Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social

2 Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov efter 1. september 2011 (Masterplanen) 2 1. Krav og forventninger til en fremtidig organisation Psykiatriplan for Region Midtjylland Sundhedsstyrelsens specialeudmelding specialisering Strategi for Århus Universitetshospital...6 Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse...8 Afdeling for psykoser Afdeling for depression og angst Afdeling for retspsykiatri Fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af aldersgrupper Specialpsykologuddannelsen ved Århus Universitets Hospital Risskov, Region Midtjylland Uddannelsesansvarlig Affektiv Søjle Hovedvejledere og daglig kliniske vejledere Rolle-fordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejledere og daglige kliniske vejledere Uddannelsesprogram Læringsstrategier Evalueringsstrategier Opfyldelse af målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Funktionsbeskrivelse for psykologer under uddannelse til specialpsykolog i voksenpsykiatri ved Århus Universitetshospital, Risskov Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov efter 1. september 2011 (Masterplanen) Psykiatrien i Region Midtjylland står midt i store udfordringer. Det gælder også Århus Universitetshospital, Risskov, som i det følgende er fællesbetegnelsen for børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien i Århus. Hensigten med masterplan for ny organisering er, at universitetshospitalet skal kunne leve op til både de aktuelle og fremtidige udfordringer, krav og forventninger som hele regionens universitetshospital. Tre forhold understreger nødvendigheden af at ændre organiseringen: Psykiatriplanen for Region Midtjylland har som delmål, at patienter med samme sygdom behandles af personale med stor viden og erfaring om netop deres sygdom. Sundhedsstyrelsens specialeudmelding medfører, at Århus Universitetshospital, Risskov fremtidig skal udrede, diagnosticere og behandle de mest komplicerede sygdomme og understøtte den øvrige regionspsykiatri. Strategien for Århus Universitetshospital sigter på, at de tre opgaver forskning, uddannelse og klinisk virksomhed - er gensidigt afhængig og inspirerende. Den aktuelle organisering af Århus Universitetshospital, Risskov er ikke optimal endsige hensigtsmæssig for at indfri disse krav og forventninger. Følgende masterplan skal derfor være retningsgivende og anskueliggøre de overordnende linjer for universitetshospitalets fremtidige Side 2

3 funktion, opgaver og organisering. Masterplanen omhandler med få undtagelser ikke forslag til ændringer i den øvrige regionspsykiatri. 1. Krav og forventninger til en fremtidig organisation I forbindelse med den fremtidige organisering af Århus Universitetshospital, Risskov er der nogle retningslinjer, som på forhånd er fastlagte, herunder at der også fremtidigt skal være en opdeling i to selvstændige specialer i form af børneog ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien - mens andre organisatoriske forhold ikke er fastlagte. 1.1 Psykiatriplan for Region Midtjylland Med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet anbefales det, jf. Psykiatriplan for Region Midtjylland fra 2008, at psykiatrien i de kommende år retter særlig opmærksomhed på aspekter som bl.a. forebyggelse og sundhedsfremme, forskning og faglig evidens, specialisering (i forhold til sygdomsgrupper), støtte til mestring af psykisk sygdom, samt samarbejde og sammenhæng i behandlingen som afgørende principper for ydelserne. Psykiatriplanen beskriver endvidere, at Århus Universitetshospital, Risskov skal fungere som højt specialiseret videncenter for den øvrige regionspsykiatri og således på tværs af regionen skal udrede, diagnosticere og behandle de patienter, der har de mest komplekse psykiatriske tilstande og/eller understøtte hovedfunktionerne i de øvrige regionspsykiatrier heri. 1.2 Sundhedsstyrelsens specialeudmelding specialisering Den fremtidige specialisering vil, jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan fra 2010 og Psykiatriplanen for Region Midtjylland, betyde, at den psykiatriske indsats ydes af personale med speciale i den specifikke sygdom. På det organisatoriske plan vil det samtidig medvirke til, at både den stationære og ambulante indsats tilrettelægges, så personalet, herunder psykologer i de forskellige enheder besidder opdateret faglig og specialiseret viden og erfaring om den konkrete målgruppe. Placeringen af en funktion på et specialiseringsniveau sker bl.a. på baggrund af en vurdering af funktionens kompleksitet, sjældenhed og ressourceforbrug: Kompleksitet vurderes ud fra, hvor vanskelig en funktion er f.eks. teknisk eller vurderingsmæssigt, samt behovet for samarbejde med andre specialer/funktioner Sjældenhed vurderes på baggrund af patientgruppens størrelse og den deraf forventede aktivitet. Herunder indgår også overvejelser om behovet for rutine, erfaringsopsamling, kvalitetsopfølgning og udvikling af funktionen Ressourceforbrug vurderes ud fra behovet for bl.a. personale med generelle og specifikke kompetencer, specialapparaturer, særlige lægemidler og særlige faciliteter. Både børne- og ungdomspsykiatrien og afdelingerne i voksenpsykiatrien på Århus Universitetshospital, Risskov skal fremadrettet varetage både Side 3

4 hovedfunktioner, og i det omfang, de er blevet tildelt dem, også regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. I det følgende beskrives Sundhedsstyrelsens kriterier for hoved-, regions- og højt specialiserede funktioner for børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. Hovedfunktioner En hovedfunktion kan omfatte forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation, rehabilitering og/eller kontrol ved sygdomme og tilstande på alle områder af specialebeskrivelsen, hvor ydelserne er af begrænset kompleksitet, hvor både sygdom og sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt forekommende, og hvor ressourceforbruget ikke giver anledning til samling af ydelserne. Hovedfunktionen skal kunne tilbyde forebyggelse, undersøgelse, behandling og opfølgning inden for følgende områder: organiske psykiske sygdomme, psykisk betinget legemlige symptomer, psykiske sygdomme forårsaget af misbrug, psykoser, skizofreni, affektive lidelser, angst- og tvangslidelser, belastnings- og tilpasningsreaktioner, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og emotionelle forstyrrelser. Der bør på hovedfunktionsniveau være stor opmærksomhed på risikovurdering, herunder vurdering af selvmordsrisiko og farlighed. Hovedfunktionen forudsætter for voksenpsykiatrien, at afdelingerne som minimum har 3 speciallæger for at sikre en robusthed i funktionen. En speciallæge kan dog godt dække mere end et område af psykiatrien. Hovedfunktionen forudsætter mindst et døgndækkende vagtlag, og der skal være mulighed for telefonisk kontakt til en speciallæge i psykiatri. Regionsfunktioner En regionsfunktion kan indeholde forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation, rehabilitering og/eller kontrol ved sygdomme og tilstande, hvor ydelserne er af nogen kompleksitet, hvor sygdommen eller ydelserne er relativt sjældent forekommende, og/eller hvor ressourceforbruget giver anledning til en vis samling. Afdelinger med regionsfunktion vil også typisk have hovedfunktion for at sikre en generel erfaring om sygdomsområdet og som grundlag for udvikling og fortsat opretholdelse af erfaring med de komplekse behandlinger. De anbefalinger, som er nævnt for hovedfunktionsniveauet, er samtidig gældende for regionsfunktioner, men har her status som krav. Regionsfunktioner bør, med henblik på at sikre volumen og specialiseret viden og erfaring, kun samles 1-2 steder i regionen. For voksenpsykiatrien forudsættes, at afdelinger med regionsfunktion i princippet har to døgndækkende vagtlag, heraf et tilstedeværende og et med tilkaldevagt. Det skal i løbet af kort tid være muligt at opnå assistance af en speciallæge i psykiatri. Der bør endvidere inden for kort tid kunne opnås adgang til andre kliniske afdelinger, herunder somatiske afdelinger 1. 1 Afdelingerne omfatter: Klinisk biokemisk afdeling, intensiv afdeling, neurologiske og medicinske afdelinger, herunder endokrinologisk afdeling med ekspertise i spiseforstyrrelser, kirurgi og børne- og ungdomspsykiatri. Side 4

5 Højt specialiserede funktioner En højt specialiseret funktion kan omfatte forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering, og/eller kontrol ved sygdomme/tilstande, hvor ydelserne er af betydelig kompleksitet og forudsætter tilstedeværelse af mange tværgående funktioner/samarbejdspartnere, hvor sygdommen eller ydelserne er meget sjældent forekomne, og derfor skaber behov for samling af erfaring, og/eller hvor ressourceforbruget er betydeligt. Det er vigtigt, at den højt specialiserede funktion også varetager hovedfunktion og regionsfunktion inden for samme sygdomsgruppe for at sikre den nødvendige erfaring inden for området, og for at kunne udvikle en særlig erfaring i forhold til behandling af de mest komplekse patienter, samt som grundlag for uddannelse og forskning inden for området. De krav, som gælder for regionsfunktioner, er også gældende for de højt specialiserede funktioner. De højt specialiserede funktioner findes kun 1-3 steder i landet, hvorfor disse funktioner også skal kunne undersøge og behandle patienter fra andre regioner. For voksenpsykiatrien forudsættes, at afdelinger med højt specialiserede funktioner hurtigt kan få assistance fra en speciallæge i psykiatri. Der skal ligeledes kunne opnås adgang til andre kliniske afdelinger, herunder somatiske afdelinger. Side 5

6 1.3 Strategi for Århus Universitetshospital Århus Universitetshospital er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og følgende seks hospitaler: Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Risskov Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Jf. Strategi for Århus Universitetshospital er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt for, at Århus Universitetshospital, Risskov nu og i fremtiden er et universitetshospital: Der skal være en særlig tæt koncentration af højt specialiserede kliniske funktioner (herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) såvel i kliniske specialer som i de kliniske støttefunktioner, der skal være en omfattende sygehusbaseret forskning, og der skal foregå klinisk undervisning af medicinstuderende i alle studiets kliniske forløb, samt klinisk undervisning i andre sundhedsuddannelser. Der skal tillige udøves en hovedfunktion ved universitetshospitalet, som således både er sygehus for befolkningen i lokalområdet og for hele landsdelen. Der skal være ansat højt kvalificeret personale, og herunder skal der af universitetet være ansat ordinære kliniske professorer og f.eks. kliniske lektorer og kliniske lærere til ledelse og varetagelse af den omfattende forskning, undervisning og udvikling, der foregår ved universitetshospitalet. Universitetshospitalet skal løbende overvåge og sikre, at det faglige niveau er højt i international sammenligning med hensyn til omfang, sammenhæng og kvalitet af såvel klinisk virksomhed, forskning som uddannelse. Der skal ved universitetshospitalet - ud over den dominerende sundhedsvidenskabeligt baserede kliniske aktivitet og forskning f.eks. også foregå naturvidenskabeligt, humanistisk eller samfundsvidenskabeligt funderede aktiviteter og forskning således, at der eksisterer en multidisciplinær tilgang. Universitetshospitalet skal i kraft af sin position påtage sig en central regional og national rolle og skal leve op til særlige forpligtelser overfor det øvrige sundhedsvæsen og samfundet i det geografiske område, og universitetshospitalet skal løbende sikre, at det lever op til sine forpligtelser. Universitetshospitalet skal være internationalt orienteret og placeret for at kunne drage nytte af og bidrage til den viden, der globalt findes indenfor universitetshospitalets interessefelter. Århus Universitetshospital, Risskov skal med nærværende masterplan sikre, at forudsætningerne fortsat og i stadig højere grad er opfyldt. Side 6

7 Århus Universitetshospital, Risskov skal fungere som hele regionens universitetshospital, hvilket indebærer, at de øvrige regionspsykiatrier inddrages og orienteres om nye evidensbaserede forskningsresultater samtidig med, at de mest komplicerede patienter uanset bopæl kan henvises til behandling på Århus Universitetshospital, Risskov. Implementeringen af følgende masterplan for funktion, opgaver og organisering anses for nødvendig med henblik på at sikre, at universitetshospitalet med de fremtidige nye opgaver/funktioner fortsat og i stadig højere grad lever op til målene og de fremtidige krav, som stilles til Århus Universitetshospital, Risskov. Organisering: Forslaget til den fremtidige organisering af Århus Universitetshospital, Risskov tager udgangspunkt i specialisering af behandlingsenhederne med afsæt i diagnosegrupper, således at behandlingen kan målrettes en specifik sygdomsgruppe. Der vil fortsat i den nye organisering være to selvstændige specialer i form af børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien (ICD-10 diagnosegrupper er for hver afdeling indenfor voksenpsykiatrien anført i parentes). Det vil imidlertid være naturligt for visse diagnosegrupper/funktioner af mindre volumen i de enkelte specialer, som f.eks. patienter med spiseforstyrrelse og selvmordsforebyggelse, at der mellem specialerne etableres fælles klinikker/behandlingstilbud for alle aldersgrupper. For andre diagnosegrupper, som f.eks. ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse og unge med skizofreni, skal der udarbejdes formaliserede aftaler for diagnosegruppen mellem specialerne mhp. at sikre erfaringsudveksling og relevant evidensbaseret (forsknings-)viden, jf. afsnit 7.6. Alle afdelingerne på Århus Universitetshospital, Risskov skal generelt sikre videns- og erfaringsudveksling på tværs af specialiseringen for at kunne opnå den rette og bedste behandling for patienter med dobbeltdiagnose eller bidiagnoser. Endvidere skal der i forbindelse med omorganiseringen iværksættes en proces, hvor der fastlægges principper og praksis for samarbejdet omkring visitation og overførsel af patienter mellem de nye specialiserede afdelinger. Principperne skal sikre sammenhængende patientforløb, særligt i forhold til de patienter, hvor der ikke kan stilles en entydig diagnose. De enkelte kliniske afdelinger vil indeholde både hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Forskningen på afdelingerne vil være understøttet af medarbejdere med en særlig forskningsforpligtigelse og med en formel tilknytning til Klinisk institut ved Aarhus Universitet. Århus Universitetshospital, Risskov omfatter fremtidigt både børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien. Fremover vil betegnelsen Århus Universitetshospital, Risskov således implicit dække alle opgaver og funktioner på matriklen. Voksenpsykiatrien omfatter flg kliniske afdelinger Afdelingen for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse Side 7

8 Afdelingen for psykoser Afdelingen for depression og Angst Retpsykiatrisk afdeling Organiseringen af Århus Universitetsuniversitetshospital, Risskov Psykiatri- og socialledelsen Børne- og Afdeling for Afdeling for Afdeling for Afdeling for Center for Service-afdeling Centralkøkken Ungdoms- organiske psykoser depression og retspsykiatri psykiatrisk psykiatrisk psykiske angst forskning Center lidelser og akut modtagelse Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse består af nedenstående tre enheder/funktioner, som er organiseret under samme ledelse, men som ikke har et direkte fagligt fællesskab: 1. Behandling af patienter med organiske psykiske lidelser og misbrugsrelaterede tilstande 2. Den fælles modtagelse og tilsyn 3. Psykiatrisk Fysioterapi I de følgende beskrives de tre funktioner. Målgruppe organiske lidelser og misbrugsrelaterede tilstande Afdelingens målgruppe omfatter voksne patienter med følgende sygdomme: Demens (F0), som er karakteriseret ved kognitive forstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer og typisk et progredierende forløb. Delir (F0), som er karakteriseret ved bevidsthedsuklarhed, kognitive forstyrrelser med desorientering samt psykomotoriske forstyrrelser, ofte udløst af somatisk sygdom Side 8

9 (patienter med en samtidig somatisk sygdom behandles inden for det pågældende somatiske speciale med bistand fra psykiatrien). Misbrugsrelaterede tilstande (F1), hvor patienterne er afhængige eller har andre alvorlige følger. Hvis patienten har en anden hoveddiagnose, skal patienten behandles i afdelingen svarende til hoveddiagnosen. Psykiske sygdomme hos patienter med oligofreni (F7). Mental retardering diagnosticeres i barndommen, men en del patienter med oligofreni udvikler senere andre psykiske lidelser. Psykiske udviklingsforstyrrelser (F8). Det vil specifikt sige voksne med autisme (F84). For oplysninger om behandling af patienter med andre psykiske udviklingsforstyrrelser henvises til afsnit 6.6 omhandlende fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af alder. Adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser opstået i barndom og adolescens (F9). Det vil specifikt sige voksne med ADHD (F90 og F98.8). For oplysninger om behandling af patienter med andre adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser henvises til afsnit 6.6 om fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af alder. Endvidere varetager afdelingen behandlingen af den gerontopsykiatriske målgruppe som defineret i Psykiatriplan for Region Midtjylland: 65 år og opefter med demens 70 år og opefter med nydiagnosticeret psykisk sygdom 80 år og opefter med psykisk sygdom Afdelingen for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse indeholder nedenstående funktioner: Hovedfunktioner Afdelingen for organiske psykiske lidelser varetager alle hovedfunktioner for målgruppen, herunder også den gerontopsykiatriske hovedfunktion. Organiseringen af den samlede gerontopsykiatriske funktion i Region Midtjylland beskrives i rapporten Udredning af gerontopsykiatrien i Region Midtjylland fra en faglig arbejdsgruppe nedsat i forlængelse af Psykiatriplan for Region Midtjylland. Afdelingens optageområde er Århus, Favrskov, Randers og Samsø, Syddjurs, Norddjurs, Odder, Skanderborg og Silkeborg kommuner. Regionsfunktioner Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre, herunder kompliceret demens Patienter med oligofreni med psykisk lidelse. Højt specialiserede funktioner Diagnostik og behandling af særligt komplicerede sygdomme hos patienter med oligofreni. Diagnostik, behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk lidelse og neurotraumer. Der gives både behandling i sengeafsnit og som ambulant behandling, hvilket gør sig gældende for alle funktionsniveauer. Team for Misbrugspsykiatri er endvidere organiseret i Side 9

10 afdelingen, og vil fortsat varetage det specialiserede tilbud til patienter med en dobbeltdiagnoseproblematik af høj kompleksitet. Akut modtagelse og tilsynsteam Den fælles modtagelse omfatter alle aldersgrupper og er bundet op på brugen af elektroniske henvisninger. Modtagelsen har også en midlertidig behandlings- og udredningsopgave i forhold til de akutte patienter. Tilsynsteamet får ansvaret for de psykiatriske tilsyn på Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Psykiatrisk Fysioterapi Den psykiatriske fysioterapi er også organiseret i afdelingen som en tværdiagnostisk funktion. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for Specialpsykolog uddannelsen: - 12 speciallæger i psykiatri - 14 psykologer Hertil kommer sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter, plejere, lægesekretærer, adm. Personale etc. Afdeling for psykoser Målgruppe Afdelingens specifikke sygdomsgruppe er voksne patienter med skizofreni, samt andre lidelser inden for det skizofrene og psykotiske område (F2). En stor del af patienterne debuterer i ungdomsårene, og flere har et samtidigt misbrug. Patienterne har ofte behov for langvarig psykiatrisk behandling. Afdelingen for skizofreni og andre psykoser indeholder nedenstående funktioner: Hovedfunktioner Afdelingen for skizofreni og andre psykoser (F2) indeholder alle hovedfunktionsopgaver for målgruppen, og afdelingens optageområde er Århus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse. Regionsfunktioner Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni, skizofreni i kombination med misbrug samt gravide med skizofreni. Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd. Der skal i Afdeling for psykoser etableres et intensivt fællesafsnit for svært udadreagerende patienter, som ikke har en retslig foranstaltning. Afdeling for psykoser skal dermed i begrænset omfang tage patienter med anden diagnose, hvis patienterne er for vanskelige at have for de øvrige specialiserede afdelinger på Århus Universitetshospital, Risskov og for de øvrige regionspsykiatrier. Side 10

11 Højt specialiserede funktioner Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni Behandlingen foregår både i sengeafsnit, som ambulant behandling og i Klinik for Unge med Skizofreni (OPUS). Afdelingen indeholder også decentrale enheder. Der vil blive indledt dialog med Århus Kommune om den geografiske placering for behandlingen af den fælles regionale og kommunale målgruppe, hvor behandlingspsykiatriens patienter også har behov for en særlig social indsats. Dette gælder særligt for en del af den ambulante patientgruppe med truende behandlingsophør/komplekse problemstillinger. Det drejer sig eksempelvis om patienter med skizofreni og misbrug, som er svære at fastholde i behandling, og som er truede af kriminel løbebane og social marginalisering. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for specialpsykolog uddannelsen: - 14 speciallæger i psykiatri - 14 psykologer Heraf forventes 2 umiddelbart godkendt som specialpsykolog i psykiatri udfra indsendte meritansøgninger. Endvidere en lang række andre faggrupper så som: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, social og sundhedsassistenter, plejere, lægesekretærer, andet adm. Personale etc. Afdeling for depression og angst Målgruppe Afdelingens målgruppe omfatter voksne patienter med følgende sygdomme: Patienter som lider af affektive sindslidelser (F3), dvs. mani og depression. Nervøse og stressrelaterede lidelser (F4), angst- og tvangstilstande. Patienter som udviser adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer, herunder seksuelle forstyrrelser (F5). Personlighedsforstyrrelser (F6), dvs. vedvarende adfærdsmønstre og oplevelsesmåder, som afviger fra det forventede. Afdeling for depression og angst indeholder nedenstående funktioner: Hovedfunktioner Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde er Århus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse. Regionsfunktioner Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug, samt gravide med affektive lidelser. Komplicerede angst- og tvangslidelser. Side 11

12 Komplicerede personlighedsforstyrrelser. Sexologisk lidelse. Transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom. Traumatiserede flygtninge. Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge. Højt specialiserede funktioner Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og i forbindelse med vold, incest og lignende. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser. Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge. Behandlingen foretages både i sengeafsnit og som ambulant behandling. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for specialpsykolog uddannelsen: - 15 speciallæger i psykiatri - 37 psykologer Heraf forventes 4 godkendt som specialpsykologer i psykiatri udfra indsendte meritansøgninger Endvidere en lang række andre faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgiver, social og sundhedsassistenter, plejere, lægesekretærer, andet adm. Personale etc. Afdeling for retspsykiatri Målgruppe Patienter med retslig foranstaltning, herunder mentalobservander både ambulant og under indlæggelse (Z04.6*) Afdeling for retspsykiatri varetager ikke hovedfunktion, men har udelukkende specialiserede funktioner. Afdeling for retspsykiatri varetager endvidere efter aftale med Grønlands Selvstyre et sengeafsnit, forbeholdt patienter med retslig foranstaltning fra Grønland. Den specialiserede retspsykiatri i Region Midtjylland har ét fælles optageområde. Visitationen til pladserne foregår derfor i en fælles visitationsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Afdeling for retspsykiatri og Regionspsykiatrien Viborg med udgangspunkt i en fælles venteliste. Afdeling for retspsykiatri indeholder nedenstående funktioner: Regionsfunktion Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed. Højt specialiseret funktion Side 12

13 Behandling af sædelighedskriminelle, jf. lovgivning. Behandlingen ydes i sengeafsnit, ambulatorier og i form af opsøgende psykoseteam. I henhold til aftale med Justitsministeriet foretager Afdeling for retspsykiatri også mentalobservationer i visse politikredse under Region Midtjylland og Region Syddanmark. Mentalobservationer kan foregå ambulant eller under indlæggelse, og er væsentlige for domstolene ved behandling af straffesager. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for Specialpsykolog uddannelsen - 10 Speciallæger i psykiatri - 13 Psykologer Dertil en lang række andre faggrupper: Sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, plejere, socialpædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægesekretærer, andet administrativt personale etc. Fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af aldersgrupper Enkelte opgaver omfatter en meget lille patientgruppe i forhold til det enkelte speciale, hvilket bevirker, at det fagligt, praktisk og økonomisk er mest hensigtsmæssigt at løse opgaven i fællesskab på tværs af aldersgruppe/speciale. Nedenstående målgrupper vil uanset alder fremtidigt blive organiseret samlet: Patienter med spiseforstyrrelser (F50.0 og 50.2 anoreksia nervosa og bulimia nervosa) som hoveddiagnose vil fortsat uanset alder blive behandlet i Center for Spiseforstyrrelser, som er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Behandling under indlæggelse sker på centerets sengeafsnit i Risskov, mens der er ambulant funktion i både Risskov og Herning. Selvmordsforebyggelse vil for samtlige aldersgrupper være organiseret i Afdeling for depression og angst i voksenpsykiatrien. Patienterne behandles i Center for Selvmordsforebyggelse i Risskov og Herning med tilhørende satellitter. For behandlingen af patienter med nydiagnosticeret skizofreni (F2) (OPUS) skal der udarbejdes et formaliseret samarbejde mellem det børne- og ungdomspsykiatriske og voksenpsykiatriske speciale om videns- og erfaringsudveksling samt kompetenceopbygning. For patienter med psykiske udviklingsforstyrrelser (F8) som f.eks. autisme (F84) og adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser opstået i barndom og adolescens (F9), som f.eks. ADHD (F90 og F98.8), Side 13

14 Specialpsykologuddannelsen ved Århus Universitets Hospital Risskov, Region Midtjylland På Århus Universitets Hospital Risskov Region Midtjylland forventes der fra december 2011 hvert år at blive opslået to specialpsykologstillinger i voksenpsykiatrien. Hhvs. en stilling i Affektiv søjle samt en stilling i Psykose søjlen. Ansættelse i uddannelsesstilling som specialpsykolog sker på baggrund af ansøgning til sekretariatet, som opslår stillingerne. Herefter følger ansættelsessamtaler. Ansøgerne vurderes i et ansættelsesudvalg, som er nedsat af sekretariatet og de relevante råd/udvalg Uddannelsesansvarlig Affektiv Søjle I Affektiv søjle i voksenpsykiatrien på Århus Universitets Hospital Risskov har psykolog Vibeke Hansen funktion som uddannelsesansvarlig. Vibeke Hansen forventes godkendt som specialpsykolog. I Affektiv søjle på Århus Universitets Hospital Risskov er uddannelsesansvarlig: Psykolog Vibeke Hansen Affektiv Ambulatorium Skovager Risskov Tlf.: : Den uddannelsesansvarlige psykolog følger de enkelte uddannelsessøgende psykologer og bistår disse og ansættelsesstedet med tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder indgåelse af eventuelle samarbejdsaftaler med andre relevante psykiatriske enheder/afdelinger. Den uddannelsesansvarlige psykolog afholder møder med uddannelsessøgende psykologer, hvor porteføljen gennemgås, og status for uddannelsesforløbet fastlægges. Ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb indgår den uddannelsesansvarlige psykolog i forsøget på at finde en løsning samt rådgiver uddannelsesstedet og den uddannelsessøgende psykolog omkring videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet. Der udarbejdes altid skriftlige og bindende handleplaner i disse tilfælde i et samarbejde mellem uddannelsesansvarlig psykolog, og den uddannelsessøgende psykolog. Ved siden af den uddannelsesansvarlige forventes der at blive udpeget hovedvejledere samt daglige kliniske vejledere, der bistår den uddannelsessøgende under underdanneslsesforløbet Hovedvejledere og daglig kliniske vejledere Hovedvejledere: Der afventes tilbagemelding på ansøgninger om merit fra Det Psykologfaglige Uddannelsesråd. I Affektiv søjle forventes 4 psykologer at kunne merit godkendes som special psykolog i psykiatri. Disse psykologer vil kunne fungere som hovedvejledere for de uddannelsessøgende. Vejledere: Alle psykologer på afsnittet/afdelingen, som er længere i deres uddannelsesforløb til specialpsykolog end den uddannelsessøgende, eller som har anden specialistuddannelse og mindst fem års praksiserfaring fra voksenpsykiatrien, kan fungere som daglig klinisk vejleder i forhold til erhvervelse af enkelt- eller delkompetencer. Speciallæger og læger under Side 14

15 uddannelse til speciallæger inden for specialet, som har længere tids voksenpsykiatrisk erfaring end uddannelsessøgende psykolog, kan derudover også være vejledere i relevante opgaver. Omfanget af vejledningen vil være mindst 50 timers supervision/vejledning årligt, hvilket sammenlagt vil være tilsvarende kravet fra de øvrige specialistuddannelser på psykologområdet. Endvidere vil de uddannelsessøgende have mulighed for at deltage i allerede eksisterende supervisionsfora for psykoterapi, psykologisk testning m.m Rolle-fordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejledere og daglige kliniske vejledere Funktionsområder Uddannelsesansvarlig psykolog (ledende psykolog) Hovedvejledere (udpeget blandt afdelingens specialpsykologer) Kollegiale vejledere (flere personer) Uddannelsesprogram Udarbejde Være fortrolig med Kende Uddannelsesplan -Sikre udarbejdelse og gennemførelse af individuel uddannelsesplan -Indgå lokale Medvirke til gennemførels e af individuel uddannelsespl an Holde sig orienteret samarbejdsaftaler med andre relevante afdelinger -Udarbejde individuel uddannelsesplan og informere uddannelsessøgende omkring den -Planlægge fokuserede ophold og studiebesøg -Sikre gennemførelsen af fokuserede ophold og studiebesøg -Sikre uddannelsesmæssig status ved skift af vejledere i uddannelsesforløbet Evt. justere uddannelsespl an i samarbejde med uddannelsesa nsvarlig psykolog Introduktionsprogra m - Udarbejde program - Organisere gennemførelse Klinisk vejledning Udpege vejleder Engagere og instruere Deltage i klinisk vejledning jævnligt (min. 3 x årligt) mhp. status af - Medvirke til at organisere gennemførelse Udvælge og anvende pædagogiske redskaber Yde klinisk vejledning i på forhånd fastlagt Deltage i gennemførelse Udvælge og anvende pædagogiske redskaber Yde klinisk vejledning i det daglige og i et på Side 15

16 kompetence udvikling Deltage i vejledersamtaler omfang Give feedback Gennemføre vejledersamta ler med deltagelse af uddannelsesansvarlig Inddrage den uddannelsesansvarlige ved uhensigtsmæs sige uddannelsesfo rløb forhånd fastlagt omfang Give feedback Evaluering af den uddannelsessøgende - Evaluere kompetencer i samarbejde med vejleder - Sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret - Evaluere kompetencer i samarbejde med uddannelsesansvarlig - Attestere kompetencer - Evaluere kompetencer - Evaluere delkompetencer - Rapportere til vejleder Evaluering af uddannelsen - Sikre evaluering af uddannelsen - Give afdelingen feedback Side 16

17 Uddannelsesprogram Der er lavet samarbejdsaftaler om at modtage psykolog under specialuddannelse med: Afdeling for Depression og Angst: Ved ledende overlæge Poul Erik Buchholz 1. år 2. år 3. år 4. år ½ år i affektivt sengeafsnit ½ år i affektivt ambulatorium 5 mdr. affektivt ambulatorium ½ år i affektivt sengeafsnit ½ år i affektivt special ambulatorium 5 mdr på psykose sengeafsnit ½ år psykoseambulatorium 5 mdr i Klinik for Unge med Skizofreni Samarbejdsaftaler: Affektivt Sengeafsnit Affektivt Ambulatorium Besøgsdageintroduktion til tværfaglige personalers arbejdsfelt ( socialrådgiver, fysioterapeuter, ergoterapeuter, yngre læger, sygeplejersker etc ). Kurser og arbejdsopgaver Jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit 1 måneds fokuseret ophold i B&U i forlængelse af ophold i affektivt Ambulatorium Der påbegyndes forskningstræning der løber over hele hovedudddannelsen Samarbejdsaftaler: Affektivt Ambulatorium Affektivt Sengeafsnit B&U. Besøgsdage på socialpsykiatriske institutioner 2 dage Forskningstræning: Klinisk professor Poul Videbech og Adjungeret professor Nicole Rosenberg Kurser og arbejdsopgaver jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit Fokuseret ophold i Afdeling for Retspsykiatri - 4 uger Besøg på Klinik for traumatiserede flygtninge 2 dage Besøg på sexologisk klinik 2 dage Samarbejdsaftaler: Affektivt specialambulatorium. Psykose sengeafsnit. Retspsykiatrisk søjle. Klinik for traumatiserede flygtninge. Sexologisk klinik Randers Kurser og arbejdsopgaver Jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit Fokuseret ophold 4 uger i Afdeling for Organisk lidelser ( Modtagelse, Geronto psykiatri, Dobbeltdiagnose team, Oligofreni, ADHD ) Besøg hos pårørende organisationen `De 9 ` 2 dage Samarbejdsaftaler: Psykose ambulatorium OPUS Organiske Søjle Pårørende organisationen `De 9 ` Kurser og arbejdsopgaver jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit Side 17

18 Afdeling for Psykoser: Ved ledende overlæge Merete Bysted Afdeling for Organiske lidelser og modtagelse: Ved ledende overlæge Lisbeth Uhrskov Sørensen Afdeling for Retspsykiatri: Ved ledende overlæge Trine Arngrimm Børne og ungdomspsykiatrien: Ved ledende overlæge Jens Buchhave Klinik for traumatiserede flygtninge ( under afdeling for depression og angst ): Ved ledende overlæge Poul Erik Buchholz og klinik leder Sexologisk klinik Randers: Ved overlæge? Socialpsykiatrien Århus kommune Pårørende organisationen `De 9 `: Ved Kurt Christensen Forskningstræning ved Klinisk professor Poul Videbech og adjungeret professor Nicole Rosenberg Side 18

19 Læringsstrategier Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der bruges i en uddannelse. I specialpsykologuddannelse vil der indgå individuel og gruppesupervision, selvstudier, teoretisk undervisning, mesterlære, patientforløbsanalyse, studiebesøg og teoretiske kurser. Derudover kan en række øvrige pædagogiske metoder benyttes. Nedenfor er beskrevet strategier, som kan benyttes som læringsstrategi. Hovedvejledere og øvrige vejledere må i fællesskab med uddannelsessøgende benytte de læringsstrategier, som er optimale for den enkelte og inden for vejleders kompetenceområde. Læringsstrategi Casebaseret undervisning Beskrivelse Undervisning ud fra patientdata, skriftligt, video eller patientdeltagelse ( feks. kliniske konferencer ) Feedback fra tværfagligt team Feedback fra tværfagligt team med henblik på løbende bevidstgørelse og justering af psykologens daglige arbejde og holdninger Fokuseret ophold ved anden afdeling Gruppearbejde Gruppesupervision Fokuseret ophold ved afdeling inden for andet speciale med henblik på indlæring af specifikke kompetencer Løsning af opgaver i Peer-gruppe, bestående af det team den uddannelsessøgende arbejder sammen med eller en gruppe af kollegaer Supervision af dagligt arbejde og holdninger i peer-gruppe Inddragelse i specialfunktioner Psykologen følger mere erfaren psykolog i forbindelse med løsning af mere specielle opgaver Mesterlære Kompetencer opnås igennem flere trin: 1. Først at følge erfaren kollega 2. Derpå at blive fulgt af erfaren kollega med efterfølgende feedback 3. Dernæst at udføre opgaven alene med efterfølgende supervision Patientforløbsanalyse Oplæring i at kunne: - Rapportere patientens historie og symptomer fokuseret og prioriteret - Fortolke beskrivelser fra patient, familie og netværk - Konkludere og give forslag til udredning eller behandling - Skabe læring med reference til videnskabelig litteratur Peer-gruppe Gruppe af uddannelsessøgende, der sammen som et team: - Udforsker - Debatterer - Finder løsningsforslag til en opgave - Giver hinanden feedback Selvstudium Studiebesøg Supervision ved vejleder Læsning af litteratur på eget initiativ som supplement til den teoretiske undervisning Kortvarigt ophold ved specialafdeling/anden institution Supervision af dagligt arbejde ved udpeget vejleder med prioritering af udviklingsområder til senere efterfølgelse Side 19

20 Teoretisk undervisning Teoretisk kursus Teoretisk undervisning udover nedenstående, f.eks. på afdelingsniveau Teoretisk undervisning på tværfaglige kurser eller specialespecifikke kurser. Evalueringsstrategier Med henblik på at sikre at den uddannelsessøgende psykolog har opnået de nødvendige kompetencer foretages evaluering. Evalueringen kan være løbende (formativ) eller afsluttende (summativ). Den formative evaluering har til formål løbende at evaluere status på, hvor langt psykologen er i uddannelsen, og hvilke justeringer der eventuelt skal foretages. Den summative evaluering har til formål at sikre, at kompetencen er opnået. I målbeskrivelserne er angivet hvilke evalueringsstrategier, der skal anvendes for de enkelte kompetencer. Disse er beskrevet i skemaet nedenfor: Evalueringsstrategi Audit af journaler Godkendt kursus Godkendt forskningsmodul Godkendt projektarbejde Feedback på erklæring eller andet skriftligt arbejde Struktureret kollegial bedømmelse Statusvurdering på terapeutiske forløb. Struktureret samtale med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig. Beskrivelse Kritisk gennemgang af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Skriftlig dokumentation for godkendelse af modulet. Godkendt projektarbejde foregår ved vejlederen af projektet. Gennemgang af erklæring eller skriftligt arbejde i form af psykologiske undersøgelser, epikriser, journalnotater og udtalelser. Struktureret observation hvor en eller flere erfarne kollegaer ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer psykologens færdigheder. Fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb, hvor uddannelsesansvarlig og hovedvejleder deltager. Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdning. Vurdering ved hovedvejleder og uddannelsesansvarlig Vurdering af portefølje Vejleder & uddannelsesansvarliges samlede indtryk igennem det vejledningsforløb psykologen under uddannelse har været igennem Forskellige dele af porteføljen kan inddrages i evaluering, herunder psykologens beskrivelse af udvalgte patientforløb, samt logbog til optælling af aktiviteter Side 20

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Onkologi december 2013 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi Redaktion

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 11 Ansættelsessteder: N: Neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Hvidovre Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere