INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2"

Transkript

1 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER TILSLUTNINGSBIDRAG Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidrag for boligejendomme mv Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme mv Privat byggemodning Kommunal byggemodning Fælles private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg Tilslutning af ejendomme uden for vedtægtsområdet Tidligere kendelser om kloakbidrag Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt VANDAFLEDNINGSBIDRAG Vandafledningsbidragets størrelse Bidragspligtig vandmængde Særbidrag for høj forurening Vandafledningsbidragets forfaldstidspunkt VEJBIDRAG Statslige og amtskommunale veje Kommunale veje og private fællesveje 9 KAP. 4 BIDRAG FOR SLAM OG SPILDEVAND FRA HUSTANKE 9 KAP. 5 ÆNDRING AF TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT Bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og -pligt Bidragsforhold ved generhvervelse af tilslutningsret og -pligt 10 KAP. 6 KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB FOR EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 10 KAP. 7 FÆLLES BESTEMMELSER 12 KAP. 8 IKRAFTTRÆDEN 13 BILAG: TAKSTBLAD Fil: p/breve/vedtaegt/betvsab

2 1 BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNING I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997 med ændringer ved lov nr. 182 af 9. maj 2000 har Sæby Byråd vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kommunens kloakforsyning. Vedtægten erstatter "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Sæby Kommune", januar KAPITEL 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE Vedtægten gælder for eksisterende og fremtidige offentlige spildevandsanlæg under Sæby kommunes kloakforsyning samt privatejede spildevandsanlæg, der er tilsluttet kloakforsyningen. Vedtægten gælder for områder, som til enhver tid er omfattet af en vedtaget spildevandsplan. Vedtægten gælder endvidere for privatejede spildevandsanlæg på ejendomme i det åbne land, der kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen. Ved kloakforsyning forstås anlæg og drift af ethvert anlæg og enhver ledning, åben som lukket, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand, herunder regnvand, der afledes gennem separate anlæg. Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes ved skel til den enkelte ejendom. Kloakforsyningen etablerer og afholder udgifter til skelbrønd, der placeres på ejendommens grund ca. 1 m fra skel. Skelbrønden tilhører herefter ejendommen, og grundejeren har ansvaret for vedligeholdelse af brønden. Detailledninger i offentligt areal, der fungerer som ejendommens interne afløbssystem, er ikke omfattet af kloakforsyningens anlæg. Ved tilslutning af private spildevandsanlæg afsluttes kloakforsyningens ledningsnet ved områdeafgrænsningen. Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlæg. Alle lodsejere inden for vedtægtsområdet er pligtige til at tilslutte deres ejendomme til det offentlige spildevandsanlæg, når muligheden herfor er til stede samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Enkeltliggende ejendomme uden for vedtægtsområdet, som efter aftale er tilsluttet offentlig kloak, er pligtige til at betale i henhold til vedtægtens bestemmelser. Hvor særlige hensyn taler herfor, kan Sæby Kommune indgå aftaler med nabokommuner om modtagelse henholdsvis afledning af spildevand til videre behandling. Vedtægten gælder endvidere for modtagelse og behandling af slam og spildevand på kommunens renseanlæg fra hustanke.

3 2 KAPITEL 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB Byrådet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for kloakforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om kloakforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger det kommunale regnskabsår. Kloakforsyningens regnskab omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af kommunens spildevandsanlæg og af de privatejede spildevandsanlæg, der kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen (efter lovens 7a) udgifter til udbygning af disse anlæg samt indtægter fra afledere af spildevand, herunder vejbidrag samt afregning med nabokommuner. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, administrationsudgifter samt forrentning af optagne lån. Lån, der ydes over kommunens mellemregningskonto for kloakforsyningen, forrentes over driftsregnskabet med en af byrådet vedtaget rentesats. På samme måde forrentes de midler på kloakforsyningens mellemregningskonto, der henligger i kommunens kasse. Der kan over kloakforsyningens driftsregnskab opsamles midler til fremtidige anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæggenes udbygning i overensstemmelse med den til enhver tid af byrådet vedtagne investeringsplan for spildevandsanlæg. KAPITEL 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER Kloakforsyningens årlige anlægs- og driftsudgifter dækkes af følgende bidrag: Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag, herunder særbidrag Vejejerbidrag 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG Tilslutningsbidrag betales af følgende typer ejendomme ved tilslutnings mulighed til offentligt spildevandsanlæg: a. Nye ejendomme, der udstykkes i områder, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg. b. Ejendomme, som ikke tidligere har været tilsluttet og som ikke har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

4 3 c. Nye ejendomme, der udstykkes fra ejendomme, hvis de nye parceller efter frastykningen ikke er tilsluttet, men hvor disse ved stikledning frem til skel opnår tilslutningsmulighed til det offentlige spildevandsanlæg. d. Ved forøgelse af en erhvervsejendoms beregningsgrundlag opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Tilslutningsmulighed foreligger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. Tilslutningsbidrag betales endvidere af ejendomme i det åbne land, der indgår kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget fastsættes ud fra et standardbidrag, der for 1998 udgør kr. ekskl. moms. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, beregnes tilslutningsbidraget ud fra 60% af standardbidraget. Standardbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar svarende til stigningen i Danmarks Statistiks entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder, delindeks for jordarbejder fra september foregående år til september sidste år. Standardbidrag for 1998 er med udgangspunkt i indeks pr. september 1997 (805). Standardbidragets størrelse fremgår af takstbladet. Ejendomme, som tidligere har betalt tilslutningsbidrag, pålignes ikke nyt tilslutningsbidrag i henhold til denne vedtægt Tilslutningsbidrag for boligejendomme m.v. Under boligejendomme m.v. hører ejendomme, der alene anvendes til beboelse, samt sommerhuse og tilsvarende ejendomme. Jordbrugsejendomme, uden afledning af spildevand/regnvand fra driftsbygninger til offentlig kloak, beregnes som boligejendomme. For boligejendomme m.v. fastsættes tilslutningsbidraget til 1 standardbidrag pr. boligenhed. En boligenhed svarer beregningsmæssigt til en lejlighed. I særlige tilfælde kan tilslutningsbidraget fastsættes lavere. Dette gælder for boligejendomme m.v. med flere boligenheder, hvor der for de første 800 m 2 grundareal betales 1 standardbidrag og for grundareal derover betales 40 % standardbidrag pr. 800 m 2 grundareal. Tilslutningsbidraget kan aldrig sættes lavere end de faktiske udgifter til detailledningsanlægget og ikke højere end 1 standardbidrag pr. boligenhed, som grunden i kommunens planlægning er udlagt for.

5 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme m.v. Som erhvervsejendom m.v. regnes alle ejendomme, som ikke er indrettet til beboelse alene, såsom industrier, håndværksvirksomheder, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv m.fl. Endvidere beregnes jordbrugsejendomme, der afleder spildevand og eller regnvand til offentlig kloak fra driftsbygninger, som erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme fastsættes tilslutningsbidraget til 1 standardbidrag pr. 800 m² grundareal. I særlige tilfælde kan tilslutningsbidraget fastsættes lavere. Dette gælder for erhvervsejendomme m.v. i byzone med store grundarealer, hvor grundarealet er stort i forhold til den afledte spildevandsmængde. I disse tilfælde betales 1 standardbidrag for de første 800 m 2 og for grundareal derover betales 40 % standardbidrag pr. 800 m 2 grundareal. Ved beliggenhed i landzone beregnes ejendomme ud fra et tillagt grundareal, beregnet ud fra en bebyggelsesprocent på 25, og 1 standardbidrag pr. 800 m² grundareal. Ved beregningen medregnes det bebyggede areal af de bygninger, der har afledning af spildevand og eller regnvand til offentlig kloak. Tilslutningsbidrag for ejendomme i landzone kan dog ikke overskride tilslutningsbidrag som beregnet for beliggenhed i byzone. Ved tilslutning af ubebyggede erhvervsejendomme i landzone fastsættes et bebygget areal efter kommunens skøn. Tilslutningsbidraget kan aldrig fastsættes lavere end de faktiske udgifter til detailledningsanlægget og ikke højere end 1 standardbidrag pr. 800 m 2 grundareal. Ved forøgelse af en erhvervsejendoms beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag opkræves supplerende tilslutningsbidrag for forøgelsen. Forøgelsen kan eksempelvis være forøgelse af grundareal, forøgelse af bebyggelse i landzone, ændring fra boligejendom til erhvervsejendom. Ved udstykning af nye erhvervsejendomme fra en erhvervsejendom, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Dette beregnes som forskellen mellem det bidrag, der kan beregnes samlet for de nye ejendomme og stamparcellen efter udstykning og det bidrag, der kan beregnes for de samme grundarealer før udstykning Privat byggemodning Kloakering af privatejede arealer kan først udføres, når der er stillet fornøden garanti i form af bankgaranti eller lignende sikkerhed. Byrådet kan i særlige tilfælde tillade bygherren at udføre de nødvendige, offentlige spildevandsanlæg i forbindelse med udførelse af øvrige byggemodningsarbejder. Arbejdet må kun udføres af en af kommunen godkendt entreprenør efter et forud godkendt

6 5 projekt. Kloakforsyningen kan forlange, at spildevandsanlægget dimensioneres og udformes således, at det er forberedt for tilslutning af ovenfor liggende arealer. Udstykkerens merudgifter hertil dækkes af kloakforsyningen efter særskilt aftale. Hvis anlægget forudsættes overtaget af den offentlige kloakforsyning træffes der i forbindelse med tilladelsen til privat byggemodning aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Ved kommunens overtagelse af spildevandsanlægget betaler udstykkeren tilslutningsbidrag for området, beregnet efter de i pkt og anførte regler. Kloakforsyningen yder udstykkeren økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi i henhold til aftale herom. Den økonomiske kompensation kan modregnes i tilslutningsbidraget. Hvis kloakanlægget ikke overtages af den offentlige kloakforsyning betales tilslutningsbidrag i henhold til pkt Kommunal byggemodning. Kommunal udstykning og byggemodning foretages efter samme bestemmelser, som er gældende ved privat byggemodning, jf. pkt Fælles private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg. For fælles private spildevandsanlæg, som opretholdes som private anlæg, men tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, betaler de omfattede ejendomme tilslutningsbidrag beregnet ud fra 20 % af standardbidraget samt vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler Tilslutning af ejendomme uden for vedtægtsområdet. Enkeltliggende ejendomme uden for vedtægtsområdet kan af kloakforsyningen tillades tilsluttet efter særskilt aftale. Ejendommen betaler tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler, dog mindst svarende til kloakforsyningens udgifter ved tilslutningen. Efter tilslutning er ejendommen pligtig til at betale i henhold til vedtægtens bestemmelser Tidligere kendelser om kloakbidrag. Hvilende bidrag, der af kommunen skriftligt er meddelt og pålignet lodsejerne, bortfalder dog ikke og skal afvikles efter de for påligningen gældende regler Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til kontant betaling, når der foreligger tilslutningsmulighed. Vedrørende forfaldstidspunkt for kontraktligt tilknyttede ejendomme jvf. kap. 6, pkt. b.

7 6 3.2 VANDAFLEDNINGSBIDRAG Alle ejendomme, der omfattes af vedtægten og er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, betaler årligt vandafledningsbidrag, der er opdelt i en fast og en variabel del. Ejendomme i det åbne land, som efter kapitel 6 har kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, betaler ligeledes vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets størrelse Vandafledningsbidragets faste del må maksimalt udgøre 30 gange den variable takst pr. m 3. Den faste del af bidraget opkræves pr. kloakstikledning frem til en ejendoms grundgrænse, dog ikke for stikledninger, hvortil der kun er tilsluttet tag- og overfladevand. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes principielt som en takst pr. m 3 målt vandforbrug, dog med efterfølgende nærmere bestemmelser, jf. pkt Begge takster fastsættes af byrådet én gang årligt på grundlag af kloakforsyningens budget, og taksternes størrelse fremgår af et takstblad. Den faste del af bidraget kan dog ikke overstige en maksimal grænse på 500 kr. inkl. moms, gældende for år Den maksimale grænse reguleres hvert år pr. 1. januar efter tilsvarende indeks som anført i pkt Bidragspligtig vandmængde Ejendomme i vandforsyningsområder, hvor der i regulativ (godkendt i medfør af vandforsyningslovens 55) er krævet opsat vandmålere på alle ejendomme, opkræves vandafledningsbidrag efter det målte vandforbrug. For boligejendomme uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidrag efter et vandforbrug på 170 m 3 pr. år pr. boligenhed, på 85 m 3 pr. år pr. klublejlighed under 40 m 2 samt på 85 m 3 pr. år pr. lejlighed i sommerhuse. For erhvervsejendomme uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget efter et af kloakforsyningen skønnet vandforbrug. Efter nærmere aftale kan vandafledningsbidraget for såvel boligejendomme som erhvervsejendomme afregnes efter målt forbrug. Ved tilledning af filterskyllevand, kølevand, genanvendt tagvand, afværgevand og tilsvarende til offentligt kloakanlæg er disse vandmængder principielt bidragspligtige. Der henvises dog til sidste afsnit om bidragsnedsættelse. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn

8 7 betales ikke vandafledningsbidrag. Kommunen kan ved indgåelse af privatretlige aftaler benytte vandmålere under private vandværker som afregningsgrundlag. Bestemmelser for vandmålere m.v. Opstår der utætheder i ledningssystem og installationer eller fejl ved en vandmåler, er grundejeren pligtig til uopholdeligt at give kloakforsyningen meddelelse herom. Vandforbruget vil i så fald blive fastsat efter kloakforsyningens skøn samt på grundlag af de seneste års vandforbrug. Ejere af bidragspligtige ejendomme skal medvirke til aflæsning af vandmålere ved afgivelse af oplysninger til kloakforsyningen. Hvis ikke ejeren ønsker at medvirke kan kloakforsyningen fastsætte et skønnet vandforbrug, dog maksimalt 600 m 3 pr. år pr. boligenhed. Alle berørte vandforsyninger samt grundejere med egen vandindvinding, skal én gang årligt udlevere oplysninger til kloakforsyningen om eventuelt skift og justering af vandmålere mv. inden for det seneste kalenderår. Bidragsfritagelse og bidragsnedsættelse (vandafledningsbidrag) Virksomheder, hvor en del af vandforbruget medgår i virksomhedens produktion eller af andre grunde tillades udledt uden om offentligt kloaksystem, kan efter forudgående ansøgning herom til kloakforsyningen få bidragsfritagelse for denne vandmængde. For den vandmængde, der fritages for bidrag, kræves der, såfremt vandmængden tilledes en anden recipient, en godkendelse heraf efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser herom. Endvidere kræves det, at vandmængden kan dokumenteres ved vandmåler eller på anden aftalt måde, samt at vandet ikke indeholder sanitært forurenet spildevand. Byrådet kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger og grundvandssænkning, såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for kloakforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor. Byrådet kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand, såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for kloakforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand og når miljømæssige hensyn taler herfor. Byrådet kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning og når miljømæssige hensyn taler herfor.

9 8 For at opnå bidragsfritagelse eller -nedsættelse skal grundejeren fremsende skriftlig ansøgning herom med fyldestgørende oplysninger til behandling af sagen Særbidrag for høj forurening Erhvervsejendomme, hvis afløbsvand har en særlig forurening, pålignes et særbidrag. Særbidraget betales for BI 5 > 2300 mg/l og/eller N > 275 mg/l. Særbidraget beregnes ved at multiplicere den bidragspligtige årlige vandmængde med forureningsfaktoren F og taksten for vandafledningsbidrag. Forureningsfaktoren F beregnes efter følgende formel: F = 0,5 BI ,5 N N BI5-1 BI 5 : Gennemsnitligt 5-døgns biokemisk iltforbrug (mg/l) N: Gennemsnitlig indhold af totalkvælstof (mg/l) I formlen fastsættes hvert af de to første led beregningsmæssigt til mindst 0,5. Den gennemsnitlige stofkoncentration beregnes på baggrund af vandføringsvægtede stofkoncentrationer. Såfremt en virksomheds spildevand indeholder giftstoffer, tungmetaller, syrer eller andre for ledningsanlæg, renseanlæg eller recipient skadelige stoffer, skal virksomheden fjerne disse, inden afløbet tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Skader, der måtte opstå, som følge af tilledning af skadelige stoffer, skal erstattes af ejeren af den ejendom eller virksomhed, hvorfra udledningen er sket. Kloakforsyningen har ret til kontrol af en virksomheds afløbssystem og kan forlange, at der indrettes gennemløbsbrønde i et omfang, det er nødvendigt af hensyn til prøveudtagninger. Der kan forlanges indrettet måleoverfald eller andre anlæg, der måtte være nødvendigt for kontrol. Virksomhederne betaler selv anlægs- og driftsudgifterne til de foranstaltninger, der er nødvendige at foretage på virksomhedens eget areal. Virksomheder med varierende afløbsmængder kan pålægges at foretage foranstaltninger til udjævning af de afledte vandmængder Vandafledningsbidragets forfaldstidspunkt Ejendomme pålignes vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor kloakanlægget kan tages i brug af ejendommen.

10 9 3.3 VEJBIDRAG Som betaling for vejejerinteresser ydes der bidrag fra følgende typer vejarealer: Statslige og amtskommunale veje Kommunale veje og private fællesveje Statslige og amtskommunale veje For statslige og amtskommunale vejarealer, der afvandes til det offentlige spildevandsanlæg, opkræves der i henhold til lovens 2a stk. 9 årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde på 0,12 m 3 pr. m 2 areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsanlægget og ud fra den under pkt fastsatte takst. Der betales alene den variable del af vandafledningsbidraget Kommunale veje og private fællesveje For kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til kloak forsyningen på 5% af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Til kloakledningsanlæggene henhører udgifter til etablering af opstuvningsbassiner samt til etablering af anlæg for rensning af regnvand og overløb fra overløbsbygværker. KAPITEL 4 BIDRAG FOR SLAM OG SPILDEVAND FRA HUSTANKE Alle ejendomme med septiktank eller lignende tank, der er omfattet af kommunens regulativ for tømning af septiktanke, samt ejendomme, der ikke er omfattet af tømningsordningen, betaler et gebyr ved aflevering af slam eller spildevand på rensningsanlæg. Gebyrets størrelse skal svare til omkostningerne ved modtagelse og behandling samt administration i forbindelse hermed. Gebyret fastsættes årligt af Byrådet og fremgår af takstbladet. KAPITEL 5 ÆNDRING AF TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT Kloakforsyningen kan efter vurdering af miljømæssige og tekniske forhold og økonomisk

11 10 betydning for kloakforsyningen give tilladelse til, at en ejendom, der er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, får ophævet sin tilslutningsret og -pligt helt eller delvist og dermed udtræde helt eller delvist af kloakopland. Sager om udtræden af kloakfællesskabet behandles efter spildevandsbekendtgørelsens regler. Reglerne om udtræden er især aktuelle i forbindelse med områder, hvor regnvand frakobles med henblik på nedsivning eller i forbindelse med spildevand fra virksomheder, hvor rensning og afledning kan gennemføres mest hensigtsmæssigt af virksomheden selv. Kloakforsyningen kan give tilladelse til, at en ejendom generhverver sin tilslutningsret og - pligt. 5.1 BIDRAGSFORHOLD VED OPHÆVELSE AF TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT Kommunen kan i særlige tilfælde foretage en hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag eller kræve en økonomisk kompensation ved ophævelse af en ejendoms tilslutningsret og -pligt til et offentligt spildevandsanlæg. Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det tilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes. Ejendomme, der alene udtræder for tag- og overfladevand, kan maksimalt få tilbagebetalt 40% af det tilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes for både overfladevand og spildevand. Tilbagebetalingen er betinget af etablering af alternativ bortskaffelse. Byrådet kan fastsætte nærmere regler angående bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og -pligt. 5.2 BIDRAGSFORHOLD VED GENERHVERVELSE AF TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT. En ejendom, der generhverver tilslutningsret og -pligt til offentligt spildevandsanlæg, pålignes tilslutningsbidrag i henhold til pkt Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de af kloakforsyningen afholdte udgifter i forbindelse med gentilslutningen. Tilslutningsbidraget skal dog mindst udgøre det beløb, som ejendommen eventuelt måtte have fået tilbagebetalt ved frakobling fra det offentlige spildevandsanlæg. KAPITEL 6

12 11 KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB FOR EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Ejendomme i det åbne land, for hvilke byrådet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4 har udstedt påbud om forbedret spildevandsrensning, kan opnå kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Sommerhuse har ikke mulighed for at opnå kontraktligt medlemskab. Tilbudet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg hos helårsejendomme og tilsvarende ejendomme, herunder stuehuse ved landbrugsejendomme. Tilbudet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand. a. Udførelse, drift og vedligeholdelse Kloakforsyningen forestår udførelsen af selve anlægget og afholder omkostningerne hertil. Ved anlægget forstås selve renseløsningen herunder nedsivningsanlæg samt eventuelle ledninger fra bundfældningstank og frem til den valgte renseløsning. Grundejeren forestår udførelsen af øvrige ledninger på egen grund, eventuelle bundfældningstanke mv. og afholder omkostningerne hertil. Ønsker grundejeren et mere omkostningskrævende anlæg end det af byrådet påbudte, må ejeren selv bekoste differencen. Kloakforsyningen forestår drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder omkostningerne hertil, grundejeren leverer og betaler dog elektricitet og vand til anlæggets drift. Kloakforsyningen foretager tømning af bundfældningstank. Grundejeren er forpligtet til at anvende samt at tilse anlægget efter kloakforsyningens instrukser. Grundejeren er ansvarlig for omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes side. Grundejeren er forpligtet til at holde anlægget forsikret. Grundejeren er forpligtet til at give kloakforsyningen - eller den som kloakforsyningen måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang. b. Betaling Grundejeren betaler tilslutningsbidrag, beregnet i henhold til pkt Tilslutningsbidraget forfalder til kontant betaling ved kontraktens indgåelse.

13 12 Ejendommen opkræves vandafledningsbidrag i henhold til pkt. 3.2 fra anlæggets i- brugtagning. c. Ejerforhold mv. Anlægget er, sålænge det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen og tilhører ejeren af ejendommen. Ved etablering af anden spildevandsløsning, hvor anlægget ikke benyttes, fjerner kloakforsyningen vederlagsfrit anlægget, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til kloakforsyningen. Kontrakten tinglyses af kloakforsyningen på ejendommen. d. Kontrakt Den indgåede kontrakt er uopsigelig fra kloakforsyningens side, bortset fra tilfælde, hvor ejendommens spildevandsløsning ændres eller hvor lovgrundlaget ændres. Fra grundejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal grundejeren til kloakforsyningen tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget og som ved opsigelsen ikke er afskrevet. Det betalte tilslutningsbidrag tilbagebetales ikke. Sæby Kommune kan fastsætte nærmere vilkår for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, herunder udarbejde en standardkontrakt. KAPITEL 7 FÆLLES BESTEMMELSER Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Udførelse af ekstra stikledning, omlægning af stikledning eller etablering af ny skelbrønd, der alene udføres efter lodsejerens ønske, betales af lodsejeren. Tilsvarende gælder hvis stikledningens kvalitet betinger en fornyelse. I tilfælde, hvor bygninger er opført på lejet grund, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grundarealet, hvorimod vandafledningsbidrag kan opkræves hos ejerne af bygningerne på lejet areal. I tilfælde, hvor en ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er kloakforsyningen uvedkommende.

14 13 Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag gives i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 10 samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtige ejendom, uden hensyn til om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter på samme måde som forfaldne kommunale ejendomsskatter. Byrådet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Kommunen er berettiget til at fortolke denne vedtægts bestemmelser i spørgsmål, som ikke direkte kan afklares efter vedtægtens bestemmelser. Byrådets afgørelser og vedtagelser efter Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. KAPITEL 8 IKRAFTTRÆDEN Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2001, og samtidig ophæves den tidligere betalingsvedtægt vedtaget i Byrådet den 15. december Vedtaget i Sæby Byråd den 19. december 2000 Folmer Hansen Borgmester Claus Reimann Petersen Kommunaldirektør

15 14

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Fredericia Kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Fredericia Kommune 1 Kapitel 1...3 Vedtægtens område...3 Kapitel 2...4 Kloakforsyningens budget og regnskab...4 Kapitel 3...5 Kloakforsyningens indtægter...5 A. Tilslutningsbidrag...5 B. Vandafledningsbidrag...7 1. Boligenheder...8

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2015 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Vand TAKSTER VAND. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms Kr. inkl. moms. Eksisterende områder: Nye områder:

TAKSTBLAD 2016 Vand TAKSTER VAND. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms Kr. inkl. moms. Eksisterende områder: Nye områder: TAKSTBLAD 2016 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2016 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere