D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1."

Transkript

1 D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard, Aarhus) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Sarah Juno, København) Indledning Denne sag er anlagt ved Retten i Aalborg den 20. marts 2012, hvorfra den ved kendelse af 29. maj 2012 er henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. december 2011, hvorved dele af en lokalplan blev ophævet, herunder en prøvelse af hvorvidt lokalplanens ophævelse af 2 tinglyste servitutter har ekspropriationslignende karakter. Påstande Sagsøgeren, Industriparken 6 ApS, har påstået, at sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet, skal anerkende, at den af Natur- og Miljøklagenævnet trufne afgørelse af 14. december 2011 er ulovlig og ugyldig.

2 - 2 - Subsidiært har Industriparken 6 ApS påstået, at sagen hjemvises til fornyet behandling ved Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Industriparken 6 ApS har siden den 5. februar 2009 været ejer af ejendommen matr. nr. 7 cx, Haverslev By, Haverslev, der er beliggende Industriparken 6. Matr. nr. 7 cx grænser op til ejendommen matr. nr. 7 cv, der er beliggende Industriparken 4, og som siden den 15. april 1994 har været ejet af McDonald s Restaurants Denmark A/S (i det følgende benævnt McDonald s). På den anden side af matr. nr. 7 cv ligger matr. nr. 7 cr, der er beliggende Industriparken 2, og som er ejet af A/S Dansk Shell (i det følgende benævnt Shell). På ejendommen matr. nr. 7 cx har der siden den 26. maj 1994 været tinglyst en servitut, hvorefter der ikke må drives konkurrerende virksomhed til McDonald s. Den 19. maj 1994 gav tidligere Nørager Kommune samtykke til servitutten i henhold til planlovens 42. Ligeledes den 26. maj 1994 blev der tinglyst en deklaration om en købsret for McDonald s til en del af matr. nr. 7 cx. Påtaleberettiget efter deklarationen var den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 7 cv. Sparekassen Himmerland købte matr. nr. 7 cx i I den forbindelse opgav McDonald s sin købsret til matr. nr. 7 cx. I stedet blev der den 23. februar 2006 tinglyst en deklaration om købsret til en del af matr. nr. 7 cr, der tidligere havde været en del af matr. nr. 7 cx. Påtaleberettiget var den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 7 cv. Den 23. marts 2006 blev der på matr. nr. 7 cx tinglyst en servitut, der bl.a. forbød opførelse af bygninger til brug for restaurations- og fastfoodsalg eller hermed direkte konkurrerende virksomhed. Påtaleberettiget var de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 7 cv samt matr. nr. 7 cr. Den 20. februar 2006 gav tidligere Nørager Kommune samtykke til servitutten i henhold til planlovens 42.

3 - 3 - Rebild Byråd vedtog den 16. december 2010 lokalplan nr. 246, der bl.a. omfatter Industriparken nr. 2, 4 og 6. Af lokalplanens 1 fremgår det bl.a., at lokalplanens formål er at fastslå uforenelighed mellem lokalplanen og de i sagen omhandlede tinglyste servitutter, tinglyst henholdsvis den 26. maj 1994 og den 23. marts 2006 på matr. nr. 7 cx, Haverslev by, Haverslev. Endvidere fremgår det af lokalplanens 10, at de omhandlede servitutter efter planlovens 15, stk, 2, nr. 16, ophæves. McDonalds klagede over lokalplanen til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 14. december 2011 traf følgende afgørelse: AFGØRELSE I sag om Rebild Kommunes Lokalplan nr. 246 for et erhvervsområde ved Haverslev Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Natur- og Miljøklagenævnet har givet medhold i klagen over Rebild Kommunes Lokalplan nr. 246, som blev endeligt vedtaget af byrådet den 16. december 2010, således at Lokalplan nr. 246 er partielt ugyldig. Nævnet ophæver lokalplanens 1 for så vidt angår den del af bestemmelsen, der har til formål at fastslå uforenelighed mellem lokalplanen og de tinglyste servitutter: , med allonge, begge lyst på matr. nr. 7 cx Haverslev By, Haverslev, og lokalplanens 10 for så vidt angår ophævelse af de nævnte servitutbestemmelser. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Advokat Peder Sølbech Larsen har på vegne af McDonald s Danmark A/S klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Lokalplan nr. 246, der blev

4 - 4 - endeligt vedtaget af Rebild Byråd den 16. december Offentlig bekendtgørelse om lokalplanvedtagelsen skete den 12. januar I klagen er navnlig gjort gældende, at Rebild Kommune med lokalplanvedtagelsen har udøvet magtfordrejning, idet der sker ophævelse af deklaration til fordel for anden privat virksomheds erhvervsmæssige interesser og uden planlægningsmæssige hensyn, at lokalplanen regulerer uden for rammerne af, hvad der kan reguleres i en lokalplan, og at ophævelsen af deklarationen enten bør ske ved aftale mellem parterne eller ved ekspropriation. Sagens oplysninger Lokalplan nr. 246 omfatter et areal på ca. 7 ha. Arealet ligger ved Haverslev ved motorvejsafkørsel 93 nord for Jyllandsgade og Roldvej. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af et erhvervsområde, der er omfattet af Lokalplan nr Øst for lokalplanområdet ligger motorvejen mellem Århus og Aalborg, og mod syd ligger åbent land. Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af Lokalplan nr Området omfattet af Lokalplan nr. 246 er næsten udbygget og indeholder i dag en McDonald s restaurant, en benzintank, et motel/ selskabslokaler/butik, et bilsalg samt et par boliger. Lokalplan nr. 246 er tilvejebragt bl.a. med henblik på indarbejdelse af de nye detailhandelsregler, der giver mulighed for etablering af butikker med bruttoetageareal op til m 2 for særligt pladskrævende varegrupper. Med lokalplanen er det hensigten at åbne området op for lettere erhverv, detailhandel med butikker med særligt pladskrævende varegrupper og fastfoodrestauranter. Herudover har kommunen med lokalplanen ønsket at ophæve servitutbestemmelser, der er tinglyst på matr.nr. 7cx Haverslev By, Haverslev, om forbud dels mod konkurrerende virksomhed m.v., dels mod opførelse og drift af servicestation m.v. Ifølge lokalplanens 1.1 er planens formål: - at udlægge området til lettere erhverv, som anvist i 3.1, samt at optage de øgede detailhandelsbestemmelser for de særligt pladskrævende varegrupper,

5 at fastslå uforenelighed mellem nærværende lokalplan og de tinglyste servitutter: , med allonge, begge lyst på matr.nr. 7cx Haverslev By, Haverslev, hvorved der kan opnås servitutbortfald, jf. 10, - at fastlægge retningslinjer for områdets udformning, - at forebygge miljøkonflikter virksomhederne imellem, og - at forbedre virksomhedernes harmoniske fremtoning. Efter 3.1 skal lokalplanområdet anvendes til centerformål (som butikker til særligt pladskrævende varegrupper, liberale erhverv, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed), lettere industri, servicevirksomheder eller offentlige formål. Med servicevirksomheder menes f.eks. motel/hotel, fastfoodrestauranter, servicestation, benzinsalg, kiosk og lign. til betjening af vejtrafikken. Forslaget til Lokalplan nr. 246 har været offentligt fremlagt i perioden 8. september 2010 til 3. november 2010, og de påtaleberettigede efter servitutten er underrettet om offentliggørelsen. Indsigelser og bemærkninger, herunder klagers, indkommet i fremlæggelsesperioden har været behandlet af byrådet på møde den 16. december 2010, hvor det blev besluttet at vedtage lokalplanen endeligt. Om forhistorien fremgår det, at Rebild Byråd i 2008 vedtog Lokalplan nr. 208, som regulerer erhvervsområdet Industriparken. Denne lokalplan blev udarbejdet på baggrund af ønske fra tre grundkøbere, der ville etablere forskellige variationer af bilhandel. Formålsbestemmelsen i Lokalplan nr. 208 svarer bortset fra bestemmelsen om at fastslå uforenelighed mellem lokalplan og tinglyste servitutter til formålsbestemmelsen i Lokalplan nr Ifølge 3.1 i Lokalplan nr. 208 kan området anvendes til centerformål (som butikker til særligt pladskrævende varegrupper, liberale erhverv, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed), lettere industri, servicevirksomheder og offentlige formål. Med servicevirksomheder menes f.eks. motel/hotel,

6 - 6 - restaurant, servicestation, kiosk og lign. til betjening af vejtrafikken. I forlængelse af vedtagelsen af Lokalplan nr. 208 opstod der tvivl om, hvorvidt denne lokalplan er tilstrækkeligt juridisk grundlag for ophævelse af de to tinglyste servitutter, som omhandler konkurrencehensyn, og som gælder på grunden, matr.nr. 7cx, Industriparken 6, der ligger lige ud mod motorvejen lige nord for McDonald s. De to servitutter omhandler dels Metax-Olie A/S, som tinglyser et forbud mod konkurrerende virksomhed til McDonald s, dels en deklaration, som forbyder anvendelse til servicestation, ubemandet tankanlæg, dagligvarer, fastfood m.v. konkurrerende virksomhed samt forbud mod at bygge således, at synligheden til Shell og McDonald s på henholdsvis Industriparken 2 og 4 mindskes for trafikanter i sydgående retning. De nuværende ejere af Industriparken 6 ønsker imidlertid bl.a. at bygge to fastfoodrestauranter på grunden, hvorfor servitutterne ønskes ophævet. Rebild Kommune, Økonomiudvalget, besluttede på møde i marts 2010, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området for at sikre, at området vil kunne udvikles uden de ovennævnte hindringer. Lokalplanen skulle samtidig bringe lokalplanlægningen i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 bl.a. for så vidt angår størrelsen på butikker. Med vedtagelsen af Lokalplan nr. 246 ophæves Lokalplan nr. 208 for det område, der er omfattet af Lokalplan nr I klagen er det bl.a. oplyst om baggrunden for deklarationen, at det pågældende industriområde ved Haverslev ud til Nordjyske Motorvej for en stor dels vedkommende blev muliggjort ved McDonald s indsats. Således var McDonald s en af pionererne i området og har båret den økonomiske byrde herved, både ved etablering af området og ved den gradvise opbygning af tilgangen af kunder til området. Den nuværende deklaration mod konkurrerende virksomhed har afløst en tidligere forkøbsret. McDonald s gav afkald på ejerskab af matr.nr. 7cx for at støtte kommunens ønske om en udvikling af området, men med det udtrykkelige forbehold, at man ikke

7 - 7 - ønskede konkurrence fra netop denne matrikel på grund af den eksponerede beliggenhed ud til motorvejen. Dette forhold kom således til udtryk i den aktuelle deklaration. Der er for klager ingen tvivl om, at etableringen af en konkurrerende fastfood-virksomhed i første række ud mod motorvejen vil betyde en større omsætningsnedgang for McDonald s, end hvis konkurrerende virksomhed blev etableret på en anden matrikel, hvilket er baggrunden for, at konkurrenten har formået Rebild Kommune til at sigte mod netop denne matrikel ellers ville problemstillingen slet ikke være opstået. McDonald s har som alternativ til ejendomsret fået tinglyst den aktuelle deklaration efter udtrykkelig aftale med kommunen og på dennes initiativ og ud fra et helt legitimt ønske om at sikre den investering, man har foretaget i området. Det bemærkes, at intet forhindrer kommunen i at udlægge resten af industriområdet i Haverslev til fastfood. McDonald s hverken kunne eller ville have indsigelser herimod. Kommunen vælger imidlertid at ophæve en deklaration på netop den matrikel, som ligger bedst ud mod motorvejen. Dette rejser spørgsmålet, om kommunen kan gå en anden privat virksomheds ærinde ved lokalplanlægning. Den, der ønsker at etablere en virksomhed, der er uforenelig med deklarationen, må efter klagers opfattelse være henvist til enten at betale for ophævelse heraf eller etablere sig på en anden grund i området. Som klager vurderer sagen, er der med kommunens ønske om at tilgodese en anden privat virksomhed på bekostning af McDonald s tale om magtfordrejning. Det gøres videre gældende, at kommunen aftaleretligt er forpligtet af deklarationen. Der er ingen tvivl om, at denne er tilvejebragt ved forhandlinger med den del af Rebild Kommune, der dengang hed Nørager Kommune, som særdeles aktiv part, der da også har tiltrådt deklarationen. Det påpeges, at såvel medlemmer af teknik- og miljøudvalget som økonomiudvalget ikke ville tiltræde lokalplanen, da den var i strid med aftale indgået med kommunen, og det gøres gældende, at kommunen ikke alene varetager hensyn, som er irrelevante for en kommune, men også gør det i strid med en klar aftale, hvilket klager finder i endnu højere grad understreger magtfordrejningen.

8 - 8 - Herudover påpeges det, at en udtalelse fra advokat Jesper Hedegaard der repræsenterer den virksomhed (City Byg), som ønsker deklarationen ophævet indsendt til kommunen efter indsigelsesperiodens udløb og indeholdende en imødegåelse af klagers indsigelse mod lokalplanforslaget, aldrig har været forelagt hverken klager eller klagers klient. Eftersom det af referat fra møde den 8. december 2010 i kommunens Økonomiudvalg fremgår, at udtalelsen er indgået i sagens behandling (og endda med tilføjelse om, at brevet modsiger/afviser McDonald s indsigelse), må det efter klagers opfattelse konstateres, at den private virksomhed, der tilgodeses ved lokalplanen, tilsyneladende uden skelen til indsigelsesfrist og partshøring tillægges større juridisk indsigt og habilitet end klager. Det bemærkes endvidere, at spørgsmålet om, hvorledes der kunne etableres en løsning på City Bygs ønske om at få fjernet McDonald s deklarationer, tilsyneladende har været drøftet på et møde mellem City Byg og Rebild Kommune allerede den 18. juni Det understreges, at en kommune kan ophæve en deklaration ved en lokalplan, men kun inden for visse rammer. Essentielt er, om man kan omgå en ekspropriation af en deklaration ved at ophæve den ved en lokalplan. Dette må efter klagers opfattelse besvares benægtende, da deklarationer ellers er (ofte) dyrt købte rettigheder, der kan ophæves uden erstatning, hvilket selvsagt vil kunne føre til helt urimelige retsstillinger for de påtaleberettigede. Til støtte for synspunktet henviser klager til den såkaldte Gedved-sag. (Gedved-sagen omhandlede en servitut fra 1919, der forbød bebyggelse nærmere end 200 m fra en villa. En byplanvedtægt fra 1974 udlagde det samme område til åben og lav boligbebyggelse. Landsretten fandt det overvejende betænkeligt, at byplanlovens 10, stk. 2, med den klarhed, som må kræves ved erstatningsfrie reguleringer, hjemler bortfald af servitutter, alene fordi disse er i strid med byplanvedtægtens formål eller hensigt. Servitutten blev senere eksproprieret mod erstatning.) Kommunens bemærkninger Rebild Kommune har i anledning af klagen oplyst om baggrunden for lokalplanlægningen ved Haverslev og har bl.a. anført, at Lokalplan nr. 208 for det aktuelle område og senere Lokalplan nr. 220 for naboområdet blev tilvejebragt for at indarbejde de

9 - 9 - nye detailhandelsregler fra 2002 på samme måde som Lokalplan nr. 246 er udarbejdet efter en ændring af planloven, hvor der åbnes op for butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til m 2. Alle arealer inden for lokalplanerne 208/246 er i privat eje. Hele området omfattet af Lokalplan nr. 220 ejes af to lokale landmænd, der ikke ønsker at sælge uanset pris, hvorfor kommunen har indledt en ekspropriationssag for at kunne overtage arealet. Derfor var der ikke på ansøgningstidspunktet (og stadig ikke) andre muligheder for at etablere sig i området på trods af plangrundlaget. Byrådet har ikke ønsket at udlægge området nord for Lokalplan nr. 246 til detailhandel for ikke-særligt pladskrævende varegrupper eller fastfood, bl.a. fordi det anses for dårlig planlægningsskik at sprede ting over et stort areal, hvis det kan lade sig gøre at lægge tingene samlet, hvor man kan gå eller cykle mellem de forskellige anvendelser i stedet for at køre i bil. Kommunen skal ved hver kommuneplanrevision og hver rammeudvidelse redegøre over for Miljøcenter Århus for det hidtidige arealforbrug og restrummelighed. Staten ønsker, at der er et rimeligt forhold mellem det ibrugtagne areal i den forrige planperiode i forhold til nyudlæg. Derudover anses det for god planlægningsskik, at også industriområderne optræder med et sammenhængende gadeforløb, hvor der ikke er huller i rækken. Inden for Lokalplan nr. 246 er nabogrunden til McDonald s den eneste ubebyggede og ubenyttede grund. Det er byrådets holdning, at dette skyldes de tinglyste deklarationer, som begrænser anvendelsen af arealet, hvorfor det besluttedes at få dem ophævet. Alt dette gøres dels for at skabe et stærkere center og dels for at opfylde målene i Kommuneplan 2009, hvoraf fremgår, at det er målet, at udbygningen med mere erhverv i Haverslev vil medføre større efterspørgsel efter boliger og byggegrunde i byen, og dermed have positiv afsmittende effekt på byens samlede udvikling. Byrådet skal i henhold til planlovens 12 arbejde for kommuneplanens gennemførelse, og byrådet ønsker, at der SKAL være mulighed for at etablere fastfoodrestauranter m.v. Lokalplan nr. 208 afklarer ikke byrådets hensigt tilstrækkeligt, og forvaltningen valgte derfor at forelægge problemstillingen politisk. Økonomiudvalget vedtog den 17. marts 2010, at forvaltningen skulle igangsætte et lokalplanarbejde,

10 der sigter imod at ophæve deklarationerne. Kommunen havde tidligere solgt to grunde til to bilforhandlere, og sammen med den, der allerede lå der, ville man kunne lave et centrum for bilhandel, som skulle kunne trække kunder fra Aalborg, Randers og længere væk i området nord for Lokalplan nr Dertil ønskede byrådet, at det skulle være muligt, at Shell, McDonald s, Gaveboden og Tulip Pølsevognen kunne suppleres med yderligere en part i samme liga, som kunne udgøre et transportcenter til betjening af pendlere, rejsende langs motorvejen, besøgende hos bilforhandlerne samt befolkningen i og ved Haverslev. Rebild Kommune har efter udkastets udarbejdelse og byrådets godkendelse fremlagt lokalplanforslaget i offentlig høring i 8 uger, hvor de påtaleberettigede er behørigt underrettet ved offentliggørelsen. I offentlighedsfasen indkom to indsigelser, som i de politiske dagsordener refereres i sine hovedpunkter og forvaltningens bemærkninger hertil. Efter indsigelsesfristens ophør er der kommet et brev fra Interlex (City Byg s advokat). Byrådet har i andre plansager udtrykkeligt ønsket at blive orienteret om sagens forløb mellem offentlighedsfasens ophør og den politiske behandling, som f.eks. møder, breve m.v. Derfor er brevet fra Interlex blot vedlagt dagsordenen til orientering. Som nævnt har det været byrådets holdning, at forvaltningen skal søge deklarationerne aflyst. Af 12 i Lokalplan nr. 208 fremgår det, at private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen, jf. planlovens 18. Men det er ikke tilstrækkeligt klart, om byrådet mener, at der skal kunne etableres fastfoodrestauranter m.v. på grunden eller ej, idet byrådet ikke specifikt er blevet konfronteret med problemstillingen, hvorfor der ikke kan ske et automatisk servitutbortfald. Derfor anvendes planlovens 15, stk. 2, nr. 16. I nærværende tilfælde handler det om to deklarationer: , hvorefter der ikke må drives konkurrerende virksomhed til McDonald s familierestaurant. Ejeren af 7cv er påtaleberettiget med allonge. Servitutten omhandler i 1 et forbud imod servicestationer, dagligvarer, restauranter og fastfood m.v., ifølge 2 skal bebyggelse overholde lokalplan 2.9 og have

11 byggetilladelse, og ifølge 3 må der ikke opføres bygninger m.v., der skygger for udsigten til Shell og McDonald s. Ejerne af 7cr og 7cv er påtaleberettigede. Da begge servitutters indhold omhandler forhold (arealets anvendelse), der kan optages bestemmelser om i en lokalplan, kræves der, jf. planlovens 42, samtykke fra kommunen, hvilket Nørager Kommune gav. Nørager Kommune indgår i nuværende Rebild Kommune, som har overtaget arv og gæld fra de gamle kommuner. Meget er således uændret, men det står ethvert byråd frit for at ændre tidligere beslutninger, så længe der lovgivningsmæssigt er hjemmel til ændringen, og Rebild Kommune mener, at der er hjemmel til ændringen i planlovens 15, stk. 2, nr. 16. I klagen til Natur- og Miljøklagenævnet er det gjort gældende fra McDonald s side, at Rebild Kommune har gjort sig skyldig i magtfordrejning, idet kommunen skulle have haft til hensigt at varetage én virksomheds interesser frem for en andens. Kommunen håber, at det af udtalelsen tydeligt fremgår, at kommunen kun har lagt planlægningsmæssige hensyn til grund for beslutningerne. At City Byg tidligere har haft kontakt med McDonald s for indgåelse af en frivillig aftale om ophævelse af servitutten har indgået som en serviceoplysning, idet en frivillig aftale om ophævelse ville halvere formålet med den nye Lokalplan nr McDonald s har ved flere lejligheder påpeget, at det har været urimeligt dyrt for dem at starte virksomheden op. Udover tinglysningsafgiften på deklarationen kan Rebild Kommune ikke se, at det har været dyrere at starte op i Haverslev end andre steder. Uanset hvor man starter en ny virksomhed, må man påregne en mindre omsætning i en opstartsfase. Rebild Kommune er i hvert fald ikke bekendt med, at Nørager Kommune skulle have forlangt ekstra betaling for grunden eller lignende. Supplerende bemærkninger Advokat Jesper Hedegaard har for City Byg redegjort for sit syn på sagen. Det bestrides bl.a., at kommunen skulle have inddraget konkurrencemæssige hensyn, idet der blot er sket lokalplanlægning i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, hvis vedtagelse ikke har givet anledning til problemer.

12 Netop ved vedtagelse af kommuneplanen er der gjort op med de muligheder, der vil være for at etablere virksomheder som ønsket af City Byg i og omkring Haverslev. Dette vil alene kunne ske ude langs motorvejen. En sådan beslutning er ikke inddragelse af konkurrencemæssige hensyn, men ene og alene udtryk for et planlægningsmæssigt fuldt legalt hensyn. Med hensyn til klagers bemærkninger omkring en civilretlig aftale med den tidligere Nørager Kommune henvises til, at rækkevidden af denne aftale er et privatretligt anliggende mellem McDonald s og Nørager (nu Rebild) Kommune. Advokat Jesper Hedegaard mener i øvrigt, at det har formodningen imod sig, at der skulle foreligge en udtrykkelig aftale mellem McDonald s og kommunen, ligesom det ville være utopi af tro, at en kommune skulle eller kunne indgå en tidsubegrænset aftale om hindring af den fri konkurrence med det resultat, at McDonald s kan/vil opnå et monopol. McDonald s kunne have opretholdt sine forkøbsrettigheder for herved selv at sikre, hvad der skete på ejendommen, idet McDonald s blot kunne have udnyttet forkøbsretten og erhvervet ejendommen og dermed selv have valgt anvendelsen. Fra McDonald s side har man således valgt hverken at sikre sig en aftale med klare vilkår eller sikre sig mulighed for at kunne erhverve ejendommen. Advokat Peder Sølbech Larsen har på vegne af McDonald s i sine afsluttende bemærkninger bl.a. fastholdt, at formålet med Lokalplan nr. 246 ene og alene har været at tækkes City Byg s ønske om at fortrænge en anden virksomheds rettigheder. Der er ingen planmæssig begrundelse for, at en konkurrent ikke kunne henvises til en anden grund. De rettigheder, som McDonald s har over nabogrundene, ses således under de foreliggende omstændigheder ikke at kunne fortrænges ved andet end ekspropriation, når det alene sker for at varetage en anden virksomheds rent private interesser, og intet planlægningsmæssigt perspektiv har. Der er tale om et rent erhvervsmæssigt anliggende mellem to ligeværdige erhvervsvirksomheder. Den ene vil have en rettighed, som den anden har betalt for. Konkurrence skal være velkommen på alle andre grunde i Industriparken, og hvis man absolut ønsker at placere sig på nabogrunden, vil McDonald s naturligvis gerne drøfte, hvad der skal betales herfor.

13 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Anne-Marie Rasmussen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul Søgaard, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Kommunernes lokalplankompetence fremgår af planlovens 13, stk. 1, der fastslår en ret for kommunalbestyrelsen til at tilvejebringe en lokalplan inden for rammerne af den overordnede planlægning. Kommunen kan således til enhver tid beslutte at tilvejebringe planforslag og ændringsforslag i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat i planlovens kapitel 6, når der er den nødvendige planlægningsmæssige begrundelse herfor. Der er ikke i sagen stillet spørgsmålstegn ved, om tilvejebringelsen af Lokalplan nr. 246 er sket i overensstemmelse med de procedurer, som fremgår af kapitel 6. Det spørgsmål, som rejses i sagen, er, om Rebild Kommune med vedtagelsen af lokalplanen har varetaget usaglige hensyn, og om lokalplanen regulerer uden for rammerne af, hvad der kan reguleres i en lokalplan. Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, kan der i en lokalplan optages bestemmelser om ophør af gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af 18, der handler om de varige retsvirkninger af en lokalplan. Bestemmelsen finder således alene anvendelse for tilstandsservitutter. Bestemmelser i en lokalplan herunder om bortfald af tilstandsservitutter skal som andre afgørelser efter planloven være begrundet i saglige, planlægningsmæssige hensyn. Det ligger helt klart efter forvaltningsretlig teori og praksis, at der ikke med afgørelser efter planloven kan varetages rene økonomiske interesser, hvad enten disse er af privat- eller kommunaløkonomisk art. Rebild Kommunes ønske om at tilvejebringe en ny lokalplan, hvori er indarbejdet de udvidede detailhandelsbestemmelser, der giver mulighed for etablering af butikker op til m 2 for særligt

14 pladskrævende varegrupper, er et lovligt planlægningsmæssigt formål, som kommunen har kunnet lokalplanlægge for. Også muligheden for etablering af yderligere fastfoodrestauranter i den hensigt at styrke Haverslev-området har planlægningsmæssig relevans og er ikke i sig selv et usagligt formål. Lokalplan nr. 246 angiver i 1.1 som et formål at fastslå uforenelighed mellem lokalplanen og de tinglyste servitutter fra 1994 og 2006, hvorefter der på matr.nr. 7cr og 7cx ingensinde må drives nogen med McDonald s Familie-restaurant konkurrerende virksomhed, og hvorefter der på matr.nr. 7cx ikke må opføres og drives servicestation eller ubemandet tankanlæg for salg af motorbrændstof, dagligvarer, fastfood m.v., ligesom der heller ikke må opføres bygninger til brug for dagligvarehandel eller restaurations- og fastfoodsalg eller hermed direkte konkurrerende virksomhed. Det er i lokalplanens 10 fastsat, at servitutbestemmelsen tinglyst 26. maj 1994 ophæves i sin helhed på matr.nr. 7cx, og at 1 i dokumentet lyst den 23. marts 2006 ophæves, dog ikke for så vidt angår forbud mod dagligvarehandel. Ophævelse af servitutter efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, er som altovervejende hovedregel erstatningsfri reguleringer. Det er dog et spørgsmål, om servitutter med væsentlig værdimæssig betydning uden videre kan ophæves med deraf følgende tab, eller om indgrebet må udløse erstatning. Ved vurderingen af, om indgrebet har ekspropriationslignende karakter, må der bl.a. lægges vægt på, om indgrebet rammer uforholdsmæssigt hårdt. Oprettelsen i sin tid af en konkurrenceklausul, som skulle forhindre etablering af med Shell og McDonald s konkurrerende virksomhed på nabomatriklen, må ses som kommunens betaling for den udvikling af Haverslev-området, som de to virksomheder havde bidraget til. Selv om det næppe vil kunne forventes, at den omhandlede ejendom i al fremtid vil skulle friholdes for til McDonald s konkurrerende virksomhed, må tidsperspektivet tillægges en vis betydning. Den senest tinglyste servitut blev stiftet i 2006 i forbindelse med, at McDonald s efter forudgående drøftelse med og ifølge McDonald s advokat på initiativ fra Nørager Kommune gav afkald på sin

15 forkøbsret til grunden en forkøbsret, som ligeledes var etableret af konkurrencemæssige hensyn. Den formodede køber var dengang Sparekassen Himmerland. Formodningen taler for, at McDonald s ville have opretholdt eller udnyttet sin forkøbsret, dersom det havde kunnet påregnes, at kommunen få år efter ville søge servitutten ophævet ved udarbejdelse af en lokalplan, der har som et hovedformål at fastslå formålsuforenelighed mellem lokalplanen og de tinglyste servitutter i den udtrykkelige hensigt at give adgang til etablering af fastfoodrestauranter. Som allerede nævnt er det en vigtig forvaltningsretlig grundsætning, at en afgørelse ikke må være båret af usaglige hensyn der må ikke foreligge magtfordrejning. Det er også i almindelighed uden videre klart, at varetagelsen af private herunder privatøkonomiske interesser falder uden for kredsen af saglige hensyn. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at Rebild Kommune udover at forfølge det lovlige, planlægningsmæssige formål at ville indarbejde de udvidede detailhandelsbestemmelser i den ny lokalplan og give flere anvendelsesmuligheder med formålet om at skabe uforenelighed mellem lokalplanen og de tinglyste servitutter og med vedtagelsen af bestemmelsen i 10 om ophør af servitutter, der må anses for at være af væsentlig værdimæssig betydning, har foretaget et indgreb af ekspropriationslignende karakter i forhold til McDonald s. Natur- og Miljøklagenævnet giver på den baggrund medhold i klagen over den af Rebild Byråd den 16. december 2010 endeligt vedtagne Lokalplan nr. 246, der kendes partielt ugyldig. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver hermed lokalplanens 1 for så vidt angår den del af bestemmelsen, der har til formål at fastslå uforenelighed mellem lokalplanen og de tinglyste servitutter: , med allonge, begge lyst på matr.nr. 7 cx Haverslev By, Haverslev, og lokalplanens 10 for så vidt angår ophævelse af de nævnte servitutbestemmelser. Lokalplan nr. 246 må herudover stå ved magt.

16 Forklaringer Robert Madsen har bl.a. forklaret, at han er direktør i selskabet Industriparken 6 ApS. Han er uddannet finansøkonom og statsautoriseret ejendomsmægler. Interessen for købet af ejendommen Industriparken 6 opstod ved, at han så et til salg skilt ved motorvejen. Han rettede henvendelse til Sparekassen Himmerland, som dengang var ejer af ejendommen, og Industriparken 6 ApS indgik efterfølgende aftale med banken om køb af ejendommen. Det var meningen, at der på ejendommen skulle opføres et bilhus og to restauranter, nemlig Sunset Boulevard og BurgerKing. Da selskabet købte ejendommen i 2009, var han bekendt med tinglyste deklarationer. Han var dog samtidig bekendt med lokalplan 208, som efter hans opfattelse fortrængte deklarationerne. Kort tid efter, at selskabet havde overtaget ejendommen, sendte selskabet et byggeandragende til kommunen. Det kan godt passe, at byggeandragendet blev sendt til kommunen i midten af Han var efterfølgende i dialog med kommunens sagsbehandler. Kommunen oplyste, at det var nødvendigt at kigge nærmere på de omhandlede servitutter. Procedure Industriparken 6 ApS har gjort gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. december 2011 er usaglig og udtryk for magtfordrejning. Rebild Kommune havde den fornødne hjemmel til at vedtage lokalplan 246, hvorved de omhandlede servitutter blev ophævet. Denne regulering er efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, erstatningsfri, idet der ikke foreligger sådanne helt særlige omstændigheder, der medfører, at reguleringen skal betragtes som et ekspropriationslignende indgreb. Natur- og Miljøklagenævnet har ved at ophæve de omhandlede bestemmelser i lokalplanen tilgodeset McDonald s og Shells privatøkonomiske interesser, hvilket er et usagligt hensyn. Natur- og Miljøklagenævnet har endvidere lagt vægt på udokumenterede forhold.

17 Nævnet har således bl.a. lagt til grund, at oprettelsen i sin tid af en konkurrenceklausul må ses som kommunens betaling for den udvikling af Haverslev-området, som McDonald s havde bidraget til. Nævnet har dog ikke nærmere begrundet hvilken udvikling, McDonald s skulle have bidraget til, og det forhold, at en virksomhed etablerer sig først i et område, kan ikke medføre hverken en tidsubegrænset eller tidsbegrænset konkurrencemæssig beskyttelse af denne virksomhed. Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet lagt vægt på det tidsmæssige perspektiv i sagen. Nævnet har dog hverken begrundet eller uddybet dette forhold nærmere. Det bemærkes hertil, at den konkurrencemæssige beskyttelse af McDonald s allerede opstod i 1994, hvor der blev tinglyst en konkurrenceklausul samt en købsret til den omhandlede ejendom. Natur- og Miljøklagenævnet har dog ikke nærmere redegjort for, hvorvidt beskyttelsen fra 1994 er tillagt betydning. Herudover har Natur- og Miljøklagenævnet tillagt det betydning, at Nørager Kommune havde godkendt deklarationen efter planlovens 42. En godkendelse efter planlovens 42 kan imidlertid ikke anses som et tilsagn om at tillægge en privat virksomhed en tidsubegrænset konkurrencemæssig beskyttelse, og McDonald s er ikke herved blevet garanteret, at kommunen ikke efterfølgende vedtager en lokalplan, der er i strid med den godkendte deklaration. At tilgodese en virksomheds privatøkonomiske interesser kan aldrig i sig selv blive et sagligt hensyn, jf. herved Højesterets afgørelse af 21. oktober 2008, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009, side 188. Endelig fremgår det af afgørelsen, at Natur- og Miljøklagenævnet har formodet, at McDonald s ville have opretholdt eller udnyttet sin forkøbsret, dersom det havde kunnet påregnes, at kommunen efter få år ville søge servitutten ophævet ved en lokalplan. Heller ikke dette er på nogen måde forsøgt dokumenteret. Ophævelsen af lokalplanens 1 og 10 er herefter ulovlig og ugyldig, idet afgørelsen herom er udtryk for magtfordrejning. Til støtte for den subsidiære påstand har Industriparken 6 ApS gjort gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er uklar og upræcis. Natur- og Miljøklagenævnet anfører i

18 afgørelsen, at det næppe vil kunne forventes, at den omhandlede ejendom i al fremtid vil skulle friholdes for konkurrerende virksomhed til McDonald s. Natur- og Miljøklagenævnet forholder sig således ikke konkret til, hvornår denne beskyttelse ophører. For at få dette afklaret, er Industriparken 6 ApS nødsaget til at foranledige Rebild kommune til at vedtage en ny lokalplan, som herefter igen kan påklages af McDonald s. Da dette ikke er en realistisk mulighed, gives der herved McDonald s en tidsubegrænset konkurrencemæssig beskyttelse, og Rebild Kommunes råderum over ejendommen er fastlåst som følge af afgørelsens uklarhed. Natur- og Miljøklagenævnet har gjort gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. december 2011 er lovlig og gyldig. Ophævelse af en servitut efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, er som altovervejende hovedregel en erstatningsfri regulering. Dog kan indgrebet få ekspropriationslignende karakter, såfremt der er tale om en servitut med en væsentlig værdimæssig betydning, og såfremt indgrebet rammer uforholdsmæssigt hårdt. For at vurdere hvorvidt et indgreb er af ekspropriationslignende karakter, skal der foretages en samlet vurdering af navnlig 4 kriterier. Det skal således vurderes, hvorvidt der er tale om overførsel af en ret eller rettighed, om indgrebet rammer generelt eller konkret, hvilken begrundelse indgrebet har, herunder om der ligger væsentlige samfundsmæssige hensyn bag indgrebet, og endelig hvor intensivt indgrebet rammer. En sådan metode ses anvendt i retspraksis, jf. herved Højesterets afgørelse af 28. februar 2006, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side I vurderingen af, hvorvidt der er tale om et ekspropriationslignende indgreb har Natur- og Miljøklagenævnet med rette lagt vægt på det tidsmæssige perspektiv omkring stiftelsen og tinglysningen af servitutten i Servitutten blev tinglyst den 23. marts 2006, og forud for tinglysningen opgav McDonald s sin forkøbsret til Industriparken 6 ApS ejendom. I tilknytning til tinglysningen af servitutten i 2006 blev McDonald s køberetsareal flyttet fra Industriparken 6 ApS ejendom til ejendommen matr. nr. 7 cr, der tilhører Shell. I forbindelse med, at McDonald s opgav sin forkøbsret til Industriparken 6 ApS ejendom, blev der således tinglyst dels en ny forkøbsret på naboejendommen til McDonald s ejendom og dels en

19 servitut på Industriparken 6 ApS ejendom indeholdende en konkurrenceklausul. Det må herefter formodes, at McDonald s ville have opretholdt eller udnyttet sin forkøbsret til Industriparken 6 ApS ejendom, hvis McDonald s havde kunnet påregne, at kommunen få år efter disse tiltag ville søge servitutten ophævet ved at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny lokalplan med bl.a. den udtrykkelige hensigt at give adgang til etablering af fastfoodrestauranter. Det er utvivlsomt, at forkøbsretten er af væsentlig økonomisk betydning for McDonald s. Natur- og Miljøklagenævnet har endvidere med rette lagt vægt på, at oprettelsen i sin tid af en konkurrenceklausul må ses i sammenhæng med det faktum, at McDonald s var en af de først etablerede virksomheder i området, og at tidligere Nørager Kommune gav sit samtykke til såvel servitutten fra 1994 og servitutten fra 2006, jf. planlovens 42. Natur- og Miljøklagenævnet har således foretaget en korrekt prøvelse af Rebild Kommunes vedtagelse af lokalplan 246 som klageinstans efter planlovens 58. Da Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ikke er usaglig og udtryk for magtfordrejning, skal Natur- og Miljøklagenævnet frifindes. For så vidt angår Industriparken 6 ApS subsidiære påstand, har Natur- og Miljøklagenævnet gjort gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ikke lider af sådanne mangler, at der er grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling ved Natur- og Miljøklagenævnet.Det bemærkes endvidere, at afgørelsen ikke fastlåser kommunens handlemuligheder i forhold til den omhandlede ejendom. Afgørelsen fastslår blot, at såfremt kommunen på nuværende tidspunkt ønsker at ophæve de omhandlede servitutter, er der tale om indgreb af ekspropriationslignende karakter, hvorefter reguleringen i henhold til planlovens 15, stk. 2, nr. 16, ikke er erstatningsfri. Landsrettens begrundelse og resultat Det er ubestridt, at Rebild Kommunes ønske om at tilvejebringe en ny lokalplan, hvorved der bl.a. gives mulighed for etablering af yderligere fastfoodrestauranter i den hensigt at styrke

20 Haverslev-området, har planlægningsmæssig relevans, og at dette ikke i sig selv er et usagligt formål. En lokalplans ophævelse af en tilstandsservitut efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, er en erstatningsfri regulering, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, således at ophævelsen får karakter af ekspropriation. Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om et indgreb af ekspropriationslignende karakter, skal der bl.a. lægges vægt på, hvilken vægt eller intensitet indgrebet har i forhold til McDonald s. Det lægges i den forbindelse til grund, at de omhandlede konkurrenceklausuler lyst på matr. nr. 7 cx, der er naboejendom til McDonald s og beliggende direkte ud til en motorvej, udgør en væsentlig økonomisk værdi for McDonald s. Senest i 2006 sikrede McDonald s sin økonomiske interesse i, at der ikke blev opført konkurrerende virksomhed på naboejendommen, som McDonald s indtil da havde haft forkøbsret til, ved at få tinglyst en konkurrenceklausul på ejendommen. Denne deklaration var tiltrådt af kommunen i henhold til planlovens 42. Landsretten finder på den baggrund, at tidsperspektivet må tillægges en vis betydning i vurderingen af, hvorvidt der er tale om et indgreb af ekspropriationslignende karakter. Landsretten finder endvidere, at det i lyset af tidsperspektivet må formodes, at McDonald s ville have opretholdt eller udnyttet sin forkøbsret, hvis selskabet havde kunnet påregne, at kommunen få år efter ville søge servitutten ophævet ved udarbejdelse af en lokalplan, hvis hovedformål var at fastslå formålsuforenelighed mellem lokalplanen og de tinglyste servitutter i den udtrykkelige hensigt at give adgang til etablering af fastfoodrestauranter. Efter en samlet vurdering af disse forhold finder landsretten, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at Rebild Kommune ved ophævelsen i lokalplan 246 af de to omhandlede servitutter, tinglyst henholdsvis den 26. maj 1994 og den 23. marts 2006 på matr. nr. 7 cx, har foretaget et indgreb af ekspropriationslignende karakter i forhold til McDonald s.

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune.

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/147-0043 inv Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Afgørelse i sagen om den tidligere Præstø Kommunes tilvejebringelse af en lokalplanbestemmelse om ophør af 2 servitutter

Afgørelse i sagen om den tidligere Præstø Kommunes tilvejebringelse af en lokalplanbestemmelse om ophør af 2 servitutter NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. februar 2007 NKN-33-00323 mje Afgørelse i sagen om den tidligere

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse.

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 26. januar 2009 41159-002 AK/jk 000001 ABEL & SKOVGÅRD LARSEN Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 1. Problemstilling Reitan Ejendomsudvikling A/S (

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk)

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) København~28.juni2013 Tue Trier Bing Advokatfuldmægtig T +45 72 27 35 87 ttb@bechbruun.com Sagspr. 049201-0003

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere