Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur. I Region Midtjylland vil vi:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur. I Region Midtjylland vil vi:"

Transkript

1 Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur I Region Midtjylland vil vi: Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde Understøtte kvalitet og patientsikkerhed Fokuseret handling Den gode hjælper Opkvalificering Din kollegas arbejdsmiljø Er også dit ansvar Vejledning Dit arbejdsmiljø Dit ansvar Den enkelte Kollegialt fællesskab Arbejdsmiljøorganisation Ledelse

2 Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur Handlingspapiret Lægger op til fælles dialog Vælg konkret opgave, handling eller tema I ønsker forbedret/styrket. Os selv Hvad kan den enkelte medarbejder gøre? Hvornår? O V A L DIT ARBEJDSMILJØ DIT ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR DIT ANSVAR Vi i gruppen Hvad kan de enkelte teams/afdelin ger gøre? Hvornår? Hvilke handlinger kræver dette på de forskellige niveauer På Handlingspapiret noteres hvad der kan gøres, af hvem og hvornår. Hvad kan AMO gøre? Hvornår? Arbejdsmiljøorganisationen Hvad kan ledelsen gøre? Hvornår? I Region Midtjylland vil vi: Ledelsen > Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet < > Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde < > Understøtte kvalitet og patientsikkerhed < Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø Fysisk Arbejdsmiljø

3 Søren Kirkegaard: Man kan bedrage et Menneske for det Sande, og man kan bedrage et Menneske ind i det Sande Kilde: Synspunktet for min Forfatter-virksomhed, udg Fonden Søren Kirkegaard forskningscenteret. Problemstilling/baggrund: Er kulturarbejde en ny/effektiv vej til forandring og målbar effekt af arbejdsmiljøindsatsen?

4 Problemformulering Hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen fornyes via kulturarbejde? Med udgangspunkt i Region Midtjylland undersøges, om indførsel af en kulturmodel, der fokuserer på roller og ansvar samt målsætninger for arbejdsmiljøindsatsen kan koble arbejdsmiljøindsatsen tættere til kerneopgaven, så mening og effekt af arbejdsmiljøindsatsen stiger. Det belyses teoretisk om de fire roller (den enkelte, det kollegiale fællesskab, arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen) i Region Midtjyllands model Ovalen har forskellige incitamenter hertil. Der sættes fokus på, hvad litteraturen siger om kulturfornyelse og hvilke anbefalinger, der kan gives til MED- og Arbejdsmiljøorganisationen i Region Midtjylland ved indførsel af den fælles nye kulturmodel OVAL en. Implementering af modellen belyses med inspiration fra teorien om Relationel Koordinering og begrebet Social Kapital. Opgaven skal munde ud i en række anbefalinger for, hvordan Region Midtjylland kan anvende denne viden til at tilrettelægge den fremadrettede arbejdsmiljøindsats.

5 Hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen fornyes via kulturarbejde? Baggrund for valg af problemformulering og forskningsspørgsmål: Hvorfor er arbejdsmiljø interessant i Danmark når en del litteratur peger på, at det er en hygiejnefaktor? Hvad siger arbejdsmiljøforskningen om effekt? Hvorfor er kultur interessant at se på for at opnå mere effekt af arbejdsmiljøindsatsen? Incitamentaflønning virker hvis det bruges rigtigt. Kan teori om incitamenter, normer og motivation inspirere til fornyelse af arbejdsmiljøindsatsen? Kilde: Hvordan organisationer fungerer en indføring i organisation og ledelse, af Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik, 2. udgave, 2007

6 Scheins definition på organisationskultur: Organisationskultur er et mønster af grundlæggende antagelser udviklet af en bestemt gruppe efterhånden som den lærer at mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret tilstrækkelig godt til at det opfattes som sandt, hvorfor nye medlemmer oplæres til at anse det for den rigtige måde at opfatte, tænke over og føle på i forhold til disse problemer Kilde: Hvordan organisationer fungerer en indføring i organisation og ledelse, af Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik, 2. udgave, 2007

7 Det hører stadig til organisationsteriens store opgaver at forstå, hvordan uklare erfaringer omsættes til regler. En sådan forståelse er især vigtig, når læring sker i interaktive organisationssystemer, hvor en organisations omgivelser er fyldt med andre lærende organisationer Kilde: March (1995):Om at lære af erfaring i interaktive organisationssystemer. The expanded 4I model of the organizational learning process and its barriers. Kilde: Schilling og Kluge: Barriers to organizational learning: An integration of theory and research (2009)

8 Kultur, adfærd og effekt: PSM og PV: Værdier, normer og motivation, hos individer og grupper Entalsperspektiv Oplevelsesfænomenologi Mental organisering 1 3. Adfærd Neuro-biologi Proces:(Tanker, følelser, stræben) Struktur: Organiseringsmønstre Proces: Adfærd, fremtoning Struktur: Biologi/Neurologi Indre forhold 1. person ental (subjektivitet) Kultur Kollektivitet 2 3. person ental (objektivitet, it) 4. Samfund Systemfunktionalitet Ydre forhold Struktur: Kulturelle mønstre/værdier Proces: Aktuel fællesmening Struktur: Formel struktur/teknologi Proces: Alles adfærd 1. og 2. person flertal (we) 3. person flertal (its) Flertalsperspektiv Kilde: Tønnesvang et al.: Integrativ psykologi (2009).

9 Analyse: Hvordan kan OVALén understøtte effekt? Hvilken inspiration kan der hentes fra teorien og fra interview med repræsentanter for rollerne? Hvor dybt og hvor bredt skal der interveneres for at en kulturindsats har effekt på både arbejdsmiljø og kerneopgave? De sociale relationer Retfærdighed Samarbejdsevne Kerneopgave Tillid Udviklet af Eva Thoft Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Jonna Pedersen 3. november Harrisons tredimensionelle model til forandring: Kilde: Hayes, Third edition 2010

10 Analyse: Kulturarbejde en ny vej til effekt men hvordan? Belyst kvalitativt Effekt målt på ulykker, sygefravær og trivsel Fokus på relationel koordination Fokus på social kapital Koordinering af relationer Koordinering af kommunikation Tillid Samarbejde Retfærdighed Fælles mål Fælles viden Gensidig respekt Hyppighed Timing Præcision Problemløsning

11 Gennemførsel og analyse af kvalitative interviews: Public Service motivationen binder rollerne i OVAL en sammen i forhold til målsætningerne! Kilde: The Theory and Practice of Change Management, af John Hayes, Third edition 2010

12 Anbefalinger:25 anbefalinger fordelt i 4 hovedgrupper 1. Styrk kommunikationen rammesætning og fokuseret handling Målgruppe strategisk niveau, ledelse. 2. Styrk brugen af tværgående relationer - den gode hjælper, opkvalificering og vejledning Målgruppe: HR- og arbejdsmiljøorganisationen 3. Styrk integration af OVAL en i praksis kompetenceudvikling i de kollegiale fællesskaber Målgruppe: Nøglepersoner med ansvar for kompetenceudviklingstiltag og daglig drift 4. Understøt den ønskede adfærd med enkle redskaber handling i dagligdagen Målgruppe: Alle, HR- og arbejdsmiljøorganisationen

13 Konklusion og perspektivering Kultur er en interessant indgang til større effekt af arbejdsmiljøindsatsen Når de nødvendige prioriteringer skal foretages, kan der hentes inspiration fra Relationel Koordinering og Social Kapital så opmærksomheden på styrkelse af relationer og kommunikation inddrages i planlægningen. Tillid, samarbejde og retfærdighed er grundpiller, der kan frigøre tid, hvis det lykkes at indlejre dem i kulturen.

14 Konklusion: OVAL en et middel til fornyelse og kobling mellem kerneopgave og arbejdsmiljø OVALén kan være igangsætter af en fornyet dialog, der skaber en opmærksomhed på at koble arbejdsmiljø tættere på dagligdagen, og gøre det til alles ansvar. Et billede som OVAL en kan være et stærkt redskab og en god anledning til på alle niveauer at diskutere hvordan vil vi gerne have kulturen skal være hos os og hvordan opnår vi de resultater, vi gerne vil have?

15 Konklusion: Kulturfornyelse og effekt Undersøgelsen peger på, at kulturarbejde, og en målrettet ændring af kulturen de steder, hvor resultaterne målt på ulykker, sygefravær og trivsel ikke er tilfredsstillende, kan være en vej til at opnå bedre resultater, både på arbejdsmiljø og kerneopgave.

16 Konklusion - incitamenter Analyse af såvel teori som interview viser, at alle fire roller i modellen har brug for mening og retning. Interviewene peger på, at mening og retning ikke er så forskellig for de fire roller, som teorien om incitamenter og motivation lægger op til. Public service motivationen er en stærk faktor, og den slår tydeligt igennem her.

17 Konklusion - inspiration fra social kapital og relationel koordinering Når analysen af teori om Relationel Koordinering og begrebet Social Kapital holdes op imod resultaterne fra interviewene bliver det tydeligt, at der er et potentiale i at koble kerneopgave og arbejdsmiljø tættere sammen. Der er ikke en opskrift på hvordan, men samtlige fire roller er meget optaget af, hvordan kerneopgaven kan optimeres til gavn for kvalitet og patientsikkerhed.

18 Anbefalinger Målgruppe: Strategisk niveau ledelse Styrk kommunikationen - rammesætning og fokuseret handling Uden rammesætning virker OVAL en ikke. Det er en forudsætning for at opnå effekt at ledelsen kommunikerer tankerne bag OVALén. Anbefalingerne nedenfor er eksempler på, hvordan dette kan gøres. 1. Anvend OVAL modellen til at styrke dialoger om prioritering af arbejdsmiljøindsatsen på alle ledelsesniveauer. 2. Integrer drøftelse af gode resultater med OVALén i de årlige dialoger, topledelserne har med koncernledelsen. 3. Send tydeligere signaler om at godt arbejdsmiljø er alles ansvar. Italesæt mindre måling mere handling. 4. Inddrag dialoger om fokusområder og målsætninger for arbejdsmiljø i faglige drøftelser 5. Understøt forventning om at viden om arbejdsmiljø omsættes til konkret og hurtigere handling. 6. Indfør arbejdsmiljøgennemgange hvor alle topledere gennemfører dette 2 gange årligt. Synliggør resultaterne. 7. Gør jagten på forenkling og frigørelse af tid til et fælles anliggende for alle fire roller i OVAL en. 8. Kommuniker udadtil i jobannoncer m.v. at Region Midtjylland forventer at medarbejderne bidrager til at højne sikkerhed og trivsel. 9. Vurder om der kan skabes en belønningsmodel i direktørkontrakterne, så gevinsten for lavt sygefravær, færre ulykker og høj trivsel fremmes.

19 Anbefalinger: Målgruppe: HR og Arbejdsmiljøorganisationen Styrk brugen af tværgående relationer - den gode hjælper, opkvalificering og vejledning Forløsning af tid og energi ved indførelse af OVAL en er en forudsætning for succes og dannelse af målbare resultater. Koordinationen mellem de eksisterende strukturer og relationer i organisationen rummer potentiale for dette. Anbefalingerne nedenfor er forslag til fokus, hvis potentialet skal høstes. 1. Sæt fokus på brugen af tid holdt op imod effekt i arbejdsmiljøgrupper og LMU. Skab dialoger med afsæt i OVAL en om, hvor man kan innovere og forbedre den måde strukturen og tiden i arbejdsmiljøindsatsen anvendes på, så en større del af tiden anvendes til jagten på og indførsel af løsninger. 2. Integrer OVAL en og strukturen i opsamling i de årlige arbejdsmiljøredegørelser. 3. Sæt eksperimenter/projekter i HMU og LMU systemet i gang for at innovere og optimere effekten af den måde systemet anvendes på. Anvend redegørelsesarbejdet til opfølgning og videndeling af de bedste resultater 4. Vurder hvordan Den Danske Kvalitetsmodel kan anvendes til at skabe en kobling mellem kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø via integration af OVALén. 5. Skab opfølgning på nøgletal for arbejdsmiljø sammen med opfølgning på andre nøgletal som økonomi, produktivitet, patienttilfredshed m.v. 6. Drøft arbejdsmiljøproblemstillinger og deres løsning med afsæt i de fire roller i OVAL en og ud fra en bidragskultur hvem kan bidrage til en løsning

20 Anbefalinger: Målgruppe: Nøglepersoner med ansvar for kompetenceudviklingstiltag og daglig drift Styrk integration af OVAL i praksis kompetenceudvikling i de kollegiale fællesskaber Sådan gør vi hos os OVAL modellen kan indarbejdes udgiftsneutralt i en lang række eksisterende tiltag, hvor den kan være igangsætter af nye dialoger. Anbefalingerne nedenfor peger på nogle oplagte eksempler. 1. Integrer OVAL forståelse i lederuddannelser. 2. Brug introduktionen af nyansatte til at signalere hvilken kultur og adfærd vi vil have. 3. Suppler dialoger på baggrund af APV og TULE med dialoger om prioriteringer på baggrund af OVAL en. 4. Styrk samarbejdet mellem ledelse, TR og arbejdsmiljørepræsentant og kvalitetskoordinator. 5. Skab RISK management uddannelse, hvor det er obligatorisk at arbejdsmiljøgruppen deltager sammen. Sæt fokus på positiv adfærd og kommunikation og hvordan der kan arbejdes systematisk med dette i hverdagen. Følg effekten og synliggør eventuelle gode historier.

21 Anbefalinger: Målgruppe: Alle, HR- og Arbejdsmiljøorganisationen. Understøt den ønskede adfærd med enkle redskaber handling i dagligdagen Det skal være nemt og meningsfuldt at arbejde med principperne i OVAL en. Løbende udvikling af værktøjer, der understøtter synlighed og lokale tiltag, bidrager til integrationen. Anbefalingerne udpeger enkelte centrale fokusområder herfor. 1. Sæt fokus på risikoadfærd og forventningen om at alle bidrager til at nedbringe dette. 2. Styrk medarbejder-empowerment vedrørende sikkerhed og trivsel ved at organisere at arbejdsmiljø inddrages løbende i faglige drøftelser. 3. Indfør trivselsmøder og/eller forbedringstavler/bøger. 4. Skab en systematisk og enkel model for opfølgning på lokale nøgletal på LMU niveau og styrk den problemløsende fokus og måling på resultater. 5. Synliggør effekten af godt arbejdsmiljøarbejde også den økonomiske gevinst.

22 Systematisk ulykkesforebyggelse betaler sig Hospitalsenheden Horsens fik Arbejdsmiljøprisen i 2013: -Sikkerhedsprodukter har nedbragt stikskader med 40 % -Anvender flest sikre produkter -Ulykkestæller på intranettet, der tæller dage siden sidste ulykke med fravær. -Læring af ulykker analyser på intranettet.

23 Ulykker Tabel A.1 Overblik Det samlede antal indberettede ulykker toppede i 2011 og er faldet med i alt godt 10 % i løbet af de seneste 2 år. Antallet af fraværsulykker er siden 2009 faldet med 18 %.

24 Tværgående indsatser Aktiviteter omfatter blandt andet: Skærmterminalarbejdspladsen Hospitalsbyggeri, projektering, designguides og byggepladssikkerhed Omstillingspuljen, psykisk førstehjælp Indkøb og arbejdsmiljø Ny kemidatabase Service og rengøring, ERFA-grupper og netværk Byggepladsen på DNU, Foto: Bente Grau-Hansen

25 Tværgående indsatser andre eksempler Aktiviteter omfatter også: Animationsfilm om ny MED- og Arbejdsmiljøaftale. Støtte til implementering af OVAL en Arbejdsmiljøuddannelse og supplerende uddannelser Job og krop-kampagnen reduktion af smerter i muskler og led konkurrence Støtte til implementering af politikker vedr. stress, vold, mobning og chikane Arbejdsmiljøuddannelse, Foto: Josephine Gothen nov Jonna Pedersen, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midtjylland

26 Påbud X Er problematikkerne fra påbuddet på APV? Har organisationen tidligere modtaget et lignende påbud? NEJ Hvorfor ikke på APV? JA Hvorfor er problematikken ikke løst? Forebyggende foranstaltninger: AMG konkrete løsninger el. ideer til løsninger som forebygger et lignende påbud JA Hvordan blev det forrige påbud løst? Hvordan er læring og erfaring fra påbudsløsningen opsamlet Hvordan er denne læring brugt i resten af organisatioenen NEJ Mulige årsager til påbuddet er givet netop nu

27 Anbefaling fra HR-/personalecheferne og Strategisk HR-Forum: Opmærksomhedspunkter, når fokusområderne omsættes: Styrke kobling mellem kerneopgave og arbejdsmiljø Stoltheden ved at løse kerneopgaver af høj kvalitet og et godt arbejdsmiljø præget af trivsel og arbejdsglæde systematisk og forebyggende fokus Målrettet erfaringsopsamling og videndeling af påbud Regionsrådet og RMU fokuserer på Arbejdsmiljø ved stigende produktivitetskrav

28 Drøftelse af videns- og læringsopsamling af påbud i 2013 Hvor kan/skal der især sættes ind, hvis vi skal forebygge kommende påbud fra Arbejdstilsynet? Foto: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Foto: Helle Brandstrup Larsen

29 Tværgående ulykkesindsats Registreringsskema/arbejdsulykker Redskab til ulykkesanalyse Tjekliste til den gode introduktion af nyansatte Forskellige værktøjer til arbejdsmiljøgennemgange, herunder instruktion i Safety Walk Sikkerheds-S et fjerne risikofaktorer i f.b.m. løbende APV og nærved-ulykker Stikpatruljen Hjælp til voldsforebyggelse Regionale årsagskategorier

30

31 Viden- og læringsopsamling af påbud Øget forebyggelse hvor skal vi sætte ind? Vidensopsamling Information Systematik Læring Understøtte handling Foto: Aarhus Universitetshospital

32 Ole Thomsen, 8.maj. Kombination af patientpleje og arbejdsmiljø er væsentlig. Vigtigt med ledelsesmæssig involvering i form af daglig opmærksomhed på både kvalitet og arbejdsmiljø.. Særlig forpligtigelse til at forebygge de forventelige komplikationer som fx tryksår. Ole Thomsen, RM Sundhedsdirektør Temamøde om patientpleje og mobilisering, Viborg

33 Relationer og Kommunikation Fælles mål Fælles viden Gensidig respekt Samarbejdsevne Tillid og troværdighed Kerneopgaven Retfærdighed og respekt Hyppighed Timing Præcision Problemløsning

34 Ulykker og anciennitet Der er fortsat en overhyppighed af ulykker blandt nyansatte men tendensen er faldende Kilde: Arbejdstilsynets EASY

35 Ulykkers omkostninger og udgifter Samlede omkostninger og udgifter: 2013: Ca. 66 mio. kr. 2012: Ca. 62 mio. kr. 2011: Ca. 70 mio. kr. 2010: Ca. 78 mio. kr. Omkostninger, primært fravær: 2013: Ca. 28 mio. kr. 2012: Ca. 29 mio. kr. 2011: Ca. 30 mio. kr. 2010: Ca. 33 mio. kr. Udgifter, primært forsikringsudbetalinger: 2013: Ca. 38 mio. kr. 2012: Ca. 33 mio. kr. 2011: Ca. 40 mio. kr. 2010: Ca. 45 mio. kr.

36 Hvad siger vi?

37 Sundhedsplanen Hvad betyder den for arbejdsmiljøindsatsen? Strategiplanen Hvad betyder den for arbejdsmiljøindsatsen?

38 Strategispor 1 Patientforløb på patientens præmisser Strategispor 2 Høj sikkerhed i ethvert patientforløb Strategispor 3 Den bedste kvalitet i behandlingen Strategispor 4 Vi differentierer indsatsen og efterstræber lighed i sundhed Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen understøtte Strategiplanen?

39 RMs indkøbspolitik

40 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2014 I Region Midtjylland vil vi: Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde Understøtte kvalitet og patientsikkerhed Fokusområder i 2014: Sundhed og trivsel Ergonomi og forflytning Ulykkesforebyggelse

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Koncern HR Arbejdsmiljø. www.fa.rm.dk

Koncern HR Arbejdsmiljø. www.fa.rm.dk Koncern HR Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Arbejdsmiljøredegørelsen er udarbejdet af Koncern HR, Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2013 består af 3 dele: Arbejdsmiljøredegørelse 2013 Rapporten indeholder

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, maj 2013

Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, maj 2013 2 Udgivet af: Udarbejdet af: Fotos: Layout: Kontakt: Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, maj 2013 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Fra Region Midtjyllands arbejdspladser Koncern HR, Fysisk

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011

Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011 Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen Der er en historie om Einstein, som jeg synes passer til lejligheden. Han havde engang, da han var professor på Princeton University afleveret nogle opgaver til

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Hvor er virksomhederne på vej hen:

Hvor er virksomhederne på vej hen: Hvor er virksomhederne på vej hen: Fleksibel organisering af AM organisationen Brug af arbejdsmiljødrøftelse j og kompetenceudvikling 3 typer virksomheder Virksomhed før Fulgte principperne i loven før

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Sikker adfærd i færdsel BAR Jord til Bord, Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg 2 kødforædlingsvirksomheder Projektindhold: Opnå sikker adfærd i den

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Det gode og udviklende arbejdsliv Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Steen Hildebrandt: Det drejer sig ikke om ord, men om at ændre det levede liv på fabrikken, på kontoret,

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Social kapital Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Hvad er det? Test Hvad kan man med social kapital? Hvad kan vi bruge det til i egen organisation?

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Arbejdsmiljø og kerneopgave Sammenhæng mellem kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø Koncern HR

Arbejdsmiljø og kerneopgave Sammenhæng mellem kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø Koncern HR Arbejdsmiljø og kerneopgave Sammenhæng mellem kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø Koncern HR Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Opkva lificering F oku seret han dlin g De n god e hj ælp er Din k olle gas a

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social kapital på spil Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social Kapital på Spil Et læringsspiltil bedre samarbejde og kvalitet i det daglige arbejde. Spillet er kendetegnet ved at

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets Business Case Projektnavn Mening og Sundhed i Region Sjælland -Forebyggelse og håndtering af sygefravær Dokumentversion 0.1 Dokumentplacering Oprettet 13. februar 2013 Af Lene W. Grøndahl Sidst redigeret

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere