Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den kl Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den kl Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVRnr , afholdt onsdag den 8. april 2015 kl i Bankens lokaler, Bredgade 95, Aarup, med dagsorden ifølge vedtægterne. Med venlig hilsen TOTALBANKEN A/S Ivan Sløk Bankdirektør Bredgade 95 Tlf Bank reg.nr Aarup Fax

2 Protokol side 3189 Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVRnr , afholdt onsdag den 8. april 2015 kl i Bankens lokaler, Bredgade 95, Aarup, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til Banken at erhverve indtil kr af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 9. Eventuelt På generalforsamlingen var de samlede aktionærer, stemmer og kapital repræsenteret som følger: Samlet heraf repræsenteret - Aktionærer Stemmer * Stemmeberettiget kapital * * stemmer og kapital opgøres eksklusiv Bankens egen beholdning. Forud for generalforsamlingen havde én aktionær, der repræsenterede 141 stemmer og en kapital på kr., rettidigt afgivet brevstemme. Bestyrelsen besad ikke stemmer i henhold til fuldmagter. Bankens samlede bestyrelse samt Bankens valgte revisor deltog i generalforsamlingen. REFERAT Formanden for Bankens bestyrelse, Poul Juhl Fischer, bød velkommen til den ordinære generalforsamling og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes 11 havde udpeget advokat Palle Thomsen til dirigent. Palle Thomsen takkede for hvervet og konstaterede, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag, procedure for stemmeafgivelse og fuldmagtsblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på Bankens hjemmeside. Herefter erklærede dirigenten, med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig og gav ordet til formanden for behandling af dagsordenens punkt 1. Dagsordenens punkt 1, 2 og 3: Beretning, årsregnskab og overskudsfordeling. Bestyrelsesformand Poul Fischer fremlagde bestyrelsens beretning, som gengivet i det efterfølgende. Bankdirektør Ivan Sløk gennemgik årsregnskabet, som deltagerne i generalforsamlingen forinden havde fået udleveret. I sammenhæng med gennemgangen af regnskabet blev den foreslåede fordeling af Bankens resultat efter skat gennemgået. Bestyrelsen indstiller, at årets overskud på t.kr overføres til egenkapitalen. Der udbetales ikke udbytte. Beretningen, årsregnskab og overskudsfordeling blev godkendt af generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 4: Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

3 Protokol side 3190 Dagsordenens punkt 5: Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Dirigenten gennemgik forslaget om bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til Banken at erhverve indtil kr af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. Én aktionær ønskede ikke at støtte forslaget, ingen begærede skriftlig afstemning. Forslaget blev herefter vedtaget med stemmer for og 141 stemmer imod. Dagsordenens punkt 6: Valg af repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen indstillede, at repræsentantskabet blev udvidet med 8 til i alt 20 medlemmer, hvilket blev enstemmigt vedtaget. På valg var bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup, revisor Peter Schak Larsen, Odense, og læge Jens Thygesen, Gelsted, der alle var indstillede på genvalg. Én aktionær mente ikke, at lodtrækningen mellem kandidaterne var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet, hvor ny lodtrækning foretaget. På valg var herefter kommunikationskonsulent Charlotte Benn, Odense, lærer Finn Viberg Brunse, Tommerup, revisor Peter Schak Larsen, Odense, og direktør Claus Moltrup, Langeskov. Bestyrelsen indstillede nyvalg af optometrist Peter Brogaard, Aarup, direktør Christian Fischer, Frederiksberg, direktør Louise Helmer, Fredericia, direktør Søren Ladefoged Poulsen, Glamsbjerg, direktør Morten Rasmussen, Aarup, økonomidirektør Mette Sigaard, Odense, direktør Jan Thybo, Aarup og direktør Jesper Alsted Timming, Odense. Der var ikke andre kandidater, og de opstillede kandidater blev herefter valgt. Dagsordenens punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling blev PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsaut. revisor Michael Laursen, valgt som revisor. I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling blev Statsaut. revisor Hans Christian Krogh genvalgt som revisorsuppleant. Dagsordenens punkt 8: Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 9: Eventuelt Der var ikke emner til debat under eventuelt. Dirigenten kunne herefter nedlægge sit hverv og give ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. Poul Fischer takkede for fremmødet og ønskede de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet tillykke med valget. Palle Thomsen Advokat dirigent Ivan Sløk Bankdirektør referent

4 Protokol side 3191 Bestyrelsens beretning for året 2014 Jeg vil gerne byde velkommen til vores generalforsamling. Vi har som sædvanligt afholdt aktionærmøde i Aarup Fritidscenter den 9. marts 2015, hvor ca. 800 af bankens aktionærer var til stede. I dag skal vi afholde bankens mere formelle generalforsamling, som også sædvanen tro har deltagelse af væsentlig færre af bankens aktionærer, men velkommen til de af jer som har fundet vej til vores generalforsamling. Da vi hørte statsministerens nytårstale, kunne vi høre, at det går bedre i Danmark, og at vi efterhånden har lagt krisen bag os. I pengeinstitutterne har vi den samme oplevelse som statsministeren. Og havde det ikke været for landbrugets situation som jeg nok skal vende tilbage til ville stort set alle pengeinstitutter igen kunne melde om overskud og en stigende egenkapitalforrentning. Dette skyldes gunstigere konjunkturer, men er også et resultat af målrettede effektiviseringer og omkostningsbesparelser. En konsekvens af det er dog også, som jeg nævnte i indledningen, de mange filiallukninger i sektoren der er mest udbredt blandt landets største banker og som har ført til øget mobilitet blandt kunderne. Denne udvikling kan vi også mærke i Totalbanken, hvor vi i 2014 har kunnet konstatere en pæn tilgang af både nye privatkunder og erhvervskunder. Vi er både meget glade for og stolte over denne positive kundeudvikling, og vi tager udviklingen som bevis for, at det at drive pengeinstitut efter vores principper er værdsat. Antallet af pengeinstitutter er faldet i finanskrisen. Målt på antallet er der blevet 68 færre i løbet af de seneste 7 år, og der er nu 83 pengeinstitutter i Danmark, hvis vi ser bort fra filialerne af udenlandske pengeinstitutter. Udviklingen ser ud til at have stabiliseret sig, og de fremtidige sammenlægninger er i større grad præget af strategiske sammenlægninger, begrundet i markedsmæssige forhold. I forhold til Totalbanken vil jeg gerne tilføje, at vi ikke har planer om andet end at fortsætte som selvstændigt pengeinstitut, men vi holder selvfølgelig døren åben, og hvis der måtte være andre institutter som ønsker at drøfte muligheder, så deltager vi selvfølgelig i en sådan drøftelse. Som jeg nævnte tidligere, så ser det ud til, at vi efterhånden kan lægge finanskrisen bag os, selvom vi fortsat er påvirket af efterdønningerne. Man kan sige, at stormen har lagt sig, men at båden vipper lidt endnu, særligt på grund af usikkerheden omkring landbrugets situation. Landbruget opdeles ofte i kategorierne mink, planteavl, svin og kvæg. Det er specielt de to sidste kategorier, som er hårdest ramt af den nuværende landbrugskrise. I Totalbanken har vi landbrugskunder inden for alle de fire kategorier, og vi har både landmænd, der laver overskud og enkelte landmænd, hvis økonomi er anstrengt som følge af stor gældssætning og et svagt egenkapitalgrundlag, som ikke forbedres på grund af de lave afregningspriser på mælk og svin. Vores landbrugsengagementer udgør 9 procent af de samlede udlån og garantier. Vi har et godt kendskab til branchen og ved at landmændenes indtjeningsforhold er meget svingende over tid. Når det er sagt, så følger vi naturligvis erhvervet tæt og selv om vi endnu ikke ved, hvor kraftig stormen bliver, forventer vi, at vi med vores nedskrivninger og kapitalhensættelser i 2014 på forsvarlig vis har sikret os mod den øgede risiko på landbrugsengagementerne. Årets resultat efter skat viste et overskud på 10,3 mio. kroner, svarende til en egenkapitalforrentning på 5,4 procent. Sammenlignet med årene før finanskrisen er dette ikke ligefrem prangende, men set i forhold til de seneste år er det endnu et tegn på, at det går fremad igen med sorte tal på bundlinjen. Hvis vi dykker ned i tallene og starter med vores indtægter også kaldet toplinjen kan vi konstatere, at vi også på det område er et spejlbillede af vores samfund. Vi er nemlig ramt af familiernes og virksomhedernes forsigtighed. Denne forsigtighed betyder, at både privatkunder og erhvervskunder har efterspurgt færre lån og til gengæld øget deres opsparing og indlån. Resultatet er en højere indlånsprocent, hvilket er godt for likviditeten, men skidt for indtjeningen, da det nu engang er udlånene, vi tjener mest på.

5 Protokol side 3192 Efter Nationalbankens seneste rentenedsættelser og opkøbsprogrammer fra Den Europæiske Centralbank er vi i dag i den helt særlige situation, at vi har negativ rente, og det kommer vi pengeinstitutter nødvendigvis til at forholde os til i Dels i forbindelse med rådgivning af vores kunder, da renten på deres transaktionskonti og for den sags skyld også på deres opsparingskonti ikke længere er til at få øje på. Men også med hensyn til vores egen forretning, idet vores overskudslikviditet kun kan placeres til negativ rente i Nationalbanken eller i obligationer, hvor renten er ganske tæt på nul. Vi håber naturligvis ikke, at vi kommer i den situation, at vi bliver nødsaget til at have negativ rente på vores kunders konti. Rentemarginalen særligt på vores erhvervskunder er under pres som følge af, at krisen er ved at være overstået, og konkurrencen om de gode kunder er dermed steget yderligere. På gebyrsiden oplever vi derimod en pæn stigning på 15 procent. Årsagen er ikke, hvad man kunne forledes at tro, at stykprisen på gebyrerne er steget, men at flere af vores kunder har benyttet sig af vores services på bl.a. bolig- og pensionsområdet. Vi har til stadighed fokus på omkostningerne og dette fokus har betydet, at vi i 2014 har kunnet holde denne post nogenlunde i ro, med en beskeden samlet stigning på 1,1 procent. Den største omkostningsprocent i vores regnskab er løn til medarbejderne, der udgør 50 procent af de samlede omkostninger. Hertil kommer naturligvis aflønning af bestyrelse og direktion, som jeg skal informere om her i beretningen. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at i 2014 blev bestyrelsen med 7 personer samlet aflønnet med kr. Tilsvarende blev direktionen sidste år aflønnet med ,00 kr., hertil kommer pension. Aflønningen forventes i øvrigt fastholdt på samme niveau i indeværende år og næste år for såvel bestyrelse og direktion. Jeg skal her gøre opmærksom på, at incitamentsløn ikke har og heller ikke fremover vil være en del af aflønningen til ledelsen. Bankens aflønningspolitik er i øvrigt nærmere beskrevet på vores hjemmeside. En anden stor omkostningspost er vores indbetalinger til Indskydergarantifonden. Siden 2012 har vi årligt indbetalt betydelige beløb til opbygning af fonden, der når den er fuldt opbygget senere i år skal udgøre ca. 8,5 milliarder kroner. Her i 2015 skal vi således indbetale den sidste rate til fonden. Vores betalinger har årligt beløbet sig til ca. 4,0 mio. kr. svarende til ca. 6 procent af vores omkostninger. Pengeinstitutterne skal imidlertid i slutningen af 2015 eller i begyndelsen af 2016 til at indbetale til en ny fond en afviklingsfond, der skal stå for finansiering i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Vores beregninger viser dog, at vores del af indbetalingerne til denne fond vil blive en hel del mindre end de nuværende til Indskydergarantifonden. Vi ser derfor frem til, at denne omkostningspost vil veje en del mindre i vores regnskab fremover. I Totalbanken har vi en fondsbeholdning, der samlet set udgør ca. 250 millioner kr. Overordnet set følger vi her i Banken en forsigtig investeringspolitik, der medfører, at hovedvægten af vores fondsbeholdning placeres i obligationer, mens kun en mindre del placeres i børsnoterede aktier. Fondsbeholdningen placeres hovedsageligt, så den kan medregnes til vores likviditetsberedskab. Langt den overvejende del af bankens aktiebeholdning kan henføres til ejerandel i selskaber, som vi ejer fælles med andre pengeinstitutter, eksempelvis DLR Kredit, Bankinvest og Sparinvest. Disse selskaber er vi involveret i, da de understøtter vores forretning ved at levere produkter eller ydelser, som kunder efterspørger. Når et pengeinstitut ejer en vis andel aktier i andre kredit- og finansieringsinstitutter, skal kapitalandelen fratrækkes i instituttets kapitalgrundlag, og en del af vores beholdning af sektoraktier belaster desværre vores solvens. Dette gælder blandt andet for vores beholdning af aktier i DLR Kredit. Så selvom disse aktier har givet et godt afkast i mange år, og DLR Kredit driver en sund forretning, valgte vi i 2014 at afhænde en større post af aktierne til en række andre pengeinstitutter. For os havde salget den positive konsekvens, at vores kapitalgrundlag til solvensformål blev forøget med 21,8 mio. kr., hvilket medførte en stigning i solvensen med 1,1 procentpoint. Samlet set kunne vi i 2014 konstatere positive kursreguleringer på i alt 5,7millioner kroner.

6 Protokol side 3193 Vores nedskrivninger på udlån afspejler alt andet lige den økonomiske udvikling i det omgivende samfund. På privatkundeområdet er det især udviklingen på boligmarkedet og i de disponible indkomster, herunder situationen på arbejdsmarkedet, der er afgørende for nedskrivningernes størrelse. På erhvervsområdet et det primært virksomhedernes afsætningsvilkår og produktionsomkostninger, der er udslagsgivende. Selvom finanskrisen har været hård og har trukket nedskrivningerne op, skal man ikke undervurdere, at Finanstilsynet både har strammet regnskabsreglerne for nedskrivninger på svage lån og den praksis, de anvender, når de foretager inspektioner rundt omkring i pengeinstitutterne. På disse inspektioner oplever vi, at tilsynet er blevet en del mere pessimistiske end tidligere i deres vurdering af værdien af pengeinstitutternes sikkerheder og i deres syn på kundernes bonitet. Som eksempel kan jeg nævne landbrugsområdet, hvor der nu i højere grad end tidligere lægges vægt på, hvad aktiverne kan realiseres til ved et hurtigt salg - og mindre vægt på kundens rentabilitet og aktivernes værdi i en going concern-situation. Dette har Finanstilsynet senest understreget i det såkaldte julebrev, som de sender til os pengeinstitutter. Heri udstikker de retningslinjerne for udarbejdelse af regnskabet, og her havde de i 2014 særlig fokus på landbrugsområdet. Det blev blandt andet understreget, at selvom udviklingen i eksempelvis Rusland endnu ikke kan ses i landmændenes regnskaber, bør pengeinstitutterne allerede nu overveje passende nedskrivninger. På bl.a. den baggrund har vi i 2014 nedskrevet 10 millioner på vores landbrugsengagementer, og med det indregnet udgjorde vores samlede nedskrivninger 36 millioner kroner, svarende til 1,7, procent af vores udlån og garantier. Til sammenligning udgjorde nedskrivningerne 34 millioner i Erfaringerne fra finanskrisen har lært os, at det er yderst vigtigt, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig med kapital. Alt for mange pengeinstitutter i Danmark og i udlandet viste sig at have for lidt kapital under krisen. Der har derfor fra europæisk side været arbejdet intenst på et sæt nye spilleregler for pengeinstitutternes kapitalforhold. Disse nye kapitalregler trådte i kraft med virkning fra den 1.april De nye regler indeholder både en ændring i opgørelsen af vores kapital og vores risici samt krav til, hvor meget kapital vi skal have. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, vi kan bruge til at opfylde mindstekravet, skal være af den bedste kvalitet, altså ren egenkapital. Det vil i vores tilfælde sige opsparet overskud gennem årene og vores aktiekapital. Også vores muligheder for at medregne den tidligere udstedte hybride kernekapital og supplerende kapital reduceres, når solvensen skal opgøres, da disse gamle udstedelser ikke lever op til de nye krav for så vidt angår bl.a. uendelig løbetid og såkaldt trigger niveau. For at imødekomme disse nye krav, har vi i Totalbanken i 2014 udstedt ny Hybrid Kernekapital for 50 mio. kroner og ny Ansvarlig Kapital for yderligere 37 mio. kroner. Disse nye lån har vi benyttet til at indfri den tidligere udstedte Statslige Hybride Kernekapital på i alt 92,5 millioner kroner i sommeren Hermed er Totalbanken ikke længere understøttet af statslig kapital, og positivt har vi hermed imødegået en forventelig step up på det statslige lån. Selvom de nye kapitaldækningsregler først er fuldt indfaset i 2019, er de allerede indarbejdet i vores kapitalplaner, der løber lige så længe. De viser en fuld betryggende udvikling i solvensen gennem hele perioden. Før finanskrisen havde de fleste pengeinstitutter en uhensigtsmæssig skæv fordeling mellem store udlån og mindre indlån. Nu er billedet nærmest det modsatte. Der er således stort set ingen danske pengeinstitutter, der har indlånsunderskud eller for den sags skyld væsentlige likviditetsudfordringer i dag. I Totalbanken har vi oplevet samme udvikling. Siden finanskrisen startede i midten af 2008, er vores udlån reduceret markant og vores indlån er steget. Denne udvikling har bragt os i den komfortable situation, at for hver 100 kr. vi har fået i indlån, har vi i dag lånt ca. 83 kr. ud igen. Senest i indeværende år nærmere bestemt den 1. oktober træder der nye likviditetsregler i kraft for os pengeinstitutter. Igen er der tale om et fælleseuropæisk initiativ, og igen skal de ny regler forhindre, at finanskrisen gentager sig. Reglerne har haft mere dansk bevågenhed, end man umiddelbart skulle tro. I det første udkast blev statsobligationerne, uanset hvor de kom fra nemlig anset for bedre likviditetsmæssigt end realkreditobligationerne. Mon ikke de fleste af os her, hellere vil have danske realkreditobligationer end græske statsobligationer.

7 Protokol side 3194 Alligevel måtte det tunge skyts køres frem i form af Finanstilsynet, Nationalbanken, regeringen med statsministeren i spidsen ja alle, vel på nær kongehuset, rejste i pendulfart mellem København og Bruxelles for at overbevise EU kommissionen om de danske realkreditobligationers fortræffeligheder. Det lykkes næsten. Vi opnåede ikke helt ligestilling mellem statsobligationer og realkreditobligationer, men næsten. Kompromisset er til at leve med. I Totalbanken regner vi, i lighed med andre pengeinstitutter, fortsat på effekten af de nye likviditetsregler. Selvom reglerne omkring realkreditobligationer er faldet på plads, er der fortsat mange uklarheder, så vi kender endnu ikke den fulde effekt af de nye regler. Alligevel tør jeg godt sige det viser vores foreløbige beregninger at vi også efter de nye regler vil have en komfortabel likviditetsmæssig overdækning. Situationen er altså, at vi her i Totalbanken er godt på vej til at have tilpasset os de nye tider, og vi har både kapital og likviditet nok til at øge vores udlån. Ja, en stigning i vores udlån vil være ganske ønskelig for os. Vi er med andre ord klar og venter nu blot på, at kunderne igen begynder at efterspørge lån til sunde projekter. Ingen tvivl om, at kravene til pengeinstitutterne og deres ledelser er mange. I løbet af de seneste år har jeg hvert år stået her og fortalt om nye og skærpede krav og i år bliver ingen undtagelse. I år skulle vi for først gang i forbindelse med årsrapporten forholde os til det Ledelseskodeks som pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har udsendt. Jeg kan her indskyde, at interesserede kan finde redegørelsen på vores hjemmeside, og at vi stort set følger alle anbefalingerne i kodekset. Det samme gælder anbefalingerne om god selskabsledelse, som I også kan læse mere om på hjemmesiden. Desuden bliver det et krav, at nye bestyrelsesmedlemmer inden for de første 12 måneder skal gennemgå et grundkursus i nødvendige kompetencer. Dette krav mangler dog endnu den endelige finpudsning fra lovgivernes side, så det er ikke trådt i kraft endnu. I bestyrelsen går vi i det hele taget meget op i at sikre, at vi lever op til de formelle ledelseskrav både i form og indhold, og det ligger os på sinde, at vi i bestyrelsen samlet set har den viden, kompetence og erfaring, som skal til for at udgøre kommandobroen i et pengeinstitut som vores. Det forholder vi os blandt andet til i vores årlige kompetenceevaluering. Som bekendt vælges Bankens bestyrelse af Bankens repræsentantskab, og derfor glæder det os i dag at kunne præsentere 8 nye kandidater til repræsentantskabet. Dette også for at sikre, at Banken altid har den nødvendige viden og kompetence at trække på til bestyrelsen fremadrettet. Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden vil jeg benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde. Jeg vil også rette en stor tak til Bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst jer aktionærer for den tillid og opbakning i har vist os var som jeg nævnte tidligere et år, hvor vi har oplevet gunstigere konjunkturer, og helt overordnet er det gået bedre i Danmark, hvilket vi også kan mærke hos os selv i Banken. Vi har blandt andet kunne glæde os over et overskud og en stigende egenkapitalforrentning, selv om vi også oplever at blive presset på indtjeningen, hvilket til stadighed er med til at holde os til ilden var da også et år, hvor der endnu en gang blev ydet en stor indsats her i Banken. Jeg vil derfor rette en stor tak til ledelsen og til medarbejderne, som igen er gået til opgaven med stort engagement. Forude venter et år, der også kommer til at byde på udfordringer, ikke mindst på landbrugsområdet, men meget tyder på, at vi får lidt mere ro på regelfronten, så vi kan koncentrere os om det, vi er sat i verden for. Vi føler os godt rustet til fremtiden, og glæder os til at skabe positive resultater for Totalbanken, vores kunder og vores ejere. Fortsætter vi med at kunne konstatere en positiv kundetilstrømning som i det forgangne år, bliver der også mange nye ansigter at hilse på og byde velkommen til. Det ser vi frem til. Tak for ordet.

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2016 Offentliggjort den 6.4.2016 kl. 21.00 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2016 Offentliggjort den 6.4.2016 kl. 21.00 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2016 Offentliggjort den 6.4.2016 kl. 21.00 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2017 Offentliggjort den kl LEI CFAB5CF9Y03270 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2017 Offentliggjort den kl LEI CFAB5CF9Y03270 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2017 Offentliggjort den 5.4.2017 kl. 20.45 LEI 549300CFAB5CF9Y03270 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord Generalforsamling Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere