Misbrugsbehandling i danske fænglser de indsattes perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugsbehandling i danske fænglser de indsattes perspektiv"

Transkript

1 Misbrugsbehandling i danske fænglser de indsattes perspektiv Formålet med dette paper er at fremlægge nogle etiske og praktiske problemstillinger i forhold til mit kommende feltarbejde, der omhandler indsattes perspektiver på misbrugsbehandling i et dansk lukket fængsel. I det følgende vil jeg fokusere på forholdet mellem forskningsspørgsmål, fokus og metodisk design og herigennem give eksempler på fordele og begrænsninger ved mit valg af kvalitative metoder. Centralt bliver spørgsmålet om, hvordan man skaber en metodisk ramme, der gør det muligt at gøre subjektive perspektiver og erfaringer til studiets objekt. I forhold til mit projekt kommer det primært til udtryk i forhold til, hvordan jeg søger viden, der er strukturerende for mine informanters valg og handlinger, men som er uofficiel og ikke anerkendt inden for institutionens (fængslets) ramme. Jeg vil i det følgende beskrive projektets problemstilling og mine bud på en metodisk tilgang for derefter at forholde mig til de fordele og ulemper, som dette perspektiv og mit valg af metode har i forhold til mit projekt, Projektets udgangspunkt er et feltarbejde i Nyborg Statsfængsel, som vil forløbe fra september til december 2011 og igen fra april til juli Mens første del af feltarbejdet vil være åben og eksplorativ, vil jeg i feltarbejdets anden del foretage en lukning og mere specifikt fokusere på specielle problemstillinger eller muligheder, der opstår som følge af skabte relationer og mere indgående kendskab til felten. Følgende omhandler kun de første fire måneder af i alt otte måneders feltarbejde. Præsentation af projekt Mit ph.d. projekt er forankret i det nordiske forskningsprojekt: Prison based drug treatment in the Nordic countries. Control and rehabilitation in welfare state institutions ved Center for Rusmiddelforskning på Århus Universitet. Mit projekts omdrejningspunkt er spørgsmålet om, hvordan indsatte forholder sig til de stofbehandlingstilbud, de tilbydes under deres afsoning, og hvordan henholdsvis stofbrug og 1

2 stoffrihed tilskrives mening i lyset af deres afsoningserfaring og livssituation; både i og uden for fængslet. Problemstillingen skal relateres til en virkelighed i danske fængsler, hvor manglende ressourcer og et mere effektivt retssystem resulterer i overbelægning og dermed dårlige vilkår for både ansatte og indsatte. Hovedparten af indsatte i danske fængsler har haft et forbrug af rusmidler og som led i regeringens handleplaner på narkotikaområdet 1, er der indført yderligere kontrol og skærpede straffe for brug og salg af rusmidler i fængslerne. Samtidig har der siden 2007 været behandlingsgaranti for danske indsatte. Dog har behandlingsafdelingerne svært ved at udfylde pladserne (Pedersen og Lodahl 2007: 16) og undersøgelser viser, at kun få indsatte gennemfører et påbegyndt behandlingsforløb 2. Til trods for de politiske tiltag er tilstedeværelsen af rusmidler inden for fængslets mure markant, og mange indsatte fortsætter med at have et forbrug af rusmidler mens de afsoner (Kriminalforsorgen 2006). En del studier har beskæftiget sig med, hvordan danske fængselsinstitutioner forvalter forholdet mellem behandling og afsoning og den iboende ideologiske konflikt mellem rehabilitering og kontrol (Heltberg2007, 2011), (Dahl et al.: 2008), (Kolind et al. 2009). Inden for den antropologiske rusmiddelforskning er der imidlertid mangel på studier omkring den enkelte misbrugers behandlingserfaring og på, hvordan makro-forhold aktualiseres i klientens praksis og refleksioner (Hun og Barker 2009:129 ). På samme måde er indsattes perspektiver på og erfaringer af behandling i fængsler mangelfuld. Mit formål er derfor at undersøge problemstillingen fra et mikroperspektiv, der tager afsæt i indsattes perspektiver og erfaringer i forhold til de muligheder og begrænsninger, der skabes i institutionens fysiske og sociale omgivelser. Herudfra ønsker jeg at belyse, hvilken indflydelse omgivelserne har på de indsattes gennemførsel af og engagement i den misbrugsbehandling, som de tilbydes i fængslerne. De forskningsspørgsmål jeg tilsigte at besvare er følgende: Hvilke strategier og motivationer ligger bag den indsattes engagement i misbrugsbehandlingen, og hvordan er de forbundet til livet i og uden for fængslet? 1 Kampen mod narko I (2003) samt Kampen mod narko II (2010). 2 Se: samt 212ED317C23B/ /F%C3%A5_bliver_afv%C3%A6nnet_i_f%C3%A6ngslet_NY.pdf 2

3 Hvordan adskiller omgangsformen og livet på behandlingsafdelingerne sig fra livet på de andre afdelinger? Og hvilken betydning har det for den indsattes afsoningsforløb, og for hvordan han forholder sig til sit stofbrug? Hvilke identiteter, normer og diskurser (eventuelt moddiskurser) skabes der blandt de indsatte selv? Hvordan relateres de til diskurser og problemidentiteter, der skabes i den institutionelle ramme, de er en del af? Den metodiske udfordring Hvor mit omdrejningspunkt er, hvordan man metodisk undersøger forholdet mellem behandling og de indsattes afsoningserfaring, vil jeg her give nogle eksempler på, hvilke udfordringer det konkret giver i forhold til mit projekt. Et vigtigt aspekt i min undersøgelse er at inddrage både de italesatte og ikke italesatte motivationer og dilemmaer, der ligger til grund for, hvordan den indsatte forholder sig til behandling versus stofbrug. Jeg ønsker derfor at nuancere forholdet mellem behandling og afsoning ved ikke bare at forholde mig til de indsatte, der bekræfter og gennemfører behandlingen men også til dem, der fravælger tilbuddet om behandling, ikke magter at gennemføre eller tiltrækkes af at bruge rusmidler under deres afsoning. Specielt ønsker jeg at undersøge, hvordan de indsatte selv definerer årsagerne til motivation bag dét at forbruge stoffer eller søge stoffrihed. Jeg ønsker derved at betragte de forløb, der bliver defineret som ikke-succesfulde, som lige så vigtige som de, der betegnes som succesfulde behandlingsforløb. En anden metodisk udfordring vil være at nå indsattes subjektive opfattelser af, hvilken betydning den livssituation som fængselslivet placerer dem i, har for, hvordan de navigerer i forhold til det at modtage, frafalde eller gennemføre behandling. Fængslet skal derfor ikke bare anskues som en institution, der skaber nogle klientkategorier og rammer for handling, som indvirker på de indsattes adfærd men også som et socialt rum af forskellige tilknytninger, diskurser og normmæssige kodekser, der er med til forme men ikke determinerer - den enkeltes valg og handlinger. Linda Kjær Minke der har lavet feltarbejde i et lukket, dansk fængsel fremhæver specielt to forhold, der har indflydelse på indsattes afsoning. Det er dels at, de indsattes sociale verden er præget af en stærk selvjustits fangerne imellem samt af interne regler og hierarkier; Dels fremhæver hun, at manges indsattes afsoningsforløb er kendetegnet ved en slags midlertidighed og 3

4 uforudsigelighed som følge af, at de oplever gentagende rokeringer og flytninger mellem afdelinger og forskellige fængsler (Minke 2010) 3. Samme midlertidighed præger også livet på behandlingsafdelingerne, hvor udskiftninger er ofte forekommende. Evalueringer af behandlingsafsnit viser, at årsager til ophør af behandlingsforløb er, at de indsatte prøveløslades, at de bortvises på grund af rusmidler, overflyttes til andre afdelinger eller bortvises, fordi de har udvist uhensigtsmæssig adfærd (Pedersen og Lodahl 2007:123). Et fokus på overgange og kontekstuelle sammenhænge Ovenstående problemstillinger er eksempler på forhold, jeg håber at kunne inddrage i mine undersøgelser. Jeg finder det her relevant, netop at udforske indsattes erfaringer i forhold til de udviklinger de indsatte gennemgår over tid samt deres oplevelser af at blive overført mellem forskellige afdelinger og fængsler. Herunder er det relevant at fokusere på indsatte, som skifter mellem fysiske og mentale tilstande : mellem det at være stoffri eller have et forbrug af stoffer og mellem oplevelser af at have forskellige forhåbninger, dilemmaer og muligheder. Dette perspektiv er ofte fraværende i studier af misbrug, idet forskeren ofte slipper taget i personer, der falder fra den behandlingsform eller det behandlingssted, som er objektet for undersøgelsen. At centrere sine undersøgelser om de enkelte indsatte giver mulighed for eksempelvis at undersøge, hvilken betydning op- og nedture har for stofbrugerens behandlingsforløb; hvordan den indsatte tolker overgangen mellem forskellige behandlingsformer, samt hvilken betydning dette har for den indsattes motivationer for og realisering af stoffrihed. Metodisk design Jeg vil primært forholde mig til mine forskningsspørgsmål gennem deltagerobservation, idet denne tilgang åbner muligheder for at sammenholde observationer af informanternes handlinger og følelsesmæssige udtryk, officielle og uofficielle udsagn i forskellige situationelle, fysiske og sociale kontekster. Disse data vil jeg sammenholde med semistrukturerede interviews, som jeg ønsker at gentage over tid med udvalgte indsatte. 3 ). I gennemsnit flyttes indsatte 4 gange under deres afsoning og ifølge en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Linda Minke Kjærs oplever 2 ud af tre indsatte hele tiden at blive forflyttet. (http://www.dr.dk/p1/orientering/indslag/2010/05/28/ htm) 4

5 Praktisk håber jeg at deltage i forskellige behandlingsforløb og i det daglige liv på et behandlingsafsnit i et lukket fængsel. Her vil jeg primært fokusere på de tilstedeværende indsattes oplevelser af livet på afdelingen, herunder hvordan de forholder sig til de behandlingsformer, de tilbydes, ideen om stoffrihed samt det sociale liv og omgangsformen på afsnittet. Et andet formål med at tage udgangspunkt i livet på en behandlingsafdeling er at få kendskab til konteksten samt at skabe en delt erfaring med de indsatte på stedet, hvilket åbner muligheder for at opbygge relationer og for at naturliggøre min tilstedeværelse. Studiets objekt er imidlertid ikke behandlingsafdelingen, men de indsatte der en periode befinder sig her og deres refleksive og praktiske pendulering mellem stoffrihed og stofbrug. Metodisk er jeg inspireret af George Marcus idé om at følge personer gennem forskellige sammenhænge (Marcus 1998). I praksis vil det betyde, at jeg tager udgangspunkt i de relationer, jeg har opbygget med de indsatte på behandlingsafdelingen og herigennem bestræber mig på at følge de indsatte gennem deres behandlingsforløb. Samtidig håber jeg fysisk at kunne opsøge de indsatte der, som følge af at de enten gennemfører eller falder fra behandlingen, fysisk forlader afdelingen og overføres til andre afdelinger, fængsler eller til friheden. Praktisk er den metodiske målsætning om at følge de indsatte svært realiserbar; både på grund af sikkerhedsforanstaltninger men også fordi der skal søges om adgang de forskellige steder. Mit håb er ikke at forholde mig til alle indsatte, der forlader afdelingen men at få mulighed for at opsøge udvalgte indsatte, der overføres til steder eller befinder sig i situationer, som vil være interessante i forhold til projektets problemstilling. Afhængigt af deres eget ønske om medvirken samt mine muligheder for at adgang, ønsker jeg at følge forskellige indsatte med forskellig intensitet. Nogle vil jeg kunne besøge, interviewe og observere gentagne gange på det sted, de er overført til. De som det ikke synes oplagt eller muligt at følge, vil jeg søge at holde kontakten med gennem skriftlig korrespondance. At sammenholde de indsattes erfaringer på selve behandlingsafdelingen med deres forskellige veje ud fra samme afdeling og ud i nye sammenhænge vil give et nuanceret indblik i, hvordan indsatte opfatter sammenhængen mellem forskelle behandlingstilbud, behandlingsforløbets op- og nedture samt omgivelsernes betydning for, hvordan den enkelte forholder sig til stofbrug / stoffrihed. 5

6 Perspektiver på den empiriske virkelighed I mine analytiske og metodiske overvejelser vil jeg bestræbe mig på fænomenologisk perspektiv, idet det kan åbne et blik for, hvordan mennesker i specifikke sociale omgivelser føler, improviserer, handler og erfarer i henhold til officielle og uofficielle diskurser. Det at følge personen i fysisk forstand kan også forstås som det analytiske perspektiv, jeg ønsker at anskue den empiriske virkelighed igennem. Jeg er her inspireret af Unni Wikans opfordring til at tage et metodisk udgangspunkt, der follows people in social space as they move and come up against multiple, at times clearcut, at times vague and ambivalent, pressures and injunctions (Wikan 1990:47). I forhold til min empiri vil et fokus på indsattes refleksioner og dilemmaer i forskellige sociale og institutionelle rum udgøre et vigtigt element i forståelsen af, hvad der påvirker de indsatte i forhold til at have et forbrug af stoffer eller søge behandling. Antropologen Jarrett Zigon mener desuden, at det at fokusere på menneskers underfundigheder, improvisationer og forhandlinger som de bevæger sig mellem moralsk fragmenterede verdener (Zigon 2009:255) kan være med til at eksplicitere den implicitte viden; vaner, følelser, sansninger som bevidst eller ubevidst er med til at strukturere deres handlinger. Specielt i forhold til undersøgelser af stofbrugere kan dette perspektiv være gunstigt, idet det åbner muligheder for at nuancere forholdet mellem det sagte og gjorte. Eksempelvis kan det være i forhold til det at udtrykke et ønske om at modtage behandling men fortsætte sit stofbrug eller at italesætte motivationer og dilemmaer i forhold til stofbrug / behandling forskelligt afhængigt af dem man udtrykker sig overfor (eksempelvis behandlere, medfanger, pårørende, betjente el. lign). Et andet relevant begreb, der kan hjælpe med at nuancere de indsatte improvisationer og dispositioner, er begrebet concerns, der af antropologen Fredrik Barth defineres som den implicitte viden, der generer og anviser menneskelig adfærd og praksis i forhold til tungtvejende livs- og hverdagserfaringer (Barth 1993). Herigennem fordres et fokus på, hvordan handlinger formes i forhold til de relationer, emotioner og forpligtigelser, der forbinder den indsatte til forskellige fællesskaber både i og uden for fængslet. 6

7 Netop en bestræbelse på at følge de indsatte deres tanker, dispositioner og handlinger gennem deres behandlingsforløb samt mellem institutionelle og sociale omgivelser, vil være mit forsøg på inddrage deres oplevelser af fængslets midlertidighed og fokusere på, hvordan overførsler mellem behandlingsformer og afdelinger påvirker deres afsonings-, misbrugs- og behandlingserfaring. Opsamlende bemærkninger: deltagerobservationens fordele og begrænsninger Min målsætning om at inddrage subjektive erfaringer i studiet af, hvordan henholdsvis stofbrug og tilbuddet om behandling tilskrives mening af indsatte i danske fængsler, ønsker jeg at realisere ved at skabe et metodisk design, som giver mig mulighed for at sammenligne og forholde mig til de indsattes handlinger og refleksioner over tid i forskellige situationelle, fysiske og sociale omgivelser inden for fængslet. I min tilgang efterstræber jeg derfor at kunne sammenholde forskellig viden akkumuleret i interviewsituatoner, observationer og gennem deltagelse. Herigennem håber jeg at kunne skabe en nuanceret forståelse af de bagvedliggende refleksioner, dilemmaer og overvejelser, der knyttes til at gennemgå eller ikke at gennemgå et behandlingsforløb, mens man afsoner i et dansk fængsel. Et andet aspekt ved mit valg af at basere min metode på deltagelse og observation er, at det giver muligheder for at inkludere mennesker i undersøgelsen, som ellers kan være svære at inddrage, fordi de er sky, er stærkt marginaliserede eller har dårlige kommunikative kompetencer. En pendulering mellem forskellige tilgange gør, at disse menneskers erfaringer også kan inddrages og repræsenteres i undersøgelsen. Komplikationer ved mit metodiske design vil være, at undersøgelsens genstandsfelt i høj grad vil være overladt til den empiriske virkelighed. Det vil sige, at mine undersøgelser i høj grad er determineret af netop de indsatte, som befinder sig på behandlingsafdelingen under mit feltarbejde. Jeg må derfor holde mig for øje, at mit metodiske design og bestræbelser på at vægtlægge et fokus på den enkeltes situation og udvikling ikke vil kunne udgøre et repræsentativt billede af, hvordan indsatte i danske fængsler forholder sig til misbrugsbehandling. Derimod vil det kunne give et indblik i de indsattes perspektiver på sammenhængen mellem den behandling, de tilbydes og betydningen af de fysiske og sociale sammenhænge, de af institutionen placeres i. Hermed håber jeg at kunne nuancere nogle bagvedliggende grunde til indsattes valg, dilemmaer og refleksioner i forhold til at gennemføre behandling eller at bruge rusmidler under afsoningen. 7

8 Litteratur Barth, Fredrik 1993: Balinese Worlds. Chicago: The University of Chicago Press. Dahl, H., Frank, V. & Kolind, T., Cannabis treatment in Danish prisons: A product of new directions in national drug policy? In Korf, D.J. ed. Cannabis in Europe: Dynamics in perception, policy and markets. Berlin: Pabst Science Publisher, Hunt, Geoffrey and Judith C. Barker (1999): Drug Treatment in Contemporary Anthropology and Sociology European Addiction Research 5(3): Kolind, T., Frank, V.A. & Dahl, H., Drug treatment or alleviating the negative consequences of imprisonment? A critical view of prison-based drug treatment in Denmark, i International Journal of Drug Policy, vol. 21, nr. 1, s Kolind, T. & Frank, V.A., Hashbehandling i danske fængsler - behandlernes erfaringer. Når behandling skal foregå i spændingsfeltet mellem tillid og kontrol. STOF, 12, 4-8. Kriminalforsorgen Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol. Kriminalforsorgens statistik Linda Kjær Minke (2010): Fængslets indre liv med særligt fokus på fængselskultur og prisonisering blandt indsatte, ph.d.-afhandling, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Marcus, George E. 1998: Ethnography in /of the World System: The Emergence of Multi-sited Ethnography, i Ethnography through Thick and Thin, Princeton: Princeton University Press, pp Pedersen, M. U., & Lodahl, L.2007: Evalueringen af indsatsen på fem kontraktafdelinger. Center for. Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet. Therese Heltberg (2007): Behandlingsgaranti for stofmisbrugere i Kriminalforsorgen udmøntning, udfordringer og dilemmaer. Hvad sker der, når behandlingen rykker ind i fængslerne?, i STOF, 8, Terese Heltberg (2011): Misbrugsbehandling i kriminalforsorgen i Kriminalitet og illegale rusmidler. Gylling: Narayana Press Wikan, Unni Managing turbulent hearts: a Balinese Formula for Living. Chicago: University of Chicago Press. Zigon, Jarrett 2009: Within a Range of Possibilities: Morality and Ethics in Social Life i Ethnos, 74: 2,

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LI N DA KJÆR M I NK E. Fængslets. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

LI N DA KJÆR M I NK E. Fængslets. Jurist- og Økonomforbundets Forlag LI N DA KJÆR M I NK E Fængslets indre liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag Fængslets indre liv Linda Kjær Minke Fængslets indre liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012 Linda Kjær Minke Fængslets

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler Torsten Kolind, Helle Vibeke Dahl, Louise Nielsen og Vibeke Frank Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer

Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer STOF nr. 20, 2012 Substitutionsbehandling i Danmark de sidste 10 års forandringer og udfordringer - Den gældende politik på misbrugsområdet forandrer sig over tid. Hvad og hvem har indflydelse på disse

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Introduktion til spørgeskema

Introduktion til spørgeskema Introduktion til spørgeskema Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af en forberedende informationsindsamling til Projekt Ny ungdomsgeneration NUG. Projektet er støttet af Nordplus som er Nordisk Ministerråds

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Selfchange Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening Om unge og rusmidl De unge me unge, end misbruge For de unge giv brug af rusmidl mening De unges motivation for ændring altid ambivalent Tab af læringsproces den største genelle risikofaktor Udsatte og

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse

Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse Kulturforandring i FAB effekten af systemisk uddannelse Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (det gamle Fyns Amts Behandlingscenter, FAB) har igennem en 5 års periode været igennem et

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Begrundelse for at lave fælles Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC, herunder de organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Dialog og inddragelse skaber forandringer i Køge Arresthus

Dialog og inddragelse skaber forandringer i Køge Arresthus Dialog og inddragelse skaber forandringer i Køge Arresthus Inspirationsarrangement Vær med til at forny den offentlige sektor Roskilde Sygehus d. 17. juni, 2014 v. Henrik Ulse, fængselsbetjent i Køge Arresthus

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Rekvireret af Direktoratet for Kriminalforsorgen 29. juni 2012 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Torsten Kolind, Mads Uffe Pedersen,

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere