Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29"

Transkript

1

2 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i BLeverings- og serviceaftaler BSupportaftaler BAflysninger/afbud Bwww.komcentret.dk... 6 Kontakt os... 6 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 r... 7 om hjerneområdet... 7 Hjerneteamet... 8 Særlige indsatsområder:... 8 Udredning... 8 Kompenserende specialundervisning for voksne med hjerneskade Neuropsykologisk undersøgelse /542 Udredende specialundervisning /546 Sprog, tale, kommunikation, kognition - individuel Dysartri (svær) - individuel Afasi, intensiv holdundervisning Sprog, tale, kommunikation, kognition kombineret individuel og hold Afasi, holdundervisning Afasi - Kommunikation - kombineret individuel og lille gruppe Afasi, holdundervisning opfølgning Dysartri, holdundervisning opfølgning Dysartri, holdundervisning Pårørendesamtaler/familiesamtaler /563 Vejledende og støttende samtale med neuropsykolog Specialrådgivning og hjælpemidler Hjælpemidler, afprøvning Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion Hjælpemidler, opfølgning Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

3 4 Indledning På Kommunikationscentret ser vi en tendens til at de borgere, der visiteres til os, generelt har mere komplekse og sammensatte vanskeligheder. Derfor stiger kravene til tværfaglighed i de ydelser, der er behov for. Vi bestræber os hele tiden på effektivt og uproblematisk at kunne koordinere og inddrage de rette tværfaglige kompetencer. Det afspejler sig i samarbejdet på tværs af Kommunikationscentrets faglige teams samt i nogle af de nye ydelser. Opgaven er at sammensætte det mest optimale forløb til den enkelte borger inden for de givne rammer. Det kræver en reel inddragelse af borgerne i forhold til at tilpasse ydelsen så godt som overhovedet muligt til borgernes behov. Borgerinddragelse er derfor også et overordnet tema i den fælles pædagogiske og faglige udvikling. Borgerinddragelsen skal være med til at styrke borgerens langvarige udbytte af forløbet hos os. For at det skal lykkes arbejder vi målrettet på at bruge tiden både før borgeren kommer hos os og efter selve ydelsen. Den faglige udvikling og den løbende dialog med kommunerne har, som vanligt, sat sit præg på ydelserne. Der sker løbende justeringer, tilpasninger og nyskabelser. Ydelseskatalogerne for 2015 er omfattende og dog rationelt bygget op. Du finder oplysninger om specifikke ydelser og målgrupper i de relevante kataloger. Der er ét samlet katalog med ydelser til børn og unge. På voksenområdet er der et katalog for hvert funktionsområde: tale-, høre-, syn-, læse/stave- samt erhvervet hjerneskade. Derudover er der et særskilt katalog for hjælpemidler og teknologi til borgere med kognitive, kommunikative og motoriske vanskeligheder. Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen I det omfang, der ikke indgås særlige aftaler med den enkelte kommune/det enkelte forvaltningsområde, vil omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og Kommunikationscentret være Rammeaftale 2015 og den Visitationsaftale, der knytter sig til Rammeaftalen. Kernen i Visitationsaftalen er, at borgere med kommunikationsvanskeligheder frit kan henvende sig til et kommunikationscenter og anmode om at få udredt deres vanskeligheder. Udredningen, som afdækker kompensationsmulighederne, sendes til kommunen, der træffer afgørelse om det videre forløb. I Rammeaftalen/Visitationsaftalen indgår, at borgerne skal oplyses om deres ret til at henvende sig til et kommunikationscenter for at få en udredning. Man vil derfor kunne se henvisninger til Visitationsaftalen i vores pjecer til borgerne. Bilaterale aftaler Vi har indgået en række bilaterale aftaler på forskellige forvaltningsområder med kommunerne, og vi forventer, at flere kommer til. et er at få mere rationelle arbejdsgange til gavn for borgerne og arbejdsgange, som samlet set, medfører reducerede omkostninger. 2BUændret timetakst Kommunikationscentret er glade for atter i år at kunne fastholde timetaksten på 898 kr. Taksten har dermed kunnet fastholdes på kroner og ører siden Det er resultatet af et stærkt fokus på effektiv drift og sikker økonomistyring. Taksterne er naturligvis omhyggeligt beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og regionen, og som er godkendt af Rigsrevisionen.

4 5 Dialog og samarbejde på tværs Som nævnt sker udviklingen af vores ydelser som et resultat af faglig udvikling og dialog med vores tætte samarbejdsparter i kommunerne. Vi mærker også, at udviklingen inden for sundhedsvæsnet spiller ind. Kommunikationscentret ser det som en meget vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, da borgerne virkelig skal opleve, at forløbene er sammenhængende. Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises i stort omfang fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 kan præsentere egentlige forløb, der rækker hen over sektorgrænserne. Individuelle forløb Borgerne har det indlysende behov, at ydelserne er tilpasset deres specifikke behov. Derfor vil ikke alle ydelser være at finde i dette katalog. Vi leverer en del timebaserede ydelser, der aftales direkte med den enkelte kommune. Det faglige fokus i 2015 Kommunikationscentret har en række faglige fokuspunkter i 2015: Vi arbejder som nævnt med at øge anvendelsesværdien af de ydelser borgerne modtager. Dette kaldes i pædagogisk sammenhæng for transfer. Det vil være i front i forhold til design af forløb og ydelser. Det er forventningen, at vi i 2015 kan levere egentlige e-learningsmuligheder for borgere og pårørende igen for at øge anvendelsesaspektet af indsatsen. Der er mange udviklingsforløb i gang, der involverer udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi arbejder på at udvikle ydelser til borgere med alvorlige og langvarige funktionsevnenedsættelser efter hjernerystelse. Dette vil foregå i samarbejde med en kommune, således at der reelt koordineres på tværs. 8BLeverings- og serviceaftaler Leverings- og serviceaftalerne er en model for kvalitets- og prisbevidst levering af dyre hjælpemidler til kommunens borgere. Ordningen omfatter de dyre hjælpemidler, der kan genbruges: elektroniske læseapparater (CCTV), særlige IT-hjælpemidler m.v. Kommunen indgår en Leverings- og serviceaftale i den enkelte sag. Som tidligere år er det igen muligt at sænke priserne på en del af Leverings- og serviceaftalerne. Det har to årsager: der er stadig god økonomi i ordningen qua at kommunerne bruger aftalerne det er igen lykkedes at forhandle gode priser på hjælpemidlerne. De fleste priser kan fastholdes på 2012-niveau, en del sættes ned og nogle få stiger. Ordningen sikrer: at genbrugsværdien for de dyre hjælpemidler kommer alle kommuner til gode at det samlede nyindkøb af hjælpemidler holdes på et minimum at der indkøbes store partier af meget specialiserede hjælpemidler til markedets mest favorable priser.

5 6 9BSupportaftaler IT-support-aftaler gør det muligt for synshandicappede IT-brugere at få løbende support på hjælpemiddelspecifikke problemer. Supportaftalerne ændres fra at være en årspakke til at være en pulje timer, aftalt med kommunen i hvert enkelt tilfælde. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Se mere under de enkelte leverings- og serviceaftaler samt supportaftaler. 10BAflysninger/afbud I henhold til Visitationsaftalen under Rammeaftalen gælder følgende: Hvis Kommunikationscentret er nødt til at aflyse en aftale, vil borger blive tilbudt en anden tid. Hvis borger udebliver eller melder afbud mindre end 3 arbejdsdage før det aftalte tidspunkt, kan der ikkeu tilbydes erstatningstid, med mindre det er muligt at tilrettelægge en anden aktivitet i det oprindeligt aftalte tidsrum. 7Bwww.komcentret.dk Ydelseskatalogerne for 2015 med beskrivelser af alle ydelser, lovgrundlag m.m. findes på vores hjemmeside Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. På hjemmesiden vil man også kunne finde alle andre relevante oplysninger om Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. Kontakt os Ring til os på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefonen er lukket mellem jul og nytår. Mails til besvares normalt inden for to arbejdsdage. Spørg efter det, du ikke ser vi tilbyder også individuelle løsninger. Kristian Mainz Centerchef

6 7 Voksne med erhvervet hjerneskade r Hjerneteamets primære målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade, fx blodprop, hjerneblødning, traume/tumor, med kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder. Følgerne efter skade i hjernen er meget forskellige og ofte komplekse. Der kan være tale om kommunikative vanskeligheder såsom afasi (nedsat evne til at tale, forstå, læse eller skrive), dysartri (udtalevanskeligheder som følge af talemotoriske forstyrrelser) eller kognitive kommunikationsvanskeligheder (vanskeligheder i den kommunikative kompetence som følge af kognitive funktionsnedsættelser). Der kan også være følger i form af andre kognitive vanskeligheder såsom nedsat opmærksomhed, hukommelse, koncentration eller planlægning og udførelse af opgaver. Når et menneske får en hjerneskade, ændrer tilværelsen sig ofte betydeligt. Det er både den ramte og de pårørende (hele familien/netværket), som skal finde ud af at leve livet på ændrede vilkår. Manglende sprogforståelse og/eller sprogproduktion kan give massive vanskeligheder i den daglige kommunikation. Andre kognitive vanskeligheder kan ligeledes give store problemer med selvstændigt at klare meningsfulde daglige aktiviteter eller deltage i det sociale liv. om hjerneområdet Borgerens eget perspektiv på, hvad der opleves som meningsfuldt, inddrages aktivt i formulering af målsætning og beslutninger om indhold i forløbet. Lige fra starten af forløbet vægtes, at borgeren inddrages og at borgerens egne ressourcer mobiliseres mest muligt for at skabe motivation for undervisning samt bedre mulighed for transfer og tilpasning af det indlærte til borgerens hverdag. Dette sker selvfølgelig under hensyn til borgerens specifikke kommunikative og kognitive vanskeligheder. Et forløb på Kommunikationscentret indledes med en udredningssamtale med borger og pårørende på baggrund af relevante tests og observationer. I samarbejde med borger og pårørende vurderes, hvorvidt Kommunikationscentrets ydelser matcher borgerens situation og udviklingspotentiale. Alle Kommunikationscentrets tilbud har det overordnede formål at forbedre borgerens funktioner og færdigheder samt øge borgerens muligheder for selvstændig kommunikation og aktivitet samt deltagelse i hverdags- og arbejdslivet. Dette kan opnås ved at arbejde med specifikke kognitive og kommunikative funktioner (funktionstræning) samt på aktivitets- og deltagelsesniveau med inddragelse af de personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Indsatsen kan endvidere bestå af vejledning i konkrete muligheder for brug af kompenserende strategier samt hjælpemidler og standardteknologi. Hjerneskadeteamet kan igangsætte undervisning, individuelt eller i gruppe. Samlet set arbejdes der med at styrke borgerens oplevelse af mestring i sit eget liv. Både den ramte og de pårørende har ofte brug for vejledning og støtte til at håndtere den ændrede livssituation. Herudover kan der ydes vejledning og rådgivning til fx netværk, til fagpersoner, på kommunernes rehabiliteringscentre, plejecenter samt til borgerens arbejdsplads. I kraft af den teknologiske udvikling er tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser øget betydeligt inden for de sidste år. Flere platforme, smartphones, tablets og bærbare pc ere har indbyggede tilgængelighedsfunktioner. Det betyder, at der både er flere teknologiske standardløsninger, som borgere med funktionsnedsættelser kan benytte sig af, og at der samtidig udvikles flere egentlige kommunikative hjælpemidler.

7 8 De teknologiske kommunikationsløsninger kan i kombination med instruktion og/eller undervisning medvirke til at øge borgerens grad af selvhjulpenhed. Hjerneteamet Det specialiserede tværfaglige team består af logopæder, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut samt IKT-konsulenter. Synskonsulent/specialoptiker inddrages i sager, hvor der er mistanke om synsforstyrrelser som følge af hjerneskaden. Hjerneteamet samarbejder med Kommunikationscentrets andre faglige teams samt med eksterne konsulenter efter behov. Særlige indsatsområder: I løbet af har hjerneteamets konsulenter oparbejdet en særlig ekspertise på samtalestøtte for afasiramte (SCA). Målet med SCA-metoden er at give ramte og pårørende et værktøj, som kan understøtte og sikre deres indbyrdes kommunikation. Kommunikationscentret tilbyder både undervisning i SCA til borgere og kurser til medarbejdere i kommunerne. For borgere med svær dysartri kan Kommunikationscentret tilbyde at indgå i et tværsektorielt samarbejde med kommunale ergo- og fysioterapeuter med henblik på at målrette genoptræning mod senere kommunikative forløb. Der er i de senere år kommet fokus på, at mere end 60 % af alle borgere med hjerneskader også har synsvanskeligheder, der påvirker deres dagligdag. Kommunikationscentret har derfor udviklet et tværfagligt tilbud til borgere med både hjerneskade og synsvanskeligheder. Tilbuddet omfatter bl.a. udredning af synsvanskelighederne og træning med programmer på PC er ved hemianopsi og neglect. Samarbejdsparter Forløb i hjerneteamet er ofte komplekse, og indsatsen er et led i borgerens samlede rehabiliteringsproces. Vi lægger stor vægt på, at vores tilbud er koordineret med kommunens øvrige indsats, og vi samarbejder med regionens hospitaler, kommunale hjerneskadekoordinatorer, plejehjem, sagsbehandlere, jobcentre m.v. Hjerneskadeteamet koordinerer og samarbejder tæt med kommunen, så indsatsen bliver optimal og i sammenhæng med kommunens egen indsats. Udredning Afhængigt af borgerens forudsætninger og øvrige omstændigheder kan udredningen omfatte: indhentning af oplysninger fra hospital/læge, logopæd, neuropsykolog, ergo- og fysioterapeut, kommune, arbejdsplads mv. vurdering af borgerens forudsætninger i forhold til aktiviteter og deltagelse i dagligdagen afdækning af de kognitive vanskeligheders type og sværhedsgrad samt evnen til at kommunikere undersøgelse, testning, funktionsprøver og observationer udredningssamtale med borger og/eller pårørende kommunikation med pårørende og andre for at give dem kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger samt bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder vurdering af om den pågældende kan profitere af et tilbud om kompenserende specialundervisning eller anden foranstaltning vurdering af om de pårørende har behov for støtte og vejledning for at kunne støtte den ramte bedst muligt i den ændrede livssituation

8 9 beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder/handicap beskrivelse af kompensationsmuligheder oplæg til foranstaltning til kommunen

9 10 Kompenserende specialundervisning for voksne med hjerneskade 511 Neuropsykologisk undersøgelse Omfang 15 timer: kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Den neuropsykologiske undersøgelse foretages i henhold til bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne 4 om afdækning (nr. 378 af 28. april 2006). Borgere, som har fået konstateret en erhvervet hjerneskade eller progredierende hjernesygdom. Den neuropsykologiske undersøgelse skal bidrage til forståelse af skadens eller sygdommens kognitive, personlighedsmæssige eller emotionelle følger. Den tilrettelægges med udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som defineres af rekvirenten. Det kan for eksempel dreje sig om: beskrivelse af aktuelle følger samt bevarede evner og færdigheder vurdering af sociale følgevirkninger, fx overvejelser vedrørende erhvervsevne eller uddannelsesmuligheder vurdering af prognose og behandlingsmuligheder opstilling af plan for intervention forløbsbeskrivelse bedring, stabilisering eller forringelse i forhold til tidligere undersøgelser Undersøgelsen varetages af en psykolog med specialviden om, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger, og kan blandt andet omfatte: Indhentning af relevante oplysninger for eksempel journaler, specialisterklæringer o. lign. Anamneseoptagelse herunder udredningssamtale med borger og/eller pårørende Samtale med andre relevante personer som forventes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger (pårørende, sagsbehandler, andre behandlere med flere) Iagttagelse af borgerens ydre fremtoning og adfærd herunder kontaktevne, kooperation, sygdomsindsigt og følelsesmæssige reaktioner Neuropsykologisk testning, spørgeskemaer, ratingscales Skriftlig afrapportering af undersøgelsens resultater, konklusioner og anbefalinger i forhold til den grundlæggende problemstilling og rekvirentens ønsker Orientering til borgeren om undersøgelsens væsentligste resultater og anbefalinger

10 11 Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en beskrivelse af aktuelle følger og styrkesider, gennem undersøgelse af forskellige psykologiske funktioner. Med afsæt i problemstillingen som rekvirenten ønsker belyst, undersøges og vurderes fx: Opfattelse af sanseindtryk (perception) Orientering i tid og sted Opmærksomhed, koncentration og mentalt tempo Indlæring og hukommelse Sprogfunktion Overblik, planlægning og problemløsning Evnen til abstraktion Personlighedstræk og følelsesmæssige forhold (sindsstemning, temperament, belastningstolerance, mestringsevne) Indsigt i egen situation, herunder sygdomserkendelse og forestillinger om fremtiden.

11 12 541/542 Udredende specialundervisning Omfang og pris Udredning og undervisning omfang 21 timer: kr Udredning og undervisning hjemme omfang 29 timer: kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere indenfor målgruppen, hvor det skønnes at der er behov for at igangsætte et kortere egentligt undervisningsforløb i selve udredningen for at afdække borgerens ressourcer og begrænsninger - udredende specialundervisning. At afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelser. Ydelsen kan indeholde mindre omfattende specialpædagogiske indsatser: Specialpædagogisk bistand Kompenserende undervisning Kontakt til kommune Kontakt til pårørende og øvrige netværk Beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder/handicap Oplæg til visitation eller afslutning Rådgivning og vejledning til borgeren og pårørende og evt. andre nøglepersoner i begrænset omfang. Forløbet sættes kun i gang efter aftale med de kommunale myndigheder. Undervisningen kan foregå individuelt eller i mindre grupper.

12 13 545/546 Sprog, tale, kommunikation, kognition - individuel Priseksempler Individuel undervisning Omfang 13 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Omfang 61 timer (vejl. undervisningstid 34 timer): kr Individuel undervisning hjemme Omfang 16 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Omfang 52 timer (vejl. Undervisningstid 22 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative, sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, taleapraksi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder som opmærksomhed (herunder også neglect) og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception. Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får forbedret sproglige funktioner, taleproduktion, kommunikation eller forbedret kognitive funktioner og kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed. Borgeren skal opnå indsigt i og erkendelse af de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen giver samt blive opmærksom på kompetencer og udviklingsmuligheder. Pårørende og andre relevante personer skal have mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i vanskelighederne med kognition, sprog og taleproduktion samt vejledning i, hvordan de kan støtte den ramte i at anvende de opnåede færdigheder og strategier i dagligdagen. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og behov og omhandler viden om funktionsnedsættelsens sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisningen kan indeholde: Afasi/dysartri: Undervisning i sprogfunktioner Undervisning i taleproduktion Læring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på: fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn, udpegning Kropsholdning og arbejdsstillinger, vejrtrækning, muskelfunktion med henblik på at understøtte den kommunikative og kognitive indsats Indsigt i egne vanskeligheder Inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi, herunder betydningen af at kommunikere gennem hjælpemidler Andre kognitive vanskeligheder:

13 14 Undervisning i forhold til de kognitive funktioner og kognitive processer Kompenserende strategier i forhold til opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen Målrettethed og tilpasning til indre og ydre omstændigheder i forbindelse med problemløsning i hverdagen. Initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen. Tekstlæsning, skrivning og talbehandling. Kognitiv træning gennem aktivitet og deltagelse. Inddragelse af kompenserende hjælpemidler og teknologi Rådgivning og vejledning med pårørende m.fl. Eksempelvis samtalestøtte til afasiramte (SCA-metoden) Herudover kan ydelsen omfatte: Testning, funktionsprøver, observationer Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering, rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang. Vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau. Indsats i forhold til hemianopsi og neglect Det tværfaglige team inddrages efter behov. For borgere med svær dysartri henvises til beskrivelse af ydelse 547. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent. Undervisning i eget hjem tilbydes, når fysiske og sociale hensyn gør det nødvendigt, samt når der skal funktionstrænes i hjemmet. Desuden kan undervisningen foregå i eget hjem, hvis pårørende skal inddrages. Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold.

14 Dysartri (svær) - individuel Omfang og pris Omfang 41 timer (vejl. undervisningstid 22 timer): kr Omfang 61 timer (vejl. undervisningstid 34 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere uden talefunktion eller med omfattende talevanskeligheder, hvor der vurderes at være et genoptræningspotentiale. Det kan dreje sig om sensomotoriske, orofaciale og kommunikative vanskeligheder, hvor talens funktioner endnu ikke kan testes eller kun delvist kan testes. Årsagen kan være at den ramte er fysisk svækket, ikke er i stand til at samarbejde vha. visuelle eller auditive opfordringer og/eller endnu ikke har indsigt i talevanskelighederne. Det vil typisk være nyramte eller borgere der er meget svært skadede. Forløbet er en langvarig indsats, hvor der må forventes revisitation, og at talevanskelighederne til at begynde med afhjælpes af kommunikationshjælpemiddel, hvis det er muligt, se ydelse 515. Udvikling af taleproduktion og synkning/spisning Den logopædiske indsats skal, med en multidisciplinær tilgang, sikre at borgeren får mulighed for at rehabilitere taleproduktionen og synkeproces vha. taktile- og proprioceptive metoder. Forløbet kan indeholde: undervisning i at øge færdigheder i nonverbal kommunikation såsom kropssprog mimik og gestik Undervisning i kommunikative færdigheder i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på med fx brug af papir og blyant, alfabettavle og kommunikationshjælpemidler Samtaler med de pårørende og andre relevante personer om kommunikationsmuligheder i dagligdagen, og om hvordan de oplever kommunikationen. Undervisningen der specifikt retter sig mod taleproduktion og synkning/spisning vil erfaringsmæssigt blive opdelt i faser. Det vil løbende blive vurderet og koordineret med samarbejdspartnere, om indsatsen udløser den forventede progression. I den enkelte sag vil det endvidere blive vurderet af logopæden, hvilke metoder der er mulige at anvende. Med udgangspunkt i skadens omfang og kompleksitet kan fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog fra KC eller eksterne konsulenter tilknyttet KC inddrages i forløbet efter behov. Der udarbejdes en specifik målsætning og konkrete målrettede øvelser, der løbende koordineres med relevante samarbejdspartnere i kommunen såsom fysioterapeut og/eller ergoterapeut etc., således at den samlede indsats intensiveres og får en fælles retning.

15 16 Fase 1: Opnå accept af berøring og øget tillid til øvelserne Stimulation af den motoriske, sansemæssige og kommunikative udvikling, dvs. påvirke kroppens sansereceptorer, så der kommer en motorisk respons, på stimuli udefra. Øge den kognitive forståelse af motoriske kommandoer ved sensomotoriske stimuli. Forberedende øvelser til egentligt talemotorisk træning og spisetræning. Fokus på synkning som følge af motoriske stimuli, opnå kognitiv indsigt i synkefunktionen. Arbejde med vejrtrækningen så den gradvist bliver mindre anstrengt og med fokus på at opnå kontrol over vejrtrækningen Øgning af respiratorisk udholdenhed via kognitiv indsigt i det inspiratoriske og ekspiratoriske muskelarbejde. Det anbefales at indsatsen koordineres med den kommunale rehabilitering, således at den talemotoriske træning og spisetræningen inddrages i de dagligdags aktiviteter. Revisitation må forventes, men under forudsætning af, at der er fremskridt. Fase 2: Undervisning i at øge afspændt stemmefunktion Fokus på at øge kognitiv forståelse af motoriske kommandoer ved visuelle og/eller auditive stimuli. Fokus på at forsøge at udtale ord Terapeutisk spisetræning i samarbejde med kommunal ergoterapeut. Revisitation må forventes, men under forudsætning af, at der er fremskridt. Fase 3: Undervisning i taleproduktion, herunder respiration, fonation, resonans, artikulation og prosodi med henblik på at forbedre talens tydelighed, forståelighed og naturlighed. Spisetræning i samarbejde med kommunal ergoterapeut. Revisitation kan forekomme Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent. Eksterne konsulenter inddrages efter behov.

16 Afasi, intensiv holdundervisning Omfang og pris 42,25 timer per deltager (vejledende undervisningstid 24,4 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Borgere med let til moderat afasi (ICF grad 1 til 2) med primært ekspressive (verbale) vanskeligheder. Undervisningen henvender sig både til borgere i akutfasen og til borgere med kronisk afasi. Undervisningen skal forbedre borgerens ekspressive sprogfunktion (verbale sprogproduktion). Samtidig skal borgeren og pårørende opnå kendskab til bevarede verbale ressourcer, og hvordan disse anvendes i kommunikation i hverdagen. Undervisningen er tilrettelagt som et intensivt forløb i en lille gruppe med max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktionsniveau for at sikre, at alle deltagere bliver mødt og udfordret i netop deres ekspressive vanskeligheder. Undervisningen, der foregår flere gange om ugen, omhandler: Undervisning i brugen af intakte ekspressive funktioner til ordmobilisering. Undervisning i anvendelse af kompenserende kommunikationsstrategier, når disse ledsager eller faciliteter den verbale mobilisering af ord. Undervisningen tilrettelægges som naturlige kommunikative handlinger og situationer som et led i at sikre transfer. Testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer. Oplæg til visitation eller afslutning. Ydelsen skal ses i sammenhæng med anden indsats på Kommunikationscentret.

17 Sprog, tale, kommunikation, kognition kombineret individuel og hold Omfang og pris Kombineret hold- og individuel undervisning: omfang 74,5 timer per deltager (vejl. undervisningstid 9 timer individuel og 40 timer på hold): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative vanskeligheder, sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, dysartri og/eller problemstillinger omkring opmærksomhed (herunder også neglekt) og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception. Undervisningen kombinerer individuel undervisning med et holdforløb for på den måde at medvirke til, at borgeren styrker sproglige funktioner, taleproduktion og kommunikation i dagligdagen, anvender hensigtsmæssige kompenserende strategier, samt forbedrer øvrige kognitive funktioner med øget selvhjulpenhed til følge. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes kognitive funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisning i sprogfunktioner, taleproduktion, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, læsning mv. Læring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere med fx mimik, kropssprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi. Vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan man kan være en støttende samtalepartner. Øvelse i at udvikle kompenserende strategier mht. opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen herunder fx kalenderføring og benyttelse af skriftlige planer evt. med inddragelse af tekniske hjælpemidler. Målrettethed og tilpasning til indre og ydre omstændigheder i forbindelse med problemløsning i hverdagen. Initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen. Herudover kan ydelsen også omfatte: Testning, funktionsprøver, observationer Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning med henblik på at understøtte den kommunikative/kognitive indsats Vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau. Det tværfaglige team inddrages efter behov. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKT-konsulent.

18 Afasi, holdundervisning Omfang og pris 76,5 timer per deltager (vejl. undervisningstid 55 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1 til 3). Undervisningen skal forbedre borgerens sproglige funktioner og mulighed for kommunikation i dagligdagen. Holddeltagelse sikrer forbedring af de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver indlært og anvendt. Samtidig skal borgeren, de pårørende og evt. andre relevante personer opnå kendskab til de bevarede ressourcer samt forståelse for de vanskeligheder, der opstår i forbindelse med en hjerneskade. På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab, vil befordre både den sproglige og den kommunikative udvikling. Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at hver enkelt deltager vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisning i sprogfunktioner Indlæring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på fx mimik, kropsprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi. Vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan kan man være en støttende samtalepartner. Undervisning, testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer m.v. Det tværfaglige team inddrages efter behov. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, og IKTkonsulent. For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning.

19 Afasi - Kommunikation - kombineret individuel og lille gruppe Omfang og pris Omfang 46 timer per deltager (vejl. undervisningstid 10 timer individuel og 10 timer i lille gruppe): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med moderat til svære kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade (ICF grad 2-3), det vil sige borgere som har meget svært ved at tale og kommunikere, og som ikke har ressourcer til at deltage i hjerneteamets øvrige holdtilbud. Endvidere brugere eller kommende brugere af kommunikationshjælpemidler. Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får forbedret den samlede evne til at kommunikere og kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed. Det er endvidere formålet, at borgeren opnår øget indsigt i og erkendelse af de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen giver, samt blive opmærksom på kompetencer og udviklingsmuligheder. Pårørende og andre relevante personer får mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i de kommunikative vanskeligheder samt vejledning i, hvordan de kan støtte i at bruge de indlærte strategier i dagligdagen. Undervisningen er tilrettelagt som et individuelt forløb og med deltagelse i en lille gruppe, max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen i den lille gruppe ligger i umiddelbar tilknytning til den individuelle undervisning. Individuelt arbejdes der med den enkeltes kommunikative ressourcer. I den lille gruppe af ligestillede arbejdes der i praksis med at bringe de kommunikative ressourcer i anvendelse, sådan at de kompetencer der erhverves i den individuelle undervisning, anvendes i en overskuelig kontekst med intensiv støtte. Undervisningen tilrettelægges ud fra borgerens behov og kan indeholde: fonologi (sproglyde), ordmobilisering og sætningsopbygning kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på: fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn, udpegning inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi fx Lightwriter, talecomputer, kommunikationsbøger, ipad, pc, Simpel Skype hvordan påvirkes kommunikationen ved brug af kommunikationshjælpemiddel rådgivning og vejledning til pårørende m.fl. Undervisningen varetages primært af logopæder. Andre faggrupper inddrages efter behov, eksempelvis IKT-konsulent, fysioterapeut, ergoterapeut eller neuropsykolog. På grund af denne målgruppes svære kommunikative funktionsnedsættelser er der behov for øget inddragelse og samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

20 Afasi, holdundervisning opfølgning Omfang og pris Omfang 48,75 timer per deltager (vejl. undervisningstid 36 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borger med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1-3), der før har modtaget et undervisningsforløb samt deres pårørende. Opfølgningen skal sikre, at borgere, der tidligere har modtaget undervisning, får mulighed for at repetere de tidligere indlærte strategier samt lære nye. Indsatsen skal støtte borgernes sproglige funktioner og kommunikation i dagligdagen. Holddeltagelsen fremmer de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver brugt. Både borgerne og de pårørende støttes i at leve livet på de ændrede kommunikationsvilkår. På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab vil befordre både den sproglige og kommunikative udvikling. Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at de enkelte deltagere vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund. Undervisningen tilrettelægges ud fra de enkelte borgeres færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Sprogfunktioner og sprogstimulering Strategier til at finde ord, omskrivningsteknikker, håndtering af afbrydelser, at turde tage ordet og bevare ordet, når man går i stå samt afasiens konsekvenser for samtale i hverdagslivet Færdigheder i nonverbal kommunikation såsom kropssprog mimik og gestik Kommunikative færdigheder i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på med brug af papir og blyant, alfabettavle, kommunikationshjælpemidler mv. Deltagerne evaluerer sammen ændringer i egen og de andre deltageres tale og kommunikation og støtter hinanden i anvendelsen af kompenserende teknikker Samtaler med de pårørende og andre relevante personer om kommunikationsmuligheder i dagligdagen, og om hvordan de oplever kommunikationen. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning.

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

7 Kontakt os... 7

7 Kontakt os... 7 3 Voksne med erhvervet hjerneskade... 4... 4 Komplekse vanskeligheder... 4 Forløb... 4 Samarbejdsparter... 5 Det faglige fokus i 2017... 5 Hjerneteamet... 6 Udredning... 6 01BAflysninger/afbud... 7 www.komcentret.dk...

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Indhold. Specialrådgivning og hjælpemidler Hjælpemidler, afprøvning Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion...

Indhold. Specialrådgivning og hjælpemidler Hjælpemidler, afprøvning Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion... B 3 Indhold Voksne med langvarige følger efter hjernerystelse... 4 Målgruppen... 4 Formål... 4 Henvendelse... 5 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 6 Udredning... 6 01BAflysninger/afbud...

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Redigeret maj 2014 Copyright 2012 CSV Randers. Der tages forbehold for fejl. Grafik og layout Grafik og layout af Ydelseskateloget er udarbejdet af Esben Segel. Billeder

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indhold Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 Kompenserende specialundervisning for voksne...

Indhold Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 Kompenserende specialundervisning for voksne... 2 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 11B rne... 3 12B om tale-stemmeområdet... 3 13B Taleteamet... 4 14B Samarbejdsparter... 4 15B Udredninger... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 16B

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Ved Charlotte Lønnberg Audiologopæd Konsulent Center for Hjerneskade Københavns Universitet Amager Hvad bruger vi kommunikation til - hvad

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12 Afasi & Kommunikation Sidemandsoplæring d.08.12.12 Årsager til afasi Apopleksi (slagtilfælde) 85 % blodpropper 15 % hjerneblødninger Ca.10.000 slagtilfælde om året. Ca.3.000 af dem rammes af afasi Andre

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Lovgrundlag Hvem kan få Mål 1.1.2.2. Demensfaglig Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs Rehab Syddjurs er videnscenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Vi har som opgave at tilbyder genoptræning og rehabilitering

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017 Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 29. juni - 2. juli 2017 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Arrangør: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dansk Landsforening

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere