Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700"

Transkript

1 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1

2 Rapport fra det uanmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Bornholms Regionskommunes plejehjemstilsyn har den 04. september 2013 aflagt uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Slottet afdeling B2. Målet med tilsynet er, at myndigheden (kommunalbestyrelsen) blandt andet via beboernes oplysninger kan sikre at beboerne får den hjælp de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde og lever op til Regionskommunens målsætninger for området. Kommunalbestyrelsen har den 4. april 2013 godkendt kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet. Formålet med kvalitetsstandarden er, at give en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af hjælp, og den hjælp der ydes den enkelte beboer på plejehjem/plejecenter. Borgere, som er visiteret til en plejebolig, er ligestillet med borgere i eget hjem, når der ansøges om hjælp efter 83 i lov om social service, og der skal således træffes afgørelser på ansøgninger om hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp m. v. Afgørelsesskrivelsen til borgeren skal gøre opmærksom på, at borgeren har adgang til at klage over afgørelsen. Ved vurderingen af behovet for at flytte til en plejebolig tages der udgangspunkt i visitators funktionsvurdering, hvad det er man har brug for hjælp til, og det overordnede mål for opholdet på plejehjem/plejecenter. Der lægges vægt på borgerens egne ressourcer, ønsker og muligheder. Det enkelte plejecenter/plejehjem udarbejder på denne baggrund og ud fra borgerens og/eller de pårørendes oplysninger en såkaldt handleplan, der individuelt beskriver og fastlægger den hjælp, som borgeren har brug for. Beboerne på plejecentre/plejehjem er omfattet af kommunens kvalitetsstandard for fysisk træning. 2

3 Lovgrundlaget Reglerne om tilsyn på plejecentre/plejehjem er beskrevet i lov om social service 151 og senest reguleret ved lovændring af 1/ (lovbekendtgørelsen nr. 629 af 11/ (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.), samt i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16. Her af fremgår det, at kommunalbestyrelsen fremover skal foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg med plejeboligbebyggelser. Tilsynet gennemføres og afrapporteres i vedhæftede skema. Plejecenter Slottet, afdeling B2 Af målsætningerne for BPC fremgår det: Hos Bornholms Plejehjem og Centre er det samlet den fornemste opgave at skabe: Hjem med trygge rammer, omsorg og pleje til medborgere, der har brug for det Centre med mulighed for fællesskab og tilbud, der giver indhold i dagligdagen Der arbejdes i fællesskab på, at Bornholms Plejehjem og Centre bliver et attraktivt og værdigt alternativ til eget hjem. Bornholms Plejehjem og Centre vil være kendt for en vedvarende vilje til at sætte beboere og brugeres behov i første række. Bornholms Plejehjem og Centre viser i ord og handling, at man er der for den enkelte. Bornholms Plejehjem og Centre vil være en attraktiv arbejdsplads med fagligt kompetente og menneskeligt engagerede medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for vores medborgere. Nærvær, tryghed og trivsel i dagligdagen er den fælles ledestjerne: På Bornholms Plejehjem og Centre tages der udgangspunkt i det enkelte menneskes styrker, behov og ønsker. Respekt: Bornholms Plejehjem og Centre tror på, at respekt er grundlaget for alle relationer Åbenhed: Bornholms Plejehjem og Centre tror på, at åbenhed baner vej for gensidig forståelse og rummelighed Engagement: Bornholms Plejehjem og Centre tror på, at engagementet blomstrer, når faglighed og trivsel går hånd i hånd. 3

4 Det generelle indtryk af Slottet afd. B2 Det er Tilsynets generelle indtryk, at B2 er et godt tilbud til beboerne, hvor der er mulighed for indflydelse på hverdagen, i den udstrækning, som beboerne magter og ønsker det. Det er også Tilsynets indtryk, at der er store udfordringer i hverdagen, og der gives Tilsynet det indtryk, at der kommer flere yngre beboere (under 65) med massive misbrugsproblemer. Dette finder Tilsynet bør give anledning til at drøfte indholdet i tilbuddet fremover, hvilket også er stedets ønske. Den 04. september 2013 Mette Marker Tilsynsførende Henrik Boie Tilsynsførende Social- og Sundhedssekretariat Bornholms Regionskommune Ullasvej Rønne 4

5 Plejecenter Slottet, afdeling B Oplysninger fra lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Personalesituationen betegnes som værende stabil. I sommerperioden har personalet dog været lidt hårdt spændt for grundet sygdom blandt vikarer. Der har tillige været nogle personalemæssige udfordringer i forhold til en særligt plejekrævende beboer. En problematik der nu har fundet et godt leje. teameder betegner derudover personalesituationen som værende stabil, med et lavt personaleflow. Der er overordnet positive forventninger til udflytningen til Nylars. Det afføder dog nogen bekymring i forhold til de udfordringer, der givet vil være for beboerne. Her bl.a. deres muligheder for at kunne komme til byen og handle m.m. Teamleder oplyste, at en vanskelig beboersituation sidste år er blevet afsluttet på en god måde. Dette har haft en positiv indflydelse på det samlede sygefravær. De ramte medarbejdere er tilbage i normal arbejdsgænge. Sygefraværet betegnes som værende normalt. Beboersammensætningen har ikke forandret sig væsentligt siden sidste års tilsyn. Beboergruppen er for 10 bebores vedkommende under 65 år, og gruppen er samlet karakteriseret ved at have voldsomme misbrugs- og demensproblematikker. Teamleder oplyste, at dette giver store udfordringer, og har bl.a. medført, at der er installeret alarm og udluftning i en lejlighed. 5

6 I forbindelse med udflytningen til Nylars, er der planlagt interviewrunde med beboerne. Dette med henblik på, at sikre den bedst mulige overgang fra Slottet til Nylars, og for at sikre de etiske aspekter og retssikkerheden i udflytningen. I forbindelse med udflytningen ønsker teamleder og personale tillige en drøftelse af indholdet i tilbuddet, og hvordan det kan og skal og udvikle sig i forhold til den nuværende og fremtidige målgruppe. Det er Tilsynets opfattelse, at antallet af borgere med misbrugsproblematikker er stærkt stigende, og anbefaler en samlet kortlægning på hele Ældreområdet Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker på hele Ældreområdet. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der tages initiativ til at drøfte indholdet i det fremtidige tilbud på B2/Nylars. Følges op i næste tilsyn. - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation internt og eksternt Der blev i forbindelse med tilsynet i 2012 ikke givet anbefalinger. Det fremgik dog af rapporten, at medarbejderne skulle præcisere deres behov for kompetenceløft, og at der ville blive fulgt op i dette års tilsyn. Dette er sket, og der er iværksat kurser omkring misbrug og Recovery. Der arbejdes løbende på at sikre en god, åben og klar kommunikation. Hvor der opstår misforståelser, er det ambitionen at tage disse misforståelser i opløbet. Det er leders opfattelse at i og med fokus er på beboerne, så er det der arbejdet lægges, og dermed også det at sikre en god og klar kommunikation. Leder sparrer primært med teamleder for B3, virksomhedsleder for BPC og så er der et godt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne. Opstår der akutte situationer, der kræver ekstra medarbejdere er det 6

7 opfattelsen at der er et godt tværfagligt ansvar omkring dette. - Medarbejderkompetencer - Visitation - Indflytning Overordnet ser teamleder medarbejdergruppen som værende klædt på til opgaven. Fremadrettet efterspørges flere kurser og videreuddannelse omkring psykiatri/misbrug/alkohol og psykofarmaka. I skrivende stund deltager medarbejderne i kursus i Recovery metoden, der målretter sig hen imod at give borgeren redskaber til at komme sig i eget liv og udvikle sig. Tilsynet opfordrer til, at medarbejderne på B2 generelt er sikret mulighed for at deltage i kurser og uddannelse, der er rettet specifikt mod den aktuelle beboergruppe Leder gav udtryk for, at det overordnede samarbejde med visitationen fungerer godt og tilfredsstillende. I forbindelse med indflytninger er der en fast procedure for dette alt efter om borgeren kommer fra andet plejetilbud eller fra misbrugsteamet. I nogle tilfælde er der nogle udfordringer i forhold til borgere der kommer fra misbrugsteamet, hvor der ofte ikke foreligger en 141 handleplan, som er et vigtigt grundlag for en god indflytning, og en mulighed for at B2 ved, hvad der skal arbejdes med omkring borgeren. Således er det som oftest B2, der skal sammenstykke en plan for borgeren. Tilsynet anbefaler, at BPC tager initiativ til, at det i forbindelse med visitation af nye beboere under 65 år til B2, præciseres jfr. kvalitetsstandarden, at det er Psykiatri og Handicap, der skal udarbejde en socialpædagogisk handleplan efter 141 i Serviceloven. Følges op i næste tilsyn. 7

8 - Udarbejdelse af døgnrytmeplanplan - Håndtering af elektronisk omsorgsjournal - Hverdagen på Plejecentret - Samarbejdet med de pårørende I forhold til indflytninger følges den af BPC udarbejdede indflytningsguide. Der kan dog ske afvigelser i forhold til denne, da der kan være individuelle hensyn der vanskeliggør at følge den almindelige rutine for indflytningen. B2 udarbejder døgnrytmeplaner i Care, og anser det som et vigtigt redskab i plejen. Tilsynet fik forevist 2 døgnrytmeplaner. Leder gav udtryk for at det til stadighed kræver løbende opfølgning på brugen af CARE, særligt med fokus på at sikre, at alle medarbejdere dokumenterer i CARE. Der efterspørges, fra leder, en løbende opdatering gennem undervisning, da CARE hele tiden udvikler/forandrer sig. En typisk hverdag på B2, tager altid sit udgangspunkt i beboerens individuelle behov og ønsker. Hjælpen og plejen bevæger sig på det praktiske plan med hjælp til bad, mad, rengøring etc., over til hjælp til lægebesøg, besøg hos psykiater, støtte til genoptræning, gåtur etc. Derudover er der mulighed for tilbud om køreture o.a. Mange af beboerne har i det daglige ikke kontakt med sin nærmeste familie eller pårørende, hvilket gør at pårørende samarbejdet bliver begrænset. For de øvrige beboeres vedkommende betegnes samarbejdet med familie og pårørende som værende godt. Udgangspunktete for samarbejdet med de pårørende er alene båret af beborens ønske om dette. 8

9 - Beboerindflydelse - Indsatsen for de særligt svage beboere - Overholdelse af reglerne vedr. magtanvendelse Der er ikke etableret et formelt Bruger- og Familieråd. Ingen beboere ønsker at være en del af et sådant råd, og det samme gør sig gældende for de pårørende. Der afholdes dog månedlige beboermøder med en fast dagsorden. I forbindelse med udflytningen, har enkelte beboere meldt sig til arbejdsgrupper, hvor de får indflydelse på flytteprocessen. Det er ambitionen at arbejdet omkring beboerindflydelsen og etablering af et Bruger-Familieråd genoptages når udflytningen til Nylars er på plads. Det blev i forbindelse med tilsynet drøftet, at kan der ikke etableres et formelt råd, ville det være hensigtsmæssigt at søges etableret et mere uformelt forum for brugerindflydelse. Der tilbydes vejning til beboerne. Overordnet screenes der kun hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til plejen og omsorgen. Det blev af leder oplyst at der som udgangspunkt ikke tilbydes beboerne på B2 hjælp og vejledning i forhold til rygestop og alkoholafvænning. Dette sker kun, hvis beboerne selv ønsker dette. Det er teamleders opfattelse at medarbejderne er godt inde i reglerne for magtanvendelse, og at der indberettes og ansøges efter gældende regler og lovgivning. Tilsynet udbeder sig i den forbindelse, en beskrivelse (handleplan) for hvordan B2 sikrer at også tilbud om alkoholbehandling og rygestopkurser, indgår som en fast del af tilbuddet på B2. Beskrivelsen skal tilgå Tilsynet senest 1. december

10 - Sundhedsydelser, herunder medicinhåndtering og sygeplejerskenormering - Opfølgning på embedslægetilsyn B2 har haft besøg af BRK RISK manager, og der er fulgt op på de UTH (Utilsigtede hændelser) der har været. Ingen bemærkninger i forhold til førnævnte. Der er i forbindelse med Embedslægens tilsyn, fulgt op de anbefalinger der er givet. Samtale med medarbejdere Punkter der indgår i samtalen: - Hverdagen for beboerne - Spisesituationerne Resumé Medarbejder har en opfattelse af hverdagen for beboerne er god. Der forsøges givet en tryg og god hverdag for beboerne, hvor den enkeltes ønsker og behov forsøges imødekommet. Medarbejder var lidt uklar på hvilke muligheder der er for ledsagelse, og i hvilken udstrækning der er mulighed for at blive visiteret til denne ordning. Tidligere har flere af beboerne haft ledsagerordning. t. Alt efter hvad beboeren ønsker, indtages måltidet enten i egen lejlighed eller sammen med de øvrige beboere. B2 får leveret maden fra eget køkken, og anretter, i den udstrækning det kan lade sig gøre, måltidet sammen med beboerne. Der er i forbindelse med måltiderne flere af beboerne, som har små opgaver så som borddækning, opvask etc. Man ser frem til, at der etableres mulighed for at beboerne kan deltage i fremstillingen af måltidet, og også i indkøb hertil m.m. Tilsynets bemærkninger Tilsynet anbefaler, at borgernes evt. tildeling af ledsagelse, beror på en konkret afgørelse, og ikke på, en antagelse om, at man ikke tror, at de har mulighed for at få ledsageordning bevilget. Følges op i næste tilsyn. 10

11 Medarbejderen redegjorde for, hvordan man som beboer modtager den nødvendig hjælp efter Hjælpen i hverdagen 83 - Tilbud om træning 86 - Beboerdokumentation - De vanskelige situationer - Magtanvendelser Der er løbende kontakt med genoptræningsenheden, således at den enkelte borgers evt. behov for træning og genoptræning er under en løbende vurdering. Dokumentationen for 2 beboere gennemgået. De 12 sygeplejefaglige observationspunkter, og den generelle dokumentation fandtes tilfredsstillende udfyldt. For begge borgere, der er under 65 år, forefindes der 141 handleplan. I den forbindelse efterlyste Tilsynet en bedre sammenhænge mellem de i de generelle oplysninger i Care anførte mål, og de mål, som er at finde i 141 handleplanen. Medarbejder anførte at de vanskeligste situationer typisk opstår, når enkelte af beboernes alkoholindtag bliver for stort. I disse situationer er det medarbejders oplevelse at man kan søge støtte og hjælp hos kollegaer, samt hos leder. Det er medarbejder oplevelse at der er godt beredskab i forhold til de svære situationer generelt. Medarbejder føler sig godt klædt på i forhold til de etiske og pædagogiske udfordringer, der er i forhold magtanvendelser, og medarbejder ved hvordan og efter hvilke regler magtanvendelser indberettes. 11

12 - Beboernes indflydelse på deres hverdag - Sygefravær - Medarbejdernes samarbejde med pårørende - Mulighederne for kompetenceudvikling Medarbejdere søger løbende at motivere beboerne til at deltage i og tage ansvar for dels egen hverdag, men også i forhold beslutninger på fællesskabets vegne. Medarbejder finder ikke sygefraværet som værende unormalt højt. Der har dog i en periode været langtidssygemeldinger. Det opleves, at ledelsen lever op til sygefraværspolitikken. Medarbejder kendetegner samarbejdet med pårørende som værende sporadisk, men forgående i en god ånd. Det er opfattelsen at der er gode muligheder for at komme på kurser og videreuddanne sig. Leder er opmærksom på at tilbyde medarbejderne mulighed for at dygtiggøre sig. Der ønskes fremadrettet mulighed for fortsat at videreuddanne sig, således at man som medarbejder har de bedste forudsætninger for at give den bedste mulige pleje og omsorg. Det opleves at ledelsen er lydhør over for behov for kompetenceudvikling. 12

13 Samtale med beboere Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen med beboerne: - Tilfredshed med boligen - Tilfredshed med hverdagen - Forplejningen - Medarbejderne - Den hjælp beboerne får - Om der er en god tone - Aktiviteter og træning - Om de er glade for at bo her - Indflydelse på sin hverdag Tilsynet har gennemført interview af to beboere på B2. De udtrykker generelt tilfredshed med forholdende, dog kunne den ene godt tænke sig med tiden at bo for sig selv. Især nu, hvor stedet skal flytte til Nylars. Den anden beboer fandt ikke flytningen skræmmende, hvis blot der stadig kunne skaffes forsyninger hver dag, hvilket lederen har garanteret. Tilsynet fik af den ene beboer oplyst, at personalet af sig selv låste og oplåste hendes dør til lejligheden, og at hun fandt dette irriterende. Leder blev forholdt dette, og mente, at det skete med baggrund i omsorg for personen. Tilsynet pointerede, at der ikke må låses eller låses op, uden aftale med beboeren. Den pågældende beboer bør i stedet opfordres til selv at låse sin dør. Kun i yderste nødstilfælde, må personalet låse op uden først at have fået tilladelse dertil. Forplejningen var for så vidt i orden, når det ikke kunne være anderledes, men den ene beboer fandt kartoflerne for dårlige. Glæder sig derfor til at de, når de flytter, kan få ordentlige kartofler. Personalet er flinke, og man får hjælp, til det man har brug for. Begge beboere fandt, at hjælpen var tilstrækkelig. Hverdagen på B2 var i en vis rutine, og man kan godt tage på ture ud i byen eller ud på øen alene, hvis det er det man ønsker. Det er også muligt at invitere gæster hjem i lejligheden, hvis man har behov for det. Tilsynet ønsker en redegørelse om, hvilke overvejelser ledelsen gør sig i forhold til Tilsynets pointering om låste/ikke låste døre i tilbuddet senest 1. december

14 Rundgang på stedet Resumé Tilsynets bemærkninger Områder der indgår i rundgang: - Stedets fysiske tilstand - Den generelle hygiejniske tilstand B2 bærer præg af at være et ældre byggeri. Lejlighederne er små, og badeværelserne meget store i forhold. Lejlighedernes indretning bærer præg af den person, som bor der. Der er fællesarealer til spisning og ophold. Observationsstuen som Tilsynet fik forevist er meget lille, og det er ikke umiddelbart muligt at indrette den hyggeligt/personligt. - Boligernes tilstand - De indvendige fællesarealer - De udvendige fællesarealer Der er mange rygere på stedet, og selv om der er regler for, hvor beboerne må opholde sig, når der ryges, så bærer gange og fællesarealer på Tilsynstidspunktet præg af, at der ryges. Der er rent og pænt på gange og fællesarealer. Beboerne skal i samarbejde med personalet holde deres lejlighed, og der gøres rent efter BRK s standard herfor. Her udover må Personalet ofte give en ekstra hånd med ved rengøring af badeværelser m.m., Der er stort set ikke udvendige fællesarealer til ophold for B2. Der er dog altaner, som beboerne ofte benytter sig af. 14

15 Samlet indtryk Tilsynet er gennemført fredag den 04. september 2013 Det er Tilsynets generelle indtryk, at B2 er et godt tilbud til beboerne, hvor der er mulighed for indflydelse på hverdagen, i den udstrækning, som beboerne magter og ønsker det. Det er også Tilsynets indtryk, at der er store udfordringer i hverdagen, og der gives Tilsynet det indtryk, at der kommer flere yngre beboere (under 65) med massive misbrugsproblemer. Dette finder Tilsynet bør give anledning til at drøfte indholdet i tilbuddet fremover, hvilket også er stedets ønske. Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker på hele Ældreområdet. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der tages initiativ til at drøfte indholdet i det fremtidige tilbud på B2/Nylars. Følges op i næste tilsyn. Tilsynet anbefaler, at BPC tager initiativ til, at det i forbindelse med visitation af nye beboere under 65 år til B2, præciseres jfr. kvalitetsstandarden, at det er Psykiatri og Handicap, der skal udarbejde en socialpædagogisk handleplan efter 141 i Serviceloven. Følges op i næste tilsyn. Tilsynet anbefaler, at borgernes evt. tildeling af ledsagelse, beror på en konkret afgørelse, og ikke på, en antagelse om, at man ikke tror, at de har mulighed for at få ledsageordning bevilget. Følges op i næste tilsyn. Tilsynet ønsker en redegørelse om, hvilke overvejelser ledelsen gør sig i forhold til Tilsynets pointering om låste/ikke låste døre i tilbuddet senest 1. december

16 Ved tilsynet har medvirket: Susanne Ager (teamleder), Rikke Olesen (sygeplejerske), Else Rasmussen (So-Su assistent), To beboere, Henrik Boie og Mette Marker (Tilsynsførende, Social- og Sundhedssekretariatet) 16

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere