FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS."

Transkript

1 FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave

2 Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, men tillige en række såkaldte sandkasse-projekter. Sidstnævnte kan enten være i støbeskeen eller repræsentere resultater af videnskabelig brainstorm, hvor endelig planlægning afventes, og projekterne er derfor til læserens inspiration mhp. endelig formgivning. Kataloget er opdelt i organ- og metodeorienteret forskning. I kataloget kan man orientere sig om den videnskabelige profil på Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, - herunder også finde frem til den eller de mulige samarbejdspartnere man kunne have glæde af tættere samarbejde med. Specielt med reference til sandkasse-projekter, tænkes disse som inspirationskilde til yngre lægers forskningstræningsprojekter samt bioanalytikerstuderendes bacheloropgaver. Oversigten anskueliggør tillige de økonomiske rammer forbundet med afdelingens igangværende og planlagte forskning, og vil derfor også kunne anvendes i dimensioneringen af ansøgning om fælles finansiering af basisudgifter forbundet med forskningen. Detaljerede budgetter bør som hidtil udarbejdes i forbindelse med enkeltprojekternes påbegyndelse og afvikling. Forskningskataloget er i sin nuværende form tiltænkt som en dynamisk bank af projekter, hvor nogle effektueres fra sandkassen, og andre, igangværende projekter, afsluttes. Således er det også nødvendigt for opretholdelsen af denne samling af videnskabelige projekter, at nye tilføjes og brainstorm opretholdes og investeres i fremtidige udgaver af forskningskataloget, - herunder også nye forskningsfelter, som ikke er indeholdt i foreliggende udgave. Undertegnede vil løbende revidere oversigten i henhold til de inputs interne og eksterne forskningsaktører tilvejebringer. Marts FBS 1

3 Forskningsprojekter indenfor Hudpatologi 2

4 Igangværende projekt Hyppigheden af benigne nævusinklusioner i sentinel node fra patienter med malignt melanom og brystkræft. Ved patienter med malignt melanom har man overraskende fundet en høj forekomst af benigne nævusinklusioner i sentinel node. Hvorvidt dette er led i patientens primære sygdom (det maligne melanom) og således kan have en prognostisk betydning vides ikke. Den øgede forekomst ved malignt melanom kan skyldes, at man specifikt ved undersøgelse af sentinel node hos disse patienter anvender markør for melanocytære celler. Den høje forekomst af benigne nævusinklusioner kan således være et tilfældigt fund. Derfor er det interessant at undersøge, om brystkræftpatienter har samme høje frekvens af benigne nævusinklusioner i deres sentinel nodes. Sentinel nodes fra 150 brystkræftpatienter, hvor sentinel node udover de almindelige cytokeratinmarkører også undersøges med melanocytmarkøren Melan A. Immunhistokemisk undersøgelse af sentinel node med den melanocytære markør Melan A. Ca kr. til indkøb af antistof og laboranthjælp. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der søges om tilladelse ved Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. 3

5 Igangværende projekt Prognostiske markører ved malignt melanom, ph.d. projekt ved Rikke Riber Hansen, Århus Universitet, påbegyndt september Projektet omhandler malignt melanom, prognostiske markører og består af to hovedkomponenter. Dels undersøges sentinel node mhp. metastasestørrelsens betydning for patientens prognose og dermed behov for adjuverende behandling. I anden del af projektet er der indsamlet væv fra 500 patienter med malignt melanom fra perioden Ud fra paraffinindstøbte snit fra disse patienter er der fremstillet tissue micro arrays (TMA). Disse TMA skal nu bruges til immunhistokemisk at screene for en række proteiner, som man ved indgår i reguleringen af cellecyklus. Sentinel nodes fra 328 patienter behandlet for malignt melanom i perioden Vævsbiopsier fra 500 malignt melanom patienter diagnosticerede i perioden Sentinel nodes undersøges stereologisk og metastasestørrelse, vækstmønster og udbredning i lymfeknuden vurderes. Der fremstilles tissue micro arrays fra primær tumor, som screenes immunhistokemisk for en lang række proteiner, som man ved indgår i regulation af cellecyklus. Er løbende blevet søgt fra offentlige og private fonde med godt resultat. Projektet er således selvfinansierende. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Rikke Riber Hansen, Patologisk Institut, Århus Sygehus Hovedvejleder: Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Medvejleder: Stephen Hamilton-Dutoit, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Henrik Hager, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, Århus Amt samt Datatilsynet. 4

6 Igangværende projekt Inflammationscellers betydning ved primært og metastatisk malignt melanom, ph.d. projekt ved Trine Møllegaard Jensen påbegyndt juni Udover maligne celler ses i tumorer et varierende infiltrat af immunkompetente celler herunder makrofager. Associationen mellem infiltration af disse celler og de maligne tumorcellers evne til at vokse invasivt og metastasere er i øjeblikket genstand for intense studier. Formålet med ph.d. projektet er at påvise mulige sammenhænge mellem tumorinfiltration med forskellige typer af immunceller og prognose. 227 patienter med stadium I II malignt melanom, som har været fulgt klinisk i en 5-årig periode mellem Der foreligger vævsbiopsier samt nedfrosset blod fra samtlige patienter. Immunhistokemisk undersøgelse for forskellige markører for immunceller med specielt fokus på makrofagmarkører som CD68 og CD163. Der ansøges løbende om midler fra offentlige og private fonde. Hovedvejleder: Morten Høier, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Medvejleder: Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Holger Jon Møller, Klinisk Biokemi, Århus Sygehus og Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Klinisk Biokemi, Århus Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, Århus Amt samt Datatilsynet. 5

7 Igangværende projekt Den prognostiske signifikans af telomer længde ved malignt melanom. Telomerase og telomerlængden har vist sig at have prognostisk betydning i flere tumorer. Der foreligger endnu kun ganske få rapporter omkring telomerlængdens betydning for malignt melanom. Dette vil blive undersøgt i det foreliggende studie. Tissue micro arrays fra 500 patienter med malignt melanom diagnosticeret ved Århus Universitetshospital i perioden Tissue micro arrays er fremstillet fra oprindelige vævsblokke fra (primær tumor) fra 500 patienter med malignt melanom. Telomerlængden bestemmes ved en in situ hybridiseringsmetode og aflæses i et computerassisteret fluorescensudstyr. Ca til fremstilling af FISH snit. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Jesper Graakjær, Klinisk Genetik, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus. Er delprojekt under hovedprojektet Prognostiske markører ved malignt melanom, som er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet, Århus Amt. 6

8 Igangværende projekt Uventede fund af maligne hudtumorer fra almen medicin i Vejle amt i 2003 og 2004 Kortfattet projektresume: Speciallæger i almen medicin fremsender i vidt omfang hudtumorer til histologisk undersøgelse. Det bliver med jævne mellemrum diskuteret om disse undersøgelser er nødvendige. Med hovedvægten på maligne naevuscelletumorer, er formålet med denne undersøgelse at belyse ovennævnte problemstilling. Henvisningsdiagnoserne blev klassificeret i tre grupper. 1. Malign/ malignitetssuspekt. 2. Benign. 3. Uspecificeret. På basis af de histologiske diagnoser og kliniske henvisningsdiagnoser bliver antallet af uventede diagnoser beregnet. Med hensyn til den primære behandling for malignt melanom (MM) har vi sammenlignet med prøver fra speciallæger i dermatologi og Plastikkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus. En retrospektiv undersøgelse af hudprøver fra praktiserende læger samt speciallæger i dermatologi og plastikkirurgisk afdeling undersøgt på Klinisk Patologi afdeling i Vejle i periode Metoder/ Apparatur: Søgning i WM- data på diagnoser. Der bliver sandsynligvis ingen omkostninger, idet databehandling er foretaget og projektet, og en artikel er under udarbejdelse. Overlæge Bjarne Nielsen Reservelæge Janina Augustenas. Supervisionsoverlæge Torbe Steiniche. Projektet er YL-forskningstræningsprojekt og vil have tidsramme frem til ca. 05/ Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Krav til godkendelser (Etisk komite/ Datatilsyn): Der er tale om et kvalitetssikringsprojekt, hvorfor godkendelser ikke er søgt. 7

9 Sandkasse-projekt Cyclin D1 i verrukøse carcinomer. Verrukøst carcinom er en diagnose som undertiden er vanskelig at stille. Få arbejder beskriver positiv immunhistokemisk reaktion for cyclin D1, men der er ikke udført studier, hvor reaktionen er sammenlignet med andre tilstande med hyperplastisk pladeepithel, som kan volde differentialdiagnostiske problemer. Paraffinblokke af verukøse carcinomer samt tilstande med benignt akantotisk pladeepithel. Immunhistokemisk farvning for cyclin D1. Det vil være relevant at supplere undersøgelserne med immunhistologisk farvning for p16. Ca. 10 kr. pr snit Overlæge Jan Lindebjerg Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelse ikke er søgt. 8

10 Sandkasse-projekt Retrospektiv morfologisk diagnostik af syringom, med anvendelse af immunhistologiske farvninger. Overses det ekkrine, syringoide karcinom og mikrocystisk adneksalt karcinom? Syringomer er relativt hyppigt forekommende adneksale hudtumorer, som kan være differentialdiagnostisk vanskelige at adskille overfor ekkrint, syringoidt karcinom og mikrocystisk adneksalt karcionom. I en retrospektiv opgørelse af syringomer, skal et udvidet immunhistologisk panel afsløre den mulige forekomst af oversete maligne varianter af disse adneksale svulster. Retropektiv population af patienter med syringom, diagnosticeret i perioden , ca. 40 patienter. Der anvendes immunhistologiske farvninger for S-100, MIB-1 og EMA, med særligt henblik på afsløring af evt. malign, neurotrop tumorcelle infiltration. Ca. 400,- kr. pr. case. Flemming Brandt Sørensen Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der er tale om en kvalitetskontrolundersøgelse, hvor et muligt udfald kan være påvisning af malign sygdom, hos patient med tidligere diagnosticeret benign sygdom. Derfor bør Videnskabsetisk Komité ansøges om godkendelse. 9

11 Sandkasse-projekt Har immunhistologisk farvning for cyklin-d1 diagnostisk nytte i differentieringen mellem atyisk, kutan melanocytær tumor og malignt melanom? Nogle undersøgelser har vist, at cyklin-d1 udtrykkes i maligne melanomer men ikke benigne nævi, medens der ses nedsat expression af cyklin-d1 i Spitz nævi med aftagende expression mod dybden af tumor (modningsfænomen?). Projektet vil undersøge den mulige diagnostiske værdi af cyklin-d1 farvning i differentieringen mellem maligne melanomer og melanocytære hudtumorer, udvisende såkaldt atypisk proliferation. Retrospektivt fremfindes melanocytære, kutane tumorer, som har fået SNOMED koden M76005 (=atypisk proliferation). Et lignende antal SSMM fremfindes også retrospektivt. Immunhistologisk farvning for cyklin-d1 af snit fra inkluderede svulster. Der foretages semikvantitativ evaluering af snittene mhp. fraktion af tumorreaktivitet med cyklin-d!, samt en geografisk vurdering mhp. den eventuelle farvnings distribution i tumor (superficiel/dyb). Ca. 100,- kr. pr. case. Flemming Brandt Sørensen. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der er tale om et kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelser ikke behøves ansøgt. 10

12 Sandkasse-projekt Kan differentieringen mellem benigne nævus inklusioner i lymfeknuder og metastatisk malignt melanom gøres bedre? Det er vanskeligt med sikkerhed at adskille benigne nævus inklusioner i lymfeknuder fra metastatisk malignt melanom, hvilket i særlig grad er konsekvensgivende i diagnostikken af sentinel lymfeknuder. Lymfeknuder morfologisk diagnosticeret med nævus inklusioner. Et tilsvarende antal lymfeknuder med mikro-metastatisk malignt melanom undersøges tillige i projektet. I praksis kan projektet gennemføres ved genfarvning af trinsnit fra sentinel lymfeknuder, hvor nævus inklusioner er påvist. Herudover kan yderligere snit fra vævsblokken anvendes, såfremt der påvises nævus inklusion i sidste trin/niveau af sentinel lymkeknuden. Det er nødvendigt primært at etablere et pilotprojekt vedr. undersøgelsens praktiske muligheder for gennemførelse på histologiske snit fra melanommetastaser. Såfremt projektet ikke kan gennemføres i retrospektiv design, kan prospektiv undersøgelse gennemføres, idet skæring af SN-lymfeknuder udvides med ufarvede snit til anvendelse i projektet. Immunhistologiske farvninger for cyklin-d1, HMB45, MIB-1 og D2-40, evt. i dobbeltfarvningsprocedurer ved anvendelse af sidstnævnte antistof. Er genfarvning af vævssnit ikke mulig, kan prospektiv design anvendes. Ca. 100,- kr. pr. glas. Flemming Brandt Sørensen YL? Bioanalytikerstuderende? Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kvalitetskontrol / kvalitetsudviklende projekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 11

13 Forskningsprojekter indenfor Mammapatologi 12

14 Sandkasse-projekt HER2/TOP2A DEL 1: FISH undersøgelse af HER2 og TOP2A på semiautomatiseret udstyr. Sammenligning med konventionel metode. Både HER2 og TOP2A undersøges rutinemæssigt i forbindelse med diagnostik af brystkræft. Begge kan undersøges med FISH teknik. Vi ønsker at afprøve nyt diagnostisk apparatur til semiautomatisk aflæsning af resultatet og sammenligne disse resultater med vanlig (dogme-)metode. 100 konsekutive patienter med nydiagnosticeret brystkræft. FISH undersøgelse på paraffinindstøbt materiale. Det vil være muligt at undersøge HER2 og TOP2A separat, men samtidigt vil projektet også kunne adressere muligheden for computerassisteret aflæsning af dobbelt-fish farvninger. Udgifter til 100 FISH undersøgelser af HER2 og TOP2A estimeres til ca ,- kr. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelser ikke anses nødvendige. 13

15 Sandkasse-projekt HER2/TOP2A DEL 2: Kombineret FISH undersøgelse for både HER2 og TOP2A på semiautomatiseret udstyr. Sammenligning med separat undersøgelse. Både HER2 og TOP2A undersøges rutinemæssigt i forbindelse med diagnostik af brystkræft. Begge kan undersøges med FISH teknik. Vi ønsker at afprøve nyt diagnostisk apparatur til semiautomatisk aflæsning med fælles HER2/TOP2A/CEN17 FISH probe. 100 konsekutive patienter med nydiagnosticeret brystkræft. 100 FISH undersøgelser (HER2/TOP2A/CEN17) Estimeret til ca ,- kr., men udgifterne kan formentlig reduceres betydeligt ved kombination med andet projekt indenfor samme emneområde. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Kvalitetskontrolprojekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 14

16 Sandkasse-projekt HER2/K-RAS: Hvilken betydning har mutation i K-RAS hos kvinder med HER2 positiv, metastaserende brystkræft, behandlet med Herceptin. Herceptin (Trastuzumab) er en anerkendt behandling for kvinder med HER2 positiv brystkræft. HER2 og EGFR (HER1) menes at stimulere celledeling via en signalvej hvor bl. a. K-RAS indgår. Undersøgelser hos patienter med ventrikelcancer har vist at antistof behandling (Cetuximab) mod EGFR ikke virker hvis der er mutation i K-RAS. Undersøgelser hos patienter med metastatisk lungekræft viser at patienter med EGFR mutationer har eklatant effekt af EGFR tyrosin kinase inhibitorer. Denne effekt svinder imidlertid såfremt der samtidig er K-RAS mutation. Vi vil gerne undersøge om det samme er tilfældet hos kvinder med HER2 positiv metastaserende brystkræft, der har modtaget behandling med Herceptin. Retrospektiv undersøgelse af HER2 positive (sammenlignelige (alder, tumorstr., grad)) kvinder fra (hvor vi startede med regelmæssig HER2 us.) til Journalgennemgang samt kontrol af oplysninger fra Patobank med henblik på hvilke, der har udviklet metastaserende sygdom og samtidig undersøgelse for mutation i K-RAS hos disse (PCR evt. sammenholdt med FISH). PCR analyse af K-RAS mutationer på tumormateriale. Apparaturet findes i Laboratoriecentret. FISH us. På nyt udstyr. Udgifter til PCRanalyse anslås til ca kr./pt.; udgifter til FISH til ca. 500 kr./pt., og lønomkostninger til ca kr. Statistisk aasistance effektueres via aftale med SDU. Anne Marie Bak Jylling, Kl. Pat., Niels Pallisgård, Molekylærbiolog, Klinisk Biokemi, Flemming Brandt Sørensen, Kl. Pat. og evt. kliniker fra Vejle Sygehus. Klinisk Patologi og Klinisk Biokemi, samt evt. kliniks afdeling, Vejle Sygehus. Projektet er forbundet med opbyggelsen af en database, hvorfor Datatilsynet vil blive ansøgt om godkendelse. Tillige har projektet prognostisk sigte, og Videnskabsetisk Komité vil derfor blive ansøgt om godkendelse. 15

17 Sandkasse-projekt Patologiprocedurer i forbindelse med undersøgelse af Sentinel Lymfeknude (SN) ved operation for brystkræft. Der er forskellige patologiprocedurer for håndtering af SN på patologiafdelingerne i DK. Vi vil gerne gennemgå disse og se om de har nogen betydning for identifikationen af metastaser. Alle patienter opereret for brystkræft med SN procedure i DK i Forespørgsel til patologiafdelingerne i DK vedrørende procedurer for SN i DBCG s register for data indberettet vedr. SN fra de forskellige afdelinger i Databehandling mm. anslås til ca ,- kr. Anne Marie Bak Jylling og Torben Steiniche, Klinisk Patologi, VS. Klinisk Patologi, VS. Projektet er forbundet med opbyggelsen af en database, hvorfor Datatilsynet vil blive ansøgt om godkendelse. 16

18 Igangværende projekt Interobservatør-variation ved immunhistologisk diagnostik af HER-2 status i brystkræftsvulster. Behandling med Herceptin administreres på basis af en histopatologisk undersøgelse af kræftsvulsten for HER-2 (HercepTest, DAKO ). Sidstnævnte undersøgelse er baseret på semikvantitativ, morfologisk teknik, og således associeret med inter-observatør variation. Der udføres et reproducibilitetsstudium af HercepTestens diagnostiske værdi. 150 konsekutive brystkræft resektater, henvist til eller behandlet på hhv. Århus Sygehus og Rigshospitalet undersøges. Intra-observatør studium er udført på Rigshospitalet, medens inter-observatør undersøgelse er foretaget mellem Rigshospitalet og Århus Sygehus via udveksling af præparater. Der er tale om et samarbejde mellem flere sygehus, idet præparater hidrører fra flere mamma-centre. Der anvedes Kappa-statistik til analysering af data. Meget beskedne, da præparater mv. er fremstillet til rutinediagnostisk anvendelse. Flemming Brandt Sørensen, Vejle og Århus Sygehus. Vibeke Jensen, Ålborg Sygehus. Søren Daugaard, Rigshospitalet. Fritz Rank, Rigshospitalet. Trine Tramm, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus. Patologisk Institut, Århus Sygehus Patologiafdelingen, Rigshospitalet Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Patologisk Institut, Ålborg Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus. Kvalitetskontrolprojekt, hvorfor diverse godkendelser ikke er nødvendige. 17

19 Igangværende projekt Gen-ekspression analyse af paraffin-indstøbt tumorvæv fra en kohorte af patienter med brystkræft. Formålene med dette Ph.D.-projekt er følgende: 1) Kan resultater af gen-ekspression analyse fra arkiveret, paraffin-indstøbt brystkræft væv sidestilles med lignende profiler undersøgt i friskt frosset tumorvæv? 2) Identifikation af kandidat-gener med prognostisk og prædiktiv værdi i cancer, med særligt fokus på brystkræft. Vævsmateriale fra DBCG82bc-kohorten. Gen-profilering med bla. chip-teknologi, TMA proteinekspression profilering, m.fl.. Ph.D.-projekt, der bla. er finansieret af Kræftens Bekæmpelse samt andre private fonde og legater. Ph.D.-studerende Trine Tramm Jens Overgaard Flemming Brandt Sørensen Carsten Wiuf Jan Alsner Afd. For Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Center for Bioinformatik, Århus Universitet Projekterne ligger indenfor rammerne af indhentede godkendelser for forskningsfunktionen ved Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi. 18

20 Igangværende projekt Kvalitetskontrol af diagnostisk sensitivitet associeret med den histopatologiske undersøgelse af aksilære lymfeknuder ved brystkræft. I forbindelse med implementeringen af sentinel lymfeknude (SN) proceduren udførtes et projekt, hvor der blev foretaget axilexairese uanset om om SN var positiv eller ej. I dette studium undersøges den diagnostiske sensitivitet via gennemgribende undersøgelse af samtlige lymfeknuder i exairese præparater fra patienter med SN-negativt udfald. Exarirese præparater fra 52 patienter med negative SN i forbindelse med primærbehandlingen. Trinskæring af lymfeknuder i 4 niveauer med HE- og cytokeratin farvning på hvert niveau. Projektet er finansieret. Pernille Vahl, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Trine Tramm, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Patologisk Institut, Århus Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Klinisk Patologi, Århus Sygehus Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité. 19

21 Sandkasse-projekt Computerassisteret immunfluorescens analyse til estimation af angiogenese i brystkræftsvulster: Har differentiering mellem nydannede blod og lymfekar prognostisk betydning? Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at neoangiogenese i brystkræft har prognostisk betydning. Dette projekt vil undersøge, om fordelingen af nydannede kar mellem lymfe- og blodkar har betydning for tumorspredning og patientprognose. Tumorvæv fra kvinder opereret for brystkræft i perioden fra til Der fremstilles IF-snit farvet med antistoffer rettet mod D2-40 (lymfekar), CD34 (alle kar) samt CD105 (nydannede kar), idet der samtidig modfarves med antistoffer mod cytokeratin 7. Kvantitativ analyse med computerassisteret adgang, hvor mikrovaskulær areal estimeres med de nævnte IF-farvninger på seriesnit fra tumor. De opnåede data analyseres i relation til kendte prognostiske variable ved brystkræft samt mhp. prognostisk værdi. Specielt fokuseres på neoangiogenesens omfang og forekomsten af lymfeknudemetastasering / positiv sentinel lymfeknude, herunder korrelation til estimeret metastatisk tumorvolumen. Ca kr. pr. tumor, hvortil kommer lønudgifter estimeret til kr ,-. Flemming Brandt Sørensen. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Projektet er associeret med etablering af midlertidig database, og skal anmeldes til Datatilsynet. 20

22 Forskningsprojekter indenfor Gynækopatologi 21

23 Igangværende projekt Status af conisatio ved Horsens Sygehus Kortfattet projektresume: Projektets formål er at undersøge om biopsier/ conisatioer er af tilfredsstillende kvalitet samt om udredning, kontrolforløb og tidsforløb er tilfredsstillende og hvor mange der er forbundet med komplikationer. En retrospektiv undersøgelse af conisatio udført på Horsens Sygehus og undersøgt på Klinisk Patologi, Vejle Sygehus i perioden Metoder/ Apparatur: Søgning i WM- data på diagnoser og program Microsoft Office Acces (database). Omkostninger bliver minimale, og formentlig kun associeret med publikation af resultater (poster/artikel). Reservelæge Christina Blach Sørensen, Gynækologisk afd., Horsens Sygehus Reservelæge Janina Augustenas, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Overlæge Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Overlæge Ulla Jeppesen, Gynækologisk afd., Horsens Sygehus. Projektet er YL-forskningstræningsprojekt og vil have tidsramme til ca. 05/ Gynækologisk Afdeling, Horsens Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Krav til godkendelser (Etisk komite/ Datatilsyn): Der er tale om et kvalitetssikringsprojekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 22

24 Igangværende projekt Prediction of response to chemotherapy by CD44, MyD88 and ERCC1 in ovarian carcinomas. Hovedparten af patienter med ovariecancer diagnosticeres i advanceret stadium og har behov for efterfølgende kemoterapi. Det er vigtig at finde markører som kan forudsige om den enkelte patient vil have gavn i form af respons på en given, advuvant behandling. Vi har i et tidligere arbejde vist (optaget til publikation i Intional Journal of Gynecological Cancer), at immunhistokemisk ekspression af ERCC1 er relateret til respons på platin behandling, således at tumorer med lav ERCC1 IHC score har højere responsrate end tumorer med høj ERCC1 IHC score. Andre publikationer indikerer at CD44 og MyD88 ligeledes kan relateres til klinisk kemoterapirespons. 1. Ca 100 patienter med dissemineret c. ovarii i behandling på onkologiske afdelinger i Vejle, Ålborg, Odense og Herning. Der er indsamlet serum ved baseline for 1. kemoterapi, og hver 3. uge, i alt ca 6 prøver. Alle operationspræparater er reviderede og der er indhentet paraffinindstøbt væv. Respons data mm. indsamlet/indsamles. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) Immunhistokemisk farvning af CD44, MyD88 og ERCC1. Dobbeltfarvning med MyD88 og CD44. Der foretages sammenligning af manuel semikvantitativ aflæsning med computerieseret aflæsning, evt også sammenligning med brug af FISH baserede prober (som evt. kan udgøre et separat projekt?). Aflæsningerne relateres til bla. kemoterapiresponsdata. Udgifterne til projektet er endnu ikke præciseret, med vil antagelig beløbe sig til ,- kr.. Karina Dahl Steffensen Marianne Waldstrøm Anders Jakobsen Gil Mor. 23

25 Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Services, Yale University Der foreligger informereret samtykke fra pt. i de 3 materialer/ptt. grupper. Projektet søges godkendt ved Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. 24

26 Igangværende projekt Den kliniske betydning af VEGF ved ovariecancer (ph.d. projekt). Påbegyndt september Deskriptiv undersøgelse af VEGF og VEGFR i epiteliale ovarietumorer undersøgt på 3 niveauer: DNA, mrna og proteinniveau. Sidstnævnte undersøgt både ved IHC og ved kvantitativ proteinbestemmelse. 2. Belyse VEGF i serum og sammenligne med ekspressionen i væv (IHC) 3. Relatere VEGF og VEGFR ekspression med klassiske kliniske parametre (FIGO-stadium, histologisk type og grad, acites, recidualtumor, m.fl.) 4. Supplere med vævsundersøgelser for andre parametre, herunder receptorer der tilhører EGFR systemet. 1. Ca 160 patienter primært registeret i DACOVA protokol Paraffin-indstøbt tumorvæv indsamlet fra patologiafdelinger fra det meste af landet. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) IHC (semikvantitering) af VEGF, VEGFR1 og VEGFR2 ; IHC af HER 1-4 Finansieret som ph.d. projekt under Syddansk Universitet. Maja Smerdel, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Anders Jakobsen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Ivan Brandslund, Klinisk Biokemi, Vejle Sygehus Projektet opbygger database, hvorfor Datatilsynet skal ansøges om godkendelse. 25

27 Igangværende projekt Den Kliniske betydning af HER2 receptor ved ovariecancer (Ph.d. projekt). Påbegyndt januar 2005 og forventes afsluttet foråret Overlevelsen ved ovariecancer er fortsat lav og de fleste patienter diagnosticeres i avanceret stadium. Behovet for nye biomarkører samt prognostiske og prædiktive markører er stort. Der er ligeledes et stort behov for nye behandlingsmodaliteter, herunder markører til brug ved individueliseret, målrettet behandling. Følgende mål søges belyst I undersøgelserne: 1. Undersøgelse, sammenligning og korrelering af HER 2 undersøgt ved hhv. IHC og FISH, samt COX 2 ved IHC med kliniske parametre ved ovariecarcinomer. 2. Bestemmelse af kvantitative proteinmængder og mrna af HER 1-4, for HER 2 s vedkommende også sammenholdt med IHC i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 3. Undersøgelse for forekomst af EGFRvIII mutanten i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 4. Bestemmelse af serum HER2, EGFR og VEGF i præoperative serumprøver ved maligne og benigne ovarietumorer i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 1. Ca 160 patienter primært registeret i DACOVA protokol Paraffin-indstøbt tumorblok indsamlet fra patologi afdelinger fra det meste af landet. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) IHC farvning for HER 2 på alle 3 patientmaterialer og COX2 på patientmaterieale 1. FISH påvisning af HER 2 i alle tumorer fra patienter i materiale 1 Finansieret som ph.d projekt under Syddansk Universitet, Onkologiske afdeling, Vejle og Gynækologisk afdeling, Horsens Karina Dahl Steffensen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus. 26

28 Anders Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Ivan Brandslund, Klinisk Biokemi, Vejle Sygehus Ulla Jeppesen. Gynækologisk afdeling, Horsens Sygehus Der foreligger godkendelser fra Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité, samt informeret samtykke fra patienterne i materialegruppe 2 og 3. 27

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Danish Colorectal Cancer Group www.dccg.dk 4. udgave 2009 1 Redaktør Steffen Bülow Redaktionsgruppe Steffen Bülow Eva Fallentin Per Gandrup

Læs mere

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 Godkendelser J.nr. Dato Etisk komite H-C-2008-129

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Navn Godkendelse Medicinsk udvalg DBCG 07-READ 19.06.2006 Patologiudvalg 24.01.2007 Forretningsudvalg 28.11.2005 Godkendelser Etisk komite H-D-2008-009

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram 1 Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Titel Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Forfattere: Navn: Stilling: Arbejdssted:

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer 09/13 Bliv en god sparringspartner: Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling //side 08 Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer //side 12 Når børn med leukæmi skal have hurtigt svar

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere