FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ Forsikringens omfang 1 Sikrede er 2 Geografisk fartsområde 3 Sejladstid og henliggen Kaskoforsikringen 4 Kaskoforsikringen omfatter 5 Kaskoforsikringen omfatter ikke 6 Hændelser dækket af kaskoforsikringen 7 Undtagelser 8 Forsikringssum 9 Erstatningsopgørelse delvis skade 10 Erstatningsopgørelse totalskade 11 Genanskaffelse 12 Udbetalingstermin 13 Begrænsninger i erstatningen 14 Transportomkostninger Ansvarsforsikringen 15 Ansvarsforsikringen dækker 16 Ansvarsforsikringen dækker ikke Fællesbetingelser / generelle betingelser 17 Forsikringen dækker ikke 18 Sikkerhedsforeskrifter 19 Retshjælpsforsikring 20 Urigtige tegningsoplysninger 21 Forpligtelser i tilfælde af skade 22 Pantsætning 23 Opsigelse af forsikringen 24 Præmien 25 Selvrisiko 26 Klageinstans 27 Fortrydelsesret 28 Fortrydelsesfrist 29 Hvordan fortryder du Side 1 af 6 Bet BÅD, ETU Forsikring A/S

2 1. Sikrede er Forsikringen dækker forsikringstager og enhver, der med forsikringstagers samtykke uden vederlag benytter fartøjet. 2. Geografisk fartsområde Forsikringen dækker under sejlads og henliggen inden for et område begrænset af linjerne 61 grader nordlig bredde, 30 grader østlig længde, 52 grader nordlig bredde og 7 grader østlig længde samt sejlads på floder og søer i Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Er fartøjet omfattet af et af Statens Skibstilsyn tildelt snævrere sejladsområde, dækker forsikringen kun i dette område. Ønskes en midlertidig udvidelse af fartsområdet, kan en sådan evt. opnås mod merpræmie og/eller forhøjet selvrisiko. 3. Sejladstid og henliggen Forsikringen dækker sejlads hele året. Henliggen i godkendt A-havn er dækket hele året. Henliggen i godkendt B-havn er dækket i perioden 1. april til 15. november, begge dage inkl. Henliggen for svaj eller udenfor godkendt havn er dækket i perioden 1. april til 15. september, begge dage inkl. I perioden 16. september marts, begge dage inkl., må fartøjet ikke henligge udenfor godkendt havn uden søkyndigt mandskab ombord. Henliggen på land eller på aflåst bådtrailer er dækket hele året. Kontakt ETU ved tvivl om klassificeringen af henliggestedet. 4. Kaskoforsikringen omfatter 4.1 Fartøjet anført i policen og alle seriemæssigt indbyggede komponenter. Endvidere er fartøjets inventar og udstyr, herunder rig, mast, bom, sejl, indenbordsmotor, slæbejolle eller gummibåd, instrumenter, fastmonteret radio eller telefon, ildslukker, oliefyr, køleskab, kalecher, faconsyede presenninger, nødvendigt reparationsværktøj (højst kr ), tovværk, anker og ankerkæde. 4.2 Evt. udenbordsmotorer eller Z-drev, dog skal disse være sikret til fartøjet med mindst én aflåselig bolt, medmindre det opbevares i aflåst rum. 4.3 Indregistreret bådtrailer kan medforsikres. Bådtraileren skal altid være forsvarligt aflåst, når den ikke er under kørsel, f.eks. under henståen på havneområde. Det fremgår af policen, om bådtrailer er omfattet af kaskoforsikringen. 4.4 Personlige effekter f.eks. fiskegrej, sejlertøj og sko (dog ikke de i pkt. 5.1 nævnte) tilhørende sikrede og evt. ombordværende i sejladstiden dækkes med max kr Kaskoforsikringen omfatter ikke 5.1 Malerier, ægte tæpper, antikviteter, ikke fastmonterede fjernsyns- og videoapparater, kontanter, smykker, pelse, værdipapirer, proviant, nydelsesmidler, drivmidler og fortøjningsbøjer. 5.2 Uindregistreret ophalervogn og anlæg for fartøjets opbevaring på land, bådstativer, bukke, ikke faconsyede presenninger og vintertelt. 5.3 Personlige effekter er ikke dækket, når fartøjet henstår på land. 6. Hændelser dækket af kaskoforsikringen 6.1 Indbrud, røveri, pirateri, tyveri eller hærværk 6.2 Skade som følge af kæntring, stranding, grundstødning og kollision. 6.3 Skade som følge af fartøjets synken, dog ikke hvis årsagen hertil er indsivning af vand i fartøjet. 6.4 Anden skade på skroget, som skyldes en ulykkelig hændelse. 6.5 Skade på mast, bom og spilerstage, der knækker under sejlads samt følger heraf, forudsat riggen har været forsvarligt sat og vedligeholdt og der foreligger dokumentation for eftersyn min. hvert 3. år. 6.6 Skade på maskinanlæg, såfremt skaden forårsagedes af grundstødning, kæntring, stranding, synkning, tyveri, eksplosion, brand, tredjemands ondsindede handlinger eller vandindtrængen i fartøjet som følge af én af disse hændelser. Skade, som er opstået i og begrænset til maskinanlægget, dækkes ikke. 6.7 Skade på eller tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag, forudsat såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været af en forsvarlig dimension og i forsvarlig stand. 6.8 Udgifter til bjærgeløn. 6.9 Ild, der selv er i stand til at brede sig Eksplosion eller direkte lynnedslag. Ved eksplosion er den eksploderende genstand ikke dækket. Skade på motor som følge af eksplosion i denne er ligeledes undtaget Skade som følge af ulykkelig hændelse under ophaling eller søsætning af fartøjet eller under af- og påmontering af masten Skade som følge af ulykkelig hændelse indtruffet under transport indenfor fartsområdet, forudsat at transportmidlet er egnet og den forsikrede genstand behørigt fastgjort til transportmidlet. Side 2 af 6 Bet BÅD, ETU Forsikring A/S

3 6.13 Skade som følge af, at fartøjet vælter eller støder sammen med genstande eller andet fartøj under henståen på land Det er en betingelse for dækning ved tyveri, at der er monteret en GPS-Satellitovervågnings-enhed på henholdsvis: - Motorbåde med en forsikringssum på kr eller derover og/eller en maxfart på 20 knob eller derover. - Sejlbåde/motorsejlere med en forsikringssum på kr eller derover. 7. Undtagelser Ud over undtagelserne og begrænsningerne i de generelle betingelser dækker kaskoforsikringen ikke: 7.1 Skade opstået som følge af konstruktions- eller materialefejl samt skade omfattet af garanti eller andet produktansvar. 7.2 Skade opstået som følge af at fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet. 7.3 Genstande, der fjernes fra fartøjet uden brug af vold eller værktøj. 7.4 Skade, der alene består i smeltning eller svidning. 7.5 Skade på genstande, der med overlæg udsættes for ild eller varme. 7.6 Værdiforringelse som følge af alder, almindelig brug, ridser, småskrammer, tilsmudsning samt vejrligets påvirkning, herunder sejl og kaleche, der blæser i stykker. 7.7 Al skade forårsaget af is og frost. 7.8 Skade som skyldes råd, svamp, rust, korrosion, oxidation, osmose, insekter, mus, rotter eller andet, som kan sidestilles hermed. 7.9 Tab eller skade som følge af, at genstande bliver tabt eller går overbord Driftsskade på maskinanlæg og teknisk og nautisk udrustning samt skade på dette som følge af mangelfuld eller forkert betjening. Køle- eller havvand, som via udstødningssystemet løber ind i motoren i et i øvrigt ubeskadiget fartøj, betragtes som driftsskade Skade som følge af tyveri af ikke sikret påhængsmotor og Z-drev, jf. pkt og Indirekte følger af reparation, eks. værdiforringelse, indskrænket kapsejladsduelighed, nuanceforskel i gelcoat etc Tab eller skade som følge af, at fartøjet henligger på land eller på vandlift og er blevet taget af søen eller beskadiget, fordi søen har kunnet nå det Skade som følge af, at fartøjet under henliggen og oplægning ikke har været under beviseligt effektivt og regelmæssigt tilsyn, eller at fartøjet under henståen på land ikke har været anbragt på fast grund og været forsvarligt afstivet Skade som følge af, at et åbent eller delvis åbent fartøj ikke har været forsvarligt overdækket med presenning Tyveri af ikke aflåste bådtrailere samt tyveri af fartøjet på en ikke aflåst bådtrailer. 8. Forsikringssum 8.1 Den forsikringssum, der står på policen, skal altid svare til handelsværdien for en tilsvarende båd af samme type, alder, stand og med samme udstyr. Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art, alder, stand og med samme udstyr. 8.2 Viser det sig ved skade, at handelsværdien på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen, forligger der underforsikring. Det betyder, at forsikringstager ved skade alene har krav på erstatning svarende til forholdet mellem de to beløb. 9. Erstatningsopgørelse delvis skade 9.1 Erstatningsydelsen ansættes til det beløb, det vil koste at sætte fartøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan dog vælge mellem istandsættelse af fartøjet eller en kontant erstatning. Ved kontant erstatning ydes der erstatning for dagsværdien. Ved dagsværdien forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. 9.2 Selskabet forbeholder sig ret til at vælge reparatør. 9.3 Selskabet skal have mulighed for at besigtige skaden, før reparation påbegyndes. 9.4 Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid erstattes ikke. 9.5 Udgifter til midlertidig reparation erstattes kun, hvis der derved opnås besparelse for selskabet ved den endelige reparation. 9.6 Ved erstatning for genstande, ydes der erstatning for dagsværdien. Ved dagsværdien forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. 10. Erstatningsopgørelse totalskade 10.1 Erstatningen beregnes som totalskade, når fartøjet ved tyveri ikke er kommet til veje inden 2 måneder fra tyveriets anmeldelse til ETU, fartøjet er gået helt til grunde, fartøjet er forulykket og det må antages, at det ikke for en rimelig omkostning kan bjærges, fartøjet er Side 3 af 6 Bet BÅD, ETU Forsikring A/S

4 blevet således beskadiget, at det ikke er istandsættelse værd eller hvis ETU mener, at omkostningerne ved bjærgning og reparation af fartøjet vil overstige handelsværdien Erstatningen kan ikke overstige fartøjets handelsværdi inkl. motor, inventar og sædvanligt udstyr Ved forsikringsophør grundet totalskade tilfalder overskydende præmie forsikringsselskabet. 11. Genanskaffelse Selskabet har ret til at fremskaffe eller levere genstande, som er tilnærmelsesvis identiske med dem, der er beskadiget eller stjålet, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for forsikringstager. 12. Udbetalingstermin Erstatningen skal udbetales senest 14 dage efter, at erstatningsbeløbets størrelse er opgjort og evt. reparationsregning foreligger. I tilfælde af tyveri dog først 2 måneder efter anmeldelsen af tyveriet til ETU. Hvis der i forbindelse med skaden påbegyndes en undersøgelse fra myndighedernes side og/eller retsforfølgelse mod den sikrede, er ETU berrettiget til at afvente resultatet, før det afgør sin erstatningsforpligtelse. 13. Begrænsninger i erstatningen 13.1 Erstatningen for mast, bom og spilerstage med monteret tilbehør kan ikke overstige 20% af fartøjets forsikringssum Den maksimale erstatning for personlige effekter er kr Erstatning for sejl, kalecher og faconsyede presenninger, der er mistet eller således beskadiget, at de ikke kan repareres, beregnes som følger: Hvis under 1 år gammelt erstattes med nyværdi. For hvert påbegyndt følgende år fratrækkes 10% af nyværdien, indtil genstanden er 8 år eller derover. Er der tale om særlige kapsejladssejl, kan dog fratrækkes indtil 30% af nyværdien pr. år. Der kan max. fratrækkes 70% af nyværdien, dog kan erstatningen ikke overstige handelsværdien for en tilsvarende genstand af samme art, alder og stand, ligesom erstatningen for sejl ikke kan overstige 20% af fartøjets forsikringssum. 14. Transportomkostninger Normale omkostninger ved transport af det beskadigede til nærmeste reparatør betales af selskabet, såfremt transporten er nødvendig på grund af beskadigelse. 15. Ansvarsforsikringen dækker 15.1 Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig udenfor kontraktforhold ved skadevoldende handlinger eller undladelser i egenskab af ejer eller berettiget bruger af fartøjet Ansvarsforsikringen dækker udelukkende krav, der opstår indenfor policens løbetid Ansvarsforsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr ved person- og tingskade Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger, der med selskabets godkendelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, samt renter af erstatningsbeløb henhørende under forsikringen. 16. Ansvarsforsikringen dækker ikke 16.1 Ansvar for skade på sikrede personer Ansvar for skade på ting, der tilhører sikrede personer, andre ombordværende eller ting, som disse personer har til lån, leje, opbevaring eller befordring eller af anden årsag befinder sig i deres varetægt Ansvar for skade på personer og ting, der trækkes efter fartøjet på vandski, på kneeboard, i baderinge, i faldskærm eller andet, som på nogen måde kan sidestilles hermed Ansvar for skade forvoldt af personer, der trækkes efter fartøjet på vandski, på kneeboard, i baderinge, i faldskærm eller andet som på nogen måde kan sidestilles hermed dækkes alene, såfremt der er tegnet ansvarsforsikring med udvidet dækning i forbindelse med vandsport. Det fremgår af policen, om der er tegnet ansvarsforsikring med udvidet dækning ved vandsport Ansvar for skade sket under transport pr. bil, lastbil, tog, fly, skib eller trailer Ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en forsikringsdækket person- eller tingskade Afvigende fra Forsikringsaftalelovens 18 dækker forsikringen ikke ansvar for skade som følge af sikredes grove uagtsomhed samt skade påført genstande eller personer forsætligt. 17. Forsikringen dækker ikke 17.1 Skade eller ansvar for skade, hvis fartøjets fører ikke er i besiddelse af førerbevis til fartøjet, såfremt dette kræves ved lov eller anden bekendtgørelse Skade eller ansvar for skade som følge af fartøjets anvendelse til ulovlige formål Skade eller ansvar for skade som skyldes en forsætlig handling eller som skyldes grov uagtsomhed fra den sikredes side. Side 4 af 6 Bet BÅD, ETU Forsikring A/S

5 17.4 Skade eller ansvar for skade forvoldt under påvirkning af spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer, herunder medicin Skade eller ansvar for skade i forbindelse med fartøjets anvendelse til andet end privat brug, f.eks. udlejning, charter eller anden erhvervsmæssig brug Skade eller ansvar for skade i forbindelse med deltagelse i eller træning til kapsejlads for motorbåde Skade eller ansvar for skade som følge af, at fartøjet har været på slæb, medmindre slæbet var nødvendigt f.eks. på grund af havari Skade eller ansvar for skade som følge af, at fartøjet på grund af konstruktive ændringer ikke er konformt med den gældende CE-certificering Skade eller ansvar for skade som følge af krig, borgerkrig, krigslignende tilstande, politiske voldshandlinger, beslaglæggelse og indgreb fra statslige myndigheder samt skade forårsaget af miner, bomber, torpedoer eller andre krigsværktøjer Skade eller ansvar for skade forårsaget af atomvåben, kerneenergi eller radioaktiv bestråling. 18. Sikkerhedsforeskrifter Betingelse for dækning: 18.1 Fartøjer med motor eller pantry skal være udstyret med mindst én ildslukker på minimum 2 kg På fartøjer med indbygget benzinmotor på 100 hk og derover, skal der i motorrummet være anbragt et godkendt ildslukningsapparat, som virker automatisk eller som kan betjenes fra fartøjets manøvreplads. På fartøjer under 23 fod er det dog tilstrækkeligt med en fireport til motorrummet Udenbordsmotorer skal sikres med mindst én låsemøtrik eller opbevares i aflåst rum Z-drev skal sikres med mindst én låsebolt eller opbevares i aflåst rum Ved brug af varmluftblæser eller lignende med 220 volt eller mere skal ejer/bruger være ombord i fartøjet Fartøjets fortøjninger og ankergrejer skal være forsvarlige og fortøjningen skal ligeledes være forsvarlig Bådtrailer skal altid være aflåst, når den ikke er under kørsel, f.eks. under henståen på havneområde eller på bopæl Når fartøjet henstår på land, dækkes løst inventar og sædvanligt udstyr kun, når det er hjemtaget og opbevaret i aflåst rum Motorbåde med en forsikringssum/handelsværdi på kr eller højere og/eller en max/fart på 35 knob eller højere skal monteres med en GPSsatellitovervågningsenhed. 19. Retshjælpsforsikring Hvis der er tegnes kaskoforsikring på fartøjet, tegnes en obligatorisk retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private uoverensstemmelser, der kan indbringes for domstolene. De nærmere vilkår kan rekvireres hos ETU. Forsikringen dækker med indtil kr (inkl. moms) for én forsikringsbegivenhed. Selvrisikoen er 10 % af de samlede omkostninger, dog min. kr Urigtige tegningsoplysninger Forsikringstager er ved aftalens indgåelse forpligtet til at oplyse om alle bekendte omstændigheder af betydning for overdragelse af forsikringsrisikoen. Findes der udeladte eller urigtige oplysninger kan selskabets erstatningspligt bortfalde. 21. Forpligtelser i tilfælde af skade Skaden skal straks anmeldes til ETU telefonisk eller pr. mail/telefax. Brand-, indbruds- eller tyveriskader skal uden ophold anmeldes til nærmeste politistation. I tilfælde af sådan skade i udlandet skal der ligeledes ske anmeldelse til politiet i bopælskommunen. Tyveriskader skal anmeldes til ETU senest 48 timer efter, forsikringstager har fået kendskab til skaden, ellers er ETU berettiget til at afvise skaden. Forsikringstager skal sørge for begrænsning af den opståede skade og afværgelse af yderligere skader og er forpligtet til at følge ETU s anvisninger. Før påbegyndt genistandsættelse skal ETU have mulighed for at besigtige skaden og klarlægge årsagen til skaden, ligesom ETU skal tillades enhver undersøgelse omkring skadens art og størrelse. ETU er berettiget til at udbede sig ethvert hertil tjenende udsagn skriftligt. Desuden skal evt. bilag overdrages til selskabet. Salg af beskadigede, forsikrede genstande er ikke tilladt uden ETU s samtykke. 22. Pantsætning af policen Rettighederne i henhold til forsikringsaftalen kan ikke overdrages til tredjemand uden ETU s udtrykkelige godkendelse. Panthaver har i intet tilfælde større ret efter forsikringsaftalen end forsikringstager selv. ETU er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr for notering af håndpant. Side 5 af 6 Bet BÅD, ETU Forsikring A/S

6 23. Opsigelse af forsikringen 23.1 Forsikringen tegnes for et år ad gangen og kan opsiges skriftligt af begge parter med mindst en måneds varsel til hovedforfald I forbindelse med skade er begge parter berettiget til, senest 14 dage efter erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist, skriftligt at opsige forsikringsaftalen med 14 dages varsel Sælges det forsikrede fartøj, er køber forsikret i indtil 14 dage fra ejerskiftet, i det omfang køber ikke selv har tegnet forsikring. Er køber bosat i udlandet, ophører forsikringen på tidspunktet for ejerskifte. Det påhviler forsikringstager straks at underrette ETU om salget. 24. Præmien 24.1 Forsikringstager er forpligtet til at betale den første præmie, evt. gebyr og statsafgift ved modtagelse af police og første præmieopkrævning. du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med mandag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftendag, kan du vente til den følgende hverdag. 29. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ETU om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen Betales præmien ikke rettidigt, sender ETU en påmindelse med oplysning om, at forsikringsdækningen bortfalder, hvis ikke betaling finder sted senest 14 dage efter betalingspåmindelsens udsendelse. Ved udsendelse af sådanne påmindelser er ETU berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr Præmien indeksreguleres en gang om året pr. hovedforfald. Reguleringen sker i takt med ændringen i timelønsindekset, som udgives af Danmarks Statistik. 25. Selvrisiko Ved kaskoskade beregnes selvrisiko, hvis størrelse fremgår af policen. Ved ansvarsskade udgør selvrisikoen kr (2013) Der beregnes dog alene én selvrisiko pr. forsikringsbegivenhed (den højeste). 26. Klageinstans Uoverensstemmelser mellem forsikringstager og ETU kan indklages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Særligt klageskema kan rekvireres hos ETU eller hos Ankenævnet direkte. Sammen med klagen skal klageren indbetale et mindre gebyr. 27. Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftalelovens Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, Side 6 af 6 Bet BÅD, ETU Forsikring A/S

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

BÅDFORSIKRING

BÅDFORSIKRING BÅDFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for lystfartøjsforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Version 1.2 Havnegade 15 9400 Nørresundby dfff@dfff.dk Tlf.: 96 31 85 85 Fax: 98 13 72 29 CVR: 32 47 19 35 Indhold Indhold... 1 Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Delkaskoforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 100% coverholder for Lloyds of London 1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Bådforsikring. Version 2158002

Bådforsikring. Version 2158002 Bådforsikring Version 2158002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit 16-21 Side 10 Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse GENERELT FOR FORSIKRINGEN 2 1 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN 2 3 HVOR GÆLDER FORSIKRINGEN 2 4 SIKKERHEDSFORESKRIFTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer Ansvarsdækning for sejlbåde Generelt For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Trekroners sejlbådsforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 1. Erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere