ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN"

Transkript

1 ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006

2 J. nr P15 Sagsid Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde Roskilde Tlf.: Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling 25. januar 2006 Offentlighedsperiode 10. marts - 5. maj 2006 Forslaget revideret 26. maj 2006 Udvalgsbehandlet 7. juni 2006 Byråd 2. behandling 21. juni

3 Oversigtskort Det åbne land side 56 Svogerslev side 48 Vestbyen Den vestligste del af Roskilde by side 32 Bymidten Østbyen Sydbyen 3

4 Indledning Kommuneplan Roskildes kommuneplan er en plan for byens udvikling frem til år 2017, men den revideres helt eller delvis indenfor hver 4-årig byrådsperiode. Kommuneplanen består af 5 strategihæfter, som udgør kommuneplanens hovedstruktur.»roskilde i blåt og grønt«udgør den fysiske del af hovedstrukturen, der udmøntes i nærværende rammebestemmelser for den vestlige del af kommunen.»roskilde i blåt og grønt«angiver Byrådets overordnede indsatsområder og politiske målsætninger for byen. Rammebestemmelserne indeholder konkrete fysiske retningslinier. Disse skal sikre, at den fremtidige lokalplanlægning tager udgangspunkt i Byrådets målsætninger, således, at intentionerne for helheden blandt andet afspejles i lokalplanlægningen. Overordnet planlægning Kommuneplanen er underlagt den overordnede planlægning i form af landsplandirektiver og regionplanlægning. Denne kommuneplan er baseret på Regionplan 2005, som blev vedtaget af HUR 25. oktober Regionplanen fastlægger retningslinier for byudvikling, detailhandel, erhvervsudvikling, boligudbygning samt retningslinier for det åbne land, natur- og miljøbeskyttelse, kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinier m.v. (Se endvidere afsnittet bag i hæftet om Lands-, region- og kommuneplanlægningen for det åbne land). Revision af kommuneplanen Roskilde Kommune har gennemført en tematisk revision af kommuneplanen. Det er en proces, der blev igangsat med Byrådets vedtagelse af planstrategien den 24. marts Ved vedtagelsen af planstrategien besluttede Byrådet samtidig, at foretage en tematisk revision af den gældende kommuneplan (Kommuneplan ), samt at genvedtage de dele fra den gældende kommuneplan, der ikke er omfattet af den tematiske revision. Den tematiske revision sker med udgangspunkt i de temaer byrådet prioriterede i planstrategien. Byrådet har vedtog nedenstående strategihæfter, som udgør Roskildes kommuneplan: Byudvikling: Roskilde i blåt og grønt Musikbyen Roskilde Roskildes kultur og kreative miljøer Erhverv i Roskilde Den Dynamiske Bymidte Samlet overblik Roskildes kommuneplan udgøres af følgende dokumenter, som kan findes på under emnet byudvikling: Planstrategi 2003 (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 24. marts 2004), - Hovedstruktur Byudvikling Roskilde i Blåt og Grønt (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) 4

5 Musikbyen Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Roskildes Kultur og kreative Miljøer (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Erhverv i Roskilde (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 16. februar 2005) Den Dynamiske Bymidte (vedtaget endeligt af Roskilde Byråd den 25. maj 2005) Rammebestemmelser for henholdsvis Østbyen, Sydbyen, Vestbyen og Bymidten. De dele af Roskilde kommuneplan , som blev vedtaget endeligt den 24. oktober 2001 af Roskilde Byråd, og som ikke er ændret med denne revision er følgende sider: side 6-7, side 18-25, side og side Strategihæfterne Ud fra et ønske om at øge offentlighedens forståelse, interesse for og deltagelse i kommuneplanarbejdet og et ønske om at stimulere aktør- og partnernetværk til at virkeliggøre byrådets intentioner besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien en trinvis ramme for kommuneplanrevisionen, hvor revisionen sker løbende, tema for tema. Undervejs i denne proces har der for hvert tema været anvendt en offentlighedsprocedure med workshops, konferencer, seminarer og traditionelle borgermøder. 5

6 Redegørelse Indholdsfortegnelse Oversigtskort 3 Indledning 4 Indholdsfortegnelse 6 Redegørelse Læsevejledning 7 Vestbyens hovedtræk 11 Kommuneplan Byudvikling 15 Boligudbygningsområder 16 Vestbyens landskaber 23 Rammer Generelle rammebestemmelser 30 Den vestlige del af Roskilde by 32 Svogerslev 48 Det åbne land 56 Regionplanens retningslinier Landskab, natur- og kulturværdier i det åbne land 63 6

7 Redegørelse Læsevejledning Rammebestemmelser for bydel 4 Vestbyen Kommuneplanens rammedel er opdelt i 4 hæfter, et for hver af følgende bydele: 1. Bymidten 2. Østbyen 3. Sydbyen 4. vestbyen Hæfterne består af 3 dele: 1. Beskrivelse af bydelen og redegørelse for udmøntningen af Kommuneplanens Hovedstruktur, strategihæftet»byudvikling, Roskilde i Blåt og Grønt«for den pågældende bydel. 2. Rammer for lokalplanlægningen i den pågældende bydel. 3. Præsentation af udvalgte retningslinier fra Regionplanen, som findes relevante i forhold til administration og udmøntning af kommuneplanen. Dette hæfte omfatter bydel 4, Vestbyen. Rammeområderne i Vestbyen er vist på tre kortudsnit: 1. Den vestligste del af Roskilde by, side 32, 2. Svogerslev, side Det åbne land (landzonen), side 56 Område og anvendelsesbestemmelser I tilknytning til kortene er anvendelsesbestemmelser for de enkelte rammeområder anført. Et område er f.eks. betegnet 4. BP 5. Fire-tallet angiver bydelen (4 for Vestbyen). Dernæst følger et eller to bogstaver, der refererer til anvendelsen, f.eks. BP for parcelhuse eller E for erhvervsområder. Til sidst anføres et løbenummer. I eksemplet ovenfor angiver løbenummeret, at det pågældende parcelhusområde er nummer 5 i Vestbyen. I anvendelsesbestemmelserne er der for mange områder henvist til en fodnote. Herved undgås at gentage hyppigt forekommende bestemmelser under de enkelte rammeområder. Er der ikke henvist til en fodnote er bestemmelsen i sin helhed anført under områdenummeret. Andre forhold Generelle rammebestemmelser Under»Andre forhold«er specielle forhold for området anført. Tillige er der hyppigt henvist til de generelle rammebestemmelser for bydelen, der er gengivet på side i hæftet. I de fleste tilfælde skal man således læse dels under fodnoten og endelig under»generelle rammebestemmelser«. 7

8 Redegørelse Generelle forhold om forståelsen af rammebestemmelserne Boliger Ved åbent-lavt byggeri forstås typehuse, længehuse, parcelhuse opført fritliggende på egen grund. Ved tæt-lavt byggeri forstås: gårdhavehuse, klyngehuse, kædehuse, rækkehuse, terrassehuse og lign Tæt- lavt byggeri kan kun opdeles i lodrette lejlighedsskel. Ved etagebyggeri forstås: højhuse, stokbebyggelse, punkthuse. Etagebyggeri kan opdeles i både vandrette og lodrette lejlighedsskel. Erhverv Ved liberale erhverv forstås almindeligvis kontorlignende erhverv, hvor der mest arbejdes med papir og hvor der er relativt få kundeekspeditioner, som for eksempel revisorer, advokater, realkreditinstitutter. Læge-, tandlæge- og fysioteapeut-klinikker, banker og frisører betragtes dog også som liberale erhverv, som blot har en større orientering mod kundeekspeditioner. Ved fremstillingsvirksomhed forstås virksomheder indenfor fremstilling, byggeri og anlæg, transport og offentlige tekniske anlæg. Lagerbygninger og entreprenørpladser hører med i denne virksomhedskategori. I sådanne områder tillades kun opført kontorbebyggelse til den for den enkelte virksomhed nødvendige administration. Ved administrations- og servicevirksomheder forstås virksomheder indenfor administration og service med tilknyttede laboratorier og engroshandel og lignende og uden eksterne miljøgener. Bolig- og erhvervsområder: Mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder indenfor fremstilling, byggeri, anlæg og transport og engroshandel, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt og rystelser. Offentlige formål Offentlige formål vil efter omstændighederne kunne forestås af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn. Detailhandel Ved dagligvarebutikker forstås butikker, som primært handler med fødevarer. Ved udvalgsvarebutikker forstås butikker, som handler med tøj, sko, legetøj, elektronik, cykler, bøger og lignende. 8

9 Redegørelse Ved butik til områdets daglige forsyning menes kiosk, bager, solcentre o. lign. med et helt primært lokalt kundeopland Definition af bruttoetagearealer til butiksformål Bruttoetagearealet til butiksformål består af det samlede areal, der medgår til butikkens drift. Dvs. salgsarealer, der omfatter de arealer, hvor kunderne færdes og bliver betjent, samt arealer til personalerum, lagre, kældre samt overdækkede arealer og andel i fællesarealer i butikscentre. Derimod indgår overdækkede parkeringsarealer ikke i bruttoetagearealet. Alle etagearealer er angivet i bruttoetageareal. Definition af udvalgsvarecenter I kommuneplanen udpeges et udvalgsvarecenter på Københavnsvej mellem Byageren og Ringvejen. I dette center lægges vægten på etablering af større lokale udvalgsvarebutikker, som vanskeligt kan indpasse i Bymidten, f.eks. køkkenbutikker, hårde hvidevarer, møbler og lignende. Definition af særligt pladskrævende varegrupper Særligt pladskrævende varegrupper: Grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, som for eksempel biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Beklædning, elektronik, radio/tv og hårde hvidevararer tilhører ikke gruppen af særlig pladskrævende varer. Enkelte steder henvises til ICP opgørelser. ICP er en forkortelse af Institut for Center Planlægning, der har forestået en opgørelse af detailhandelsarealet i Roskilde. Ændringer af rammeområder i forhold til Kommuneplan 2013 Der er foretaget enkelte ændringer i rammeområderne siden sidste udgave af Kommuneplanrammerne. Rammeområder, som er udgået: 4.F15 Langengen 4.F16 Langengen, kolonihaver Rammeområder, der har ændret nummer: 4.F17 Nordgårdsvej, park er ændret til 4.F15 4.F18 Kongemarksvej/vest er ændret til 4.F16 4.F19 Kongemarken, golfbane er ændret til 4.F13 4.J 1 Landområder er ændret til 4.J 2 Vejmaterialefabrik i landområde Nyt rammeområde: 4.BP18 Engmarken Rammeområde, som har ændret indhold: 4.BP10 Kristiansminde 9

10 Redegørelse 10

11 Redegørelse Vestbyens hovedtræk Vestbyens byområder består hovedsageligt af boligområder og udgør to dele: Den vestlige del af selve Roskilde by og Margrethehåb/ Kristiansminde, som den ene del og Svogerslev, som den anden del. Herimellem skyder det åbne land sig ind, som en kile mellem de to byområder. Mod nord ud mod fjorden strækker sig store skovområder, åbent land og søer. Her ligger Sankt Hans hospital og de fredede områder ved Kattinge vig og naturområdet Boserup skov, der sammen med Svogerslev-kilen udgør en del af»den grønne Ring«, der omgiver Roskilde by. Byområderne omfatter meget forskelligartede boligområder med værdifulde bebyggelser, som Sankt Jørgensbjerg, store almennyttige etageboligområder fra 60 erne og 70 erne, som Rørmosen og Æblehaven, tæt/lave bebyggelser, som Tjørnevej og Wiemosekvarteret fra 70 erne og 80 erne, villakvarterer, som Helligkorsvej-kvarter med de mange fint bevarede rød- og gulstensvillaer fra 20 erne og 30 erne og kolonihaver, der konsekvent knytter sig til de store etageboligområder. Kristiansminde, som er den sydvestlige del af byområdet Margrethehåb, og Hyrdehøj er boligudbygningsområder, der afslutter Roskilde by og udgør kanten mod det åbne land, der her er den smalleste del af Svogerslevkilen. Vest herfor ligger Svogerslev, som er en landsby, der siden 30 erne er blevet udbygget med tæt/lav-bebyggelser og parcelhuse. De nyeste boligbebyggelser ligger i den nordligste del af Svogerslev. Syd for Svogerslev og Lindenborgvej ligger en grusgrav, som en del af det kæmpemæssige råstofindvindingsområde, som dominerer hele den sydlige del af kommunen. Syd herfor på den anden side af Holbæk Motorvejen ligger en større erhvervsvirksomhed, som producerer vejmaterialer. Virksomheden ligger i landzone. Vestbyen gennemskæres af Holbæk-motorvejen og Holbækvej forbinder Svogerslev med resten af byen. Vestbyen forsynes med detailhandel fra bydelscentret ved Hyrdehøj, hvor der i forbindelse med udbygningen af området for nylig er opført et stort butikscenter. Herudover forsynes bydelen af lokalcentrene, syd for Roskildehallerne ved Holbækvej og af Rørmosen lokalcenter. Svogerslev forsynes af Svogerslev lokalcenter, der ligger centralt i bydelen. Boserup skov er fredet. Sankt Hans Hospital/Amtshospitalet Fjorden I områdets nordøstlige del ligger det bevaringsværdige psykiatriske hospital Sankt Hans Hospital og Amtshospitalet Fjorden. Hospitalet ligger lige øst for Boserup skov i fredede, naturskønne omgivelser med udsigt over fjorden. Den anden del af hospitalet grænser op til Roskilde by. Hos pitalet ejes dels af Roskilde Amt, dels af Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det var Københavns Kommune, som i sin tid sikrede sig arealer langt ud over hospitalets daværende behov. Disse arealer udgør et område på i alt ca. 100 ha., hvor de parkagtige hospitalsafsnit, med fritliggende 3-4 etages stokbebyggelse, veksler med store skov- og landbrugsområder. Det er således hospitalsfunktionen, som har friholdt dette store fredede område ud til fjorden. Havnen Længere mod sydøst ligger havnen, der i dag er sammensat af mange forskellige anlæg. Inderst i bunden af fjorden er der den egentlige havn, hvor det gamle havneanlæg med bolværker, havnebassin, havneplads, træbyg- Sankt Hans Hospitals 4 etages bevaringsværdige stokbebyggelse ligger frit i naturskønne omgivelser 11

12 Redegørelse ninger m.v. i dag bruges af lystsejlere og fritidsfiskere. De robuste anlæg vidner om havnens tidligere brug som godshavn. Vest for den gamle havn ligger den nyere lystbådehavn. Længere ude langs kysten i Strandgade ligger et lille tidligere fiskerkvarter, der nu fremstår som et attraktivt boligområde i maleriske omgivelser. Øst for den gamle havn ligger Vikingeskibsmuseets store udstillingsbygning med de store, åbne græsarealer og det ny-tilbyggede maritime udstillingsområde. Roskilde havn med Vikingeskibsmuseets bygninger i baggrunden. Skt. Jørgensbjerg og Strandgade På toppen af skråningen lige oven for havnen ligger Skt. Jørgensbjerg med sine små velbevarede tætliggende huse, der danner fine intime gademiljøer. Gaderne krummer og den fredede kirke ses først for enden af Kirkebakken, hvor den lave bebyggelse slutter sig helt tæt op til kirkegårdsmuren. På kirkens nordside er der en storslået udsigt ud over fjorden. Sankt Jørgensbjerg, tidligere også kaldet Hospitalsbjerg eller slet og ret»bjerget«, har en usædvanlig høj alder. Der har formodentligt været tale om en handels- og fiskerbosætning. I 1200-tallet anlagdes et spedalskhedshospital, Sankt Jørgensgård, som kirken betjente. Det er dette hospital, som både kirken og landsbyen siden har taget navn efter. Beliggenheden på det ret kuperede terræn helt ud til kysten og den tidligere befolknings blandede erhverv som fiskerbønder, har betinget et bebyggelsesmønster, der afviger fra områdets egentlige landsbyer. De idylliske bindingsværkshuse danner intime gademiljøer. Strandgade, som er en blind vej, fører ned til en lille enklave af småhuse, der oprindeligt udgjorde et fiskerkvarter neden for Sank Jørgensbjerg. Denne lille bydel ligger på den smalle forstrand, og vejens og husenes placering følger kysten og skrænten. Husene ligger helt ud til vejen med ganske smalle eller slet ingen baghaver. Husene er for det meste bundet sammen af hække, plankeværker eller lave stakitter. Gaden, der er ganske smal og helt uden fortove, er anlagt i sidste halvdel af 1800-tallet, og fører fra havnen med dens oplagspladser, kajer og andre havneanlæg ud til det grønne kystområde. Naturen, de snævre pladsforhold og de mange aktiviteter giver kvarteret en speciel, attraktiv atmosfære. Helligkorsvej-kvarteret Øst for Margrethehåb-området ligger et stort meget helstøbt parcelhuskvarter som er fra førkrigsårene. Her findes meget værdifulde bebyggelser bl.a. fra 20 erne og 30 erne. Husene karakteriseres ved røde murstensfacader, røde tegltage med halvvalm og hvidmalede dannebrogsvinduer. Grundene og bebyggelsen har en i nutidige forhold beskeden størrelse. Herudover er mange af husene fra 30 erne og 40 erne bygget med den samme byggeskik og ens materialer, hvilket giver området et helstøbt og velordnet præg samt en god atmosfære. En del af bebyggelsen har rækker af fuldstændig ens huse i gule og røde upudsede teglsten. Disse træk er vigtige at værne om. I området ligger Sankt Jørgensskole, som er fra 1960 erne. Villaområdet ved Helligkorsvej har fint bevarede ældre huse, som giver kvarteret et homogent præg. For Vestbyens villakvarterer gælder overvejende, at disse ikke er omfattet af lokalplaner. De enkelte kvarterer har imidlertid stærke bevaringsværdige træk, som bør fastholdes, lige som uheldige tilbygninger og ombygninger bør undgås. Der er derimod stor forskel på de enkelte områders sårbarhed i forhold til ombygninger, alt efter hvilken type byggerier, der er tale om. 12

13 Redegørelse Det er vigtigt, at: Roskilde kommune, som en del af kommunens arkitekturpolitik, udarbejder bevarende lokalplaner alternativt vejledninger, for at fastholde de bygningsmæssige kvaliteter, som karakteriserer de forskellige boligkvarterer og at der for de spredt beliggende erhvervsejendomme, som med tiden kan omdannes til boligformål tilvejebringes lokalplaner, der sikrer passende luft og friarealer for de nye boliger. Margrethehåb Længere mod sydvest ud til Svogerslev-kilen ligger et større område med nyere tæt-lave boliger, bl.a. de 3 bebyggelser Horsehøj, Troldehøj og Sneglehøj opført i 90 erne og syd for Margrethehåbsvej på Kristiansminde-bebyggelserne Kristianslund og Wiemosen. Vest herfor er der opført et nyt plejehjem, som en del af byudviklingsområdet ved Kristiansminde. Rørmosen under ombygning Rørmosen og Æblehaven/Rønnebærparken Lige nord og syd for Helligkorsvej-kvarteret ligger de markante store etageboligbebygggelser Rørmosen og Æblehaven/Rønnebærparken med henholdsvis 15 blokke og 11 blokke og fra begyndelsen og midten af 70 erne. Æblehavens 11 blokke blev sammen med friarealerne renoveret i midten af 1990 erne. Rørmosens 15 blokke og friarealer er nu ligeledes under renovering for omkring 160 mill. kr. I tilknytning til de store boligkvarterer ligger kolonihaveforeninger, som grønne oaser. Svogerslev Landsbyen er vokset op omkring Roskilde-Holbæk landevejen med gadekæret som centrum. Bebyggelsen består i dag af enkelte gårde og en del huse. Byen er meget præget af, at landevejen mellem Roskilde og Holbæk fra gammel tid har gået gennem byen. Landsbymidten omkring kirken er byens bedst bevarede miljø både hvad angår bygninger og friarealer. Endvidere står en stor del af husene endnu i bindingsværk. Svogerslev landsby rummede omkring 1800 knap en snes gårde. De lå i en krans omkring landsbyens forte sammen med gadekær og kirke samt mindre klynger af småhuse. Omkring landsbyen ligger der til alle sider store»nye«boligområder, hvori de huse og gårde, der lå uden for landsbyen nu er inddraget. Disse områder er opstået som årringe, med boliger fra 30 erne og 40 erne tættest på landsbybebyggelsen og nyere boligområder i periferien, mens de nyeste områder lokaliseres i den nordlige del af byen. Byen har gode rekreative muligheder idet der, som et kryds midt i byen, strækker sig grønne strøg, hvori stier forbinder byen til det øvrige stisystem. Disse strøg er unikke og giver byen et væsentligt kvalitativt løft. Landsbymiljø i Svogerslev Det er væsentligt for bydelens kvaliteter, at de grønne forbindelser, parkerne og stierne bevares og fortsat udbygges og forbindes. Haveforeninger I Vestbyen findes tre haveforeninger, med hvert deres udtryk. Imellem Holbækvej og Hyrdehøjskoven ligger Haveforeningen Solvang. Her findes typisk kolonihaveidyl, med velplejede stier, ensklippede hække og nydelige små huse og haver. Det samme udtryk findes i haveforeningen Vestervang, som ligger meget fint placeret umiddelbart syd for bebyggelsen Rørmosen. Haveforeningen Rørmosen, lige nord for bebyggelsen, har et vildere og mere frodigt udtryk med større og utæmmede buske. Fælles for foreningerne er, at de udtrykker privathed. Husene dukker frem bag en frodig beplanting i Haveforeningen Rørmosen. 13

14 Redegørelse 14

15 Kommuneplan Redegørelse Byudvikling Byudviklingsområderne i vestbyen lokaliserer sig i det nordlige og nordøstlige Svogerslev, i Kristiansminde nord for Holbækvej ved Margrethehåb og et område syd for Holbækvej ved Hyrdehøj, hvor der stadig er en del rummelighed for boligbyggeri. Veje I planperioden forventes en udbygning af Holbækmotorvejen, så kapaciteten forøges. I den forbindelse etableres en ny tilslutning til Lindenborgvej, så der etableres adgang til motorvejen i østlig retning. Ved at forlænge Kongemarksvej/Industrileddet ud til Lindenborgvej etableres bedre trafikafvikling i Svogerslev og mindre gennemkørende trafik på Svogerslev Hovedgade. Stier Roskilde Kommune har allerede i dag et forholdsvist veludbygget stinet. Med udgangspunkt i de eksisterende stier, og i Roskilde Kommunes Trafiksikkerheds- & hastighedsplan fra 2003, er der fastlagt en strategi for hovedstinet for Roskilde Kommune. Hovedstinettet har til formål at skabe forbindelse mellem: Roskilde Kommune og de omgivende kommuner (primært de regionale stiruter). de enkelte bysamfund og bydele i kommunen indbyrdes. de større offentlige institutioner, handelscentre og stationer. I planperioden forventes etableret en forbindelsessti mellem Svogerslev og Margrethehåb og en rekreativ sti langs Boserupvej i nord og langs Ledreborg Allé i syd. Langs Boserupvej skal der etableres en fodgænger- og cykelsti. Det gamle sanatorium ses i baggrunden 15

16 Redegørelse Boligudbygningsområder Inden for kommuneplan-perioden, som løber fra 2005 til 2017, forventer Roskilde Kommune, at der sker en boligudbygning i den vestlige del af Roskilde og i Svogerslev. Det forventes, at der frem til 2010 i alt vil blive bygget ca. 500 boliger i Vestbyen, jævnfør kommunens boligudbygningsplan. Nord for Holbækvej ud mod den grønne kile mellem Roskilde og Svogerslev bliver der, med udgangspunkt i lokalplan 410, opført parcelhuse og tæt/lav-boliger i de kommende år. Syd for Holbækvej udarbejdes en ny lokalplan, som skal give mulighed for nye tæt-lave, åbent-lave og etageboliger i bydelen Hyrdehøj. I Svogerslev danner lokalplan 418 udgangspunkt for, at der kan bygges parcelhuse og tæt-lav-boliger i den nordlige del af landsbyen, mens kommuneplanen åbner mulighed for boligbyggeri i den østlige del ud mod den grønne kile. 16

17 Redegørelse Svogerslev Nord I den nordlige del af Svogerslev, er der udlagt et areal på ca. 7 ha. til boligformål. Arealet ligger øst for de eksisterende boligbebyggelser ved Haretoften ud til det åbne land mod nord og øst. Byrådet har vedtaget lokalplan 418, som danner grundlag for udbygningen af området. I denne lokalplan fremgår de nærmere forudsætninger for byggeriet. Udbygningen vil afslutte Svogerslevs bebyggelse mod nord ud mod Svogerslevkilen. Haretoften forlænges østpå, som vist på kortet, og giver dermed vejadgang til området. Der kan inden for området opføres ca. 24 parcelhuse samt ca 70 tæt/lavboliger. Parcelhusene placeres i de sydlige og vestlige dele af området, men tæt/lav-bebyggelsen placeres mod nordøst ud mod det åbne landskab. Det forventes i følge kommunens boligudbygningsplan, at området udbygges i

18 Redegørelse Svogerslev Øst Et areal på ca. 3 ha. i den nordøstlige del af Svogerslev er i kommuneplanen, udlagt til offentligt formål, rekreativt område, kolonihaver eller kirkegård. Dette område udlægges i kommuneplan til boligformål. Arealet ligger, som vist på kortet, øst for Langengen og ud til den grønne kile mellem Svogerslev og Roskilde. Der vil være vejadgang til området fra Langengen. Området vil hovedsagligt blive bebygget med parcelhuse, men der kan eventuelt gives mulighed for en markeret bebyggelse i form af tæt-lavt byggeri langs områdets østlige afgræsning ud mod det åbne landskab. Der skal udarbejdes lokalplan, før arealet kan bebygges, og i den forbindelse fastlægges områdets afgrænsning. Kærgårdens omgivelser og forbindelse til bebyggelsen bør overvejes i forbindelse med udformningen af lokalplanen. Det forventes, at området udbygges i

19 Redegørelse Kristiansminde Et areal på ca. 8. ha. i den vestlige del af Roskilde er udlagt til blandt andet boligformål. Området ligger, som vist på kortet, nord for Holbækvej, omkring gården Kristiansminde, og ud til den grønne kile mellem Roskilde og Svogerslev. Byrådet har vedtaget lokalplan 410, der danner grundlag for udbygningen af området. I denne lokalplan fremgår de nærmere forudsætninger for byggeriet. Fra rundkørslen på Holbækvej er der vejadgang til området via vejen Kristiansminde. Derudover er der planlagt adgang for busser fra Græsengen nord for området. Området bebygges med parcelhuse og tæt/lav-boliger, og i 2004 blev de 41 parcelhusgrunde solgt. Langs Kristiansminde og ved områdets afgrænsning mod den grønne kile mod vest planlægger kommunen, at der i opføres henholdvis ca. 70 og omkring 60 tæt-lav-boliger. 19

20 Redegørelse Hyrdehøj Et areal på ca. 23,5 ha. i den østlige del af Hyrdehøj forventes udbygget med boliger i Arealet ligger mellem Holbækvej, vejen Hyrdehøj, Hyrdehøjskoven og parcelhuskvarteret omkring Hyrdehøj Bygade, som vist på kortet. Området er i dag omfattet af lokalplan 237, der giver mulighed for boliger, erhverv og butikker. Byrådet ønsker, at der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag for området. Derfor blev der i foråret 2005 udarbejdet et forslag til en ny bebyggelsesplan for den østlige del af Hyrdehøj, som skal danne udgangspunkt for lokalplanforslaget, som er planlagt udarbejdet i

21 Redegørelse 21

22 Redegørelse 22

23 Redegørelse Vestbyens landskaber Roskilde Kommune har i kommuneplanens hovedstruktur»byudvikling Roskilde i Blåt og Grønt«formuleret en række forhold for anvendelsen af vestbyens landskaber, som udstikker retningslinierne for en langsigtet udvikling og forbedring af Roskildes landskaber og rekreative potentialer. Uddrag af hovedstrukturen om Svogerslevkilen er følgende: Det er vigtigt, at: udvikle mulighederne for udfoldelse af»stilfærdige«rekreative aktiviteter, (med»stilfærdig«menes f.eks. gåture), bevare og sikre det karakteristiske agerlandskab ved at friholde det for nye friluftsanlæg og bebyggelser og Domkirken er synlig fra store dele af området og fungerer dermed som et helt særligt orienteringspunkt. sikre den grønne kile mellem Roskilde og Svogerslev mod bebyggelse ved fastlæggelse af permanente bygrænser Uddrag fra hovedstrukturen om fjorden: Det er vigtigt, at: sikre en fortsat god balance mellem benyttelse og beskyttelse af fjorden, sikre de værdifulde fjordlandskabers uforstyrrede karakter mod nye byggerier og anlæg, sikre en smuk overgang mellem byen og vandet og sikre offentlig adgang til kysten. Terrænformer Vestbyen ligger i et morænelandskab med overvejende lerede jorder. Landskabet er karakteriseret ved at have to småbakkede plateauer, der syd for Boserup Skov terrænmæssigt er adskilt af en smeltevandsdal og vest for Svogerslev af et større ås- og dalforløb, der bl.a. omfatter Kornerup Å og søerne Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø og Store Kattinge Sø. Smeltevandsdalen strækker sig som lavtliggende engarealer syd for Vesthospitalet på Sankt Hans Hospital ind i landet over Rørmosen og Gedevad til Kattinge- og Svogerslev Sø. Udsigt over store arealer, f.eks. ved ådalen er af stor oplevelsesmæssig værdi for området. Her ses udmundingen af Store Kattinge sø. Landskabet er kendetegnet ved at være et bakket marklandskab med mange rum, dannet af terrænet, beplantning og forskellig anvendelse. Der er i området marker, enge, golfbane, boliger, veje, folde og enkelte gravhøje, som tilsammen skaber et sammensat landskab, som et frodigt billede af mosaikker af forskellige funktioner imellem hinanden. Svogerslevkilen ligger i dette fortættede landskab mellem Roskilde og Svogerslev fra Boserup Skov i nord til Hyrdehøjskoven i syd, og udgør en del af»den grønne Ring«omkring Roskilde. Kystlandet Mod vest grænser havneområdet op til Sankt Hans Hospital, hvor arealerne langs kysten stadig er bevaret ubebyggede. En afgørende indflydelse på områdets nuværende udseende har været, at efter Københavns bombardement i 1809 etablerede Københavns Kommune Sankt Hans Hospital Kællingehaven er et værdifuldt bynært rekreativt engområde. 23

24 Redegørelse omkring»slottet«i Vesthospitalet (se kort s. 62). Københavns Kommune blev hermed en stor og betydningsfuld grundejer i området. Hele kysten er fra havnen mod vest tilgængelig ad stier igennem Kællingehaven, Sankt Hans Hospital og Boserup Skov til kommunegrænsen ved Kattinge Værk. Skovlandet Boserup Skov fungerer både som produktionsskov og som et af Roskilde og omegns store udflugtsmål. Mod nord grænser skoven op til Roskilde Fjord, mod vest, syd og øst ud til marker og enge. Skoven har en skarp grænse mod landbrugslandskabet med et skovbryn, der møder markerne, dels som konventionelt dyrkede marker, dels som afgræssede enge. Enkelte steder ligger der boliger i skovkanten, som danner naturlige orienteringspunkter. Skovens bratte overgang til omgivelserne bevirker, at træerne danner en mur og skaber rum i landskabet. Syd for skoven ligger Roskilde Golfklub. Den er adskilt fra skoven af Boserupvej og af marker. Denne adskillelse betyder, at den syd- og vestlige del af skoven bevarer en ensartet grænse til omgivelserne. Det er af stor værdi for oplevelsen af skovlandskabet. Hyrdehøjskoven danner mod syd afslutning på Svogerslevkilen. Den fungerer som et nyt, værdifuldt rekreativt område især for beboerne i Hyrde- Vestbyen kan diagrammatisk inddeles i forskellige områder, med hver deres udnyttelse og karaktertræk. Et af de karakteristiske træk er ådalen der snor sig gennem landbrugslandet forbi skovlandet og golfbanen for at fortsætte ud i Fjorden. 24

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.20 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-03-2015 Forslag til Ændring 2014.20 i kommuneplan 2014-2026, Hjerting By, For et område på Havborgvej.

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

04 Vonsild. Trafikstruktur

04 Vonsild. Trafikstruktur Vonsild ligger som et selvstændigt byområde omgivet af åbent land. Kun erhvervsområder er ved Tankedalsvej og Sdr Ringvej knyttet til Kolding By. Boligbebyggelsen er samlet om lokalcentret nær kirken og

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hjerting By, For et område på Havborgvej

Hjerting By, For et område på Havborgvej Forslag til Ændring 2014.20 i Kommuneplan 2014-2026 Hjerting By, For et område på Havborgvej Plan s oplæg af 05-03-2015 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere