Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold."

Transkript

1 Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. På Amtsrådsmødet d. 27. juni 2005 besluttedes, at der i overensstemmelse med lovgivningen, skal etableres et hospice med 12 pladser. Hospice ønskes placeret ét sted i midten af amtet omkring Dianalund/Slagelse. Amtsrådet ønsker, at de faglige/indholdsmæssige krav til en kommende samarbejdspartner fastlægges i forbindelse med det konkrete valg af samarbejdspartner. Senest tiltrådte Sundhedsudvalget på møde den 7. sept. at der annonceredes efter hospiceentreprenører, idet formanden blev bemyndiget til at godkende og udsende konkret materiale til interesserede med henblik på indsendelse af ansøgninger. Amtet modtog to relevante ansøgninger. Sundhedsudvalget besluttede 2. november 2005 en faseopdelt proces: Fase 1: En afklaring af de to hospicetilbud. Fase 2: En konkret forhandling. Fase 3: Den politiske godkendelse af samarbejdsaftalen. Fase 1 er nu i sin udmøntning, idet nærværende mødegrundlag lægger op til, at der skal træffes beslutning om valg af hospiceentreprenør. 2. Lov- og regelgrundlag. Jf. Sygehusloven og tilhørende bekendtgørelse skal hvert amtsråd indgå driftsoverenskomst med et selvejende hospice, som er beliggende i amtskommunen, og som opfylder Sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for palliativ indsats. Driftsoverenskomsten skal omfatte mindst 12 pladser. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. juni 2005 meddelt en generel dispensation i 2005 og 2006 til amterne til at optage lån svarende til anlægsudgiften til etablering af hospicepladser samt deponeringsfritagelse i tilfælde, hvor der indgås driftsoverenskomst med private hospicer. 3. Planlægningsmæssige forhold. I budgettet for 2005 blev afsat 4,1 mio. kr. til en styrket palliativ indsats. Målgruppen er den samme, som den der er relevant for hospice. Amtsrådet besluttede den 27. juni 2005, at rammebeløbet skulle udmøntes på følgende områder: 2 aftale med de praktiserende læger i amtet kr. Kræftrådgivning i amtet amtsligt tilskud på kr. årligt En styrkelse af den palliative indsats med samling af de medicinske senge der anvendes til palliation i henholdsvis HOS, SLS og KS idet det vil give bedre muligheder end i dag for at skabe et palliativt og udviklende miljø til gavn for patienter og pårørende

2 2 Et tværfagligt smertecenter på Holbæk sygehus med palliative ambulatorier på Slagelse, Kalundborg og Ringsted sygehus. Beslutningen har resulteret i, at der pr. 1/ er etableret et Kræftrådgivningscenter, som drives af Kræftens bekæmpelse med tilskud fra Vestsjællands Amt. Endvidere er 2 aftalen med praktiserende læger indgået. Samlingen af de medicinske palliative senge indgår i processen vedr. implementering af klinikstrukturen i Medicinsk Center. Mht. det tværfaglige smertecenter har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til fysisk placering af centeret i Holbæk og med ambulatorier i Slagelse, Kalundborg og Ringsted Sygehus samt forslag til organisering af centeret. Forslaget afventer politisk beslutning vedr. fysisk placering og efterfølgende politisk beslutning vedr. implementeringsplanen. 4. Ansøgninger. Vestsjællands Amt har modtaget et tilbud fra Kolonien Filadelfia om etablering og drift af hospice og et tilbud fra Sct. Paul s Hospice. 4.1 Opfyldelse af krav til Vestsjællands Amts retningslinjer for hospice Begge hospicetilbud vurderes at leve op til Sundhedsstyrelsens og Vestsjællands Amts krav til faglige retningslinjer vedr. etablering og drift af hospice. Overordnet set vurderer administrationen, at der ikke er afgørende forskelle mellem de to tilbud mht. etablering og den daglige drift af hospice. Derimod vurderes det, at de to tilbud, ud over samarbejdsrelationer med andre aktører, indeholder væsentlige forskelle vedr.: hospicefilosofi lægelig tilknytning hospice set i et regionsperspektiv samarbejde med eksterne parter beliggenhed økonomi. Disse forskelle vil i det følgende blive fremhævet og vurderet. I begge modeller vil der som medlem af bestyrelsen for hospicet blive udpeget et medlem af regionen. I begge hospicetilbud indgår, at Vestsjællands Amt vil få indflydelse på henvisningen til hospice. 4.2 Forskellige hospicefilosofier bag de to hospicetilbud Det er administrationens vurdering, at der er væsentlige forskelle i de bagvedliggende hospicefilosofier mellem de to hospicetilbud. Disse forskelle har væsentlig betydning for, hvordan driften af hospice kommer til at udmønte sig i praksis. Nedenfor opridses hospicefilosofierne hver for sig kort. Det bemærkes, at de er bagvedliggende årsag til mange af de forskelle, som de to hospicetilbud indeholder. Dette vil fremgå af mødegrundlagets øvrige beskrivelser af forskellene mellem de to hospicetilbud.

3 3 Overordnet set betragter Kolonien Filadelfia driften af hospice, som en opgave de varetager i lighed med driften af deres øvrige institutioner. De ønsker drive hospice på baggrund af deres tidligere erfaringer med institutionsdrift. Deres hospicedrift vil i høj grad foregå selvstændigt uden væsentlig afhængighed af amtets ydelser. Dette vil ske ved bl.a. at gøre brug af institutionens andre faciliteter og personale, som fx serviceydelser fra deres køkken og administration samt eventuelle ydelser fra deres diætist, socialrådgiver og psykolog. Sct. Paul s Hospice er ikke organisatorisk forankret i tidligere institutionsdrift og har således ikke en stærk organisation i ryggen, som kan hjælpe med at løse diverse problemer. Deres hospicefilosofi bygger i høj grad på erfaringer fra andre hospicer. Deres overordnede filosofi er, at hospice skal drives i tæt samarbejde amtets palliative tværfagligt team eller integreres med dette. De anser dette som en fundamental forudsætning, for at der kan ske optimal videndeling, samarbejde og uddannelse af personale. 4.3 Lægelig tilknytning til hospice Sct. Pauls hospice har intentioner om, at hospice skal integreres med amtets palliative team, så man bl.a. kan samarbejde om personaledækning. De ønsker derfor, at modellen vedr. personaledækning, skal ses som en midlertidig model, som efter en ca. 2-årig periode skal erstattes af en integration mellem palliativt team og hospice. Indtil en sådan integration er sket, er det hensigten, at den lægelige tilknytning til hospice skal ske ud fra nedenstående model. Det skal her bemærkes, at modellen nedenfor er identisk med den model om uddannelse af hospicelæge og virksomhedsansvarlig læge, som der er indgået aftale om mellem Hospice Sjælland og Roskilde Amt. Modellen skal bl.a. ses i lyset af, at der ikke har været kvalificerede ansøgere til en overlægestilling på Hospice Sjælland. Vedr. ansættelse af hospice-læge på Sct. Paul s Hospice forventes det i deres hospicetilbud, at hospice ansætter en læge, som i løbet af en to-årig periode uddannes til specialist inden for palliation gennem et uddannelsesforløb. Amtets palliative enhed superviserer og uddanner lægen. Indtil uddannelsesforløbets afslutning fungerer en udpeget overlæge i Sygehus vestsjælland som virksomhedsansvarlig læge på hospice, hvorefter hospice-lægen kan ansættes som virksomhedsansvarlig læge. I Filadelfia Hospices model, som den er beskrevet i tilbudsmaterialet, forudsættes der, at Hospice ansætter 1,5 speciallæge. Modellen, som indeholder uddannelse af speciallæge, må forventes at blive den model, som man kommer til at benytte sig af på Filadelfia Hospice, idet det sandsynligvis også her vil blive svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til stillingen som hospicelæge.

4 4 For begge hospicer gælder det, at der i vagttid i aften, nat og weekender m.v. i de sjældne tilfælde det kan blive nødvendigt, kan trækkes telefonisk på vagtberedskabet i Sygehus Vestsjælland. 4.4 Hospice set i et regionsperspektiv Både Kolonien Filadelfia og Sct. Paul s Hospice udtrykker ønske om at indgå i et samarbejde med de øvrige hospicer i Region Sjælland om erfaringsudveksling mv. Det, at Sct. Paul s Hospice bygger på de samme principper, som ligger til grund for den hospiceaftale, der er indgået i Roskilde Amt og den aftale, som er ved at blive indgået i Storstrøms Amt, må ses som en klar samarbejdsmæssig fordel. De tre hospicer må formodes at have de samme bagvedliggende hospicefilosofier og principper for pleje og behandling. I forlængelse heraf må det forventes at være god grobund for, at de vil kunne opnå et godt indbyrdes samarbejde - herunder at de vil kunne opnå stordriftsfordele. Disse 3 hospiceforeninger har allerede udarbejdet en fælles hensigtserklæring om samarbejde. 4.5 Beliggenhed Kolonien Filadelfia ønsker hospice placeret i deres egen bygning kombineret med nybyggeri beliggende på Koloniens egen grund i Dianalund. Fordelen ved hospiceplacering i Dianalund er, at byggegrunden ligger i et harmonisk miljø med gode rekreative muligheder. Omvendt vil en sådan placering ligge langt fra amtets sygehuse og smerteklinik/-ambulatorium i Slagelse og Holbæk og denne afstand vil kunne udgøre en barriere for samarbejde mellem hospice og Sygehus Vestsjælland. Dog er der i Filadelfia Hospices model ikke i særlig høj grad behov for et fysisk tæt samarbejde med Sygehus Vestsjælland. Pårørende, patienter og personale har rimelige, men ikke optimale, muligheder for at komme til og fra hospice med privat eller offentlig transport. Sct. Paul s Hospice ønsker hospice placeret i Slagelse. Vestsjællands Amt har tilbudt en byggegrund beliggende Rosenkildevej 103 i Slagelse, som der dog endnu ikke er fastsat en salgspris for. Placering af hospice i Slagelse vil betyde, at hospice kommer til at ligge tæt på motorvej og gode offentlige transportmuligheder. Dette er hensigtsmæssigt for patienter og pårørendes adgang til hospice, men også ift. rekruttering af kvalificeret personale. Det vurderes også at kunne være en fordel, hvis hospice kommer til at ligge tæt på sygehusafdeling og palliativt ambulatorium - både ift. samarbejde mellem hospice og sygehus og ift. til hurtig indlæggelse af patienter i de sjældne tilfælde, der måtte være behov for dette. Det bemærkes dog her, at amtets nuværende planer vedr. etablering af palliation- og smerteklinik er, at selve klinikken placeres i Holbæk, og at der placeres smerteambulatorium i bl.a. Slagelse.

5 5 5. Økonomi. Nedenstående tabel stiller de to hospice op over for hinanden på punkterne anlægsudgifter, driftsudgifter og sengedagstakst. Efterfølgende vil der blive redegjort for baggrunden for forskellene mellem de to tilbud, dog kun mht. de økonomiske aspekter. Tabel 1: Anlægs- og driftsudgifter, samt sengedagstakst for hospices. Anlægsudgifter Sct. Pauls hospice 29,3 mio. kr. Hospice Filadelfia 17,6 mio. kr. Gældende for begge tilbud er, at (21,7 mio. kr.) diverse hospicepuljetilskud ikke Driftsudgifter 16,3 mio. kr. 17,1 mio. kr. indgår i Sengedagstakst kr kr. ovenstående beløb. I Sct. Pauls Hospice-tilbuddet er der fjernet en lejeindtægt for Palliativt Team på kr. fra tilbuddet. Det skal indledningsvist bemærkes, at begge hospicetilbud ligger inden for de økonomiske rammer Vestsjællands Amt har opstillet i hospicerapporten. Af tabellen fremgår, at niveauet for anlægsudgifter er vidt forskelligt for de to hospiceprojekter. Sct. Pauls Hospice baserer sig på anlægsudgifter, der ligger ca. 10 mio. kr. højere end for Hospice Filadelfia. Driftsudgifterne for de to hospice ligger derimod i højere grad på samme niveau, hvorved sengedagstaksten ved 80 % belægning ligeledes ligger på samme niveau. Anlægsudgifter I rene anlægsudgifter ligger de to hospice-projekter væsentlig tættere på hinanden udgiftsmæssigt end det umiddelbart fremgår af tabel 1. I tilbuddet for Sct. Pauls Hospice er udover de rene anlægsudgifter desuden indregnet udgift til køb af byggegrund ( kr.), projektomkostninger (4,0 mio. kr.) og inventar/montering (3,0 mio. kr.). Sct. Pauls hospice har således rene anlægsudgifter for 21,7 mio. kr., hvorimod Filadelfia Hospice har anlægsudgifter for 17, 6 mio. kr. I udregningen af Filadelfia Hospices anlægsudgifter er der ikke indregnet udgifter til inventar og montering. Hertil kommer, at Sct. Pauls Hospice har fondskapital for kr., der planlægges at skulle fratrækkes anlægsudgifterne. Vestsjællands Amt kan som tidligere nævnt tilbyde en byggegrund på Rosenkildevej i Slagelse. Grunden har en ejendomsværdi på kr. og en grundværdi på kr. Der er endnu ikke er fastsat et bud på salgspris for grunden, og det skal bemærkes, at salgsprisen vil tage udgangspunkt i grundens værdi i handel og vandel og ikke i ejendomsværdien. Det vil sige, at det ikke er muligt at vurdere om de kr. Sct. Pauls Hospice har afsat i deres driftsbudget er et realistisk bud. Der er således for begge projekter er nogle usikkerhedsmomenter i forhold til de endelige anlægsudgifter, og man kan derfor ikke direkte sammenligne de to

6 6 projekters anlægsudgifter. Udgiften til anlæg vil f.eks. i Filadelfia Hospices tilfælde som minimum stige svarende til inventar/monterings-udgifterne. Desuden skal man være opmærksom på, at Sct. Pauls Hospice er interesserede i at købe den tilbudte hospice-byggegrund i Slagelse af Vestsjællands Amt, hvilket giver amtet en ikke ubetydelig indtægt. Driftsudgifter Den betydelige forskel i niveauet for projekternes anlægsudgifter har en afsmittende virkning på de to projekters huslejeudgifter, hvori afdrag af lån og renter indgår. Sct. Pauls Hospice har udgifter til finansiering af anlæg på 2,1 mio. kr., hvorimod Kolonien Filadelfia regner med 1,3 mio. kr. årligt. Det skal dog bemærkes, at det beløb Sct. Pauls Hospice beregner årsydelse ud fra ikke er de 29,3 mio. kr., som deres anlægsudgifter skønnes til at være, jf. tabel 1. Årsydelsen beregnes derimod udfra et beløb på 27,5 mio. kr., hvor der indgår såvel anlæg af hospice som anlæg af palliativt team fratrukket egenkapital, herunder diverse tilskud fra puljer. Det vil sige, at den udgift Sct. Pauls Hospice forventer sig i renter og afdrag reelt må skønnes at være større end de 2,1 mio. kr. som indgår i driftsudgifterne. Derudover er finansieringsudgifterne baseret på forskellige låne-typer. Sct. Pauls Hospice baserer sine beregninger på et 20-års annuitetslån, hvorimod Filadelfia Hospices tilbud bygger på et 30-årigt lån. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at administrationen på nuværende tidspunkt ikke har diskuteret finansiering med tilbudsgiverne. Idet udgifterne til renter og lån indgår i driftsudgifterne har forskellen i anlægsudgifter en væsentlig konsekvens i forhold til driftsudgifterne. Udover de forskellige niveauer for finansiering af anlægsudgifter er den mest betydende faktor for forskellen i de to projekters driftsudgifter projekternes forskellige håndtering af amtets krav i forhold til lægenormering og sygeplejerskenormering. Før projekterne sammenlignes med hensyn til personalenormering, skal det som tidligere bemærkes, at Sct. Pauls skitserede model kun er midlertidig, idet man forventer, at hospice i løbet af en 2-årig periode vil skulle integreres med palliativt team. Filadelfia Hospice ser derimod sin model for lægelig tilknytning som en varig model. Driftsudgifter til lægenormering for de to hospice-tilbud adskiller sig fra hinanden, idet Sct. Pauls Hospice har indarbejdet 1,0 speciallæge i sit driftsbudget en udgift på kr. Lægenormeringen forudsættes dog opjusteret i takt med at hospice opnår en højere belægningsprocent, hvilket vil få udgifterne til at stige i forhold til det budgetterede. Udgiften vil samtidig kunne stige så følge af de udgifter, der er forbundet med uddannelse/supervision og øvrig lægedækning. Det vil sige, at udgiften på kr., der er indarbejdet i driftsbudgettet, med stor sandsynlig reelt vil være højere. I Filadelfia Hospices driftsbudget er her overfor indeholdt en udgift på 1,2 mio. kr. til 1,5 speciallæge.

7 7 De to hospice-projekters driftsudgifter adskiller sig også i forhold til udgiften møntet på sygeplejerskenormering. Sct. Pauls Hospice forudsætter en normering på i alt 14,1 sygeplejersker og en udgift i alt 5,4 mio. kr., heri indgår en afdelingsog en udviklingssygeplejerske. Heroverfor forudsætter Filadelfia Hospice en normering på i alt 18,78 sygeplejersker og udgift i alt 6,0 mio. kr. Dette forhold giver en lavere gennemsnitsudgift pr. sygeplejerske på Filadelfia Hospice end på Sct. Pauls Hospice. På trods af ovennævnte forskelle i læge- og sygeplejerskenormering slår dette ikke igennem i tilbuddenes samlede lønbudgetter, som inkluderer konsulentydelser og midler til uddannelse. Sct. Pauls Hospice forudsætter lønudgifter på i alt 12,0 mio. kr., hvorimod Filadelfia Hospice forudsætter lønudgifter på 12,3 mio. kr. Der er således for det første en forskel mellem de to hospicers anlægsudgifter på ca. 4 mio. kr. Dernæst og delvist som følge af forskellen i anlægsudgifter er der forskel mht. finansieringsomkostninger for de to projekter på 0,8 mio. kr. årligt. Forskellen i de samlede driftsudgifter for de to hospice vil dog kun ligge på ca kr. årligt. Perspektiverende skal det bemærkes, at hvis Sct. Pauls intention om fysisk integration af palliativ team og hospice, vil dette kunne give øgede anlægs- og driftsudgifter. Sengedagstakst Sengedagstaksten beregnes direkte ud fra driftsudgifter, og da driftsudgifterne for Sct. Pauls Hospice og Filadelfia Hospice ligger forholdsvist tæt, betyder det, at der mellem sengedagstaksterne for de to hospicetilbud ved 80 % belægning ligeledes ikke er den store forskel. Sct. Pauls Hospice har beregnet en sengedagstakst på kr. og Filadelfia Hospice en sengedagstakst på kr. 6. Mulighed for model-hospice og støtte via fonden Realdania Fonden Realdania har netop offentliggjort en rapport om Det gode Hospice. Den beskriver hvordan et hospice skal se ud og fungere med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Det er Realdania's hensigt at støtte de hospicebyggerier, der skal igangsættes indenfor det kommende års tid for at skabe nogle demonstrationsprojekter med henblik på at afprøve rapportens anbefalinger. Rapporten med programmet for Det Gode Hospice påviser det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element, der er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning. Samtidig kan de fysiske rammer også understøtte det vidensintensive arbejde, der bliver udført af de ansatte ved hospice og i de palliative teams. Programmet for Det Gode Hospice er rettet mod rådgivere, beslutningstagere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale hospiceprojekters styregrupper, og det er tanken, at det kan bruges som inspiration, opslagsbog og checkliste for

8 8 fremtidige hospiceprojekter rundt om i landet. Sct. Paul s Hospice har allerede fra start i deres tilbudsgivning meldt ud, at de er meget indstillet på at indgå i et samarbejde med fonden Realdania om tilskud til anlægsprocessen af hospice. Kolonien Filadelfia er ligeledes åben overfor at indgå i et samarbejde med Realdania om anlæg af hospice, men de påpeger, at et sådan samarbejde vil kunne få konsekvenser for tidsplan samt for anlægsudgift. Tilskuddet fra fonden Realdania vil hovedsageligt dreje sig om midler, som udelukkende er medvirkende til at kvalitetsforbedre anlægget af hospice, hvilket indebærer, at midlerne ikke dækker den anlægsomkostning, der som minimum er i forbindelse med anlæg af hospice. Dog er der mulighed for, at midlerne vil kunne dække udgifter til rådgivning af anlægsprojektet, som vurderes til at være ca. 10 % af de samlede byggeanlægsudgifter. 7. Administrationens vurdering og konklusion. Vestsjællands Amt samarbejder i dag i høj grad med Kolonien Fialdelfia og begge parter har derfor et godt kendskab til hinanden og gode erfaringer med at etablere og drive selvejende institutioner. Ved valg af Kolonien Filadelfia som hospiceudbyder, har amtet således en sikkerhed for, at man ved, hvad hospiceudbyderen står for. Det vurderes således, at Kolonien Filadelfia har en god soliditet, og at de vil være en troværdig samarbejdspartner for Vestsjællands Amt. Vestsjællands Amt har på den anden side ingen driftsmæssige samarbejdserfaringer med Sct. Paul s Hospice. Til gengæld har personerne bag hospicetilbudet fra Sct. Paul s Hospice god erfaring inden for udvikling og drift af hospicer, samtidig med at Sct. Paul s Hospice allerede på nuværende tidspunkt har fået OK-Fonden som bygherrerådgiver. Begge tilbud om etablering og drift af Hospice vurderes at leve op til Sundhedsstyrelsens og Vestsjællands Amts krav og retningslinjer for hospice og begge udbydere vurderes at være troværdige samarbejdsparter med Vestsjællands Amt. Begge hospicetilbud forventer, at der etableres samarbejdsrelationer med amtets palliative team/øvrige relevante sygehusafdelinger i Sygehus Vestsjælland, øvrige hospicer i Region Sjælland. Det er administrationens vurdering, at Sct. Pauls Hospice i højere grad end Filadelfia Hospice har visioner for et udbytterigt samarbejde med amtets palliative team og øvrige relevante sygehusafdelinger i Sygehus Vestsjælland. Sct. Paul s Hospice s tilbud bygger i langt højere grad end Kolonien Filadelfias på forudsætninger om samarbejde med Sygehus Vestsjælland og Sct. Paul s Hospice har gennem tilbudsprocessen haft mere konkrete ideer til samarbejdstiltag mellem

9 9 hospice og Sygehus Vestsjælland end Kolonien Filadelfia har. Dog er en fysisk integration mellem hospice og palliativ team, som Sct. Paul s Hospice ser som en fundamental betydning, ikke helt igennem positivt set ud fra patientens synsvinkel. Det vil kunne sende nogle uheldige signaler til patienter, der kommer i ambulant behandling på et smerteambulatorium, at behandlingen foregår i bygninger eller tæt nærhed heraf, hvor også meget alvorligt syge opholder sig med henblik på livets afslutning. Det vurderes, at begge hospicetilbud vil kunne indgå i og profitere af et samarbejde med Fonden Realdania om anlæg af hospice. Forskellen i anlægsudgifter forekommer umiddelbart større end den reelt er, fordi der i de to hospice-tilbud ikke har indarbejdet de samme elementer i disse beløb. Forskellen i de rene anlægsudgifter er på 4,1 mio. kr. med Sct. Pauls Hospice som det dyreste tilbud. Den umiddelbare forskel i de to hospices driftsbudgetter er på 0,8 mio. kr., hvor Hospice Filadelfia er det dyreste tilbud. De punkter, hvor de to hospices adskiller sig mest i forhold til hinanden, er mht. udgiftsposten til finansiering af lån og renter og mht. udgiften til læge- og sygeplejerskenormering. De forskellige normeringer slår dog ikke for alvor i gennem i forhold til tilbuddenes samlede lønbudgetter, hvorved det er udgiften til finansiering af anlæg, som er af størst betydning. Driftsudgifterne kommer til udtryk i sengedagstaksten, hvor Sct. Pauls Hospice har beregnet en sengedagstakst på kr. og Filadelfia Hospice en sengedagstakst på kr. ved 80 % belægning. Forskellen vurderes at have marginal betydning for valget af hospiceudbyder. Mht. økonomi-delen er det samlet set administrationens vurdering, at økonomien i de to tilbud ikke bør få afgørende betydning, fordi begge tilbud ligger inden for de af Vestsjællands Amt fastsatte rammer, og fordi de to tilbud hvis man ser bort fra forskellene i opbygningen af tilbuddene er forholdsvis ens. Det vurderes, at ud af de to placeringsmuligheder af hospice i henholdsvis Dianalund og Slagelse vil placeringen i Slagelse være den mest hensigtsmæssige. Denne placering ligger tæt på både motorvej og offentlig transport til fordel for både patienter, pårørende og rekruttering af kvalificeret personale. Endvidere giver en placering i nærheden af Slagelse Sygehus gode muligheder for samarbejde og erfaringsudvekslinger med sygehusafdeling og palliativt ambulatorium. Endvidere er det administrationens vurdering, at Sct.Paul s Hospice har gode forudsætninger for at indgå i et frugtbart samarbejde med de to øvrige hospicer i Region Sjælland, idet de bygger på et ensartet filosofi- og visionsgrundlag. Det må også forventes, at en relativ homogen hospicestruktur i den kommende Region Sjælland vil være hensigtsmæssig set i forhold til både administrative procedurer mellem region og hospicer samt på det samarbejdsmæssige plan mellem regionens sygehuse og hospicer.

10 10 På den anden side vil en sådan sammensætning med samme driftsherre bag de tre hospicer i Region Sjælland kunne give monopollignende tilstande med de ulemper der kan være forbundet hermed. Et valg af Filadelfia Hospice vil mindske sandsynligheden for de monopollignende tilstande og give borgeren øget valgfrihed mellem forskellige hospicefilosofier. 8. Det videre forløb. Efter Amtsrådets beslutning om valg af hospiceentreprenør skal beslutningen til godkendelse i Forberedelsesudvalget. Vælges Sct. Pauls Hospice som hospiceudbyder vil der skulle køres en salgssag op i såvel Amtsråd som Forberedelsesudvalg. Bliver det derimod Filadelfia Hospice, vil der skulle forelægges en byggesag for Amtsrådet og Forberedelsesudvalget. Først herefter vil projekteringen af byggeri for begge projekter kunne indledes. For begge hospicetilbud forventes det, at hospice vil kunne tages i brug tidligst ca. 15 måneder efter politisk beslutning om valg af hospiceudbyder. Den endelige etablerings- og driftsaftale med den valgte hospiceudbyder skal ligeledes godkendelse i Amtsråd og Forberedelsesudvalg. Lone Ulholm Dina Moos Rune Schwartz 12. Bilagsfortegnelse. Bilag 1. Kolonien Filadelfias justerede oplæg til etablering og drift af hospice i Vestsjællands Amt. Bilag 2. Sct. Paul s oplæg til etablering og drift af hospice i Vestsjællands Amt vedlagt allonger 1 og 2.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK OPFØLGNING NOVEMBER-DECEMBER 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg

Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg Notat Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Annagade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 49282438 Mob. *4525312438 rbo09@helsingor.dk Dato 18.06.2015 ver. 02 Sagsbeh. Rasmus Børner Projektleder Notat vedr.

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere