Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7"

Transkript

1

2 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i BLeverings- og serviceaftaler BSupportaftaler BAflysninger/afbud Bwww.komcentret.dk... 6 Kontakt os... 6 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 Tilgængelige standardløsninger... 7 rne... 7 Læse-staveteamet... 8 Fokus på transfer... 8 Samarbejdsparter... 8 Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder i forbindelse med erhverv... 9 Ydelser til borgere under uddannelse... 9 Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli i hjemmet... 9 Ydelser i henhold til Lov om Social Service og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Standard-udredninger, korte udredninger og kombinerede udredninger-afprøvninger Læse-stavehjælpemidler: sammenhængende indsats, udredning og afprøvning Læse-stavehjælpemidler, afprøvning Læse-stavehjælpemidler indkøb, opsætning, tilpasning og instruktion i brug Læse-stavehjælpemidler, afprøvning, opsætning, tilpasning og instruktion IKT-support læse-stavehjælpemidler /642/643 Specialundervisning i brug af læse-stavehjælpemidler Voksne med dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse og talbehandling) Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats m.fl Hjælpemidler og strategier, udredning og afprøvning, it-baserede kompensationsmuligheder Læse-stavehjælpemidler, implementering... 20

3 4 Indledning På Kommunikationscentret ser vi en tendens til at de borgere, der visiteres til os, generelt har mere komplekse og sammensatte vanskeligheder. Derfor stiger kravene til tværfaglighed i de ydelser, der er behov for. Vi bestræber os hele tiden på effektivt og uproblematisk at kunne koordinere og inddrage de rette tværfaglige kompetencer. Det afspejler sig i samarbejdet på tværs af Kommunikationscentrets faglige teams samt i nogle af de nye ydelser. Opgaven er at sammensætte det mest optimale forløb til den enkelte borger inden for de givne rammer. Det kræver en reel inddragelse af borgerne i forhold til at tilpasse ydelsen så godt som overhovedet muligt til borgernes behov. Borgerinddragelse er derfor også et overordnet tema i den fælles pædagogiske og faglige udvikling. Borgerinddragelsen skal være med til at styrke borgerens langvarige udbytte af forløbet hos os. For at det skal lykkes arbejder vi målrettet på at bruge tiden både før borgeren kommer hos os og efter selve ydelsen. Den faglige udvikling og den løbende dialog med kommunerne har, som vanligt, sat sit præg på ydelserne. Der sker løbende justeringer, tilpasninger og nyskabelser. Ydelseskatalogerne for 2015 er omfattende og dog rationelt bygget op. Du finder oplysninger om specifikke ydelser og målgrupper i de relevante kataloger. Der er ét samlet katalog med ydelser til børn og unge. På voksenområdet er der et katalog for hvert funktionsområde: tale-, høre-, syn-, læse/stave- samt erhvervet hjerneskade. Derudover er der et særskilt katalog for hjælpemidler og teknologi til borgere med kognitive, kommunikative og motoriske vanskeligheder. Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen I det omfang, der ikke indgås særlige aftaler med den enkelte kommune/det enkelte forvaltningsområde, vil omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og Kommunikationscentret være Rammeaftale 2015 og den Visitationsaftale, der knytter sig til Rammeaftalen. Kernen i Visitationsaftalen er, at borgere med kommunikationsvanskeligheder frit kan henvende sig til et kommunikationscenter og anmode om at få udredt deres vanskeligheder. Udredningen, som afdækker kompensationsmulighederne, sendes til kommunen, der træffer afgørelse om det videre forløb. I Rammeaftalen/Visitationsaftalen indgår, at borgerne skal oplyses om deres ret til at henvende sig til et kommunikationscenter for at få en udredning. Man vil derfor kunne se henvisninger til Visitationsaftalen i vores pjecer til borgerne. Bilaterale aftaler Vi har indgået en række bilaterale aftaler på forskellige forvaltningsområder med kommunerne, og vi forventer, at flere kommer til. et er at få mere rationelle arbejdsgange til gavn for borgerne og arbejdsgange, som samlet set, medfører reducerede omkostninger. 2BUændret timetakst Kommunikationscentret er glade for atter i år at kunne fastholde timetaksten på 898 kr. Taksten har dermed kunnet fastholdes på kroner og ører siden Det er resultatet af et stærkt fokus på effektiv drift og sikker økonomistyring. Taksterne er naturligvis omhyggeligt beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og regionen, og som er godkendt af Rigsrevisionen.

4 5 Dialog og samarbejde på tværs Som nævnt sker udviklingen af vores ydelser som et resultat af faglig udvikling og dialog med vores tætte samarbejdsparter i kommunerne. Vi mærker også, at udviklingen inden for sundhedsvæsnet spiller ind. Kommunikationscentret ser det som en meget vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, da borgerne virkelig skal opleve, at forløbene er sammenhængende. Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises i stort omfang fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 kan præsentere egentlige forløb, der rækker hen over sektorgrænserne. Individuelle forløb Borgerne har det indlysende behov, at ydelserne er tilpasset deres specifikke behov. Derfor vil ikke alle ydelser være at finde i dette katalog. Vi leverer en del timebaserede ydelser, der aftales direkte med den enkelte kommune. Det faglige fokus i 2015 Kommunikationscentret har en række faglige fokuspunkter i 2015: Vi arbejder som nævnt med at øge anvendelsesværdien af de ydelser borgerne modtager. Dette kaldes i pædagogisk sammenhæng for transfer. Det vil være i front i forhold til design af forløb og ydelser. Det er forventningen, at vi i 2015 kan levere egentlige e-learningsmuligheder for borgere og pårørende igen for at øge anvendelsesaspektet af indsatsen. Der er mange udviklingsforløb i gang, der involverer udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi arbejder på at udvikle ydelser til borgere med alvorlige og langvarige funktionsevnenedsættelser efter hjernerystelse. Dette vil foregå i samarbejde med en kommune, således at der reelt koordineres på tværs. 8BLeverings- og serviceaftaler Leverings- og serviceaftalerne er en model for kvalitets- og prisbevidst levering af dyre hjælpemidler til kommunens borgere. Ordningen omfatter de dyre hjælpemidler, der kan genbruges: elektroniske læseapparater (CCTV), særlige IT-hjælpemidler m.v. Kommunen indgår en Leverings- og serviceaftale i den enkelte sag. Som tidligere år er det igen muligt at sænke priserne på en del af Leverings- og serviceaftalerne. Det har to årsager: der er stadig god økonomi i ordningen qua at kommunerne bruger aftalerne det er igen lykkedes at forhandle gode priser på hjælpemidlerne. De fleste priser kan fastholdes på 2012-niveau, en del sættes ned og nogle få stiger. Ordningen sikrer: at genbrugsværdien for de dyre hjælpemidler kommer alle kommuner til gode at det samlede nyindkøb af hjælpemidler holdes på et minimum at der indkøbes store partier af meget specialiserede hjælpemidler til markedets mest favorable priser.

5 6 9BSupportaftaler IT-support-aftaler gør det muligt for synshandicappede IT-brugere at få løbende support på hjælpemiddelspecifikke problemer. Supportaftalerne ændres fra at være en årspakke til at være en pulje timer, aftalt med kommunen i hvert enkelt tilfælde. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Se mere under de enkelte leverings- og serviceaftaler samt supportaftaler. 01BAflysninger/afbud I henhold til Visitationsaftalen under Rammeaftalen gælder følgende: Hvis Kommunikationscentret er nødt til at aflyse en aftale, vil borger blive tilbudt en anden tid. Hvis borger udebliver eller melder afbud mindre end 3 arbejdsdage før det aftalte tidspunkt, kan der ikkeu tilbydes erstatningstid, med mindre det er muligt at tilrettelægge en anden aktivitet i det oprindeligt aftalte tidsrum. 7Bwww.komcentret.dk Ydelseskatalogerne for 2015 med beskrivelser af alle ydelser, lovgrundlag m.m. findes på vores hjemmeside Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. På hjemmesiden vil man også kunne finde alle andre relevante oplysninger om Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. Kontakt os Ring til os på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefonen er lukket mellem jul og nytår. Mails til besvares normalt inden for to arbejdsdage. Spørg efter det, du ikke ser vi tilbyder også individuelle løsninger. Kristian Mainz Centerchef

6 7 Voksne med læse-stavevanskeligheder Tilgængelige standardløsninger Kompensationsmulighederne for læse-stavevanskeligheder bliver stadig bedre i takt med den teknologiske udvikling. Der bliver et bredere spektrum af programmer med kompenserende funktioner. Og når tilgængelighed for alle integreres i standardløsninger, opstår der nye muligheder for borgere med funktionsnedsættelser, såfremt de får tilbuddet om at lære at bruge dem. Borgere med læse-stavevanskeligheder kan kompenseres med teknologiske kommunikationsløsninger, der ofte består af bærbar pc, tablet og/eller smartphone i kombination med egentlige hjælpemiddelprogrammer/hjælpemiddelapplikationer. De teknologiske kommunikationsløsninger gør det i kombination med instruktion og/eller undervisning - muligt for borgerne selvstændigt at læse og skrive i dagligdags eller jobmæssige sammenhænge. Det er dog vigtigt at huske, at IKT-hjælpemidlerne ikke fjerner årsagen til læse-stavevanskelighederne, og at der samtidig er tale om en målgruppe, for hvem teknologi ikke har været tilgængelig - så undervisning i brugen er en absolut forudsætning for at borgeren kompenseres, også selvom løsningen er med tale-genkendelse. Kommunikationscentrets indsats over for borgere med læse-stavevanskeligheder tager altid udgangspunkt i: - den enklest mulige løsning, da det erfaringsmæssigt, er det der virker, og - borgerens eget IT-udstyr (Serviceloven) eller arbejdspladsens IT-miljø (LAB-loven) rne Læse-stavevanskelighederne har forskellige årsager: Den største gruppe har dysleksi. Denne gruppe har som udgangspunkt modtaget læse-staveundervisning i deres skoleforløb eller som voksne på VUC. Alligevel har borgere med dysleksi stadig en væsentlig funktionsnedsættelse, som de har behov for at blive kompenseret for ved hjælp af en eller flere teknologiske løsninger. Nogle borgere har læse-stavevanskeligheder kombineret med andre funktionsnedsættelser. Det kan være af motorisk og/eller kognitiv art, fx ADHD. Andre har fået læsestavevanskeligheder i forbindelse med en erhvervet hjerneskade. Borgere med dyskalkuli, dvs. borgere, som har store vanskeligheder med talbehandling og talforståelse, er en forholdsvis ny målgruppe, som det tidligere har været meget vanskeligt at hjælpe. Da det er et alvorligt handicap, har vi på Kommunikationscentret valgt at arbejde med mulighederne for denne målgruppe. Borgere med dyskalkuli kan have svært ved selvstændigt at klare dagligdags opgaver som at købe ind, følge en tidsplan, overskue en køreplan, benytte en madopskrift mv. Fælles for målgrupperne er, at det vurderes, at de vil kunne kompenseres for deres vanskeligheder med teknologiske kommunikationsløsninger. Ved siden af disse målgrupper kan borgere med betjeningsproblemstillinger og behov for fysisk aflastning som følge af fx musearm eller lammelser kompenseres med de samme hjælpemidler

7 8 som borgere med dysleksi. Læse-stave-teamets konsulenter kan derfor tilbyde denne målgrupppe rådgivning og afprøvning af fx tale-genkendelse. Læse-staveteamet Kernen i Kommunikationscentrets team består af IKT-konsulenter med omfattende faglig erfaring og videreuddannelse inden for dysleksi og nu også dyskalkuli. Efter behov inddrages synskonsulenter, hørekonsulenter eller konsulenter med andre specialer. Der er således et tæt samarbejde mellem ADHD-konsulenten og læse-staveteamets konsulenter, ligesom der er et fælles fokus på læsning mellem læse-staveteamets og hjerneteamets konsulenter. Fokus på transfer Et konkret mål med Kommunikationscentrets rådgivning og undervisning er at øge borgerens egne handlekompetencer i det daglige liv. Det, som borgeren lærer i undervisningen, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer) for at øge borgerens handlemuligheder og livskvalitet. Transfer opnås normalt bedst ved, at forløbet på Kommunikationscentret tilrettelægges, så borgeren undervejs har god tid til på egen hånd at øve sig i at anvende strategier og hjælpemidler i hverdagen. Samarbejdsparter Læse-staveteamet samarbejder med institutionerne på ordblindeområdet, bl.a. VUC, AOF og produktionsskoler. I forhold til de konkrete henvendelser fra borgere med læsestavevanskeligheder har teamet et tæt samarbejde med jobcentrene og de kommunale forvaltninger. Teamet indgår i et landsdækkende samarbejde om kompensationsmuligheder til borgere med læse-stavevanskeligheder.

8 9 Læse-stave-teamets ydelser: Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder i forbindelse med erhverv Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 76 og 100 (jf. skema AF82): Kommunikationscentret kan rådgive om/udrede borgeres konkrete behov for kompenserende IT-udstyr med henblik på, at de kan varetage deres arbejdsopgaver til trods for de konstaterede læse-stavevanskeligheder. Et forløb på Kommunikationscentret består af: 1) en kombineret udredning og afprøvning, hvor IKT-konsulenten sammen med borgeren finder frem til den enklest mulige IT-løsning, der kan kompensere i det konkrete job. 2) et implementeringsforløb, hvor eventuelt bevilget udstyr indkøbes, installeres og følges op af instruktion til borgeren. Både afprøvning og implementering sker i tæt samarbejde med jobcentret og borgerens arbejdsgiver. Ydelser til borgere under uddannelse I de fleste uddannelseslovgivninger er indskrevet regler for specialpædagogisk støtte. Ved ansøgninger i forbindelse med uddannelse henvises borgerne til dette regi. Opmærksomheden henledes dog på, at der er undtagelser, fx er der ikke specialpædagogiske ordninger i lovgivningerne om AVU og produktionsskolerne. Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli i hjemmet Ydelser i henhold til Lov om Social Service 12, 112, 113, 10 stk. 4, samt Lov om Specialundervisning for Voksne: For borgere med alvorlige vanskeligheder, som komplicerer dagligdagen, fordi det er svært at læse egen post, følge med i meddelelser fra børns institutioner, orientere sig på internettet, læse sms er, følge en opskrift, betale/give penge tilbage o.lign., er det muligt at rette henvendelse til Kommunikationscentret og blive udredt. I udredningen vil borgeren blive interviewet om sine behov, og det vil blive vurderet, om borgerens behov kan kompenseres med teknologiske kommunikationsløsninger og/eller specialundervisning. Det bliver vurderet, hvorvidt borgerens behov er så væsentlige, at borgeren har en mulighed for at ansøge kommunen om støtte. Såfremt borgeren får bevilget en afprøvning af teknologiske løsninger, vil borgeren blive indkaldt til afprøvning på Kommunikationscentret. Afprøvningen tager udgangspunkt i det ITudstyr, som borgeren selv har, fx smartphone, bærbar PC eller lignende. Et forløb afsluttes efter bevilling fra kommunen med instruktion og undervisning i de kompenserende løsninger.

9 10 Ydelser i henhold til Lov om Social Service og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Standard-udredninger, korte udredninger og kombinerede udredningerafprøvninger I overensstemmelse med ramme-aftalerne mellem kommunerne og regionen på det sociale område har borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli adgang til at få udredt deres behov for relevant kompensation. I henhold til rammeaftalen skal udredningen udgøre et fyldestgørende beslutningsgrundlag for kommunens afgørelse af, hvorvidt borgeren er berettiget til et afprøvnings- og undervisningsforløb. En udredning kan indeholde: indhentning af oplysninger fx fra tidligere ordblindeundervisning eller specialundervisning vurdering af vanskelighedernes karakter testning af vanskelighedernes karakter ved behov interview med borger beskrivelse af funktionsevne, funktionsnedsættelse vurdering af kompensationsmuligheder afklaring af lovgrundlag afklaring af væsentlighed oplæg til foranstaltning Udredningernes længde varierer afhængigt af borgerens forudsætninger og kompensationsbehov. Udredninger Omfang Pris Udredning 1 2,5 timer 2.245,- Udredning 2 4, 5 timer 4.041,- Udredning 3 5,75 timer 5.164,- Udredning 4 7,5 timer 6.286,- Udredning 5 9 timer 8.082,- Udredning 6 12,5 timer ,- Udredninger kan, efter aftale med kommunerne, gøres kortere og udelukkende indeholde oplysningsgrundlag fra tidligere undervisning og kort notat om borgerens kompensationsbehov. Såfremt kommunerne ønsker det, er der ligeledes mulighed for en sammenhængende udredning-/afprøvningsydelse, se ydelse 610. Denne ydelse indebærer, at udredning og afprøvning integreres i et samlet forløb og afsluttes med en indstilling til eventuelle kompenserende IT-udstyr. For borgeren betyder det, at antallet af besøg på Kommunikationscentret reduceres, og for kommunerne, at omkostningerne reduceres, da Kommunikationscentrets tidsforbrug til udredning/afprøvning, samt dokumentation reduceres.

10 Læse-stavehjælpemidler: sammenhængende indsats, udredning og afprøvning Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har kompensationsbehov til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der evt. sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. Ydelsespakken kan også anvendes ved behov for udskiftning af udstyr, ændrede behov o. lign. Ydelsen er en sammenhængende udredning og afprøvning: Udredning indhentning af oplysninger fx fra tidligere ordblindeundervisning hos kommunen kort interview med borger kort notat om funktionsevne, funktionsnedsættelse vurdering af kompensationsmuligheder på baggrund af væsentlighedsvurdering Afprøvning Rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder. Den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen. Afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning. Rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

11 Læse-stavehjælpemidler, afprøvning Priseksempler timer: kr timer: kr d Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. Efter udredning af vanskelighedernes art og omfang tilbydes: Rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder. Den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen. Afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning. Rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

12 Læse-stavehjælpemidler indkøb, opsætning, tilpasning og instruktion i brug Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har fået bevilget et IKT-hjælpemiddel og /eller kompenserende programmer/applikationer. Indsatsen skal sætte borgeren i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel, således at der kompenseres for de skriftsproglige vanskeligheder. Efter afprøvning af kompensationens art og omfang tilbydes: indkøb af hjælpemidler installation, opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidler instruktion i anvendelse af hjælpemidler til borger, pårørende eller fagpersoner, herunder: 1. strategier og teknikker for anvendelse af hjælpemidlerne 2. hensigtsmæssig brug af hjælpemidlerne i dagligdagen 3. rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. n er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv afholde udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

13 Læse-stavehjælpemidler, afprøvning, opsætning, tilpasning og instruktion Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. et svarer til en kombination af ydelse 612 og 615. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

14 IKT-support læse-stavehjælpemidler Omfang og pris 8 timer: kr Supportaftalen søges i henhold til Lov om social service 10 stk. 4 om kommunens forpligtelse til instruktion i brugen af hjælpemidler, idet der er tale om fortløbende instruktion. Borgere, der henvender sig til Kommunikationscentret, fordi der opstår problemer med anvendelsen af de bevilligede hjælpemidler. Indsatsen skal sikre, at borgeren kan benytte sine hjælpemidler. Opfølgning på tidligere instruktion og undervisning. Supportaftalen er en pulje på 8 timer. Beløbet betales forud. Borgerens henvendelser bliver tidsregistreret løbende. Der ydes ikke support til borgerens internetadgang, mailprogrammer m.v. Borgerens eget udstyr supporteres ikke, med mindre fejlen skyldes det særlige udstyr/programmer.

15 Kombinerede funktionsnedsættelser Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Voksne med alvorlige vanskeligheder inden for flere af følgende funktionsområder: tale, høre, syn, læse-stave, sprog eller kommunikation. Kombinerede funktionsnedsættelser kræver mere omfattende foranstaltninger, fordi der ofte skal findes alternative løsninger til at kompensere. Indsatsen skal sikre, at borgeren bliver kompenseret for sine funktionsnedsættelser og bliver så selvhjulpen som muligt. Ydelsespakken kan for eksempel omfatte: 1. Specifik vejledning: rådgivning om de kombinerede funktionsnedsættelser rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens situation samt indsigt i egen problematik rådgivning af pårørende afklaring af behov for brug af hjælp via eget netværk 2. Hjælpemidler: vurdering af behov for hjælpemidler, der tilgodeser den kombinerede funktionsnedsættelse Afprøvning og instruktion i brug af relevante hjælpemidler Vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk Justeringer af allerede bevilgede teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger. 3. Samarbejde, rådgivning og vejledning til kommunen: Rådgivning om konkrete borgeres funktionsnedsættelser, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter Rådgivning om borgerens muligheder for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning. Der henvises i øvrigt til de specifikke målgruppers ydelsesbeskrivelser. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.

16 17 641/642/643 Specialundervisning i brug af læse-stavehjælpemidler Priseksempler Holdundervisning: omfang 17,25 timer per deltager (vejl. undervisningstid 10 timer): kr Individuel undervisning: omfang 10,75 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Individuel undervisning hjemme: omfang 19,75 timer (vejl. undervisningstid 9 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har et IKT-baseret kompenserende kommunikationsudstyr. Undervisningen skal sætte borgeren i stand til at klare sig skriftsprogligt ved selvstændigt at kunne anvende de kompenserende teknologiske løsninger. Borgeren skal i nødvendigt omfang kunne tilpasse hjælpemidlet til egne behov. Der er fokus på, at det, som borgeren lærer i undervisningen, skal kunne overføres direkte til dagligdagen. Derfor planlægges forløbet, så der er tid til at borgeren på egen hånd kan øve sig i at anvende hjælpemidlerne mellem undervisningsgangene. Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i borgerens IT-færdigheder og aktuelle behov. Undervisningen kan fx indeholde indstillinger og brug af OCR-program, taleprogram og/eller ordforslagsprogram, talegenkendelse samt brug af mobile enheder eller andre hjælpemidler med særlige funktioner og indstillinger for mennesker med læse-stavevanskeligheder. Undervisningsomfanget vurderes i forhold til den enkelte borger ud fra den konkrete ITbaserede kommunikationsløsning. Flere faktorer spiller ind på vurderingen af undervisningsomfanget, fx: borgerens kompensationsbehov borgerens forudsætninger (fx it-færdigheder, læse- og stavevanskelighedernes omfang, generelle indlæringsmæssige forhold, andre funktionsnedsættelser) hvilke hjælpemidler borgeren har fået bevilget, herunder hvor mange funktionaliteter i de forskellige hjælpemidler, borgeren skal tilegne sig, samt kompleksiteten i anvendelsen af programmerne (fx når flere programmer skal anvendes samtidigt) Undervisningsomfanget vil således være forskelligt fra borger til borger. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren har eller benytter et IKT-baseret Kommunikationsudstyr som kompensation for læse-stavevanskeligheder. Undervisningen tilrettelægges på baggrund af borgerens individuelle vanskeligheder, foregår individuelt eller på små hold (2-3 deltagere) og med eget IT-udstyr.

17 Voksne med dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse og talbehandling) Priseksempler omfang 15,75 timer (vejl. undervisningstid 9 timer): kr omfang 20,50 timer (vejl. undervisningstid 12 timer: kr omfang 25,25 timer (vejl. undervisningstid 15 timer): kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Borgere med dyskalkuli kan have svært ved selvstændigt at klare dagligdags opgaver, der kræver talbehandling og talforståelse. Vanskelighederne kan påvirke evnen til at købe ind, følge en tidsplan, overskue køreplaner, følge en opskrift mv. At afhjælpe eller begrænse virkningen af borgerens vanskeligheder med talforståelse og talbehandling. Ydelsen kan omfatte en specialpædagogisk indsats i form af: Test af færdigheder, der kræver forståelse af grundlæggende begreber, tal og mængdeforståelse, regnefærdigheder, geometri, matematik og problemløsning i hverdagen Afklaring af centrale forudsætninger som hukommelse, koncentration og arbejdsmetoder Afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med undervisning Afdækkende undervisning Rådgivning og vejledning til borger, bl.a. strategier til håndtering af vanskeligheder Kommunikationscentret tager udgangspunkt i SFI s definition af dyskalkuli som funktionsnedsættelse. I udredningen undersøges for tegn på dyskalkuli, men der gives ikke en egentlig diagnose. Det centrale i udredningen er at pege på konkrete kompensationsmuligheder. Dyskalkuli og dysleksi (læse-stavevanskeligheder) ses ofte hos samme borger.

18 19 Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats m.fl. 621 Hjælpemidler og strategier, udredning og afprøvning, it-baserede kompensationsmuligheder Omfang og pris Prisen for et afprøvningsforløb er normalt max. kr kr. svarende til 8 timer. Anvendes der færre timer, reduceres prisen forholdsmæssigt. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, koordination, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid til arbejdspladsen samt rapportskrivning. 8 timer: kr Konsulentbistand på timebasis: kr. 898 pr. time Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB 76 / 100), lov om aktiv socialpolitik samt lov om kompensation til handicappede i erhverv. Borgere med læse- og stavevanskeligheder med behov for IT-baserede kompensationsmuligheder i erhverv. Borgere med vanskeligheder med talbehandling og talforståelse (dyskalkuli) i erhverv. Indsatsen har til formål at afdække vanskelighedernes omfang. Der skal findes frem til en teknologisk løsning, der efter implementering giver den nødvendige kompensation for borgerens arbejdsrelaterede vanskeligheder. Som en del af forløbet afdækkes borgerens konkrete læse-stavevanskeligheder og/eller vanskeligheder med talbehandling og talforståelse i relation til jobbet. Afprøvningen har til formål at afdække og beskrive it-støttemulighederne. Sammen med borgeren finder vi frem til, hvad der kan fungere i arbejdspladsens it-miljø. Som udgangspunkt vurderes den enklest mulige løsning ofte at komme til at fungere hensigtsmæssigt. For borgere med dyskalkuli vil der oftest være tale om rådgivning og vejledning. Rapporten, som sendes til Jobcentret, indeholder: Baggrund for borgerens ansøgning Beskrivelse af kompensationsmuligheder Begrundelse for det ansøgte: o Hjælpemidler o Øvrigt kompenserende IT-udstyr, applikationer og programmer o Implementering: installation, opsætning og instruktion på arbejdspladsen o Rådgivning og vejledning Konkret pristilbud I forbindelse med afprøvningen sikrer vi, at den anbefalede kompensationsløsning teknisk kan implementeres og støttemæssigt fungere på arbejdspladsen.

19 Læse-stavehjælpemidler, implementering Omfang og pris Implementering omfatter indkøb, installation, opsætning og instruktion til borgeren. Det konkrete behov for timer vurderes på baggrund af de konkrete teknologiske løsninger, behovet for koordination med arbejdsgivers it-platform, samt borgerens forudsætninger for at benytte udstyret og dets funktioner. Timetallet omfatter ligeledes tilrettelæggelse, administration, koordination og evt. kørsel. Eksempler: timer: kr timer: kr timer: kr timer: kr Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats(lab 76 / 100) samt lov om kompensation til handicappede i erhverv. Borgere med læse- og stavevanskeligheder i erhverv Implementeringen har til formål at sikre, at borgeren får den bedst mulige kompensation i forhold til de arbejdsrelaterede læse-stavevanskeligheder. Udgangspunktet er den støtte, som er bevilget af Jobcentret på baggrund anbefalinger i udrednings- og afprøvningsrapporten. 1) Indkøb af hjælpemidler (hardware faktureres direkte til Jobcentret) 2) Installation og opsætning af hjælpemidlerne/it-programmer og applikationer med kompenserende funktioner (sker i nødvendigt omfang på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdsgivers IKT-afdeling) 3) Instruktion også teknisk af støttemodtager samt evt. andre relevante personer på arbejdspladsen Fakturering af software, opsætning og instruktion sker i forbindelse med, at den afsluttende rapport sendes til Jobcentret.

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Indhold Voksne med læse-stavevanskeligheder... 4 Læse-stave-teamets ydelser:... 6

Indhold Voksne med læse-stavevanskeligheder... 4 Læse-stave-teamets ydelser:... 6 3 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 4 Tilgængelige standardløsninger... 4 rne... 4 Læse-staveteamet... 5 Fokus på transfer... 5 Samarbejdsparter... 5 Læse-stave-teamets ydelser:... 6 Ydelser til borgere

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 Information til borgere INDHOLDSFORTEGNELSE: ANSØGNINGSSKEMA....2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 AFDÆKNING.4 Indkaldelse til afdækning.5 Hvordan foregår en afdækning?...6 Efter afdækningen...7 YDELSER OG HJÆLPEMIDLER..8

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 INDHOLDSFORTEGNELSE: ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 AFDÆKNING...4 Indkaldelse til afdækning...5 Hvordan foregår en afdækning...5 Efter afdækningen...6 YDELSER OG HJÆLPEMIDLER...7 Hvis kommunen

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Indhold. Specialrådgivning og hjælpemidler Hjælpemidler, afprøvning Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion...

Indhold. Specialrådgivning og hjælpemidler Hjælpemidler, afprøvning Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion... B 3 Indhold Voksne med langvarige følger efter hjernerystelse... 4 Målgruppen... 4 Formål... 4 Henvendelse... 5 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 6 Udredning... 6 01BAflysninger/afbud...

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Bilag 3 - Styringsaftale 2016

Bilag 3 - Styringsaftale 2016 Bilag 3 - Styringsaftale 2016 Hovedstadsregionens fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Indledning Siden 2011 har hovedstadsregionen

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement Basisydelser - Abonnement... 2 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Lovgrundlag Hvem kan få Mål 1.1.2.2. Demensfaglig Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune Sindslidelse Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere