Aftale mellem Christiania og staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Christiania og staten"

Transkript

1 Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen sikres det økonomiske grundlag for, at beboerne kan blive boende på området, at de erhvervsmæssige, sociale og kulturelle aktiviteter kan fortsætte og udvikle sig, og at fortidsmindet Christianshavns vold beskyttes. Parterne aftaler, at såfremt der kommer væsentlige nye forhold op i implementeringsperioden, som ikke kunne være forudset ved aftalens indgåelse, kan aftalen ved enighed herom justeres. Da Fonden Fristaden Christiania er den juridiske køber og lejer, vil aftalens nærmere juridiske implementering ske mellem staten og fonden, samt mellem fonden og Christiania. Fonden Fristaden Christiania - en robust køber Parterne er enige om etablering af en robust og beslutningsdygtig organisation, som kan være den fremtidige ejer og administrator af bygningerne på Christiania. Aftalen indebærer derfor, at Christiania stifter en fond, som fremover vil være ejer og lejer af bygninger og jordstykker på Christiania. Fonden har som formål at opretholde Christiania som et alternativt bolig- og erhvervsområde med et bredt kulturelt og socialt liv. Fonden skal sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem Christiania og myndighederne. Fondens bestyrelse sammensættes af fem personer bosiddende på Christiania og seks uafhængige personer, der ikke er bosiddende på Christiania, men som har særlig faglig viden om bygningsforhold, økonomi, kultur, sociale forhold, jura, miljø og bæredygtighed. Fondens bestyrelse er ansvarlig for gennemførelse af de elementer i aftalen, der er knyttet til fonden, herunder administration af boligtildelingen. Fondens vedtægter fremgår af bilag A. Såfremt fondsmyndighederne stiller krav om justeringer af vedtægterne, er parterne indforståede med, at disse ændringer foretages. Vedtægterne kan herudover justeres, såfremt Christianias Forhandlingsgruppe har mindre ønsker til ændringer, og staten kan acceptere disse. Fonden forventes stiftet pr. 1. juli Indtil fonden er stiftet og bestyrelsen konstitueret, varetages kontakten til Slots- og Ejendomsstyrelsen om udmøntning af aftalen af Christianias Forhandlingsgruppe, bistået af advokat Knud Foldschack.

2 Side 2 af 9 Fonden Fristaden Christiania overtager bygninger og arealer Parterne vil tilvejebringe gode rammer for, at arealer, bygninger og fælles faciliteter kan forvaltes i et fællesskab mellem beboerne og virksomhederne på Christianiaområdet. Med aftalen køber Fonden Fristaden Christiania de bygninger og arealer, som staten ejer, og som staten inden for lovgivningen har mulighed for at sælge. Hvor jorden under bygningerne ikke kan sælges sammen med bygningerne, udlejes disse til fonden. De statsbygninger, som staten ikke har mulighed for at sælge, udlejes til fonden. Ligeledes udlejer staten jorden under selvbyggerhuse i delområde II og III. Statens salg og udlejninger til fonden forudsætter, at et flertal af beboerne i den enkelte bygning ikke selv ønsker at købe/leje bygningen eller jordstykket i fællesskab, hvilket de i givet fald inden for aftalens rammer vil have mulighed for. Fonden Fristaden Christiania køber delområde I Staten overdrager hele delområde I til Fonden Fristaden Christiania, jf. kortbilag B. Den fremtidige anvendelse af området skal sikre tilgængelighed, åben adgang for offentligheden, forbedring af friarealer, miljøhensyn samt beskyttelse af de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Parterne er samtidig enige om, at ændringen i ejerskabet ikke må forringe mulighederne for fortsat offentlig myndighedsopgavevaretagelse. Fonden køber statsbygningerne i delområde I for kr. og overtager alle arealer mellem husene. Derudover køber fonden ret til at opføre nybyggeri og udvidelser på op til etagemeter byggeri i overensstemmelse med kommende lokalplanlægning. For denne ret betaler Fonden Fristaden Christiania 40 mio. kr., som udlignes af, at fonden overtager alle forpligtelser i forhold til genopretning af fællesarealer, veje, belysning og forsyningsnettet mv. i delområde I og II. Denne genopretning skal være gennemført senest 1. april Sælger indestår ikke for, at de lokalplanmæssige rammer for nybyggeri tilvejebringes. Såfremt der opføres mere end etagemeter byggeri, betaler Fonden Fristaden Christiania en tillægspris på kr. pr. etagemeter i tillægskøbesum. Jordstykkerne under de selvbyggerhuse i delområde I, som ikke er placeret i mulige byggefelter, som udlagt i lokalplanforslaget fra 2008, sælges til fonden for en samlet pris på kr. Fonden betaler ikke for jordstykkerne under selvbyggerhuse, der er placeret på mulige byggefelter i delområde I, som udlagt i lokalplanforslaget fra 2008 da etagearealet i disse bygninger indgår som del af byggeretten på de etagemeter. Afvikling af selvbyggerhuse på disse byggefelter vil dermed ikke give ret til byggeri udover de aftalte etagemeter. Såfremt de lokalplanmæssige rammer giver mulighed for byggeri i delområde II,

3 Side 3 af 9 kan disse udnyttes inden for rammen på de etagemeter. Fonden betaler i tilfælde heraf ikke jordleje for jordstykker anvendt til nybyggeri i delområde II, jf. nedenfor. Den forventede overtagelsesdag er 15. april Fredens Ark overdrages dog senest den 1. september Christiania igangsætter allerede nu den renovering af Fredens Ark, som Københavns Kommune har givet byggetilladelse til. Renoveringen videreføres efter overdragelsen i fondsregi. Som led i købet af delområde I overtager Fonden Fristaden Christiania alle friarealer, veje, forsyningsforhold mv. i delområde I og har dermed den fremtidige vedligeholdelsesforpligtelse herfor. I bilag C og D fremgår detailoplysninger om bygninger og priser. Fonden Fristaden Christiania køber statsbygningerne i delområde II Statens bygninger i delområde II sælges til Fonden Fristaden Christiania for kr. Dertil kommer en årlig jordleje for jordstykkerne under statsbygningerne. Lejeaftalen er uden for almindelig misligholdelse tidsubegrænset med et opsigelsesvarsel fra både statens og Fonden Fristaden Christianias side på ni år. Fonden Fristaden Christiania er endvidere forpligtet til at sikre vedligeholdelse af alle grundarealer i delområde II, herunder fællesarealer, veje, belysning, forsyningsnet mv. For at tage hensyn til udgifterne forbundet med genopretningen af de fredede bygninger, betales der ikke jordleje for fredede bygninger beliggende i delområde II. Fonden Fristaden Christiania lejer jordstykker under selvbyggerhuse i delområde II og III Jordstykkerne under selvbyggerhusene i delområde II og III udlejes til Fonden Fristaden Christiania. Lejeaftalen er uden for almindelig misligholdelse tidsubegrænset med et opsigelsesvarsel fra både statens og Fonden Fristaden Christianias side på ni år. Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygningerne i delområde III. Statens bygninger i delområde III, som staten ikke kan sælge, udlejes til Fonden Fristaden Christiania. Fonden Fristaden Christiania har den fulde vedligeholdelsesforpligtelse for de bygninger, fonden lejer af staten. Lejeaftalen er uden for almindelig misligholdelse tidsbegrænset til 30 år. Parterne er enige om at genforhandle lejeaftalen efter 25 år med henblik på eventuel indgåelse af ny lejekontrakt. Fonden er ansvarlig for at genoprette statsbygningerne i forhold til sikkerhed og sundhed. Dokumenterede udgifter til med staten aftalte genopretningsopgaver

4 Side 4 af 9 kan fratrækkes i købesummen for delområde I og statsbygningerne i delområde II, jf. nedenfor. Årlig leje Under hensyntagen til jordlejefritagelsen for de fredede bygninger i delområde II, Fonden Fristaden Christianias udgifter til renhold, vintervedligehold, forsyning mv. i delområde II og III, samt vedligeholdelsesforpligtelser og administrationsudgifter forbundet med statsbygningerne i delområde III, fastlægges den samlede årlige leje til 6 mio. kr. For at tage hensyn til Fonden Fristaden Christianias administrative omkostninger i etableringsfasen, indfases lejeniveauet over 3 år, med en betaling på 4 mio. kr. det første år, 5 mio. kr. det andet og det tredje år, og 6 mio. kr. herefter. Såfremt delområdeinddelingen ændres således, at Fonden Fristaden Christiania erhverver og betaler yderligere arealer indenfor indfasningsperioden reduceres det samlede indfasningsbeløb med 0,5 mio. kr. Statsgaranti og generelle vilkår For at muliggøre Fonden Fristaden Christianias finansiering af køb af delområde I og statsbygningerne i delområde II samt nødvendig genopretning af de statsbygninger, fonden køber, kan staten yde statsgaranti for op til 80 pct. af bankeller realkreditbelåning, dog højst kr. i gennemsnit pr. etagemeter. Såfremt staten skal stille garanti, vil det være et vilkår, at yderligere belåning kun kan ske med statens tilladelse. Så længe den statslige garanti løber er staten part i lokalplansspørgsmål for delområde I. Såfremt beboere i de enkelte bygninger ønsker at købe/leje bygninger og jordstykker, skal de ovenstående købs- og lejepriser for fonden reduceres tilsvarende. Fonden skal ved bygningsistandsættelse prioritere sikring af bygningernes bevaringsværdier i overensstemmelse med christianialovens formål. Aftalen omfatter herudover en række købs- og jordlejevilkår, herunder gevinstklausul, beskyttelse af eksisterende beboere og ansvarsfraskrivelse for bygningernes stand. Betaling af købesum Den samlede købesum på 76,3 mio. kr. som fonden skal betale for delområde I, ex. byggeretter, samt for statsbygningerne i delområde II betales således, at 46,3 mio. kr. betales ved overdragelsen af bygningerne og arealer. De resterende 30 mio. kr. afregnes i tre rater, som betales med 5 mio. kr. senest den 15. oktober 2014, 15 mio. kr. senest den 15. oktober 2016 og 10 mio. kr.senest den 15. oktober Dokumenterede udgifter til med staten aftalte genopretningsopgaver på statsbygningerne i delområde III og volden, jf. nedenfor, kan modregnes i de forfaldne rater.

5 Side 5 af 9 Tildeling af ledige boliger Christiania og staten er enige om, at boligtildelingen på Christiania skal være åben og gennemskuelig. Det betyder, at ledige boliger skal opslås offentligt, og at tildelingen af boligerne til ansøgerne sker gennemskueligt, offentligt og med klagemulighed. Fonden Fristaden Christianias bestyrelse er ansvarlig for boligtildelingen i boliger, der ejes og lejes af fonden. Bestyrelsen fremsender hvert år en redegørelse til staten om det forløbne års tildeling af ledige boliger. Eventuelle bygninger, der købes af beboerne i den enkelte bygning skal ligeledes have en åben og gennemskuelig boliganvisning, administreret i nødvendigt omfang af en ekstern administrator. Aftalens vilkår om boligtildeling er uddybet i bilag E. Volden Christiania og staten har aftalt en løsning for Christianiaområdets voldanlæg i overensstemmelse med christianialovens formål og med respekt for gældende lovgivning. Voldens forløb og karakteristika som fæstningsanlæg skal oprettes og synliggøres således, at de frednings- og naturmæssige værdier sikres under samtidig hensyntagen til beboelse på volden. Dette indebærer, at et begrænset antal bygninger på den del af Christianshavns Volds hovedvold og ydre vold, inkl. Frederiks Bastion, som ligger på Christianiaområdet, skal flyttes. Der er endvidere enighed om, at der som led i opretningen skal foretages udtynding af beplantning på dele af volden samt nødvendig opretning af brinker og voldkroner. Herudover skal magasindammene vedligeholdes og oprettes så deres forløb tydeliggøres og vandkvaliteten forbedres, samtidig med at de fortsat kan fungere som et artsmangfoldigt levested for dyr og planter i og omkring magasindammene. For at sikre forbedring af tilgængeligheden skal stier og adgangsforhold samtidig forbedres. Volden, delområde III, forbliver i offentligt eje. Parterne er enige om, at den nødvendige opretning af volden, samt den fremtidige drift af volden skal ske i et tæt samarbejde inden for retningslinjer, der aftales mellem de tre parter: Den offentlige ejer, Kulturarvsstyrelsen og Fonden Fristaden Christiania. Aftalen indebærer, at den fremtidige drift skal varetages og finansieres af Fonden Fristaden Christiania. Fonden er ansvarlig for at oprette volden. Dokumenterede udgifter til med staten aftalte opretningsopgaver kan fratrækkes i købesummen for delområde I og statsbygningerne i delområde II, jf. ovenfor.

6 Side 6 af 9 Aftalen indebærer at boliger, der skal fjernes fra deres nuværende beliggenhed, så vidt muligt skal flyttes til en anden placering på og ved volden. Flytningen af boliger sker i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsens notat af 9. juni 2011 med de ændringer, parterne er blevet enige om eller måtte blive enige om. Kulturarvsstyrelsens notat vedlægges som bilag F og de på nuværende tidspunkt aftalte tilføjelser og præciseringer fremgår af bilag G. Den konkrete placering af bygningene fastlægges i øvrigt mellem Kulturarvsstyrelsen, den offentlige ejer og Fonden Fristaden Christiania. Den aftalte genopretning indebærer følgende flytning af bygninger: Inden den 15. april 2012 skal der flyttes 7 boliger, jf. bilag F Inden den 15. juli 2022, dog ved fraflytning, hvis den er tidligere, skal der flyttes 10 boliger, jf. bilag F Flytning af 6 boliger senest den 15. april 2042, jf. bilag F Herudover flyttes en række skure og andre småbygninger. Parterne vil i videst muligt omfang fremrykke processen for flytning af de boliger, der er aftalt flyttet senest inden for 10 år. Parterne er endvidere enige om i fællesskab frem til den 15. april 2012 at vurdere om den samlede plan for bygningerne på volden kan forbedres. Eventuelle ændringer forudsætter enighed mellem parterne og kan ikke føre til udsættelse af den aftalte flytning af de syv boliger, som skal flyttes inden 15. april Fonden Fristaden Christiania indgår lejeaftale med staten for jordstykkerne under de berørte bygninger og er ansvarlig for gennemførelsen af den aftalte flytning af bygningerne. Når flytningen er gennemført erstattes lejeaftalerne for jordstykkerne under de berørte huse med nye lejeaftaler gældende for bygningernes nye beliggenhed. Gennemførelse af det forudsatte salg af delområde I og statsbygninger i delområde II til Fonden Fristaden Christiania forudsætter gennemførelse af den aftalte flytning af bygninger inden 15. april Staten betaler for flytning af bygninger et beløb, der modsvarer statens omkostninger til alternativt at afvikle bygningen, svarende til statens tilbud af 26. september Beløbet er afhængigt af bygningens størrelse og betales til Fonden Fristaden Christiania.

7 Side 7 af 9 Parternes godkendelse af aftalen I forbindelse med parternes godkendelse af aftalen: Er det præciseret, at fonden skal stiftes snarest muligt, og senest 15. august 2011 Har Christiania tilkendegivet et ønske om at drøfte en ændret placering af byggefelterne i bilag F med Kulturarvsstyrelsen og den offentlige ejer. Ændringer i placeringen forudsætter enighed mellem parterne. For så vidt angår placering af boliger, der skal flyttes inden 15. april 2012, skal eventuelle ændringer være godkendt af Kulturarvsstyrelsen og den offentlige ejer senest den 1. oktober 2011, ellers gælder det i bilag F anførte. Har Christiania ensidigt tilkendegivet, at Christiania vil, for de huse der skal flyttes 2022 og 2042, dog med respekt af den indgåede aftale, arbejde konstruktivt på en alternativ løsning, i samarbejde med de berørte parter. Christiania vil arbejde på, at de nuværende placeringer af de berørte huse gøres permanente. Medmindre der aftales ændringer, gælder det i aftaletekstens afsnit om volden anførte, jf. ovenfor. Er det præciseret, at parterne inden for lovgivningens rammer er enige om at arbejde for en flytning af områdegrænsen mellem delområde I og II, således at delområde I udvides. Har staten forpligtet sig til at udarbejde et dokument, som giver beboerne i flyttede huse den nødvendige tryghed i forhold til ejeraccept med hensyn til byggeplanloven og øvrige nødvendige tilladelser og garantier. Aftalen er for statens side betinget af Folketingets Finansudvalgs tiltrædelse.

8 Side 8 af 9 For staten Carsten Jarlov Direktør Slots- og Ejendomsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen Sekretariatschef For Christianias Forhandlingsgruppe efter bemyndigelse fra Fællesmødet Som advokat for Christiania Knud Foldschack Advokat Foldschack & Forchhammer København, den 22. juni 2011

9 Side 9 af 9 Oversigt over bilag til aftalen A. Fonden Fristaden Christianias vedtægter B. Kort over Christianiaområdet C. Købspriser D. Lejepriser E. Boligtildeling F. Kulturarvsstyrelsens notat af 9. juni 2011 G. Parternes tilføjelser til Kulturarvsstyrelsens notat af 9. juni 2011 samt betalingsordning for flytning af bygninger

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere