.1 Terminologi 2 1.2 Grundlag for tillægget

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012.

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012. Til: ENDELIG Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2005 2009 Kloakeringen af HF Højvænge(opland B16.1S), A/H Stuvehøjgård(opland B16.5S) samt den sydlig del af HF Rønhøjgård (opland B16.4S) Har været i høring

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Til Stevns Kommune Dokumenttype Miljøvurdering Dato September 2012 STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Revision 7 Dato 2012-09-19 Udarbejdet

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) BEK nr 1448 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan Kloakerede oplande status og plan I de efterfølgende afsnit gennemgås de kloakerede byer med tidligere Dronninglund Kommune først og dernæst byer i tidligere Brønderslev Kommune ved at beskrive: Generelt

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

05.03.03 ER (del af), 05.03.04 ER (del af) samt planlagt opfyldning af Slippen planområder i havnens regi.

05.03.03 ER (del af), 05.03.04 ER (del af) samt planlagt opfyldning af Slippen planområder i havnens regi. Den 27. november 2007 Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Spildevandsplan 2006 2009. Tillæg nr. 2. Århus havn. Spildevandsplan 2006 2014. Revision af eksisterende spildevandsplan for havnen. Grøndalsvej

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere