Retten på Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten på Frederiksberg"

Transkript

1 Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. november 2015 i sag nr. BS J-2076/2014: A Lindehaven Valby mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Som Biintervenient B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 8. oktober 2014, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. april 2014 om ekspropriation af en del af sagsøgerens ejendom er ugyldig. Sagsøgeren, A har nedlagt påstand om, at sagsøgte skal tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 8. april 2014 i sag NMK er ugyldig og således skal ophæves. Sagsøgte, Miljø- og Naturklagenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Sagsøgeren har siden 2008 været ejer af den ejendom, om hvilken der er truffet afgørelse om ekspropriation af m2. I oktober 2005 vedtog Byrådet i B boldbane og multihus ved. Lokalplan nr. 176 om Det fremgår af redegørelsen til lokalplanen blandt andet, at baggrunden for lokalplanen var Byrådets ønske om at forbedre og udvide de eksisterende idrætsfaciliteter til. Af protokol fra møde i Byrådet den 8. december 2008 fremgår blandt andet, at B ønskede at overtage dels det område på m2, der var udlagt i medfør af lokalplan 176 til boldbaner, idrætsanlæg mv., dels et område til vejanlæg fra bag om matr. nr. 8b på ca. 622 m2.

2 Side 2/10 Det fremgår endvidere, at sælger (sagsøgeren) havde forlangt 1 mio. kr. for arealet på ca m2, svarende til 95 kr. pr. m2, og at en sådan pris syntes rimelig. Det fremgår endelig, at forvaltningen ville søge at få arealet på ca. 622 m2 til anlæg af vejadgang mod nord med i handlen, der forventedes at kunne gennemføres for en samlet pris på 1,1 mio. kr. Det indstilledes, at Byrådet skulle træffe beslutning om ekspropriation, dersom frivillig aftale ikke kunne opnås, og at arealerne skulle søges erhvervet for en pris på max. 1,1 mio. kr. Det fremgår, at indstillingen blev tiltrådt af Byrådet. B udfærdigede udkast til købsaftale, hvoraf fremgår, at købsprisen var 100 kr. pr. m2. Af protokol fra møde i Byrådet den 8. juni 2009 fremgår blandt andet, at det var forvaltningens vurdering, at der burde genoptages forhandling med ejeren af ejendommen med henblik på at erhverve jorden. Om økonomi er det anført, at der var afsat 1 mio. kr. til etablering af boldbanen i, og at de samlede udgifter ville beløbe sig til minimum 2,1 mio. kr., og at finansieringen af de manglende 1,1 mio. kr. kunne foretages fra budgetramme folkeskoler. Den 5. maj 2010 blev der afholdt åstedsforretning, og Landinspektøren fremkom med sin indstilling den 9. juli Byrådet besluttede den 14. marts 2011 at fremme ekspropriationen. Beslutningen blev ved skrivelse af 5. april 2011 meddelt sagsøgeren med klagevejledning. Den 4. maj 2011 blev beslutningen om ekspropriation påklaget til Natur-og Miljøklagenævnet. Den 18. august 2011 fremkom til sagsøgerens klage. B med sine bemærkninger Ved afgørelse af 12. september 2013 ophævede Miljø- og Naturklagenævnet B afgørelse om ekspropriation. Miljø- og Naturklagenævnet fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger, at beslutningen var lovlig og tidsmæssig aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation. Miljø- og Naturklagenævnet fandt endvidere, at nødvendigheskravet var opfyldt. Det fremgår herefter af afgørelsen: "... Ud over at prøve det retlige grundlag for ekspropriationen, skal Natur- og

3 Side 3/10 Miljøklagenævnet ifølge planlovens 58, stk. 1, nr. 2, også prøve det kommunale skøn, det vil sige om ekspropriationen er rimelig i den konkrete situation. Selv om kommunen har vedtaget en lokalplan med det formål at etablere en ny boldbane, er det ikke dermed givet, at dette skal ske ved et tvangsmæssigt indgreb. Der skal således tages stilling til, om den almene interesse, der er knyttet til det foreliggende projekt, er så tungtvejende, at ejerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet bør vige herfor. Nævnet skal således tage stilling til, om behovet for en ekstra boldbane i er så tungtvejende, at et så væsentligt indgreb som ekspropriation er rimeligt i den konkrete situation. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at behovet for en ekstra boldbane i på nuværende tidspunkt ikke er så tungtvejende, at ejerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet bør vige herfor. Nævnet lægger vægt på, at der er tale om en landsby med 345 indbyggere og en meget lille kreds af brugere til fodboldbanerne. Endvidere har landsbyen allerede en fodboldbane til rådighed i tilknytning til og Landsbyhuset. Natur-og Miljøklagenævnet ophæver således B af 5. april 2011 om ekspropriation af m2 af matr. nr. 8m By, til brug for anlæg af boldbaner i..." afgørelse Der er under sagen fremlagt et notat af 29. oktober 2013, som B havde anmodet advokat Henriette Soja om at udarbejde. Den 12. november 2013 anmodede B Miljø- og Naturklagenævnet om at genoptage sagens behandling, da det var kommunens vurdering, at afgørelsen var truffet på et ukorrekt grundlag. Ved skrivelse af 27. februar 2014 til Miljø- og Naturklagenævnet protesterede sagsøgeren herimod. Den 8. april 2014 genoptog Miljø- og Naturklagenævnet sin afgørelse af 12. september 2013 og stadfæstede B afgørelse om ekspropriation. Af afgørelsen fremgår blandt andet: "... Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse... En myndighed er forpligtet til at genoptage en sag, hvis der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen havde fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den op-

4 Side 4/10 rindelige behandling af sagen. Myndigheden er også forpligtet til at genoptage en sag, hvis der er fremkommet væsentlige nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft, eller hvis der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Natur- og Miljøklagenævnet har i nævnets afgørelse af 12. september 2013 bl.a. lagt vægt på, at havde 345 indbyggere. Kommunen havde i denne sag oplyst, at der var 40 børn og 15 voksne medlemmer i fodboldklubben, men havde ikke defineret befolkningsgrundlaget i øvrigt. Nævnet fastlagde befolkningsgrundlaget til at være landbyen, som ifølge Danmarks Statistik bestod af 345 indbyggere. B har nu redegjort for, at kredsen af brugere af fodboldbanerne må fastlægges ud fra et befolkningsgrundlag på 826 indbyggere, der udgør hele Sogn, herunder. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at der er tale om en ny faktisk oplysning af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen havde fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den oprindelige behandling af sagen. Natur- og Miljøklagenævnet genoptager på den baggrund sagen til fornyet behandling... Natur- og Miljøklagenævnet finder, af de grunde, der er anført i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 12. september 2013, at ekspropriationen er lovlig, tidsmæssigt aktuel og nødvendig.... Spørgsmålet i denne sag er herefter, om behovet for en ekstra fodboldbane er så tungtvejende, at grundejerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet bør vige herfor. Nævnet finder, at der bør lægges afgørende vægt på, at består af ca. 826 indbyggere og dermed en mindre men ikke ubetydelig kreds af brugere til i alt to fodboldbaner, samt at fodboldbanerne bliver delt mellem og Landsbyhuset..." Natur-og Miljøklagenævnet ændrede herefter nævnets afgørelse af 12. september 2013 og stadfæstede B afgørelse om ekspropriation. Retten har foretaget besigtigelse af arealet. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren,. C og D

5 Side 5/10 Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Parternes synspunkter Sagsøgeren har i påstandsdokument af 22. september 2015 gjort gældende, "... ANBRINGENDER: Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende at at at at at Sagsøgtes afgørelse af 8. april 2014 lider af en væsentlig mangel, da den er truffet på et ufuldstændigt grundlag, idet der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for nødvendigheden for at gennemføre ekspropriation fra kommunens side, herunder for kravet om aktualitet, Hvis der havde kunnet fremlægges fuldgod dokumentation skulle dette være sket i forbindelse med selve ekspropriationens gennemførelse, således at en retssikkerhedsgaranti som høring havde fået et fyldestgørende indhold, og ikke som nu hvor grundlaget for ekspropriationen repareres hen ad vejen endda efter at klageinstansen én gang har kendt ekspropriationen ugyldig, Bevisbyrden for at ekspropriation er nødvendig påhviler eksproprierende myndighed, og den er ikke løftet på det foreliggende grundlag, Det ikke i sig selv er et legitimt grundlag for ekspropriation, at dette sker til virkeliggørelse af en lokalplan, når denne ikke forfølger aktuelt nødvendige og dermed saglige formål, Det forhold at sagsøgtes afgørelse hviler på et ufuldstændigt grundlag og dermed er væsentligt mangelfuldt fratager afgørelsen sin gyldighed, hvorfor den må ophæves..." Sagsøgte har i påstandsdokument af 22. september 2015 gjort gældende, at "... Anbringender Overordnede anbringender Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. april 2014 (bilag 1) er lovlig og gyldig. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnet og B vurdering, hvorefter ekspropriation af sagsøgers ejendom

6 Side 6/10 har været lovlig og også nødvendig for at virkeliggøre lokalplanen, og hvorefter formålet ikke i tilstrækkelig grad har kunnet opnås på en mindre indgribende måde. Natur- og Miljøklagenævnet har ikke begået sagsbehandlingsfejl. Afgørelsen af 8. april 2014 er ikke truffet på et mangelfuldt eller fejlagtigt grundlag, ligesom der ikke under retssagen er fremkommet nye væsentlige oplysninger i forhold til nævnets afgørelsesgrundlag. Der henvises således til begrundelsen i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (bilag 1), side 4-5, samt, for så vidt angår ekspropriationens lovlighed, tidsmæssige aktualitet og nødvendighed, også til begrundelsen i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 12. september 2013 (bilag 6), side 4-6. Ekspropriationen er nødvendig for at virkeliggøre lokalplanen Det bestrides, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet på et u- fuldstændigt grundlag, herunder at der forelå en utilstrækkelig dokumentation for nødvendigheden af ekspropriationen. Efter planlovens 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Det område, der er eksproprieret, er omfattet af den endeligt vedtagne Lokalplan nr. 176 (bilag 3), der således udgør ekspropriationsgrundlaget. Lokalplanens formål omfatter, jf. planens 1, bl.a. etablering af en ny boldbane. Det skal fremhæves, at det omhandlede område i lokalplanen (bilag 3) er udlagt til offentlige formål, herunder bl.a. idrætsanlæg, boldbaner, park-, aktivitets- og friarealer, jf. planens 3. Ekspropriationen er med hjemmel i lokalplanen sket til anlæg af boldbaner, jf. bilag 4. Der er ingen specificering i plangrundlaget eller ekspropriationen af, at der skal anlægges to 11-mandsbaner, hvilket er omdrejningspunktet for sagsøgers argumentation. Planlovens hjemmel til ekspropriation skal administreres i overensstemmelse med grundlovens 73 om den private ejendomsrets ukrænkelighed. På grundlag af praksis efter denne bestemmelse gælder en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Heraf følger navnlig, at ekspropriationen skal være lovlig, tidsmæssigt aktuel og nødvendig for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation. I nødvendighedskravet ligger bl.a., at ekspropriationen skal være nødvendig for virkeliggørelse af lokalplanen. Ekspropriation er udelukket, hvis ejeren selv kan og vil realisere formålet. Nødvendighedskravet omfatter også det almindelige proportionalitetsprincip. Tvangsmæssig afståelse af en ejendom kan således ikke gennemføres, hvis det, der ønskes opnået ved ekspropriation, kan gennemføres på en måde, som er mindre indgribende for rettigheds-

7 Side 7/10 haverne. Der lægges efter nævnets praksis bl.a. vægt på, om der er realistiske alternativer til placeringen af det aktuelle projekt. Sagen angår ekspropriation til et offentligt formål, hvor ejerens selvrealisering kun undtagelsesvist vil være aktuel. Selvrealisering skal dog under alle omstændigheder opfylde ekspropriationsformålet. Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund, at sagsøger ikke selv vil realisere lokalplanens formål med at etablere boldbaneareal på det eksproprierede areal. B havde uden held inden ekspropriationsbeslutningen forsøgt sig med en frivillig aftale med sagsøger, hvilket bl.a. fremgår af B byråds beslutning af 8. december 2008 (bilag A) og 14. marts 2011 (bilag D) samt kommunes udkast til købsaftale (bilag B). Nødvendighedskravet går i så henseende ikke videre end, hvad der med rimelighed kan kræves af en offentlig myndighed. Natur- og Miljøklagenævnet har lagt til grund, at der ikke umiddelbart er alternative placeringsmuligheder til formålet i, hvilket blandt andet er beskrevet i B brev af 18. august 2011 (bilag E). Hertil bemærkes, at banefaciliteterne skal benyttes af både og Landsbyhuset (herunder ), og at det nye boldbaneareal med den besluttede placering er lokaliseret i tilknytning til det eksisterende boldbaneareal og omklædningsfaciliteter i Landsbyhuset. Nævnet har herved inddraget B oplysninger om mulighed for placering på de to alternative placeringer foreslået af sagsøger. Der er ikke i skriftvekslingen fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at tilsidesætte nævnets vurdering. Nævnet vurderede på denne baggrund med rette, at ekspropriationen måtte anses for at være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse, og nødvendighedskravet retligt set måtte anses for at være opfyldt. Nævnet har fundet, at der bør lægges afgørende vægt på, at består af ca. 826 indbyggere og dermed en mindre men ikke ubetydelig kreds af brugere til fodboldbanerne, samt at banerne bliver delt mellem og Landsbyhuset. Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelsen (bilag 1) lagt vægt på antallet af indbyggere i som kredsen af brugere til boldbanearealerne. Der har ikke indgået oplysninger om, at befolkningstallet har undergået en særlig udvikling. Om indbyggertallet har været stigende over de forudgående 10 år, er derfor ikke afgørende for sagen og således heller ikke for, om nævnets prøvelse af kommunens skøn af behovet for boldbanerne var retmæssig. På denne baggrund har Natur- og Miljøklagenævnet med rette fundet, at behovet for en ekstra fodboldbane er så tungtvejende, at grundejerens interesse

8 Side 8/10 i fortsat at kunne råde over arealet bør vige herfor. Natur- og Miljøklagenævnet ændrede derfor med rette nævnets afgørelse af 12. september 2013 (bilag 6) og stadfæstede B afgørelse af 5. april 2011 om ekspropriation af m2 af matr. nr. 8m By, til brug for anlæg af boldbaner i (bilag 4). Det bestrides, at det faktum, at der på nuværende tidspunkt ikke er etableret en boldbane på det omhandlede areal, kan anses som udtryk for, at der ikke er et aktuelt og konkret behov for en boldbane i fuld størrelse. Etableringen af boldbanen har været forhindret af denne sags forløb med forhandlinger med sagsøger om aftale om afståelse af arealet, og efterfølgende ekspropriation og klagesag for Natur- og Miljøklagenævnet. Dokumentation for nødvendigheden af ekspropriationens gennemførelse Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er som nævnt truffet i henhold til planlovens 47, stk. 1, jf. 58, stk. 1, nr. 2, hvorefter det tilkommer nævnet at foretage en fuldstændig prøvelse af kommunens skøn, det vil sige ekspropriationens rimelighed i den konkrete situation. Såfremt der er kommet oplysninger om faktiske forhold til under klagesagen, kan og skal disse indgå i Natur- og Miljøklagenævnets vurdering af ekspropriations lovlighed og nødvendighed. Sagsøger er i behørig grad blevet hørt under klagesagen, og har herved haft mulighed for at udtale sig om faktiske oplysninger fremlagt af kommunen, hvilket sagsøger også gjorde ved brev af 27. februar 2014 (bilag 9). Det bestrides derfor, at retssikkerhedsgarantier som høring ikke har fået fyldestgørende indhold. Det bestrides således, at dokumentation for nødvendigheden af ekspropriationen i form af oplysninger om faktiske forhold kun kan ske ved ekspropriationens gennemførelse i kommunen, ligesom det bestrides, at nævnets afgørelse er truffet under en tilsidesættelse af retssikkerhedsgarantier for sagsøger..." Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse og afgørelse Efter planlovens 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for realiseringen af en lokalplan. Bestemmelsen skal administreres med behørig hensyntagen til grundlovens 73 om den private ejendomsrets ukrænkelighed. Efter praksis forudsætter dette navnlig, at ekspropriationen er lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel

9 Side 9/10 for at realisere ekspropriationsformålet. Det kan lægges til grund, at arealet er omfattet af en endelig vedtagen lokalplan, som blandt andet har til formål at etablere en ny fodboldbane. Lovlighedskravet findes herefter at være opfyldt. Efter bevisførelsen, herunder den af D afgivne forklaring, lægges det til grund, at der er afsat midler til realiseringen af lokalplanen, og en ekspropriation findes herefter endvidere at være tidsmæssigt aktuel for realiseringen af lokalplanen. Retten lægger til grund, at sagsøgeren ikke selv vil realisere lokalplanens formål med at etablere en boldbane på arealet, og at det ikke har været muligt at indgå en frivilllig aftale om afståelse af arealet, idet sagsøgeren og B ikke har kunnet blive enige om prisen herfor. Det lægges på baggrund af bevisførelsen herunder bilag III og D forklaring til grund, at der i realiteten ikke kan anlægges en 11-mandsfodboldbane med mål og belysning på kommunens areal ud for Landsbyhuset. De arealer, der i øvrigt er foreslået af sagsøgeren som muligheder, ejes efter det oplyste også af private, og de findes ikke at have samme naturlige beliggenhed i forhold til den lille fodboldbane og Landsbyhuset, ligesom skal krydses for at komme til et af de foreslåede arealer. Retten finder endvidere ikke, at det areal, som B har truffet ekspropriationsbeslutning om, er større end nødvendigt for at realisere lokalplanen. Da retten ikke finder, at formålet har kunnet gennemføres ved mindre indgribende foranstaltninger, findes nødvendighedskravet at være opfyldt. Det er herefter spørgsmålet, om der er grundlag for at tilsidesætte det kommunale skøn, herunder om ekspropriationen er rimelig i den konkrete situation. Det kan lægges til grund, at sognet består af ca. 826 indbyggere, og at der dermed er en mindre, men ikke ubetydelig kreds af brugere til en 11-mandsforboldbane. Det kan lægges til grund, at der aktuelt er brugere til en 11-mandsfodboldbane i sognet, om end antallet er relativt begrænset. B har ifølge D med anlæg af en 11-mandsfodboldbane et ønske om at understøtte bosætningen i sognet og tage udfordringen op med at få de årige i sognet til at dyrke idræt. Det lægges til grund, at sagsøgeren ikke selv anvender arealet, men for tiden har en relativt beskeden indtægt ved bortforpagtning af dette. Herefter tiltrædes det, at den almene interesse, der er knyttet til projektet, er så tungtvejende, at sagsøgerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet må vige herfor.

10 Side 10/10 Retten finder endelig ikke, at Natur-og Miljøklagenævnets afgørelse hviler på et ufuldstændigt grundlag, ikke forfølger saglige formål, eller i øvrigt lider af væsentlige mangler, som skulle fratage afgørelsen sin gyldighed. Det tiltrædes herefter, at betingelserne for ekspropriation er til stede, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte beslutningen om ekspropriation. Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge. Med hensyn til sagsomkostninger finder retten, at sagsøgeren skal betale sagsomkostninger til sagsøgte. Sagsgenstanden er angivet til at være 1 mio. kr. Retten finder herefter, at sagsøgeren i sagsomkostninger skal betale kr. til sagsøgte, der udgør passende beløb til dækning af sagsøgtes udgifter til advokatbistand inklusiv moms. Retten har herved lagt vægt på, at sagen har været hovedforhandlet over 1 1/2 dag. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet, frifindes. I sagsomkostninger skal sagsøgeren, sagsøgte betale kr. A inden 14 dage til Eva Hammerum dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten på Frederiksberg, den 10. november Belinda Klüver Christensen, Kontorfuldmægtig

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato:

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato: Notat Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen Udarbejdet af: Birgitte P. Rasmussen Dato: 08-04-2008 Sagsid.: 01.04.00-P21-20-07 Version nr.: 1 Baggrund: Faaborg Kommune traf den 11.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Ekspropriationsbetingelser ØL dom 17. afd. B & 17. afd. B Gregers Juel Ctr. Naturklagenævnet (Biintervenient Nyborg Kommune)

Ekspropriationsbetingelser ØL dom 17. afd. B & 17. afd. B Gregers Juel Ctr. Naturklagenævnet (Biintervenient Nyborg Kommune) Ekspropriationsbetingelser ØL dom 17. afd. B-1398-10 & 17. afd. B-326-12 Gregers Juel Ctr. Naturklagenævnet (Biintervenient Nyborg Kommune) & Gregers Juel Ctr. Naturklagenævnet Og Nyborg Kommune Hovedforhandlet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. december 2014 i sag nr. BS 2C-898/2012: Holtegaard Landbrug v/ Jakob Evart Grønholtvej 80 3480 Fredensborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Nødvendighedskravet i grundlovens 73

Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Den offentlige uddannelsesdag 2013 Ved partner Hanne Mølbeck 2 Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden,

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Notat. Vedr. Hjemmel til ekspropriation af bassin. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Hjemmel til ekspropriation af bassin. 1. Baggrund Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Partner, advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Partner, advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 12329 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse.

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2014 i sag nr. BS 160-247/2014: Advokat Lars Borring Lyngby Hovedgade 39 2800 Lyngby mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Sagen drejer sig om prøvelse af en af Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om, hvorvidt et nabobyggeri er i strid med lokalplan.

Sagen drejer sig om prøvelse af en af Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om, hvorvidt et nabobyggeri er i strid med lokalplan. RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. december 2014 i sag nr. BS 4A-247/2014: 4040 Jyllinge mod Nur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse:

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse: Dato 24. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09168-38 Side 1/9 Etablering af ny vejadgang Jeres ref.: 65.324 I brev af 11. juni 2015 har Advokater

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. november 2016 i sag nr. BS 44-1264/2015: HK/Danmark Weidekampsgade 8 0900 København C og som mandatar for Marian Skaalum Lundebjerggårdsvej 238,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. november 2015 J.nr.: NMK-31-01726 KlageID: 86487 Ref.: MTJ-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation af areal til brug for udvidelse af en virksomhed i Håstrup i Fåborg-Midtfyn Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation af areal til brug for udvidelse af en virksomhed i Håstrup i Fåborg-Midtfyn Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 23. august 2007 J.nr.: NKN-32-00013 sni Afgørelse i sagen om ekspropriation

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2016 i sag nr. BS 2C-217/2015: mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidl. Patientskadeankenævnet) Finsensvej 15 2000

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

D O M. Banedanmark (Kammeradvokaten ved advokat Sarah Jano, København) mod Ny Endrupholm A/S (advokat Jacob Schall Holberg, København)

D O M. Banedanmark (Kammeradvokaten ved advokat Sarah Jano, København) mod Ny Endrupholm A/S (advokat Jacob Schall Holberg, København) D O M afsagt den 14. juni 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Linda Hangaard, Stig Glent-Madsen, Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1620 15 Banedanmark (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. januar 2014 i sag nr. BS 1-1282/2012: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257 Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/17412-23 Side 1/7 Etablering af adgangsvej Jeres j. nr.: NPF-19257 I e-mail 27. november 2015, jf.

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 378 Offentligt J.nr. NST-101-00732 Den 29. marts 2012 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Spørgsmål AP Er det

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere