LOKALPLAN UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY"

Transkript

1 LOKALPLAN UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Forsidebilledet viser en del af lokalplanens område mellem Limfjorden og Nyhavnsgade

3 Indholdsfortegnelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Vejledning Hvad er en lokalplan?...5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...7 Lokalplanområdet...8 Lokalplanområdets omgivelser...8 Lokalplanens indhold...10 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...12 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...16 Servitutter...16 Planbestemmelser Indledning Formål Område og onestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø rundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...22 Vedtagelse...23 Tinglysning...24 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...25 Støj fra trafik, Bilag *...27 Parkeringsnormer, Bilag F *...29 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Aalborg Kommune

4

5 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landone til byone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Aalborg Kommune 5

6

7 Ved Stranden Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Strandvejen Limfjorden P-hus Bispensgade Østerågade Lille Kongensgade Slotspladsen Aalborghus Slot Nyhavnsgade Adelgade Boulevarden Østerågade Nytorv Budolfi Kirke Salling Algade Slotsgade Slotsgade abelsgade Føtex Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget Fjordgade Fjordgade Nytorv P-hus ammel Havn Rendsburggade Medborgerhuset Nyhavnsgade Østerbro Rendsburggade Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet er en del af Aalborg Havnefront, der inden for en kort årrække omdannes til nye offentlige og private funktioner. Lokalplanen skal sikre opførelsen af et Uton enter med udstillings- og forskningsfunktioner, og desuden kollegieboliger. Herudover er det formålet at sikre arealer til nye rekreative formål, bl.a. en offentlig park, Uton Parken, og en omlægning af Slotspladsen og den nordlige ende af Østerågade til nye offentlige byrum. Lokalplanen skaber grundlag for en nedrivning af Slotspladsen 2 samt garagen tilhørende ejendommen Lille Kongensgade 12. Dette er en forudsætning for nyanlæggelse af Slotspladsen. August

8 Lokalplanområdet Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Rendsburggade, mod nord af Limfjorden, mod vest af Østerågade og mod syd af Slotspladsen og Nyhavnsgade. Inden for området ligger i dag 4 bygningskomplekser: First Slotshotel længst mod øst i Rendsburggade; kontorbygningen Strøybergs Palæ mod Nyhavnsgade; den tidligere terminalbygning, Slotspladsen 2, der i dag anvendes til kontorer, og endelig Lille Kongensgade 12. En del af lokalplanområdet benyttes som offentlig parkering, og desuden er der privat parkering for hotellet og kontorbygningerne. Strøybergs Palæ set fra havnen Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger som en central del af Aalborg Havnefront i tæt tilknytning til Aalborg Midtby. Der er udarbejdet en helhedsplan for Aalborg Havnefront fra Limfjordsbroen til Stuhrsvej. Det er visionen, at Aalborg Havnefront i løbet af en kort årrække omdannes og integreres med Midtbyen med anlæg af nye offentlige byrum, en ny havnepromenade og First Slotshotel set fra Rendsburggade Terminalbygningen og Aalborghus Slot set fra Havnepromenaden. Den fremtidige slotsplads anlægges foran slottet, og terminalbygningen nedrives. 8 August 2006

9 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby vejanlæg samt etablering af nye kulturelle og bymæssige funktioner. Øst for området er det planlagt at opføre et Musikkens Hus. Det kommer til at indeholde foyer og koncertsale, og undervisningslokaler for universitetet til uddannelserne Arkitektur & Design samt Musik og Musikterapi. Den tidligere Kvægtorvsbygning renoveres og indrettes til funktioner som markedshal, udstilling mv. Det tidligere el- og varmekraftværk Nordkraft er under omdannelse til kulturelle og idrætslige funktioner. Vest for området skal der anlægges et offentligt rekreativt område, Jomfru Ane Parken, med forskellige aktiviterer og byhaver samt evt. et havnebad. Syd for området ligger Midtbyen med butikker og strøggader, caféer og restauranter. Der er vedtaget en lokalplan for Metax P-huset og de tidligere "Magasin"-bygninger, der skal sikre en fremtidig ombygning og opgradering af parkeringshuset. Visualisering af projekt til den nordlige del af Østerågade Aalborg Kommune har med udgangspunkt i visioner fra kommuneplanen og trafik- og miljøhandlingsplanen udarbejdet forslag til renoveringer af byrum og gader i Midtbyen, bl.a for den nordlige ende af Østerågade, Nytorv, abelsgade og Fjordgade. Udviklingen af havneområdet vil medføre en væsentlig forøgelse af den krydsende fodgængertrafik mellem det eksisterende midtbyområde og havnefronten. I dag udgør vejforløbet Strandvejen-Slotspladsen-Nyhavnsgade en stor barriere mellem hav- Jomfru Ane Parken Slotspladsen Østerågade Nord Utonparken Musikkens Hus Nytorv Fjordgade Metax P-hus abelsgade tidl."magasin" Medborgerhuset Nordkraft Helhedsplan, Aalborg Havnefront. Udarbejdet af.f. Møllers Tegnestue, owi og Vibeke Rønnow i samarbejde med Aalborg Kommune. August

10 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby nen og midtbyen pga. vejens udformning, trafikmængden og hastighedsniveauet. Vejenstrækningen indskrænkes derfor fra 4 til 2 spor for at mindske barrieren, og samtidig skabe mulighed for et nyt og smukt gaderum. Trafikken på Kjellerupsgade forlægges til Karolinelundsvej, og der etableres et vejkryds ved krydsning med Nyhavnsgade. Herved fredeliggøres Kjellerupsgade, hvilket giver mulighed for en tættere sammenbinding med Midtbyen. Lokalplanens indhold Som en del af helhedsplanen for Aalborg Havnefront er det visionen at etablere "Utonparken" med et Uton enter og kollegieboliger sammen med eksisterende bygninger, Slotshotellet og Strøybergs Palæ. Det hele bindes landskabeligt sammen af et offentligt parkområde. Uton enteret kommer til at indeholde et arkiv for arkitekt Jørn Utons arbejder samt udstillings- og forskningsfunktioner. Kollegieboligerne bliver tilegnet alle studerende, også de, der har tilknytning til universitetsdelen i Musikkens Hus og Uton enteret. Utonparken er tænkt som et stille område til ophold og gennemgang fra midtbyen til havnefronten. Udformningen tænkes enkelt som en lund med blomstrende træer. Det er en forudsætning, at udsigtslinjen fra Fjordgade/Bredegade friholdes, så der er udsigt til fjorden fra byen gennem parken. Uton enteret opføres i 1-2 etager i en komposition af forskellige bygningskroppe, der samles med et gårdrum. Nogle af bygningerne får markante tagformer, der tegner bygningens profil. Skalaen tilpasser sig den gamle middelalderby og Aalborghus Slot. Bygningen placeres med den ene facade mod Slotspladsen og danner sammen med Hack Kamp- Illustration af Utonparken set fra den nordlige ende af Slotsgade. 3D illustration Aalborg Kommune. 10 August 2006

11 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Illustration set fra Utonparken mod Slotspladsen. 3D illustration Aalborg Kommune. Illustration af Utonparken set fra Slotspladsen; Musikkens Hus i baggrunden. 3D illustration Aalborg Kommune. August

12 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Østerågades nordlige del er planlagt til at skulle anlægges i Det bliver en plads, der afslutter byen mod vandet og havnefronten med et stort vandelement. Se visualisering side 9. Privat parkering til eksisterende ejendomme Slotshotellet og Strøybergs Palæ opretholdes, og der anlægges evt. nogle få nye parkeringspladser til boligerne. Den offentlige parkering fjernes som en del af hele omdannelsen af Aalborg Havnefront. Parkering til Uton enteret skal foregå i eksisterende parkeringshuse i Midtbyen som offentligt tilgængelige p-pladser. Inspiration til, hvordan Slotspladsen kan komme til at se ud. Billedet er fra Stockholm. manns toldbygning og Aalborghus Slot fornemme vægge for Slotspladsen. Se 3D illustrationer side 10 og 11. Boligerne er tænkt som slanke tårne i 7etager, et enkelt op til 8 etager, indpasset i parken, således at udsigten til Limfjorden bevares fra Fjordgade, og med en arkitektur, der danner en helhed sammen med Uton enteret. For at sikre parkens offentlighed og samtidig privathed for boligerne må der ikke etableres boliger i stueetagen. Stueetagen bruges derfor til vaskeri, affaldsrum, cykelparkering mv. Slotspladsen er en central del af havnefrontens omdannelse. Det er visionen, at Aalborghus Slot igen skal fritlægges foran en stor og flot, grøn plads, der kan bruges til større og officielle arrangementer. Det bliver muligt at komme helt ned til vandet via nye, store trappeelementer. For at gennemføre anlæggelsen af Slotspladsen vil det være nødvendigt at nedrive terminalbygningen samt den lille garage, der tilhører Lille Kongensgade 12. Aalborg Kommune har derfor til hensigt at ekspropriere begge bygninger for at kunne gennemføre byomdannelsen med en ny Slotsplads og omlægning af Nyhavnsgade. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af Aaborgs byoneområde. Den nuværende bebyggelse inden for området er bygninger i op til 5 etager med en højde på ca. 20 meter. Ny bebyggelse kan bygges i op til 8 etager med en højde på 30 meter. Området er en del af hele den centrale del af havnefronten, hvor bebyggelsen varierer i skala fra 1-etages pakhuse til store siloer i 40 meters højde. Det vurderes derfor, at ny bebyggelse ikke vil ændre væsentligt på den visuelle oplevelse af kysten. Detailhandel Der kan etableres butikker på maks. 250 m 2 jf. kommuneplanen. Fredninger og bevaringsværdige bygninger Aalborghus Slot og voldanlæg er fredet og voldanlægget ligeledes et fortidsminde. Det er beliggende uden for lokalplanens område, men er omfattet af en fortidsmindebeskyttelse. Nye bygninger og ændringer i terrænet vil derfor kræver en særlig tilladelse fra Nordjylands Amt. Se kortet på side August 2006

13 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Inspiration til Utonparkens beplantning Inspiration i tagformer og materialer Inspiration i tagformer og materialer. Dunkers Kulturhus, Helsingborg. August

14 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby samt Bilag 2. irklen er udtryk for beskyttelseslinje på 100 meter og regnes fra fortidsmindets yderste grænse. Den kan dog ikke bruges til præcis at bestemme om noget ligger inden for eller uden for beskyttelseslinjen. Aalborg Kommune har i bevaringsregistreret bygninger, der er opført før Registreringen fremgår bl.a. af Kommuneatlas Aalborg Syd og SAVE-registeret. Ifølge Kommuneatlas Aalborg Syd og SAVE-registeret er der flere bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet. Se kortet til højre og Bilag 2. Der er i lokalplanen bestemmelser, der omhandler bevaring af bygningernes udseende. Kommuneplanen Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde og 1.3.D8. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, idet antallet af etager er fastsat til 3 etager. I lokalplanen fastsætter bestemmelserne op til 8 etager. Herudover ændres grænsen for områderne, således at en del af rammeområde overføres til rammeområde 1.3.D8. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter et større område end lokalplanen. Kommuneplantillæg 1.66 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Lokalplan En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan , Administrationsbygning m.m. på havnearealet mellem Slottet og Nordkraft. Ved den endelige vedtagelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan i sin helhed. Kollektiv trafik Lokalplanområdet betjenes af den kollektive trafik af en lang række af bybuslinjer og regionalbusser på Østerågade samt en række bybusser på Nytorv. Fortidsminder Aalborg Historiske Museum har væsentlige interesser inden for lokaplanområdet, da der i dette område under terræn kan forventes fortidsminder med tilknytning til Aalborghus Slot. Museet skal derfor inddrages i planlægningen såfremt der påtænkes jordarbejder af enhver art (kloak, vejanlæg, parkanlæg, byggeri mv.) Museet kan tage stilling til om der er behov for ærkæologiske undersøgelser. Udgiften hertil skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Miljøforhold Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Strandvejen H Aalborghus Slot Middel bevaringsværdi. Bevaringsværdi 4-6 Beskyttelseslinje om fortidsminde Østerågade Lille Kongensgade Nytorv Algade Slotspladsen Slotsgade abelsgade Limfjorden Nytorv Nyhavnsgade Bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet samt beskyttelseslinje om fortidsminde (slot og voldanlæg). Fjordgade ammel Havn Rendsburggade 14 August 2006

15 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby rundvand Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Kloakering Lokalplanområdet er omfattet af Aalborg Kommunes Spildevandsplan. Størstedelen af området er separatkloakeret med afledning af regnvand til Limfjorden og spildevand til Renseanlæg Vest. En mindre del af området er fælleskloakeret med afledning af regn- og spildevand til Renseanlæg Vest. Under regn udledes opspædt spildevand fra dette område til Limfjorden. Ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal separatkloakeres. Jordforurening Inden for lokalplanområdet er matr. nre. 518m, 518n og 518i, Aalborg Bygrunde, alle kortlagte efter reglerne i jordforureningsloven. Endvidere har der generelt i hele lokalplanområdet foregået aktiviteter, der kan have givet anledning til jordforurening. Før man ændrer anvendelsen af de kortlagte arealer til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område skal ejer eller bruger af arealet ansøge amtsrådet om tilladelse. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før jordflytningen finder sted. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning underrettes. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Renovation - etageejendomme Ved etageejendomme vurderes, om der er så store affaldsmængder, at der er basis for at etablere affaldsøer. Affaldsøer skal bygningsmæssigt integreres med andre bygningerne i bygningerne inden for lokalplanens område eller, hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Underjordiske løsninger er mindre synlige og støjgenerne er mindre. Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kildesortere. Dvs. mulighed for at etablere skakte, der kan håndtere flere affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til renovationsarbejdernes arbejdsmiljø. Yderligere oplysninger findes på eller på tlf Renovation - erhverv Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Aalborg Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Aalborg Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Hvor der er behov for at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren. Yderligere oplysninger findes på eller på tlf Trafikstøj Området er belastet af trafikstøj fra Slotspladsen/ Nyhavnsgade. Det tilstræbes at få trafikmængden ned på biler/døgn med lavere hastighed. Den fremtidige trafikmængde vil bl.a. afhænge af den 3. Limfjordsforbindelse. Se Bilag om støj fra vejtrafik. August

16 Redegørelse Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Lov om miljøvurdering Aalborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: - At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. - At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4. ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Politiet Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Nordjyllands Amt Aalborghus Slot og det tilhørende voldanlæg er fredet og voldanlægget et fortidsminde, beskyttet af en 100 m byggelinje. Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter, at Nordjyllands Amt dispenserer fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet Kystdirektoratet skal give tilladelse til foranstaltninger på søterritoriet og træffe afgørelse, om foranstaltningerne kræver gennemførelse af vurdering af virkninger på miljøet (VVM), jf. bekendtgøresle om henlæggelse af opgaver til Kystdirektoratet. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at 16 August 2006

17 Planbestemmelser Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby August Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf H H I Nytorv Algade Østerbro Nyhavnsgade Søndergade Strandvejen Østerågade Slotsgade Nørregade Danmarksgade Løkkegade Fjordgade Slotspladsen Ved Stranden Adelgade Bispensgade Boulevarden Kjellerupsgade Bredegade ammeltorv Niels Ebbesens ade Rantausgade Jomfru Ane ade Lille Kongensgade Hjelmerstald abelsgade Braskensgade.W. Obels Plads ammel Havn Østerbro Ved Stranden Søndergade Limfjorden Aalborghus Slot Nordkraft Kvægtorvet Medborgerhuset Rendsburggade Nytorv Østerågade Algade Fjordgade Løkkegade Slotsgade Nyhavnsgade Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:5000. Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.

18 Planbestemmelser Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 lokalplanområdets primære anvendelse til rekreative funktioner og kulturelle funtioner 1.2 en del af lokalplanområdets anvendelse til boligformål, hotel og kontorer 1.3 et areal til en offentlig park og en offentlig plads 1.4 et areal til en havnepromenade 1.5 at enkelte bygninger kan nedrives 1.6 en udsigtslinje fra Fjordgade til havnefronten. 2. Område og onestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Aalborg Bygrunde 518g - ejerlejl. 1-9, 518i, 518k, 518m, 518n, 519b, 543, del af 1359a, del af 1359L, 1359m, 1359r, 1359s, 1373d, 1393, del af 1413b, del af Limfjorden; offentlige vejarealer del af "cc" og del af "gd" Slotspladsen, del af "ch" Nyhavnsgade, samt alle parceller, der efter den 21. november 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Zoneforhold Området er beliggende i byone. 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse etageboliger * butikker maks. 250 m 2 hotel/restaurant ** kontorer ** kulturelle formål undervisning rekreative formål * Etageboliger kun byggefelt 2, boligstørrelse maks. 60 m 2, kun boliger på etage. Stueetage skal anvendes til fællesarealer som depot, vaskeri, cykelrum mv. ** kun byggefelt 3 og 4. Byggefelter er vist på Bilag 2. Anvendelserne er specificeret i Bilag A. 4. Udstykning 4.1 rundstørrelse Der kan udstykkes grunde ikke mindre end 300 m Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne vist på Bilag Byggefelt 1 Bebyggelse skal placeres med min. 50 procent af facaden i byggelinjen mod vest, vist på Bilag 2. Bebyggelse skal udformes som flere sammensatte bygninger omkring et gårdareal. årdarealet må ikke overdækkes. Udformning kan fx se ud som i princippet vist på Figur 1, side 19. Etager: maks. 2 Bygningshøjde: maks. 25 meter Etageareal: maks m 2 18 August 2006

19 Planbestemmelser Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby 5.2 Byggefelt 2 Bebyggelse skal opføres som 3 fritstående bygninger med en grundflade ikke større end 250 m 2, i princippet som vist på Bilag 3. Etager: min. 5, maks. 7 dog bygning tættest på kajkant 8 etager Bygningshøjde: maks. 26 meter dog bygning tættest på kajkant 30 meter Etageareal: maks m Byggefelt 3 Etager: 4 + tagetage Bygningshøjde: maks. 22 meter Etageareal: maks m Byggefelt 4 Etager: maks. 4 Bygningshøjde: maks. 17 meter Etageareal: maks m Byggefelt 5 Etager: maks. 2 + tagetage, som eksisterende Bygningshøjde: som eksisterende 5.6 Mindre bygninger Der må ikke opføres mindre bygninger. arager, cykelskure, affaldsstationer, varegårde og lign. skal integreres i bygningerne. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Byggefelt 3 og 5, bevaringsværdige bygninger Enhver ændring af bygningens ydre fremtræden kræver tilladelse. En tilbageførsel til bygningens oprindelige udtryk vil dog ikke stride mod nedenstående bygningsbevarende bestemmelser. Der kan uden dispensation foretages bygningsændringer, der tilbagefører bygningen til dens oprindelige udtryk. Bortset herfra må nedrivning, ændring af bygningens ydre fremtræden, udskiftning af tag, døre, vinduer mv. kun ske, når kommunen har meddelt dispensation hertil. 6.2 Byggefelt 1 og 2 Facader skal udføres i beton, tegl eller metalplader eller som pudsede eller filtsede overflader. Facaderne skal fremstå i lyse farver. Tage skal udføres i metalplader. Tagmaterialet må ikke være reflekterende. Vinduesrammer og karme skal udføres som træ eller metal, eller som en kombination af de to materialer. 6.3 Byggefelt 4 Facader skal udføres i beton eller tegl, som blank murværk eller som pudsede eller filtsede facader. Facaderne skal fremstå i lyse farver. Tage skal udføres i skifer eller skiferlignende materiale i farven sort. Figur 1, se punkt 5.1. Vinduesrammer og karme skal udføres som træ eller aluminium eller som en kombination af de to materialer. August

20 Planbestemmelser Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby 6.4 Elevatortårne Elevatorer må overskride den maksimale bygningshøjde i det omfang, det er teknisk nødvendigt for at kunne elevatorbetjene øverste etage. 6.5 Tekniske installationer Tekniske installationer (motorer, rør, kabler og teknikhuse til fx ventilation) må ikke placeres synligt på taget, men skal integreres i bygningerne. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer Alle ubebyggede arealer skal udformes og indrettes efter en samlet plan, godkendt af Aalborg Kommune. Arealer, der ikke er udlagt eller kan anvendes til bebyggelse, parkering, serviceareal eller havnepromenade, skal anvendes til rekreativt område i form af grønt område, park, torv eller plads, som vist på Bilag 2. Planens realisering forudsætter, at to bygninger skal nedrives, jf. Bilag 2. Aalborg Kommune er indstillet på at ekspropriere de to bygninger og rettighederne over disse med henblik på virkeliggørelse af lokalplanen. 7.2 Beplantning, belægninger og belysning Der skal udarbejdes en samlet plan for belægninger, beplantning og belysning, og planen skal godkendes af Aalborg Kommune. Slotspladsen, Østerågade Nord og Utonparken vil blive tre sammenhængende byrum, men med hver deres forskellige udformning og karakter. Slotspladsen skal udformes, så belægningen fremstår som en bund af græs. Langs kajkanten skal Slotspladsen fremstå i en hård belægning. Træer skal placeres som solitære træer eller træer i mindre grupper. Østerågade Nord skal udformes med belægninger i granit i forskellige farver og mønstre. Utonparken skal udformes, så den fremstår som en park med en bund af græs og evt. løgblomster, samt blomstrende træer. Træer placeres, så de fremstår som en lund. Se Bilag 3, Illustrationsskitse. 7.3 Udsigtslinje fra Fjordgade Det skal ved tilrettelæggelse af beplantningen sikres, at udsigten fra Fjordgade til havnepromenaden fastholdes, selv når træer og buske når fuldt udvokset højde. Udsigten er angivet med en udsigtslinje på Bilag Beplantning af parkeringspladser Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg og evt. omgives af bøgepur eller lign., suppleret med opstammede træer ved Rendsburggade. 7.5 Skilte og flagstænger Skilte skal udføres som løse bogstaver monteret på mur. Der må ikke opsættes flagstænger som fast inventar. 7.6 Udendørs oplag Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer. 7.7 Terræn Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgang Vejadgang skal ske fra Rendsburggade. Afsætning for taxa og busser skal ske på Rendsburggade. 20 August 2006

21 Planbestemmelser Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Der kan etableres serviceadgang fra Rendsburggade til Byggefelt 1 via havnepromenaden. Der vil blive mulighed for afsætning til både Musikkens Hus og Uton enteret på Rendsburggade for busser. Afsætning for taxa vil blive indrettet særskilt til formålet ved Rendsburggade. 8.2 Stier Der udlægges areal til en havnepromenade. Havnepromenaden udlægges i en bredde på 13 meter som vist på Bilag 2. Der udlægges areal til en 4,0 m bred sti som vist i princippet på Bilag 2. Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløbet. Tilslutningen til andre stier og veje vil finde sted som vist på bilaget. 8.3 Parkering Der må kun anlægges maks. 40 parkeringspladser inden for feltet markeret med parkeringssignatur på Bilag 2. Parkeringen kan anvendes af funktioner i Byggefelterne 2, 3 og 4. Der skal etableres parkering efter normer angivet i Bilag F. 8.4 Parkering, dispensationsmulighed Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes parkeringsfond. Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige P- pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret. 9. Tekniske anlæg 9.1 Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektivt varmeanlæg. 9.2 Elledninger El-, telefon- og antenneforsyning skal fremføres som jordkabler. 9.3 Mobilantenner Mobilantenner kan placerees på bygningerne, så de er til mindst gene for omgivelserne. De skal placeres, så de ikke er synlige fra nabobebyggelse, kysten og offentlig vej Affald Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer. Arealet skal integreres som en del af den samlede bebyggelse og må ikke fremstå som mindre bygninger jf. pkt Miljø 10.1 Støj fra aktiviteter i områder Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2. Se Bilag A. 11. rundejerforening Ingen bestemmelser. Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser om oprettelse af grundejerforeninger for områder med blandet anvendelse. Imidlertid ejes lokalplanområdet af en gruppe grundejere, der i forbindelse med salg vil sikre oprettelse og pligt til medlemskab af en grundejerforening, bl.a. til drift af fællesarealer og fælles anlæg. August

22 Planbestemmelser Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Hele lokalplanområdet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før - bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunenes anvisning, jf. punkt der er anlagt parkering i overensstemmelse med punkt 8.3 og det er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem efter Aalborg Kommunes anvisning. 13. Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Lokalplan Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan , tinglyst , i sin helhed. 14. Servitutter Der ophæves ingen servitutter 15. Retsvirkninger 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. 22 August 2006

23 Planbestemmelser Utonparken og Slotspladsen, Aalborg midtby Vedtagelse August

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 1-1-101 BOLIG OG ERHVERV, ØSTERBRO AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 1-1-101 BOLIG OG ERHVERV, ØSTERBRO AALBORG MIDTBY g sla Fo r LOKALPLAN 1-1-101 BOLI O ERHVERV, ØSTERBRO AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN JUNI 2007 er offentliggjort fra 22. august 2007 til og med 18. oktober 2007 Indsigelser, bemærkninger

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2002 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN 01-027 BOLIGER, VESTERVEJ SØNDERHOLM

LOKALPLAN 01-027 BOLIGER, VESTERVEJ SØNDERHOLM LOKALPLAN 01-027 BOLIGER, VESTERVEJ SØNDERHOLM AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg Tlf. 9931

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 10-074 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND AALBORG HAVNEFRONT AALBORG

LOKALPLAN 10-074 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND AALBORG HAVNEFRONT AALBORG LOKALPLAN 10-074 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND AALBORG HAVNEFRONT AALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 12-064 ETAGEBOLIGER, LINDHOLMSVEJ NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-064 ETAGEBOLIGER, LINDHOLMSVEJ NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-064 ETAGEBOLIGER, LINDHOLMSVEJ NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING APRIL 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere