Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29"

Transkript

1

2 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i BLeverings- og serviceaftaler BSupportaftaler BAflysninger/afbud Bwww.komcentret.dk... 6 Kontakt os... 6 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 r... 7 om hjerneområdet... 7 Hjerneteamet... 8 Særlige indsatsområder:... 8 Udredning... 8 Kompenserende specialundervisning for voksne med hjerneskade Neuropsykologisk undersøgelse /542 Udredende specialundervisning /546 Sprog, tale, kommunikation, kognition - individuel Dysartri (svær) - individuel Afasi, intensiv holdundervisning Sprog, tale, kommunikation, kognition kombineret individuel og hold Afasi, holdundervisning Afasi - Kommunikation - kombineret individuel og lille gruppe Afasi, holdundervisning opfølgning Dysartri, holdundervisning opfølgning Dysartri, holdundervisning Pårørendesamtaler/familiesamtaler /563 Vejledende og støttende samtale med neuropsykolog Specialrådgivning og hjælpemidler Hjælpemidler, afprøvning Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion Hjælpemidler, opfølgning Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

3 4 Indledning På Kommunikationscentret ser vi en tendens til at de borgere, der visiteres til os, generelt har mere komplekse og sammensatte vanskeligheder. Derfor stiger kravene til tværfaglighed i de ydelser, der er behov for. Vi bestræber os hele tiden på effektivt og uproblematisk at kunne koordinere og inddrage de rette tværfaglige kompetencer. Det afspejler sig i samarbejdet på tværs af Kommunikationscentrets faglige teams samt i nogle af de nye ydelser. Opgaven er at sammensætte det mest optimale forløb til den enkelte borger inden for de givne rammer. Det kræver en reel inddragelse af borgerne i forhold til at tilpasse ydelsen så godt som overhovedet muligt til borgernes behov. Borgerinddragelse er derfor også et overordnet tema i den fælles pædagogiske og faglige udvikling. Borgerinddragelsen skal være med til at styrke borgerens langvarige udbytte af forløbet hos os. For at det skal lykkes arbejder vi målrettet på at bruge tiden både før borgeren kommer hos os og efter selve ydelsen. Den faglige udvikling og den løbende dialog med kommunerne har, som vanligt, sat sit præg på ydelserne. Der sker løbende justeringer, tilpasninger og nyskabelser. Ydelseskatalogerne for 2015 er omfattende og dog rationelt bygget op. Du finder oplysninger om specifikke ydelser og målgrupper i de relevante kataloger. Der er ét samlet katalog med ydelser til børn og unge. På voksenområdet er der et katalog for hvert funktionsområde: tale-, høre-, syn-, læse/stave- samt erhvervet hjerneskade. Derudover er der et særskilt katalog for hjælpemidler og teknologi til borgere med kognitive, kommunikative og motoriske vanskeligheder. Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen I det omfang, der ikke indgås særlige aftaler med den enkelte kommune/det enkelte forvaltningsområde, vil omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og Kommunikationscentret være Rammeaftale 2015 og den Visitationsaftale, der knytter sig til Rammeaftalen. Kernen i Visitationsaftalen er, at borgere med kommunikationsvanskeligheder frit kan henvende sig til et kommunikationscenter og anmode om at få udredt deres vanskeligheder. Udredningen, som afdækker kompensationsmulighederne, sendes til kommunen, der træffer afgørelse om det videre forløb. I Rammeaftalen/Visitationsaftalen indgår, at borgerne skal oplyses om deres ret til at henvende sig til et kommunikationscenter for at få en udredning. Man vil derfor kunne se henvisninger til Visitationsaftalen i vores pjecer til borgerne. Bilaterale aftaler Vi har indgået en række bilaterale aftaler på forskellige forvaltningsområder med kommunerne, og vi forventer, at flere kommer til. et er at få mere rationelle arbejdsgange til gavn for borgerne og arbejdsgange, som samlet set, medfører reducerede omkostninger. 2BUændret timetakst Kommunikationscentret er glade for atter i år at kunne fastholde timetaksten på 898 kr. Taksten har dermed kunnet fastholdes på kroner og ører siden Det er resultatet af et stærkt fokus på effektiv drift og sikker økonomistyring. Taksterne er naturligvis omhyggeligt beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og regionen, og som er godkendt af Rigsrevisionen.

4 5 Dialog og samarbejde på tværs Som nævnt sker udviklingen af vores ydelser som et resultat af faglig udvikling og dialog med vores tætte samarbejdsparter i kommunerne. Vi mærker også, at udviklingen inden for sundhedsvæsnet spiller ind. Kommunikationscentret ser det som en meget vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, da borgerne virkelig skal opleve, at forløbene er sammenhængende. Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises i stort omfang fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 kan præsentere egentlige forløb, der rækker hen over sektorgrænserne. Individuelle forløb Borgerne har det indlysende behov, at ydelserne er tilpasset deres specifikke behov. Derfor vil ikke alle ydelser være at finde i dette katalog. Vi leverer en del timebaserede ydelser, der aftales direkte med den enkelte kommune. Det faglige fokus i 2015 Kommunikationscentret har en række faglige fokuspunkter i 2015: Vi arbejder som nævnt med at øge anvendelsesværdien af de ydelser borgerne modtager. Dette kaldes i pædagogisk sammenhæng for transfer. Det vil være i front i forhold til design af forløb og ydelser. Det er forventningen, at vi i 2015 kan levere egentlige e-learningsmuligheder for borgere og pårørende igen for at øge anvendelsesaspektet af indsatsen. Der er mange udviklingsforløb i gang, der involverer udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi arbejder på at udvikle ydelser til borgere med alvorlige og langvarige funktionsevnenedsættelser efter hjernerystelse. Dette vil foregå i samarbejde med en kommune, således at der reelt koordineres på tværs. 8BLeverings- og serviceaftaler Leverings- og serviceaftalerne er en model for kvalitets- og prisbevidst levering af dyre hjælpemidler til kommunens borgere. Ordningen omfatter de dyre hjælpemidler, der kan genbruges: elektroniske læseapparater (CCTV), særlige IT-hjælpemidler m.v. Kommunen indgår en Leverings- og serviceaftale i den enkelte sag. Som tidligere år er det igen muligt at sænke priserne på en del af Leverings- og serviceaftalerne. Det har to årsager: der er stadig god økonomi i ordningen qua at kommunerne bruger aftalerne det er igen lykkedes at forhandle gode priser på hjælpemidlerne. De fleste priser kan fastholdes på 2012-niveau, en del sættes ned og nogle få stiger. Ordningen sikrer: at genbrugsværdien for de dyre hjælpemidler kommer alle kommuner til gode at det samlede nyindkøb af hjælpemidler holdes på et minimum at der indkøbes store partier af meget specialiserede hjælpemidler til markedets mest favorable priser.

5 6 9BSupportaftaler IT-support-aftaler gør det muligt for synshandicappede IT-brugere at få løbende support på hjælpemiddelspecifikke problemer. Supportaftalerne ændres fra at være en årspakke til at være en pulje timer, aftalt med kommunen i hvert enkelt tilfælde. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Se mere under de enkelte leverings- og serviceaftaler samt supportaftaler. 10BAflysninger/afbud I henhold til Visitationsaftalen under Rammeaftalen gælder følgende: Hvis Kommunikationscentret er nødt til at aflyse en aftale, vil borger blive tilbudt en anden tid. Hvis borger udebliver eller melder afbud mindre end 3 arbejdsdage før det aftalte tidspunkt, kan der ikkeu tilbydes erstatningstid, med mindre det er muligt at tilrettelægge en anden aktivitet i det oprindeligt aftalte tidsrum. 7Bwww.komcentret.dk Ydelseskatalogerne for 2015 med beskrivelser af alle ydelser, lovgrundlag m.m. findes på vores hjemmeside Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. På hjemmesiden vil man også kunne finde alle andre relevante oplysninger om Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. Kontakt os Ring til os på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefonen er lukket mellem jul og nytår. Mails til besvares normalt inden for to arbejdsdage. Spørg efter det, du ikke ser vi tilbyder også individuelle løsninger. Kristian Mainz Centerchef

6 7 Voksne med erhvervet hjerneskade r Hjerneteamets primære målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade, fx blodprop, hjerneblødning, traume/tumor, med kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder. Følgerne efter skade i hjernen er meget forskellige og ofte komplekse. Der kan være tale om kommunikative vanskeligheder såsom afasi (nedsat evne til at tale, forstå, læse eller skrive), dysartri (udtalevanskeligheder som følge af talemotoriske forstyrrelser) eller kognitive kommunikationsvanskeligheder (vanskeligheder i den kommunikative kompetence som følge af kognitive funktionsnedsættelser). Der kan også være følger i form af andre kognitive vanskeligheder såsom nedsat opmærksomhed, hukommelse, koncentration eller planlægning og udførelse af opgaver. Når et menneske får en hjerneskade, ændrer tilværelsen sig ofte betydeligt. Det er både den ramte og de pårørende (hele familien/netværket), som skal finde ud af at leve livet på ændrede vilkår. Manglende sprogforståelse og/eller sprogproduktion kan give massive vanskeligheder i den daglige kommunikation. Andre kognitive vanskeligheder kan ligeledes give store problemer med selvstændigt at klare meningsfulde daglige aktiviteter eller deltage i det sociale liv. om hjerneområdet Borgerens eget perspektiv på, hvad der opleves som meningsfuldt, inddrages aktivt i formulering af målsætning og beslutninger om indhold i forløbet. Lige fra starten af forløbet vægtes, at borgeren inddrages og at borgerens egne ressourcer mobiliseres mest muligt for at skabe motivation for undervisning samt bedre mulighed for transfer og tilpasning af det indlærte til borgerens hverdag. Dette sker selvfølgelig under hensyn til borgerens specifikke kommunikative og kognitive vanskeligheder. Et forløb på Kommunikationscentret indledes med en udredningssamtale med borger og pårørende på baggrund af relevante tests og observationer. I samarbejde med borger og pårørende vurderes, hvorvidt Kommunikationscentrets ydelser matcher borgerens situation og udviklingspotentiale. Alle Kommunikationscentrets tilbud har det overordnede formål at forbedre borgerens funktioner og færdigheder samt øge borgerens muligheder for selvstændig kommunikation og aktivitet samt deltagelse i hverdags- og arbejdslivet. Dette kan opnås ved at arbejde med specifikke kognitive og kommunikative funktioner (funktionstræning) samt på aktivitets- og deltagelsesniveau med inddragelse af de personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Indsatsen kan endvidere bestå af vejledning i konkrete muligheder for brug af kompenserende strategier samt hjælpemidler og standardteknologi. Hjerneskadeteamet kan igangsætte undervisning, individuelt eller i gruppe. Samlet set arbejdes der med at styrke borgerens oplevelse af mestring i sit eget liv. Både den ramte og de pårørende har ofte brug for vejledning og støtte til at håndtere den ændrede livssituation. Herudover kan der ydes vejledning og rådgivning til fx netværk, til fagpersoner, på kommunernes rehabiliteringscentre, plejecenter samt til borgerens arbejdsplads. I kraft af den teknologiske udvikling er tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser øget betydeligt inden for de sidste år. Flere platforme, smartphones, tablets og bærbare pc ere har indbyggede tilgængelighedsfunktioner. Det betyder, at der både er flere teknologiske standardløsninger, som borgere med funktionsnedsættelser kan benytte sig af, og at der samtidig udvikles flere egentlige kommunikative hjælpemidler.

7 8 De teknologiske kommunikationsløsninger kan i kombination med instruktion og/eller undervisning medvirke til at øge borgerens grad af selvhjulpenhed. Hjerneteamet Det specialiserede tværfaglige team består af logopæder, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut samt IKT-konsulenter. Synskonsulent/specialoptiker inddrages i sager, hvor der er mistanke om synsforstyrrelser som følge af hjerneskaden. Hjerneteamet samarbejder med Kommunikationscentrets andre faglige teams samt med eksterne konsulenter efter behov. Særlige indsatsområder: I løbet af har hjerneteamets konsulenter oparbejdet en særlig ekspertise på samtalestøtte for afasiramte (SCA). Målet med SCA-metoden er at give ramte og pårørende et værktøj, som kan understøtte og sikre deres indbyrdes kommunikation. Kommunikationscentret tilbyder både undervisning i SCA til borgere og kurser til medarbejdere i kommunerne. For borgere med svær dysartri kan Kommunikationscentret tilbyde at indgå i et tværsektorielt samarbejde med kommunale ergo- og fysioterapeuter med henblik på at målrette genoptræning mod senere kommunikative forløb. Der er i de senere år kommet fokus på, at mere end 60 % af alle borgere med hjerneskader også har synsvanskeligheder, der påvirker deres dagligdag. Kommunikationscentret har derfor udviklet et tværfagligt tilbud til borgere med både hjerneskade og synsvanskeligheder. Tilbuddet omfatter bl.a. udredning af synsvanskelighederne og træning med programmer på PC er ved hemianopsi og neglect. Samarbejdsparter Forløb i hjerneteamet er ofte komplekse, og indsatsen er et led i borgerens samlede rehabiliteringsproces. Vi lægger stor vægt på, at vores tilbud er koordineret med kommunens øvrige indsats, og vi samarbejder med regionens hospitaler, kommunale hjerneskadekoordinatorer, plejehjem, sagsbehandlere, jobcentre m.v. Hjerneskadeteamet koordinerer og samarbejder tæt med kommunen, så indsatsen bliver optimal og i sammenhæng med kommunens egen indsats. Udredning Afhængigt af borgerens forudsætninger og øvrige omstændigheder kan udredningen omfatte: indhentning af oplysninger fra hospital/læge, logopæd, neuropsykolog, ergo- og fysioterapeut, kommune, arbejdsplads mv. vurdering af borgerens forudsætninger i forhold til aktiviteter og deltagelse i dagligdagen afdækning af de kognitive vanskeligheders type og sværhedsgrad samt evnen til at kommunikere undersøgelse, testning, funktionsprøver og observationer udredningssamtale med borger og/eller pårørende kommunikation med pårørende og andre for at give dem kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger samt bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder vurdering af om den pågældende kan profitere af et tilbud om kompenserende specialundervisning eller anden foranstaltning vurdering af om de pårørende har behov for støtte og vejledning for at kunne støtte den ramte bedst muligt i den ændrede livssituation

8 9 beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder/handicap beskrivelse af kompensationsmuligheder oplæg til foranstaltning til kommunen

9 10 Kompenserende specialundervisning for voksne med hjerneskade 511 Neuropsykologisk undersøgelse Omfang 15 timer: kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Den neuropsykologiske undersøgelse foretages i henhold til bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne 4 om afdækning (nr. 378 af 28. april 2006). Borgere, som har fået konstateret en erhvervet hjerneskade eller progredierende hjernesygdom. Den neuropsykologiske undersøgelse skal bidrage til forståelse af skadens eller sygdommens kognitive, personlighedsmæssige eller emotionelle følger. Den tilrettelægges med udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som defineres af rekvirenten. Det kan for eksempel dreje sig om: beskrivelse af aktuelle følger samt bevarede evner og færdigheder vurdering af sociale følgevirkninger, fx overvejelser vedrørende erhvervsevne eller uddannelsesmuligheder vurdering af prognose og behandlingsmuligheder opstilling af plan for intervention forløbsbeskrivelse bedring, stabilisering eller forringelse i forhold til tidligere undersøgelser Undersøgelsen varetages af en psykolog med specialviden om, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger, og kan blandt andet omfatte: Indhentning af relevante oplysninger for eksempel journaler, specialisterklæringer o. lign. Anamneseoptagelse herunder udredningssamtale med borger og/eller pårørende Samtale med andre relevante personer som forventes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger (pårørende, sagsbehandler, andre behandlere med flere) Iagttagelse af borgerens ydre fremtoning og adfærd herunder kontaktevne, kooperation, sygdomsindsigt og følelsesmæssige reaktioner Neuropsykologisk testning, spørgeskemaer, ratingscales Skriftlig afrapportering af undersøgelsens resultater, konklusioner og anbefalinger i forhold til den grundlæggende problemstilling og rekvirentens ønsker Orientering til borgeren om undersøgelsens væsentligste resultater og anbefalinger

10 11 Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en beskrivelse af aktuelle følger og styrkesider, gennem undersøgelse af forskellige psykologiske funktioner. Med afsæt i problemstillingen som rekvirenten ønsker belyst, undersøges og vurderes fx: Opfattelse af sanseindtryk (perception) Orientering i tid og sted Opmærksomhed, koncentration og mentalt tempo Indlæring og hukommelse Sprogfunktion Overblik, planlægning og problemløsning Evnen til abstraktion Personlighedstræk og følelsesmæssige forhold (sindsstemning, temperament, belastningstolerance, mestringsevne) Indsigt i egen situation, herunder sygdomserkendelse og forestillinger om fremtiden.

11 12 541/542 Udredende specialundervisning Omfang og pris Udredning og undervisning omfang 21 timer: kr Udredning og undervisning hjemme omfang 29 timer: kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere indenfor målgruppen, hvor det skønnes at der er behov for at igangsætte et kortere egentligt undervisningsforløb i selve udredningen for at afdække borgerens ressourcer og begrænsninger - udredende specialundervisning. At afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelser. Ydelsen kan indeholde mindre omfattende specialpædagogiske indsatser: Specialpædagogisk bistand Kompenserende undervisning Kontakt til kommune Kontakt til pårørende og øvrige netværk Beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder/handicap Oplæg til visitation eller afslutning Rådgivning og vejledning til borgeren og pårørende og evt. andre nøglepersoner i begrænset omfang. Forløbet sættes kun i gang efter aftale med de kommunale myndigheder. Undervisningen kan foregå individuelt eller i mindre grupper.

12 13 545/546 Sprog, tale, kommunikation, kognition - individuel Priseksempler Individuel undervisning Omfang 13 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Omfang 61 timer (vejl. undervisningstid 34 timer): kr Individuel undervisning hjemme Omfang 16 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Omfang 52 timer (vejl. Undervisningstid 22 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative, sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, taleapraksi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder som opmærksomhed (herunder også neglect) og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception. Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får forbedret sproglige funktioner, taleproduktion, kommunikation eller forbedret kognitive funktioner og kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed. Borgeren skal opnå indsigt i og erkendelse af de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen giver samt blive opmærksom på kompetencer og udviklingsmuligheder. Pårørende og andre relevante personer skal have mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i vanskelighederne med kognition, sprog og taleproduktion samt vejledning i, hvordan de kan støtte den ramte i at anvende de opnåede færdigheder og strategier i dagligdagen. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og behov og omhandler viden om funktionsnedsættelsens sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisningen kan indeholde: Afasi/dysartri: Undervisning i sprogfunktioner Undervisning i taleproduktion Læring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på: fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn, udpegning Kropsholdning og arbejdsstillinger, vejrtrækning, muskelfunktion med henblik på at understøtte den kommunikative og kognitive indsats Indsigt i egne vanskeligheder Inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi, herunder betydningen af at kommunikere gennem hjælpemidler Andre kognitive vanskeligheder:

13 14 Undervisning i forhold til de kognitive funktioner og kognitive processer Kompenserende strategier i forhold til opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen Målrettethed og tilpasning til indre og ydre omstændigheder i forbindelse med problemløsning i hverdagen. Initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen. Tekstlæsning, skrivning og talbehandling. Kognitiv træning gennem aktivitet og deltagelse. Inddragelse af kompenserende hjælpemidler og teknologi Rådgivning og vejledning med pårørende m.fl. Eksempelvis samtalestøtte til afasiramte (SCA-metoden) Herudover kan ydelsen omfatte: Testning, funktionsprøver, observationer Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering, rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang. Vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau. Indsats i forhold til hemianopsi og neglect Det tværfaglige team inddrages efter behov. For borgere med svær dysartri henvises til beskrivelse af ydelse 547. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent. Undervisning i eget hjem tilbydes, når fysiske og sociale hensyn gør det nødvendigt, samt når der skal funktionstrænes i hjemmet. Desuden kan undervisningen foregå i eget hjem, hvis pårørende skal inddrages. Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold.

14 Dysartri (svær) - individuel Omfang og pris Omfang 41 timer (vejl. undervisningstid 22 timer): kr Omfang 61 timer (vejl. undervisningstid 34 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere uden talefunktion eller med omfattende talevanskeligheder, hvor der vurderes at være et genoptræningspotentiale. Det kan dreje sig om sensomotoriske, orofaciale og kommunikative vanskeligheder, hvor talens funktioner endnu ikke kan testes eller kun delvist kan testes. Årsagen kan være at den ramte er fysisk svækket, ikke er i stand til at samarbejde vha. visuelle eller auditive opfordringer og/eller endnu ikke har indsigt i talevanskelighederne. Det vil typisk være nyramte eller borgere der er meget svært skadede. Forløbet er en langvarig indsats, hvor der må forventes revisitation, og at talevanskelighederne til at begynde med afhjælpes af kommunikationshjælpemiddel, hvis det er muligt, se ydelse 515. Udvikling af taleproduktion og synkning/spisning Den logopædiske indsats skal, med en multidisciplinær tilgang, sikre at borgeren får mulighed for at rehabilitere taleproduktionen og synkeproces vha. taktile- og proprioceptive metoder. Forløbet kan indeholde: undervisning i at øge færdigheder i nonverbal kommunikation såsom kropssprog mimik og gestik Undervisning i kommunikative færdigheder i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på med fx brug af papir og blyant, alfabettavle og kommunikationshjælpemidler Samtaler med de pårørende og andre relevante personer om kommunikationsmuligheder i dagligdagen, og om hvordan de oplever kommunikationen. Undervisningen der specifikt retter sig mod taleproduktion og synkning/spisning vil erfaringsmæssigt blive opdelt i faser. Det vil løbende blive vurderet og koordineret med samarbejdspartnere, om indsatsen udløser den forventede progression. I den enkelte sag vil det endvidere blive vurderet af logopæden, hvilke metoder der er mulige at anvende. Med udgangspunkt i skadens omfang og kompleksitet kan fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog fra KC eller eksterne konsulenter tilknyttet KC inddrages i forløbet efter behov. Der udarbejdes en specifik målsætning og konkrete målrettede øvelser, der løbende koordineres med relevante samarbejdspartnere i kommunen såsom fysioterapeut og/eller ergoterapeut etc., således at den samlede indsats intensiveres og får en fælles retning.

15 16 Fase 1: Opnå accept af berøring og øget tillid til øvelserne Stimulation af den motoriske, sansemæssige og kommunikative udvikling, dvs. påvirke kroppens sansereceptorer, så der kommer en motorisk respons, på stimuli udefra. Øge den kognitive forståelse af motoriske kommandoer ved sensomotoriske stimuli. Forberedende øvelser til egentligt talemotorisk træning og spisetræning. Fokus på synkning som følge af motoriske stimuli, opnå kognitiv indsigt i synkefunktionen. Arbejde med vejrtrækningen så den gradvist bliver mindre anstrengt og med fokus på at opnå kontrol over vejrtrækningen Øgning af respiratorisk udholdenhed via kognitiv indsigt i det inspiratoriske og ekspiratoriske muskelarbejde. Det anbefales at indsatsen koordineres med den kommunale rehabilitering, således at den talemotoriske træning og spisetræningen inddrages i de dagligdags aktiviteter. Revisitation må forventes, men under forudsætning af, at der er fremskridt. Fase 2: Undervisning i at øge afspændt stemmefunktion Fokus på at øge kognitiv forståelse af motoriske kommandoer ved visuelle og/eller auditive stimuli. Fokus på at forsøge at udtale ord Terapeutisk spisetræning i samarbejde med kommunal ergoterapeut. Revisitation må forventes, men under forudsætning af, at der er fremskridt. Fase 3: Undervisning i taleproduktion, herunder respiration, fonation, resonans, artikulation og prosodi med henblik på at forbedre talens tydelighed, forståelighed og naturlighed. Spisetræning i samarbejde med kommunal ergoterapeut. Revisitation kan forekomme Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent. Eksterne konsulenter inddrages efter behov.

16 Afasi, intensiv holdundervisning Omfang og pris 42,25 timer per deltager (vejledende undervisningstid 24,4 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Borgere med let til moderat afasi (ICF grad 1 til 2) med primært ekspressive (verbale) vanskeligheder. Undervisningen henvender sig både til borgere i akutfasen og til borgere med kronisk afasi. Undervisningen skal forbedre borgerens ekspressive sprogfunktion (verbale sprogproduktion). Samtidig skal borgeren og pårørende opnå kendskab til bevarede verbale ressourcer, og hvordan disse anvendes i kommunikation i hverdagen. Undervisningen er tilrettelagt som et intensivt forløb i en lille gruppe med max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktionsniveau for at sikre, at alle deltagere bliver mødt og udfordret i netop deres ekspressive vanskeligheder. Undervisningen, der foregår flere gange om ugen, omhandler: Undervisning i brugen af intakte ekspressive funktioner til ordmobilisering. Undervisning i anvendelse af kompenserende kommunikationsstrategier, når disse ledsager eller faciliteter den verbale mobilisering af ord. Undervisningen tilrettelægges som naturlige kommunikative handlinger og situationer som et led i at sikre transfer. Testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer. Oplæg til visitation eller afslutning. Ydelsen skal ses i sammenhæng med anden indsats på Kommunikationscentret.

17 Sprog, tale, kommunikation, kognition kombineret individuel og hold Omfang og pris Kombineret hold- og individuel undervisning: omfang 74,5 timer per deltager (vejl. undervisningstid 9 timer individuel og 40 timer på hold): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative vanskeligheder, sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, dysartri og/eller problemstillinger omkring opmærksomhed (herunder også neglekt) og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception. Undervisningen kombinerer individuel undervisning med et holdforløb for på den måde at medvirke til, at borgeren styrker sproglige funktioner, taleproduktion og kommunikation i dagligdagen, anvender hensigtsmæssige kompenserende strategier, samt forbedrer øvrige kognitive funktioner med øget selvhjulpenhed til følge. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes kognitive funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisning i sprogfunktioner, taleproduktion, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, læsning mv. Læring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere med fx mimik, kropssprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi. Vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan man kan være en støttende samtalepartner. Øvelse i at udvikle kompenserende strategier mht. opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen herunder fx kalenderføring og benyttelse af skriftlige planer evt. med inddragelse af tekniske hjælpemidler. Målrettethed og tilpasning til indre og ydre omstændigheder i forbindelse med problemløsning i hverdagen. Initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen. Herudover kan ydelsen også omfatte: Testning, funktionsprøver, observationer Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning med henblik på at understøtte den kommunikative/kognitive indsats Vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau. Det tværfaglige team inddrages efter behov. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKT-konsulent.

18 Afasi, holdundervisning Omfang og pris 76,5 timer per deltager (vejl. undervisningstid 55 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1 til 3). Undervisningen skal forbedre borgerens sproglige funktioner og mulighed for kommunikation i dagligdagen. Holddeltagelse sikrer forbedring af de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver indlært og anvendt. Samtidig skal borgeren, de pårørende og evt. andre relevante personer opnå kendskab til de bevarede ressourcer samt forståelse for de vanskeligheder, der opstår i forbindelse med en hjerneskade. På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab, vil befordre både den sproglige og den kommunikative udvikling. Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at hver enkelt deltager vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisning i sprogfunktioner Indlæring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på fx mimik, kropsprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi. Vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan kan man være en støttende samtalepartner. Undervisning, testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer m.v. Det tværfaglige team inddrages efter behov. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, og IKTkonsulent. For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning.

19 Afasi - Kommunikation - kombineret individuel og lille gruppe Omfang og pris Omfang 46 timer per deltager (vejl. undervisningstid 10 timer individuel og 10 timer i lille gruppe): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med moderat til svære kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade (ICF grad 2-3), det vil sige borgere som har meget svært ved at tale og kommunikere, og som ikke har ressourcer til at deltage i hjerneteamets øvrige holdtilbud. Endvidere brugere eller kommende brugere af kommunikationshjælpemidler. Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får forbedret den samlede evne til at kommunikere og kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed. Det er endvidere formålet, at borgeren opnår øget indsigt i og erkendelse af de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen giver, samt blive opmærksom på kompetencer og udviklingsmuligheder. Pårørende og andre relevante personer får mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i de kommunikative vanskeligheder samt vejledning i, hvordan de kan støtte i at bruge de indlærte strategier i dagligdagen. Undervisningen er tilrettelagt som et individuelt forløb og med deltagelse i en lille gruppe, max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen i den lille gruppe ligger i umiddelbar tilknytning til den individuelle undervisning. Individuelt arbejdes der med den enkeltes kommunikative ressourcer. I den lille gruppe af ligestillede arbejdes der i praksis med at bringe de kommunikative ressourcer i anvendelse, sådan at de kompetencer der erhverves i den individuelle undervisning, anvendes i en overskuelig kontekst med intensiv støtte. Undervisningen tilrettelægges ud fra borgerens behov og kan indeholde: fonologi (sproglyde), ordmobilisering og sætningsopbygning kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på: fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn, udpegning inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi fx Lightwriter, talecomputer, kommunikationsbøger, ipad, pc, Simpel Skype hvordan påvirkes kommunikationen ved brug af kommunikationshjælpemiddel rådgivning og vejledning til pårørende m.fl. Undervisningen varetages primært af logopæder. Andre faggrupper inddrages efter behov, eksempelvis IKT-konsulent, fysioterapeut, ergoterapeut eller neuropsykolog. På grund af denne målgruppes svære kommunikative funktionsnedsættelser er der behov for øget inddragelse og samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

20 Afasi, holdundervisning opfølgning Omfang og pris Omfang 48,75 timer per deltager (vejl. undervisningstid 36 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borger med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1-3), der før har modtaget et undervisningsforløb samt deres pårørende. Opfølgningen skal sikre, at borgere, der tidligere har modtaget undervisning, får mulighed for at repetere de tidligere indlærte strategier samt lære nye. Indsatsen skal støtte borgernes sproglige funktioner og kommunikation i dagligdagen. Holddeltagelsen fremmer de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver brugt. Både borgerne og de pårørende støttes i at leve livet på de ændrede kommunikationsvilkår. På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab vil befordre både den sproglige og kommunikative udvikling. Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at de enkelte deltagere vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund. Undervisningen tilrettelægges ud fra de enkelte borgeres færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Sprogfunktioner og sprogstimulering Strategier til at finde ord, omskrivningsteknikker, håndtering af afbrydelser, at turde tage ordet og bevare ordet, når man går i stå samt afasiens konsekvenser for samtale i hverdagslivet Færdigheder i nonverbal kommunikation såsom kropssprog mimik og gestik Kommunikative færdigheder i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på med brug af papir og blyant, alfabettavle, kommunikationshjælpemidler mv. Deltagerne evaluerer sammen ændringer i egen og de andre deltageres tale og kommunikation og støtter hinanden i anvendelsen af kompenserende teknikker Samtaler med de pårørende og andre relevante personer om kommunikationsmuligheder i dagligdagen, og om hvordan de oplever kommunikationen. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning.

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12 Afasi & Kommunikation Sidemandsoplæring d.08.12.12 Årsager til afasi Apopleksi (slagtilfælde) 85 % blodpropper 15 % hjerneblødninger Ca.10.000 slagtilfælde om året. Ca.3.000 af dem rammes af afasi Andre

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2 Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje 2 Et rehabiliterings forløb (Borg) 3 Er det rådhuset? Den silo-opdelte kommune Samarbejde Muskelsvind griber ind i så mange sider af brugerens tilværelse,

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 1 Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 3 Indledning

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere