FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS."

Transkript

1 FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave

2 Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, men tillige en række såkaldte sandkasse-projekter. Sidstnævnte kan enten være i støbeskeen eller repræsentere resultater af videnskabelig brainstorm, hvor endelig planlægning afventes, og projekterne er derfor til læserens inspiration mhp. endelig formgivning. Kataloget er opdelt i organ- og metodeorienteret forskning. I kataloget kan man orientere sig om den videnskabelige profil på Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, - herunder også finde frem til den eller de mulige samarbejdspartnere man kunne have glæde af tættere samarbejde med. Specielt med reference til sandkasse-projekter, tænkes disse som inspirationskilde til yngre lægers forskningstræningsprojekter samt bioanalytikerstuderendes bacheloropgaver. Oversigten anskueliggør tillige de økonomiske rammer forbundet med afdelingens igangværende og planlagte forskning, og vil derfor også kunne anvendes i dimensioneringen af ansøgning om fælles finansiering af basisudgifter forbundet med forskningen. Detaljerede budgetter bør som hidtil udarbejdes i forbindelse med enkeltprojekternes påbegyndelse og afvikling. Forskningskataloget er i sin nuværende form tiltænkt som en dynamisk bank af projekter, hvor nogle effektueres fra sandkassen, og andre, igangværende projekter, afsluttes. Således er det også nødvendigt for opretholdelsen af denne samling af videnskabelige projekter, at nye tilføjes og brainstorm opretholdes og investeres i fremtidige udgaver af forskningskataloget, - herunder også nye forskningsfelter, som ikke er indeholdt i foreliggende udgave. Undertegnede vil løbende revidere oversigten i henhold til de inputs interne og eksterne forskningsaktører tilvejebringer. Marts FBS 1

3 Forskningsprojekter indenfor Hudpatologi 2

4 Igangværende projekt Hyppigheden af benigne nævusinklusioner i sentinel node fra patienter med malignt melanom og brystkræft. Ved patienter med malignt melanom har man overraskende fundet en høj forekomst af benigne nævusinklusioner i sentinel node. Hvorvidt dette er led i patientens primære sygdom (det maligne melanom) og således kan have en prognostisk betydning vides ikke. Den øgede forekomst ved malignt melanom kan skyldes, at man specifikt ved undersøgelse af sentinel node hos disse patienter anvender markør for melanocytære celler. Den høje forekomst af benigne nævusinklusioner kan således være et tilfældigt fund. Derfor er det interessant at undersøge, om brystkræftpatienter har samme høje frekvens af benigne nævusinklusioner i deres sentinel nodes. Sentinel nodes fra 150 brystkræftpatienter, hvor sentinel node udover de almindelige cytokeratinmarkører også undersøges med melanocytmarkøren Melan A. Immunhistokemisk undersøgelse af sentinel node med den melanocytære markør Melan A. Ca kr. til indkøb af antistof og laboranthjælp. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der søges om tilladelse ved Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. 3

5 Igangværende projekt Prognostiske markører ved malignt melanom, ph.d. projekt ved Rikke Riber Hansen, Århus Universitet, påbegyndt september Projektet omhandler malignt melanom, prognostiske markører og består af to hovedkomponenter. Dels undersøges sentinel node mhp. metastasestørrelsens betydning for patientens prognose og dermed behov for adjuverende behandling. I anden del af projektet er der indsamlet væv fra 500 patienter med malignt melanom fra perioden Ud fra paraffinindstøbte snit fra disse patienter er der fremstillet tissue micro arrays (TMA). Disse TMA skal nu bruges til immunhistokemisk at screene for en række proteiner, som man ved indgår i reguleringen af cellecyklus. Sentinel nodes fra 328 patienter behandlet for malignt melanom i perioden Vævsbiopsier fra 500 malignt melanom patienter diagnosticerede i perioden Sentinel nodes undersøges stereologisk og metastasestørrelse, vækstmønster og udbredning i lymfeknuden vurderes. Der fremstilles tissue micro arrays fra primær tumor, som screenes immunhistokemisk for en lang række proteiner, som man ved indgår i regulation af cellecyklus. Er løbende blevet søgt fra offentlige og private fonde med godt resultat. Projektet er således selvfinansierende. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Rikke Riber Hansen, Patologisk Institut, Århus Sygehus Hovedvejleder: Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Medvejleder: Stephen Hamilton-Dutoit, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Henrik Hager, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, Århus Amt samt Datatilsynet. 4

6 Igangværende projekt Inflammationscellers betydning ved primært og metastatisk malignt melanom, ph.d. projekt ved Trine Møllegaard Jensen påbegyndt juni Udover maligne celler ses i tumorer et varierende infiltrat af immunkompetente celler herunder makrofager. Associationen mellem infiltration af disse celler og de maligne tumorcellers evne til at vokse invasivt og metastasere er i øjeblikket genstand for intense studier. Formålet med ph.d. projektet er at påvise mulige sammenhænge mellem tumorinfiltration med forskellige typer af immunceller og prognose. 227 patienter med stadium I II malignt melanom, som har været fulgt klinisk i en 5-årig periode mellem Der foreligger vævsbiopsier samt nedfrosset blod fra samtlige patienter. Immunhistokemisk undersøgelse for forskellige markører for immunceller med specielt fokus på makrofagmarkører som CD68 og CD163. Der ansøges løbende om midler fra offentlige og private fonde. Hovedvejleder: Morten Høier, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Medvejleder: Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Holger Jon Møller, Klinisk Biokemi, Århus Sygehus og Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Klinisk Biokemi, Århus Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité, Århus Amt samt Datatilsynet. 5

7 Igangværende projekt Den prognostiske signifikans af telomer længde ved malignt melanom. Telomerase og telomerlængden har vist sig at have prognostisk betydning i flere tumorer. Der foreligger endnu kun ganske få rapporter omkring telomerlængdens betydning for malignt melanom. Dette vil blive undersøgt i det foreliggende studie. Tissue micro arrays fra 500 patienter med malignt melanom diagnosticeret ved Århus Universitetshospital i perioden Tissue micro arrays er fremstillet fra oprindelige vævsblokke fra (primær tumor) fra 500 patienter med malignt melanom. Telomerlængden bestemmes ved en in situ hybridiseringsmetode og aflæses i et computerassisteret fluorescensudstyr. Ca til fremstilling af FISH snit. Torben Steiniche, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Jesper Graakjær, Klinisk Genetik, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus. Er delprojekt under hovedprojektet Prognostiske markører ved malignt melanom, som er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet, Århus Amt. 6

8 Igangværende projekt Uventede fund af maligne hudtumorer fra almen medicin i Vejle amt i 2003 og 2004 Kortfattet projektresume: Speciallæger i almen medicin fremsender i vidt omfang hudtumorer til histologisk undersøgelse. Det bliver med jævne mellemrum diskuteret om disse undersøgelser er nødvendige. Med hovedvægten på maligne naevuscelletumorer, er formålet med denne undersøgelse at belyse ovennævnte problemstilling. Henvisningsdiagnoserne blev klassificeret i tre grupper. 1. Malign/ malignitetssuspekt. 2. Benign. 3. Uspecificeret. På basis af de histologiske diagnoser og kliniske henvisningsdiagnoser bliver antallet af uventede diagnoser beregnet. Med hensyn til den primære behandling for malignt melanom (MM) har vi sammenlignet med prøver fra speciallæger i dermatologi og Plastikkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus. En retrospektiv undersøgelse af hudprøver fra praktiserende læger samt speciallæger i dermatologi og plastikkirurgisk afdeling undersøgt på Klinisk Patologi afdeling i Vejle i periode Metoder/ Apparatur: Søgning i WM- data på diagnoser. Der bliver sandsynligvis ingen omkostninger, idet databehandling er foretaget og projektet, og en artikel er under udarbejdelse. Overlæge Bjarne Nielsen Reservelæge Janina Augustenas. Supervisionsoverlæge Torbe Steiniche. Projektet er YL-forskningstræningsprojekt og vil have tidsramme frem til ca. 05/ Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Krav til godkendelser (Etisk komite/ Datatilsyn): Der er tale om et kvalitetssikringsprojekt, hvorfor godkendelser ikke er søgt. 7

9 Sandkasse-projekt Cyclin D1 i verrukøse carcinomer. Verrukøst carcinom er en diagnose som undertiden er vanskelig at stille. Få arbejder beskriver positiv immunhistokemisk reaktion for cyclin D1, men der er ikke udført studier, hvor reaktionen er sammenlignet med andre tilstande med hyperplastisk pladeepithel, som kan volde differentialdiagnostiske problemer. Paraffinblokke af verukøse carcinomer samt tilstande med benignt akantotisk pladeepithel. Immunhistokemisk farvning for cyclin D1. Det vil være relevant at supplere undersøgelserne med immunhistologisk farvning for p16. Ca. 10 kr. pr snit Overlæge Jan Lindebjerg Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelse ikke er søgt. 8

10 Sandkasse-projekt Retrospektiv morfologisk diagnostik af syringom, med anvendelse af immunhistologiske farvninger. Overses det ekkrine, syringoide karcinom og mikrocystisk adneksalt karcinom? Syringomer er relativt hyppigt forekommende adneksale hudtumorer, som kan være differentialdiagnostisk vanskelige at adskille overfor ekkrint, syringoidt karcinom og mikrocystisk adneksalt karcionom. I en retrospektiv opgørelse af syringomer, skal et udvidet immunhistologisk panel afsløre den mulige forekomst af oversete maligne varianter af disse adneksale svulster. Retropektiv population af patienter med syringom, diagnosticeret i perioden , ca. 40 patienter. Der anvendes immunhistologiske farvninger for S-100, MIB-1 og EMA, med særligt henblik på afsløring af evt. malign, neurotrop tumorcelle infiltration. Ca. 400,- kr. pr. case. Flemming Brandt Sørensen Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der er tale om en kvalitetskontrolundersøgelse, hvor et muligt udfald kan være påvisning af malign sygdom, hos patient med tidligere diagnosticeret benign sygdom. Derfor bør Videnskabsetisk Komité ansøges om godkendelse. 9

11 Sandkasse-projekt Har immunhistologisk farvning for cyklin-d1 diagnostisk nytte i differentieringen mellem atyisk, kutan melanocytær tumor og malignt melanom? Nogle undersøgelser har vist, at cyklin-d1 udtrykkes i maligne melanomer men ikke benigne nævi, medens der ses nedsat expression af cyklin-d1 i Spitz nævi med aftagende expression mod dybden af tumor (modningsfænomen?). Projektet vil undersøge den mulige diagnostiske værdi af cyklin-d1 farvning i differentieringen mellem maligne melanomer og melanocytære hudtumorer, udvisende såkaldt atypisk proliferation. Retrospektivt fremfindes melanocytære, kutane tumorer, som har fået SNOMED koden M76005 (=atypisk proliferation). Et lignende antal SSMM fremfindes også retrospektivt. Immunhistologisk farvning for cyklin-d1 af snit fra inkluderede svulster. Der foretages semikvantitativ evaluering af snittene mhp. fraktion af tumorreaktivitet med cyklin-d!, samt en geografisk vurdering mhp. den eventuelle farvnings distribution i tumor (superficiel/dyb). Ca. 100,- kr. pr. case. Flemming Brandt Sørensen. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Der er tale om et kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelser ikke behøves ansøgt. 10

12 Sandkasse-projekt Kan differentieringen mellem benigne nævus inklusioner i lymfeknuder og metastatisk malignt melanom gøres bedre? Det er vanskeligt med sikkerhed at adskille benigne nævus inklusioner i lymfeknuder fra metastatisk malignt melanom, hvilket i særlig grad er konsekvensgivende i diagnostikken af sentinel lymfeknuder. Lymfeknuder morfologisk diagnosticeret med nævus inklusioner. Et tilsvarende antal lymfeknuder med mikro-metastatisk malignt melanom undersøges tillige i projektet. I praksis kan projektet gennemføres ved genfarvning af trinsnit fra sentinel lymfeknuder, hvor nævus inklusioner er påvist. Herudover kan yderligere snit fra vævsblokken anvendes, såfremt der påvises nævus inklusion i sidste trin/niveau af sentinel lymkeknuden. Det er nødvendigt primært at etablere et pilotprojekt vedr. undersøgelsens praktiske muligheder for gennemførelse på histologiske snit fra melanommetastaser. Såfremt projektet ikke kan gennemføres i retrospektiv design, kan prospektiv undersøgelse gennemføres, idet skæring af SN-lymfeknuder udvides med ufarvede snit til anvendelse i projektet. Immunhistologiske farvninger for cyklin-d1, HMB45, MIB-1 og D2-40, evt. i dobbeltfarvningsprocedurer ved anvendelse af sidstnævnte antistof. Er genfarvning af vævssnit ikke mulig, kan prospektiv design anvendes. Ca. 100,- kr. pr. glas. Flemming Brandt Sørensen YL? Bioanalytikerstuderende? Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kvalitetskontrol / kvalitetsudviklende projekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 11

13 Forskningsprojekter indenfor Mammapatologi 12

14 Sandkasse-projekt HER2/TOP2A DEL 1: FISH undersøgelse af HER2 og TOP2A på semiautomatiseret udstyr. Sammenligning med konventionel metode. Både HER2 og TOP2A undersøges rutinemæssigt i forbindelse med diagnostik af brystkræft. Begge kan undersøges med FISH teknik. Vi ønsker at afprøve nyt diagnostisk apparatur til semiautomatisk aflæsning af resultatet og sammenligne disse resultater med vanlig (dogme-)metode. 100 konsekutive patienter med nydiagnosticeret brystkræft. FISH undersøgelse på paraffinindstøbt materiale. Det vil være muligt at undersøge HER2 og TOP2A separat, men samtidigt vil projektet også kunne adressere muligheden for computerassisteret aflæsning af dobbelt-fish farvninger. Udgifter til 100 FISH undersøgelser af HER2 og TOP2A estimeres til ca ,- kr. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Kvalitetsudviklingsprojekt, hvorfor godkendelser ikke anses nødvendige. 13

15 Sandkasse-projekt HER2/TOP2A DEL 2: Kombineret FISH undersøgelse for både HER2 og TOP2A på semiautomatiseret udstyr. Sammenligning med separat undersøgelse. Både HER2 og TOP2A undersøges rutinemæssigt i forbindelse med diagnostik af brystkræft. Begge kan undersøges med FISH teknik. Vi ønsker at afprøve nyt diagnostisk apparatur til semiautomatisk aflæsning med fælles HER2/TOP2A/CEN17 FISH probe. 100 konsekutive patienter med nydiagnosticeret brystkræft. 100 FISH undersøgelser (HER2/TOP2A/CEN17) Estimeret til ca ,- kr., men udgifterne kan formentlig reduceres betydeligt ved kombination med andet projekt indenfor samme emneområde. Anne Marie Bak Jylling, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Kvalitetskontrolprojekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 14

16 Sandkasse-projekt HER2/K-RAS: Hvilken betydning har mutation i K-RAS hos kvinder med HER2 positiv, metastaserende brystkræft, behandlet med Herceptin. Herceptin (Trastuzumab) er en anerkendt behandling for kvinder med HER2 positiv brystkræft. HER2 og EGFR (HER1) menes at stimulere celledeling via en signalvej hvor bl. a. K-RAS indgår. Undersøgelser hos patienter med ventrikelcancer har vist at antistof behandling (Cetuximab) mod EGFR ikke virker hvis der er mutation i K-RAS. Undersøgelser hos patienter med metastatisk lungekræft viser at patienter med EGFR mutationer har eklatant effekt af EGFR tyrosin kinase inhibitorer. Denne effekt svinder imidlertid såfremt der samtidig er K-RAS mutation. Vi vil gerne undersøge om det samme er tilfældet hos kvinder med HER2 positiv metastaserende brystkræft, der har modtaget behandling med Herceptin. Retrospektiv undersøgelse af HER2 positive (sammenlignelige (alder, tumorstr., grad)) kvinder fra (hvor vi startede med regelmæssig HER2 us.) til Journalgennemgang samt kontrol af oplysninger fra Patobank med henblik på hvilke, der har udviklet metastaserende sygdom og samtidig undersøgelse for mutation i K-RAS hos disse (PCR evt. sammenholdt med FISH). PCR analyse af K-RAS mutationer på tumormateriale. Apparaturet findes i Laboratoriecentret. FISH us. På nyt udstyr. Udgifter til PCRanalyse anslås til ca kr./pt.; udgifter til FISH til ca. 500 kr./pt., og lønomkostninger til ca kr. Statistisk aasistance effektueres via aftale med SDU. Anne Marie Bak Jylling, Kl. Pat., Niels Pallisgård, Molekylærbiolog, Klinisk Biokemi, Flemming Brandt Sørensen, Kl. Pat. og evt. kliniker fra Vejle Sygehus. Klinisk Patologi og Klinisk Biokemi, samt evt. kliniks afdeling, Vejle Sygehus. Projektet er forbundet med opbyggelsen af en database, hvorfor Datatilsynet vil blive ansøgt om godkendelse. Tillige har projektet prognostisk sigte, og Videnskabsetisk Komité vil derfor blive ansøgt om godkendelse. 15

17 Sandkasse-projekt Patologiprocedurer i forbindelse med undersøgelse af Sentinel Lymfeknude (SN) ved operation for brystkræft. Der er forskellige patologiprocedurer for håndtering af SN på patologiafdelingerne i DK. Vi vil gerne gennemgå disse og se om de har nogen betydning for identifikationen af metastaser. Alle patienter opereret for brystkræft med SN procedure i DK i Forespørgsel til patologiafdelingerne i DK vedrørende procedurer for SN i DBCG s register for data indberettet vedr. SN fra de forskellige afdelinger i Databehandling mm. anslås til ca ,- kr. Anne Marie Bak Jylling og Torben Steiniche, Klinisk Patologi, VS. Klinisk Patologi, VS. Projektet er forbundet med opbyggelsen af en database, hvorfor Datatilsynet vil blive ansøgt om godkendelse. 16

18 Igangværende projekt Interobservatør-variation ved immunhistologisk diagnostik af HER-2 status i brystkræftsvulster. Behandling med Herceptin administreres på basis af en histopatologisk undersøgelse af kræftsvulsten for HER-2 (HercepTest, DAKO ). Sidstnævnte undersøgelse er baseret på semikvantitativ, morfologisk teknik, og således associeret med inter-observatør variation. Der udføres et reproducibilitetsstudium af HercepTestens diagnostiske værdi. 150 konsekutive brystkræft resektater, henvist til eller behandlet på hhv. Århus Sygehus og Rigshospitalet undersøges. Intra-observatør studium er udført på Rigshospitalet, medens inter-observatør undersøgelse er foretaget mellem Rigshospitalet og Århus Sygehus via udveksling af præparater. Der er tale om et samarbejde mellem flere sygehus, idet præparater hidrører fra flere mamma-centre. Der anvedes Kappa-statistik til analysering af data. Meget beskedne, da præparater mv. er fremstillet til rutinediagnostisk anvendelse. Flemming Brandt Sørensen, Vejle og Århus Sygehus. Vibeke Jensen, Ålborg Sygehus. Søren Daugaard, Rigshospitalet. Fritz Rank, Rigshospitalet. Trine Tramm, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus. Patologisk Institut, Århus Sygehus Patologiafdelingen, Rigshospitalet Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Patologisk Institut, Ålborg Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus. Kvalitetskontrolprojekt, hvorfor diverse godkendelser ikke er nødvendige. 17

19 Igangværende projekt Gen-ekspression analyse af paraffin-indstøbt tumorvæv fra en kohorte af patienter med brystkræft. Formålene med dette Ph.D.-projekt er følgende: 1) Kan resultater af gen-ekspression analyse fra arkiveret, paraffin-indstøbt brystkræft væv sidestilles med lignende profiler undersøgt i friskt frosset tumorvæv? 2) Identifikation af kandidat-gener med prognostisk og prædiktiv værdi i cancer, med særligt fokus på brystkræft. Vævsmateriale fra DBCG82bc-kohorten. Gen-profilering med bla. chip-teknologi, TMA proteinekspression profilering, m.fl.. Ph.D.-projekt, der bla. er finansieret af Kræftens Bekæmpelse samt andre private fonde og legater. Ph.D.-studerende Trine Tramm Jens Overgaard Flemming Brandt Sørensen Carsten Wiuf Jan Alsner Afd. For Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Center for Bioinformatik, Århus Universitet Projekterne ligger indenfor rammerne af indhentede godkendelser for forskningsfunktionen ved Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi. 18

20 Igangværende projekt Kvalitetskontrol af diagnostisk sensitivitet associeret med den histopatologiske undersøgelse af aksilære lymfeknuder ved brystkræft. I forbindelse med implementeringen af sentinel lymfeknude (SN) proceduren udførtes et projekt, hvor der blev foretaget axilexairese uanset om om SN var positiv eller ej. I dette studium undersøges den diagnostiske sensitivitet via gennemgribende undersøgelse af samtlige lymfeknuder i exairese præparater fra patienter med SN-negativt udfald. Exarirese præparater fra 52 patienter med negative SN i forbindelse med primærbehandlingen. Trinskæring af lymfeknuder i 4 niveauer med HE- og cytokeratin farvning på hvert niveau. Projektet er finansieret. Pernille Vahl, Patologisk Institut, Århus Sygehus. Trine Tramm, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Flemming Brandt Sørensen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Patologisk Institut, Århus Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Århus Sygehus Klinisk Patologi, Århus Sygehus Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité. 19

21 Sandkasse-projekt Computerassisteret immunfluorescens analyse til estimation af angiogenese i brystkræftsvulster: Har differentiering mellem nydannede blod og lymfekar prognostisk betydning? Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at neoangiogenese i brystkræft har prognostisk betydning. Dette projekt vil undersøge, om fordelingen af nydannede kar mellem lymfe- og blodkar har betydning for tumorspredning og patientprognose. Tumorvæv fra kvinder opereret for brystkræft i perioden fra til Der fremstilles IF-snit farvet med antistoffer rettet mod D2-40 (lymfekar), CD34 (alle kar) samt CD105 (nydannede kar), idet der samtidig modfarves med antistoffer mod cytokeratin 7. Kvantitativ analyse med computerassisteret adgang, hvor mikrovaskulær areal estimeres med de nævnte IF-farvninger på seriesnit fra tumor. De opnåede data analyseres i relation til kendte prognostiske variable ved brystkræft samt mhp. prognostisk værdi. Specielt fokuseres på neoangiogenesens omfang og forekomsten af lymfeknudemetastasering / positiv sentinel lymfeknude, herunder korrelation til estimeret metastatisk tumorvolumen. Ca kr. pr. tumor, hvortil kommer lønudgifter estimeret til kr ,-. Flemming Brandt Sørensen. Kan evt. gennemføres som et YL-forskningstræningsprojekt. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Projektet er associeret med etablering af midlertidig database, og skal anmeldes til Datatilsynet. 20

22 Forskningsprojekter indenfor Gynækopatologi 21

23 Igangværende projekt Status af conisatio ved Horsens Sygehus Kortfattet projektresume: Projektets formål er at undersøge om biopsier/ conisatioer er af tilfredsstillende kvalitet samt om udredning, kontrolforløb og tidsforløb er tilfredsstillende og hvor mange der er forbundet med komplikationer. En retrospektiv undersøgelse af conisatio udført på Horsens Sygehus og undersøgt på Klinisk Patologi, Vejle Sygehus i perioden Metoder/ Apparatur: Søgning i WM- data på diagnoser og program Microsoft Office Acces (database). Omkostninger bliver minimale, og formentlig kun associeret med publikation af resultater (poster/artikel). Reservelæge Christina Blach Sørensen, Gynækologisk afd., Horsens Sygehus Reservelæge Janina Augustenas, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Overlæge Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Overlæge Ulla Jeppesen, Gynækologisk afd., Horsens Sygehus. Projektet er YL-forskningstræningsprojekt og vil have tidsramme til ca. 05/ Gynækologisk Afdeling, Horsens Sygehus. Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Krav til godkendelser (Etisk komite/ Datatilsyn): Der er tale om et kvalitetssikringsprojekt, hvorfor godkendelser ikke er nødvendige. 22

24 Igangværende projekt Prediction of response to chemotherapy by CD44, MyD88 and ERCC1 in ovarian carcinomas. Hovedparten af patienter med ovariecancer diagnosticeres i advanceret stadium og har behov for efterfølgende kemoterapi. Det er vigtig at finde markører som kan forudsige om den enkelte patient vil have gavn i form af respons på en given, advuvant behandling. Vi har i et tidligere arbejde vist (optaget til publikation i Intional Journal of Gynecological Cancer), at immunhistokemisk ekspression af ERCC1 er relateret til respons på platin behandling, således at tumorer med lav ERCC1 IHC score har højere responsrate end tumorer med høj ERCC1 IHC score. Andre publikationer indikerer at CD44 og MyD88 ligeledes kan relateres til klinisk kemoterapirespons. 1. Ca 100 patienter med dissemineret c. ovarii i behandling på onkologiske afdelinger i Vejle, Ålborg, Odense og Herning. Der er indsamlet serum ved baseline for 1. kemoterapi, og hver 3. uge, i alt ca 6 prøver. Alle operationspræparater er reviderede og der er indhentet paraffinindstøbt væv. Respons data mm. indsamlet/indsamles. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) Immunhistokemisk farvning af CD44, MyD88 og ERCC1. Dobbeltfarvning med MyD88 og CD44. Der foretages sammenligning af manuel semikvantitativ aflæsning med computerieseret aflæsning, evt også sammenligning med brug af FISH baserede prober (som evt. kan udgøre et separat projekt?). Aflæsningerne relateres til bla. kemoterapiresponsdata. Udgifterne til projektet er endnu ikke præciseret, med vil antagelig beløbe sig til ,- kr.. Karina Dahl Steffensen Marianne Waldstrøm Anders Jakobsen Gil Mor. 23

25 Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Services, Yale University Der foreligger informereret samtykke fra pt. i de 3 materialer/ptt. grupper. Projektet søges godkendt ved Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. 24

26 Igangværende projekt Den kliniske betydning af VEGF ved ovariecancer (ph.d. projekt). Påbegyndt september Deskriptiv undersøgelse af VEGF og VEGFR i epiteliale ovarietumorer undersøgt på 3 niveauer: DNA, mrna og proteinniveau. Sidstnævnte undersøgt både ved IHC og ved kvantitativ proteinbestemmelse. 2. Belyse VEGF i serum og sammenligne med ekspressionen i væv (IHC) 3. Relatere VEGF og VEGFR ekspression med klassiske kliniske parametre (FIGO-stadium, histologisk type og grad, acites, recidualtumor, m.fl.) 4. Supplere med vævsundersøgelser for andre parametre, herunder receptorer der tilhører EGFR systemet. 1. Ca 160 patienter primært registeret i DACOVA protokol Paraffin-indstøbt tumorvæv indsamlet fra patologiafdelinger fra det meste af landet. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) IHC (semikvantitering) af VEGF, VEGFR1 og VEGFR2 ; IHC af HER 1-4 Finansieret som ph.d. projekt under Syddansk Universitet. Maja Smerdel, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Anders Jakobsen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Ivan Brandslund, Klinisk Biokemi, Vejle Sygehus Projektet opbygger database, hvorfor Datatilsynet skal ansøges om godkendelse. 25

27 Igangværende projekt Den Kliniske betydning af HER2 receptor ved ovariecancer (Ph.d. projekt). Påbegyndt januar 2005 og forventes afsluttet foråret Overlevelsen ved ovariecancer er fortsat lav og de fleste patienter diagnosticeres i avanceret stadium. Behovet for nye biomarkører samt prognostiske og prædiktive markører er stort. Der er ligeledes et stort behov for nye behandlingsmodaliteter, herunder markører til brug ved individueliseret, målrettet behandling. Følgende mål søges belyst I undersøgelserne: 1. Undersøgelse, sammenligning og korrelering af HER 2 undersøgt ved hhv. IHC og FISH, samt COX 2 ved IHC med kliniske parametre ved ovariecarcinomer. 2. Bestemmelse af kvantitative proteinmængder og mrna af HER 1-4, for HER 2 s vedkommende også sammenholdt med IHC i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 3. Undersøgelse for forekomst af EGFRvIII mutanten i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 4. Bestemmelse af serum HER2, EGFR og VEGF i præoperative serumprøver ved maligne og benigne ovarietumorer i maligne, benigne og borderline ovarietumorer samt normale ovarier. 1. Ca 160 patienter primært registeret i DACOVA protokol Paraffin-indstøbt tumorblok indsamlet fra patologi afdelinger fra det meste af landet. 2. Ca 200 patienter opereret for pelvic mass marts maj Der er indsamlet frisk frosset væv, væv i RNA-later, serumprøver og paraffinindstøbt væv patienter opereret for anden gynækologisk lidelse og med normale ovarier. (materialer som under 2.) IHC farvning for HER 2 på alle 3 patientmaterialer og COX2 på patientmaterieale 1. FISH påvisning af HER 2 i alle tumorer fra patienter i materiale 1 Finansieret som ph.d projekt under Syddansk Universitet, Onkologiske afdeling, Vejle og Gynækologisk afdeling, Horsens Karina Dahl Steffensen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus. 26

28 Anders Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Marianne Waldstrøm, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus Ivan Brandslund, Klinisk Biokemi, Vejle Sygehus Ulla Jeppesen. Gynækologisk afdeling, Horsens Sygehus Der foreligger godkendelser fra Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité, samt informeret samtykke fra patienterne i materialegruppe 2 og 3. 27

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank

Læs mere

Organisationsdiagram Dansk CancerBiobank

Organisationsdiagram Dansk CancerBiobank Årsrapport Dansk CancerBiobank (DCB) 2012 I forbindelse med rapport for Klinisk Kræftforskning (KOF) fra 2005, udløste det daværende Sundheds- og Indenrigsministerium for perioden 2007-09 midler til etablering

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Optimering af immunhistokemisk metode

Optimering af immunhistokemisk metode Focus Patologi Optimering af immunhistokemisk metode I forbindelse med optimering af vores immunhistokemiske metode kontaktede jeg Gitte Skeldrup fra AH. Det var et rigtig godt valg. Ikke nok med at servicen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Udarbejdet af Overlæge Inge Bernstein og afdelingslæge Susanne Timshel, HNPCC-registret Landsdækkende register

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere