FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS."

Transkript

1 FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave

2 Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, men tillige en række såkaldte sandkasse-projekter. Sidstnævnte kan enten være i støbeskeen eller repræsentere resultater af videnskabelig brainstorm, hvor endelig planlægning afventes, og projekterne er derfor til læserens inspiration mhp. endelig formgivning. Kataloget er opdelt i organ- og metodeorienteret forskning. I kataloget kan man orientere sig om den videnskabelige profil på Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, - herunder også finde frem til den eller de mulige samarbejdspartnere man kunne have glæde af tættere samarbejde med. Specielt med reference til sandkasse-projekter, tænkes disse som inspirationskilde til yngre lægers forskningstræningsprojekter samt bioanalytikerstuderendes bacheloropgaver. Oversigten anskueliggør tillige de økonomiske rammer forbundet med afdelingens igangværende og planlagte forskning, og vil derfor også kunne anvendes i dimensioneringen af ansøgning om fælles finansiering af basisudgifter forbundet med forskningen. Detaljerede budgetter bør som hidtil udarbejdes i forbindelse med enkeltprojekternes påbegyndelse og afvikling. Forskningskataloget er i sin nuværende form tiltænkt som en dynamisk bank af projekter, hvor nogle effektueres fra sandkassen, og andre, igangværende projekter, afsluttes. Således er det også nødvendigt for opretholdelsen af denne samling af videnskabelige projekter, at nye tilføjes og brainstorm opretholdes og investeres i fremtidige udgaver af forskningskataloget, - herunder også nye forskningsfelter, som ikke er indeholdt i foreliggende udgave. Undertegnede vil løbende revidere oversigten i henhold til de inputs interne og eksterne forskningsaktører tilvejebringer. Marts FBS 1

3 Forskningsprojekter indenfor Hudpatologi 2

4 Igangværende projekt Hyppigheden af benigne nævusinklusioner i sentinel node fra patienter med malignt melanom og brystkræft. Ved patienter med malignt melanom har man overraskende fundet en høj forekomst af benigne nævusinklusioner i sentinel node. Hvorvidt dette er led i patientens primære sygdom (det maligne melanom) og således kan have en prognostisk betydning vides ikke. Den øgede forekomst ved malignt melanom kan skyldes, at man specifikt ved undersøgelse af sentinel node hos disse patienter anvender markør for melanocytære celler. Den høje forekomst af benigne nævusinklusioner kan således være et tilfældigt fund. Derfor er det interessant at undersøge, om brystkræftpatienter har samme høje frekvens af benigne nævusinklusioner i deres sentinel nodes. Sentinel nodes fra 150 brystkræftpatienter, hvor sentinel node udover de almindelige cytokeratinmarkører også undersøges med melanocytmarkøren Melan A. Immunhistokemisk undersøgelse af sentinel node med den melanocytære markør Melan A. Ca kr. til indkøb af antistof og laboranthjælp. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der søges om tilladelse ved Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. 3

5 Igangværende projekt Prognostiske markører ved malignt melanom, ph.d. projekt ved Rikke Riber Hansen, Århus Universitet, påbegyndt september Projektet omhandler malignt melanom, prognostiske markører og består af to hovedkomponenter. Dels undersøges sentinel node mhp. metastasestørrelsens betydning for patientens prognose og dermed behov for adjuverende behandling. I anden del af projektet er der indsamlet væv fra 500 patienter med malignt melanom fra perioden Ud fra paraffinindstøbte snit fra disse patienter er der fremstillet tissue micro arrays (TMA). Disse TMA skal nu bruges til immunhistokemisk at screene for en række proteiner, som man ved indgår i reguleringen af cellecyklus. Sentinel nodes fra 328 patienter behandlet for malignt melanom i perioden Vævsbiopsier fra 500 malignt melanom patienter diagnosticerede i perioden Sentinel nodes undersøges stereologisk og metastasestørrelse, vækstmønster og udbredning i lymfeknuden vurderes. Der fremstilles tissue micro arrays fra primær tumor, som screenes immunhistokemisk for en lang række proteiner, som man ved indgår i regulation af cellecyklus. Er løbende blevet søgt fra offentlige og private fonde med godt resultat. Projektet er således selvfinansierende. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Rikke Riber Hansen, Patologisk Institut, Århus Sygehus Hovedvejleder: Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Medvejleder: Stephen Hamilton-Dutoit, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Henrik Hager, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, Århus Amt samt Datatilsynet. 4

6 Igangværende projekt Inflammationscellers betydning ved primært og metastatisk malignt melanom, ph.d. projekt ved Trine Møllegaard Jensen påbegyndt juni Udover maligne celler ses i tumorer et varierende infiltrat af immunkompetente celler herunder makrofager. Associationen mellem infiltration af disse celler og de maligne tumorcellers evne til at vokse invasivt og metastasere er i øjeblikket genstand for intense studier. Formålet med ph.d. projektet er at påvise mulige sammenhænge mellem tumorinfiltration med forskellige typer af immunceller og prognose. 227 patienter med stadium I II malignt melanom, som har været fulgt klinisk i en 5-årig periode mellem Der foreligger vævsbiopsier samt nedfrosset blod fra samtlige patienter. Immunhistokemisk undersøgelse for forskellige markører for immunceller med specielt fokus på makrofagmarkører som CD68 og CD163. Der ansøges løbende om midler fra offentlige og private fonde. Hovedvejleder: Morten Høier, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Medvejleder: Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Holger Jon Møller, Klinisk Biokemi, Århus Sygehus og Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Klinisk Biokemi, Århus Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, Århus Amt samt Datatilsynet. 5

7 Igangværende projekt Den prognostiske signifikans af telomer længde ved malignt melanom. Telomerase og telomerlængden har vist sig at have prognostisk betydning i flere tumorer. Der foreligger endnu kun ganske få rapporter omkring telomerlængdens betydning for malignt melanom. Dette vil blive undersøgt i det foreliggende studie. Tissue micro arrays fra 500 patienter med malignt melanom diagnosticeret ved Århus Universitetshospital i perioden Tissue micro arrays er fremstillet fra oprindelige vævsblokke fra (primær tumor) fra 500 patienter med malignt melanom. Telomerlængden bestemmes ved en in situ hybridiseringsmetode og aflæses i et computerassisteret fluorescensudstyr. Ca til fremstilling af FISH snit. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Jesper Graakjær, Klinisk Genetik, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus. Er delprojekt under hovedprojektet Prognostiske markører ved malignt melanom, som er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet, Århus Amt. 6

8 Igangværende projekt Uventede fund af maligne hudtumorer fra almen medicin i Vejle amt i 2003 og 2004 Kortfattet projektresume: Speciallæger i almen medicin fremsender i vidt omfang hudtumorer til histologisk undersøgelse. Det bliver med jævne mellemrum diskuteret om disse undersøgelser er nødvendige. Med hovedvægten på maligne naevuscelletumorer, er formålet med denne undersøgelse at belyse ovennævnte problemstilling. Henvisningsdiagnoserne blev klassificeret i tre grupper. 1. Malign/ malignitetssuspekt. 2. Benign. 3. Uspecificeret. På basis af de histologiske diagnoser og kliniske henvisningsdiagnoser bliver antallet af uventede diagnoser beregnet. Med hensyn til den primære behandling for malignt melanom (MM) har vi sammenlignet med prøver fra speciallæger i dermatologi og Plastikkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus. En retrospektiv undersøgelse af hudprøver fra praktiserende læger samt speciallæger i dermatologi og plastikkirurgisk afdeling undersøgt på Klinisk Patologi afdeling i Vejle i periode Metoder/ Apparatur: Søgning i WM- data på diagnoser. Der bliver sandsynligvis ingen omkostninger, idet databehandling er foretaget og projektet, og en artikel er under udarbejdelse. Overlæge Bjarne Nielsen Reservelæge Janina Augustenas. Supervisionsoverlæge Torbe Steiniche. Projektet er YL-forskningstræningsprojekt og vil have tidsramme frem til ca. 05/ Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Krav til godkendelser (Etisk komite/ Datatilsyn): Der er tale om et kvalitetssikringsprojekt, hvorfor godkendelser ikke er søgt. 7

9 Sandkasse-projekt Cyclin D1 i verrukøse carcinomer. Verrukøst carcinom er en diagnose som undertiden er vanskelig at stille. Få arbejder beskriver positiv immunhistokemisk reaktion for cyclin D1, men der er ikke udført studier, hvor reaktionen er sammenlignet med andre tilstande med hyperplastisk pladeepithel, som kan volde differentialdiagnostiske problemer. Paraffinblokke af verukøse carcinomer samt tilstande med benignt akantotisk pladeepithel. Immunhistokemisk farvning for cyclin D1. Det vil være relevant at supplere undersøgelserne med immunhistologisk farvning for p16. Ca. 10 kr. pr snit Overlæge Jan Lindebjerg Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelse ikke er søgt. 8

10 Sandkasse-projekt Retrospektiv morfologisk diagnostik af syringom, med anvendelse af immunhistologiske farvninger. Overses det ekkrine, syringoide karcinom og mikrocystisk adneksalt karcinom? Syringomer er relativt hyppigt forekommende adneksale hudtumorer, som kan være differentialdiagnostisk vanskelige at adskille overfor ekkrint, syringoidt karcinom og mikrocystisk adneksalt karcionom. I en retrospektiv opgørelse af syringomer, skal et udvidet immunhistologisk panel afsløre den mulige forekomst af oversete maligne varianter af disse adneksale svulster. Retropektiv population af patienter med syringom, diagnosticeret i perioden , ca. 40 patienter. Der anvendes immunhistologiske farvninger for S-100, MIB-1 og EMA, med særligt henblik på afsløring af evt. malign, neurotrop tumorcelle infiltration. Ca. 400,- kr. pr. case. Flemming Brandt Sørensen Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der er tale om en kvalitetskontrolundersøgelse, hvor et muligt udfald kan være påvisning af malign sygdom, hos patient med tidligere diagnosticeret benign sygdom. Derfor bør Videnskabsetisk Komité ansøges om godkendelse. 9

11 Sandkasse-projekt Har immunhistologisk farvning for cyklin-d1 diagnostisk nytte i differentieringen mellem atyisk, kutan melanocytær tumor og malignt melanom? Nogle undersøgelser har vist, at cyklin-d1 udtrykkes i maligne melanomer men ikke benigne nævi, medens der ses nedsat expression af cyklin-d1 i Spitz nævi med aftagende expression mod dybden af tumor (modningsfænomen?). Projektet vil undersøge den mulige diagnostiske værdi af cyklin-d1 farvning i differentieringen mellem maligne melanomer og melanocytære hudtumorer, udvisende såkaldt atypisk proliferation. Retrospektivt fremfindes melanocytære, kutane tumorer, som har fået SNOMED koden M76005 (=atypisk proliferation). Et lignende antal SSMM fremfindes også retrospektivt. Immunhistologisk farvning for cyklin-d1 af snit fra inkluderede svulster. Der foretages semikvantitativ evaluering af snittene mhp. fraktion af tumorreaktivitet med cyklin-d!, samt en geografisk vurdering mhp. den eventuelle farvnings distribution i tumor (superficiel/dyb). Ca. 100,- kr. pr. case. Flemming Brandt Sørensen. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der er tale om et kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelser ikke behøves ansøgt. 10

12 Sandkasse-projekt Kan differentieringen mellem benigne nævus inklusioner i lymfeknuder og metastatisk malignt melanom gøres bedre? Det er vanskeligt med sikkerhed at adskille benigne nævus inklusioner i lymfeknuder fra metastatisk malignt melanom, hvilket i særlig grad er konsekvensgivende i diagnostikken af sentinel lymfeknuder. Lymfeknuder morfologisk diagnosticeret med nævus inklusioner. Et tilsvarende antal lymfeknuder med mikro-metastatisk malignt melanom undersøges tillige i projektet. I praksis kan projektet gennemføres ved genfarvning af trinsnit fra sentinel lymfeknuder, hvor nævus inklusioner er påvist. Herudover kan yderligere snit fra vævsblokken anvendes, såfremt der påvises nævus inklusion i sidste trin/niveau af sentinel lymkeknuden. Det er nødvendigt primært at etablere et pilotprojekt vedr. undersøgelsens praktiske muligheder for gennemførelse på histologiske snit fra melanommetastaser. Såfremt projektet ikke kan gennemføres i retrospektiv design, kan prospektiv undersøgelse gennemføres, idet skæring af SN-lymfeknuder udvides med ufarvede snit til anvendelse i projektet. Immunhistologiske farvninger for cyklin-d1, HMB45, MIB-1 og D2-40, evt. i dobbeltfarvningsprocedurer ved anvendelse af sidstnævnte antistof. Er genfarvning af vævssnit ikke mulig, kan prospektiv design anvendes. Ca. 100,- kr. pr. glas. Flemming Brandt Sørensen YL? Bioanalytikerstuderende? Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kvalitetskontrol / kvalitetsudviklende projekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 11

13 Forskningsprojekter indenfor Mammapatologi 12

14 Sandkasse-projekt HER2/TOP2A DEL 1: FISH undersøgelse af HER2 og TOP2A på semiautomatiseret udstyr. Sammenligning med konventionel metode. Både HER2 og TOP2A undersøges rutinemæssigt i forbindelse med diagnostik af brystkræft. Begge kan undersøges med FISH teknik. Vi ønsker at afprøve nyt diagnostisk apparatur til semiautomatisk aflæsning af resultatet og sammenligne disse resultater med vanlig (dogme-)metode. 100 konsekutive patienter med nydiagnosticeret brystkræft. FISH undersøgelse på paraffinindstøbt materiale. Det vil være muligt at undersøge HER2 og TOP2A separat, men samtidigt vil projektet også kunne adressere muligheden for computerassisteret aflæsning af dobbelt-fish farvninger. Udgifter til 100 FISH undersøgelser af HER2 og TOP2A estimeres til ca ,- kr. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelser ikke anses nødvendige. 13

15 Sandkasse-projekt HER2/TOP2A DEL 2: Kombineret FISH undersøgelse for både HER2 og TOP2A på semiautomatiseret udstyr. Sammenligning med separat undersøgelse. Både HER2 og TOP2A undersøges rutinemæssigt i forbindelse med diagnostik af brystkræft. Begge kan undersøges med FISH teknik. Vi ønsker at afprøve nyt diagnostisk apparatur til semiautomatisk aflæsning med fælles HER2/TOP2A/CEN17 FISH probe. 100 konsekutive patienter med nydiagnosticeret brystkræft. 100 FISH undersøgelser (HER2/TOP2A/CEN17) Estimeret til ca ,- kr., men udgifterne kan formentlig reduceres betydeligt ved kombination med andet projekt indenfor samme emneområde. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Kvalitetskontrolprojekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 14

16 Sandkasse-projekt HER2/K-RAS: Hvilken betydning har mutation i K-RAS hos kvinder med HER2 positiv, metastaserende brystkræft, behandlet med Herceptin. Herceptin (Trastuzumab) er en anerkendt behandling for kvinder med HER2 positiv brystkræft. HER2 og EGFR (HER1) menes at stimulere celledeling via en signalvej hvor bl. a. K-RAS indgår. Undersøgelser hos patienter med ventrikelcancer har vist at antistof behandling (Cetuximab) mod EGFR ikke virker hvis der er mutation i K-RAS. Undersøgelser hos patienter med metastatisk lungekræft viser at patienter med EGFR mutationer har eklatant effekt af EGFR tyrosin kinase inhibitorer. Denne effekt svinder imidlertid såfremt der samtidig er K-RAS mutation. Vi vil gerne undersøge om det samme er tilfældet hos kvinder med HER2 positiv metastaserende brystkræft, der har modtaget behandling med Herceptin. Retrospektiv undersøgelse af HER2 positive (sammenlignelige (alder, tumorstr., grad)) kvinder fra (hvor vi startede med regelmæssig HER2 us.) til Journalgennemgang samt kontrol af oplysninger fra Patobank med henblik på hvilke, der har udviklet metastaserende sygdom og samtidig undersøgelse for mutation i K-RAS hos disse (PCR evt. sammenholdt med FISH). PCR analyse af K-RAS mutationer på tumormateriale. Apparaturet findes i Laboratoriecentret. FISH us. På nyt udstyr. Udgifter til PCRanalyse anslås til ca kr./pt.; udgifter til FISH til ca. 500 kr./pt., og lønomkostninger til ca kr. Statistisk aasistance effektueres via aftale med SDU. Anne Marie Bak Jylling, Kl. Pat., Niels Pallisgård, Molekylærbiolog, Klinisk Biokemi, Flemming Brandt Sørensen, Kl. Pat. og evt. kliniker fra Vejle Sygehus. Klinisk Patologi og Klinisk Biokemi, samt evt. kliniks afdeling, Vejle Sygehus. Projektet er forbundet med opbyggelsen af en database, hvorfor Datatilsynet vil blive ansøgt om godkendelse. Tillige har projektet prognostisk sigte, og Videnskabsetisk Komité vil derfor blive ansøgt om godkendelse. 15

17 Sandkasse-projekt Patologiprocedurer i forbindelse med undersøgelse af Sentinel Lymfeknude (SN) ved operation for brystkræft. Der er forskellige patologiprocedurer for håndtering af SN på patologiafdelingerne i DK. Vi vil gerne gennemgå disse og se om de har nogen betydning for identifikationen af metastaser. Alle patienter opereret for brystkræft med SN procedure i DK i Forespørgsel til patologiafdelingerne i DK vedrørende procedurer for SN i DBCG s register for data indberettet vedr. SN fra de forskellige afdelinger i Databehandling mm. anslås til ca ,- kr. Anne Marie Bak Jylling og Torben Steiniche, Klinisk Patologi, VS. Klinisk Patologi, VS. Projektet er forbundet med opbyggelsen af en database, hvorfor Datatilsynet vil blive ansøgt om godkendelse. 16

18 Igangværende projekt Interobservatør-variation ved immunhistologisk diagnostik af HER-2 status i brystkræftsvulster. Behandling med Herceptin administreres på basis af en histopatologisk undersøgelse af kræftsvulsten for HER-2 (HercepTest, DAKO ). Sidstnævnte undersøgelse er baseret på semikvantitativ, morfologisk teknik, og således associeret med inter-observatør variation. Der udføres et reproducibilitetsstudium af HercepTestens diagnostiske værdi. 150 konsekutive brystkræft resektater, henvist til eller behandlet på hhv. Århus Sygehus og Rigshospitalet undersøges. Intra-observatør studium er udført på Rigshospitalet, medens inter-observatør undersøgelse er foretaget mellem Rigshospitalet og Århus Sygehus via udveksling af præparater. Der er tale om et samarbejde mellem flere sygehus, idet præparater hidrører fra flere mamma-centre. Der anvedes Kappa-statistik til analysering af data. Meget beskedne, da præparater mv. er fremstillet til rutinediagnostisk anvendelse. Flemming Brandt Sørensen, Vejle og Århus Sygehus. Vibeke Jensen, Ålborg Sygehus. Søren Daugaard, Rigshospitalet. Fritz Rank, Rigshospitalet. Trine Tramm, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus. Patologisk Institut, Århus Sygehus Patologiafdelingen, Rigshospitalet Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Patologisk Institut, Ålborg Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus. Kvalitetskontrolprojekt, hvorfor diverse godkendelser ikke er nødvendige. 17

19 Igangværende projekt Gen-ekspression analyse af paraffin-indstøbt tumorvæv fra en kohorte af patienter med brystkræft. Formålene med dette Ph.D.-projekt er følgende: 1) Kan resultater af gen-ekspression analyse fra arkiveret, paraffin-indstøbt brystkræft væv sidestilles med lignende profiler undersøgt i friskt frosset tumorvæv? 2) Identifikation af kandidat-gener med prognostisk og prædiktiv værdi i cancer, med særligt fokus på brystkræft. Vævsmateriale fra DBCG82bc-kohorten. Gen-profilering med bla. chip-teknologi, TMA proteinekspression profilering, m.fl.. Ph.D.-projekt, der bla. er finansieret af Kræftens Bekæmpelse samt andre private fonde og legater. Ph.D.-studerende Trine Tramm Jens Overgaard Flemming Brandt Sørensen Carsten Wiuf Jan Alsner Afd. For Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Center for Bioinformatik, Århus Universitet Projekterne ligger indenfor rammerne af indhentede godkendelser for forskningsfunktionen ved Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi. 18

20 Igangværende projekt Kvalitetskontrol af diagnostisk sensitivitet associeret med den histopatologiske undersøgelse af aksilære lymfeknuder ved brystkræft. I forbindelse med implementeringen af sentinel lymfeknude (SN) proceduren udførtes et projekt, hvor der blev foretaget axilexairese uanset om om SN var positiv eller ej. I dette studium undersøges den diagnostiske sensitivitet via gennemgribende undersøgelse af samtlige lymfeknuder i exairese præparater fra patienter med SN-negativt udfald. Exarirese præparater fra 52 patienter med negative SN i forbindelse med primærbehandlingen. Trinskæring af lymfeknuder i 4 niveauer med HE- og cytokeratin farvning på hvert niveau. Projektet er finansieret. Pernille Vahl, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Trine Tramm, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Patologisk Institut, Århus Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Klinisk Patologi, Århus Sygehus Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité. 19

21 Sandkasse-projekt Computerassisteret immunfluorescens analyse til estimation af angiogenese i brystkræftsvulster: Har differentiering mellem nydannede blod og lymfekar prognostisk betydning? Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at neoangiogenese i brystkræft har prognostisk betydning. Dette projekt vil undersøge, om fordelingen af nydannede kar mellem lymfe- og blodkar har betydning for tumorspredning og patientprognose. Tumorvæv fra kvinder opereret for brystkræft i perioden fra til Der fremstilles IF-snit farvet med antistoffer rettet mod D2-40 (lymfekar), CD34 (alle kar) samt CD105 (nydannede kar), idet der samtidig modfarves med antistoffer mod cytokeratin 7. Kvantitativ analyse med computerassisteret adgang, hvor mikrovaskulær areal estimeres med de nævnte IF-farvninger på seriesnit fra tumor. De opnåede data analyseres i relation til kendte prognostiske variable ved brystkræft samt mhp. prognostisk værdi. Specielt fokuseres på neoangiogenesens omfang og forekomsten af lymfeknudemetastasering / positiv sentinel lymfeknude, herunder korrelation til estimeret metastatisk tumorvolumen. Ca kr. pr. tumor, hvortil kommer lønudgifter estimeret til kr ,-. Flemming Brandt Sørensen. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Projektet er associeret med etablering af midlertidig database, og skal anmeldes til Datatilsynet. 20

22 Forskningsprojekter indenfor Gynækopatologi 21

23 Igangværende projekt Status af conisatio ved Horsens Sygehus Kortfattet projektresume: Projektets formål er at undersøge om biopsier/ conisatioer er af tilfredsstillende kvalitet samt om udredning, kontrolforløb og tidsforløb er tilfredsstillende og hvor mange der er forbundet med komplikationer. En retrospektiv undersøgelse af conisatio udført på Horsens Sygehus og undersøgt på Klinisk Patologi, Vejle Sygehus i perioden Metoder/ Apparatur: Søgning i WM- data på diagnoser og program Microsoft Office Acces (database). Omkostninger bliver minimale, og formentlig kun associeret med publikation af resultater (poster/artikel). Reservelæge Christina Blach Sørensen, Gynækologisk afd., Horsens Sygehus Reservelæge Janina Augustenas, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Overlæge Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Overlæge Ulla Jeppesen, Gynækologisk afd., Horsens Sygehus. Projektet er YL-forskningstræningsprojekt og vil have tidsramme til ca. 05/ Gynækologisk Afdeling, Horsens Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Krav til godkendelser (Etisk komite/ Datatilsyn): Der er tale om et kvalitetssikringsprojekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 22

24 Igangværende projekt Prediction of response to chemotherapy by CD44, MyD88 and ERCC1 in ovarian carcinomas. Hovedparten af patienter med ovariecancer diagnosticeres i advanceret stadium og har behov for efterfølgende kemoterapi. Det er vigtig at finde markører som kan forudsige om den enkelte patient vil have gavn i form af respons på en given, advuvant behandling. Vi har i et tidligere arbejde vist (optaget til publikation i Intional Journal of Gynecological Cancer), at immunhistokemisk ekspression af ERCC1 er relateret til respons på platin behandling, således at tumorer med lav ERCC1 IHC score har højere responsrate end tumorer med høj ERCC1 IHC score. Andre publikationer indikerer at CD44 og MyD88 ligeledes kan relateres til klinisk kemoterapirespons. 1. Ca 100 patienter med dissemineret c. ovarii i behandling på onkologiske afdelinger i Vejle, Ålborg, Odense og Herning. Der er indsamlet serum ved baseline for 1. kemoterapi, og hver 3. uge, i alt ca 6 prøver. Alle operationspræparater er reviderede og der er indhentet paraffinindstøbt væv. Respons data mm. indsamlet/indsamles. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) Immunhistokemisk farvning af CD44, MyD88 og ERCC1. Dobbeltfarvning med MyD88 og CD44. Der foretages sammenligning af manuel semikvantitativ aflæsning med computerieseret aflæsning, evt også sammenligning med brug af FISH baserede prober (som evt. kan udgøre et separat projekt?). Aflæsningerne relateres til bla. kemoterapiresponsdata. Udgifterne til projektet er endnu ikke præciseret, med vil antagelig beløbe sig til ,- kr.. Karina Dahl Steffensen Marianne Waldstrøm Anders Jakobsen Gil Mor. 23

25 Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Services, Yale University Der foreligger informereret samtykke fra pt. i de 3 materialer/ptt. grupper. Projektet søges godkendt ved Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. 24

26 Igangværende projekt Den kliniske betydning af VEGF ved ovariecancer (ph.d. projekt). Påbegyndt september Deskriptiv undersøgelse af VEGF og VEGFR i epiteliale ovarietumorer undersøgt på 3 niveauer: DNA, mrna og proteinniveau. Sidstnævnte undersøgt både ved IHC og ved kvantitativ proteinbestemmelse. 2. Belyse VEGF i serum og sammenligne med ekspressionen i væv (IHC) 3. Relatere VEGF og VEGFR ekspression med klassiske kliniske parametre (FIGO-stadium, histologisk type og grad, acites, recidualtumor, m.fl.) 4. Supplere med vævsundersøgelser for andre parametre, herunder receptorer der tilhører EGFR systemet. 1. Ca 160 patienter primært registeret i DACOVA protokol Paraffin-indstøbt tumorvæv indsamlet fra patologiafdelinger fra det meste af landet. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) IHC (semikvantitering) af VEGF, VEGFR1 og VEGFR2 ; IHC af HER 1-4 Finansieret som ph.d. projekt under Syddansk Universitet. Maja Smerdel, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Anders Jakobsen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Ivan Brandslund, Klinisk Biokemi, Vejle Sygehus Projektet opbygger database, hvorfor Datatilsynet skal ansøges om godkendelse. 25

27 Igangværende projekt Den Kliniske betydning af HER2 receptor ved ovariecancer (Ph.d. projekt). Påbegyndt januar 2005 og forventes afsluttet foråret Overlevelsen ved ovariecancer er fortsat lav og de fleste patienter diagnosticeres i avanceret stadium. Behovet for nye biomarkører samt prognostiske og prædiktive markører er stort. Der er ligeledes et stort behov for nye behandlingsmodaliteter, herunder markører til brug ved individueliseret, målrettet behandling. Følgende mål søges belyst I undersøgelserne: 1. Undersøgelse, sammenligning og korrelering af HER 2 undersøgt ved hhv. IHC og FISH, samt COX 2 ved IHC med kliniske parametre ved ovariecarcinomer. 2. Bestemmelse af kvantitative proteinmængder og mrna af HER 1-4, for HER 2 s vedkommende også sammenholdt med IHC i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 3. Undersøgelse for forekomst af EGFRvIII mutanten i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 4. Bestemmelse af serum HER2, EGFR og VEGF i præoperative serumprøver ved maligne og benigne ovarietumorer i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 1. Ca 160 patienter primært registeret i DACOVA protokol Paraffin-indstøbt tumorblok indsamlet fra patologi afdelinger fra det meste af landet. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) IHC farvning for HER 2 på alle 3 patientmaterialer og COX2 på patientmaterieale 1. FISH påvisning af HER 2 i alle tumorer fra patienter i materiale 1 Finansieret som ph.d projekt under Syddansk Universitet, Onkologiske afdeling, Vejle og Gynækologisk afdeling, Horsens Karina Dahl Steffensen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus. 26

28 Anders Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Ivan Brandslund, Klinisk Biokemi, Vejle Sygehus Ulla Jeppesen. Gynækologisk afdeling, Horsens Sygehus Der foreligger godkendelser fra Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité, samt informeret samtykke fra patienterne i materialegruppe 2 og 3. 27

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array en udfordring Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Kræft og kræftrelateret behandling UDFORDRING: Flere tilbud til medicinsk behandling Individuel behandling Antallet

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko Mermaid III Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko 1 MERMAID Projektet Ideen til Mermaid projektet opstod i år 2000. Visionen var at sikre

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG... 1-1 1.1 Indledning... 1-1 1.2 DBCG s organisation... 1-1 1.2.1 Repræsentantskab... 1-1 1.2.2 Forretningsudvalg... 1-2 1.2.3 Amtsudvalg... 1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...

Læs mere

Baggrund. < 1 % af alle nye brystkræft tilfælde. Årligt godt 30 nye tilfælde

Baggrund. < 1 % af alle nye brystkræft tilfælde. Årligt godt 30 nye tilfælde Brystkræft hos mænd Marianne Lautrup Peer Christiansen Vibeke Jensen Inger Højris Karen Haugaard Katrine Søe, Hjørdis Jørnsgaard Mette Holmquist Gro Qvamme, Susanne Bokmand Anne-Marie Bak Jylling, Giedrius

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Visionsudvalget den 4. maj 2010 Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Kvalitetsrapport for 2008 fra Dansk BrystCancer Gruppe (DBCG) I rapporten opgøres kvaliteten som: Diagnose stillet ved nålebiopsi

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Forslag til national guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer.

Forslag til national guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer. Forslag til national guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer. Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe bestående af: Dansk Selskab for Medicinsk Genetik: Overlæge Charlotte Lautrup,

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

Grøn farve: forelæsninger Orange farve: holdtimer/øvelser. Revideret den

Grøn farve: forelæsninger Orange farve: holdtimer/øvelser. Revideret den Undervisningsplan for Patologisk Anatomi på molekylærmedicin, kandidatdelen Efterår 2012 Uge 35 Forelæsning Mandag 27/8 Tirsdag 28/8 Onsdag 29/8 Torsdag 30/8 Fredag 31/8 Fælles introduktionsprogram til

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 1. FORMANDENS BERETNING Forretningsudvalget har afholdt fire møder i årets løb. Der er blevet behandlet sager vedrørende organisation og drift af DMG. Alle

Læs mere

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer.

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalingerne er baseret på guidelines foreslået af European Society of Pathology (ESP) og er udarbejdet som samarbejde

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Indsamlende afdeling DCB center DCB lokal

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG...1-1 1.1 Indledning...1-1 1.2 DBCG s organisation...1-1 1.2.1 Repræsentantskab...1-1 1.2.2 Forretningsudvalg...1-2 1.2.3 Amtsudvalg...1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...1-2 1.2.5

Læs mere

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi 1 Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi En populationsbaseret undersøgelse Ph.D. projektbeskrivelse Cand.med. Sanne Kjær-Frifeldt

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93 Læge Anne Kirstine Møller, Onkologisk afd. Herlev Læge Katharina Anne Perell, Onkologisk afd. RH Biopsiverificeret malign sygdom, hvor det primære udgangspunkt ikke kan identificeres trods omfattende

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Uge 47 Forelæsning Fredag den 23/11 Sted Bygning 1232 Kl. 09.15-10.00 Kl. 10.15-11.00 Kl. 11.15-12.00 Kl. 11.00-12.30 Kl. 13.00-14.30

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Forfattere: Marlene Willemann Würgler og Mette Lundsby Jensen DSI-publikation september 2009

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde Kodning af prostatacancer. Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med prostatacancer overføres fra patobanken til prostatacancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering Ole Mogensen Kræftrejsen Udredning diagnostik Operation Efterbehandling kemoterapi og/eller stråleterapi Informeret samtykke

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Derudover danner den løbende indberetning grundlag for en kontinuerlig kontrol af, om retningslinierne efterleves.

Derudover danner den løbende indberetning grundlag for en kontinuerlig kontrol af, om retningslinierne efterleves. 1 DBCG 1.1 Indledning Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) blev grundlagt i 1976 med det formål at sikre en optimal diagnostik og behandling af brystkræft på landsplan. For at opnå det, har DBCG

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Sentinel node biopsi fra patienter med kutant invasivt malignt melanom med klinisk TNM-stadium Tx,T1b T4, N0, M0 Januar 2003 Side

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer 842 KVALITETSSIKRING Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer Lone Kjeld Petersen, Isa Niemann, Ole Ingeman Hansen, Jakob Dinesen, Hans Svanholm, Ulrik Baandrup & Marianne

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital og Patologisk Institut, Århus Sygehus Århus Universitetshospital

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER. Bronkiebiopsi

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER. Bronkiebiopsi HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF BIOPSIER Bronkiebiopsi Anvendelse Tang-biopsi fra bronkieslimhinden er - i kombination med bronkial skyllevæske og bronkial børstebiopsi - blandt de fundamentale undersøgelser,

Læs mere

Phd-projekt om individualiseret screening

Phd-projekt om individualiseret screening Phd-projekt om individualiseret screening Brystdensitet - en risikofaktor for brystkræft DRS og DSKFNM årsmøde den 30. januar 2014 Odense Rikke Rass Winkel, læge, klinisk assistent Ph.d. titel Risk stratification

Læs mere