Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den kl Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den kl Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVRnr , afholdt onsdag den 8. april 2015 kl i Bankens lokaler, Bredgade 95, Aarup, med dagsorden ifølge vedtægterne. Med venlig hilsen TOTALBANKEN A/S Ivan Sløk Bankdirektør Bredgade 95 Tlf Bank reg.nr Aarup Fax

2 Protokol side 3189 Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVRnr , afholdt onsdag den 8. april 2015 kl i Bankens lokaler, Bredgade 95, Aarup, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til Banken at erhverve indtil kr af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 9. Eventuelt På generalforsamlingen var de samlede aktionærer, stemmer og kapital repræsenteret som følger: Samlet heraf repræsenteret - Aktionærer Stemmer * Stemmeberettiget kapital * * stemmer og kapital opgøres eksklusiv Bankens egen beholdning. Forud for generalforsamlingen havde én aktionær, der repræsenterede 141 stemmer og en kapital på kr., rettidigt afgivet brevstemme. Bestyrelsen besad ikke stemmer i henhold til fuldmagter. Bankens samlede bestyrelse samt Bankens valgte revisor deltog i generalforsamlingen. REFERAT Formanden for Bankens bestyrelse, Poul Juhl Fischer, bød velkommen til den ordinære generalforsamling og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes 11 havde udpeget advokat Palle Thomsen til dirigent. Palle Thomsen takkede for hvervet og konstaterede, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag, procedure for stemmeafgivelse og fuldmagtsblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på Bankens hjemmeside. Herefter erklærede dirigenten, med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig og gav ordet til formanden for behandling af dagsordenens punkt 1. Dagsordenens punkt 1, 2 og 3: Beretning, årsregnskab og overskudsfordeling. Bestyrelsesformand Poul Fischer fremlagde bestyrelsens beretning, som gengivet i det efterfølgende. Bankdirektør Ivan Sløk gennemgik årsregnskabet, som deltagerne i generalforsamlingen forinden havde fået udleveret. I sammenhæng med gennemgangen af regnskabet blev den foreslåede fordeling af Bankens resultat efter skat gennemgået. Bestyrelsen indstiller, at årets overskud på t.kr overføres til egenkapitalen. Der udbetales ikke udbytte. Beretningen, årsregnskab og overskudsfordeling blev godkendt af generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 4: Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

3 Protokol side 3190 Dagsordenens punkt 5: Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Dirigenten gennemgik forslaget om bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til Banken at erhverve indtil kr af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. Én aktionær ønskede ikke at støtte forslaget, ingen begærede skriftlig afstemning. Forslaget blev herefter vedtaget med stemmer for og 141 stemmer imod. Dagsordenens punkt 6: Valg af repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen indstillede, at repræsentantskabet blev udvidet med 8 til i alt 20 medlemmer, hvilket blev enstemmigt vedtaget. På valg var bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup, revisor Peter Schak Larsen, Odense, og læge Jens Thygesen, Gelsted, der alle var indstillede på genvalg. Én aktionær mente ikke, at lodtrækningen mellem kandidaterne var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet, hvor ny lodtrækning foretaget. På valg var herefter kommunikationskonsulent Charlotte Benn, Odense, lærer Finn Viberg Brunse, Tommerup, revisor Peter Schak Larsen, Odense, og direktør Claus Moltrup, Langeskov. Bestyrelsen indstillede nyvalg af optometrist Peter Brogaard, Aarup, direktør Christian Fischer, Frederiksberg, direktør Louise Helmer, Fredericia, direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg, direktør Morten Rasmussen, Aarup, økonomidirektør Mette Sigaard, Odense, direktør Jan Thybo, Aarup og direktør Jesper Alsted Timming, Odense. Der var ikke andre kandidater, og de opstillede kandidater blev herefter valgt. Dagsordenens punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling blev PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsaut. revisor Michael Laursen, valgt som revisor. I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling blev Statsaut. revisor Hans Christian Krogh genvalgt som revisorsuppleant. Dagsordenens punkt 8: Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 9: Eventuelt Der var ikke emner til debat under eventuelt. Dirigenten kunne herefter nedlægge sit hverv og give ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. Poul Fischer takkede for fremmødet og ønskede de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet tillykke med valget. Palle Thomsen Advokat dirigent Ivan Sløk Bankdirektør referent

4 Protokol side 3191 Bestyrelsens beretning for året 2014 Jeg vil gerne byde velkommen til vores generalforsamling. Vi har som sædvanligt afholdt aktionærmøde i Aarup Fritidscenter den 9. marts 2015, hvor ca. 800 af bankens aktionærer var til stede. I dag skal vi afholde bankens mere formelle generalforsamling, som også sædvanen tro har deltagelse af væsentlig færre af bankens aktionærer, men velkommen til de af jer som har fundet vej til vores generalforsamling. Da vi hørte statsministerens nytårstale, kunne vi høre, at det går bedre i Danmark, og at vi efterhånden har lagt krisen bag os. I pengeinstitutterne har vi den samme oplevelse som statsministeren. Og havde det ikke været for landbrugets situation som jeg nok skal vende tilbage til ville stort set alle pengeinstitutter igen kunne melde om overskud og en stigende egenkapitalforrentning. Dette skyldes gunstigere konjunkturer, men er også et resultat af målrettede effektiviseringer og omkostningsbesparelser. En konsekvens af det er dog også, som jeg nævnte i indledningen, de mange filiallukninger i sektoren der er mest udbredt blandt landets største banker og som har ført til øget mobilitet blandt kunderne. Denne udvikling kan vi også mærke i Totalbanken, hvor vi i 2014 har kunnet konstatere en pæn tilgang af både nye privatkunder og erhvervskunder. Vi er både meget glade for og stolte over denne positive kundeudvikling, og vi tager udviklingen som bevis for, at det at drive pengeinstitut efter vores principper er værdsat. Antallet af pengeinstitutter er faldet i finanskrisen. Målt på antallet er der blevet 68 færre i løbet af de seneste 7 år, og der er nu 83 pengeinstitutter i Danmark, hvis vi ser bort fra filialerne af udenlandske pengeinstitutter. Udviklingen ser ud til at have stabiliseret sig, og de fremtidige sammenlægninger er i større grad præget af strategiske sammenlægninger, begrundet i markedsmæssige forhold. I forhold til Totalbanken vil jeg gerne tilføje, at vi ikke har planer om andet end at fortsætte som selvstændigt pengeinstitut, men vi holder selvfølgelig døren åben, og hvis der måtte være andre institutter som ønsker at drøfte muligheder, så deltager vi selvfølgelig i en sådan drøftelse. Som jeg nævnte tidligere, så ser det ud til, at vi efterhånden kan lægge finanskrisen bag os, selvom vi fortsat er påvirket af efterdønningerne. Man kan sige, at stormen har lagt sig, men at båden vipper lidt endnu, særligt på grund af usikkerheden omkring landbrugets situation. Landbruget opdeles ofte i kategorierne mink, planteavl, svin og kvæg. Det er specielt de to sidste kategorier, som er hårdest ramt af den nuværende landbrugskrise. I Totalbanken har vi landbrugskunder inden for alle de fire kategorier, og vi har både landmænd, der laver overskud og enkelte landmænd, hvis økonomi er anstrengt som følge af stor gældssætning og et svagt egenkapitalgrundlag, som ikke forbedres på grund af de lave afregningspriser på mælk og svin. Vores landbrugsengagementer udgør 9 procent af de samlede udlån og garantier. Vi har et godt kendskab til branchen og ved at landmændenes indtjeningsforhold er meget svingende over tid. Når det er sagt, så følger vi naturligvis erhvervet tæt og selv om vi endnu ikke ved, hvor kraftig stormen bliver, forventer vi, at vi med vores nedskrivninger og kapitalhensættelser i 2014 på forsvarlig vis har sikret os mod den øgede risiko på landbrugsengagementerne. Årets resultat efter skat viste et overskud på 10,3 mio. kroner, svarende til en egenkapitalforrentning på 5,4 procent. Sammenlignet med årene før finanskrisen er dette ikke ligefrem prangende, men set i forhold til de seneste år er det endnu et tegn på, at det går fremad igen med sorte tal på bundlinjen. Hvis vi dykker ned i tallene og starter med vores indtægter også kaldet toplinjen kan vi konstatere, at vi også på det område er et spejlbillede af vores samfund. Vi er nemlig ramt af familiernes og virksomhedernes forsigtighed. Denne forsigtighed betyder, at både privatkunder og erhvervskunder har efterspurgt færre lån og til gengæld øget deres opsparing og indlån. Resultatet er en højere indlånsprocent, hvilket er godt for likviditeten, men skidt for indtjeningen, da det nu engang er udlånene, vi tjener mest på.

5 Protokol side 3192 Efter Nationalbankens seneste rentenedsættelser og opkøbsprogrammer fra Den Europæiske Centralbank er vi i dag i den helt særlige situation, at vi har negativ rente, og det kommer vi pengeinstitutter nødvendigvis til at forholde os til i Dels i forbindelse med rådgivning af vores kunder, da renten på deres transaktionskonti og for den sags skyld også på deres opsparingskonti ikke længere er til at få øje på. Men også med hensyn til vores egen forretning, idet vores overskudslikviditet kun kan placeres til negativ rente i Nationalbanken eller i obligationer, hvor renten er ganske tæt på nul. Vi håber naturligvis ikke, at vi kommer i den situation, at vi bliver nødsaget til at have negativ rente på vores kunders konti. Rentemarginalen særligt på vores erhvervskunder er under pres som følge af, at krisen er ved at være overstået, og konkurrencen om de gode kunder er dermed steget yderligere. På gebyrsiden oplever vi derimod en pæn stigning på 15 procent. Årsagen er ikke, hvad man kunne forledes at tro, at stykprisen på gebyrerne er steget, men at flere af vores kunder har benyttet sig af vores services på bl.a. bolig- og pensionsområdet. Vi har til stadighed fokus på omkostningerne og dette fokus har betydet, at vi i 2014 har kunnet holde denne post nogenlunde i ro, med en beskeden samlet stigning på 1,1 procent. Den største omkostningsprocent i vores regnskab er løn til medarbejderne, der udgør 50 procent af de samlede omkostninger. Hertil kommer naturligvis aflønning af bestyrelse og direktion, som jeg skal informere om her i beretningen. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at i 2014 blev bestyrelsen med 7 personer samlet aflønnet med kr. Tilsvarende blev direktionen sidste år aflønnet med ,00 kr., hertil kommer pension. Aflønningen forventes i øvrigt fastholdt på samme niveau i indeværende år og næste år for såvel bestyrelse og direktion. Jeg skal her gøre opmærksom på, at incitamentsløn ikke har og heller ikke fremover vil være en del af aflønningen til ledelsen. Bankens aflønningspolitik er i øvrigt nærmere beskrevet på vores hjemmeside. En anden stor omkostningspost er vores indbetalinger til Indskydergarantifonden. Siden 2012 har vi årligt indbetalt betydelige beløb til opbygning af fonden, der når den er fuldt opbygget senere i år skal udgøre ca. 8,5 milliarder kroner. Her i 2015 skal vi således indbetale den sidste rate til fonden. Vores betalinger har årligt beløbet sig til ca. 4,0 mio. kr. svarende til ca. 6 procent af vores omkostninger. Pengeinstitutterne skal imidlertid i slutningen af 2015 eller i begyndelsen af 2016 til at indbetale til en ny fond en afviklingsfond, der skal stå for finansiering i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Vores beregninger viser dog, at vores del af indbetalingerne til denne fond vil blive en hel del mindre end de nuværende til Indskydergarantifonden. Vi ser derfor frem til, at denne omkostningspost vil veje en del mindre i vores regnskab fremover. I Totalbanken har vi en fondsbeholdning, der samlet set udgør ca. 250 millioner kr. Overordnet set følger vi her i Banken en forsigtig investeringspolitik, der medfører, at hovedvægten af vores fondsbeholdning placeres i obligationer, mens kun en mindre del placeres i børsnoterede aktier. Fondsbeholdningen placeres hovedsageligt, så den kan medregnes til vores likviditetsberedskab. Langt den overvejende del af bankens aktiebeholdning kan henføres til ejerandel i selskaber, som vi ejer fælles med andre pengeinstitutter, eksempelvis DLR Kredit, Bankinvest og Sparinvest. Disse selskaber er vi involveret i, da de understøtter vores forretning ved at levere produkter eller ydelser, som kunder efterspørger. Når et pengeinstitut ejer en vis andel aktier i andre kredit- og finansieringsinstitutter, skal kapitalandelen fratrækkes i instituttets kapitalgrundlag, og en del af vores beholdning af sektoraktier belaster desværre vores solvens. Dette gælder blandt andet for vores beholdning af aktier i DLR Kredit. Så selvom disse aktier har givet et godt afkast i mange år, og DLR Kredit driver en sund forretning, valgte vi i 2014 at afhænde en større post af aktierne til en række andre pengeinstitutter. For os havde salget den positive konsekvens, at vores kapitalgrundlag til solvensformål blev forøget med 21,8 mio. kr., hvilket medførte en stigning i solvensen med 1,1 procentpoint. Samlet set kunne vi i 2014 konstatere positive kursreguleringer på i alt 5,7millioner kroner.

6 Protokol side 3193 Vores nedskrivninger på udlån afspejler alt andet lige den økonomiske udvikling i det omgivende samfund. På privatkundeområdet er det især udviklingen på boligmarkedet og i de disponible indkomster, herunder situationen på arbejdsmarkedet, der er afgørende for nedskrivningernes størrelse. På erhvervsområdet et det primært virksomhedernes afsætningsvilkår og produktionsomkostninger, der er udslagsgivende. Selvom finanskrisen har været hård og har trukket nedskrivningerne op, skal man ikke undervurdere, at Finanstilsynet både har strammet regnskabsreglerne for nedskrivninger på svage lån og den praksis, de anvender, når de foretager inspektioner rundt omkring i pengeinstitutterne. På disse inspektioner oplever vi, at tilsynet er blevet en del mere pessimistiske end tidligere i deres vurdering af værdien af pengeinstitutternes sikkerheder og i deres syn på kundernes bonitet. Som eksempel kan jeg nævne landbrugsområdet, hvor der nu i højere grad end tidligere lægges vægt på, hvad aktiverne kan realiseres til ved et hurtigt salg - og mindre vægt på kundens rentabilitet og aktivernes værdi i en going concern-situation. Dette har Finanstilsynet senest understreget i det såkaldte julebrev, som de sender til os pengeinstitutter. Heri udstikker de retningslinjerne for udarbejdelse af regnskabet, og her havde de i 2014 særlig fokus på landbrugsområdet. Det blev blandt andet understreget, at selvom udviklingen i eksempelvis Rusland endnu ikke kan ses i landmændenes regnskaber, bør pengeinstitutterne allerede nu overveje passende nedskrivninger. På bl.a. den baggrund har vi i 2014 nedskrevet 10 millioner på vores landbrugsengagementer, og med det indregnet udgjorde vores samlede nedskrivninger 36 millioner kroner, svarende til 1,7, procent af vores udlån og garantier. Til sammenligning udgjorde nedskrivningerne 34 millioner i Erfaringerne fra finanskrisen har lært os, at det er yderst vigtigt, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig med kapital. Alt for mange pengeinstitutter i Danmark og i udlandet viste sig at have for lidt kapital under krisen. Der har derfor fra europæisk side været arbejdet intenst på et sæt nye spilleregler for pengeinstitutternes kapitalforhold. Disse nye kapitalregler trådte i kraft med virkning fra den 1.april De nye regler indeholder både en ændring i opgørelsen af vores kapital og vores risici samt krav til, hvor meget kapital vi skal have. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, vi kan bruge til at opfylde mindstekravet, skal være af den bedste kvalitet, altså ren egenkapital. Det vil i vores tilfælde sige opsparet overskud gennem årene og vores aktiekapital. Også vores muligheder for at medregne den tidligere udstedte hybride kernekapital og supplerende kapital reduceres, når solvensen skal opgøres, da disse gamle udstedelser ikke lever op til de nye krav for så vidt angår bl.a. uendelig løbetid og såkaldt trigger niveau. For at imødekomme disse nye krav, har vi i Totalbanken i 2014 udstedt ny Hybrid Kernekapital for 50 mio. kroner og ny Ansvarlig Kapital for yderligere 37 mio. kroner. Disse nye lån har vi benyttet til at indfri den tidligere udstedte Statslige Hybride Kernekapital på i alt 92,5 millioner kroner i sommeren Hermed er Totalbanken ikke længere understøttet af statslig kapital, og positivt har vi hermed imødegået en forventelig step up på det statslige lån. Selvom de nye kapitaldækningsregler først er fuldt indfaset i 2019, er de allerede indarbejdet i vores kapitalplaner, der løber lige så længe. De viser en fuld betryggende udvikling i solvensen gennem hele perioden. Før finanskrisen havde de fleste pengeinstitutter en uhensigtsmæssig skæv fordeling mellem store udlån og mindre indlån. Nu er billedet nærmest det modsatte. Der er således stort set ingen danske pengeinstitutter, der har indlånsunderskud eller for den sags skyld væsentlige likviditetsudfordringer i dag. I Totalbanken har vi oplevet samme udvikling. Siden finanskrisen startede i midten af 2008, er vores udlån reduceret markant og vores indlån er steget. Denne udvikling har bragt os i den komfortable situation, at for hver 100 kr. vi har fået i indlån, har vi i dag lånt ca. 83 kr. ud igen. Senest i indeværende år nærmere bestemt den 1. oktober træder der nye likviditetsregler i kraft for os pengeinstitutter. Igen er der tale om et fælleseuropæisk initiativ, og igen skal de ny regler forhindre, at finanskrisen gentager sig. Reglerne har haft mere dansk bevågenhed, end man umiddelbart skulle tro. I det første udkast blev statsobligationerne, uanset hvor de kom fra nemlig anset for bedre likviditetsmæssigt end realkreditobligationerne. Mon ikke de fleste af os her, hellere vil have danske realkreditobligationer end græske statsobligationer.

7 Protokol side 3194 Alligevel måtte det tunge skyts køres frem i form af Finanstilsynet, Nationalbanken, regeringen med statsministeren i spidsen ja alle, vel på nær kongehuset, rejste i pendulfart mellem København og Bruxelles for at overbevise EU kommissionen om de danske realkreditobligationers fortræffeligheder. Det lykkes næsten. Vi opnåede ikke helt ligestilling mellem statsobligationer og realkreditobligationer, men næsten. Kompromisset er til at leve med. I Totalbanken regner vi, i lighed med andre pengeinstitutter, fortsat på effekten af de nye likviditetsregler. Selvom reglerne omkring realkreditobligationer er faldet på plads, er der fortsat mange uklarheder, så vi kender endnu ikke den fulde effekt af de nye regler. Alligevel tør jeg godt sige det viser vores foreløbige beregninger at vi også efter de nye regler vil have en komfortabel likviditetsmæssig overdækning. Situationen er altså, at vi her i Totalbanken er godt på vej til at have tilpasset os de nye tider, og vi har både kapital og likviditet nok til at øge vores udlån. Ja, en stigning i vores udlån vil være ganske ønskelig for os. Vi er med andre ord klar og venter nu blot på, at kunderne igen begynder at efterspørge lån til sunde projekter. Ingen tvivl om, at kravene til pengeinstitutterne og deres ledelser er mange. I løbet af de seneste år har jeg hvert år stået her og fortalt om nye og skærpede krav og i år bliver ingen undtagelse. I år skulle vi for først gang i forbindelse med årsrapporten forholde os til det Ledelseskodeks som pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har udsendt. Jeg kan her indskyde, at interesserede kan finde redegørelsen på vores hjemmeside, og at vi stort set følger alle anbefalingerne i kodekset. Det samme gælder anbefalingerne om god selskabsledelse, som I også kan læse mere om på hjemmesiden. Desuden bliver det et krav, at nye bestyrelsesmedlemmer inden for de første 12 måneder skal gennemgå et grundkursus i nødvendige kompetencer. Dette krav mangler dog endnu den endelige finpudsning fra lovgivernes side, så det er ikke trådt i kraft endnu. I bestyrelsen går vi i det hele taget meget op i at sikre, at vi lever op til de formelle ledelseskrav både i form og indhold, og det ligger os på sinde, at vi i bestyrelsen samlet set har den viden, kompetence og erfaring, som skal til for at udgøre kommandobroen i et pengeinstitut som vores. Det forholder vi os blandt andet til i vores årlige kompetenceevaluering. Som bekendt vælges Bankens bestyrelse af Bankens repræsentantskab, og derfor glæder det os i dag at kunne præsentere 8 nye kandidater til repræsentantskabet. Dette også for at sikre, at Banken altid har den nødvendige viden og kompetence at trække på til bestyrelsen fremadrettet. Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden vil jeg benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde. Jeg vil også rette en stor tak til Bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst jer aktionærer for den tillid og opbakning i har vist os var som jeg nævnte tidligere et år, hvor vi har oplevet gunstigere konjunkturer, og helt overordnet er det gået bedre i Danmark, hvilket vi også kan mærke hos os selv i Banken. Vi har blandt andet kunne glæde os over et overskud og en stigende egenkapitalforrentning, selv om vi også oplever at blive presset på indtjeningen, hvilket til stadighed er med til at holde os til ilden var da også et år, hvor der endnu en gang blev ydet en stor indsats her i Banken. Jeg vil derfor rette en stor tak til ledelsen og til medarbejderne, som igen er gået til opgaven med stort engagement. Forude venter et år, der også kommer til at byde på udfordringer, ikke mindst på landbrugsområdet, men meget tyder på, at vi får lidt mere ro på regelfronten, så vi kan koncentrere os om det, vi er sat i verden for. Vi føler os godt rustet til fremtiden, og glæder os til at skabe positive resultater for Totalbanken, vores kunder og vores ejere. Fortsætter vi med at kunne konstatere en positiv kundetilstrømning som i det forgangne år, bliver der også mange nye ansigter at hilse på og byde velkommen til. Det ser vi frem til. Tak for ordet.

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00.

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00. Vinderup Bank Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 4 Ledelsesberetning 2011... 6 Årsregnskabet 2011... 20 Anvendt regnskabspraksis... 20 Resultat- og Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet,

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere