Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur. I Region Midtjylland vil vi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur. I Region Midtjylland vil vi:"

Transkript

1 Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur I Region Midtjylland vil vi: Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde Understøtte kvalitet og patientsikkerhed Fokuseret handling Den gode hjælper Opkvalificering Din kollegas arbejdsmiljø Er også dit ansvar Vejledning Dit arbejdsmiljø Dit ansvar Den enkelte Kollegialt fællesskab Arbejdsmiljøorganisation Ledelse

2 Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur Handlingspapiret Lægger op til fælles dialog Vælg konkret opgave, handling eller tema I ønsker forbedret/styrket. Os selv Hvad kan den enkelte medarbejder gøre? Hvornår? O V A L DIT ARBEJDSMILJØ DIT ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR DIT ANSVAR Vi i gruppen Hvad kan de enkelte teams/afdelin ger gøre? Hvornår? Hvilke handlinger kræver dette på de forskellige niveauer På Handlingspapiret noteres hvad der kan gøres, af hvem og hvornår. Hvad kan AMO gøre? Hvornår? Arbejdsmiljøorganisationen Hvad kan ledelsen gøre? Hvornår? I Region Midtjylland vil vi: Ledelsen > Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet < > Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde < > Understøtte kvalitet og patientsikkerhed < Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø Fysisk Arbejdsmiljø

3 Søren Kirkegaard: Man kan bedrage et Menneske for det Sande, og man kan bedrage et Menneske ind i det Sande Kilde: Synspunktet for min Forfatter-virksomhed, udg Fonden Søren Kirkegaard forskningscenteret. Problemstilling/baggrund: Er kulturarbejde en ny/effektiv vej til forandring og målbar effekt af arbejdsmiljøindsatsen?

4 Problemformulering Hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen fornyes via kulturarbejde? Med udgangspunkt i Region Midtjylland undersøges, om indførsel af en kulturmodel, der fokuserer på roller og ansvar samt målsætninger for arbejdsmiljøindsatsen kan koble arbejdsmiljøindsatsen tættere til kerneopgaven, så mening og effekt af arbejdsmiljøindsatsen stiger. Det belyses teoretisk om de fire roller (den enkelte, det kollegiale fællesskab, arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen) i Region Midtjyllands model Ovalen har forskellige incitamenter hertil. Der sættes fokus på, hvad litteraturen siger om kulturfornyelse og hvilke anbefalinger, der kan gives til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen i Region Midtjylland ved indførsel af den fælles nye kulturmodel OVAL en. Implementering af modellen belyses med inspiration fra teorien om Relationel Koordinering og begrebet Social Kapital. Opgaven skal munde ud i en række anbefalinger for, hvordan Region Midtjylland kan anvende denne viden til at tilrettelægge den fremadrettede arbejdsmiljøindsats.

5 Hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen fornyes via kulturarbejde? Baggrund for valg af problemformulering og forskningsspørgsmål: Hvorfor er arbejdsmiljø interessant i Danmark når en del litteratur peger på, at det er en hygiejnefaktor? Hvad siger arbejdsmiljøforskningen om effekt? Hvorfor er kultur interessant at se på for at opnå mere effekt af arbejdsmiljøindsatsen? Incitamentaflønning virker hvis det bruges rigtigt. Kan teori om incitamenter, normer og motivation inspirere til fornyelse af arbejdsmiljøindsatsen? Kilde: Hvordan organisationer fungerer en indføring i organisation og ledelse, af Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik, 2. udgave, 2007

6 Scheins definition på organisationskultur: Organisationskultur er et mønster af grundlæggende antagelser udviklet af en bestemt gruppe efterhånden som den lærer at mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret tilstrækkelig godt til at det opfattes som sandt, hvorfor nye medlemmer oplæres til at anse det for den rigtige måde at opfatte, tænke over og føle på i forhold til disse problemer Kilde: Hvordan organisationer fungerer en indføring i organisation og ledelse, af Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik, 2. udgave, 2007

7 Det hører stadig til organisationsteriens store opgaver at forstå, hvordan uklare erfaringer omsættes til regler. En sådan forståelse er især vigtig, når læring sker i interaktive organisationssystemer, hvor en organisations omgivelser er fyldt med andre lærende organisationer Kilde: March (1995):Om at lære af erfaring i interaktive organisationssystemer. The expanded 4I model of the organizational learning process and its barriers. Kilde: Schilling og Kluge: Barriers to organizational learning: An integration of theory and research (2009)

8 Kultur, adfærd og effekt: PSM og PV: Værdier, normer og motivation, hos individer og grupper Entalsperspektiv Oplevelsesfænomenologi Mental organisering 1 3. Adfærd Neuro-biologi Proces:(Tanker, følelser, stræben) Struktur: Organiseringsmønstre Proces: Adfærd, fremtoning Struktur: Biologi/Neurologi Indre forhold 1. person ental (subjektivitet) Kultur Kollektivitet 2 3. person ental (objektivitet, it) 4. Samfund Systemfunktionalitet Ydre forhold Struktur: Kulturelle mønstre/værdier Proces: Aktuel fællesmening Struktur: Formel struktur/teknologi Proces: Alles adfærd 1. og 2. person flertal (we) 3. person flertal (its) Flertalsperspektiv Kilde: Tønnesvang et al.: Integrativ psykologi (2009).

9 Analyse: Hvordan kan OVALén understøtte effekt? Hvilken inspiration kan der hentes fra teorien og fra interview med repræsentanter for rollerne? Hvor dybt og hvor bredt skal der interveneres for at en kulturindsats har effekt på både arbejdsmiljø og kerneopgave? De sociale relationer Retfærdighed Samarbejdsevne Kerneopgave Tillid Udviklet af Eva Thoft Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Jonna Pedersen 3. november Harrisons tredimensionelle model til forandring: Kilde: Hayes, Third edition 2010

10 Analyse: Kulturarbejde en ny vej til effekt men hvordan? Belyst kvalitativt Effekt målt på ulykker, sygefravær og trivsel Fokus på relationel koordination Fokus på social kapital Koordinering af relationer Koordinering af kommunikation Tillid Samarbejde Retfærdighed Fælles mål Fælles viden Gensidig respekt Hyppighed Timing Præcision Problemløsning

11 Gennemførsel og analyse af kvalitative interviews: Public Service motivationen binder rollerne i OVAL en sammen i forhold til målsætningerne! Kilde: The Theory and Practice of Change Management, af John Hayes, Third edition 2010

12 Anbefalinger:25 anbefalinger fordelt i 4 hovedgrupper 1. Styrk kommunikationen rammesætning og fokuseret handling Målgruppe strategisk niveau, ledelse. 2. Styrk brugen af tværgående relationer - den gode hjælper, opkvalificering og vejledning Målgruppe: HR- og arbejdsmiljøorganisationen 3. Styrk integration af OVAL en i praksis kompetenceudvikling i de kollegiale fællesskaber Målgruppe: Nøglepersoner med ansvar for kompetenceudviklingstiltag og daglig drift 4. Understøt den ønskede adfærd med enkle redskaber handling i dagligdagen Målgruppe: Alle, HR- og arbejdsmiljøorganisationen

13 Konklusion og perspektivering Kultur er en interessant indgang til større effekt af arbejdsmiljøindsatsen Når de nødvendige prioriteringer skal foretages, kan der hentes inspiration fra Relationel Koordinering og Social Kapital så opmærksomheden på styrkelse af relationer og kommunikation inddrages i planlægningen. Tillid, samarbejde og retfærdighed er grundpiller, der kan frigøre tid, hvis det lykkes at indlejre dem i kulturen.

14 Konklusion: OVAL en et middel til fornyelse og kobling mellem kerneopgave og arbejdsmiljø OVALén kan være igangsætter af en fornyet dialog, der skaber en opmærksomhed på at koble arbejdsmiljø tættere på dagligdagen, og gøre det til alles ansvar. Et billede som OVAL en kan være et stærkt redskab og en god anledning til på alle niveauer at diskutere hvordan vil vi gerne have kulturen skal være hos os og hvordan opnår vi de resultater, vi gerne vil have?

15 Konklusion: Kulturfornyelse og effekt Undersøgelsen peger på, at kulturarbejde, og en målrettet ændring af kulturen de steder, hvor resultaterne målt på ulykker, sygefravær og trivsel ikke er tilfredsstillende, kan være en vej til at opnå bedre resultater, både på arbejdsmiljø og kerneopgave.

16 Konklusion - incitamenter Analyse af såvel teori som interview viser, at alle fire roller i modellen har brug for mening og retning. Interviewene peger på, at mening og retning ikke er så forskellig for de fire roller, som teorien om incitamenter og motivation lægger op til. Public service motivationen er en stærk faktor, og den slår tydeligt igennem her.

17 Konklusion - inspiration fra social kapital og relationel koordinering Når analysen af teori om Relationel Koordinering og begrebet Social Kapital holdes op imod resultaterne fra interviewene bliver det tydeligt, at der er et potentiale i at koble kerneopgave og arbejdsmiljø tættere sammen. Der er ikke en opskrift på hvordan, men samtlige fire roller er meget optaget af, hvordan kerneopgaven kan optimeres til gavn for kvalitet og patientsikkerhed.

18 Anbefalinger Målgruppe: Strategisk niveau ledelse Styrk kommunikationen - rammesætning og fokuseret handling Uden rammesætning virker OVAL en ikke. Det er en forudsætning for at opnå effekt at ledelsen kommunikerer tankerne bag OVALén. Anbefalingerne nedenfor er eksempler på, hvordan dette kan gøres. 1. Anvend OVAL modellen til at styrke dialoger om prioritering af arbejdsmiljøindsatsen på alle ledelsesniveauer. 2. Integrer drøftelse af gode resultater med OVALén i de årlige dialoger, topledelserne har med koncernledelsen. 3. Send tydeligere signaler om at godt arbejdsmiljø er alles ansvar. Italesæt mindre måling mere handling. 4. Inddrag dialoger om fokusområder og målsætninger for arbejdsmiljø i faglige drøftelser 5. Understøt forventning om at viden om arbejdsmiljø omsættes til konkret og hurtigere handling. 6. Indfør arbejdsmiljøgennemgange hvor alle topledere gennemfører dette 2 gange årligt. Synliggør resultaterne. 7. Gør jagten på forenkling og frigørelse af tid til et fælles anliggende for alle fire roller i OVAL en. 8. Kommuniker udadtil i jobannoncer m.v. at Region Midtjylland forventer at medarbejderne bidrager til at højne sikkerhed og trivsel. 9. Vurder om der kan skabes en belønningsmodel i direktørkontrakterne, så gevinsten for lavt sygefravær, færre ulykker og høj trivsel fremmes.

19 Anbefalinger: Målgruppe: HR og Arbejdsmiljøorganisationen Styrk brugen af tværgående relationer - den gode hjælper, opkvalificering og vejledning Forløsning af tid og energi ved indførelse af OVAL en er en forudsætning for succes og dannelse af målbare resultater. Koordinationen mellem de eksisterende strukturer og relationer i organisationen rummer potentiale for dette. Anbefalingerne nedenfor er forslag til fokus, hvis potentialet skal høstes. 1. Sæt fokus på brugen af tid holdt op imod effekt i arbejdsmiljøgrupper og LMU. Skab dialoger med afsæt i OVAL en om, hvor man kan innovere og forbedre den måde strukturen og tiden i arbejdsmiljøindsatsen anvendes på, så en større del af tiden anvendes til jagten på og indførsel af løsninger. 2. Integrer OVAL en og strukturen i opsamling i de årlige arbejdsmiljøredegørelser. 3. Sæt eksperimenter/projekter i HMU og LMU systemet i gang for at innovere og optimere effekten af den måde systemet anvendes på. Anvend redegørelsesarbejdet til opfølgning og videndeling af de bedste resultater 4. Vurder hvordan Den Danske Kvalitetsmodel kan anvendes til at skabe en kobling mellem kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø via integration af OVALén. 5. Skab opfølgning på nøgletal for arbejdsmiljø sammen med opfølgning på andre nøgletal som økonomi, produktivitet, patienttilfredshed m.v. 6. Drøft arbejdsmiljøproblemstillinger og deres løsning med afsæt i de fire roller i OVAL en og ud fra en bidragskultur hvem kan bidrage til en løsning

20 Anbefalinger: Målgruppe: Nøglepersoner med ansvar for kompetenceudviklingstiltag og daglig drift Styrk integration af OVAL i praksis kompetenceudvikling i de kollegiale fællesskaber Sådan gør vi hos os OVAL modellen kan indarbejdes udgiftsneutralt i en lang række eksisterende tiltag, hvor den kan være igangsætter af nye dialoger. Anbefalingerne nedenfor peger på nogle oplagte eksempler. 1. Integrer OVAL forståelse i lederuddannelser. 2. Brug introduktionen af nyansatte til at signalere hvilken kultur og adfærd vi vil have. 3. Suppler dialoger på baggrund af APV og TULE med dialoger om prioriteringer på baggrund af OVAL en. 4. Styrk samarbejdet mellem ledelse, TR og arbejdsmiljørepræsentant og kvalitetskoordinator. 5. Skab RISK management uddannelse, hvor det er obligatorisk at arbejdsmiljøgruppen deltager sammen. Sæt fokus på positiv adfærd og kommunikation og hvordan der kan arbejdes systematisk med dette i hverdagen. Følg effekten og synliggør eventuelle gode historier.

21 Anbefalinger: Målgruppe: Alle, HR- og Arbejdsmiljøorganisationen. Understøt den ønskede adfærd med enkle redskaber handling i dagligdagen Det skal være nemt og meningsfuldt at arbejde med principperne i OVAL en. Løbende udvikling af værktøjer, der understøtter synlighed og lokale tiltag, bidrager til integrationen. Anbefalingerne udpeger enkelte centrale fokusområder herfor. 1. Sæt fokus på risikoadfærd og forventningen om at alle bidrager til at nedbringe dette. 2. Styrk medarbejder-empowerment vedrørende sikkerhed og trivsel ved at organisere at arbejdsmiljø inddrages løbende i faglige drøftelser. 3. Indfør trivselsmøder og/eller forbedringstavler/bøger. 4. Skab en systematisk og enkel model for opfølgning på lokale nøgletal på LMU niveau og styrk den problemløsende fokus og måling på resultater. 5. Synliggør effekten af godt arbejdsmiljøarbejde også den økonomiske gevinst.

22 Systematisk ulykkesforebyggelse betaler sig Hospitalsenheden Horsens fik Arbejdsmiljøprisen i 2013: -Sikkerhedsprodukter har nedbragt stikskader med 40 % -Anvender flest sikre produkter -Ulykkestæller på intranettet, der tæller dage siden sidste ulykke med fravær. -Læring af ulykker analyser på intranettet.

23 Ulykker Tabel A.1 Overblik Det samlede antal indberettede ulykker toppede i 2011 og er faldet med i alt godt 10 % i løbet af de seneste 2 år. Antallet af fraværsulykker er siden 2009 faldet med 18 %.

24 Tværgående indsatser Aktiviteter omfatter blandt andet: Skærmterminalarbejdspladsen Hospitalsbyggeri, projektering, designguides og byggepladssikkerhed Omstillingspuljen, psykisk førstehjælp Indkøb og arbejdsmiljø Ny kemidatabase Service og rengøring, ERFA-grupper og netværk Byggepladsen på DNU, Foto: Bente Grau-Hansen

25 Tværgående indsatser andre eksempler Aktiviteter omfatter også: Animationsfilm om ny MED- og Arbejdsmiljøaftale. Støtte til implementering af OVAL en Arbejdsmiljøuddannelse og supplerende uddannelser Job og krop-kampagnen reduktion af smerter i muskler og led konkurrence Støtte til implementering af politikker vedr. stress, vold, mobning og chikane Arbejdsmiljøuddannelse, Foto: Josephine Gothen nov Jonna Pedersen, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midtjylland

26 Påbud X Er problematikkerne fra påbuddet på APV? Har organisationen tidligere modtaget et lignende påbud? NEJ Hvorfor ikke på APV? JA Hvorfor er problematikken ikke løst? Forebyggende foranstaltninger: AMG konkrete løsninger el. ideer til løsninger som forebygger et lignende påbud JA Hvordan blev det forrige påbud løst? Hvordan er læring og erfaring fra påbudsløsningen opsamlet Hvordan er denne læring brugt i resten af organisatioenen NEJ Mulige årsager til påbuddet er givet netop nu

27 Anbefaling fra HR-/personalecheferne og Strategisk HR-Forum: Opmærksomhedspunkter, når fokusområderne omsættes: Styrke kobling mellem kerneopgave og arbejdsmiljø Stoltheden ved at løse kerneopgaver af høj kvalitet og et godt arbejdsmiljø præget af trivsel og arbejdsglæde systematisk og forebyggende fokus Målrettet erfaringsopsamling og videndeling af påbud Regionsrådet og RMU fokuserer på Arbejdsmiljø ved stigende produktivitetskrav

28 Drøftelse af videns- og læringsopsamling af påbud i 2013 Hvor kan/skal der især sættes ind, hvis vi skal forebygge kommende påbud fra Arbejdstilsynet? Foto: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

29 Tværgående ulykkesindsats Registreringsskema/arbejdsulykker Redskab til ulykkesanalyse Tjekliste til den gode introduktion af nyansatte Forskellige værktøjer til arbejdsmiljøgennemgange, herunder instruktion i Safety Walk Sikkerheds-S et fjerne risikofaktorer i f.b.m. løbende APV og nærved-ulykker Stikpatruljen Hjælp til voldsforebyggelse Regionale årsagskategorier

30

31 Viden- og læringsopsamling af påbud Øget forebyggelse hvor skal vi sætte ind? Vidensopsamling Information Systematik Læring Understøtte handling Foto: Aarhus Universitetshospital

32 Ole Thomsen, 8.maj. Kombination af patientpleje og arbejdsmiljø er væsentlig. Vigtigt med ledelsesmæssig involvering i form af daglig opmærksomhed på både kvalitet og arbejdsmiljø.. Særlig forpligtigelse til at forebygge de forventelige komplikationer som fx tryksår. Ole Thomsen, RM Sundhedsdirektør Temamøde om patientpleje og mobilisering, Viborg

33 Relationer og Kommunikation Fælles mål Fælles viden Gensidig respekt Samarbejdsevne Tillid og troværdighed Kerneopgaven Retfærdighed og respekt Hyppighed Timing Præcision Problemløsning

34 Ulykker og anciennitet Der er fortsat en overhyppighed af ulykker blandt nyansatte men tendensen er faldende Kilde: Arbejdstilsynets EASY

35 Ulykkers omkostninger og udgifter Samlede omkostninger og udgifter: 2013: Ca. 66 mio. kr. 2012: Ca. 62 mio. kr. 2011: Ca. 70 mio. kr. 2010: Ca. 78 mio. kr. Omkostninger, primært fravær: 2013: Ca. 28 mio. kr. 2012: Ca. 29 mio. kr. 2011: Ca. 30 mio. kr. 2010: Ca. 33 mio. kr. Udgifter, primært forsikringsudbetalinger: 2013: Ca. 38 mio. kr. 2012: Ca. 33 mio. kr. 2011: Ca. 40 mio. kr. 2010: Ca. 45 mio. kr.

36 Hvad siger vi?

37 Sundhedsplanen Hvad betyder den for arbejdsmiljøindsatsen? Strategiplanen Hvad betyder den for arbejdsmiljøindsatsen?

38 Strategispor 1 Patientforløb på patientens præmisser Strategispor 2 Høj sikkerhed i ethvert patientforløb Strategispor 3 Den bedste kvalitet i behandlingen Strategispor 4 Vi differentierer indsatsen og efterstræber lighed i sundhed Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen understøtte Strategiplanen?

39 RMs indkøbspolitik

40 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2014 I Region Midtjylland vil vi: Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde Understøtte kvalitet og patientsikkerhed Fokusområder i 2014: Sundhed og trivsel Ergonomi og forflytning Ulykkesforebyggelse

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Arbejdsformer og rådgivningskompetencer, der fremmer rådgivningens anvendelighed Motivation til brug af rådgivning Erfaring fra en stor intern autoriseret arbejdsmiljø-organisation

Læs mere

Velkommen til work-shop

Velkommen til work-shop Velkommen til work-shop Sikker adfærd i det daglige arbejde hvordan kan det understøttes strategisk? Arbejdsmiljøkonference 7.11.2016, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www. FA.RM. DK, Kontorchef, Jonna

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Notat om Arbejdstilsynets påbud og vejledninger til hospitalerne i Region Midtjylland og igangværende tiltag

Notat om Arbejdstilsynets påbud og vejledninger til hospitalerne i Region Midtjylland og igangværende tiltag Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 784 10000 www.regionmidtjylland.dk Notat om Arbejdstilsynets påbud og vejledninger til hospitalerne i

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Hvilke udfordringer og muligheder giver den nye lov for at udvikle arbejdsmiljøarbejdet? Udfordringer

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel via forstærket fokus på, hvordan vi løser kerneopgaven Hvad har vi gjort?

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Koncern HR Arbejdsmiljø. www.fa.rm.dk

Koncern HR Arbejdsmiljø. www.fa.rm.dk Koncern HR Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Arbejdsmiljøredegørelsen er udarbejdet af Koncern HR, Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2013 består af 3 dele: Arbejdsmiljøredegørelse 2013 Rapporten indeholder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU Temamøde Torsdag den 26. maj 2016 kl. 10.00-14.00 Nis Kjær tlf. 60 17 62 17 - Niskjær.dk Sammen gør vi godt arbejdsmiljø endnu bedre! Program for dagen

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014 MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland angiver, at der på alle niveauer i MED strukturen, i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Læs mere

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Program for workshoppen: Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 13.00-13.10 Ambitionen med den nye arbejdsmiljøreform

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Psykisk APV+ AM 2014

Psykisk APV+ AM 2014 Psykisk APV+ AM 2014 Præsentation af De 9 arbejdspladser Rigshospitalet Plejecenter Skælskør Dagplejen i Billund Hammel Neurocenter Blåkærgård Glostrup Hospital Centralkøkkenet på Vejle sygehus Vuggestuen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Juni Arbejdsmiljøredegørelse 13 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hæmatologisk Afdeling X Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni 013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, OUH, Odense...

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Psykisk APV+ Næstved Kommune. Arbejdsmiljøkonference 6. november 2014

Psykisk APV+ Næstved Kommune. Arbejdsmiljøkonference 6. november 2014 Psykisk APV+ Næstved Kommune Arbejdsmiljøkonference 6. november 2014 Kort om APV Fokus på kerneopgaven Forberedelse Undervisningsmiljø Børnemiljø Årlig arbejdsmiljødrøftelse Opfølgning Kortlægning Trivselsmåling

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere