Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold."

Transkript

1 Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. På Amtsrådsmødet d. 27. juni 2005 besluttedes, at der i overensstemmelse med lovgivningen, skal etableres et hospice med 12 pladser. Hospice ønskes placeret ét sted i midten af amtet omkring Dianalund/Slagelse. Amtsrådet ønsker, at de faglige/indholdsmæssige krav til en kommende samarbejdspartner fastlægges i forbindelse med det konkrete valg af samarbejdspartner. Senest tiltrådte Sundhedsudvalget på møde den 7. sept. at der annonceredes efter hospiceentreprenører, idet formanden blev bemyndiget til at godkende og udsende konkret materiale til interesserede med henblik på indsendelse af ansøgninger. Amtet modtog to relevante ansøgninger. Sundhedsudvalget besluttede 2. november 2005 en faseopdelt proces: Fase 1: En afklaring af de to hospicetilbud. Fase 2: En konkret forhandling. Fase 3: Den politiske godkendelse af samarbejdsaftalen. Fase 1 er nu i sin udmøntning, idet nærværende mødegrundlag lægger op til, at der skal træffes beslutning om valg af hospiceentreprenør. 2. Lov- og regelgrundlag. Jf. Sygehusloven og tilhørende bekendtgørelse skal hvert amtsråd indgå driftsoverenskomst med et selvejende hospice, som er beliggende i amtskommunen, og som opfylder Sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for palliativ indsats. Driftsoverenskomsten skal omfatte mindst 12 pladser. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. juni 2005 meddelt en generel dispensation i 2005 og 2006 til amterne til at optage lån svarende til anlægsudgiften til etablering af hospicepladser samt deponeringsfritagelse i tilfælde, hvor der indgås driftsoverenskomst med private hospicer. 3. Planlægningsmæssige forhold. I budgettet for 2005 blev afsat 4,1 mio. kr. til en styrket palliativ indsats. Målgruppen er den samme, som den der er relevant for hospice. Amtsrådet besluttede den 27. juni 2005, at rammebeløbet skulle udmøntes på følgende områder: 2 aftale med de praktiserende læger i amtet kr. Kræftrådgivning i amtet amtsligt tilskud på kr. årligt En styrkelse af den palliative indsats med samling af de medicinske senge der anvendes til palliation i henholdsvis HOS, SLS og KS idet det vil give bedre muligheder end i dag for at skabe et palliativt og udviklende miljø til gavn for patienter og pårørende

2 2 Et tværfagligt smertecenter på Holbæk sygehus med palliative ambulatorier på Slagelse, Kalundborg og Ringsted sygehus. Beslutningen har resulteret i, at der pr. 1/ er etableret et Kræftrådgivningscenter, som drives af Kræftens bekæmpelse med tilskud fra Vestsjællands Amt. Endvidere er 2 aftalen med praktiserende læger indgået. Samlingen af de medicinske palliative senge indgår i processen vedr. implementering af klinikstrukturen i Medicinsk Center. Mht. det tværfaglige smertecenter har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til fysisk placering af centeret i Holbæk og med ambulatorier i Slagelse, Kalundborg og Ringsted Sygehus samt forslag til organisering af centeret. Forslaget afventer politisk beslutning vedr. fysisk placering og efterfølgende politisk beslutning vedr. implementeringsplanen. 4. Ansøgninger. Vestsjællands Amt har modtaget et tilbud fra Kolonien Filadelfia om etablering og drift af hospice og et tilbud fra Sct. Paul s Hospice. 4.1 Opfyldelse af krav til Vestsjællands Amts retningslinjer for hospice Begge hospicetilbud vurderes at leve op til Sundhedsstyrelsens og Vestsjællands Amts krav til faglige retningslinjer vedr. etablering og drift af hospice. Overordnet set vurderer administrationen, at der ikke er afgørende forskelle mellem de to tilbud mht. etablering og den daglige drift af hospice. Derimod vurderes det, at de to tilbud, ud over samarbejdsrelationer med andre aktører, indeholder væsentlige forskelle vedr.: hospicefilosofi lægelig tilknytning hospice set i et regionsperspektiv samarbejde med eksterne parter beliggenhed økonomi. Disse forskelle vil i det følgende blive fremhævet og vurderet. I begge modeller vil der som medlem af bestyrelsen for hospicet blive udpeget et medlem af regionen. I begge hospicetilbud indgår, at Vestsjællands Amt vil få indflydelse på henvisningen til hospice. 4.2 Forskellige hospicefilosofier bag de to hospicetilbud Det er administrationens vurdering, at der er væsentlige forskelle i de bagvedliggende hospicefilosofier mellem de to hospicetilbud. Disse forskelle har væsentlig betydning for, hvordan driften af hospice kommer til at udmønte sig i praksis. Nedenfor opridses hospicefilosofierne hver for sig kort. Det bemærkes, at de er bagvedliggende årsag til mange af de forskelle, som de to hospicetilbud indeholder. Dette vil fremgå af mødegrundlagets øvrige beskrivelser af forskellene mellem de to hospicetilbud.

3 3 Overordnet set betragter Kolonien Filadelfia driften af hospice, som en opgave de varetager i lighed med driften af deres øvrige institutioner. De ønsker drive hospice på baggrund af deres tidligere erfaringer med institutionsdrift. Deres hospicedrift vil i høj grad foregå selvstændigt uden væsentlig afhængighed af amtets ydelser. Dette vil ske ved bl.a. at gøre brug af institutionens andre faciliteter og personale, som fx serviceydelser fra deres køkken og administration samt eventuelle ydelser fra deres diætist, socialrådgiver og psykolog. Sct. Paul s Hospice er ikke organisatorisk forankret i tidligere institutionsdrift og har således ikke en stærk organisation i ryggen, som kan hjælpe med at løse diverse problemer. Deres hospicefilosofi bygger i høj grad på erfaringer fra andre hospicer. Deres overordnede filosofi er, at hospice skal drives i tæt samarbejde amtets palliative tværfagligt team eller integreres med dette. De anser dette som en fundamental forudsætning, for at der kan ske optimal videndeling, samarbejde og uddannelse af personale. 4.3 Lægelig tilknytning til hospice Sct. Pauls hospice har intentioner om, at hospice skal integreres med amtets palliative team, så man bl.a. kan samarbejde om personaledækning. De ønsker derfor, at modellen vedr. personaledækning, skal ses som en midlertidig model, som efter en ca. 2-årig periode skal erstattes af en integration mellem palliativt team og hospice. Indtil en sådan integration er sket, er det hensigten, at den lægelige tilknytning til hospice skal ske ud fra nedenstående model. Det skal her bemærkes, at modellen nedenfor er identisk med den model om uddannelse af hospicelæge og virksomhedsansvarlig læge, som der er indgået aftale om mellem Hospice Sjælland og Roskilde Amt. Modellen skal bl.a. ses i lyset af, at der ikke har været kvalificerede ansøgere til en overlægestilling på Hospice Sjælland. Vedr. ansættelse af hospice-læge på Sct. Paul s Hospice forventes det i deres hospicetilbud, at hospice ansætter en læge, som i løbet af en to-årig periode uddannes til specialist inden for palliation gennem et uddannelsesforløb. Amtets palliative enhed superviserer og uddanner lægen. Indtil uddannelsesforløbets afslutning fungerer en udpeget overlæge i Sygehus vestsjælland som virksomhedsansvarlig læge på hospice, hvorefter hospice-lægen kan ansættes som virksomhedsansvarlig læge. I Filadelfia Hospices model, som den er beskrevet i tilbudsmaterialet, forudsættes der, at Hospice ansætter 1,5 speciallæge. Modellen, som indeholder uddannelse af speciallæge, må forventes at blive den model, som man kommer til at benytte sig af på Filadelfia Hospice, idet det sandsynligvis også her vil blive svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til stillingen som hospicelæge.

4 4 For begge hospicer gælder det, at der i vagttid i aften, nat og weekender m.v. i de sjældne tilfælde det kan blive nødvendigt, kan trækkes telefonisk på vagtberedskabet i Sygehus Vestsjælland. 4.4 Hospice set i et regionsperspektiv Både Kolonien Filadelfia og Sct. Paul s Hospice udtrykker ønske om at indgå i et samarbejde med de øvrige hospicer i Region Sjælland om erfaringsudveksling mv. Det, at Sct. Paul s Hospice bygger på de samme principper, som ligger til grund for den hospiceaftale, der er indgået i Roskilde Amt og den aftale, som er ved at blive indgået i Storstrøms Amt, må ses som en klar samarbejdsmæssig fordel. De tre hospicer må formodes at have de samme bagvedliggende hospicefilosofier og principper for pleje og behandling. I forlængelse heraf må det forventes at være god grobund for, at de vil kunne opnå et godt indbyrdes samarbejde - herunder at de vil kunne opnå stordriftsfordele. Disse 3 hospiceforeninger har allerede udarbejdet en fælles hensigtserklæring om samarbejde. 4.5 Beliggenhed Kolonien Filadelfia ønsker hospice placeret i deres egen bygning kombineret med nybyggeri beliggende på Koloniens egen grund i Dianalund. Fordelen ved hospiceplacering i Dianalund er, at byggegrunden ligger i et harmonisk miljø med gode rekreative muligheder. Omvendt vil en sådan placering ligge langt fra amtets sygehuse og smerteklinik/-ambulatorium i Slagelse og Holbæk og denne afstand vil kunne udgøre en barriere for samarbejde mellem hospice og Sygehus Vestsjælland. Dog er der i Filadelfia Hospices model ikke i særlig høj grad behov for et fysisk tæt samarbejde med Sygehus Vestsjælland. Pårørende, patienter og personale har rimelige, men ikke optimale, muligheder for at komme til og fra hospice med privat eller offentlig transport. Sct. Paul s Hospice ønsker hospice placeret i Slagelse. Vestsjællands Amt har tilbudt en byggegrund beliggende Rosenkildevej 103 i Slagelse, som der dog endnu ikke er fastsat en salgspris for. Placering af hospice i Slagelse vil betyde, at hospice kommer til at ligge tæt på motorvej og gode offentlige transportmuligheder. Dette er hensigtsmæssigt for patienter og pårørendes adgang til hospice, men også ift. rekruttering af kvalificeret personale. Det vurderes også at kunne være en fordel, hvis hospice kommer til at ligge tæt på sygehusafdeling og palliativt ambulatorium - både ift. samarbejde mellem hospice og sygehus og ift. til hurtig indlæggelse af patienter i de sjældne tilfælde, der måtte være behov for dette. Det bemærkes dog her, at amtets nuværende planer vedr. etablering af palliation- og smerteklinik er, at selve klinikken placeres i Holbæk, og at der placeres smerteambulatorium i bl.a. Slagelse.

5 5 5. Økonomi. Nedenstående tabel stiller de to hospice op over for hinanden på punkterne anlægsudgifter, driftsudgifter og sengedagstakst. Efterfølgende vil der blive redegjort for baggrunden for forskellene mellem de to tilbud, dog kun mht. de økonomiske aspekter. Tabel 1: Anlægs- og driftsudgifter, samt sengedagstakst for hospices. Anlægsudgifter Sct. Pauls hospice 29,3 mio. kr. Hospice Filadelfia 17,6 mio. kr. Gældende for begge tilbud er, at (21,7 mio. kr.) diverse hospicepuljetilskud ikke Driftsudgifter 16,3 mio. kr. 17,1 mio. kr. indgår i Sengedagstakst kr kr. ovenstående beløb. I Sct. Pauls Hospice-tilbuddet er der fjernet en lejeindtægt for Palliativt Team på kr. fra tilbuddet. Det skal indledningsvist bemærkes, at begge hospicetilbud ligger inden for de økonomiske rammer Vestsjællands Amt har opstillet i hospicerapporten. Af tabellen fremgår, at niveauet for anlægsudgifter er vidt forskelligt for de to hospiceprojekter. Sct. Pauls Hospice baserer sig på anlægsudgifter, der ligger ca. 10 mio. kr. højere end for Hospice Filadelfia. Driftsudgifterne for de to hospice ligger derimod i højere grad på samme niveau, hvorved sengedagstaksten ved 80 % belægning ligeledes ligger på samme niveau. Anlægsudgifter I rene anlægsudgifter ligger de to hospice-projekter væsentlig tættere på hinanden udgiftsmæssigt end det umiddelbart fremgår af tabel 1. I tilbuddet for Sct. Pauls Hospice er udover de rene anlægsudgifter desuden indregnet udgift til køb af byggegrund ( kr.), projektomkostninger (4,0 mio. kr.) og inventar/montering (3,0 mio. kr.). Sct. Pauls hospice har således rene anlægsudgifter for 21,7 mio. kr., hvorimod Filadelfia Hospice har anlægsudgifter for 17, 6 mio. kr. I udregningen af Filadelfia Hospices anlægsudgifter er der ikke indregnet udgifter til inventar og montering. Hertil kommer, at Sct. Pauls Hospice har fondskapital for kr., der planlægges at skulle fratrækkes anlægsudgifterne. Vestsjællands Amt kan som tidligere nævnt tilbyde en byggegrund på Rosenkildevej i Slagelse. Grunden har en ejendomsværdi på kr. og en grundværdi på kr. Der er endnu ikke er fastsat et bud på salgspris for grunden, og det skal bemærkes, at salgsprisen vil tage udgangspunkt i grundens værdi i handel og vandel og ikke i ejendomsværdien. Det vil sige, at det ikke er muligt at vurdere om de kr. Sct. Pauls Hospice har afsat i deres driftsbudget er et realistisk bud. Der er således for begge projekter er nogle usikkerhedsmomenter i forhold til de endelige anlægsudgifter, og man kan derfor ikke direkte sammenligne de to

6 6 projekters anlægsudgifter. Udgiften til anlæg vil f.eks. i Filadelfia Hospices tilfælde som minimum stige svarende til inventar/monterings-udgifterne. Desuden skal man være opmærksom på, at Sct. Pauls Hospice er interesserede i at købe den tilbudte hospice-byggegrund i Slagelse af Vestsjællands Amt, hvilket giver amtet en ikke ubetydelig indtægt. Driftsudgifter Den betydelige forskel i niveauet for projekternes anlægsudgifter har en afsmittende virkning på de to projekters huslejeudgifter, hvori afdrag af lån og renter indgår. Sct. Pauls Hospice har udgifter til finansiering af anlæg på 2,1 mio. kr., hvorimod Kolonien Filadelfia regner med 1,3 mio. kr. årligt. Det skal dog bemærkes, at det beløb Sct. Pauls Hospice beregner årsydelse ud fra ikke er de 29,3 mio. kr., som deres anlægsudgifter skønnes til at være, jf. tabel 1. Årsydelsen beregnes derimod udfra et beløb på 27,5 mio. kr., hvor der indgår såvel anlæg af hospice som anlæg af palliativt team fratrukket egenkapital, herunder diverse tilskud fra puljer. Det vil sige, at den udgift Sct. Pauls Hospice forventer sig i renter og afdrag reelt må skønnes at være større end de 2,1 mio. kr. som indgår i driftsudgifterne. Derudover er finansieringsudgifterne baseret på forskellige låne-typer. Sct. Pauls Hospice baserer sine beregninger på et 20-års annuitetslån, hvorimod Filadelfia Hospices tilbud bygger på et 30-årigt lån. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at administrationen på nuværende tidspunkt ikke har diskuteret finansiering med tilbudsgiverne. Idet udgifterne til renter og lån indgår i driftsudgifterne har forskellen i anlægsudgifter en væsentlig konsekvens i forhold til driftsudgifterne. Udover de forskellige niveauer for finansiering af anlægsudgifter er den mest betydende faktor for forskellen i de to projekters driftsudgifter projekternes forskellige håndtering af amtets krav i forhold til lægenormering og sygeplejerskenormering. Før projekterne sammenlignes med hensyn til personalenormering, skal det som tidligere bemærkes, at Sct. Pauls skitserede model kun er midlertidig, idet man forventer, at hospice i løbet af en 2-årig periode vil skulle integreres med palliativt team. Filadelfia Hospice ser derimod sin model for lægelig tilknytning som en varig model. Driftsudgifter til lægenormering for de to hospice-tilbud adskiller sig fra hinanden, idet Sct. Pauls Hospice har indarbejdet 1,0 speciallæge i sit driftsbudget en udgift på kr. Lægenormeringen forudsættes dog opjusteret i takt med at hospice opnår en højere belægningsprocent, hvilket vil få udgifterne til at stige i forhold til det budgetterede. Udgiften vil samtidig kunne stige så følge af de udgifter, der er forbundet med uddannelse/supervision og øvrig lægedækning. Det vil sige, at udgiften på kr., der er indarbejdet i driftsbudgettet, med stor sandsynlig reelt vil være højere. I Filadelfia Hospices driftsbudget er her overfor indeholdt en udgift på 1,2 mio. kr. til 1,5 speciallæge.

7 7 De to hospice-projekters driftsudgifter adskiller sig også i forhold til udgiften møntet på sygeplejerskenormering. Sct. Pauls Hospice forudsætter en normering på i alt 14,1 sygeplejersker og en udgift i alt 5,4 mio. kr., heri indgår en afdelingsog en udviklingssygeplejerske. Heroverfor forudsætter Filadelfia Hospice en normering på i alt 18,78 sygeplejersker og udgift i alt 6,0 mio. kr. Dette forhold giver en lavere gennemsnitsudgift pr. sygeplejerske på Filadelfia Hospice end på Sct. Pauls Hospice. På trods af ovennævnte forskelle i læge- og sygeplejerskenormering slår dette ikke igennem i tilbuddenes samlede lønbudgetter, som inkluderer konsulentydelser og midler til uddannelse. Sct. Pauls Hospice forudsætter lønudgifter på i alt 12,0 mio. kr., hvorimod Filadelfia Hospice forudsætter lønudgifter på 12,3 mio. kr. Der er således for det første en forskel mellem de to hospicers anlægsudgifter på ca. 4 mio. kr. Dernæst og delvist som følge af forskellen i anlægsudgifter er der forskel mht. finansieringsomkostninger for de to projekter på 0,8 mio. kr. årligt. Forskellen i de samlede driftsudgifter for de to hospice vil dog kun ligge på ca kr. årligt. Perspektiverende skal det bemærkes, at hvis Sct. Pauls intention om fysisk integration af palliativ team og hospice, vil dette kunne give øgede anlægs- og driftsudgifter. Sengedagstakst Sengedagstaksten beregnes direkte ud fra driftsudgifter, og da driftsudgifterne for Sct. Pauls Hospice og Filadelfia Hospice ligger forholdsvist tæt, betyder det, at der mellem sengedagstaksterne for de to hospicetilbud ved 80 % belægning ligeledes ikke er den store forskel. Sct. Pauls Hospice har beregnet en sengedagstakst på kr. og Filadelfia Hospice en sengedagstakst på kr. 6. Mulighed for model-hospice og støtte via fonden Realdania Fonden Realdania har netop offentliggjort en rapport om Det gode Hospice. Den beskriver hvordan et hospice skal se ud og fungere med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Det er Realdania's hensigt at støtte de hospicebyggerier, der skal igangsættes indenfor det kommende års tid for at skabe nogle demonstrationsprojekter med henblik på at afprøve rapportens anbefalinger. Rapporten med programmet for Det Gode Hospice påviser det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element, der er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning. Samtidig kan de fysiske rammer også understøtte det vidensintensive arbejde, der bliver udført af de ansatte ved hospice og i de palliative teams. Programmet for Det Gode Hospice er rettet mod rådgivere, beslutningstagere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale hospiceprojekters styregrupper, og det er tanken, at det kan bruges som inspiration, opslagsbog og checkliste for

8 8 fremtidige hospiceprojekter rundt om i landet. Sct. Paul s Hospice har allerede fra start i deres tilbudsgivning meldt ud, at de er meget indstillet på at indgå i et samarbejde med fonden Realdania om tilskud til anlægsprocessen af hospice. Kolonien Filadelfia er ligeledes åben overfor at indgå i et samarbejde med Realdania om anlæg af hospice, men de påpeger, at et sådan samarbejde vil kunne få konsekvenser for tidsplan samt for anlægsudgift. Tilskuddet fra fonden Realdania vil hovedsageligt dreje sig om midler, som udelukkende er medvirkende til at kvalitetsforbedre anlægget af hospice, hvilket indebærer, at midlerne ikke dækker den anlægsomkostning, der som minimum er i forbindelse med anlæg af hospice. Dog er der mulighed for, at midlerne vil kunne dække udgifter til rådgivning af anlægsprojektet, som vurderes til at være ca. 10 % af de samlede byggeanlægsudgifter. 7. Administrationens vurdering og konklusion. Vestsjællands Amt samarbejder i dag i høj grad med Kolonien Fialdelfia og begge parter har derfor et godt kendskab til hinanden og gode erfaringer med at etablere og drive selvejende institutioner. Ved valg af Kolonien Filadelfia som hospiceudbyder, har amtet således en sikkerhed for, at man ved, hvad hospiceudbyderen står for. Det vurderes således, at Kolonien Filadelfia har en god soliditet, og at de vil være en troværdig samarbejdspartner for Vestsjællands Amt. Vestsjællands Amt har på den anden side ingen driftsmæssige samarbejdserfaringer med Sct. Paul s Hospice. Til gengæld har personerne bag hospicetilbudet fra Sct. Paul s Hospice god erfaring inden for udvikling og drift af hospicer, samtidig med at Sct. Paul s Hospice allerede på nuværende tidspunkt har fået OK-Fonden som bygherrerådgiver. Begge tilbud om etablering og drift af Hospice vurderes at leve op til Sundhedsstyrelsens og Vestsjællands Amts krav og retningslinjer for hospice og begge udbydere vurderes at være troværdige samarbejdsparter med Vestsjællands Amt. Begge hospicetilbud forventer, at der etableres samarbejdsrelationer med amtets palliative team/øvrige relevante sygehusafdelinger i Sygehus Vestsjælland, øvrige hospicer i Region Sjælland. Det er administrationens vurdering, at Sct. Pauls Hospice i højere grad end Filadelfia Hospice har visioner for et udbytterigt samarbejde med amtets palliative team og øvrige relevante sygehusafdelinger i Sygehus Vestsjælland. Sct. Paul s Hospice s tilbud bygger i langt højere grad end Kolonien Filadelfias på forudsætninger om samarbejde med Sygehus Vestsjælland og Sct. Paul s Hospice har gennem tilbudsprocessen haft mere konkrete ideer til samarbejdstiltag mellem

9 9 hospice og Sygehus Vestsjælland end Kolonien Filadelfia har. Dog er en fysisk integration mellem hospice og palliativ team, som Sct. Paul s Hospice ser som en fundamental betydning, ikke helt igennem positivt set ud fra patientens synsvinkel. Det vil kunne sende nogle uheldige signaler til patienter, der kommer i ambulant behandling på et smerteambulatorium, at behandlingen foregår i bygninger eller tæt nærhed heraf, hvor også meget alvorligt syge opholder sig med henblik på livets afslutning. Det vurderes, at begge hospicetilbud vil kunne indgå i og profitere af et samarbejde med Fonden Realdania om anlæg af hospice. Forskellen i anlægsudgifter forekommer umiddelbart større end den reelt er, fordi der i de to hospice-tilbud ikke har indarbejdet de samme elementer i disse beløb. Forskellen i de rene anlægsudgifter er på 4,1 mio. kr. med Sct. Pauls Hospice som det dyreste tilbud. Den umiddelbare forskel i de to hospices driftsbudgetter er på 0,8 mio. kr., hvor Hospice Filadelfia er det dyreste tilbud. De punkter, hvor de to hospices adskiller sig mest i forhold til hinanden, er mht. udgiftsposten til finansiering af lån og renter og mht. udgiften til læge- og sygeplejerskenormering. De forskellige normeringer slår dog ikke for alvor i gennem i forhold til tilbuddenes samlede lønbudgetter, hvorved det er udgiften til finansiering af anlæg, som er af størst betydning. Driftsudgifterne kommer til udtryk i sengedagstaksten, hvor Sct. Pauls Hospice har beregnet en sengedagstakst på kr. og Filadelfia Hospice en sengedagstakst på kr. ved 80 % belægning. Forskellen vurderes at have marginal betydning for valget af hospiceudbyder. Mht. økonomi-delen er det samlet set administrationens vurdering, at økonomien i de to tilbud ikke bør få afgørende betydning, fordi begge tilbud ligger inden for de af Vestsjællands Amt fastsatte rammer, og fordi de to tilbud hvis man ser bort fra forskellene i opbygningen af tilbuddene er forholdsvis ens. Det vurderes, at ud af de to placeringsmuligheder af hospice i henholdsvis Dianalund og Slagelse vil placeringen i Slagelse være den mest hensigtsmæssige. Denne placering ligger tæt på både motorvej og offentlig transport til fordel for både patienter, pårørende og rekruttering af kvalificeret personale. Endvidere giver en placering i nærheden af Slagelse Sygehus gode muligheder for samarbejde og erfaringsudvekslinger med sygehusafdeling og palliativt ambulatorium. Endvidere er det administrationens vurdering, at Sct.Paul s Hospice har gode forudsætninger for at indgå i et frugtbart samarbejde med de to øvrige hospicer i Region Sjælland, idet de bygger på et ensartet filosofi- og visionsgrundlag. Det må også forventes, at en relativ homogen hospicestruktur i den kommende Region Sjælland vil være hensigtsmæssig set i forhold til både administrative procedurer mellem region og hospicer samt på det samarbejdsmæssige plan mellem regionens sygehuse og hospicer.

10 10 På den anden side vil en sådan sammensætning med samme driftsherre bag de tre hospicer i Region Sjælland kunne give monopollignende tilstande med de ulemper der kan være forbundet hermed. Et valg af Filadelfia Hospice vil mindske sandsynligheden for de monopollignende tilstande og give borgeren øget valgfrihed mellem forskellige hospicefilosofier. 8. Det videre forløb. Efter Amtsrådets beslutning om valg af hospiceentreprenør skal beslutningen til godkendelse i Forberedelsesudvalget. Vælges Sct. Pauls Hospice som hospiceudbyder vil der skulle køres en salgssag op i såvel Amtsråd som Forberedelsesudvalg. Bliver det derimod Filadelfia Hospice, vil der skulle forelægges en byggesag for Amtsrådet og Forberedelsesudvalget. Først herefter vil projekteringen af byggeri for begge projekter kunne indledes. For begge hospicetilbud forventes det, at hospice vil kunne tages i brug tidligst ca. 15 måneder efter politisk beslutning om valg af hospiceudbyder. Den endelige etablerings- og driftsaftale med den valgte hospiceudbyder skal ligeledes godkendelse i Amtsråd og Forberedelsesudvalg. Lone Ulholm Dina Moos Rune Schwartz 12. Bilagsfortegnelse. Bilag 1. Kolonien Filadelfias justerede oplæg til etablering og drift af hospice i Vestsjællands Amt. Bilag 2. Sct. Paul s oplæg til etablering og drift af hospice i Vestsjællands Amt vedlagt allonger 1 og 2.

Engagement og interesse Etableret Støtteforeningen for Brædstrup Hospice hvis mål er at skabe det bedste hospice i Midt- og Østjylland.

Engagement og interesse Etableret Støtteforeningen for Brædstrup Hospice hvis mål er at skabe det bedste hospice i Midt- og Østjylland. Ansøgning sammenholdt med regionsrådets kriterier Ansøgning fra Danske Diakonhjem og Støtteforeningen for Brædstrup Hospice Kriterier for vurdering godkendt af regionsrådet 1. Redegørelse for den selvejende

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Økonomi ved forskellige modeller for etablering af 9 nye hospicepladser

Økonomi ved forskellige modeller for etablering af 9 nye hospicepladser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning 0 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomi ved forskellige modeller for etablering af 9 nye hospicepladser Dato

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Forskning og udvikling af palliation i hospitalsregi

Forskning og udvikling af palliation i hospitalsregi Forskning og udvikling af palliation i hospitalsregi Projekt lindrende indsats Hæmatologisk Afdeling Aalborg Sygehus Et aktionsforskningsprojekt Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Postdoc.

Læs mere

Implementering af forebyggelsespakkerne

Implementering af forebyggelsespakkerne Implementering af forebyggelsespakkerne Behov for prioritering Betingelser for implementering Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i Praksis, KL Formål med Center for Forebyggelse i praksis 1/1

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. Aktstykke nr. 84 Folketinget 2016-17 84 Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere