Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social

2 Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov efter 1. september 2011 (Masterplanen) 2 1. Krav og forventninger til en fremtidig organisation Psykiatriplan for Region Midtjylland Sundhedsstyrelsens specialeudmelding specialisering Strategi for Århus Universitetshospital...6 Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse...8 Afdeling for psykoser Afdeling for depression og angst Afdeling for retspsykiatri Fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af aldersgrupper Specialpsykologuddannelsen ved Århus Universitets Hospital Risskov, Region Midtjylland Uddannelsesansvarlig Affektiv Søjle Hovedvejledere og daglig kliniske vejledere Rolle-fordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejledere og daglige kliniske vejledere Uddannelsesprogram Læringsstrategier Evalueringsstrategier Opfyldelse af målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Funktionsbeskrivelse for psykologer under uddannelse til specialpsykolog i voksenpsykiatri ved Århus Universitetshospital, Risskov Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov efter 1. september 2011 (Masterplanen) Psykiatrien i Region Midtjylland står midt i store udfordringer. Det gælder også Århus Universitetshospital, Risskov, som i det følgende er fællesbetegnelsen for børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien i Århus. Hensigten med masterplan for ny organisering er, at universitetshospitalet skal kunne leve op til både de aktuelle og fremtidige udfordringer, krav og forventninger som hele regionens universitetshospital. Tre forhold understreger nødvendigheden af at ændre organiseringen: Psykiatriplanen for Region Midtjylland har som delmål, at patienter med samme sygdom behandles af personale med stor viden og erfaring om netop deres sygdom. Sundhedsstyrelsens specialeudmelding medfører, at Århus Universitetshospital, Risskov fremtidig skal udrede, diagnosticere og behandle de mest komplicerede sygdomme og understøtte den øvrige regionspsykiatri. Strategien for Århus Universitetshospital sigter på, at de tre opgaver forskning, uddannelse og klinisk virksomhed - er gensidigt afhængig og inspirerende. Den aktuelle organisering af Århus Universitetshospital, Risskov er ikke optimal endsige hensigtsmæssig for at indfri disse krav og forventninger. Følgende masterplan skal derfor være retningsgivende og anskueliggøre de overordnende linjer for universitetshospitalets fremtidige Side 2

3 funktion, opgaver og organisering. Masterplanen omhandler med få undtagelser ikke forslag til ændringer i den øvrige regionspsykiatri. 1. Krav og forventninger til en fremtidig organisation I forbindelse med den fremtidige organisering af Århus Universitetshospital, Risskov er der nogle retningslinjer, som på forhånd er fastlagte, herunder at der også fremtidigt skal være en opdeling i to selvstændige specialer i form af børneog ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien - mens andre organisatoriske forhold ikke er fastlagte. 1.1 Psykiatriplan for Region Midtjylland Med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet anbefales det, jf. Psykiatriplan for Region Midtjylland fra 2008, at psykiatrien i de kommende år retter særlig opmærksomhed på aspekter som bl.a. forebyggelse og sundhedsfremme, forskning og faglig evidens, specialisering (i forhold til sygdomsgrupper), støtte til mestring af psykisk sygdom, samt samarbejde og sammenhæng i behandlingen som afgørende principper for ydelserne. Psykiatriplanen beskriver endvidere, at Århus Universitetshospital, Risskov skal fungere som højt specialiseret videncenter for den øvrige regionspsykiatri og således på tværs af regionen skal udrede, diagnosticere og behandle de patienter, der har de mest komplekse psykiatriske tilstande og/eller understøtte hovedfunktionerne i de øvrige regionspsykiatrier heri. 1.2 Sundhedsstyrelsens specialeudmelding specialisering Den fremtidige specialisering vil, jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan fra 2010 og Psykiatriplanen for Region Midtjylland, betyde, at den psykiatriske indsats ydes af personale med speciale i den specifikke sygdom. På det organisatoriske plan vil det samtidig medvirke til, at både den stationære og ambulante indsats tilrettelægges, så personalet, herunder psykologer i de forskellige enheder besidder opdateret faglig og specialiseret viden og erfaring om den konkrete målgruppe. Placeringen af en funktion på et specialiseringsniveau sker bl.a. på baggrund af en vurdering af funktionens kompleksitet, sjældenhed og ressourceforbrug: Kompleksitet vurderes ud fra, hvor vanskelig en funktion er f.eks. teknisk eller vurderingsmæssigt, samt behovet for samarbejde med andre specialer/funktioner Sjældenhed vurderes på baggrund af patientgruppens størrelse og den deraf forventede aktivitet. Herunder indgår også overvejelser om behovet for rutine, erfaringsopsamling, kvalitetsopfølgning og udvikling af funktionen Ressourceforbrug vurderes ud fra behovet for bl.a. personale med generelle og specifikke kompetencer, specialapparaturer, særlige lægemidler og særlige faciliteter. Både børne- og ungdomspsykiatrien og afdelingerne i voksenpsykiatrien på Århus Universitetshospital, Risskov skal fremadrettet varetage både Side 3

4 hovedfunktioner, og i det omfang, de er blevet tildelt dem, også regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. I det følgende beskrives Sundhedsstyrelsens kriterier for hoved-, regions- og højt specialiserede funktioner for børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. Hovedfunktioner En hovedfunktion kan omfatte forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation, rehabilitering og/eller kontrol ved sygdomme og tilstande på alle områder af specialebeskrivelsen, hvor ydelserne er af begrænset kompleksitet, hvor både sygdom og sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt forekommende, og hvor ressourceforbruget ikke giver anledning til samling af ydelserne. Hovedfunktionen skal kunne tilbyde forebyggelse, undersøgelse, behandling og opfølgning inden for følgende områder: organiske psykiske sygdomme, psykisk betinget legemlige symptomer, psykiske sygdomme forårsaget af misbrug, psykoser, skizofreni, affektive lidelser, angst- og tvangslidelser, belastnings- og tilpasningsreaktioner, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og emotionelle forstyrrelser. Der bør på hovedfunktionsniveau være stor opmærksomhed på risikovurdering, herunder vurdering af selvmordsrisiko og farlighed. Hovedfunktionen forudsætter for voksenpsykiatrien, at afdelingerne som minimum har 3 speciallæger for at sikre en robusthed i funktionen. En speciallæge kan dog godt dække mere end et område af psykiatrien. Hovedfunktionen forudsætter mindst et døgndækkende vagtlag, og der skal være mulighed for telefonisk kontakt til en speciallæge i psykiatri. Regionsfunktioner En regionsfunktion kan indeholde forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation, rehabilitering og/eller kontrol ved sygdomme og tilstande, hvor ydelserne er af nogen kompleksitet, hvor sygdommen eller ydelserne er relativt sjældent forekommende, og/eller hvor ressourceforbruget giver anledning til en vis samling. Afdelinger med regionsfunktion vil også typisk have hovedfunktion for at sikre en generel erfaring om sygdomsområdet og som grundlag for udvikling og fortsat opretholdelse af erfaring med de komplekse behandlinger. De anbefalinger, som er nævnt for hovedfunktionsniveauet, er samtidig gældende for regionsfunktioner, men har her status som krav. Regionsfunktioner bør, med henblik på at sikre volumen og specialiseret viden og erfaring, kun samles 1-2 steder i regionen. For voksenpsykiatrien forudsættes, at afdelinger med regionsfunktion i princippet har to døgndækkende vagtlag, heraf et tilstedeværende og et med tilkaldevagt. Det skal i løbet af kort tid være muligt at opnå assistance af en speciallæge i psykiatri. Der bør endvidere inden for kort tid kunne opnås adgang til andre kliniske afdelinger, herunder somatiske afdelinger 1. 1 Afdelingerne omfatter: Klinisk biokemisk afdeling, intensiv afdeling, neurologiske og medicinske afdelinger, herunder endokrinologisk afdeling med ekspertise i spiseforstyrrelser, kirurgi og børne- og ungdomspsykiatri. Side 4

5 Højt specialiserede funktioner En højt specialiseret funktion kan omfatte forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering, og/eller kontrol ved sygdomme/tilstande, hvor ydelserne er af betydelig kompleksitet og forudsætter tilstedeværelse af mange tværgående funktioner/samarbejdspartnere, hvor sygdommen eller ydelserne er meget sjældent forekomne, og derfor skaber behov for samling af erfaring, og/eller hvor ressourceforbruget er betydeligt. Det er vigtigt, at den højt specialiserede funktion også varetager hovedfunktion og regionsfunktion inden for samme sygdomsgruppe for at sikre den nødvendige erfaring inden for området, og for at kunne udvikle en særlig erfaring i forhold til behandling af de mest komplekse patienter, samt som grundlag for uddannelse og forskning inden for området. De krav, som gælder for regionsfunktioner, er også gældende for de højt specialiserede funktioner. De højt specialiserede funktioner findes kun 1-3 steder i landet, hvorfor disse funktioner også skal kunne undersøge og behandle patienter fra andre regioner. For voksenpsykiatrien forudsættes, at afdelinger med højt specialiserede funktioner hurtigt kan få assistance fra en speciallæge i psykiatri. Der skal ligeledes kunne opnås adgang til andre kliniske afdelinger, herunder somatiske afdelinger. Side 5

6 1.3 Strategi for Århus Universitetshospital Århus Universitetshospital er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og følgende seks hospitaler: Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Risskov Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov Aalborg Sygehus Aalborg Psykiatriske Sygehus Jf. Strategi for Århus Universitetshospital er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt for, at Århus Universitetshospital, Risskov nu og i fremtiden er et universitetshospital: Der skal være en særlig tæt koncentration af højt specialiserede kliniske funktioner (herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) såvel i kliniske specialer som i de kliniske støttefunktioner, der skal være en omfattende sygehusbaseret forskning, og der skal foregå klinisk undervisning af medicinstuderende i alle studiets kliniske forløb, samt klinisk undervisning i andre sundhedsuddannelser. Der skal tillige udøves en hovedfunktion ved universitetshospitalet, som således både er sygehus for befolkningen i lokalområdet og for hele landsdelen. Der skal være ansat højt kvalificeret personale, og herunder skal der af universitetet være ansat ordinære kliniske professorer og f.eks. kliniske lektorer og kliniske lærere til ledelse og varetagelse af den omfattende forskning, undervisning og udvikling, der foregår ved universitetshospitalet. Universitetshospitalet skal løbende overvåge og sikre, at det faglige niveau er højt i international sammenligning med hensyn til omfang, sammenhæng og kvalitet af såvel klinisk virksomhed, forskning som uddannelse. Der skal ved universitetshospitalet - ud over den dominerende sundhedsvidenskabeligt baserede kliniske aktivitet og forskning f.eks. også foregå naturvidenskabeligt, humanistisk eller samfundsvidenskabeligt funderede aktiviteter og forskning således, at der eksisterer en multidisciplinær tilgang. Universitetshospitalet skal i kraft af sin position påtage sig en central regional og national rolle og skal leve op til særlige forpligtelser overfor det øvrige sundhedsvæsen og samfundet i det geografiske område, og universitetshospitalet skal løbende sikre, at det lever op til sine forpligtelser. Universitetshospitalet skal være internationalt orienteret og placeret for at kunne drage nytte af og bidrage til den viden, der globalt findes indenfor universitetshospitalets interessefelter. Århus Universitetshospital, Risskov skal med nærværende masterplan sikre, at forudsætningerne fortsat og i stadig højere grad er opfyldt. Side 6

7 Århus Universitetshospital, Risskov skal fungere som hele regionens universitetshospital, hvilket indebærer, at de øvrige regionspsykiatrier inddrages og orienteres om nye evidensbaserede forskningsresultater samtidig med, at de mest komplicerede patienter uanset bopæl kan henvises til behandling på Århus Universitetshospital, Risskov. Implementeringen af følgende masterplan for funktion, opgaver og organisering anses for nødvendig med henblik på at sikre, at universitetshospitalet med de fremtidige nye opgaver/funktioner fortsat og i stadig højere grad lever op til målene og de fremtidige krav, som stilles til Århus Universitetshospital, Risskov. Organisering: Forslaget til den fremtidige organisering af Århus Universitetshospital, Risskov tager udgangspunkt i specialisering af behandlingsenhederne med afsæt i diagnosegrupper, således at behandlingen kan målrettes en specifik sygdomsgruppe. Der vil fortsat i den nye organisering være to selvstændige specialer i form af børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien (ICD-10 diagnosegrupper er for hver afdeling indenfor voksenpsykiatrien anført i parentes). Det vil imidlertid være naturligt for visse diagnosegrupper/funktioner af mindre volumen i de enkelte specialer, som f.eks. patienter med spiseforstyrrelse og selvmordsforebyggelse, at der mellem specialerne etableres fælles klinikker/behandlingstilbud for alle aldersgrupper. For andre diagnosegrupper, som f.eks. ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse og unge med skizofreni, skal der udarbejdes formaliserede aftaler for diagnosegruppen mellem specialerne mhp. at sikre erfaringsudveksling og relevant evidensbaseret (forsknings-)viden, jf. afsnit 7.6. Alle afdelingerne på Århus Universitetshospital, Risskov skal generelt sikre videns- og erfaringsudveksling på tværs af specialiseringen for at kunne opnå den rette og bedste behandling for patienter med dobbeltdiagnose eller bidiagnoser. Endvidere skal der i forbindelse med omorganiseringen iværksættes en proces, hvor der fastlægges principper og praksis for samarbejdet omkring visitation og overførsel af patienter mellem de nye specialiserede afdelinger. Principperne skal sikre sammenhængende patientforløb, særligt i forhold til de patienter, hvor der ikke kan stilles en entydig diagnose. De enkelte kliniske afdelinger vil indeholde både hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Forskningen på afdelingerne vil være understøttet af medarbejdere med en særlig forskningsforpligtigelse og med en formel tilknytning til Klinisk institut ved Aarhus Universitet. Århus Universitetshospital, Risskov omfatter fremtidigt både børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien. Fremover vil betegnelsen Århus Universitetshospital, Risskov således implicit dække alle opgaver og funktioner på matriklen. Voksenpsykiatrien omfatter flg kliniske afdelinger Afdelingen for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse Side 7

8 Afdelingen for psykoser Afdelingen for depression og Angst Retpsykiatrisk afdeling Organiseringen af Århus Universitetsuniversitetshospital, Risskov Psykiatri- og socialledelsen Børne- og Afdeling for Afdeling for Afdeling for Afdeling for Center for Service-afdeling Centralkøkken Ungdoms- organiske psykoser depression og retspsykiatri psykiatrisk psykiatrisk psykiske angst forskning Center lidelser og akut modtagelse Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse består af nedenstående tre enheder/funktioner, som er organiseret under samme ledelse, men som ikke har et direkte fagligt fællesskab: 1. Behandling af patienter med organiske psykiske lidelser og misbrugsrelaterede tilstande 2. Den fælles modtagelse og tilsyn 3. Psykiatrisk Fysioterapi I de følgende beskrives de tre funktioner. Målgruppe organiske lidelser og misbrugsrelaterede tilstande Afdelingens målgruppe omfatter voksne patienter med følgende sygdomme: Demens (F0), som er karakteriseret ved kognitive forstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer og typisk et progredierende forløb. Delir (F0), som er karakteriseret ved bevidsthedsuklarhed, kognitive forstyrrelser med desorientering samt psykomotoriske forstyrrelser, ofte udløst af somatisk sygdom Side 8

9 (patienter med en samtidig somatisk sygdom behandles inden for det pågældende somatiske speciale med bistand fra psykiatrien). Misbrugsrelaterede tilstande (F1), hvor patienterne er afhængige eller har andre alvorlige følger. Hvis patienten har en anden hoveddiagnose, skal patienten behandles i afdelingen svarende til hoveddiagnosen. Psykiske sygdomme hos patienter med oligofreni (F7). Mental retardering diagnosticeres i barndommen, men en del patienter med oligofreni udvikler senere andre psykiske lidelser. Psykiske udviklingsforstyrrelser (F8). Det vil specifikt sige voksne med autisme (F84). For oplysninger om behandling af patienter med andre psykiske udviklingsforstyrrelser henvises til afsnit 6.6 omhandlende fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af alder. Adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser opstået i barndom og adolescens (F9). Det vil specifikt sige voksne med ADHD (F90 og F98.8). For oplysninger om behandling af patienter med andre adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser henvises til afsnit 6.6 om fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af alder. Endvidere varetager afdelingen behandlingen af den gerontopsykiatriske målgruppe som defineret i Psykiatriplan for Region Midtjylland: 65 år og opefter med demens 70 år og opefter med nydiagnosticeret psykisk sygdom 80 år og opefter med psykisk sygdom Afdelingen for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse indeholder nedenstående funktioner: Hovedfunktioner Afdelingen for organiske psykiske lidelser varetager alle hovedfunktioner for målgruppen, herunder også den gerontopsykiatriske hovedfunktion. Organiseringen af den samlede gerontopsykiatriske funktion i Region Midtjylland beskrives i rapporten Udredning af gerontopsykiatrien i Region Midtjylland fra en faglig arbejdsgruppe nedsat i forlængelse af Psykiatriplan for Region Midtjylland. Afdelingens optageområde er Århus, Favrskov, Randers og Samsø, Syddjurs, Norddjurs, Odder, Skanderborg og Silkeborg kommuner. Regionsfunktioner Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre, herunder kompliceret demens Patienter med oligofreni med psykisk lidelse. Højt specialiserede funktioner Diagnostik og behandling af særligt komplicerede sygdomme hos patienter med oligofreni. Diagnostik, behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk lidelse og neurotraumer. Der gives både behandling i sengeafsnit og som ambulant behandling, hvilket gør sig gældende for alle funktionsniveauer. Team for Misbrugspsykiatri er endvidere organiseret i Side 9

10 afdelingen, og vil fortsat varetage det specialiserede tilbud til patienter med en dobbeltdiagnoseproblematik af høj kompleksitet. Akut modtagelse og tilsynsteam Den fælles modtagelse omfatter alle aldersgrupper og er bundet op på brugen af elektroniske henvisninger. Modtagelsen har også en midlertidig behandlings- og udredningsopgave i forhold til de akutte patienter. Tilsynsteamet får ansvaret for de psykiatriske tilsyn på Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Psykiatrisk Fysioterapi Den psykiatriske fysioterapi er også organiseret i afdelingen som en tværdiagnostisk funktion. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for Specialpsykolog uddannelsen: - 12 speciallæger i psykiatri - 14 psykologer Hertil kommer sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter, plejere, lægesekretærer, adm. Personale etc. Afdeling for psykoser Målgruppe Afdelingens specifikke sygdomsgruppe er voksne patienter med skizofreni, samt andre lidelser inden for det skizofrene og psykotiske område (F2). En stor del af patienterne debuterer i ungdomsårene, og flere har et samtidigt misbrug. Patienterne har ofte behov for langvarig psykiatrisk behandling. Afdelingen for skizofreni og andre psykoser indeholder nedenstående funktioner: Hovedfunktioner Afdelingen for skizofreni og andre psykoser (F2) indeholder alle hovedfunktionsopgaver for målgruppen, og afdelingens optageområde er Århus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse. Regionsfunktioner Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni, skizofreni i kombination med misbrug samt gravide med skizofreni. Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd. Der skal i Afdeling for psykoser etableres et intensivt fællesafsnit for svært udadreagerende patienter, som ikke har en retslig foranstaltning. Afdeling for psykoser skal dermed i begrænset omfang tage patienter med anden diagnose, hvis patienterne er for vanskelige at have for de øvrige specialiserede afdelinger på Århus Universitetshospital, Risskov og for de øvrige regionspsykiatrier. Side 10

11 Højt specialiserede funktioner Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni Behandlingen foregår både i sengeafsnit, som ambulant behandling og i Klinik for Unge med Skizofreni (OPUS). Afdelingen indeholder også decentrale enheder. Der vil blive indledt dialog med Århus Kommune om den geografiske placering for behandlingen af den fælles regionale og kommunale målgruppe, hvor behandlingspsykiatriens patienter også har behov for en særlig social indsats. Dette gælder særligt for en del af den ambulante patientgruppe med truende behandlingsophør/komplekse problemstillinger. Det drejer sig eksempelvis om patienter med skizofreni og misbrug, som er svære at fastholde i behandling, og som er truede af kriminel løbebane og social marginalisering. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for specialpsykolog uddannelsen: - 14 speciallæger i psykiatri - 14 psykologer Heraf forventes 2 umiddelbart godkendt som specialpsykolog i psykiatri udfra indsendte meritansøgninger. Endvidere en lang række andre faggrupper så som: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, social og sundhedsassistenter, plejere, lægesekretærer, andet adm. Personale etc. Afdeling for depression og angst Målgruppe Afdelingens målgruppe omfatter voksne patienter med følgende sygdomme: Patienter som lider af affektive sindslidelser (F3), dvs. mani og depression. Nervøse og stressrelaterede lidelser (F4), angst- og tvangstilstande. Patienter som udviser adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer, herunder seksuelle forstyrrelser (F5). Personlighedsforstyrrelser (F6), dvs. vedvarende adfærdsmønstre og oplevelsesmåder, som afviger fra det forventede. Afdeling for depression og angst indeholder nedenstående funktioner: Hovedfunktioner Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde er Århus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse. Regionsfunktioner Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug, samt gravide med affektive lidelser. Komplicerede angst- og tvangslidelser. Side 11

12 Komplicerede personlighedsforstyrrelser. Sexologisk lidelse. Transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom. Traumatiserede flygtninge. Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge. Højt specialiserede funktioner Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og i forbindelse med vold, incest og lignende. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser. Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter. Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge. Behandlingen foretages både i sengeafsnit og som ambulant behandling. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for specialpsykolog uddannelsen: - 15 speciallæger i psykiatri - 37 psykologer Heraf forventes 4 godkendt som specialpsykologer i psykiatri udfra indsendte meritansøgninger Endvidere en lang række andre faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgiver, social og sundhedsassistenter, plejere, lægesekretærer, andet adm. Personale etc. Afdeling for retspsykiatri Målgruppe Patienter med retslig foranstaltning, herunder mentalobservander både ambulant og under indlæggelse (Z04.6*) Afdeling for retspsykiatri varetager ikke hovedfunktion, men har udelukkende specialiserede funktioner. Afdeling for retspsykiatri varetager endvidere efter aftale med Grønlands Selvstyre et sengeafsnit, forbeholdt patienter med retslig foranstaltning fra Grønland. Den specialiserede retspsykiatri i Region Midtjylland har ét fælles optageområde. Visitationen til pladserne foregår derfor i en fælles visitationsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Afdeling for retspsykiatri og Regionspsykiatrien Viborg med udgangspunkt i en fælles venteliste. Afdeling for retspsykiatri indeholder nedenstående funktioner: Regionsfunktion Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed. Højt specialiseret funktion Side 12

13 Behandling af sædelighedskriminelle, jf. lovgivning. Behandlingen ydes i sengeafsnit, ambulatorier og i form af opsøgende psykoseteam. I henhold til aftale med Justitsministeriet foretager Afdeling for retspsykiatri også mentalobservationer i visse politikredse under Region Midtjylland og Region Syddanmark. Mentalobservationer kan foregå ambulant eller under indlæggelse, og er væsentlige for domstolene ved behandling af straffesager. Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for Specialpsykolog uddannelsen - 10 Speciallæger i psykiatri - 13 Psykologer Dertil en lang række andre faggrupper: Sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, plejere, socialpædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægesekretærer, andet administrativt personale etc. Fælles behandlingsenheder og/eller samarbejdsaftaler på tværs af aldersgrupper Enkelte opgaver omfatter en meget lille patientgruppe i forhold til det enkelte speciale, hvilket bevirker, at det fagligt, praktisk og økonomisk er mest hensigtsmæssigt at løse opgaven i fællesskab på tværs af aldersgruppe/speciale. Nedenstående målgrupper vil uanset alder fremtidigt blive organiseret samlet: Patienter med spiseforstyrrelser (F50.0 og 50.2 anoreksia nervosa og bulimia nervosa) som hoveddiagnose vil fortsat uanset alder blive behandlet i Center for Spiseforstyrrelser, som er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Behandling under indlæggelse sker på centerets sengeafsnit i Risskov, mens der er ambulant funktion i både Risskov og Herning. Selvmordsforebyggelse vil for samtlige aldersgrupper være organiseret i Afdeling for depression og angst i voksenpsykiatrien. Patienterne behandles i Center for Selvmordsforebyggelse i Risskov og Herning med tilhørende satellitter. For behandlingen af patienter med nydiagnosticeret skizofreni (F2) (OPUS) skal der udarbejdes et formaliseret samarbejde mellem det børne- og ungdomspsykiatriske og voksenpsykiatriske speciale om videns- og erfaringsudveksling samt kompetenceopbygning. For patienter med psykiske udviklingsforstyrrelser (F8) som f.eks. autisme (F84) og adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser opstået i barndom og adolescens (F9), som f.eks. ADHD (F90 og F98.8), Side 13

14 Specialpsykologuddannelsen ved Århus Universitets Hospital Risskov, Region Midtjylland På Århus Universitets Hospital Risskov Region Midtjylland forventes der fra december 2011 hvert år at blive opslået to specialpsykologstillinger i voksenpsykiatrien. Hhvs. en stilling i Affektiv søjle samt en stilling i Psykose søjlen. Ansættelse i uddannelsesstilling som specialpsykolog sker på baggrund af ansøgning til sekretariatet, som opslår stillingerne. Herefter følger ansættelsessamtaler. Ansøgerne vurderes i et ansættelsesudvalg, som er nedsat af sekretariatet og de relevante råd/udvalg Uddannelsesansvarlig Affektiv Søjle I Affektiv søjle i voksenpsykiatrien på Århus Universitets Hospital Risskov har psykolog Vibeke Hansen funktion som uddannelsesansvarlig. Vibeke Hansen forventes godkendt som specialpsykolog. I Affektiv søjle på Århus Universitets Hospital Risskov er uddannelsesansvarlig: Psykolog Vibeke Hansen Affektiv Ambulatorium Skovager Risskov Tlf.: : Den uddannelsesansvarlige psykolog følger de enkelte uddannelsessøgende psykologer og bistår disse og ansættelsesstedet med tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder indgåelse af eventuelle samarbejdsaftaler med andre relevante psykiatriske enheder/afdelinger. Den uddannelsesansvarlige psykolog afholder møder med uddannelsessøgende psykologer, hvor porteføljen gennemgås, og status for uddannelsesforløbet fastlægges. Ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb indgår den uddannelsesansvarlige psykolog i forsøget på at finde en løsning samt rådgiver uddannelsesstedet og den uddannelsessøgende psykolog omkring videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet. Der udarbejdes altid skriftlige og bindende handleplaner i disse tilfælde i et samarbejde mellem uddannelsesansvarlig psykolog, og den uddannelsessøgende psykolog. Ved siden af den uddannelsesansvarlige forventes der at blive udpeget hovedvejledere samt daglige kliniske vejledere, der bistår den uddannelsessøgende under underdanneslsesforløbet Hovedvejledere og daglig kliniske vejledere Hovedvejledere: Der afventes tilbagemelding på ansøgninger om merit fra Det Psykologfaglige Uddannelsesråd. I Affektiv søjle forventes 4 psykologer at kunne merit godkendes som special psykolog i psykiatri. Disse psykologer vil kunne fungere som hovedvejledere for de uddannelsessøgende. Vejledere: Alle psykologer på afsnittet/afdelingen, som er længere i deres uddannelsesforløb til specialpsykolog end den uddannelsessøgende, eller som har anden specialistuddannelse og mindst fem års praksiserfaring fra voksenpsykiatrien, kan fungere som daglig klinisk vejleder i forhold til erhvervelse af enkelt- eller delkompetencer. Speciallæger og læger under Side 14

15 uddannelse til speciallæger inden for specialet, som har længere tids voksenpsykiatrisk erfaring end uddannelsessøgende psykolog, kan derudover også være vejledere i relevante opgaver. Omfanget af vejledningen vil være mindst 50 timers supervision/vejledning årligt, hvilket sammenlagt vil være tilsvarende kravet fra de øvrige specialistuddannelser på psykologområdet. Endvidere vil de uddannelsessøgende have mulighed for at deltage i allerede eksisterende supervisionsfora for psykoterapi, psykologisk testning m.m Rolle-fordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejledere og daglige kliniske vejledere Funktionsområder Uddannelsesansvarlig psykolog (ledende psykolog) Hovedvejledere (udpeget blandt afdelingens specialpsykologer) Kollegiale vejledere (flere personer) Uddannelsesprogram Udarbejde Være fortrolig med Kende Uddannelsesplan -Sikre udarbejdelse og gennemførelse af individuel uddannelsesplan -Indgå lokale Medvirke til gennemførels e af individuel uddannelsespl an Holde sig orienteret samarbejdsaftaler med andre relevante afdelinger -Udarbejde individuel uddannelsesplan og informere uddannelsessøgende omkring den -Planlægge fokuserede ophold og studiebesøg -Sikre gennemførelsen af fokuserede ophold og studiebesøg -Sikre uddannelsesmæssig status ved skift af vejledere i uddannelsesforløbet Evt. justere uddannelsespl an i samarbejde med uddannelsesa nsvarlig psykolog Introduktionsprogra m - Udarbejde program - Organisere gennemførelse Klinisk vejledning Udpege vejleder Engagere og instruere Deltage i klinisk vejledning jævnligt (min. 3 x årligt) mhp. status af - Medvirke til at organisere gennemførelse Udvælge og anvende pædagogiske redskaber Yde klinisk vejledning i på forhånd fastlagt Deltage i gennemførelse Udvælge og anvende pædagogiske redskaber Yde klinisk vejledning i det daglige og i et på Side 15

16 kompetence udvikling Deltage i vejledersamtaler omfang Give feedback Gennemføre vejledersamta ler med deltagelse af uddannelsesansvarlig Inddrage den uddannelsesansvarlige ved uhensigtsmæs sige uddannelsesfo rløb forhånd fastlagt omfang Give feedback Evaluering af den uddannelsessøgende - Evaluere kompetencer i samarbejde med vejleder - Sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret - Evaluere kompetencer i samarbejde med uddannelsesansvarlig - Attestere kompetencer - Evaluere kompetencer - Evaluere delkompetencer - Rapportere til vejleder Evaluering af uddannelsen - Sikre evaluering af uddannelsen - Give afdelingen feedback Side 16

17 Uddannelsesprogram Der er lavet samarbejdsaftaler om at modtage psykolog under specialuddannelse med: Afdeling for Depression og Angst: Ved ledende overlæge Poul Erik Buchholz 1. år 2. år 3. år 4. år ½ år i affektivt sengeafsnit ½ år i affektivt ambulatorium 5 mdr. affektivt ambulatorium ½ år i affektivt sengeafsnit ½ år i affektivt special ambulatorium 5 mdr på psykose sengeafsnit ½ år psykoseambulatorium 5 mdr i Klinik for Unge med Skizofreni Samarbejdsaftaler: Affektivt Sengeafsnit Affektivt Ambulatorium Besøgsdageintroduktion til tværfaglige personalers arbejdsfelt ( socialrådgiver, fysioterapeuter, ergoterapeuter, yngre læger, sygeplejersker etc ). Kurser og arbejdsopgaver Jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit 1 måneds fokuseret ophold i B&U i forlængelse af ophold i affektivt Ambulatorium Der påbegyndes forskningstræning der løber over hele hovedudddannelsen Samarbejdsaftaler: Affektivt Ambulatorium Affektivt Sengeafsnit B&U. Besøgsdage på socialpsykiatriske institutioner 2 dage Forskningstræning: Klinisk professor Poul Videbech og Adjungeret professor Nicole Rosenberg Kurser og arbejdsopgaver jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit Fokuseret ophold i Afdeling for Retspsykiatri - 4 uger Besøg på Klinik for traumatiserede flygtninge 2 dage Besøg på sexologisk klinik 2 dage Samarbejdsaftaler: Affektivt specialambulatorium. Psykose sengeafsnit. Retspsykiatrisk søjle. Klinik for traumatiserede flygtninge. Sexologisk klinik Randers Kurser og arbejdsopgaver Jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit Fokuseret ophold 4 uger i Afdeling for Organisk lidelser ( Modtagelse, Geronto psykiatri, Dobbeltdiagnose team, Oligofreni, ADHD ) Besøg hos pårørende organisationen `De 9 ` 2 dage Samarbejdsaftaler: Psykose ambulatorium OPUS Organiske Søjle Pårørende organisationen `De 9 ` Kurser og arbejdsopgaver jvf målbeskrivelserne Se senere afsnit Side 17

18 Afdeling for Psykoser: Ved ledende overlæge Merete Bysted Afdeling for Organiske lidelser og modtagelse: Ved ledende overlæge Lisbeth Uhrskov Sørensen Afdeling for Retspsykiatri: Ved ledende overlæge Trine Arngrimm Børne og ungdomspsykiatrien: Ved ledende overlæge Jens Buchhave Klinik for traumatiserede flygtninge ( under afdeling for depression og angst ): Ved ledende overlæge Poul Erik Buchholz og klinik leder Sexologisk klinik Randers: Ved overlæge? Socialpsykiatrien Århus kommune Pårørende organisationen `De 9 `: Ved Kurt Christensen Forskningstræning ved Klinisk professor Poul Videbech og adjungeret professor Nicole Rosenberg Side 18

19 Læringsstrategier Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der bruges i en uddannelse. I specialpsykologuddannelse vil der indgå individuel og gruppesupervision, selvstudier, teoretisk undervisning, mesterlære, patientforløbsanalyse, studiebesøg og teoretiske kurser. Derudover kan en række øvrige pædagogiske metoder benyttes. Nedenfor er beskrevet strategier, som kan benyttes som læringsstrategi. Hovedvejledere og øvrige vejledere må i fællesskab med uddannelsessøgende benytte de læringsstrategier, som er optimale for den enkelte og inden for vejleders kompetenceområde. Læringsstrategi Casebaseret undervisning Beskrivelse Undervisning ud fra patientdata, skriftligt, video eller patientdeltagelse ( feks. kliniske konferencer ) Feedback fra tværfagligt team Feedback fra tværfagligt team med henblik på løbende bevidstgørelse og justering af psykologens daglige arbejde og holdninger Fokuseret ophold ved anden afdeling Gruppearbejde Gruppesupervision Fokuseret ophold ved afdeling inden for andet speciale med henblik på indlæring af specifikke kompetencer Løsning af opgaver i Peer-gruppe, bestående af det team den uddannelsessøgende arbejder sammen med eller en gruppe af kollegaer Supervision af dagligt arbejde og holdninger i peer-gruppe Inddragelse i specialfunktioner Psykologen følger mere erfaren psykolog i forbindelse med løsning af mere specielle opgaver Mesterlære Kompetencer opnås igennem flere trin: 1. Først at følge erfaren kollega 2. Derpå at blive fulgt af erfaren kollega med efterfølgende feedback 3. Dernæst at udføre opgaven alene med efterfølgende supervision Patientforløbsanalyse Oplæring i at kunne: - Rapportere patientens historie og symptomer fokuseret og prioriteret - Fortolke beskrivelser fra patient, familie og netværk - Konkludere og give forslag til udredning eller behandling - Skabe læring med reference til videnskabelig litteratur Peer-gruppe Gruppe af uddannelsessøgende, der sammen som et team: - Udforsker - Debatterer - Finder løsningsforslag til en opgave - Giver hinanden feedback Selvstudium Studiebesøg Supervision ved vejleder Læsning af litteratur på eget initiativ som supplement til den teoretiske undervisning Kortvarigt ophold ved specialafdeling/anden institution Supervision af dagligt arbejde ved udpeget vejleder med prioritering af udviklingsområder til senere efterfølgelse Side 19

20 Teoretisk undervisning Teoretisk kursus Teoretisk undervisning udover nedenstående, f.eks. på afdelingsniveau Teoretisk undervisning på tværfaglige kurser eller specialespecifikke kurser. Evalueringsstrategier Med henblik på at sikre at den uddannelsessøgende psykolog har opnået de nødvendige kompetencer foretages evaluering. Evalueringen kan være løbende (formativ) eller afsluttende (summativ). Den formative evaluering har til formål løbende at evaluere status på, hvor langt psykologen er i uddannelsen, og hvilke justeringer der eventuelt skal foretages. Den summative evaluering har til formål at sikre, at kompetencen er opnået. I målbeskrivelserne er angivet hvilke evalueringsstrategier, der skal anvendes for de enkelte kompetencer. Disse er beskrevet i skemaet nedenfor: Evalueringsstrategi Audit af journaler Godkendt kursus Godkendt forskningsmodul Godkendt projektarbejde Feedback på erklæring eller andet skriftligt arbejde Struktureret kollegial bedømmelse Statusvurdering på terapeutiske forløb. Struktureret samtale med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig. Beskrivelse Kritisk gennemgang af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Skriftlig dokumentation for godkendelse af modulet. Godkendt projektarbejde foregår ved vejlederen af projektet. Gennemgang af erklæring eller skriftligt arbejde i form af psykologiske undersøgelser, epikriser, journalnotater og udtalelser. Struktureret observation hvor en eller flere erfarne kollegaer ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer psykologens færdigheder. Fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb, hvor uddannelsesansvarlig og hovedvejleder deltager. Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdning. Vurdering ved hovedvejleder og uddannelsesansvarlig Vurdering af portefølje Vejleder & uddannelsesansvarliges samlede indtryk igennem det vejledningsforløb psykologen under uddannelse har været igennem Forskellige dele af porteføljen kan inddrages i evaluering, herunder psykologens beskrivelse af udvalgte patientforløb, samt logbog til optælling af aktiviteter Side 20

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling nyhedsbrev Psykologer specialiserer sig i psykiatri side 2 Undervisere med Brugererfaringer - en ressource i undervisningen side 3-4 Sporskifte hvad vil du med din karriere side 4 På tværs af kræften side

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere