Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den kl Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den kl Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVRnr , afholdt onsdag den 2. april 2014 kl i Bankens lokaler, Bredgade 95, Aarup, med dagsorden ifølge vedtægterne. Med venlig hilsen TOTALBANKEN A/S Ivan Sløk Bankdirektør Bredgade 95 Tlf Bank reg.nr Aarup Fax

2 Protokol side 3183 Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S, CVRnr , afholdt onsdag den 2. april 2014 kl i Bankens lokaler, Bredgade 95, Aarup, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til Banken at erhverve indtil kr af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 9. Eventuelt På generalforsamlingen var de samlede aktionærer, stemmer og kapital repræsenteret som følger: Samlet heraf repræsenteret - Aktionærer Stemmer * Kapital * * stemmer og kapital opgøres eksklusiv Bankens egen beholdning Bankens samlede bestyrelse samt Bankens valgte revisor deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsen besad ikke stemmer i henhold til fuldmagter eller brevstemmer. REFERAT Formanden for Bankens bestyrelse, Poul Juhl Fischer, bød velkommen til den ordinære generalforsamling og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes 11 havde udpeget advokat Palle Thomsen til dirigent. Palle Thomsen takkede for hvervet og konstaterede, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag, procedure for stemmeafgivelse og fuldmagtsblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på Bankens hjemmeside. Herefter erklærede dirigenten, med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig og gav ordet til formanden for behandling af dagsordenens punkt 1. Dagsordenens punkt 1, 2 og 3: Beretning, årsregnskab og overskudsfordeling. Bestyrelsesformand Poul Fischer fremlagde bestyrelsens beretning, som gengivet i det efterfølgende. Bankdirektør Ivan Sløk gennemgik årsregnskabet, som deltagerne i generalforsamlingen forinden havde fået udleveret. I sammenhæng med gennemgangen af regnskabet blev den foreslåede fordeling af Bankens resultat efter skat gennemgået. Bestyrelsen indstiller, at årets overskud på t.kr overføres til egenkapitalen. Der udbetales ikke udbytte. Beretningen, årsregnskab og overskudsfordeling blev godkendt af generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 4: Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

3 Protokol side 3184 Dagsordenens punkt 5: Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Dirigenten gennemgik forslaget om bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til Banken at erhverve indtil kr af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dagsordenens punkt 6: Valg af repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen indstillede, at repræsentantskabet uændret bestod af 13 medlemmer, hvilket blev enstemmigt vedtaget. På valg var Direktør Søren Fohlmann, Odense, Autoforhandler Gunner Lægsgaard, Odense, Advokat Palle Thomsen, Middelfart og Læge Jens Thygesen, Gelsted. Samtlige kandidater var indstillede på genvalg og der var ikke andre kandidater. Lars Bech Nielsen ønskede at stemme imod valg af Gunner Lægsgaard, hvilket blev afvist af dirigenten, da der ikke var andre kandidater. De opstillede kandidater blev herefter genvalgt. Dagsordenens punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling blev PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/ Statsaut. revisor Peter Hededam Christensen, Vesterballevej 27, 7000 Fredericia, genvalgt som revisor. I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling blev Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro, genvalgt som revisorsuppleant. Dagsordenens punkt 8: Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 9: Eventuelt Forslag om, at bestyrelsen på næste års generalforsamling overvejer at indstille afskaffelse aldersbegrænsningen i vedtægterne. Dirigenten kunne herefter nedlægge sit hverv og give ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. Poul Fischer takkede for fremmødet. Palle Thomsen Advokat dirigent Ivan Sløk Bankdirektør referent

4 Protokol side 3185 Bestyrelsens beretning for året 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til vores generalforsamling. Vi har som sædvanligt afholdt aktionærmøde i Aarup Fritidscenter den 10. marts 2014, hvor ca. 800 af bankens aktionærer var til stede. I dag skal vi afholde bankens mere formelle generalforsamling, som også sædvanen tro har deltagelse af væsentlig færre af bankens aktionærer, men velkommen til de af jer som har fundet vej til vores generalforsamling. Lokale pengeinstitutter er oppe i tiden nye kunder er strømmet til de lokale banker i Danmark igennem 2013, hvilket er den største tilgang nogensinde i løbet af et enkelt år. Totalbanken har også mærket den øgede interesse for et lokalt pengeinstitut, dels som følge af, at det økonomisk er gået bedre i 2013 end i 2012 med færre negative avisoverskrifter til følge, men også fordi, nogle af vores større konkurrenter har indført nye gebyrer, lukket filialer og ikke mindst indført nye måder at betjene kunderne på, som ikke alle bryder sig om. I Totalbanken tager vi imod indlån og låner pengene ud igen. Sørger for, at betalingerne i samfundet flyder frit, så kunderne kan betale deres regninger. Og gør det i tæt dialog med kunderne ved at tale med kunderne i filialerne, hvor kunderne er velkomne til at komme forbi og ordne deres pengesager. Filialer der ikke ligger for langt fra kunderne, og hvor der sidder venlige mennesker af kød og blod, som er klar til snakke med dem om deres økonomiske spørgsmål. Det er den forretningsmodel, vi har valgt at drive pengeinstitut efter. Med disse ord vil jeg endnu engang byde velkommen til vores generalforsamling her i Totalbanken. Hvordan er det så gået i vores egen sektor. Selvom vi er kommet igennem den værste krise, har vi her på Vestfyn stadig kunne mærke, at krisen ikke har sluppet helt. Boligpriserne har det stadig svært i de lidt tyndere befolkede områder, og vi må konstatere, at tilflytningen til de mindre samfund ikke står øverst på ønskelisten lige nu. Til gengæld mærker vi en lidt mere positiv udvikling i Odense området, hvor vi også kan konstatere, at specielt priserne på ejerlejligheder har været pænt stigende igennem Positivt er det også, at vi ikke er specielt hårdt ramt af stigende arbejdsløshed i vores primære markedsområder. På sektor plan, er vi gået fra at være knap 150 selvstændige pengeinstitutter ved udgangen af 2007, der var året inden krisen, til i dag at være knap 90. Økonomien er bedret, og det gode budskab i den sammenhæng, er at når der fremover fusioneres i sektoren, vil det som oftest være et resultat af strategiske overvejelser og ikke af nød. I forhold til Totalbanken vil jeg gerne tilføje, at vi ikke har planer om andet end at fortsætte som selvstændigt pengeinstitut, men vi holder selvfølgelig døren åben og hvis der måtte være andre institutter som ønsker at drøfte muligheder, så deltager vi selvfølgelig i en sådan drøftelse. Der er også flere tegn på, at tiderne er ved at vende med hensyn til resultatet på bundlinjen. I 2013 var der fortsat stor forskel på resultaterne i sektoren, men der er nu en klar forventning om, at nedskrivningerne vil falde i 2014, hvilket vi her i Totalbanken kan nikke genkendende til, om end vi også i 2014 forventer nedskrivninger på et relativt højt niveau. Det er nu 5 år siden finanskrisen startede og herhjemme er der udkommet både bøger og digre rapporter om årsagerne til krisen. Senest Rangvid rapporten i september. Rapporten er et bud på hvorfor det gik så galt, som det gjorde. Og det helt korte svar er, at der ikke var en skurk, men et helt væld af forskellige årsager. Både nationale og internationale. Krisen kom til os udefra, men der var også forhold i Danmark, der forværrede den. En lempelig økonomisk politik, Nationalbanken råbte ikke vagt i gevær og Finanstilsynet fungerede mekanisk, var optaget af formelle regler og havde ikke tilstrækkelig hjemmel til at gribe ind. De har så efterfølgende taget revanche. Herudover var der en prisboble på fast ejendom og landbrugsjord samt en uforsigtig udlånspolitik og en sårbar fundingsituation i pengeinstitutterne plus en række ejendomsspekulanter, der fik alt for let spil. Pilen i rapporten peger altså i høj grad på vores sektor, men ikke kun. Under alle omstændigheder føler jeg mig overbevist om, at vi alle har lært af krisen og vil gøre, hvad der skal til for at undgå en gentagelse. Rangvid rapporten har 18 konkrete anbefalinger, og jeg skal her blot nævne, at vi selvfølgelig bakker op om det bandit-register, som i fremtiden vil være med til at sætte en stopper for ejendomsspekulanternes vilde ridt mellem forskellige pengeinstitutter i landet.

5 Protokol side 3186 Vi finder også udvalgets anbefaling om lempeligere krav ved simpel og sikker bankdrift for god og prisværdig. Det er vand på vores mølle, for det er ikke altid særlig logisk, at vi skal følge de samme regler som eksempelvis en stor, tysk multinational bank. Når det er sagt, så bliver anbefalingen nok under alle omstændigheder svær at gennemføre, men vi oplever dog, at det danske finanstilsyn på det seneste er blevet mere lydhør, idet de udtrykker forståelse for, at de meget avancerede regler, der lægges ned over vores sektor, ikke nødvendigvis skal opfyldes på helt samme møde af et lille og et stort pengeinstitut. Der er vi naturligvis glade for. Nu vil jeg vende blikket mod bankens regnskab. Overordnet vil jeg sige, at vi fortsat er påvirket af efterdønningerne af finanskrisen og den økonomiske afmatning, der også har præget Fyn, men det går bedre. Årets resultat efter skat viste et overskud på 6,0 millioner kroner, hvilket ikke ligefrem er prangende, da egenkapitalen kun er forrentet med 3,3 procent. På den anden side er det tilfredsstillende, når man tager i betragtning, at vi lige har været igennem en voldsom krise, og at væksten fortsat er meget beskeden. Resultatet påvirkes af de høje rentebetalinger på ca. 10 millioner på den statslige hybride kernekapital. Den statslige kapital, som vi optog under finanskrisen. Også vores egen udstedelse af Hybrid Kernekapital ultimo 2012 belaster naturligvis rentemæssigt, men her glæder vi os over, at størstedelen af renterne går til de kunder og aktionærer som bakkede op omkring vores kapitaludvidelse ultimo Totalbanken har fortsat statslig hybrid kapital for 92,5 millioner kroner med kurs step up i 2014 på 5 procent og et yderligere kurs step up på 5 procent igen i Kikker vi på vores toplinje det vil sige vores nettorenteindtægter fra den egentlige bankdrift kan vi konstatere, at den som hos andre pengeinstitutter er under pres. Dette skyldes bl.a. at finanskrisen har skabt en vis forsigtighed hos privat- og erhvervskunder. Denne forsigtighed har betydet, at de har efterspurgt færre lån og øget deres indlån. Resultatet er højere indlånsprocenter i pengeinstitutterne. Denne udvikling er god for likviditeten, men skidt for indtjeningen, da det nu engang er udlånene vi tjener på. For det andet kan sektoren konstatere en lavere rentemarginal. Tidligere stigninger i rentemarginalen er således stoppet. På sektorbasis er rentemarginalen over for erhverv faldet med ca. et kvart procentpoint, mens rentemarginalen over for private er nogenlunde uændret. I det hele taget er det lave renteniveau dyrt for pengeinstitutterne i disse år. Langt de fleste af os har nemlig i dag et betydeligt likviditetsoverskud, da indlånene modsat tiden før finanskrisen- i dag er langt større end udlånene. Den lave rente betyder, at det i dag er mere end svært at opnå et fornuftigt afkast på denne overskudslikviditet. På gebyrsiden oplever vi indtægter på ca. samme niveau som i 2012, men også på dette område, kunne vi godt ønske os lidt mere aktivitet i samfundet omkring os. Før finanskrisen oplevede vi en periode, hvor hjulene drejede meget hurtigt. I Totalbanken oplevede vi en stor kundetilgang, og kunderne efterspurgte flere og flere af vores produkter. Denne udvikling var naturligvis ikke gratis, og vi oplevede derfor, at vores omkostninger steg en del. Nu hvor hjulene drejer langsommere, og toplinjen er udfordret, er det ganske nødvendigt, at vi får foretaget en tilpasning af vores omkostninger, så de igen kommer i balance med den forretningsvolumen, vi har i dag. Målet er naturligvis, at vi skal drive vores forretning så effektivt som muligt. I 2013 betød vores fokus på omkostningerne, at denne post faldt med 4,6 million i forhold til 2012, så de samlede omkostninger i 2013 udgjorde 66,4 millioner kr. Det bliver svært at fremvise faldende omkostninger fremadrettet, dels fordi vi har gjort meget på området allerede, men også fordi vi bliver ramt af omkostningsstigninger lad mig komme med et par eksempler. En del af regeringens vækstinitiativer er at lette skatten for virksomhederne. Derfor nedsættes selskabsskatten fra 25 procent til 24,5 procent i Denne lettelse ønsker folketinget imidlertid ikke skal komme pengeinstitutterne til gavn. Det årlige provenu på skønsmæssigt 300 millioner kr. skal tilbage i statskassen igen via en forhøjelse af lønsumsafgiften. Man ønsker altså ikke fra politisk side at gavne pengeinstitutterne på samme måde, som man gavner andre virksomheder selvom vi har en både vigtig og nyttig funktion i samfundet og så vælger man ovenikøbet at afgiftsbelægge vores brug af ansatte. Inden for andre sektorer afgiftsbelægger man det, man ønsker mindre af.

6 Protokol side 3187 Det følger det af loven, at jeg i min beretning skal informere om aflønning af bestyrelse og direktion. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at i 2013 blev bestyrelsen med 7 personer samlet aflønnet med kr. Tilsvarende blev direktionen aflønnet med t.kr , hertil kommer pensionsbidrag på 22 procent. Aflønningen forventes fastholdt i indeværende år, dog vil der sker en almindelig pristalsregulering. Jeg skal i samme forbindelse gøre opmærksom på, at incitamentsløn ikke har og heller ikke fremover vil være en del af aflønningen til ledelsen Bankens fondsbeholdning udgør samlet set ca. 270 millioner kr. Beholdningen afspejler at vi skal have placeret bankens overskudslikviditet, men den afspejler også, at likviditetsreglerne tilsiger, at vi skal ligge inde med en vis beholdning af aktiver, der er let omsættelige. Og endelig afspejler den, at vi har en ikke helt ubetydelig aktiebeholdning i selskaber, som vi ejer i fælleskab med andre pengeinstitutter. Overordnet set følger vi en forsigtig investeringspolitik, der medfører, at hovedvægten af vores fondsbeholdning placeres i obligationer, mens kun en mindre del placeres i børsnoterede aktier. Når aktierne stiger, som tilfældet var i 2013, får vi, om jeg så må sige, ikke fuldt udbytte, men til gengæld rammes vi heller ikke så hårdt, når kurserne falder meget, som tilfældet var for et par år siden. I 2013 steg C20- aktieindekset som nævnt med hele 32 procent, mens den gennemsnitlige obligationsrente steg med beskedne 0,14 procentpoint. Totalt set opnåede vi en kursgevinst på 6,1 millioner kroner, som primært kan henføres til bankens beholdning af obligationer samt aktier erhvervet i selskaber som vi ejer i fælleskab med andre pengeinstitutter eksempelvis DLR Kredit, Nets og BEC. Vores nedskrivninger på udlån afspejler alt andet lige den økonomiske udvikling i det omgivende samfund. På privatkundeområdet er især udviklingen i den disponible indkomst afgørende for nedskrivningernes størrelse, herunder situationen på arbejdsmarkedet. På erhvervsområdet er det primært virksomhedernes afsætningsvilkår og produktionsomkostninger, der er udslagsgivende. Selvom finanskrisen har været hård, kan den ikke forklare hele stigningen i nedskrivningerne. Finanstilsynets nye regnskabsregler for nedskrivninger på svage lån, som ifølge tilsynet selv har ført til højere nedskrivninger har også haft en effekt. Derudover oplever vi pengeinstitutter, at Finanstilsynet når de er på inspektioner generelt er blevet en del mere pessimistiske i deres vurdering af værdien af vores sikkerheder end tidligere. Dette gælder bl.a. inden for landbrugsområdet for eksempel lægger der i højere grad vægt på, hvad aktiverne kan realiseres til ved et hurtigt salg og mindre vægt på kundens rentabilitet og aktivernes værdi i en going concernsituation. Denne nye tilgang har som det også har været omtalt i pressen ofte resulteret i større nedskrivninger, når tilsynet har været på besøg. I Totalbanken havde vi senest besøg af Finanstilsynet i december måned Samlet set udgjorde nedskrivningerne i millioner svarende til 1,6 procent af vores udlån og garantier. I 2012 udgjorde nedskrivninger knap 100 millioner kroner. Dermed er nedskrivningerne faldet med ca. 65 procent i Før finanskrisen havde mange pengeinstitutter opbygget en uhensigtsmæssig skæv fordeling mellem udlån og indlån. Det har ændret sig i de senere år og i dag er det kun ganske få pengeinstitutter, der har indlånsunderskud. Denne udvikling kan tilskrives to forhold. For det første har de svage konjunkturer og den beskedne vækst under finanskrisen betydet, at danskerne er blevet mere forsigtige og optager færre lån. Til gengæld øger de deres indlån og når kunderne holder på pengene, ønsker virksomhederne forståeligt nok heller ikke at investere og på den måde får vi en negativ spiral, hvor hjulene kører langsommere og langsommere. For det andet har konsekvensen af store nedskrivninger, og den af finanskrisen afledte øgede regulering, tvunget pengeinstitutterne til i stigende grad at konsolidere sig og tilpasse balancerne for at kunne modstå tab og leve op til øgede kapitalkrav. Begge forhold har gjort, at pengeinstitutternes udlån er faldet og indlånene er steget. I Totalbanken har vi oplevet samme udvikling. Situationen er nu således, at vi er i den komfortable situation, at for hver 100 kr. vi har fået i indlån, har vi lånt 94 kr. ud igen.

7 Protokol side 3188 Den sundere fordeling mellem indlån og udlån betyder at stort set ingen pengeinstitutter i dag har væsentlige likviditetsudfordringer. I forlængelse heraf har Nationalbanken meddelt, at en række af de tiltag, de tog i brug under finanskrisen bortfalder 1. juli Det drejer sig om optagelse af 6 måneders lån samt belåning af sektoraktier og udlån med god bonitet. I dag har vi heller ikke længere brug for disse ordninger. Vi står i en situation, hvor vi selv kan finansiere en udlånsstigning, når der forhåbentlig snart kommer skub i væksten. Der har i de seneste år været et meget stort fokus på ledelserne i pengeinstitutterne og ledelsernes kompetencer. Der er gennemført regelstramninger, og nogle steder er der også sket store udskiftninger på bestyrelsesholdet. I Totalbanken er vi til stadighed opmærksomme på at sikre, at vi i bestyrelsen har den rigtige holdopstilling. Det er vigtigt, at vi lever op til både de formelle lovkrav og anbefalingerne om kompetencer, uddannelse og erfaring, men samtidig også, at vi på relevant vis i bestyrelsen afspejler den forretningsmodel vi har, og det lokalområde som vi er en del af. De seneste to år har vi gennemført den vurdering af bestyrelsens viden og erfaring, som Finanstilsynet har foreskrevet, og vi har kunnet konstatere, at der ikke har været noget at sætte fingeren på i forhold til vores holdopstilling. Derudover forholder vi os til anbefalingerne om god selskabsledelse, som I kan læse mere om på vores hjemmeside og i ledelsesberetningen. Som I vil kunne se, følger vi anbefalingerne med enkelte velbegrundede undtagelser. Fra og med næste år vil vi også skulle forholde os til et nyt ledelseskodeks fra Finansrådet, der blandt andet fokuserer på bestyrelsens sammensætning, bestyrelsesuddannelse, evaluering og samarbejde. Forhold, som vi allerede har fokus på. Nu vil jeg kommentere lidt på de forventninger vi har til indeværende år. Vi må nok indstille os på, at vores indtægter fortsat vil være under et vist pres. Godt nok forventer vi, at der kommer mere gang i hjulene, og at vi fortsat vil få nye kunder, men der er sparet så store formuer op både hos de private og i virksomhederne, at vi må forvente, at folk trækker på disse før, de optager nye udlån. Dette billede har vi også oplevet efter andre kriser. En anden måde at øge indtjeningen på, er at øge prisen. Af hensyn til de kommende kapitalkrav vil dette være en god løsning. På den anden side viser den seneste udvikling, at vi ikke må undervurdere konkurrencesituationen i sektoren. Hver gang rentemarginalen udvides, oplever vi, at den langsomt bliver konkurreret ned igen. Vi får tit skudt i skoene, at der mangler konkurrence i pengeinstitutsektoren, men for os, der færdes i den til hverdag, kan jeg roligt sige, at konkurrencen lever i bedste velgående. Nedskrivningerne er som tidligere omtalt et spejlbillede af det omgivende samfund, og da vi forventer lidt bedre konjunkturer i 2014, håber vi også på lidt lavere nedskrivninger i Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden jeg giver ordet videre, vil jeg benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde. Jeg vil også rette en stor tak til jer aktionærer for den tillid og opbakning, I har vist os var som jeg nævnte tidligere et år, hvor vi som pengeinstitut har mærket følgevirkningerne af krisen, selvom der også har været lyspunkter, og der fremadrettet er grobund for optimisme. Og så vil jeg gentage, at vi er kommet godt gennem det forgangne år. Resultatet blev ikke prangende, men set i lyset af, at vi netop har været igennem en voldsom krise, og væksten fortsat er beskeden, kan vi være ganske godt tilfredse. Ikke mindst når vi kikker tilbage på årene 2011 og 2012, hvor vi måtte notere væsentlige underskud i banken. Forude venter endnu et spændende år med udfordringer som altid. Vi skal fortsat udvikle os som pengeinstitut under skyldig hensyntagen til den rolle og det ansvar, som vi føler for udviklingen i vores primære markedsområder. Tak for ordet.

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 25. marts 2015 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til Lollands Banks første generalforsamling nord for Storstrømmen. Banken har i dag lidt mere end 10.000 aktionærer, hvoraf 408 aktionærer

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00.

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00. Vinderup Bank Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 4 Ledelsesberetning 2011... 6 Årsregnskabet 2011... 20 Anvendt regnskabspraksis... 20 Resultat- og Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet,

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere