Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29"

Transkript

1

2 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i BLeverings- og serviceaftaler BSupportaftaler BAflysninger/afbud Bwww.komcentret.dk... 6 Kontakt os... 6 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 r... 7 om hjerneområdet... 7 Hjerneteamet... 8 Særlige indsatsområder:... 8 Udredning... 8 Kompenserende specialundervisning for voksne med hjerneskade Neuropsykologisk undersøgelse /542 Udredende specialundervisning /546 Sprog, tale, kommunikation, kognition - individuel Dysartri (svær) - individuel Afasi, intensiv holdundervisning Sprog, tale, kommunikation, kognition kombineret individuel og hold Afasi, holdundervisning Afasi - Kommunikation - kombineret individuel og lille gruppe Afasi, holdundervisning opfølgning Dysartri, holdundervisning opfølgning Dysartri, holdundervisning Pårørendesamtaler/familiesamtaler /563 Vejledende og støttende samtale med neuropsykolog Specialrådgivning og hjælpemidler Hjælpemidler, afprøvning Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion Hjælpemidler, opfølgning Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

3 4 Indledning På Kommunikationscentret ser vi en tendens til at de borgere, der visiteres til os, generelt har mere komplekse og sammensatte vanskeligheder. Derfor stiger kravene til tværfaglighed i de ydelser, der er behov for. Vi bestræber os hele tiden på effektivt og uproblematisk at kunne koordinere og inddrage de rette tværfaglige kompetencer. Det afspejler sig i samarbejdet på tværs af Kommunikationscentrets faglige teams samt i nogle af de nye ydelser. Opgaven er at sammensætte det mest optimale forløb til den enkelte borger inden for de givne rammer. Det kræver en reel inddragelse af borgerne i forhold til at tilpasse ydelsen så godt som overhovedet muligt til borgernes behov. Borgerinddragelse er derfor også et overordnet tema i den fælles pædagogiske og faglige udvikling. Borgerinddragelsen skal være med til at styrke borgerens langvarige udbytte af forløbet hos os. For at det skal lykkes arbejder vi målrettet på at bruge tiden både før borgeren kommer hos os og efter selve ydelsen. Den faglige udvikling og den løbende dialog med kommunerne har, som vanligt, sat sit præg på ydelserne. Der sker løbende justeringer, tilpasninger og nyskabelser. Ydelseskatalogerne for 2015 er omfattende og dog rationelt bygget op. Du finder oplysninger om specifikke ydelser og målgrupper i de relevante kataloger. Der er ét samlet katalog med ydelser til børn og unge. På voksenområdet er der et katalog for hvert funktionsområde: tale-, høre-, syn-, læse/stave- samt erhvervet hjerneskade. Derudover er der et særskilt katalog for hjælpemidler og teknologi til borgere med kognitive, kommunikative og motoriske vanskeligheder. Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen I det omfang, der ikke indgås særlige aftaler med den enkelte kommune/det enkelte forvaltningsområde, vil omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og Kommunikationscentret være Rammeaftale 2015 og den Visitationsaftale, der knytter sig til Rammeaftalen. Kernen i Visitationsaftalen er, at borgere med kommunikationsvanskeligheder frit kan henvende sig til et kommunikationscenter og anmode om at få udredt deres vanskeligheder. Udredningen, som afdækker kompensationsmulighederne, sendes til kommunen, der træffer afgørelse om det videre forløb. I Rammeaftalen/Visitationsaftalen indgår, at borgerne skal oplyses om deres ret til at henvende sig til et kommunikationscenter for at få en udredning. Man vil derfor kunne se henvisninger til Visitationsaftalen i vores pjecer til borgerne. Bilaterale aftaler Vi har indgået en række bilaterale aftaler på forskellige forvaltningsområder med kommunerne, og vi forventer, at flere kommer til. et er at få mere rationelle arbejdsgange til gavn for borgerne og arbejdsgange, som samlet set, medfører reducerede omkostninger. 2BUændret timetakst Kommunikationscentret er glade for atter i år at kunne fastholde timetaksten på 898 kr. Taksten har dermed kunnet fastholdes på kroner og ører siden Det er resultatet af et stærkt fokus på effektiv drift og sikker økonomistyring. Taksterne er naturligvis omhyggeligt beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og regionen, og som er godkendt af Rigsrevisionen.

4 5 Dialog og samarbejde på tværs Som nævnt sker udviklingen af vores ydelser som et resultat af faglig udvikling og dialog med vores tætte samarbejdsparter i kommunerne. Vi mærker også, at udviklingen inden for sundhedsvæsnet spiller ind. Kommunikationscentret ser det som en meget vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, da borgerne virkelig skal opleve, at forløbene er sammenhængende. Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises i stort omfang fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 kan præsentere egentlige forløb, der rækker hen over sektorgrænserne. Individuelle forløb Borgerne har det indlysende behov, at ydelserne er tilpasset deres specifikke behov. Derfor vil ikke alle ydelser være at finde i dette katalog. Vi leverer en del timebaserede ydelser, der aftales direkte med den enkelte kommune. Det faglige fokus i 2015 Kommunikationscentret har en række faglige fokuspunkter i 2015: Vi arbejder som nævnt med at øge anvendelsesværdien af de ydelser borgerne modtager. Dette kaldes i pædagogisk sammenhæng for transfer. Det vil være i front i forhold til design af forløb og ydelser. Det er forventningen, at vi i 2015 kan levere egentlige e-learningsmuligheder for borgere og pårørende igen for at øge anvendelsesaspektet af indsatsen. Der er mange udviklingsforløb i gang, der involverer udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi arbejder på at udvikle ydelser til borgere med alvorlige og langvarige funktionsevnenedsættelser efter hjernerystelse. Dette vil foregå i samarbejde med en kommune, således at der reelt koordineres på tværs. 8BLeverings- og serviceaftaler Leverings- og serviceaftalerne er en model for kvalitets- og prisbevidst levering af dyre hjælpemidler til kommunens borgere. Ordningen omfatter de dyre hjælpemidler, der kan genbruges: elektroniske læseapparater (CCTV), særlige IT-hjælpemidler m.v. Kommunen indgår en Leverings- og serviceaftale i den enkelte sag. Som tidligere år er det igen muligt at sænke priserne på en del af Leverings- og serviceaftalerne. Det har to årsager: der er stadig god økonomi i ordningen qua at kommunerne bruger aftalerne det er igen lykkedes at forhandle gode priser på hjælpemidlerne. De fleste priser kan fastholdes på 2012-niveau, en del sættes ned og nogle få stiger. Ordningen sikrer: at genbrugsværdien for de dyre hjælpemidler kommer alle kommuner til gode at det samlede nyindkøb af hjælpemidler holdes på et minimum at der indkøbes store partier af meget specialiserede hjælpemidler til markedets mest favorable priser.

5 6 9BSupportaftaler IT-support-aftaler gør det muligt for synshandicappede IT-brugere at få løbende support på hjælpemiddelspecifikke problemer. Supportaftalerne ændres fra at være en årspakke til at være en pulje timer, aftalt med kommunen i hvert enkelt tilfælde. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Se mere under de enkelte leverings- og serviceaftaler samt supportaftaler. 10BAflysninger/afbud I henhold til Visitationsaftalen under Rammeaftalen gælder følgende: Hvis Kommunikationscentret er nødt til at aflyse en aftale, vil borger blive tilbudt en anden tid. Hvis borger udebliver eller melder afbud mindre end 3 arbejdsdage før det aftalte tidspunkt, kan der ikkeu tilbydes erstatningstid, med mindre det er muligt at tilrettelægge en anden aktivitet i det oprindeligt aftalte tidsrum. 7Bwww.komcentret.dk Ydelseskatalogerne for 2015 med beskrivelser af alle ydelser, lovgrundlag m.m. findes på vores hjemmeside Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. På hjemmesiden vil man også kunne finde alle andre relevante oplysninger om Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. Kontakt os Ring til os på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefonen er lukket mellem jul og nytår. Mails til besvares normalt inden for to arbejdsdage. Spørg efter det, du ikke ser vi tilbyder også individuelle løsninger. Kristian Mainz Centerchef

6 7 Voksne med erhvervet hjerneskade r Hjerneteamets primære målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade, fx blodprop, hjerneblødning, traume/tumor, med kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder. Følgerne efter skade i hjernen er meget forskellige og ofte komplekse. Der kan være tale om kommunikative vanskeligheder såsom afasi (nedsat evne til at tale, forstå, læse eller skrive), dysartri (udtalevanskeligheder som følge af talemotoriske forstyrrelser) eller kognitive kommunikationsvanskeligheder (vanskeligheder i den kommunikative kompetence som følge af kognitive funktionsnedsættelser). Der kan også være følger i form af andre kognitive vanskeligheder såsom nedsat opmærksomhed, hukommelse, koncentration eller planlægning og udførelse af opgaver. Når et menneske får en hjerneskade, ændrer tilværelsen sig ofte betydeligt. Det er både den ramte og de pårørende (hele familien/netværket), som skal finde ud af at leve livet på ændrede vilkår. Manglende sprogforståelse og/eller sprogproduktion kan give massive vanskeligheder i den daglige kommunikation. Andre kognitive vanskeligheder kan ligeledes give store problemer med selvstændigt at klare meningsfulde daglige aktiviteter eller deltage i det sociale liv. om hjerneområdet Borgerens eget perspektiv på, hvad der opleves som meningsfuldt, inddrages aktivt i formulering af målsætning og beslutninger om indhold i forløbet. Lige fra starten af forløbet vægtes, at borgeren inddrages og at borgerens egne ressourcer mobiliseres mest muligt for at skabe motivation for undervisning samt bedre mulighed for transfer og tilpasning af det indlærte til borgerens hverdag. Dette sker selvfølgelig under hensyn til borgerens specifikke kommunikative og kognitive vanskeligheder. Et forløb på Kommunikationscentret indledes med en udredningssamtale med borger og pårørende på baggrund af relevante tests og observationer. I samarbejde med borger og pårørende vurderes, hvorvidt Kommunikationscentrets ydelser matcher borgerens situation og udviklingspotentiale. Alle Kommunikationscentrets tilbud har det overordnede formål at forbedre borgerens funktioner og færdigheder samt øge borgerens muligheder for selvstændig kommunikation og aktivitet samt deltagelse i hverdags- og arbejdslivet. Dette kan opnås ved at arbejde med specifikke kognitive og kommunikative funktioner (funktionstræning) samt på aktivitets- og deltagelsesniveau med inddragelse af de personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Indsatsen kan endvidere bestå af vejledning i konkrete muligheder for brug af kompenserende strategier samt hjælpemidler og standardteknologi. Hjerneskadeteamet kan igangsætte undervisning, individuelt eller i gruppe. Samlet set arbejdes der med at styrke borgerens oplevelse af mestring i sit eget liv. Både den ramte og de pårørende har ofte brug for vejledning og støtte til at håndtere den ændrede livssituation. Herudover kan der ydes vejledning og rådgivning til fx netværk, til fagpersoner, på kommunernes rehabiliteringscentre, plejecenter samt til borgerens arbejdsplads. I kraft af den teknologiske udvikling er tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser øget betydeligt inden for de sidste år. Flere platforme, smartphones, tablets og bærbare pc ere har indbyggede tilgængelighedsfunktioner. Det betyder, at der både er flere teknologiske standardløsninger, som borgere med funktionsnedsættelser kan benytte sig af, og at der samtidig udvikles flere egentlige kommunikative hjælpemidler.

7 8 De teknologiske kommunikationsløsninger kan i kombination med instruktion og/eller undervisning medvirke til at øge borgerens grad af selvhjulpenhed. Hjerneteamet Det specialiserede tværfaglige team består af logopæder, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut samt IKT-konsulenter. Synskonsulent/specialoptiker inddrages i sager, hvor der er mistanke om synsforstyrrelser som følge af hjerneskaden. Hjerneteamet samarbejder med Kommunikationscentrets andre faglige teams samt med eksterne konsulenter efter behov. Særlige indsatsområder: I løbet af har hjerneteamets konsulenter oparbejdet en særlig ekspertise på samtalestøtte for afasiramte (SCA). Målet med SCA-metoden er at give ramte og pårørende et værktøj, som kan understøtte og sikre deres indbyrdes kommunikation. Kommunikationscentret tilbyder både undervisning i SCA til borgere og kurser til medarbejdere i kommunerne. For borgere med svær dysartri kan Kommunikationscentret tilbyde at indgå i et tværsektorielt samarbejde med kommunale ergo- og fysioterapeuter med henblik på at målrette genoptræning mod senere kommunikative forløb. Der er i de senere år kommet fokus på, at mere end 60 % af alle borgere med hjerneskader også har synsvanskeligheder, der påvirker deres dagligdag. Kommunikationscentret har derfor udviklet et tværfagligt tilbud til borgere med både hjerneskade og synsvanskeligheder. Tilbuddet omfatter bl.a. udredning af synsvanskelighederne og træning med programmer på PC er ved hemianopsi og neglect. Samarbejdsparter Forløb i hjerneteamet er ofte komplekse, og indsatsen er et led i borgerens samlede rehabiliteringsproces. Vi lægger stor vægt på, at vores tilbud er koordineret med kommunens øvrige indsats, og vi samarbejder med regionens hospitaler, kommunale hjerneskadekoordinatorer, plejehjem, sagsbehandlere, jobcentre m.v. Hjerneskadeteamet koordinerer og samarbejder tæt med kommunen, så indsatsen bliver optimal og i sammenhæng med kommunens egen indsats. Udredning Afhængigt af borgerens forudsætninger og øvrige omstændigheder kan udredningen omfatte: indhentning af oplysninger fra hospital/læge, logopæd, neuropsykolog, ergo- og fysioterapeut, kommune, arbejdsplads mv. vurdering af borgerens forudsætninger i forhold til aktiviteter og deltagelse i dagligdagen afdækning af de kognitive vanskeligheders type og sværhedsgrad samt evnen til at kommunikere undersøgelse, testning, funktionsprøver og observationer udredningssamtale med borger og/eller pårørende kommunikation med pårørende og andre for at give dem kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger samt bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder vurdering af om den pågældende kan profitere af et tilbud om kompenserende specialundervisning eller anden foranstaltning vurdering af om de pårørende har behov for støtte og vejledning for at kunne støtte den ramte bedst muligt i den ændrede livssituation

8 9 beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder/handicap beskrivelse af kompensationsmuligheder oplæg til foranstaltning til kommunen

9 10 Kompenserende specialundervisning for voksne med hjerneskade 511 Neuropsykologisk undersøgelse Omfang 15 timer: kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Den neuropsykologiske undersøgelse foretages i henhold til bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne 4 om afdækning (nr. 378 af 28. april 2006). Borgere, som har fået konstateret en erhvervet hjerneskade eller progredierende hjernesygdom. Den neuropsykologiske undersøgelse skal bidrage til forståelse af skadens eller sygdommens kognitive, personlighedsmæssige eller emotionelle følger. Den tilrettelægges med udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som defineres af rekvirenten. Det kan for eksempel dreje sig om: beskrivelse af aktuelle følger samt bevarede evner og færdigheder vurdering af sociale følgevirkninger, fx overvejelser vedrørende erhvervsevne eller uddannelsesmuligheder vurdering af prognose og behandlingsmuligheder opstilling af plan for intervention forløbsbeskrivelse bedring, stabilisering eller forringelse i forhold til tidligere undersøgelser Undersøgelsen varetages af en psykolog med specialviden om, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger, og kan blandt andet omfatte: Indhentning af relevante oplysninger for eksempel journaler, specialisterklæringer o. lign. Anamneseoptagelse herunder udredningssamtale med borger og/eller pårørende Samtale med andre relevante personer som forventes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger (pårørende, sagsbehandler, andre behandlere med flere) Iagttagelse af borgerens ydre fremtoning og adfærd herunder kontaktevne, kooperation, sygdomsindsigt og følelsesmæssige reaktioner Neuropsykologisk testning, spørgeskemaer, ratingscales Skriftlig afrapportering af undersøgelsens resultater, konklusioner og anbefalinger i forhold til den grundlæggende problemstilling og rekvirentens ønsker Orientering til borgeren om undersøgelsens væsentligste resultater og anbefalinger

10 11 Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en beskrivelse af aktuelle følger og styrkesider, gennem undersøgelse af forskellige psykologiske funktioner. Med afsæt i problemstillingen som rekvirenten ønsker belyst, undersøges og vurderes fx: Opfattelse af sanseindtryk (perception) Orientering i tid og sted Opmærksomhed, koncentration og mentalt tempo Indlæring og hukommelse Sprogfunktion Overblik, planlægning og problemløsning Evnen til abstraktion Personlighedstræk og følelsesmæssige forhold (sindsstemning, temperament, belastningstolerance, mestringsevne) Indsigt i egen situation, herunder sygdomserkendelse og forestillinger om fremtiden.

11 12 541/542 Udredende specialundervisning Omfang og pris Udredning og undervisning omfang 21 timer: kr Udredning og undervisning hjemme omfang 29 timer: kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere indenfor målgruppen, hvor det skønnes at der er behov for at igangsætte et kortere egentligt undervisningsforløb i selve udredningen for at afdække borgerens ressourcer og begrænsninger - udredende specialundervisning. At afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelser. Ydelsen kan indeholde mindre omfattende specialpædagogiske indsatser: Specialpædagogisk bistand Kompenserende undervisning Kontakt til kommune Kontakt til pårørende og øvrige netværk Beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder/handicap Oplæg til visitation eller afslutning Rådgivning og vejledning til borgeren og pårørende og evt. andre nøglepersoner i begrænset omfang. Forløbet sættes kun i gang efter aftale med de kommunale myndigheder. Undervisningen kan foregå individuelt eller i mindre grupper.

12 13 545/546 Sprog, tale, kommunikation, kognition - individuel Priseksempler Individuel undervisning Omfang 13 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Omfang 61 timer (vejl. undervisningstid 34 timer): kr Individuel undervisning hjemme Omfang 16 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Omfang 52 timer (vejl. Undervisningstid 22 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative, sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, taleapraksi, dysartri og/eller kognitive vanskeligheder som opmærksomhed (herunder også neglect) og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception. Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får forbedret sproglige funktioner, taleproduktion, kommunikation eller forbedret kognitive funktioner og kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed. Borgeren skal opnå indsigt i og erkendelse af de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen giver samt blive opmærksom på kompetencer og udviklingsmuligheder. Pårørende og andre relevante personer skal have mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i vanskelighederne med kognition, sprog og taleproduktion samt vejledning i, hvordan de kan støtte den ramte i at anvende de opnåede færdigheder og strategier i dagligdagen. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og behov og omhandler viden om funktionsnedsættelsens sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisningen kan indeholde: Afasi/dysartri: Undervisning i sprogfunktioner Undervisning i taleproduktion Læring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på: fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn, udpegning Kropsholdning og arbejdsstillinger, vejrtrækning, muskelfunktion med henblik på at understøtte den kommunikative og kognitive indsats Indsigt i egne vanskeligheder Inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi, herunder betydningen af at kommunikere gennem hjælpemidler Andre kognitive vanskeligheder:

13 14 Undervisning i forhold til de kognitive funktioner og kognitive processer Kompenserende strategier i forhold til opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen Målrettethed og tilpasning til indre og ydre omstændigheder i forbindelse med problemløsning i hverdagen. Initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen. Tekstlæsning, skrivning og talbehandling. Kognitiv træning gennem aktivitet og deltagelse. Inddragelse af kompenserende hjælpemidler og teknologi Rådgivning og vejledning med pårørende m.fl. Eksempelvis samtalestøtte til afasiramte (SCA-metoden) Herudover kan ydelsen omfatte: Testning, funktionsprøver, observationer Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering, rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang. Vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau. Indsats i forhold til hemianopsi og neglect Det tværfaglige team inddrages efter behov. For borgere med svær dysartri henvises til beskrivelse af ydelse 547. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent. Undervisning i eget hjem tilbydes, når fysiske og sociale hensyn gør det nødvendigt, samt når der skal funktionstrænes i hjemmet. Desuden kan undervisningen foregå i eget hjem, hvis pårørende skal inddrages. Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold.

14 Dysartri (svær) - individuel Omfang og pris Omfang 41 timer (vejl. undervisningstid 22 timer): kr Omfang 61 timer (vejl. undervisningstid 34 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere uden talefunktion eller med omfattende talevanskeligheder, hvor der vurderes at være et genoptræningspotentiale. Det kan dreje sig om sensomotoriske, orofaciale og kommunikative vanskeligheder, hvor talens funktioner endnu ikke kan testes eller kun delvist kan testes. Årsagen kan være at den ramte er fysisk svækket, ikke er i stand til at samarbejde vha. visuelle eller auditive opfordringer og/eller endnu ikke har indsigt i talevanskelighederne. Det vil typisk være nyramte eller borgere der er meget svært skadede. Forløbet er en langvarig indsats, hvor der må forventes revisitation, og at talevanskelighederne til at begynde med afhjælpes af kommunikationshjælpemiddel, hvis det er muligt, se ydelse 515. Udvikling af taleproduktion og synkning/spisning Den logopædiske indsats skal, med en multidisciplinær tilgang, sikre at borgeren får mulighed for at rehabilitere taleproduktionen og synkeproces vha. taktile- og proprioceptive metoder. Forløbet kan indeholde: undervisning i at øge færdigheder i nonverbal kommunikation såsom kropssprog mimik og gestik Undervisning i kommunikative færdigheder i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på med fx brug af papir og blyant, alfabettavle og kommunikationshjælpemidler Samtaler med de pårørende og andre relevante personer om kommunikationsmuligheder i dagligdagen, og om hvordan de oplever kommunikationen. Undervisningen der specifikt retter sig mod taleproduktion og synkning/spisning vil erfaringsmæssigt blive opdelt i faser. Det vil løbende blive vurderet og koordineret med samarbejdspartnere, om indsatsen udløser den forventede progression. I den enkelte sag vil det endvidere blive vurderet af logopæden, hvilke metoder der er mulige at anvende. Med udgangspunkt i skadens omfang og kompleksitet kan fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog fra KC eller eksterne konsulenter tilknyttet KC inddrages i forløbet efter behov. Der udarbejdes en specifik målsætning og konkrete målrettede øvelser, der løbende koordineres med relevante samarbejdspartnere i kommunen såsom fysioterapeut og/eller ergoterapeut etc., således at den samlede indsats intensiveres og får en fælles retning.

15 16 Fase 1: Opnå accept af berøring og øget tillid til øvelserne Stimulation af den motoriske, sansemæssige og kommunikative udvikling, dvs. påvirke kroppens sansereceptorer, så der kommer en motorisk respons, på stimuli udefra. Øge den kognitive forståelse af motoriske kommandoer ved sensomotoriske stimuli. Forberedende øvelser til egentligt talemotorisk træning og spisetræning. Fokus på synkning som følge af motoriske stimuli, opnå kognitiv indsigt i synkefunktionen. Arbejde med vejrtrækningen så den gradvist bliver mindre anstrengt og med fokus på at opnå kontrol over vejrtrækningen Øgning af respiratorisk udholdenhed via kognitiv indsigt i det inspiratoriske og ekspiratoriske muskelarbejde. Det anbefales at indsatsen koordineres med den kommunale rehabilitering, således at den talemotoriske træning og spisetræningen inddrages i de dagligdags aktiviteter. Revisitation må forventes, men under forudsætning af, at der er fremskridt. Fase 2: Undervisning i at øge afspændt stemmefunktion Fokus på at øge kognitiv forståelse af motoriske kommandoer ved visuelle og/eller auditive stimuli. Fokus på at forsøge at udtale ord Terapeutisk spisetræning i samarbejde med kommunal ergoterapeut. Revisitation må forventes, men under forudsætning af, at der er fremskridt. Fase 3: Undervisning i taleproduktion, herunder respiration, fonation, resonans, artikulation og prosodi med henblik på at forbedre talens tydelighed, forståelighed og naturlighed. Spisetræning i samarbejde med kommunal ergoterapeut. Revisitation kan forekomme Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent. Eksterne konsulenter inddrages efter behov.

16 Afasi, intensiv holdundervisning Omfang og pris 42,25 timer per deltager (vejledende undervisningstid 24,4 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Borgere med let til moderat afasi (ICF grad 1 til 2) med primært ekspressive (verbale) vanskeligheder. Undervisningen henvender sig både til borgere i akutfasen og til borgere med kronisk afasi. Undervisningen skal forbedre borgerens ekspressive sprogfunktion (verbale sprogproduktion). Samtidig skal borgeren og pårørende opnå kendskab til bevarede verbale ressourcer, og hvordan disse anvendes i kommunikation i hverdagen. Undervisningen er tilrettelagt som et intensivt forløb i en lille gruppe med max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktionsniveau for at sikre, at alle deltagere bliver mødt og udfordret i netop deres ekspressive vanskeligheder. Undervisningen, der foregår flere gange om ugen, omhandler: Undervisning i brugen af intakte ekspressive funktioner til ordmobilisering. Undervisning i anvendelse af kompenserende kommunikationsstrategier, når disse ledsager eller faciliteter den verbale mobilisering af ord. Undervisningen tilrettelægges som naturlige kommunikative handlinger og situationer som et led i at sikre transfer. Testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer. Oplæg til visitation eller afslutning. Ydelsen skal ses i sammenhæng med anden indsats på Kommunikationscentret.

17 Sprog, tale, kommunikation, kognition kombineret individuel og hold Omfang og pris Kombineret hold- og individuel undervisning: omfang 74,5 timer per deltager (vejl. undervisningstid 9 timer individuel og 40 timer på hold): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med lettere, moderate og i visse tilfælde svære kommunikative vanskeligheder, sproglige vanskeligheder, talevanskeligheder eller andre kognitive vanskeligheder (ICF grad 1 til 3). Det kan dreje sig om afasi, dysartri og/eller problemstillinger omkring opmærksomhed (herunder også neglekt) og koncentration, hukommelse, opgaveløsning og planlægning, sygdomsindsigt, perception. Undervisningen kombinerer individuel undervisning med et holdforløb for på den måde at medvirke til, at borgeren styrker sproglige funktioner, taleproduktion og kommunikation i dagligdagen, anvender hensigtsmæssige kompenserende strategier, samt forbedrer øvrige kognitive funktioner med øget selvhjulpenhed til følge. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes kognitive funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisning i sprogfunktioner, taleproduktion, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, læsning mv. Læring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere med fx mimik, kropssprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi. Vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan man kan være en støttende samtalepartner. Øvelse i at udvikle kompenserende strategier mht. opmærksomhed og hukommelse, struktur, planlægning og overblik i hverdagen herunder fx kalenderføring og benyttelse af skriftlige planer evt. med inddragelse af tekniske hjælpemidler. Målrettethed og tilpasning til indre og ydre omstændigheder i forbindelse med problemløsning i hverdagen. Initiativ, spontanitet og fleksibilitet i forbindelse med aktiviteter og deltagelse i hverdagen. Herudover kan ydelsen også omfatte: Testning, funktionsprøver, observationer Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning med henblik på at understøtte den kommunikative/kognitive indsats Vurdering af eventuelle synsvanskeligheders betydning for funktionsniveau. Det tværfaglige team inddrages efter behov. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKT-konsulent.

18 Afasi, holdundervisning Omfang og pris 76,5 timer per deltager (vejl. undervisningstid 55 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1 til 3). Undervisningen skal forbedre borgerens sproglige funktioner og mulighed for kommunikation i dagligdagen. Holddeltagelse sikrer forbedring af de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver indlært og anvendt. Samtidig skal borgeren, de pårørende og evt. andre relevante personer opnå kendskab til de bevarede ressourcer samt forståelse for de vanskeligheder, der opstår i forbindelse med en hjerneskade. På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab, vil befordre både den sproglige og den kommunikative udvikling. Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at hver enkelt deltager vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes funktioner, færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Viden om hjerneskadens type, sværhedsgrad, symptomer og psykosociale følger. Undervisning i sprogfunktioner Indlæring af kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på fx mimik, kropsprog, tegn, udpegning, brug af hjælpemidler og teknologi. Vejledning til pårørende m.fl. om kommunikation i dagligdagen, om hvordan kan man være en støttende samtalepartner. Undervisning, testning, funktionsprøver, observationer, evt. gruppeobservationer m.v. Det tværfaglige team inddrages efter behov. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, og IKTkonsulent. For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning.

19 Afasi - Kommunikation - kombineret individuel og lille gruppe Omfang og pris Omfang 46 timer per deltager (vejl. undervisningstid 10 timer individuel og 10 timer i lille gruppe): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med moderat til svære kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade (ICF grad 2-3), det vil sige borgere som har meget svært ved at tale og kommunikere, og som ikke har ressourcer til at deltage i hjerneteamets øvrige holdtilbud. Endvidere brugere eller kommende brugere af kommunikationshjælpemidler. Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse sikre, at borgeren får forbedret den samlede evne til at kommunikere og kan anvende hensigtsmæssige kompenserende strategier i hverdagen og dermed øge graden af selvhjulpenhed. Det er endvidere formålet, at borgeren opnår øget indsigt i og erkendelse af de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen giver, samt blive opmærksom på kompetencer og udviklingsmuligheder. Pårørende og andre relevante personer får mulighed for at øge deres kendskab til og indsigt i de kommunikative vanskeligheder samt vejledning i, hvordan de kan støtte i at bruge de indlærte strategier i dagligdagen. Undervisningen er tilrettelagt som et individuelt forløb og med deltagelse i en lille gruppe, max 4 deltagere til 2 konsulenter. Undervisningen i den lille gruppe ligger i umiddelbar tilknytning til den individuelle undervisning. Individuelt arbejdes der med den enkeltes kommunikative ressourcer. I den lille gruppe af ligestillede arbejdes der i praksis med at bringe de kommunikative ressourcer i anvendelse, sådan at de kompetencer der erhverves i den individuelle undervisning, anvendes i en overskuelig kontekst med intensiv støtte. Undervisningen tilrettelægges ud fra borgerens behov og kan indeholde: fonologi (sproglyde), ordmobilisering og sætningsopbygning kompenserende kommunikationsstrategier i dagligdagen, herunder supplerende og/eller alternative måder at kommunikere på: fx mimik, kropssprog, gestik, skrift, tegn, udpegning inddragelse af kompenserende hjælpemidler og standardteknologi fx Lightwriter, talecomputer, kommunikationsbøger, ipad, pc, Simpel Skype hvordan påvirkes kommunikationen ved brug af kommunikationshjælpemiddel rådgivning og vejledning til pårørende m.fl. Undervisningen varetages primært af logopæder. Andre faggrupper inddrages efter behov, eksempelvis IKT-konsulent, fysioterapeut, ergoterapeut eller neuropsykolog. På grund af denne målgruppes svære kommunikative funktionsnedsættelser er der behov for øget inddragelse og samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.

20 Afasi, holdundervisning opfølgning Omfang og pris Omfang 48,75 timer per deltager (vejl. undervisningstid 36 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borger med let, moderat og i visse tilfælde svær afasi (ICF grad 1-3), der før har modtaget et undervisningsforløb samt deres pårørende. Opfølgningen skal sikre, at borgere, der tidligere har modtaget undervisning, får mulighed for at repetere de tidligere indlærte strategier samt lære nye. Indsatsen skal støtte borgernes sproglige funktioner og kommunikation i dagligdagen. Holddeltagelsen fremmer de specifikke sprogfunktioner og udgør samtidig den platform, hvor funktionerne bliver brugt. Både borgerne og de pårørende støttes i at leve livet på de ændrede kommunikationsvilkår. På holdet vil borgeren med hjerneskade møde andre i en lignende situation og gruppedynamikken, som opstår i dette fællesskab vil befordre både den sproglige og kommunikative udvikling. Den individuelt tilrettelagte logopædiske intervention sikrer, at de enkelte deltagere vil blive mødt og udfordret i netop deres specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder, og der vil blive opstillet individuelle mål på denne baggrund. Undervisningen tilrettelægges ud fra de enkelte borgeres færdigheder og kommunikationsbehov og kan omhandle: Sprogfunktioner og sprogstimulering Strategier til at finde ord, omskrivningsteknikker, håndtering af afbrydelser, at turde tage ordet og bevare ordet, når man går i stå samt afasiens konsekvenser for samtale i hverdagslivet Færdigheder i nonverbal kommunikation såsom kropssprog mimik og gestik Kommunikative færdigheder i dagligdagen, herunder andre måder at kommunikere på med brug af papir og blyant, alfabettavle, kommunikationshjælpemidler mv. Deltagerne evaluerer sammen ændringer i egen og de andre deltageres tale og kommunikation og støtter hinanden i anvendelsen af kompenserende teknikker Samtaler med de pårørende og andre relevante personer om kommunikationsmuligheder i dagligdagen, og om hvordan de oplever kommunikationen. Det tværfaglige team består af: logopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og IKTkonsulent For at sikre udbytte af holdundervisningen kan der være behov for at anvende nogle timer (ofte to) til individuel undervisning ved start og afslutning af forløbet. Timerne bruges til formulering af målsætning for forløbet samt evaluering. Hvis det undervejs i forløbet bliver tydeligt, at borgeren ikke profiterer af holdundervisningen, kan den konverteres til individuel undervisning.

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Rehabilitering i Danmark 2010

Rehabilitering i Danmark 2010 Arbejdspapir Rehabilitering i Danmark 2010 - beskrevet gennem praksishistorier Rehabiliteringsforum Danmark November 2010 Indledning I denne publikation med titlen Rehabilitering i Danmark 2010 - beskrevet

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT

Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT Årsberetning 2014 Hjerneskade og Kommunikation Høre Læsning, Læring og IT Kommunikationscenter for Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere