Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa"

Transkript

1 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej

2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsviikninger 8 Lokalpianens retsvirkninger 8 Lokaiplanens bestemmelser 1.0 Lokaiplanens formål Omiåde og zonestatus Om.rådets anvendelse Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Tilladelser fra andre myndigheder Forudsætninger for ibrugtagen at bebyggelse OPåtaleret OVedtagelsespåtegning 11 Kortbilag 1, matrikellcort Kortbilag 2, byggefelter m.m Kortbilag 3, illustrationsplan 2

3 Lokaiplanens redegørelse 3

4 Lokalpianens redegørelse Lokalpianen baggrund Den Private Realskole har behov for at udvide indskolingsafdeungen. Den eksisterende indskoung foregår i en midlertidig pavfflon mod Lille Svanedam. Denne pavillon ønskes fjernet og erstattet at en ny permanent bygning, der opfylder skolens behov. Da det pågældende areal er beliggende umiddelbart op til det fredede voldterræn, og området i kommuneplanen er udlagt til rekreative formål, har det været nødvendigt at udarbejde denne lokalplan. Bygningensplacering iforhold til voldgravog park samt tilstødendebebyggelse Lokaiplanens indhold Lokaiplanen skal sikre, at den ønskede bygning opføres med en placering og udformning, der er tilpasset det rekreative område langs volden. Lokalpianen fastlægger et byggefelt, der sikrer, at den nye bebyggelse opføres i forlængelse at skolens eksisterende bebyggelse langs voldterrænet. Som erstatning for de midlertidige pavilloner åbner lokalpianen mulighed for opførelse at et etageareal på max. 450 m 2. Bygningen opføres i max. 11/2 etage, og højden må ikke overstige den eksisterende tilstødende skolebebeyggelse. Bygningen opføres i et nutidigt formsprog, der danner en markant afslutning på skolens bebyggelse, både set fra voldgraven og fra parken ved Lille Svanedam. Lokalpianen omfatter ligeledes den eksisterende bolig umiddelbart bag skolens hovedbygning. Ejendommen med bolig udlægges til offentlige formål, da skolen har opnået forkøbsret med henblik på en senere inddiagelse at ejendommen til skolevirksomhed. Den eksisterende lovlige anvendelse som bolig kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen åbner ikke mulighed for yderligere bebyggelse på denne ejendom. Den eksisterende parkeringsplads inden for lokalplanområdet skal fastholdes til dette formål og må ikke bebygges. Endelig skal lokaiplanen sikre, at der kan etableres en offentlig stiforbindelse langs voldgraven. 4

5 Lokaiplanens redegørelse Forhold til anden planlægning Kommuneplanen Området er omfattet at rammebestemmelserne i Kommuneplan R~mmeområde1.0.28, der er udlagt til offentlige formål, - skole. Lokalpianen er i overens sternmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Lokalplaner Hele lokalplanområdet er omfattet at lokalplan nr. 16 for Nyborg bykerne. Lokalplan nr. 16 aflyses i forbindelse med den endelige vedtagelse at nærværende lokalpian nr. 118 og erstattes at denne. dele den nødvendige dispensation, da den ønskede bebyggelse vil medføre en generel forskønnelse at området. Zonestatus Området er beliggende i byzone. Forsyningsforhold Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende inden for Nyborg Forsyning og Service AIS vandforsyning. Spildevand Lokaiplanområdet er omfattet at Nyborg Kommunes spildevandsplan som fælleskloakeret område. I forbindelse med ny bebyggelse skal der etableres separat afløbssystem med henblik på forberedelse til separat tilslutning til kloaknettet. Varmeforsyning Lokalpianområdet er omfattet at Nyborg Kommunes varmeplan og fastlagt til fjernvarmeforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet i Nyborg By. Elforsyning Lokalplanområdet er beliggende inden for Nyborg Elnet A/S forsymngsområde. Fredningsplanlægning Lokalplanområdet er beliggende inden for en afstand at 100 m fra Nyborg voldanlæg. Dette medfører, at lokalplanen er omfattet at Naturbeskyttelseslovens 18 (jordfaste fortidsminder). Loven bestemmer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden at lokaiplanområdet. Jfr. Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 3 kan Amtsrådet dog i særlige tilfælde dispensere fra 18. Skov- og Naturstyrelsen har besigtiget området og vurderet det konkrete projekt. Styrelsen har efterfølgende meddelt, at man ikkeviludtale sig imod en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 18. Sø- og å-beskyttelseslinie Lokalpianområdet er omfattet at sø- og åbeskyttelseslinien efter naturbeskyttelseslovens 16. Byrådet er dispensationsmyndighed. Byrådet er indstillet på at med- TU~P~ Facade mod voldgrav (sydvest) Facade mod parken (nordøst) 5

6 Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse at en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning at, at det ikke ændrer den særlige karakter at det område, der søges skabt eller fastholdt at lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse at en ny lokalplan. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges at planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet atlov om planlægning kan påklages Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København Kunder Miljø- og Energiministeriet, for så vidt angår retlige spørgsmål, jfr. 58. Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger, efter afgørelsen er meddelt, jf

7 Lokalplanens bestemmelser 7

8 Lokalpianens bestemmelser Lokaiplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 at 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalpianområdet Lokalplanens fonnål Lokaiplanens formål er: at muliggøre opførelsen at en ny bygning til skoleformål, at sikre, at bygningen tilpasses de rekreative omgivelser langs voldterrænet, at sikre en offentlig stiforbindelse langs voldgraven. 2.0 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalpianområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. le, 519, 533, 534a, 548 og 839 Nyborg Bygrunde, samt alle parceller inden for lokalplanområdet, der efter den 1. juli 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalpianområdet er beliggende i byzone Områdets anvendelse Lokaiplanområdet må kun anvendes til offentlige formål (skole) med tilhørende faciliteter. Vej- og stiforhold 4.1 Lokalplanornrådet skal trafikbetjenes fra Lille Svanedam til den eksisterende p- plads, som vist på Kortbilag 2 og Det på Kortbilag 2 viste parkeringsareal skal anvendes som paikeringsareal for skolen. 4.3 Der skal reserveres areal til et 3 m bredt stiudlæg langs voldgraven. Stiens nøjagtige placering og belægning aftales med Nyborg Kommune. Stien skal etableres at ejendommens ejer, der tillige skal vedligeholde stien. 5.0 Ledningsanlæg 5.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftiedninger, men må alene udføres som jordledninger. 5.2 Belysning af veje, pladser, stier må kun udføres som parkbelysning efter Byrådets nærmere godkendelse. 5.3 Ny bebyggelse skaltilsluttes fællesantenneanlæg. 5.4 Der må ikke opstilles nogen form for individuelle antenner. Parabolantenner kan opstilles, under forudsætning at at de placeres i terræn. 5.5 Spildevand skal tilledes Nyborg centrale renseanlæg. Afløbssysternet skal etableres til separatsystem. Projekt for bortiedning at spildevand skal særskilt godkendes af Nyborg Kommune. 6.0 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I og II, som vist på Kortbilag 2. Delonzråde L 6.2 Ny bebyggelse må kun opføres inden for det på Kortbilag 2 viste byggefelt. 6.3 Det samlede etageareal inden for delområdet må ikke overstige 900 m Der må ikke opføres ny bebyggelse før de eksisterende pavilloner på matr. nr. 839 Nyborg bygrunde er fjernet. 6.5 Intet punkt at en bygnings ydervæg eller tagfiade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over terræn, målt i forhold til eksisterende terræn. Dog max. 3,5 m for mindre udhuse og ligende. 6.6 I forbindelse med grundens indretning må der ikke foretages terrænændringer på mere end +/- 0,25 m i forhold til eksisterende terræn. Det naturlige terræn skal bibeholdes i forhold til naboskel. 6.7 Lokalplanens bestemmelser og kortbilag afløser Bygningsreglementets regler om afstande til skel og det skrå højdegrænseplan. 8

9 Lokalpianens bestemmelser De1omz~4deH. 6.8 Der må ikke opføres yderligere bebyggelse inden for delområdet, bortset fra mindre karnapper og lign. i forbindelse med den eksisterende bygning 7.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skali princippet opføres med en udformning og et arkitektonisk udtryk som vist på skitserne i lokalpianens redegørelse. 7.2 Ny bebyggelse skal opføres som muret byggeri med rød tegl på skrå tagfiader. 7.3 Der må ikke etableres adgang samt flugtvej til/fra 1. sal i form at udvendige ståltrapper. 7.4 Skiltning må kun finde sted med Byrådets godkendelse. 8.0 Ubebyggede arealer 8.1 Eksisterende hegn og beplantninger skal i videst muligt omfang bevares og om nødvendigt suppleres. 8.2 Det eksisterende grønne helhedspræg i forbindelse medvoldanlægget skal bevares 9.0 Støjforhold 9.1 Det konstante udendørs trafikstøjniveau, som påføres institutionsbebyggelsen og opholds arealer må ikke o- verstige 55 db(a) på døgnbasis Tilladelser fra andre myndigheder 10.lUanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer at eksisterende forhold, før der er meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens Forudsætninger for ibrugtagen at bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet fjernvarmenettet og spildevandet tilsluttet Nyborgs offentlige kloaksystem Aflysning at tidligere lokalplan 12.1 Med denne lokalplans endelige vedtagelse ophæves lokalpian nr. 16 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan Påtaleret 12.1 Påtaleret overfor nærværende lokalplan har alene Nyborg Byråd Vedtagelsespåtegning 13.1 Således vedtaget endeligt at Nyborg Byråd den 11. februar 2002 P b. v. Jørn Terndrup Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør 9

10 Kortbilag Kortbilag i - Matrikelkort mål 1:

11 Kortbilag Lokaiplangrænse Delområdegrænse Principielt stiforløb I Byggefelt Parkeringsareal Delområdenummer Kortbilag 2 - Delområder, byggefelter m.m. mål 1:

12 \\ c i I )L. Kortbilag 3-12 fliustrationspian

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere