Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7"

Transkript

1

2 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i BLeverings- og serviceaftaler BSupportaftaler BAflysninger/afbud Bwww.komcentret.dk... 6 Kontakt os... 6 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 Tilgængelige standardløsninger... 7 rne... 7 Læse-staveteamet... 8 Fokus på transfer... 8 Samarbejdsparter... 8 Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder i forbindelse med erhverv... 9 Ydelser til borgere under uddannelse... 9 Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli i hjemmet... 9 Ydelser i henhold til Lov om Social Service og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Standard-udredninger, korte udredninger og kombinerede udredninger-afprøvninger Læse-stavehjælpemidler: sammenhængende indsats, udredning og afprøvning Læse-stavehjælpemidler, afprøvning Læse-stavehjælpemidler indkøb, opsætning, tilpasning og instruktion i brug Læse-stavehjælpemidler, afprøvning, opsætning, tilpasning og instruktion IKT-support læse-stavehjælpemidler /642/643 Specialundervisning i brug af læse-stavehjælpemidler Voksne med dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse og talbehandling) Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats m.fl Hjælpemidler og strategier, udredning og afprøvning, it-baserede kompensationsmuligheder Læse-stavehjælpemidler, implementering... 20

3 4 Indledning På Kommunikationscentret ser vi en tendens til at de borgere, der visiteres til os, generelt har mere komplekse og sammensatte vanskeligheder. Derfor stiger kravene til tværfaglighed i de ydelser, der er behov for. Vi bestræber os hele tiden på effektivt og uproblematisk at kunne koordinere og inddrage de rette tværfaglige kompetencer. Det afspejler sig i samarbejdet på tværs af Kommunikationscentrets faglige teams samt i nogle af de nye ydelser. Opgaven er at sammensætte det mest optimale forløb til den enkelte borger inden for de givne rammer. Det kræver en reel inddragelse af borgerne i forhold til at tilpasse ydelsen så godt som overhovedet muligt til borgernes behov. Borgerinddragelse er derfor også et overordnet tema i den fælles pædagogiske og faglige udvikling. Borgerinddragelsen skal være med til at styrke borgerens langvarige udbytte af forløbet hos os. For at det skal lykkes arbejder vi målrettet på at bruge tiden både før borgeren kommer hos os og efter selve ydelsen. Den faglige udvikling og den løbende dialog med kommunerne har, som vanligt, sat sit præg på ydelserne. Der sker løbende justeringer, tilpasninger og nyskabelser. Ydelseskatalogerne for 2015 er omfattende og dog rationelt bygget op. Du finder oplysninger om specifikke ydelser og målgrupper i de relevante kataloger. Der er ét samlet katalog med ydelser til børn og unge. På voksenområdet er der et katalog for hvert funktionsområde: tale-, høre-, syn-, læse/stave- samt erhvervet hjerneskade. Derudover er der et særskilt katalog for hjælpemidler og teknologi til borgere med kognitive, kommunikative og motoriske vanskeligheder. Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen I det omfang, der ikke indgås særlige aftaler med den enkelte kommune/det enkelte forvaltningsområde, vil omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og Kommunikationscentret være Rammeaftale 2015 og den Visitationsaftale, der knytter sig til Rammeaftalen. Kernen i Visitationsaftalen er, at borgere med kommunikationsvanskeligheder frit kan henvende sig til et kommunikationscenter og anmode om at få udredt deres vanskeligheder. Udredningen, som afdækker kompensationsmulighederne, sendes til kommunen, der træffer afgørelse om det videre forløb. I Rammeaftalen/Visitationsaftalen indgår, at borgerne skal oplyses om deres ret til at henvende sig til et kommunikationscenter for at få en udredning. Man vil derfor kunne se henvisninger til Visitationsaftalen i vores pjecer til borgerne. Bilaterale aftaler Vi har indgået en række bilaterale aftaler på forskellige forvaltningsområder med kommunerne, og vi forventer, at flere kommer til. et er at få mere rationelle arbejdsgange til gavn for borgerne og arbejdsgange, som samlet set, medfører reducerede omkostninger. 2BUændret timetakst Kommunikationscentret er glade for atter i år at kunne fastholde timetaksten på 898 kr. Taksten har dermed kunnet fastholdes på kroner og ører siden Det er resultatet af et stærkt fokus på effektiv drift og sikker økonomistyring. Taksterne er naturligvis omhyggeligt beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og regionen, og som er godkendt af Rigsrevisionen.

4 5 Dialog og samarbejde på tværs Som nævnt sker udviklingen af vores ydelser som et resultat af faglig udvikling og dialog med vores tætte samarbejdsparter i kommunerne. Vi mærker også, at udviklingen inden for sundhedsvæsnet spiller ind. Kommunikationscentret ser det som en meget vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, da borgerne virkelig skal opleve, at forløbene er sammenhængende. Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises i stort omfang fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 kan præsentere egentlige forløb, der rækker hen over sektorgrænserne. Individuelle forløb Borgerne har det indlysende behov, at ydelserne er tilpasset deres specifikke behov. Derfor vil ikke alle ydelser være at finde i dette katalog. Vi leverer en del timebaserede ydelser, der aftales direkte med den enkelte kommune. Det faglige fokus i 2015 Kommunikationscentret har en række faglige fokuspunkter i 2015: Vi arbejder som nævnt med at øge anvendelsesværdien af de ydelser borgerne modtager. Dette kaldes i pædagogisk sammenhæng for transfer. Det vil være i front i forhold til design af forløb og ydelser. Det er forventningen, at vi i 2015 kan levere egentlige e-learningsmuligheder for borgere og pårørende igen for at øge anvendelsesaspektet af indsatsen. Der er mange udviklingsforløb i gang, der involverer udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi arbejder på at udvikle ydelser til borgere med alvorlige og langvarige funktionsevnenedsættelser efter hjernerystelse. Dette vil foregå i samarbejde med en kommune, således at der reelt koordineres på tværs. 8BLeverings- og serviceaftaler Leverings- og serviceaftalerne er en model for kvalitets- og prisbevidst levering af dyre hjælpemidler til kommunens borgere. Ordningen omfatter de dyre hjælpemidler, der kan genbruges: elektroniske læseapparater (CCTV), særlige IT-hjælpemidler m.v. Kommunen indgår en Leverings- og serviceaftale i den enkelte sag. Som tidligere år er det igen muligt at sænke priserne på en del af Leverings- og serviceaftalerne. Det har to årsager: der er stadig god økonomi i ordningen qua at kommunerne bruger aftalerne det er igen lykkedes at forhandle gode priser på hjælpemidlerne. De fleste priser kan fastholdes på 2012-niveau, en del sættes ned og nogle få stiger. Ordningen sikrer: at genbrugsværdien for de dyre hjælpemidler kommer alle kommuner til gode at det samlede nyindkøb af hjælpemidler holdes på et minimum at der indkøbes store partier af meget specialiserede hjælpemidler til markedets mest favorable priser.

5 6 9BSupportaftaler IT-support-aftaler gør det muligt for synshandicappede IT-brugere at få løbende support på hjælpemiddelspecifikke problemer. Supportaftalerne ændres fra at være en årspakke til at være en pulje timer, aftalt med kommunen i hvert enkelt tilfælde. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Se mere under de enkelte leverings- og serviceaftaler samt supportaftaler. 01BAflysninger/afbud I henhold til Visitationsaftalen under Rammeaftalen gælder følgende: Hvis Kommunikationscentret er nødt til at aflyse en aftale, vil borger blive tilbudt en anden tid. Hvis borger udebliver eller melder afbud mindre end 3 arbejdsdage før det aftalte tidspunkt, kan der ikkeu tilbydes erstatningstid, med mindre det er muligt at tilrettelægge en anden aktivitet i det oprindeligt aftalte tidsrum. 7Bwww.komcentret.dk Ydelseskatalogerne for 2015 med beskrivelser af alle ydelser, lovgrundlag m.m. findes på vores hjemmeside Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. På hjemmesiden vil man også kunne finde alle andre relevante oplysninger om Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. Kontakt os Ring til os på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefonen er lukket mellem jul og nytår. Mails til besvares normalt inden for to arbejdsdage. Spørg efter det, du ikke ser vi tilbyder også individuelle løsninger. Kristian Mainz Centerchef

6 7 Voksne med læse-stavevanskeligheder Tilgængelige standardløsninger Kompensationsmulighederne for læse-stavevanskeligheder bliver stadig bedre i takt med den teknologiske udvikling. Der bliver et bredere spektrum af programmer med kompenserende funktioner. Og når tilgængelighed for alle integreres i standardløsninger, opstår der nye muligheder for borgere med funktionsnedsættelser, såfremt de får tilbuddet om at lære at bruge dem. Borgere med læse-stavevanskeligheder kan kompenseres med teknologiske kommunikationsløsninger, der ofte består af bærbar pc, tablet og/eller smartphone i kombination med egentlige hjælpemiddelprogrammer/hjælpemiddelapplikationer. De teknologiske kommunikationsløsninger gør det i kombination med instruktion og/eller undervisning - muligt for borgerne selvstændigt at læse og skrive i dagligdags eller jobmæssige sammenhænge. Det er dog vigtigt at huske, at IKT-hjælpemidlerne ikke fjerner årsagen til læse-stavevanskelighederne, og at der samtidig er tale om en målgruppe, for hvem teknologi ikke har været tilgængelig - så undervisning i brugen er en absolut forudsætning for at borgeren kompenseres, også selvom løsningen er med tale-genkendelse. Kommunikationscentrets indsats over for borgere med læse-stavevanskeligheder tager altid udgangspunkt i: - den enklest mulige løsning, da det erfaringsmæssigt, er det der virker, og - borgerens eget IT-udstyr (Serviceloven) eller arbejdspladsens IT-miljø (LAB-loven) rne Læse-stavevanskelighederne har forskellige årsager: Den største gruppe har dysleksi. Denne gruppe har som udgangspunkt modtaget læse-staveundervisning i deres skoleforløb eller som voksne på VUC. Alligevel har borgere med dysleksi stadig en væsentlig funktionsnedsættelse, som de har behov for at blive kompenseret for ved hjælp af en eller flere teknologiske løsninger. Nogle borgere har læse-stavevanskeligheder kombineret med andre funktionsnedsættelser. Det kan være af motorisk og/eller kognitiv art, fx ADHD. Andre har fået læsestavevanskeligheder i forbindelse med en erhvervet hjerneskade. Borgere med dyskalkuli, dvs. borgere, som har store vanskeligheder med talbehandling og talforståelse, er en forholdsvis ny målgruppe, som det tidligere har været meget vanskeligt at hjælpe. Da det er et alvorligt handicap, har vi på Kommunikationscentret valgt at arbejde med mulighederne for denne målgruppe. Borgere med dyskalkuli kan have svært ved selvstændigt at klare dagligdags opgaver som at købe ind, følge en tidsplan, overskue en køreplan, benytte en madopskrift mv. Fælles for målgrupperne er, at det vurderes, at de vil kunne kompenseres for deres vanskeligheder med teknologiske kommunikationsløsninger. Ved siden af disse målgrupper kan borgere med betjeningsproblemstillinger og behov for fysisk aflastning som følge af fx musearm eller lammelser kompenseres med de samme hjælpemidler

7 8 som borgere med dysleksi. Læse-stave-teamets konsulenter kan derfor tilbyde denne målgrupppe rådgivning og afprøvning af fx tale-genkendelse. Læse-staveteamet Kernen i Kommunikationscentrets team består af IKT-konsulenter med omfattende faglig erfaring og videreuddannelse inden for dysleksi og nu også dyskalkuli. Efter behov inddrages synskonsulenter, hørekonsulenter eller konsulenter med andre specialer. Der er således et tæt samarbejde mellem ADHD-konsulenten og læse-staveteamets konsulenter, ligesom der er et fælles fokus på læsning mellem læse-staveteamets og hjerneteamets konsulenter. Fokus på transfer Et konkret mål med Kommunikationscentrets rådgivning og undervisning er at øge borgerens egne handlekompetencer i det daglige liv. Det, som borgeren lærer i undervisningen, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer) for at øge borgerens handlemuligheder og livskvalitet. Transfer opnås normalt bedst ved, at forløbet på Kommunikationscentret tilrettelægges, så borgeren undervejs har god tid til på egen hånd at øve sig i at anvende strategier og hjælpemidler i hverdagen. Samarbejdsparter Læse-staveteamet samarbejder med institutionerne på ordblindeområdet, bl.a. VUC, AOF og produktionsskoler. I forhold til de konkrete henvendelser fra borgere med læsestavevanskeligheder har teamet et tæt samarbejde med jobcentrene og de kommunale forvaltninger. Teamet indgår i et landsdækkende samarbejde om kompensationsmuligheder til borgere med læse-stavevanskeligheder.

8 9 Læse-stave-teamets ydelser: Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder i forbindelse med erhverv Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 76 og 100 (jf. skema AF82): Kommunikationscentret kan rådgive om/udrede borgeres konkrete behov for kompenserende IT-udstyr med henblik på, at de kan varetage deres arbejdsopgaver til trods for de konstaterede læse-stavevanskeligheder. Et forløb på Kommunikationscentret består af: 1) en kombineret udredning og afprøvning, hvor IKT-konsulenten sammen med borgeren finder frem til den enklest mulige IT-løsning, der kan kompensere i det konkrete job. 2) et implementeringsforløb, hvor eventuelt bevilget udstyr indkøbes, installeres og følges op af instruktion til borgeren. Både afprøvning og implementering sker i tæt samarbejde med jobcentret og borgerens arbejdsgiver. Ydelser til borgere under uddannelse I de fleste uddannelseslovgivninger er indskrevet regler for specialpædagogisk støtte. Ved ansøgninger i forbindelse med uddannelse henvises borgerne til dette regi. Opmærksomheden henledes dog på, at der er undtagelser, fx er der ikke specialpædagogiske ordninger i lovgivningerne om AVU og produktionsskolerne. Ydelser til borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli i hjemmet Ydelser i henhold til Lov om Social Service 12, 112, 113, 10 stk. 4, samt Lov om Specialundervisning for Voksne: For borgere med alvorlige vanskeligheder, som komplicerer dagligdagen, fordi det er svært at læse egen post, følge med i meddelelser fra børns institutioner, orientere sig på internettet, læse sms er, følge en opskrift, betale/give penge tilbage o.lign., er det muligt at rette henvendelse til Kommunikationscentret og blive udredt. I udredningen vil borgeren blive interviewet om sine behov, og det vil blive vurderet, om borgerens behov kan kompenseres med teknologiske kommunikationsløsninger og/eller specialundervisning. Det bliver vurderet, hvorvidt borgerens behov er så væsentlige, at borgeren har en mulighed for at ansøge kommunen om støtte. Såfremt borgeren får bevilget en afprøvning af teknologiske løsninger, vil borgeren blive indkaldt til afprøvning på Kommunikationscentret. Afprøvningen tager udgangspunkt i det ITudstyr, som borgeren selv har, fx smartphone, bærbar PC eller lignende. Et forløb afsluttes efter bevilling fra kommunen med instruktion og undervisning i de kompenserende løsninger.

9 10 Ydelser i henhold til Lov om Social Service og Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Standard-udredninger, korte udredninger og kombinerede udredningerafprøvninger I overensstemmelse med ramme-aftalerne mellem kommunerne og regionen på det sociale område har borgere med læse-stavevanskeligheder/dyskalkuli adgang til at få udredt deres behov for relevant kompensation. I henhold til rammeaftalen skal udredningen udgøre et fyldestgørende beslutningsgrundlag for kommunens afgørelse af, hvorvidt borgeren er berettiget til et afprøvnings- og undervisningsforløb. En udredning kan indeholde: indhentning af oplysninger fx fra tidligere ordblindeundervisning eller specialundervisning vurdering af vanskelighedernes karakter testning af vanskelighedernes karakter ved behov interview med borger beskrivelse af funktionsevne, funktionsnedsættelse vurdering af kompensationsmuligheder afklaring af lovgrundlag afklaring af væsentlighed oplæg til foranstaltning Udredningernes længde varierer afhængigt af borgerens forudsætninger og kompensationsbehov. Udredninger Omfang Pris Udredning 1 2,5 timer 2.245,- Udredning 2 4, 5 timer 4.041,- Udredning 3 5,75 timer 5.164,- Udredning 4 7,5 timer 6.286,- Udredning 5 9 timer 8.082,- Udredning 6 12,5 timer ,- Udredninger kan, efter aftale med kommunerne, gøres kortere og udelukkende indeholde oplysningsgrundlag fra tidligere undervisning og kort notat om borgerens kompensationsbehov. Såfremt kommunerne ønsker det, er der ligeledes mulighed for en sammenhængende udredning-/afprøvningsydelse, se ydelse 610. Denne ydelse indebærer, at udredning og afprøvning integreres i et samlet forløb og afsluttes med en indstilling til eventuelle kompenserende IT-udstyr. For borgeren betyder det, at antallet af besøg på Kommunikationscentret reduceres, og for kommunerne, at omkostningerne reduceres, da Kommunikationscentrets tidsforbrug til udredning/afprøvning, samt dokumentation reduceres.

10 Læse-stavehjælpemidler: sammenhængende indsats, udredning og afprøvning Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har kompensationsbehov til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der evt. sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. Ydelsespakken kan også anvendes ved behov for udskiftning af udstyr, ændrede behov o. lign. Ydelsen er en sammenhængende udredning og afprøvning: Udredning indhentning af oplysninger fx fra tidligere ordblindeundervisning hos kommunen kort interview med borger kort notat om funktionsevne, funktionsnedsættelse vurdering af kompensationsmuligheder på baggrund af væsentlighedsvurdering Afprøvning Rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder. Den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen. Afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning. Rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

11 Læse-stavehjælpemidler, afprøvning Priseksempler timer: kr timer: kr d Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. Efter udredning af vanskelighedernes art og omfang tilbydes: Rådgivning om og afprøvning af relevante IKT-hjælpemidler (fx oplæsningsprogram, ordforslagsprogram, OCR-program, talegenkendelse m.m.) og andre hjælpemidler, der kan kompensere for de skriftsproglige vanskeligheder. Den tekniske udvikling indebærer, at hjælpeprogrammerne efterhånden findes til og kan afvikles på flere forskellige platforme (computere, smartphones og tablets). Så vidt muligt tages der udgangspunkt i det tekniske udstyr, som borgeren har i forvejen. Afdækning af undervisningsbehov i forhold til den forslåede løsning. Rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

12 Læse-stavehjælpemidler indkøb, opsætning, tilpasning og instruktion i brug Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har fået bevilget et IKT-hjælpemiddel og /eller kompenserende programmer/applikationer. Indsatsen skal sætte borgeren i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel, således at der kompenseres for de skriftsproglige vanskeligheder. Efter afprøvning af kompensationens art og omfang tilbydes: indkøb af hjælpemidler installation, opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidler instruktion i anvendelse af hjælpemidler til borger, pårørende eller fagpersoner, herunder: 1. strategier og teknikker for anvendelse af hjælpemidlerne 2. hensigtsmæssig brug af hjælpemidlerne i dagligdagen 3. rådgivning om særlige muligheder for voksne med læse-stavevanskeligheder, fx lån af lydbøger, støtte i forbindelse med uddannelse eller erhverv. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. n er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv afholde udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

13 Læse-stavehjælpemidler, afprøvning, opsætning, tilpasning og instruktion Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Borgere med læse- og stavevanskeligheder, som har et kompensationsbehov i forhold til private daglige aktiviteter Der skal findes frem til en teknologisk løsning/et IKT-hjælpemiddel, der sammen med undervisning i brugen giver den nødvendige kompensation for borgerens læsestavevanskeligheder. et svarer til en kombination af ydelse 612 og 615. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Denne gruppe er omfattet af bestemmelserne om, at computeren og det almindeligt tilhørende hardware er sædvanligt indbo. Borgerne må derfor selv betale udgifterne til disse dele. Hjælpemidler kan indkøbes af Kommunikationscentret og faktureres særskilt.

14 IKT-support læse-stavehjælpemidler Omfang og pris 8 timer: kr Supportaftalen søges i henhold til Lov om social service 10 stk. 4 om kommunens forpligtelse til instruktion i brugen af hjælpemidler, idet der er tale om fortløbende instruktion. Borgere, der henvender sig til Kommunikationscentret, fordi der opstår problemer med anvendelsen af de bevilligede hjælpemidler. Indsatsen skal sikre, at borgeren kan benytte sine hjælpemidler. Opfølgning på tidligere instruktion og undervisning. Supportaftalen er en pulje på 8 timer. Beløbet betales forud. Borgerens henvendelser bliver tidsregistreret løbende. Der ydes ikke support til borgerens internetadgang, mailprogrammer m.v. Borgerens eget udstyr supporteres ikke, med mindre fejlen skyldes det særlige udstyr/programmer.

15 Kombinerede funktionsnedsættelser Priseksempler timer: kr timer: kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Voksne med alvorlige vanskeligheder inden for flere af følgende funktionsområder: tale, høre, syn, læse-stave, sprog eller kommunikation. Kombinerede funktionsnedsættelser kræver mere omfattende foranstaltninger, fordi der ofte skal findes alternative løsninger til at kompensere. Indsatsen skal sikre, at borgeren bliver kompenseret for sine funktionsnedsættelser og bliver så selvhjulpen som muligt. Ydelsespakken kan for eksempel omfatte: 1. Specifik vejledning: rådgivning om de kombinerede funktionsnedsættelser rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens situation samt indsigt i egen problematik rådgivning af pårørende afklaring af behov for brug af hjælp via eget netværk 2. Hjælpemidler: vurdering af behov for hjælpemidler, der tilgodeser den kombinerede funktionsnedsættelse Afprøvning og instruktion i brug af relevante hjælpemidler Vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk Justeringer af allerede bevilgede teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger. 3. Samarbejde, rådgivning og vejledning til kommunen: Rådgivning om konkrete borgeres funktionsnedsættelser, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter Rådgivning om borgerens muligheder for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning. Der henvises i øvrigt til de specifikke målgruppers ydelsesbeskrivelser. Omfanget af borgerens vanskeligheder er afgørende for, hvilket omfang ydelsen vurderes til. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning.

16 17 641/642/643 Specialundervisning i brug af læse-stavehjælpemidler Priseksempler Holdundervisning: omfang 17,25 timer per deltager (vejl. undervisningstid 10 timer): kr Individuel undervisning: omfang 10,75 timer (vejl. undervisningstid 6 timer): kr Individuel undervisning hjemme: omfang 19,75 timer (vejl. undervisningstid 9 timer): kr Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august Borgere med læse-stavevanskeligheder, der har et IKT-baseret kompenserende kommunikationsudstyr. Undervisningen skal sætte borgeren i stand til at klare sig skriftsprogligt ved selvstændigt at kunne anvende de kompenserende teknologiske løsninger. Borgeren skal i nødvendigt omfang kunne tilpasse hjælpemidlet til egne behov. Der er fokus på, at det, som borgeren lærer i undervisningen, skal kunne overføres direkte til dagligdagen. Derfor planlægges forløbet, så der er tid til at borgeren på egen hånd kan øve sig i at anvende hjælpemidlerne mellem undervisningsgangene. Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i borgerens IT-færdigheder og aktuelle behov. Undervisningen kan fx indeholde indstillinger og brug af OCR-program, taleprogram og/eller ordforslagsprogram, talegenkendelse samt brug af mobile enheder eller andre hjælpemidler med særlige funktioner og indstillinger for mennesker med læse-stavevanskeligheder. Undervisningsomfanget vurderes i forhold til den enkelte borger ud fra den konkrete ITbaserede kommunikationsløsning. Flere faktorer spiller ind på vurderingen af undervisningsomfanget, fx: borgerens kompensationsbehov borgerens forudsætninger (fx it-færdigheder, læse- og stavevanskelighedernes omfang, generelle indlæringsmæssige forhold, andre funktionsnedsættelser) hvilke hjælpemidler borgeren har fået bevilget, herunder hvor mange funktionaliteter i de forskellige hjælpemidler, borgeren skal tilegne sig, samt kompleksiteten i anvendelsen af programmerne (fx når flere programmer skal anvendes samtidigt) Undervisningsomfanget vil således være forskelligt fra borger til borger. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid samt rapportskrivning. Det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren har eller benytter et IKT-baseret Kommunikationsudstyr som kompensation for læse-stavevanskeligheder. Undervisningen tilrettelægges på baggrund af borgerens individuelle vanskeligheder, foregår individuelt eller på små hold (2-3 deltagere) og med eget IT-udstyr.

17 Voksne med dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse og talbehandling) Priseksempler omfang 15,75 timer (vejl. undervisningstid 9 timer): kr omfang 20,50 timer (vejl. undervisningstid 12 timer: kr omfang 25,25 timer (vejl. undervisningstid 15 timer): kr Specialrådgivning - lov om social service 12. Lov om specialundervisning for voksne nr. 929 af 25. august 2011 Borgere med dyskalkuli kan have svært ved selvstændigt at klare dagligdags opgaver, der kræver talbehandling og talforståelse. Vanskelighederne kan påvirke evnen til at købe ind, følge en tidsplan, overskue køreplaner, følge en opskrift mv. At afhjælpe eller begrænse virkningen af borgerens vanskeligheder med talforståelse og talbehandling. Ydelsen kan omfatte en specialpædagogisk indsats i form af: Test af færdigheder, der kræver forståelse af grundlæggende begreber, tal og mængdeforståelse, regnefærdigheder, geometri, matematik og problemløsning i hverdagen Afklaring af centrale forudsætninger som hukommelse, koncentration og arbejdsmetoder Afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med undervisning Afdækkende undervisning Rådgivning og vejledning til borger, bl.a. strategier til håndtering af vanskeligheder Kommunikationscentret tager udgangspunkt i SFI s definition af dyskalkuli som funktionsnedsættelse. I udredningen undersøges for tegn på dyskalkuli, men der gives ikke en egentlig diagnose. Det centrale i udredningen er at pege på konkrete kompensationsmuligheder. Dyskalkuli og dysleksi (læse-stavevanskeligheder) ses ofte hos samme borger.

18 19 Ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats m.fl. 621 Hjælpemidler og strategier, udredning og afprøvning, it-baserede kompensationsmuligheder Omfang og pris Prisen for et afprøvningsforløb er normalt max. kr kr. svarende til 8 timer. Anvendes der færre timer, reduceres prisen forholdsmæssigt. Timetallet inkluderer administration, forberedelse, koordination, direkte tid sammen med borgeren, evt. køretid til arbejdspladsen samt rapportskrivning. 8 timer: kr Konsulentbistand på timebasis: kr. 898 pr. time Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB 76 / 100), lov om aktiv socialpolitik samt lov om kompensation til handicappede i erhverv. Borgere med læse- og stavevanskeligheder med behov for IT-baserede kompensationsmuligheder i erhverv. Borgere med vanskeligheder med talbehandling og talforståelse (dyskalkuli) i erhverv. Indsatsen har til formål at afdække vanskelighedernes omfang. Der skal findes frem til en teknologisk løsning, der efter implementering giver den nødvendige kompensation for borgerens arbejdsrelaterede vanskeligheder. Som en del af forløbet afdækkes borgerens konkrete læse-stavevanskeligheder og/eller vanskeligheder med talbehandling og talforståelse i relation til jobbet. Afprøvningen har til formål at afdække og beskrive it-støttemulighederne. Sammen med borgeren finder vi frem til, hvad der kan fungere i arbejdspladsens it-miljø. Som udgangspunkt vurderes den enklest mulige løsning ofte at komme til at fungere hensigtsmæssigt. For borgere med dyskalkuli vil der oftest være tale om rådgivning og vejledning. Rapporten, som sendes til Jobcentret, indeholder: Baggrund for borgerens ansøgning Beskrivelse af kompensationsmuligheder Begrundelse for det ansøgte: o Hjælpemidler o Øvrigt kompenserende IT-udstyr, applikationer og programmer o Implementering: installation, opsætning og instruktion på arbejdspladsen o Rådgivning og vejledning Konkret pristilbud I forbindelse med afprøvningen sikrer vi, at den anbefalede kompensationsløsning teknisk kan implementeres og støttemæssigt fungere på arbejdspladsen.

19 Læse-stavehjælpemidler, implementering Omfang og pris Implementering omfatter indkøb, installation, opsætning og instruktion til borgeren. Det konkrete behov for timer vurderes på baggrund af de konkrete teknologiske løsninger, behovet for koordination med arbejdsgivers it-platform, samt borgerens forudsætninger for at benytte udstyret og dets funktioner. Timetallet omfatter ligeledes tilrettelæggelse, administration, koordination og evt. kørsel. Eksempler: timer: kr timer: kr timer: kr timer: kr Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats(lab 76 / 100) samt lov om kompensation til handicappede i erhverv. Borgere med læse- og stavevanskeligheder i erhverv Implementeringen har til formål at sikre, at borgeren får den bedst mulige kompensation i forhold til de arbejdsrelaterede læse-stavevanskeligheder. Udgangspunktet er den støtte, som er bevilget af Jobcentret på baggrund anbefalinger i udrednings- og afprøvningsrapporten. 1) Indkøb af hjælpemidler (hardware faktureres direkte til Jobcentret) 2) Installation og opsætning af hjælpemidlerne/it-programmer og applikationer med kompenserende funktioner (sker i nødvendigt omfang på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdsgivers IKT-afdeling) 3) Instruktion også teknisk af støttemodtager samt evt. andre relevante personer på arbejdspladsen Fakturering af software, opsætning og instruktion sker i forbindelse med, at den afsluttende rapport sendes til Jobcentret.

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere