Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013

2 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3 Formål... 3 Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 Metode... 3 Tilsynets indhold... 3 Tilsyn i Sammendrag af de uanmeldte tilsyn:... 5 Hverdagen, pleje- og omsorg samt den praktiske hjælp... 5 Aktiviteter... 5 Beboerindflydelse og samarbejde med de pårørende... 5 Elektronisk omsorgsjournal og handleplaner... 6 Magtanvendelser... 7 Medarbejderkompetencer... 7 Personalesituationen... 7 Plejeboligernes fysiske standard samt udendørsarealerne... 7 Sammenfatning på de uanmeldte tilsyn... 8 Fokusområder for

3 Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem Lovgrundlaget Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16. Kommunens pligt til at føre tilsyn efter retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens 148 a om forpligtelsen til at føre driftsorienteret tilsyn med de enkelte tilbud. Tilsynet skal omfatte tilbuddets personale, bygningsmæssige forhold og økonomi. Lov om social service angiver i 151, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kvalitetsstandarder kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf Som led i tilsynsforpligtelsen efter 151 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. Formål Formålet med at føre tilsyn er: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier, her også nu Ældrepolitikken. At få viden om borgernes egen oplevelse af hjælpen, om den er i overensstemmelse med det de har behov for, og deres oplevelse af hverdagen på plejecentret samt den sociale trivsel. Tilsynets ansvarsmæssige placering Formelt er det kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for tilsynet. For 2013 var gældende, at områdechefen for Børn og Skole havde ansvaret for tilsyn på ældreområdet, selve tilsynsopgaven udførtes af medarbejdere i Social- og Sundhedssekretariatet. Metode Det uanmeldte tilsyn er metodemæssigt en kombination af interview, kontrol, stikprøver, observation og dialog med udgangspunkt i en standardguide udarbejdet i Social- og Sundhedssekretariatet. Tilsynet anvender blandt andet virksomhedens forskellige instrukser og formulerede politikker og værdigrundlag som supplerende baggrundsmateriale. Ved tilsynet deltager, foruden Tilsynet, teamlederen, beboere og medarbejdere samt pårørende, hvis der er nogle tilstede (der indkaldes ikke pårørende til deltagelse i tilsynet, da besøget ikke varsles). Der gennemføres interview med beboere/pårørende, medarbejdere og leder hver for sig. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den interviewede måtte ønske at drøfte. Tilsynet er kontrol, men afvikles dialogbaseret med fokus på kvalitetsudvikling og læringsperspektivet. Tilsynets indhold Tilsynet belyser beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen samt de kulturelle og sociale aktiviteter.

4 Tilsynet tager stikprøver på den elektroniske journalføring, herunder om de sygeplejefaglige optegnelser er ført korrekt, om der er iværksat evt. pædagogiske-/plejeplaner på problemområder, og om der er fulgt op på planerne. I forhold til medarbejdergruppen tjekkes, om der findes let tilgængelige instrukser, klare ansvars- og kompetenceområder, hvordan er oplæringen af nyt personale, og herunder drøftes de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen belyses de ledelsesmæssige ansvarsområder, intern organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn herunder embedslægetilsyn, personaleforhold, sygdom m.m. Endvidere belyses sikring af overholdelse af reglerne vedr. magtanvendelse, herunder borgernes retssikkerhed, plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere, beboerne/pårørende og ledelsen. Tilsynet omfatter en rundgang på fællesarealerne, birum og besøg hos beboerne (med samtykke). Tilsynet fører ikke tilsyn med tilbuddets økonomi, da man i Bornholms Regionskommune har valgt, at denne opgave ligger i regnskabsafdelingen. Tilsynet drøfter tilbuddets håndtering af beboernes økonomi. De tilsynsførende udfærdiger en rapport som sendes til stedet til gennemsyn for evt. misforståelser eller faktuelle fejl. Efterfølgende sendes rapporten videre til socialudvalget. Efter endt høring i Ældrerådet og Handicaprådet, sendes rapporten videre til kommunalbestyrelsen. Tilsyn i 2013 Tilsynet føres i princippet i 2 virksomheder; Plejecenter Snorrebakken og Bornholms Plejehjem og - centre, men da der er plejehjem og-centre beliggende på hele øen, føres der tilsyn på hvert af de selvstændigt beliggende plejehjem og -centre. Følgende plejehjem/plejecentre har været omfattet af tilsynet: Ældrekollektivet i Årsdale Nørremøllecentret Plejecenter Aabo Plejehjemmet Toftegården Plejecenter Klippebo Plejehjemmet Sønderbo Plejecenter Slottet afd. B 2 Plejecenter Slottet afd. B 3 Nylars Plejecenter Aktivitets- og Plejecenter Lunden Plejecenter Snorrebakken

5 Sammendrag af de uanmeldte tilsyn: Hverdagen, pleje- og omsorg samt den praktiske hjælp Tilsynet har en oplevelse af, at de enkelte steder leverer pleje-, omsorgs-, og sygeplejemæssige opgaver på tilfredsstillende vis. Hjælpen tager udgangspunkt i beboerens behov, og det er Tilsynets oplevelse, at der er en god faglighed de enkelte steder. Borgerne får den hjælp, som de har krav på og behov for. Borgerne, som Tilsynet har talt med, udtrykker generelt stor tilfredshed med plejen, hjælpen og maden. Enkelte borgere har udtryk utilfredshed med den mad, som de fik, og borgeren er blevet vejledt om muligheden for at vælge en anden madleverandør. Der er fokus på de særligt svage beboere, hvilket afspejles i planer for indsatsen. Som eksempel kan nævnes ernæringsscreening), og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner (både ved lav og høj vægt), hvor der bl.a. følges op med særligt kosttilbud. Det er Tilsynets opfattelse, at der er fokus på borgerens ret til at blive tilbudt genoptræning og vedligeholdende træning (servicelovens 86), hvis de har et behov herfor. Medarbejderne er opmærksomme herpå i dagligdagen, og har mulighed for at få en fysioterapeut til at vurdere borgerens behov for enten genoptræning eller vedligeholdende træning. Aktiviteter De enkelte plejecentre inddrager beboerne i forskellige aktiviteter, så som andagter, besøg af besøgshunde, strikkeklub, sang, ture ud af huset m.m. Beboer- og familierådene er også igangsætter af aktiviteter, ligesom der også gøres brug af frivillige/pårørende. Der er desuden mulighed for socialt samvær beboerne i mellem i de fælles opholdsstuer. Der er årstidsbestemte og traditionsbestemte arrangementer af forskellig art. Borgerne, som Tilsynet har talt med, giver udtryk for, at der er nok aktiviteter i hverdagen, mens nogle også giver udtryk for, at de gerne vil have mulighed for at komme mere ud og gå/køre ture. Alt i alt kan det konkluderes, at der er planlagte aktiviteter alle steder, og at der så vidt det er muligt, tages individuelle hensyn til, hvad beboerne ønsker at foretage sige. Beboerindflydelse og samarbejde med de pårørende Alle kommunens plejecentre og -hjem har nedsat beboer- og familieråd. Her drøftes emner, som har indflydelse på fællesskabet, som f.eks. aktiviteter, budgetter og sager, som måtte blive sendt i høring fra politiske udvalg i kommunen. Det er ledelsens opfattelse, at især budgetsager og høringssager kan være udfordrende at drøfte, idet det ikke altid er lige nemt at sikre et forståelsesgrundlag for sagerne. Beboerne vil oftest hellere drøfte de nære ting fra deres egen hverdag og festlige arrangementer. Indflydelsen på egen hverdag sker i det daglige samarbejde med beboeren, og de beboere, som Tilsynet har talt med, er godt tilfreds med den indflydelse de har. Medarbejderne giver udtryk for, at det er en selvfølge at inddrage beboerne i alt, hvad der sker omkring dem, men at det naturligvis vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvad beboeren kan magte. Alt samarbejde sker med udgangspunkt i respekt for beboerens liv. Samarbejdet med de pårørende er generelt godt. Af og til er der udfordringer i samarbejdet med de pårørende, men de løses for det meste med en god dialog.

6 Ofte starter pårørendesamarbejdet ved indflytningssamtalen, hvor den nye beboer får tilbudt at pårørende kan medvirke. Tilsynet efterprøver i samtaler med de ansatte, om der er kendskab til, hvilke oplysninger der må videregives til pårørende, og i hvilke tilfælde det er tilladt. Konklusionen er, at de medarbejdere, som har medvirket i tilsynsbesøgene, har viden om reglerne om videregivelse af oplysninger og om samtykke. Værgemål drøftes også både med leder og medarbejder, og også her er der kendskab til reglerne og til hvem, der evt. kan anmode om værgemål. Det oplyses, at der er fokus på, om der er behov for værgemål. Elektronisk omsorgsjournal og handleplaner Personalet på plejecentrene har journalføringspligt, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Den sygeplejefaglige journalføring skal være entydig, systematisk, forståelig og fremstå overskueligt af hensyn til kommunikation både inden for egen faggruppe og med andre personalegrupper, der skal bruge journalens oplysninger i deres pleje og behandling af beboeren. Det sygeplejefaglige personale skal på baggrund af journalen kunne redegøre for borgerens tilstand, hvilke overvejelser der er gjort, hvilken pleje og behandling, der er planlagt, og hvilken pleje og behandling, der er udført samt resultatet heraf. I Borholms Regionskommune benyttes omsorgssystemet Care. Tilsynet udtager 2-3 beboeres dokumentation til stikprøvevis kontrol af oplysningerne. Der ses bl.a. på, hvordan evt. plejeplaner følges op, og om der arbejdes systematisk med de sygeplejefaglige optegnelser. Nogle af lederne har givet udtryk for, at det til stadighed kræver ledelsesmæssig fokus på dokumentationen i Care. Enkelte steder har medarbejderne fortalt, at når man ikke kan nå det hele på en arbejdsdag, så er det det borgernære, som prioriteres, og så kommer dokumentationen i anden række. Fra fleres side udtrykkes ønske om opfølgningskurser i systemet, men også i hvad og hvordan der skal dokumenteres. Man er gået i gang med sidemandsoplæring af medarbejderne på flere af plejecentrene. Der udføres ledelsesmæssig egenkontrol på dokumentationen, og der igangsættes læringsforløb m.m. med udgangspunkt i de 12 sygeplejefaglige fokuspunkter, som skal beskrives omkring borgerne. Tilsynet har konstateret, at der i enkelte tilfælde var mangelfuld udfyldning af de sygeplejefaglige fokuspunkter. Dette er der blevet givet anbefaling om at få bragt i orden. Det undersøges om borgere under 65 år er tilbudt en handleplan efter servicelovens 141, og der er gjort en stor indsats fra plejecentrenes side for at få bragt dette i orden. Et enkelt plejecenter fandt det fortsat udfordrende at få planen på plads, men det er nu præciseret, at Psykiatri og Handicap skal tilbyde/udarbejde planen til de pågældende borgere. Tilsynet fandt ved stikprøvekontrol 1 borger uden en 141 handleplan. Der er givet anbefaling herom. Alle plejecentre skal udarbejde døgnrytmeplaner for den enkelte beboer, og Tilsynet kan konstatere, at for de borgere, hvis dokumentation blev gennemgået, var der en udførlig døgnrytmeplan.

7 Magtanvendelser Ledelsen oplyser samstemmende, at det er deres opfattelse, at medarbejderne er godt ind i regelsættet omkring magtanvendelse og omsorgspligt, og også reglerne om registrering af evt. hændelser. De kender også til mulighed for at søge om at bruge magt f.eks. i hygiejnesituationer. Medarbejderne giver også udtryk for, at de er inde i regelsættet. De oplyser også, at der altid forsøges at få problemer løst af pædagogisk vej, og at man arbejder ud fra mindsteindgrebsprincippet. Det er dog ikke altid muligt at få borgeren til at medvirke, og når der sker anvendelse af magt, registreres disse altid, og der følges op med tryghedsskabende initiativer overfor beboerne. På et af tilsynsbesøgene i 2013 blev Tilsynet gjort opmærksom på af en beboer, at personalet låste døren, og også låste op, uden at spørge om lov. Situationen blev forelagt lederen, som blev bedt om en redegørelse om, hvilke overvejelser ledelsen har gjort sig i denne situation. Det blev pointeret, at der ikke må låses/låses op uden borgeren er indforstået, og at den pågældende skal opfordres til selv at låse/låse op. Tilsynets konklusion er, at både medarbejder og ledere kan redegøre for reglerne om magtanvendelser, at man er bevidste om, at en magtanvendelse ikke kan begrundes i manglende ressourcer, og at der generelt er få magtanvendelser. Medarbejderkompetencer Både ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at medarbejderne besidder de kompetencer, som er nødvendige for at løse opgaverne, og at hvis der er udfordringer i specifikke opgaver eller ønsker om kompetenceløft, så iværksættes uddannelse/kurser og sidemandsoplæring. Det oplyses fra flere ledere, at det er en ansættelsesmæssig ambition af få flere assistenter ansat. Der arbejdes med kompetenceskemaer i forhold til medarbejderkompetencer, så det sikres, at den enkelte er klædt på til de opgaver, der skal løses. Personalesituationen Personalet er meget stabilt og der kan generelt konstateres en lav gennemstrømning af personale. Et center oplyste, at man havde oplevet en stor udskiftning i personalegruppen, og man begrunder det med, at flere af personalerne ikke vil flytte med, når plejecentret flyttes til Rønne. Det har givet noget turbulens, og medført fejl, som er blevet påpeget af både embedslægen og det kommunale tilsyn. Lederne oplyser, at man nogle steder udelukkende har assistenter ansat, og man de øvrige steder opfordrer hjælperne til at søge uddannelse til assistent. Der er generelt et lavt sygefravær. I perioder kan det dog på nogle af plejecentrene betegnes som højt, men det skyldes i de fleste tilfælde langtidssygemeldte personaler. I enkelte tilfælde er der tale om arbejdsrelateret fravær, men der er taget tryghedsskabende initiativer som har hjulpet, og sygefraværet er tilbage i normalt gænge. Det oplyses både fra ledere- og medarbejderside, at der arbejdes med sygefraværssamtaler m.m., og at det er et tiltag, som hjælper. Plejeboligernes fysiske standard samt udendørsarealerne Bornholms Regionskommunes plejecenterboliger er generelt i meget god stand. Flere af boligerne er nybyggede/renoverede. Den fysiske standard er således høj. Der er stadig 2 plejehjem efter servicelovens 192, og her er boligstandarden ikke så høj som i de øvrige plejecentre. Det ene sted er der kun en enkelt beboer, idet de øvrige pladser benyttes som rehabiliteringspladser. Det andet sted er 1rums værelser uden køkkenfaciliteter. Der er her ombygget fællesarealer med køkken i den ene gruppe,

8 hvilket fungerer god. Den anden gruppe har spise og opholdssted i sammenhæng med gangarealer, hvilket virker knap så indbydende og hyggeligt. De enkelte boliger er både 1rums og 2rums boliger. Alle nybyggede boliger er 2rums boliger med køkkenfaciliteter. Der er fællesarealer på alle plejecentre, hvor beboerne har mulighed for at sidde og hygge sig med hinanden eller besøgende, og hvor de kan vælge at indtage deres måltider. Tilsynet finder, at der er velholdt og rent alle steder, dog er der et enkelt sted givet anmærkninger om rengøring i forbindelse med ombygning og anmærkninger i forbindelse med gulvbelægningen, som var i en kritisabel stand flere steder. Der er gjort tiltag omkring begge anmærkninger. Udendørsarealerne er fint vedligeholdte. De steder, hvor der er bygget nyt, er udendørsarealerne ny tilplantede, og det må forventes, at der går nogen tid, før disse arealer er vokset til. Sammenfatning på de uanmeldte tilsyn Sammenfattende kan Tilsynet konstatere, at borgerne, som bor på kommunens plejecentre og -hjem, får den hjælp de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde, som lever op til regionskommunes målsætninger og kvalitetsstandard for området. Der er givet følgende anbefalinger/henstillinger ved årets uanmeldte tilsyn: Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker på hele Ældreområdet. Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til at drøfte indholdet i det fremtidige tilbud på B2/Nylars. Tilsynet anbefaler, at BPC tager initiativ til, at det i forbindelse med visitation af nye beboere under 65 år til B2, præciseres jfr. kvalitetsstandarden, at det er Psykiatri og Handicap, der skal udarbejde en socialpædagogisk handleplan efter 141 i servicelovens. Tilsynet udbeder sig en beskrivelse (handleplan) for hvordan B2 sikrer at også tilbud om alkoholbehandling og rygestopkurser indgår som en fast del af tilbuddet. Beskrivelsen skal tilgå Tilsynet senest d. 1. december (Tilfredsstillende redegørelse modtaget). Tilsynet anbefaler, at borgernes evt. tildeling af ledsagelse, beror på en konkret afgørelse, og ikke på en antagelse om, at man ikke tror, at de har mulighed for at få ledsageordning bevilget. Tilsynet ønsker en redegørelse om, hvilke overvejelser ledelsen gør sig i forhold til Tilsynets pointering om låste/ikke låste døre i tilbuddet senest 1. december (Tilfredsstillende redegørelse modtaget). Tilsynet anbefaler, at punkter fra embedslægens tilsyn, som umiddelbart kan rettes, rettes straks. Øvrige punkter udarbejdes der en handlingsplan for, som skal være Tilsynet i hænde senest 1. marts Tilsynet anbefaler, at B3 indsender handleplan for, hvordan de vil opfylde embedslægens og det kommunale tilsyns krav om dokumentation af træningsindsatsen efter SL 83. Tilsynet anmoder Sønderbos ledelse om at redegøre for, hvordan der ageres i forhold til evt. behov for ekstra rengøring i forbindelse med ombygning. (Tilfredsstillende redegørelse modtaget).

9 Tilsynet anmoder Sønderbos ledelse om at redegøre for gulvforholdene i boligerne, idet det er Tilsynets opfattelse, at der flere steder er store ujævnheder i gulvene i boligerne, og at dette kan medføre faldulykker. (Tilfredsstillende redegørelse modtaget). For god ordens skyld skal bemærkes, at ovennævnte anbefalinger er udtryk for konkrete fejl/mangler på det pågældende plejehjem/-center den dag hvor Tilsynet var på besøg. Det kan ikke tages som udtryk for, at der generelt på området er disse fejl. Hvor der ikke er sat dato på opfølgningen i anbefalingen, følger Tilsynet op i kommende års tilsynsbesøg. Fokusområder for 2014 Tilsynet vil i 2014 generelt have fokus på, hvordan de enkelte steder arbejder med visionerne i kommunens ældrepolitik, herudover vil der fortsat være fokus på nedenstående punkter: Opfølgning på embedslægetilsyn Opfølgning på det kommunale tilsyn Ydelser til beboerne, herunder træning og aktiviteter Beboerinddragelse

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere