Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold."

Transkript

1 Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. På Amtsrådsmødet d. 27. juni 2005 besluttedes, at der i overensstemmelse med lovgivningen, skal etableres et hospice med 12 pladser. Hospice ønskes placeret ét sted i midten af amtet omkring Dianalund/Slagelse. Amtsrådet ønsker, at de faglige/indholdsmæssige krav til en kommende samarbejdspartner fastlægges i forbindelse med det konkrete valg af samarbejdspartner. Senest tiltrådte Sundhedsudvalget på møde den 7. sept. at der annonceredes efter hospiceentreprenører, idet formanden blev bemyndiget til at godkende og udsende konkret materiale til interesserede med henblik på indsendelse af ansøgninger. Amtet modtog to relevante ansøgninger. Sundhedsudvalget besluttede 2. november 2005 en faseopdelt proces: Fase 1: En afklaring af de to hospicetilbud. Fase 2: En konkret forhandling. Fase 3: Den politiske godkendelse af samarbejdsaftalen. Fase 1 er nu i sin udmøntning, idet nærværende mødegrundlag lægger op til, at der skal træffes beslutning om valg af hospiceentreprenør. 2. Lov- og regelgrundlag. Jf. Sygehusloven og tilhørende bekendtgørelse skal hvert amtsråd indgå driftsoverenskomst med et selvejende hospice, som er beliggende i amtskommunen, og som opfylder Sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for palliativ indsats. Driftsoverenskomsten skal omfatte mindst 12 pladser. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. juni 2005 meddelt en generel dispensation i 2005 og 2006 til amterne til at optage lån svarende til anlægsudgiften til etablering af hospicepladser samt deponeringsfritagelse i tilfælde, hvor der indgås driftsoverenskomst med private hospicer. 3. Planlægningsmæssige forhold. I budgettet for 2005 blev afsat 4,1 mio. kr. til en styrket palliativ indsats. Målgruppen er den samme, som den der er relevant for hospice. Amtsrådet besluttede den 27. juni 2005, at rammebeløbet skulle udmøntes på følgende områder: 2 aftale med de praktiserende læger i amtet kr. Kræftrådgivning i amtet amtsligt tilskud på kr. årligt En styrkelse af den palliative indsats med samling af de medicinske senge der anvendes til palliation i henholdsvis HOS, SLS og KS idet det vil give bedre muligheder end i dag for at skabe et palliativt og udviklende miljø til gavn for patienter og pårørende

2 2 Et tværfagligt smertecenter på Holbæk sygehus med palliative ambulatorier på Slagelse, Kalundborg og Ringsted sygehus. Beslutningen har resulteret i, at der pr. 1/ er etableret et Kræftrådgivningscenter, som drives af Kræftens bekæmpelse med tilskud fra Vestsjællands Amt. Endvidere er 2 aftalen med praktiserende læger indgået. Samlingen af de medicinske palliative senge indgår i processen vedr. implementering af klinikstrukturen i Medicinsk Center. Mht. det tværfaglige smertecenter har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til fysisk placering af centeret i Holbæk og med ambulatorier i Slagelse, Kalundborg og Ringsted Sygehus samt forslag til organisering af centeret. Forslaget afventer politisk beslutning vedr. fysisk placering og efterfølgende politisk beslutning vedr. implementeringsplanen. 4. Ansøgninger. Vestsjællands Amt har modtaget et tilbud fra Kolonien Filadelfia om etablering og drift af hospice og et tilbud fra Sct. Paul s Hospice. 4.1 Opfyldelse af krav til Vestsjællands Amts retningslinjer for hospice Begge hospicetilbud vurderes at leve op til Sundhedsstyrelsens og Vestsjællands Amts krav til faglige retningslinjer vedr. etablering og drift af hospice. Overordnet set vurderer administrationen, at der ikke er afgørende forskelle mellem de to tilbud mht. etablering og den daglige drift af hospice. Derimod vurderes det, at de to tilbud, ud over samarbejdsrelationer med andre aktører, indeholder væsentlige forskelle vedr.: hospicefilosofi lægelig tilknytning hospice set i et regionsperspektiv samarbejde med eksterne parter beliggenhed økonomi. Disse forskelle vil i det følgende blive fremhævet og vurderet. I begge modeller vil der som medlem af bestyrelsen for hospicet blive udpeget et medlem af regionen. I begge hospicetilbud indgår, at Vestsjællands Amt vil få indflydelse på henvisningen til hospice. 4.2 Forskellige hospicefilosofier bag de to hospicetilbud Det er administrationens vurdering, at der er væsentlige forskelle i de bagvedliggende hospicefilosofier mellem de to hospicetilbud. Disse forskelle har væsentlig betydning for, hvordan driften af hospice kommer til at udmønte sig i praksis. Nedenfor opridses hospicefilosofierne hver for sig kort. Det bemærkes, at de er bagvedliggende årsag til mange af de forskelle, som de to hospicetilbud indeholder. Dette vil fremgå af mødegrundlagets øvrige beskrivelser af forskellene mellem de to hospicetilbud.

3 3 Overordnet set betragter Kolonien Filadelfia driften af hospice, som en opgave de varetager i lighed med driften af deres øvrige institutioner. De ønsker drive hospice på baggrund af deres tidligere erfaringer med institutionsdrift. Deres hospicedrift vil i høj grad foregå selvstændigt uden væsentlig afhængighed af amtets ydelser. Dette vil ske ved bl.a. at gøre brug af institutionens andre faciliteter og personale, som fx serviceydelser fra deres køkken og administration samt eventuelle ydelser fra deres diætist, socialrådgiver og psykolog. Sct. Paul s Hospice er ikke organisatorisk forankret i tidligere institutionsdrift og har således ikke en stærk organisation i ryggen, som kan hjælpe med at løse diverse problemer. Deres hospicefilosofi bygger i høj grad på erfaringer fra andre hospicer. Deres overordnede filosofi er, at hospice skal drives i tæt samarbejde amtets palliative tværfagligt team eller integreres med dette. De anser dette som en fundamental forudsætning, for at der kan ske optimal videndeling, samarbejde og uddannelse af personale. 4.3 Lægelig tilknytning til hospice Sct. Pauls hospice har intentioner om, at hospice skal integreres med amtets palliative team, så man bl.a. kan samarbejde om personaledækning. De ønsker derfor, at modellen vedr. personaledækning, skal ses som en midlertidig model, som efter en ca. 2-årig periode skal erstattes af en integration mellem palliativt team og hospice. Indtil en sådan integration er sket, er det hensigten, at den lægelige tilknytning til hospice skal ske ud fra nedenstående model. Det skal her bemærkes, at modellen nedenfor er identisk med den model om uddannelse af hospicelæge og virksomhedsansvarlig læge, som der er indgået aftale om mellem Hospice Sjælland og Roskilde Amt. Modellen skal bl.a. ses i lyset af, at der ikke har været kvalificerede ansøgere til en overlægestilling på Hospice Sjælland. Vedr. ansættelse af hospice-læge på Sct. Paul s Hospice forventes det i deres hospicetilbud, at hospice ansætter en læge, som i løbet af en to-årig periode uddannes til specialist inden for palliation gennem et uddannelsesforløb. Amtets palliative enhed superviserer og uddanner lægen. Indtil uddannelsesforløbets afslutning fungerer en udpeget overlæge i Sygehus vestsjælland som virksomhedsansvarlig læge på hospice, hvorefter hospice-lægen kan ansættes som virksomhedsansvarlig læge. I Filadelfia Hospices model, som den er beskrevet i tilbudsmaterialet, forudsættes der, at Hospice ansætter 1,5 speciallæge. Modellen, som indeholder uddannelse af speciallæge, må forventes at blive den model, som man kommer til at benytte sig af på Filadelfia Hospice, idet det sandsynligvis også her vil blive svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til stillingen som hospicelæge.

4 4 For begge hospicer gælder det, at der i vagttid i aften, nat og weekender m.v. i de sjældne tilfælde det kan blive nødvendigt, kan trækkes telefonisk på vagtberedskabet i Sygehus Vestsjælland. 4.4 Hospice set i et regionsperspektiv Både Kolonien Filadelfia og Sct. Paul s Hospice udtrykker ønske om at indgå i et samarbejde med de øvrige hospicer i Region Sjælland om erfaringsudveksling mv. Det, at Sct. Paul s Hospice bygger på de samme principper, som ligger til grund for den hospiceaftale, der er indgået i Roskilde Amt og den aftale, som er ved at blive indgået i Storstrøms Amt, må ses som en klar samarbejdsmæssig fordel. De tre hospicer må formodes at have de samme bagvedliggende hospicefilosofier og principper for pleje og behandling. I forlængelse heraf må det forventes at være god grobund for, at de vil kunne opnå et godt indbyrdes samarbejde - herunder at de vil kunne opnå stordriftsfordele. Disse 3 hospiceforeninger har allerede udarbejdet en fælles hensigtserklæring om samarbejde. 4.5 Beliggenhed Kolonien Filadelfia ønsker hospice placeret i deres egen bygning kombineret med nybyggeri beliggende på Koloniens egen grund i Dianalund. Fordelen ved hospiceplacering i Dianalund er, at byggegrunden ligger i et harmonisk miljø med gode rekreative muligheder. Omvendt vil en sådan placering ligge langt fra amtets sygehuse og smerteklinik/-ambulatorium i Slagelse og Holbæk og denne afstand vil kunne udgøre en barriere for samarbejde mellem hospice og Sygehus Vestsjælland. Dog er der i Filadelfia Hospices model ikke i særlig høj grad behov for et fysisk tæt samarbejde med Sygehus Vestsjælland. Pårørende, patienter og personale har rimelige, men ikke optimale, muligheder for at komme til og fra hospice med privat eller offentlig transport. Sct. Paul s Hospice ønsker hospice placeret i Slagelse. Vestsjællands Amt har tilbudt en byggegrund beliggende Rosenkildevej 103 i Slagelse, som der dog endnu ikke er fastsat en salgspris for. Placering af hospice i Slagelse vil betyde, at hospice kommer til at ligge tæt på motorvej og gode offentlige transportmuligheder. Dette er hensigtsmæssigt for patienter og pårørendes adgang til hospice, men også ift. rekruttering af kvalificeret personale. Det vurderes også at kunne være en fordel, hvis hospice kommer til at ligge tæt på sygehusafdeling og palliativt ambulatorium - både ift. samarbejde mellem hospice og sygehus og ift. til hurtig indlæggelse af patienter i de sjældne tilfælde, der måtte være behov for dette. Det bemærkes dog her, at amtets nuværende planer vedr. etablering af palliation- og smerteklinik er, at selve klinikken placeres i Holbæk, og at der placeres smerteambulatorium i bl.a. Slagelse.

5 5 5. Økonomi. Nedenstående tabel stiller de to hospice op over for hinanden på punkterne anlægsudgifter, driftsudgifter og sengedagstakst. Efterfølgende vil der blive redegjort for baggrunden for forskellene mellem de to tilbud, dog kun mht. de økonomiske aspekter. Tabel 1: Anlægs- og driftsudgifter, samt sengedagstakst for hospices. Anlægsudgifter Sct. Pauls hospice 29,3 mio. kr. Hospice Filadelfia 17,6 mio. kr. Gældende for begge tilbud er, at (21,7 mio. kr.) diverse hospicepuljetilskud ikke Driftsudgifter 16,3 mio. kr. 17,1 mio. kr. indgår i Sengedagstakst kr kr. ovenstående beløb. I Sct. Pauls Hospice-tilbuddet er der fjernet en lejeindtægt for Palliativt Team på kr. fra tilbuddet. Det skal indledningsvist bemærkes, at begge hospicetilbud ligger inden for de økonomiske rammer Vestsjællands Amt har opstillet i hospicerapporten. Af tabellen fremgår, at niveauet for anlægsudgifter er vidt forskelligt for de to hospiceprojekter. Sct. Pauls Hospice baserer sig på anlægsudgifter, der ligger ca. 10 mio. kr. højere end for Hospice Filadelfia. Driftsudgifterne for de to hospice ligger derimod i højere grad på samme niveau, hvorved sengedagstaksten ved 80 % belægning ligeledes ligger på samme niveau. Anlægsudgifter I rene anlægsudgifter ligger de to hospice-projekter væsentlig tættere på hinanden udgiftsmæssigt end det umiddelbart fremgår af tabel 1. I tilbuddet for Sct. Pauls Hospice er udover de rene anlægsudgifter desuden indregnet udgift til køb af byggegrund ( kr.), projektomkostninger (4,0 mio. kr.) og inventar/montering (3,0 mio. kr.). Sct. Pauls hospice har således rene anlægsudgifter for 21,7 mio. kr., hvorimod Filadelfia Hospice har anlægsudgifter for 17, 6 mio. kr. I udregningen af Filadelfia Hospices anlægsudgifter er der ikke indregnet udgifter til inventar og montering. Hertil kommer, at Sct. Pauls Hospice har fondskapital for kr., der planlægges at skulle fratrækkes anlægsudgifterne. Vestsjællands Amt kan som tidligere nævnt tilbyde en byggegrund på Rosenkildevej i Slagelse. Grunden har en ejendomsværdi på kr. og en grundværdi på kr. Der er endnu ikke er fastsat et bud på salgspris for grunden, og det skal bemærkes, at salgsprisen vil tage udgangspunkt i grundens værdi i handel og vandel og ikke i ejendomsværdien. Det vil sige, at det ikke er muligt at vurdere om de kr. Sct. Pauls Hospice har afsat i deres driftsbudget er et realistisk bud. Der er således for begge projekter er nogle usikkerhedsmomenter i forhold til de endelige anlægsudgifter, og man kan derfor ikke direkte sammenligne de to

6 6 projekters anlægsudgifter. Udgiften til anlæg vil f.eks. i Filadelfia Hospices tilfælde som minimum stige svarende til inventar/monterings-udgifterne. Desuden skal man være opmærksom på, at Sct. Pauls Hospice er interesserede i at købe den tilbudte hospice-byggegrund i Slagelse af Vestsjællands Amt, hvilket giver amtet en ikke ubetydelig indtægt. Driftsudgifter Den betydelige forskel i niveauet for projekternes anlægsudgifter har en afsmittende virkning på de to projekters huslejeudgifter, hvori afdrag af lån og renter indgår. Sct. Pauls Hospice har udgifter til finansiering af anlæg på 2,1 mio. kr., hvorimod Kolonien Filadelfia regner med 1,3 mio. kr. årligt. Det skal dog bemærkes, at det beløb Sct. Pauls Hospice beregner årsydelse ud fra ikke er de 29,3 mio. kr., som deres anlægsudgifter skønnes til at være, jf. tabel 1. Årsydelsen beregnes derimod udfra et beløb på 27,5 mio. kr., hvor der indgår såvel anlæg af hospice som anlæg af palliativt team fratrukket egenkapital, herunder diverse tilskud fra puljer. Det vil sige, at den udgift Sct. Pauls Hospice forventer sig i renter og afdrag reelt må skønnes at være større end de 2,1 mio. kr. som indgår i driftsudgifterne. Derudover er finansieringsudgifterne baseret på forskellige låne-typer. Sct. Pauls Hospice baserer sine beregninger på et 20-års annuitetslån, hvorimod Filadelfia Hospices tilbud bygger på et 30-årigt lån. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at administrationen på nuværende tidspunkt ikke har diskuteret finansiering med tilbudsgiverne. Idet udgifterne til renter og lån indgår i driftsudgifterne har forskellen i anlægsudgifter en væsentlig konsekvens i forhold til driftsudgifterne. Udover de forskellige niveauer for finansiering af anlægsudgifter er den mest betydende faktor for forskellen i de to projekters driftsudgifter projekternes forskellige håndtering af amtets krav i forhold til lægenormering og sygeplejerskenormering. Før projekterne sammenlignes med hensyn til personalenormering, skal det som tidligere bemærkes, at Sct. Pauls skitserede model kun er midlertidig, idet man forventer, at hospice i løbet af en 2-årig periode vil skulle integreres med palliativt team. Filadelfia Hospice ser derimod sin model for lægelig tilknytning som en varig model. Driftsudgifter til lægenormering for de to hospice-tilbud adskiller sig fra hinanden, idet Sct. Pauls Hospice har indarbejdet 1,0 speciallæge i sit driftsbudget en udgift på kr. Lægenormeringen forudsættes dog opjusteret i takt med at hospice opnår en højere belægningsprocent, hvilket vil få udgifterne til at stige i forhold til det budgetterede. Udgiften vil samtidig kunne stige så følge af de udgifter, der er forbundet med uddannelse/supervision og øvrig lægedækning. Det vil sige, at udgiften på kr., der er indarbejdet i driftsbudgettet, med stor sandsynlig reelt vil være højere. I Filadelfia Hospices driftsbudget er her overfor indeholdt en udgift på 1,2 mio. kr. til 1,5 speciallæge.

7 7 De to hospice-projekters driftsudgifter adskiller sig også i forhold til udgiften møntet på sygeplejerskenormering. Sct. Pauls Hospice forudsætter en normering på i alt 14,1 sygeplejersker og en udgift i alt 5,4 mio. kr., heri indgår en afdelingsog en udviklingssygeplejerske. Heroverfor forudsætter Filadelfia Hospice en normering på i alt 18,78 sygeplejersker og udgift i alt 6,0 mio. kr. Dette forhold giver en lavere gennemsnitsudgift pr. sygeplejerske på Filadelfia Hospice end på Sct. Pauls Hospice. På trods af ovennævnte forskelle i læge- og sygeplejerskenormering slår dette ikke igennem i tilbuddenes samlede lønbudgetter, som inkluderer konsulentydelser og midler til uddannelse. Sct. Pauls Hospice forudsætter lønudgifter på i alt 12,0 mio. kr., hvorimod Filadelfia Hospice forudsætter lønudgifter på 12,3 mio. kr. Der er således for det første en forskel mellem de to hospicers anlægsudgifter på ca. 4 mio. kr. Dernæst og delvist som følge af forskellen i anlægsudgifter er der forskel mht. finansieringsomkostninger for de to projekter på 0,8 mio. kr. årligt. Forskellen i de samlede driftsudgifter for de to hospice vil dog kun ligge på ca kr. årligt. Perspektiverende skal det bemærkes, at hvis Sct. Pauls intention om fysisk integration af palliativ team og hospice, vil dette kunne give øgede anlægs- og driftsudgifter. Sengedagstakst Sengedagstaksten beregnes direkte ud fra driftsudgifter, og da driftsudgifterne for Sct. Pauls Hospice og Filadelfia Hospice ligger forholdsvist tæt, betyder det, at der mellem sengedagstaksterne for de to hospicetilbud ved 80 % belægning ligeledes ikke er den store forskel. Sct. Pauls Hospice har beregnet en sengedagstakst på kr. og Filadelfia Hospice en sengedagstakst på kr. 6. Mulighed for model-hospice og støtte via fonden Realdania Fonden Realdania har netop offentliggjort en rapport om Det gode Hospice. Den beskriver hvordan et hospice skal se ud og fungere med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Det er Realdania's hensigt at støtte de hospicebyggerier, der skal igangsættes indenfor det kommende års tid for at skabe nogle demonstrationsprojekter med henblik på at afprøve rapportens anbefalinger. Rapporten med programmet for Det Gode Hospice påviser det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element, der er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning. Samtidig kan de fysiske rammer også understøtte det vidensintensive arbejde, der bliver udført af de ansatte ved hospice og i de palliative teams. Programmet for Det Gode Hospice er rettet mod rådgivere, beslutningstagere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale hospiceprojekters styregrupper, og det er tanken, at det kan bruges som inspiration, opslagsbog og checkliste for

8 8 fremtidige hospiceprojekter rundt om i landet. Sct. Paul s Hospice har allerede fra start i deres tilbudsgivning meldt ud, at de er meget indstillet på at indgå i et samarbejde med fonden Realdania om tilskud til anlægsprocessen af hospice. Kolonien Filadelfia er ligeledes åben overfor at indgå i et samarbejde med Realdania om anlæg af hospice, men de påpeger, at et sådan samarbejde vil kunne få konsekvenser for tidsplan samt for anlægsudgift. Tilskuddet fra fonden Realdania vil hovedsageligt dreje sig om midler, som udelukkende er medvirkende til at kvalitetsforbedre anlægget af hospice, hvilket indebærer, at midlerne ikke dækker den anlægsomkostning, der som minimum er i forbindelse med anlæg af hospice. Dog er der mulighed for, at midlerne vil kunne dække udgifter til rådgivning af anlægsprojektet, som vurderes til at være ca. 10 % af de samlede byggeanlægsudgifter. 7. Administrationens vurdering og konklusion. Vestsjællands Amt samarbejder i dag i høj grad med Kolonien Fialdelfia og begge parter har derfor et godt kendskab til hinanden og gode erfaringer med at etablere og drive selvejende institutioner. Ved valg af Kolonien Filadelfia som hospiceudbyder, har amtet således en sikkerhed for, at man ved, hvad hospiceudbyderen står for. Det vurderes således, at Kolonien Filadelfia har en god soliditet, og at de vil være en troværdig samarbejdspartner for Vestsjællands Amt. Vestsjællands Amt har på den anden side ingen driftsmæssige samarbejdserfaringer med Sct. Paul s Hospice. Til gengæld har personerne bag hospicetilbudet fra Sct. Paul s Hospice god erfaring inden for udvikling og drift af hospicer, samtidig med at Sct. Paul s Hospice allerede på nuværende tidspunkt har fået OK-Fonden som bygherrerådgiver. Begge tilbud om etablering og drift af Hospice vurderes at leve op til Sundhedsstyrelsens og Vestsjællands Amts krav og retningslinjer for hospice og begge udbydere vurderes at være troværdige samarbejdsparter med Vestsjællands Amt. Begge hospicetilbud forventer, at der etableres samarbejdsrelationer med amtets palliative team/øvrige relevante sygehusafdelinger i Sygehus Vestsjælland, øvrige hospicer i Region Sjælland. Det er administrationens vurdering, at Sct. Pauls Hospice i højere grad end Filadelfia Hospice har visioner for et udbytterigt samarbejde med amtets palliative team og øvrige relevante sygehusafdelinger i Sygehus Vestsjælland. Sct. Paul s Hospice s tilbud bygger i langt højere grad end Kolonien Filadelfias på forudsætninger om samarbejde med Sygehus Vestsjælland og Sct. Paul s Hospice har gennem tilbudsprocessen haft mere konkrete ideer til samarbejdstiltag mellem

9 9 hospice og Sygehus Vestsjælland end Kolonien Filadelfia har. Dog er en fysisk integration mellem hospice og palliativ team, som Sct. Paul s Hospice ser som en fundamental betydning, ikke helt igennem positivt set ud fra patientens synsvinkel. Det vil kunne sende nogle uheldige signaler til patienter, der kommer i ambulant behandling på et smerteambulatorium, at behandlingen foregår i bygninger eller tæt nærhed heraf, hvor også meget alvorligt syge opholder sig med henblik på livets afslutning. Det vurderes, at begge hospicetilbud vil kunne indgå i og profitere af et samarbejde med Fonden Realdania om anlæg af hospice. Forskellen i anlægsudgifter forekommer umiddelbart større end den reelt er, fordi der i de to hospice-tilbud ikke har indarbejdet de samme elementer i disse beløb. Forskellen i de rene anlægsudgifter er på 4,1 mio. kr. med Sct. Pauls Hospice som det dyreste tilbud. Den umiddelbare forskel i de to hospices driftsbudgetter er på 0,8 mio. kr., hvor Hospice Filadelfia er det dyreste tilbud. De punkter, hvor de to hospices adskiller sig mest i forhold til hinanden, er mht. udgiftsposten til finansiering af lån og renter og mht. udgiften til læge- og sygeplejerskenormering. De forskellige normeringer slår dog ikke for alvor i gennem i forhold til tilbuddenes samlede lønbudgetter, hvorved det er udgiften til finansiering af anlæg, som er af størst betydning. Driftsudgifterne kommer til udtryk i sengedagstaksten, hvor Sct. Pauls Hospice har beregnet en sengedagstakst på kr. og Filadelfia Hospice en sengedagstakst på kr. ved 80 % belægning. Forskellen vurderes at have marginal betydning for valget af hospiceudbyder. Mht. økonomi-delen er det samlet set administrationens vurdering, at økonomien i de to tilbud ikke bør få afgørende betydning, fordi begge tilbud ligger inden for de af Vestsjællands Amt fastsatte rammer, og fordi de to tilbud hvis man ser bort fra forskellene i opbygningen af tilbuddene er forholdsvis ens. Det vurderes, at ud af de to placeringsmuligheder af hospice i henholdsvis Dianalund og Slagelse vil placeringen i Slagelse være den mest hensigtsmæssige. Denne placering ligger tæt på både motorvej og offentlig transport til fordel for både patienter, pårørende og rekruttering af kvalificeret personale. Endvidere giver en placering i nærheden af Slagelse Sygehus gode muligheder for samarbejde og erfaringsudvekslinger med sygehusafdeling og palliativt ambulatorium. Endvidere er det administrationens vurdering, at Sct.Paul s Hospice har gode forudsætninger for at indgå i et frugtbart samarbejde med de to øvrige hospicer i Region Sjælland, idet de bygger på et ensartet filosofi- og visionsgrundlag. Det må også forventes, at en relativ homogen hospicestruktur i den kommende Region Sjælland vil være hensigtsmæssig set i forhold til både administrative procedurer mellem region og hospicer samt på det samarbejdsmæssige plan mellem regionens sygehuse og hospicer.

10 10 På den anden side vil en sådan sammensætning med samme driftsherre bag de tre hospicer i Region Sjælland kunne give monopollignende tilstande med de ulemper der kan være forbundet hermed. Et valg af Filadelfia Hospice vil mindske sandsynligheden for de monopollignende tilstande og give borgeren øget valgfrihed mellem forskellige hospicefilosofier. 8. Det videre forløb. Efter Amtsrådets beslutning om valg af hospiceentreprenør skal beslutningen til godkendelse i Forberedelsesudvalget. Vælges Sct. Pauls Hospice som hospiceudbyder vil der skulle køres en salgssag op i såvel Amtsråd som Forberedelsesudvalg. Bliver det derimod Filadelfia Hospice, vil der skulle forelægges en byggesag for Amtsrådet og Forberedelsesudvalget. Først herefter vil projekteringen af byggeri for begge projekter kunne indledes. For begge hospicetilbud forventes det, at hospice vil kunne tages i brug tidligst ca. 15 måneder efter politisk beslutning om valg af hospiceudbyder. Den endelige etablerings- og driftsaftale med den valgte hospiceudbyder skal ligeledes godkendelse i Amtsråd og Forberedelsesudvalg. Lone Ulholm Dina Moos Rune Schwartz 12. Bilagsfortegnelse. Bilag 1. Kolonien Filadelfias justerede oplæg til etablering og drift af hospice i Vestsjællands Amt. Bilag 2. Sct. Paul s oplæg til etablering og drift af hospice i Vestsjællands Amt vedlagt allonger 1 og 2.

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Økonomi ved forskellige modeller for etablering af 9 nye hospicepladser

Økonomi ved forskellige modeller for etablering af 9 nye hospicepladser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning 0 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomi ved forskellige modeller for etablering af 9 nye hospicepladser Dato

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Specialbørnehaven Møllevangen

Specialbørnehaven Møllevangen Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Forskning og udvikling af palliation i hospitalsregi

Forskning og udvikling af palliation i hospitalsregi Forskning og udvikling af palliation i hospitalsregi Projekt lindrende indsats Hæmatologisk Afdeling Aalborg Sygehus Et aktionsforskningsprojekt Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Postdoc.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni 2005 1 1. Indledning

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere