Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7"

Transkript

1

2 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i BLeverings- og serviceaftaler BSupportaftaler BAflysninger/afbud Bwww.komcentret.dk... 6 Kontakt os... 6 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 Tilgængelige standardløsninger... 7 rne... 7 Læse-staveteamet... 8 Fokus på transfer... 8 Samarbejdsparter... 8 Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder i forbindelse med erhverv... 9 Ydelser til borgere under uddannelse... 9 Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli i hjemmet... 9 Ydelser i henhold til Lov om Social Service og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Standard-udredninger, korte udredninger og kombinerede udredninger-afprøvninger Læse-stavehjælpemidler: sammenhængende indsats, udredning og afprøvning Læse-stavehjælpemidler, afprøvning Læse-stavehjælpemidler indkøb, opsætning, tilpasning og instruktion i brug Læse-stavehjælpemidler, afprøvning, opsætning, tilpasning og instruktion IKT-support læse-stavehjælpemidler /642/643 Specialundervisning i brug af læse-stavehjælpemidler Voksne med dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse og talbehandling) Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats m.fl Hjælpemidler og strategier, udredning og afprøvning, it-baserede kompensationsmuligheder Læse-stavehjælpemidler, implementering... 20

3 4 Indledning På Kommunikationscentret ser vi en tendens til at de borgere, der visiteres til os, generelt har mere komplekse og sammensatte vanskeligheder. Derfor stiger kravene til tværfaglighed i de ydelser, der er behov for. Vi bestræber os hele tiden på effektivt og uproblematisk at kunne koordinere og inddrage de rette tværfaglige kompetencer. Det afspejler sig i samarbejdet på tværs af Kommunikationscentrets faglige teams samt i nogle af de nye ydelser. Opgaven er at sammensætte det mest optimale forløb til den enkelte borger inden for de givne rammer. Det kræver en reel inddragelse af borgerne i forhold til at tilpasse ydelsen så godt som overhovedet muligt til borgernes behov. Borgerinddragelse er derfor også et overordnet tema i den fælles pædagogiske og faglige udvikling. Borgerinddragelsen skal være med til at styrke borgerens langvarige udbytte af forløbet hos os. For at det skal lykkes arbejder vi målrettet på at bruge tiden både før borgeren kommer hos os og efter selve ydelsen. Den faglige udvikling og den løbende dialog med kommunerne har, som vanligt, sat sit præg på ydelserne. Der sker løbende justeringer, tilpasninger og nyskabelser. Ydelseskatalogerne for 2015 er omfattende og dog rationelt bygget op. Du finder oplysninger om specifikke ydelser og målgrupper i de relevante kataloger. Der er ét samlet katalog med ydelser til børn og unge. På voksenområdet er der et katalog for hvert funktionsområde: tale-, høre-, syn-, læse/stave- samt erhvervet hjerneskade. Derudover er der et særskilt katalog for hjælpemidler og teknologi til borgere med kognitive, kommunikative og motoriske vanskeligheder. Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen I det omfang, der ikke indgås særlige aftaler med den enkelte kommune/det enkelte forvaltningsområde, vil omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og Kommunikationscentret være Rammeaftale 2015 og den Visitationsaftale, der knytter sig til Rammeaftalen. Kernen i Visitationsaftalen er, at borgere med kommunikationsvanskeligheder frit kan henvende sig til et kommunikationscenter og anmode om at få udredt deres vanskeligheder. Udredningen, som afdækker kompensationsmulighederne, sendes til kommunen, der træffer afgørelse om det videre forløb. I Rammeaftalen/Visitationsaftalen indgår, at borgerne skal oplyses om deres ret til at henvende sig til et kommunikationscenter for at få en udredning. Man vil derfor kunne se henvisninger til Visitationsaftalen i vores pjecer til borgerne. Bilaterale aftaler Vi har indgået en række bilaterale aftaler på forskellige forvaltningsområder med kommunerne, og vi forventer, at flere kommer til. et er at få mere rationelle arbejdsgange til gavn for borgerne og arbejdsgange, som samlet set, medfører reducerede omkostninger. 2BUændret timetakst Kommunikationscentret er glade for atter i år at kunne fastholde timetaksten på 898 kr. Taksten har dermed kunnet fastholdes på kroner og ører siden Det er resultatet af et stærkt fokus på effektiv drift og sikker økonomistyring. Taksterne er naturligvis omhyggeligt beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og regionen, og som er godkendt af Rigsrevisionen.

4 5 Dialog og samarbejde på tværs Som nævnt sker udviklingen af vores ydelser som et resultat af faglig udvikling og dialog med vores tætte samarbejdsparter i kommunerne. Vi mærker også, at udviklingen inden for sundhedsvæsnet spiller ind. Kommunikationscentret ser det som en meget vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, da borgerne virkelig skal opleve, at forløbene er sammenhængende. Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises i stort omfang fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 kan præsentere egentlige forløb, der rækker hen over sektorgrænserne. Individuelle forløb Borgerne har det indlysende behov, at ydelserne er tilpasset deres specifikke behov. Derfor vil ikke alle ydelser være at finde i dette katalog. Vi leverer en del timebaserede ydelser, der aftales direkte med den enkelte kommune. Det faglige fokus i 2015 Kommunikationscentret har en række faglige fokuspunkter i 2015: Vi arbejder som nævnt med at øge anvendelsesværdien af de ydelser borgerne modtager. Dette kaldes i pædagogisk sammenhæng for transfer. Det vil være i front i forhold til design af forløb og ydelser. Det er forventningen, at vi i 2015 kan levere egentlige e-learningsmuligheder for borgere og pårørende igen for at øge anvendelsesaspektet af indsatsen. Der er mange udviklingsforløb i gang, der involverer udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi arbejder på at udvikle ydelser til borgere med alvorlige og langvarige funktionsevnenedsættelser efter hjernerystelse. Dette vil foregå i samarbejde med en kommune, således at der reelt koordineres på tværs. 8BLeverings- og serviceaftaler Leverings- og serviceaftalerne er en model for kvalitets- og prisbevidst levering af dyre hjælpemidler til kommunens borgere. Ordningen omfatter de dyre hjælpemidler, der kan genbruges: elektroniske læseapparater (CCTV), særlige IT-hjælpemidler m.v. Kommunen indgår en Leverings- og serviceaftale i den enkelte sag. Som tidligere år er det igen muligt at sænke priserne på en del af Leverings- og serviceaftalerne. Det har to årsager: der er stadig god økonomi i ordningen qua at kommunerne bruger aftalerne det er igen lykkedes at forhandle gode priser på hjælpemidlerne. De fleste priser kan fastholdes på 2012-niveau, en del sættes ned og nogle få stiger. Ordningen sikrer: at genbrugsværdien for de dyre hjælpemidler kommer alle kommuner til gode at det samlede nyindkøb af hjælpemidler holdes på et minimum at der indkøbes store partier af meget specialiserede hjælpemidler til markedets mest favorable priser.

5 6 9BSupportaftaler IT-support-aftaler gør det muligt for synshandicappede IT-brugere at få løbende support på hjælpemiddelspecifikke problemer. Supportaftalerne ændres fra at være en årspakke til at være en pulje timer, aftalt med kommunen i hvert enkelt tilfælde. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Se mere under de enkelte leverings- og serviceaftaler samt supportaftaler. 01BAflysninger/afbud I henhold til Visitationsaftalen under Rammeaftalen gælder følgende: Hvis Kommunikationscentret er nødt til at aflyse en aftale, vil borger blive tilbudt en anden tid. Hvis borger udebliver eller melder afbud mindre end 3 arbejdsdage før det aftalte tidspunkt, kan der ikkeu tilbydes erstatningstid, med mindre det er muligt at tilrettelægge en anden aktivitet i det oprindeligt aftalte tidsrum. 7Bwww.komcentret.dk Ydelseskatalogerne for 2015 med beskrivelser af alle ydelser, lovgrundlag m.m. findes på vores hjemmeside Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. På hjemmesiden vil man også kunne finde alle andre relevante oplysninger om Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. Kontakt os Ring til os på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefonen er lukket mellem jul og nytår. Mails til besvares normalt inden for to arbejdsdage. Spørg efter det, du ikke ser vi tilbyder også individuelle løsninger. Kristian Mainz Centerchef

6 7 Voksne med læse-stavevanskeligheder Tilgængelige standardløsninger Kompensationsmulighederne for læse-stavevanskeligheder bliver stadig bedre i takt med den teknologiske udvikling. Der bliver et bredere spektrum af programmer med kompenserende funktioner. Og når tilgængelighed for alle integreres i standardløsninger, opstår der nye muligheder for borgere med funktionsnedsættelser, såfremt de får tilbuddet om at lære at bruge dem. Borgere med læse-stavevanskeligheder kan kompenseres med teknologiske kommunikationsløsninger, der ofte består af bærbar pc, tablet og/eller smartphone i kombination med egentlige hjælpemiddelprogrammer/hjælpemiddelapplikationer. De teknologiske kommunikationsløsninger gør det i kombination med instruktion og/eller undervisning - muligt for borgerne selvstændigt at læse og skrive i dagligdags eller jobmæssige sammenhænge. Det er dog vigtigt at huske, at IKT-hjælpemidlerne ikke fjerner årsagen til læse-stavevanskelighederne, og at der samtidig er tale om en målgruppe, for hvem teknologi ikke har været tilgængelig - så undervisning i brugen er en absolut forudsætning for at borgeren kompenseres, også selvom løsningen er med tale-genkendelse. Kommunikationscentrets indsats over for borgere med læse-stavevanskeligheder tager altid udgangspunkt i: - den enklest mulige løsning, da det erfaringsmæssigt, er det der virker, og - borgerens eget IT-udstyr (Serviceloven) eller arbejdspladsens IT-miljø (LAB-loven) rne Læse-stavevanskelighederne har forskellige årsager: Den største gruppe har dysleksi. Denne gruppe har som udgangspunkt modtaget læse-staveundervisning i deres skoleforløb eller som voksne på VUC. Alligevel har borgere med dysleksi stadig en væsentlig funktionsnedsættelse, som de har behov for at blive kompenseret for ved hjælp af en eller flere teknologiske løsninger. Nogle borgere har læse-stavevanskeligheder kombineret med andre funktionsnedsættelser. Det kan være af motorisk og/eller kognitiv art, fx ADHD. Andre har fået læsestavevanskeligheder i forbindelse med en erhvervet hjerneskade. Borgere med dyskalkuli, dvs. borgere, som har store vanskeligheder med talbehandling og talforståelse, er en forholdsvis ny målgruppe, som det tidligere har været meget vanskeligt at hjælpe. Da det er et alvorligt handicap, har vi på Kommunikationscentret valgt at arbejde med mulighederne for denne målgruppe. Borgere med dyskalkuli kan have svært ved selvstændigt at klare dagligdags opgaver som at købe ind, følge en tidsplan, overskue en køreplan, benytte en madopskrift mv. Fælles for målgrupperne er, at det vurderes, at de vil kunne kompenseres for deres vanskeligheder med teknologiske kommunikationsløsninger. Ved siden af disse målgrupper kan borgere med betjeningsproblemstillinger og behov for fysisk aflastning som følge af fx musearm eller lammelser kompenseres med de samme hjælpemidler

7 8 som borgere med dysleksi. Læse-stave-teamets konsulenter kan derfor tilbyde denne målgrupppe rådgivning og afprøvning af fx tale-genkendelse. Læse-staveteamet Kernen i Kommunikationscentrets team består af IKT-konsulenter med omfattende faglig erfaring og videreuddannelse inden for dysleksi og nu også dyskalkuli. Efter behov inddrages synskonsulenter, hørekonsulenter eller konsulenter med andre specialer. Der er således et tæt samarbejde mellem ADHD-konsulenten og læse-staveteamets konsulenter, ligesom der er et fælles fokus på læsning mellem læse-staveteamets og hjerneteamets konsulenter. Fokus på transfer Et konkret mål med Kommunikationscentrets rådgivning og undervisning er at øge borgerens egne handlekompetencer i det daglige liv. Det, som borgeren lærer i undervisningen, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer) for at øge borgerens handlemuligheder og livskvalitet. Transfer opnås normalt bedst ved, at forløbet på Kommunikationscentret tilrettelægges, så borgeren undervejs har god tid til på egen hånd at øve sig i at anvende strategier og hjælpemidler i hverdagen. Samarbejdsparter Læse-staveteamet samarbejder med institutionerne på ordblindeområdet, bl.a. VUC, AOF og produktionsskoler. I forhold til de konkrete henvendelser fra borgere med læsestavevanskeligheder har teamet et tæt samarbejde med jobcentrene og de kommunale forvaltninger. Teamet indgår i et landsdækkende samarbejde om kompensationsmuligheder til borgere med læse-stavevanskeligheder.

8 9 Læse-stave-teamets ydelser: Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder i forbindelse med erhverv Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 76 og 100 (jf. skema AF82): Kommunikationscentret kan rådgive om/udrede borgeres konkrete behov for kompenserende IT-udstyr med henblik på, at de kan varetage deres arbejdsopgaver til trods for de konstaterede læse-stavevanskeligheder. Et forløb på Kommunikationscentret består af: 1) en kombineret udredning og afprøvning, hvor IKT-konsulenten sammen med borgeren finder frem til den enklest mulige IT-løsning, der kan kompensere i det konkrete job. 2) et implementeringsforløb, hvor eventuelt bevilget udstyr indkøbes, installeres og følges op af instruktion til borgeren. Både afprøvning og implementering sker i tæt samarbejde med jobcentret og borgerens arbejdsgiver. Ydelser til borgere under uddannelse I de fleste uddannelseslovgivninger er indskrevet regler for specialpædagogisk støtte. Ved ansøgninger i forbindelse med uddannelse henvises borgerne til dette regi. Opmærksomheden henledes dog på, at der er undtagelser, fx er der ikke specialpædagogiske ordninger i lovgivningerne om AVU og produktionsskolerne. Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli i hjemmet Ydelser i henhold til Lov om Social Service 12, 112, 113, 10 stk. 4, samt Lov om Specialundervisning for Voksne: For borgere med alvorlige vanskeligheder, som komplicerer dagligdagen, fordi det er svært at læse egen post, følge med i meddelelser fra børns institutioner, orientere sig på internettet, læse sms er, følge en opskrift, betale/give penge tilbage o.lign., er det muligt at rette henvendelse til Kommunikationscentret og blive udredt. I udredningen vil borgeren blive interviewet om sine behov, og det vil blive vurderet, om borgerens behov kan kompenseres med teknologiske kommunikationsløsninger og/eller specialundervisning. Det bliver vurderet, hvorvidt borgerens behov er så væsentlige, at borgeren har en mulighed for at ansøge kommunen om støtte. Såfremt borgeren får bevilget en afprøvning af teknologiske løsninger, vil borgeren blive indkaldt til afprøvning på Kommunikationscentret. Afprøvningen tager udgangspunkt i det ITudstyr, som borgeren selv har, fx smartphone, bærbar PC eller lignende. Et forløb afsluttes efter bevilling fra kommunen med instruktion og undervisning i de kompenserende løsninger.

9 10 Ydelser i henhold til Lov om Social Service og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Standard-udredninger, korte udredninger og kombinerede udredningerafprøvninger I overensstemmelse med ramme-aftalerne mellem kommunerne og regionen på det sociale område har borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli adgang til at få udredt deres behov for relevant kompensation. I henhold til rammeaftalen skal udredningen udgøre et fyldestgørende beslutningsgrundlag for kommunens afgørelse af, hvorvidt borgeren er berettiget til et afprøvnings- og undervisningsforløb. En udredning kan indeholde: indhentning af oplysninger fx fra tidligere ordblindeundervisning eller specialundervisning vurdering af vanskelighedernes karakter testning af vanskelighedernes karakter ved behov interview med borger beskrivelse af funktionsevne, funktionsnedsættelse vurdering af kompensationsmuligheder afklaring af lovgrundlag afklaring af væsentlighed oplæg til foranstaltning Udredningernes længde varierer afhængigt af borgerens forudsætninger og kompensationsbehov. Udredninger Omfang Pris Udredning 1 2,5 timer 2.245,- Udredning 2 4, 5 timer 4.041,- Udredning 3 5,75 timer 5.164,- Udredning 4 7,5 timer 6.286,- Udredning 5 9 timer 8.082,- Udredning 6 12,5 timer ,- Udredninger kan, efter aftale med kommunerne, gøres kortere og udelukkende indeholde oplysningsgrundlag fra tidligere undervisning og kort notat om borgerens kompensationsbehov. Såfremt kommunerne ønsker det, er der ligeledes mulighed for en sammenhængende udredning-/afprøvningsydelse, se ydelse 610. Denne ydelse indebærer, at udredning og afprøvning integreres i et samlet forløb og afsluttes med en indstilling til eventuelle kompenserende IT-udstyr. For borgeren betyder det, at antallet af besøg på Kommunikationscentret reduceres, og for kommunerne, at omkostningerne reduceres, da Kommunikationscentrets tidsforbrug til udredning/afprøvning, samt dokumentation reduceres.

10 Læse-stavehjælpemidler: sammenhængende indsats, udredning og afprøvning Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har kompensationsbehov til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der evt. sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. Ydelsespakken kan også anvendes ved behov for udskiftning af udstyr, ændrede behov o. lign. Ydelsen er en sammenhængende udredning og afprøvning: Udredning indhentning af oplysninger fx fra tidligere ordblindeundervisning hos kommunen kort interview med borger kort notat om funktionsevne, funktionsnedsættelse vurdering af kompensationsmuligheder på baggrund af væsentlighedsvurdering Afprøvning Rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder. Den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen. Afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning. Rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

11 Læse-stavehjælpemidler, afprøvning Priseksempler timer: kr timer: kr d Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. Efter udredning af vanskelighedernes art og omfang tilbydes: Rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder. Den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen. Afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning. Rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

12 Læse-stavehjælpemidler indkøb, opsætning, tilpasning og instruktion i brug Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har fået bevilget et IKT-hjælpemiddel og /eller kompenserende programmer/applikationer. Indsatsen skal sætte borgeren i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel, således at der kompenseres for de skriftsproglige vanskeligheder. Efter afprøvning af kompensationens art og omfang tilbydes: indkøb af hjælpemidler installation, opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidler instruktion i anvendelse af hjælpemidler til borger, pårørende eller fagpersoner, herunder: 1. strategier og teknikker for anvendelse af hjælpemidlerne 2. hensigtsmæssig brug af hjælpemidlerne i dagligdagen 3. rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. n er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv afholde udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

13 Læse-stavehjælpemidler, afprøvning, opsætning, tilpasning og instruktion Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. et svarer til en kombination af ydelse 612 og 615. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

14 IKT-support læse-stavehjælpemidler Omfang og pris 8 timer: kr Supportaftalen søges i henhold til Lov om social service 10 stk. 4 om kommunens forpligtelse til instruktion i brugen af hjælpemidler, idet der er tale om fortløbende instruktion. Borgere, der henvender sig til Kommunikationscentret, fordi der opstår problemer med anvendelsen af de bevilligede hjælpemidler. Indsatsen skal sikre, at borgeren kan benytte sine hjælpemidler. Opfølgning på tidligere instruktion og undervisning. Supportaftalen er en pulje på 8 timer. Beløbet betales forud. Borgerens henvendelser bliver tidsregistreret løbende. Der ydes ikke support til borgerens internetadgang, mailprogrammer m.v. Borgerens eget udstyr supporteres ikke, med mindre fejlen skyldes det særlige udstyr/programmer.

15 Kombinerede funktionsnedsættelser Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Voksne med alvorlige vanskeligheder inden for flere af følgende funktionsområder: tale, høre, syn, læse-stave, sprog eller kommunikation. Kombinerede funktionsnedsættelser kræver mere omfattende foranstaltninger, fordi der ofte skal findes alternative løsninger til at kompensere. Indsatsen skal sikre, at borgeren bliver kompenseret for sine funktionsnedsættelser og bliver så selvhjulpen som muligt. Ydelsespakken kan for eksempel omfatte: 1. Specifik vejledning: rådgivning om de kombinerede funktionsnedsættelser rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens situation samt indsigt i egen problematik rådgivning af pårørende afklaring af behov for brug af hjælp via eget netværk 2. Hjælpemidler: vurdering af behov for hjælpemidler, der tilgodeser den kombinerede funktionsnedsættelse Afprøvning og instruktion i brug af relevante hjælpemidler Vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk Justeringer af allerede bevilgede teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger. 3. Samarbejde, rådgivning og vejledning til kommunen: Rådgivning om konkrete borgeres funktionsnedsættelser, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter Rådgivning om borgerens muligheder for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning. Der henvises i øvrigt til de specifikke målgruppers ydelsesbeskrivelser. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.

16 17 641/642/643 Specialundervisning i brug af læse-stavehjælpemidler Priseksempler Holdundervisning: omfang 17,25 timer per deltager (vejl. undervisningstid 10 timer): kr Individuel undervisning: omfang 10,75 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Individuel undervisning hjemme: omfang 19,75 timer (vejl. undervisningstid 9 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har et IKT-baseret kompenserende kommunikationsudstyr. Undervisningen skal sætte borgeren i stand til at klare sig skriftsprogligt ved selvstændigt at kunne anvende de kompenserende teknologiske løsninger. Borgeren skal i nødvendigt omfang kunne tilpasse hjælpemidlet til egne behov. Der er fokus på, at det, som borgeren lærer i undervisningen, skal kunne overføres direkte til dagligdagen. Derfor planlægges forløbet, så der er tid til at borgeren på egen hånd kan øve sig i at anvende hjælpemidlerne mellem undervisningsgangene. Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i borgerens IT-færdigheder og aktuelle behov. Undervisningen kan fx indeholde indstillinger og brug af OCR-program, taleprogram og/eller ordforslagsprogram, talegenkendelse samt brug af mobile enheder eller andre hjælpemidler med særlige funktioner og indstillinger for mennesker med læse-stavevanskeligheder. Undervisningsomfanget vurderes i forhold til den enkelte borger ud fra den konkrete ITbaserede kommunikationsløsning. Flere faktorer spiller ind på vurderingen af undervisningsomfanget, fx: borgerens kompensationsbehov borgerens forudsætninger (fx it-færdigheder, læse- og stavevanskelighedernes omfang, generelle indlæringsmæssige forhold, andre funktionsnedsættelser) hvilke hjælpemidler borgeren har fået bevilget, herunder hvor mange funktionaliteter i de forskellige hjælpemidler, borgeren skal tilegne sig, samt kompleksiteten i anvendelsen af programmerne (fx når flere programmer skal anvendes samtidigt) Undervisningsomfanget vil således være forskelligt fra borger til borger. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren har eller benytter et IKT-baseret Kommunikationsudstyr som kompensation for læse-stavevanskeligheder. Undervisningen tilrettelægges på baggrund af borgerens individuelle vanskeligheder, foregår individuelt eller på små hold (2-3 deltagere) og med eget IT-udstyr.

17 Voksne med dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse og talbehandling) Priseksempler omfang 15,75 timer (vejl. undervisningstid 9 timer): kr omfang 20,50 timer (vejl. undervisningstid 12 timer: kr omfang 25,25 timer (vejl. undervisningstid 15 timer): kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Borgere med dyskalkuli kan have svært ved selvstændigt at klare dagligdags opgaver, der kræver talbehandling og talforståelse. Vanskelighederne kan påvirke evnen til at købe ind, følge en tidsplan, overskue køreplaner, følge en opskrift mv. At afhjælpe eller begrænse virkningen af borgerens vanskeligheder med talforståelse og talbehandling. Ydelsen kan omfatte en specialpædagogisk indsats i form af: Test af færdigheder, der kræver forståelse af grundlæggende begreber, tal og mængdeforståelse, regnefærdigheder, geometri, matematik og problemløsning i hverdagen Afklaring af centrale forudsætninger som hukommelse, koncentration og arbejdsmetoder Afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med undervisning Afdækkende undervisning Rådgivning og vejledning til borger, bl.a. strategier til håndtering af vanskeligheder Kommunikationscentret tager udgangspunkt i SFI s definition af dyskalkuli som funktionsnedsættelse. I udredningen undersøges for tegn på dyskalkuli, men der gives ikke en egentlig diagnose. Det centrale i udredningen er at pege på konkrete kompensationsmuligheder. Dyskalkuli og dysleksi (læse-stavevanskeligheder) ses ofte hos samme borger.

18 19 Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats m.fl. 621 Hjælpemidler og strategier, udredning og afprøvning, it-baserede kompensationsmuligheder Omfang og pris Prisen for et afprøvningsforløb er normalt max. kr kr. svarende til 8 timer. Anvendes der færre timer, reduceres prisen forholdsmæssigt. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, koordination, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid til arbejdspladsen samt rapportskrivning. 8 timer: kr Konsulentbistand på timebasis: kr. 898 pr. time Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB 76 / 100), lov om aktiv socialpolitik samt lov om kompensation til handicappede i erhverv. Borgere med læse- og stavevanskeligheder med behov for IT-baserede kompensationsmuligheder i erhverv. Borgere med vanskeligheder med talbehandling og talforståelse (dyskalkuli) i erhverv. Indsatsen har til formål at afdække vanskelighedernes omfang. Der skal findes frem til en teknologisk løsning, der efter implementering giver den nødvendige kompensation for borgerens arbejdsrelaterede vanskeligheder. Som en del af forløbet afdækkes borgerens konkrete læse-stavevanskeligheder og/eller vanskeligheder med talbehandling og talforståelse i relation til jobbet. Afprøvningen har til formål at afdække og beskrive it-støttemulighederne. Sammen med borgeren finder vi frem til, hvad der kan fungere i arbejdspladsens it-miljø. Som udgangspunkt vurderes den enklest mulige løsning ofte at komme til at fungere hensigtsmæssigt. For borgere med dyskalkuli vil der oftest være tale om rådgivning og vejledning. Rapporten, som sendes til Jobcentret, indeholder: Baggrund for borgerens ansøgning Beskrivelse af kompensationsmuligheder Begrundelse for det ansøgte: o Hjælpemidler o Øvrigt kompenserende IT-udstyr, applikationer og programmer o Implementering: installation, opsætning og instruktion på arbejdspladsen o Rådgivning og vejledning Konkret pristilbud I forbindelse med afprøvningen sikrer vi, at den anbefalede kompensationsløsning teknisk kan implementeres og støttemæssigt fungere på arbejdspladsen.

19 Læse-stavehjælpemidler, implementering Omfang og pris Implementering omfatter indkøb, installation, opsætning og instruktion til borgeren. Det konkrete behov for timer vurderes på baggrund af de konkrete teknologiske løsninger, behovet for koordination med arbejdsgivers it-platform, samt borgerens forudsætninger for at benytte udstyret og dets funktioner. Timetallet omfatter ligeledes tilrettelæggelse, administration, koordination og evt. kørsel. Eksempler: timer: kr timer: kr timer: kr timer: kr Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats(lab 76 / 100) samt lov om kompensation til handicappede i erhverv. Borgere med læse- og stavevanskeligheder i erhverv Implementeringen har til formål at sikre, at borgeren får den bedst mulige kompensation i forhold til de arbejdsrelaterede læse-stavevanskeligheder. Udgangspunktet er den støtte, som er bevilget af Jobcentret på baggrund anbefalinger i udrednings- og afprøvningsrapporten. 1) Indkøb af hjælpemidler (hardware faktureres direkte til Jobcentret) 2) Installation og opsætning af hjælpemidlerne/it-programmer og applikationer med kompenserende funktioner (sker i nødvendigt omfang på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdsgivers IKT-afdeling) 3) Instruktion også teknisk af støttemodtager samt evt. andre relevante personer på arbejdspladsen Fakturering af software, opsætning og instruktion sker i forbindelse med, at den afsluttende rapport sendes til Jobcentret.

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere