UDKAST. Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 UDKAST Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2014

2 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3 Formål... 3 Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 Metode... 3 Tilsynets indhold... 3 Tilsyn i Sammendrag af de uanmeldte tilsyn:... 5 Opfølgning fra embedslægetilsynet og det kommunale tilsyn... 5 Ydelser til beboerne, herunder træning og aktivitet... 5 Beboerinddragelse... 6 Samarbejdet med de pårørende... 6 Håndtering af elektronisk omsorgsjournal... 7 Personalesituation, herunder sygefravær... 7 Samarbejde og kommunikation... 7 Magtanvendelser... 8 Boligernes fysiske standard samt udendørsarealer... 8 Sammenfatning af de uanmeldte tilsyn... 9 Fokusområder for

3 Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem Lovgrundlaget Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16. Kommunens pligt til at føre tilsyn efter retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens 148 a om forpligtelsen til at føre driftsorienteret tilsyn med de enkelte tilbud. Tilsynet skal omfatte tilbuddets personale, bygningsmæssige forhold og økonomi. Lov om social service angiver i 151, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kvalitetsstandarder kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf Som led i tilsynsforpligtelsen efter 151 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. jf. 192, og i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. Formål Formålet med at føre tilsyn er: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier, herunder også Ældrepolitikken. At få viden om borgernes egne oplevelser af hjælpen, om den er i overensstemmelse med det de har behov for, og deres oplevelse af hverdagen på plejecentret samt den sociale trivsel. Tilsynets ansvarsmæssige placering Formelt er det kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for tilsynet. Tilsynsopgaven på ældreområdet er placeret i Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn. Metode Det uanmeldte tilsyn er metodemæssigt en kombination af interview, kontrol, stikprøver, observation og dialog med udgangspunkt i en standardguide, som anvendes i alle tilsyn på plejehjem og -centre. Tilsynet anvender blandt andet virksomhedens forskellige instrukser og formulerede politikker og værdigrundlag som supplerende baggrundsmateriale. Ved tilsynet deltager, foruden Tilsynet, teamlederen, beboere og medarbejdere samt pårørende, hvis der er nogle til stede (der indkaldes ikke pårørende til deltagelse i tilsynet, da besøget ikke varsles). Der gennemføres interview med beboere/pårørende, medarbejdere og leder hver for sig. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den interviewede måtte ønske at drøfte. Tilsynet er kontrol, men afvikles dialogbaseret med fokus på kvalitetsudvikling og læringsperspektiv. Tilsynets indhold Tilsynet belyser beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen samt de kulturelle og sociale aktiviteter.

4 Tilsynet tager stikprøver på den elektroniske journalføring, herunder om de sygeplejefaglige optegnelser er ført korrekt, om der er iværksat evt. pædagogiske-/plejeplaner på problemområder, og om der er fulgt op på planerne. I forhold til medarbejdergruppen tjekkes, om der findes let tilgængelige instrukser, klare ansvars- og kompetenceområder, hvordan er oplæringen af nyt personale, og herunder drøftes de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen belyses de ledelsesmæssige ansvarsområder, intern organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn herunder embedslægetilsyn, personaleforhold, sygdom m.m. Endvidere belyses sikring af overholdelse af reglerne vedr. magtanvendelse, herunder borgernes retssikkerhed, plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere, beboerne/pårørende og ledelsen. Tilsynet omfatter en rundgang på fællesarealerne, birum og besøg hos beboerne (med samtykke). Tilsynet fører ikke tilsyn med tilbuddets økonomi, da man i Bornholms Regionskommune har valgt, at denne opgave ligger i regnskabsafdelingen. Tilsynet drøfter tilbuddets håndtering af beboernes økonomi. De tilsynsførende udfærdiger en rapport som sendes til stedet til gennemsyn for evt. misforståelser eller faktuelle fejl. Efterfølgende sendes rapporten videre til socialudvalget. Efter endt høring i Ældrerådet og Handicaprådet sendes rapporten videre til kommunalbestyrelsen. Tilsyn i 2014 Tilsynet føres i princippet i 2 afdelinger, som har hver deres afdelingsleder: Nylars, Snorrebakken og Aabo under afdelingsleder Jeanette Bech, og afdeling Klippebo, Toftegården, Nørremølle og Lunden under afdelingsleder Lene Olsen. De enkelte plejecentre og -hjem har flere teams med hver sin teamledere. For 2014 blev det besluttet, at alle team fik tilsynsbesøg. Følgende plejehjem/plejecentre har været omfattet af tilsynet: Nørremøllecentret team Nørremøllecentret 1 team Nørremøllecentret 2 Plejecenter Aabo Plejehjemmet Toftegården Plejecenter Klippebo Rehabilitering Sønderbo Nylars Plejecenter Plejecenter Lunden Team Lunden 1, Kirsebærlunden og Paradisvej 11 Team Lunden 2, Blommelunden

5 Plejecenter Snorrebakken team AB team CD Team EF Team GHIJ Sammendrag af de uanmeldte tilsyn: Det kommunale tilsyn besluttede i 2014 at have fokus på hvordan de enkelte steder arbejder med visionerne i kommunens ældrepolitik, herudover var der fokus på nedenstående punkter: Opfølgning på embedslægetilsyn Opfølgning på det kommunale tilsyn Ydelser til beboerne, herunder træning og aktiviteter Beboerinddragelse Tilsynet har ikke afrapporteret omkring de enkelte steders arbejde med visionerne i kommunens ældrepolitik. Emnet er blevet berørt i både samtaler med teamlederne og medarbejderne, men ikke konsekvent i alle tilsynsbesøg. Det vil derfor få større fokus i tilsynet for Fokus har især ligget på opfølgning af embedslægetilsynet og opfølgning på det kommunale tilsyn, herunder dokumentationen. Opfølgning fra embedslægetilsynet og det kommunale tilsyn Ingen af plejecentrene eller plejehjemmet havde på tilsynstidspunktet i 2014 haft besøg af embedslægen. Nogle af stederne havde på forhånd fået at vide, at de ikke fik tilsyn i 2014, idet der ikke var bemærkninger eller kun ubetydelige bemærkninger i sidste embedslægetilsyn. Det kommunale Tilsyn har fulgt op på de anbefalinger, som er givet i forbindelse med 2013 tilsynet fra embedslægen. Tilsynet kunne konstatere, at der generelt er fulgt op på embedslægens anbefalinger, men også at der enkelte steder stadig er problemområder, som ikke er rettet op. Der er derfor givet to skærpede anbefalinger med besøg som opfølgning. Anbefalingerne handler begge om mangelfuld beboerdokumentation. Anbefalingerne fra det kommunale Tilsyn er generelt fulgt op. Et team havde ikke fulgt op på anbefalingen vedr. beboerdokumentation og et team havde ikke fulgt op vedr. opfølgningssamtaler med nyindflyttede borgere, hvorfor der her blev givet skærpede anbefalinger. Ydelser til beboerne, herunder træning og aktivitet Borgere, som tilsynet har talt med under tilsynsbesøgene, udtrykker stor tilfredshed med den hjælp, som der bliver ydet på plejehjem og -centre. Man finder, at personalet er meget imødekommende og hjælpsomme. Personalet udtrykker generelt, at der er tid til at levere de ydelser, som borgerne skal have jfr. kvalitetsstandarden. Det er Tilsynets opfattelse, at borgerne får hjælp efter kommunens kvalitetsstandard, og at der tages individuelle hensyn. Det er ligeledes tilsynets opfattelse, at hjælpen på nogle af plejecentrene og -hjemmet ydes som service, og at der det vil være muligt, at have mere fokus på at inddrage beboerne i opgaverne omkring deres daglige gøremål. Dette kræver bl.a. fokus på ældrepolitikkens mål om længst muligt i eget liv.

6 Personalet oplyser samstemmende, at der er fokus på, om borgerne skal tilbydes genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsage af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse (SL 86, stk. 2) og også fokus på den vedligeholdende træning (SL 86, stk. 2). Der er et godt samarbejde med træningsenheden, og der er gode muligheder for at få vejledning, således at man kan træne med borgere, der har behov. Der udarbejdes genoptræningsplaner, som dokumenteres i KMD CARE. Tilsynet oplever, at der er god fokus på aktiviteter for beboerne, og at aktiviteterne planlægges ud fra beoernes behov. Der findes aktiviteter som er underholdning, men også som er aktiverende/udfordrende. Mange af plejecentrene inddrager Beboer- og Familierådet i planlægningen, og der sker også inddragelse af frivillige i aktiviteterne flere steder. Beboerne giver udtryk for, at der er mange muligheder for at deltage i aktiviteter. Det opleves meget positivt, at der er mange aktiviteter. Beboerinddragelse Inddragelsen af beboerne sker allerede ved indflytningssamtalen, hvor man bl.a. drøfter ønsker og mål for opholdet på plejecentret/-hjemmet. Det fremgår i samtaler med både ledelse og personale, at der er stor opmærksomhed på at inddrage beboerne mest muligt. Både på det individuelle plan og på fællesskabet vegne. Personalet gør meget ud af, at hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og egne muligheder. Alle plejecentrene/-plejehjemmet arbejder med beboerindflydelse på fællesskabets vegne. Der leves således op til kommunens retningslinjer for beboerinddragelse. Et enkelt sted, er der ikke etableret et formelt Beboer- og Familieråd, men man har fået formaliseret et samarbejde, hvor beboerne deltager i drøftelsen af hverdagen på stedet. Det er Tilsynets opfattelse, at det ikke er organiseringen, der er det vigtige, men at der rent faktisk sker en inddragelse af beboerne, og det kan derfor konkluderes, at der alle steder i ældreområdet boligtilbud sker beboerinddragelse, også på fællesskabets vegne. Samarbejdet med de pårørende Foruden at de pårørende kan opstille til Beboer- og Familierådene, og at der her er et formaliseret samarbejde, så oplyser lederne, at de pårørende, så vidt det er muligt, inddrages i dagligdagen. Det kan være helt konkrete opgaver, som at vaske tøj, handle, og at følge beboeren til læge og tandlæge. Egentlig er det beboeren/de påførende selv, som sætter grænsen for, hvad de pårørende inddrages i. Der er hensyn til tavshedspligt, som skal overholdes, men de fleste af beboerne ønsker, at deres pårørende inddrages. Det fremgår af samtalerne med personalet, at de er opmærksomme på, at de har tavshedspligt, men at de også er opmærksomme på, at der er mulighed for samtykke fra beboerne, så de pårørende kan få de oplysninger, som de måtte have ønske om. Der omtales ganske få episoder, hvor det kan være problematisk at samarbejde med de pårørende, men personalet oplever en god støtte fra teamlederne, når disse situationer opstår. Det opleves, at der altid er mulige løsninger, hvis pårørendesamarbejdet af og til kan være problematisk. Det er Tilsynets opfattelse, at pårørendesamarbejdet fungere godt, at det af og til kan være problematisk, men at problemerne løser sig med udgangspunkt i, hvad der er bedst for beboeren.

7 Håndtering af elektronisk omsorgsjournal Af samtalerne med teamlederne fremgår det, at den elektroniske omsorgsjournal er til stadig drøftelse, og at man finder, at niveauet af oplysninger og ajourføringer er højnet. Der er stadig udfordringer fx i forhold til, hvad man dokumenterer. Det lyder samstemmende, at man bestræber sig på, at døgnrytmeplanen ved nye beboere er udfærdiget efter 14 dage, og at de 12 sygeplejefaglige punkter alle er udfyldt efter en måned. Der er fokus på, at det er dynamiske dokumenter, som skal tilrettes, når der sker ændringer med beboerne. Teamlederne har generelt indført stikprøvevis egenkontrol, for at imødegå evt. fejl. Medarbejderne kan af og til føle sig udfordret på tiden til at udføre dokumentationen, men siger også, at det er en vigtig del af arbejdet, der skal udføres. Det er Tilsynets opfattelse, at der er kommet øget fokus på håndteringen af den elektroniske omsorgsjournal. Det er dog også her, at Tilsynet har givet de fleste anbefalinger i 2014, herunder skærpede anbefalinger med opfølgende tilsyn. De problemfelter, som Tilsynet især har mødet, er at de 12 sygeplejefaglige optegnelser ikke var udfyldt hos nye beboere, selv om der var gået mere end en måned fra indflytningen. Desuden var spørgsmålet om borgerens seksualitet ikke udfyldt i de fleste af de stikprøver, som Tilsynet har taget. Det er naturligvis op til beboeren, om de vil tale om dette punkt, men de skal spørges. Ønsker beboerne ikke at tale om dette punkt, skal det noteres, at borgeren er tilbudt samtale med anførsel af dato. Det er Tilsynets opfattelse, at medarbejderne i mange tilfælde finder det grænseoverskridende at skulle tale om seksualitet med beboerne. Tilsynet finder, at der skal større fokus på evaluering af plejeplaner og evt. mål, som sættes for borgeren. Der blev fundet flere plejeplaner, som ikke var fulgt op og evalueret. Det blev i flere tilfælde oplyst, at plejeplanen ikke længere var i brug, men det var bare ikke dokumenteret. Personalesituation, herunder sygefravær Teamlederne fortæller, at personalet opleves som stabilt. Der er meget lille udskiftning i det faste personale. Generelt for området har der været udskiftning på teamledersiden i en del teams. Det er Tilsynets opfattelse, at der ikke i altid har været en struktureret introduktion til opgaven, men at de nye teamledere, qua deres erfaring, i de fleste tilfælde har fundet sig til rette i opgaven hurtigt. Der er et ønske om at ansætte flere social- og sundhedsassistenter generelt i området, og hjælperne opfordres til at søge uddannelse så vidt muligt. Der stræbes efter, at alle stillinger er besat med uddannet personale. Der opleves flere steder et højt sygefravær, men 2 steder oplever et lavt sygefravær. Sygefraværet følges altid tæt af teamlederne, og Tilsynet har kunnet se, at der er bevidsthed om at leve op til kommunens sygefraværspolitik. Der holdes sygefraværssamtaler og laves aftaler om tilbagevenden til arbejdet. Enkelte steder er sygefraværet oplyst begrundet i arbejdet, og i de tilfælde er der fokus på, hvilke tiltage der kan iværksættes for at forhindre, at der kommer yderligere fravær. Der er også flere tilfælde at længerevarende sygefravær, som ikke relaterer sig til arbejdet. Der opleves meget sjældent såkaldt klatsyge. Tilsynets opfattelse, at der tages hånd herom, hvis det opstår. Samarbejde og kommunikation Bornholms Regionskommune har i 2014 iværksat en ny organisering af kommunen. Plejehjem- og

8 -centre er samlet i Center for Ældre, og der har i den forbindelse skullet etableres nye samarbejdsfora for fx MED-inddragelse af medarbejderne. Alle steder har sørget for, at de nære samarbejdsrelationer er bestået, og der er i løbet af året også etableret nye MED-fora, hvor medarbejderindflydelsen er sket. Teamlederne oplyser, at der afholdes Medarbejder-Udviklings-Samtaler (MUS) med det faste personale så vidt det er muligt én gang årligt. Teamlederne indbydes til samtale med deres overordnede leder og denne har samtale med Ældrechefen. Tilsynet har konstateret, at ikke alle har gennemført de forventede MUS-samtaler, og der er givet anbefaling om, at de skal afholdes hurtigst muligt. Der er oprettet forskellige fora til intern kommunikation, herunder P-møder, gruppemøder og teammøder, og det er Tilsynets opfattelse, at både afdelingsledelsen og teamlederne forsøger at nå alle medarbejdere med de informationer, som der er behov for. Der er desuden forskellige planlægningsmøder, hvor der også kan drøftes beboere. Samarbejdet med eksterne samarbejdsparter opleves ingen steder som problematiske. Man har mange forskellige samarbejdsparter, herunder de frivillige, og samarbejdet opleves som gnidningsfrit. Efter den nye organisering pr. 1. marts 2014, hvor sygeplejen er flyttet over i Center for Sundhed, har der været, og er stadig, behov for at finde ud af, hvordan samarbejdet skal fungere fremover. Der er flere initiativer i gang på dette område. Der er også stadig en udfordring i forhold til udfærdigelse af 141- handleplan for borgere under 65 år, idet det opleves som svært at nå igennem til det center, som har visitationskompetencen. Magtanvendelser Det er Tilsynets opfattelse, at der på alle plejecentre/-hjem er fokus på reglerne om magtanvendelse, og at evt. problemstillinger drøftes. Medarbejderne, som Tilsynet har talt med, føler sig godt orienteret i reglerne. De oplyser ligeledes, at man i personalegrupperne drøfter både konkrete sager, og etiske aspekter generelt omkring magtanvendelser. Det er vigtigt for Tilsynet at pointere, at magtanvendelse kan være en nødvendig udvej, hvis omsorgspligten skal overholdes, og at det er vigtigt at disse hændelser registreres. Dette både af hensyn til borgernes retssikkerhed, og af hensyn til læringsperspektivet i registreringerne. Der er i flere af teamsene afholdt undervisning i forhold til reglerne om magtanvendelse. Boligernes fysiske standard samt udendørsarealer Boligstandarden på kommunens plejecenter må siges generelt at være fin. Der er som udgangspunkt m2 til rådighed pr. beboer, hvoraf nogle af m2 kan ligge i fællesarealer. Det gælder både de boliger, som kommunen selv ejer/administrerer og også de boliger, som ejes/administreres af private. Tilsynet har opfordret til, at teamlederne arbejder på, at beboerne får indsigt i vedligeholdelsesplaner, således at der er mulighed for som beboer, at være med til at prioritere de beløb, som er afsat til vedligeholdelse. Det er Tilsynets opfattelse, at de steder, hvor der er fællesarealer, er de indrettet hyggeligt, og beboerne er glade for at opholde sig her. Kommunens eneste plejehjem må siges at have en boligstandard, som er under almindelig standard. Det blev slået fast i en analyse af boligstrukturen i kommunen i allerede i Beboerne bor i et værelse/en stue på omkring 16 m2, uden køkkenmuligheder, men dog med eget bad og toilet. De beboere, som Tilsynet talte med om boligforholdene, var tilfredse, idet dog enkelte syntes det var lidt

9 småt med pladsen til de møbler, man gerne vil have med. Tilsynet gav i 2014 en anbefaling om at få sat badeværelserne i stand, idet der i flere af badeværelserne var faldet fliser ned, uden at der blev taget skridt til at udbedre skaden. Dette arbejde er nu iværksat, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe, som ser på Toftegårdens fremtidige brug. Udenomsarealerne er generelt velholdte. Sammenfatning af de uanmeldte tilsyn For god ordens skyld skal bemærkes, at alle nævnte anbefalinger er udtryk for konkrete fejl/mangler på det pågældende plejehjem/-center den dag hvor Tilsynet var på besøg. Det kan ikke tages som udtryk for, at der generelt på området er disse fejl. Hvor der ikke er sat dato på opfølgningen i anbefalingen, følger Tilsynet op i kommende års tilsynsbesøg. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier, her også nu Ældrepolitikken, men også at der kan arbejdes mere målrettet med at inddrage borgernes egne ressourcer jfr. målet om længst muligt i eget liv, beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen beboerne oplever, at de inddrages omkring beslutninger vedr. deres egen person. Der er givet følgende anbefalinger/henstillinger ved årets uanmeldte tilsyn: Toftegården: Tilsynet anbefaler, at man sikrer sig, at aftaler, som f.eks. borgeren har indgået med et andet tilbud i kommunen, og som Toftegården nu handler på, stadig er gældende og at dette dokumenteres. Tilsynet anbefaler, at det sikres at dokumentationen i Care er fyldestgørende, således at der sker en evaluering på igangsatte indsatser, samt at dokumentationen i de 12 sygefaglige indsatser er fyldestgørende udfyldt. Da det også var en anbefaling i sidste års tilsyn, skærpes anbefalingen, og teamleder bedes indsende en redegørelse for, hvordan det sikres, der følges op på div. planer for borgerne, senest d. 8. august Tilsynet anbefaler, at Toftegården tager kontakt til det center, så står for bygningsvedligeholdelsen med henblik på, at få fliser sat op i de badeværelser, der mangler, således at de hygiejnemæssige forhold kan bringes i orden. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at vedligeholdelsesbudgettet er kendt for ledelsen af Toftegården og for Beboer- og Familierådet, således at man kan være med til at pege på prioritering af vedligeholdelsesarbejder. Aabo: Tilsynet anbefaler, at der følges op på punktet seksualitet i de obligatoriske 12 sygeplejefaglige dokumentationspunkter. Der følges op i næste års tilsyn.

10 Tilsynet anbefaler ligeledes, at det sikres, at det evalueres og dokumenteres, når der er en plejemæssig indsats. Der følges op i næste års tilsyn. Tilsynet anmoder om en redegørelse om forløbet i sagen omkring skaderne på badeværelserne, og en plan for, hvornår det kan forventes, at skaderne udbedres. Redegørelsen skal være Tilsynet i hænde inden d. 28. august Klippebo: Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en procedure omkring egenkontrol af medicinhåndteringen, herunder også om teamleders egenkontrol. Tilsynet ønsker denne procedure tilsendt senest. 1. oktober 2014 Tilsynet anbefaler, at punktet Seksualitet fremadrettet får den nødvendig opmærksomhed i forbindelse med udfyldelsen af 12 sygeplejefaglige problemfelter, idet det også bemærkes, at borgeren, naturligvis kan vælge ikke at ville udfylde dette punkt. Dette skal i givet fald dokumenteres. Der følges op ved næste tilsyn. Tilsynet påpeger, at reglerne om magtanvendelse skal overholdes, og anmoder om, at der en redegørelse for, hvordan dette sikres. Tilsynet skal have redegørelsen senest d. 1. oktober Nylars: Tilsynet anbefaler, at der skal arbejdes på at sikre at beboerindflydelsen, med nuværende forudsætninger, således at beboermødet er godkendt i forhold til retningslinjerne for brugerindflydelse, der er politisk bestemte. Tilsynet anbefaler, at man, når der i den kommende tid skal drøftes aktiviteter på Nylars, da tager udgangspunkt i Ældrepolitikken, og at man drøfter hjælpen til borgerne med fokus på hverdagsrehabilitering. Følges op i næste års tilsyn. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på arbejdsmiljø og trivsel for personalet, og at der også er fokus på, hvordan beboerne reagerer på flytningen. Følges op i næste tilsyn. Snorrebakken: (Afdeling A+B): Tilsynet anbefaler, at der er fokus på at få udfyldt dokumentationen af de 12 sygeplejefaglige punkter inden 1 måned. Opfølgning i forbindelse med næste års tilsyn. (Afdeling C+D): Tilsynet anbefaler, at der straks tages initiativ til at få rettet op den af Tilsynet anførte mangelfulde dokumentation af de 12 sygeplejefaglige problemområder, og manglende evaluering af plejeplaner. Tilsynet skal inden den 15. december 2014, have modtaget redegørelse for iværksatte initiativer. (Afdeling E+F): Tilsynet anbefaler, at borgerne ikke som en automatisk handling skal skrive under på, at medicinen låses inde i lejligheden. Hvis der indgås aftale herom, skal begrundelsen fremgå af aftalen. Tilsynet anbefaler, at der tages kontakt til Psykiatri og Handicap med henblik på at tilbyde borgere under 65 år en handleplan efter SL 141, som borgeren har ret til. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en klar procedure for ledelsens kontrol af beboernes dokumentation, således at de nævnte fejl ikke opstår igen og igen. Tilsendes Tilsynet senest d. 30. november Tilsynet giver en skærpet anbefaling omkring beboerdokumentationen, hvilket betyder, at Tilsynet kommer på et op følgende besøg inden udgangen af 2014, hvor dokumentationen

11 gennemgås særskilt. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med anbefalingen omkring procedure for ledelsens kontrol af beboerdokumentation. Tilsynet beder om oplysning om, hvor og hvornår det er tilsigtet at alarmen går, idet det må være muligt, at beboerne benytter fælleshaven uden at skulle sætte overvågning i gang. (Afdeling GH+IJ): Tilsynet anbefaler, at man ændrer procedure vedr. opbevaring af medicin, således at man ikke som fast rutine låser beboernes medicin inde. I tilfælde, hvor der kan laves aftaler med beboerne, kan medicinen aftales låst inde, men beboerne skal som udgangspunkt have nøgle til skabet, og kunne anvende denne. Tilsynet finder, at dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal ikke er i orden i to ud af tre stikprøver. Embedslægen har tidligere påpeget mangelfuld dokumentation af det samme (især i forbindelse med embedslægetilsyn Årsdale). Tilsynet giver derfor en skærpet anbefaling på, at dokumentationen bringes i orden. Tilsynet skal have en redegørelse for, hvordan Snorrebakken vil sikre, at dokumentationen for afdelingerne GH + IJ bringes i orden senest d. 15. januar Tilsynet vil foretage et opfølgende tilsynsbesøg med fokus på dokumentation. Nørremøllecenteret: (Afdeling Nord-Vest): Tilsynet anbefaler at leder får indkaldt til de sidste MUS samtaler. Tilsynet ønsker en tilbagemelding på dette senest 15. januar Tilsynet skærper sin anbefaling i forhold til at lave opfølgningssamtaler med beboerne. En plan for, hvordan dette fremover vil ske, samt en plan for, hvordan der sikres ro og rum til dokumentation, skal tilgå tilsynet senest 15. januar (Afdeling Syd-Øst): Tilsynet anbefaler, at der straks følges op på dokumentation af de 12 sygeplejefaglige problemområder, og manglende evaluering af plejeplan. Tilsynet skal inden den 18. december 2014 have modtaget redegørelse for iværksatte initiativer. Fokusområder for 2015 Tilsynet vil i 2015 have konkret fokus på, hvordan der arbejdes med visionerne i kommunens ældrepolitik. Dette gøres bl.a. ved at afrapportere konkret herom i tilsynsrapporterne for Tilsynet vil desuden have følgende fokuspunkter: Hjælpen til beboerne set ud fra kvalitetsstandarden og beboernes oplevelser af hjælpen. Opfølgning fra anbefalinger i embedslægetilsynet og det kommunale tilsyn. Her især dokumentationen. Tilsynet vil fremover mødes med Beboer- og Familierådet ca. 3 uger efter det gennemførte tilsynsbesøg, for også at inddrage Beboer og Familierådets oplevelser af tilbuddet i Tilsynet. Grunden til at der vil gå ca. 3 uger efter tilsynsbesøget er, at et tilsynsbesøg er uanmeldt, hvorfor Beboer- og familierådet ikke kan indkaldes på forhånd.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 31. maj 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn, er der pt lidt udfordringer

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Plejecenter Åbo 30. marts 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder redegjorde for personalesituationen, der beskrives

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Toftegården 05.april 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen I skrivende stund 35 pladser, hvor der normalt er 34. Rent budgetmæssigt

Læs mere

Tilsyn: Plejecenter Lunden (Kirsebærlunden- Lupinlunden Paradisvej 11) 09. maj 2016

Tilsyn: Plejecenter Lunden (Kirsebærlunden- Lupinlunden Paradisvej 11) 09. maj 2016 Tilsyn: Plejecenter Lunden (Kirsebærlunden- Lupinlunden Paradisvej 11) 09. maj 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder betegner

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014.

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014. Tilsyn: Snorrebakken afdeling C + D - 17. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder har været ansat siden 01. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Meget lav personalegennemstrømning.

Meget lav personalegennemstrømning. Tilsyn: Plejecenter Nylars - 05. januar 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder gav udtryk for at der er tale om dygtige medarbejdere,

Læs mere

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F - 12. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden seneste tilsyn er der sket udskiftninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015

Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015 Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015 Indledning På vegne af Byrådet føres tilsyn med, om beboere i plejeboliger modtager den hjælp, pleje, sygepleje og træning, de er berettiget til. Beboere på 24

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Plejecenter Klippebo 19. april 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at Klippebo er blevet opnormeret med 4

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Der er pt. nogle langtidssygemeldinger, der ikke er arbejdsrelaterede. Sygefraværet betegnes generelt som værende lavt.

Der er pt. nogle langtidssygemeldinger, der ikke er arbejdsrelaterede. Sygefraværet betegnes generelt som værende lavt. Tilsyn: Snorrebakken afdeling GH+IJ 13. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær Der har siden sidste tilsyn været

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Klippebo. Solstien 1, 3760 Gudhjem. Tlf.: 5692 4670

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Klippebo. Solstien 1, 3760 Gudhjem. Tlf.: 5692 4670 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Klippebo Solstien 1, 3760 Gudhjem Tlf.: 5692 4670 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport fra

Læs mere

Siden sidste tilsyn, er der blevet ansat ny teamleder der i skrivende stund har været ansat i et halvt år.

Siden sidste tilsyn, er der blevet ansat ny teamleder der i skrivende stund har været ansat i et halvt år. Tilsyn: Nørremøllecentret Nord +Vest 09. november+15. december 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Siden sidste tilsyn, er der blevet ansat ny teamleder

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700 Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013 Rehabiliteringscentret Sønderbo Curdtslund 2, 3700 Rønne Tlf.: 5692 4700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Bornholms

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Trye

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Trye Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Trye Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger Tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F - 30. august 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn har afdeling E+F været

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 4-17-238/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010 Tilsynene i Bornholms Regionskommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 11 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS)

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS) Punkt 8. Orientering om Årsrapport 2016 - tilsyn på plejehjem ( REVAS) 2016-031358 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At afrapporteringen for 2016 fra REVAS Aps,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 Tilsynspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål... 3 4. Metode... 4 5. Skærpet tilsyn... 5 6. Tilsynsresultater... 5 7. Kontaktoplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Snorrebakken afdeling C+D - 24. august 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Leder har afsluttet Diplomuddannelse, hvilket givet betyder nye værktøjer

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Aldersmæssigt ligger i spændet fra 77 til 95 år

Aldersmæssigt ligger i spændet fra 77 til 95 år Tilsyn: Snorrebakken afd. A+B - 02. september 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Teamleder

Læs mere

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Gældende fra 2017 side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hyppighed... 4 3. Vurdering og opfølgning... 4 3.1 Tilsyn ved klager/mistanke om omsorgssvigt... 5 4.

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 9. april 2018 af tilsynsassistent

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Snorrebakken afdeling GH+IJ 16. september 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn, har der fra medio

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården Opsummering Plejehjemmet Grønnegården Vurdering: Godkendt Sted: Langrode 11, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 26.09.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Øster Elkær. Generelt er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8.

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 13.00 og Fredag den 16. december kl. 8.00 på Ådalen Indledning Vi har på vegne af Silkeborg

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne Tilsynsførendes bemærkning

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [Tilsynet er gennemført d.

Læs mere

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 16. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere