UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli

2 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen 1.1.b Psykiatrien i Region Syddanmark 1.1.c Børne- og ungdomspsykiatrien i Videreuddannelsesregion Syd 1.1.d Speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri i Region Syd 1.2 Uddannelsens opbygning 2. Klinisk uddannelse 2.2 Hoveduddannelse 2.3 Fokuserede kliniske ophold i psykiatri og pædiatri 3. Teoretisk uddannelse 3.1 Generelle kurser 3.2 Introduktionskurser 3.3 Specialespecifikke kurser 3.4 Forskningstræningsmodul 3.5 Grunduddannelse i psykoterapi 4. Kompetencer, lærings- og evalueringsstrategier 5. Kompetenceskema for introduktionsuddannelse 6. Kompetenceskema for hoveduddannelsen 7. Præsentation af uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Syd 7.1 Odense Universitetshospital. Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling 7.2 Kolding Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling (BUPA) 7.3 Augustenborg Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 7.4 Esbjerg Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 8. Kontaktpersoner i Videreuddannelsesregion Syd 8.1 Nyttige links 29. juli

3 Bilag: Checkliste Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri, august 2008 Betænkning om uddannelse i psykoterapi, juni 2008 Evalueringsmateriale mv. vedr. introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtaler Klagevej i forbindelse med yngre lægers videreuddannelse 29. juli

4 1. Indledning Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager forebyggelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af mentale og adfærdsmæssige forstyrrelser og sygdomme hos børn og unge. I alle aspekter af arbejdet inddrages såvel patient som familie og det omgivende netværk. Den børne- og ungdomspsykiatriske diagnostiske spektrum omfatter forstyrrelser og sygdomme, der strækker sig fra afgrænsede tilpasnings- og krisereaktioner til gennemgribende udviklingsforstyrrelser og egentlige sindssygdomme. Psykiske forstyrrelser og sygdomme hos børn og unge omfatter såvel medfødte som erhvervede tilstande. De psykiatriske sygdomme, der oftest debuterer i voksenalderen, kan ligeledes debutere i børne- og ungdomsårene. Psykiske problemer og vanskeligheder i bred forstand er hyppigt forekommende blandt børn og unge, men for flertallet af tilfælde vil sådanne vanskeligheder være af lettere eller forbigående karakter, såfremt der i tide kan ydes den fornødne støtte. Ætiologien vil i de fleste tilfælde være multifaktoriel og betinget af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Med henblik på at kunne differentiere mellem normal og patologisk udvikling er det en forudsætning at have et indgående kendskab til menneskets normale fysiologiske, sociale og psykologiske udvikling. De to sidstnævnte områder omfattes ikke af den prægraduate undervisning i medicin, og må således erhverves som led i speciallægeuddannelsen. Målbeskrivelsen for specialet danner grundlag for specialets uddannelsesprogrammer, som således refererer til de i målbeskrivelsen definerede kompetencer for 7 eksplicitte lægeroller, som er forudsætning for opnåelse af speciallægeanerkendelse: 1. Medicinsk ekspert 2. Kommunikator 3. Samarbejder 4. Leder/administrator 5. Sundhedsfremmer 6. Akademiker 7. Professionel 1.1.b Psykiatrien i Region Syddanmark Agnete Philipsen er direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark. Psykiatridirektøren har sammen med en stab af medarbejdere sæde i Regionshuset i Vejle. Sygehusledelsen i Region Syddanmark består af: Administrerende sygehusdirektør Peter Henriksen Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov Sygehusledelsen har det ledelsesmæssige ansvar for driften af Psykiatrien i Region Syddanmark. Sygehusledelse og administration har kontorer i Teglgårdsparken 26 i Middelfart. Se organisationsdiagram for psykiatrien i Region Syddanmark nedenfor. 29. juli

5 Psykiatrien i Region Syddanmark er ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt over hele regionen medarbejdere er ansat på sygehuset, der rummer distriktspsykiatri og sygehuspsykiatri med afdelinger i Augustenborg, Esbjerg-Ribe, Haderslev, Kolding, Middelfart, Odense, Svendborg og Vejle. 1.1.c Børne- og ungdomspsykiatrien i Videreuddannelsesregion Syd Videreuddannelsesregion Syd har fire børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, der er placeret i hhv. Odense, Kolding, Esbjerg og Augustenborg. Alle afdelinger er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark, der er organiseret som ét sygehus. Alle fire afdelinger er uddannelsesgivende i forhold til speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdelingen i Odense har højtspecialiseret funktion og regionsfunktion for en række lidelser og modtager i den forbindelse henvisninger fra andre dele af regionen og andre regioner, ligesom afdelingen som universitetsafdeling indgår i den prægraduate lægeuddannelse. Odense: 0-17 år inkl. Ambulant funktion for børn og unge samt dagindlæggelse for børn og døgn indlæggelse for unge, herunder skærmet funktion. Kolding: 0-19 år inkl., dog i enkelte tilfælde op til 22 år. Ambulant funktion og døgnindlæggelse for børn og unge, herunder skærmet funktion. Esbjerg: 0-20 år inkl. Ambulant funktion for børn og unge. Dagindlæggelse for børn og døgnindlæggelse for unge, herunder skærmet funktion. Augustenborg: 0-20 år inkl. Ambulant funktion for børn og unge. Døgnindlæggelse for unge, herunder skærmet funktion. Augustenborg har et fremskudt børnepsykiatrisk ambulatorium i Åbenrå. 29. juli

6 1.1.d Speciallægeuddannelsen i Region Syd I Region Syd opslås årligt 5 hoveduddannelsesforløb (opslag marts/april til besættelse 1. september) og 10 introduktionsstillingsforløb (I-stilling). Hoveduddannelsesforløbene kan søges inden afsluttet I-stillingsforløb. Godkendelse af I-stillingsforløb er dog en forudsætning for at hoveduddannelsen kan påbegyndes. Ansættelse i introduktionsstilling sker efter ansøgning til - og ansættelsessamtale hos - den afdeling i regionen, som har opslået stillingen. Ansættelse i hoveduddannelsesforløb sker efter bedømmelse i specialespecifikt regionalt ansættelsesudvalg (med repræsentation fra alle fire afdelinger). Faglig profil kan downloades på eller Speciallægeuddannelsen foregår på alle regionens 4 afdelinger: Introduktionsuddannelse Én af de 4 afdelinger. Hoveduddannelse 1 hoveduddannelsesforløb med stamafdeling Esbjerg (1., 2. og 4.år) og 3. år i Odense 1 hoveduddannelsesforløb med stamafdeling Odense (1., 2. og 4. år) og 3. år i Augustenborg eller Esbjerg. 2 hoveduddannelsesforløb stamafdeling Kolding (1., 2. og 4. år) og 3. år i Odense. 1 hoveduddannelsesforløb stamafdeling Augustenborg (1., 2. og 4. år) og 3. år i Odense. Den uddannelsessøgende læge vil i hoveduddannelsen være tilknyttet børnepsykiatri i 2 år og ungdomspsykiatri i 2 år. 1.2 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed efter afsluttet basisuddannelse er 60 måneder: 12 måneders introduktionsuddannelse og 48 måneders hoveduddannelse. Målbeskrivelsen skal danne grundlag for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer på de afdelinger, der indgår i uddannelsesforløbet. Uddannelsesprogrammet er den konkrete udmøntning af målbeskrivelsen i Videreuddannelsesregion Syd. Afdelingens organisation af oplæring fremgår af uddannelsesprogrammet. Individuel uddannelsesplan udarbejdes for den enkelte uddannelsessøgende læge i samarbejde med vejlederen med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet I tilslutning til den del af hoveduddannelsesforløbet, som er placeret på hoveduddannelsesstedet, er der fokuserede ophold på pædiatrisk og psykiatrisk afdeling. Formålet er opnåelse af de kompetencer i specialets målbeskrivelse, der forudsætter læring i pædiatrisk/psykiatrisk afdelings regi. Den uddannelsessøgende læge bliver for hvert uddannelseselement tilknyttet en udpeget vejleder. Denne vejleder udarbejder sammen med uddannelsessøgende en individuel uddannelsesplan. De daglige kliniske vejledere og udpegede vejleder varetager i fællesskab den kliniske vejledning under uddannelsesforløbet. 29. juli

7 Uddannelsessøgende læger vil senere i hoveduddannelsesforløbet kunne fungere som udpeget vejleder og derigennem erhverve delkompetencer som defineret i uddannelsesprogrammet. Med henblik på godkendelse af den kliniske del af grundkursus i psykoterapi, bliver den uddannelsessøgende læge tilknyttet godkendt specialist i psykoterapi. 2. Klinisk uddannelse 2.2 Hoveduddannelse Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen er udarbejdet på baggrund af Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, som definerer formål med og indhold i hoveduddannelsesforløbet og psykiatrisk og pædiatrisk fokuseret ophold. Formål Uddannelse af lægen til at opnå specialist viden indenfor diagnostik, undersøgelse og behandling af almindeligt og sjældnere forekommende børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme og forstyrrelser. Opnåelse af større viden om differentialdiagnostiske problemstillinger. At varetage forebyggelse, formidling, undervisning og administration vedrørende børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme og forstyrrelser på speciallægeniveau. Indhold Under supervision: Planlægge og forestå diagnostik, undersøgelse og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske patienter og deres familier Indgå i samarbejde med andre instanser. Deltage i og forestå teoretisk undervisning og projektarbejde; Udføre vejlednings- og undervisningsopgaver Indgå i administrative opgaver under supervision. Varighed 48 måneder. Vagtfunktion Der skal i uddannelsesforløbet indgå vagtfunktion i minimum 24 mdr. Heraf skal minimum 6 mdr.s vagtfunktion finde sted indenfor de sidste 2 års uddannelsesforløb. Disse rammer er minimumskrav og det er den enkelte afdeling, der har ledelsesmæssig ret til at sætte rammerne for vagtfunktionen. Fordeling af funktionsområder I Videreuddannelsesregion Syd indgår ophold ved to forskellige afdelinger inden for regionen, hvoraf den ene afdeling er på universitetshospitalet. Den uddannelsessøgende læge opholder sig i flere afsnit med både børn og unge inden for den samme afdeling. Da der ofte vil være tale om langvarige patientforløb tilstræbes, at det enkelte uddannelseselement ikke er under ½ års varighed. 29. juli

8 2.3 Fokuserede kliniske ophold i psykiatri og pædiatri Psykiatri Formål: At kunne vurdere og behandle patienter med de mest almindelige psykiatriske lidelser, da disse lidelser ofte debuterer i barne- og ungdomsårene, og en del børne- og ungdomspsykiatriske patienter har forældre med disse lidelser; under supervision at kunne behandle akutte psykiatriske tilstande og agere ifølge Lov om Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Indhold: Under supervision at modtage akutte og elektive patienter samt planlægge undersøgelses og behandlingsforløb for patienter med de mest almindelige psykiatriske lidelser. For at lægen under uddannelse mere sikkert vil kunne varetage vagtfunktion i børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, anbefales det at placere dette uddannelseselement tidligt i hoveduddannelsen. Pædiatri Formål: At opnå rutine i at foretage somatisk og neurologisk undersøgelse af børn/unge; at opnå rutine i at gennemføre undersøgelse af det akut medtagede barn og dets familie; at kunne identificere neuropædiatriske og psykosomatiske tilstande, der ofte indgår i differentialdiagnostikken eller befinder sig i en grænsezone mellem pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Indhold: Optage anamnese og foretage objektiv undersøgelse af akutte og elektive pædiatriske patienter, især patienter henvist til neuro- eller socialpædiatrisk afdeling/ambulatorium, deltagelse i behandlingskonferencer o.l. Fokuserede ophold på hhv. pædiatrisk og psykiatrisk afdeling, vil i Region Syd være placeret i tilslutning til hoveduddannelsens første del. 3. Teoretisk uddannelse I uddannelsen indgår teoretiske kurser placeret i forbindelse med basis- introduktions- og hoveduddannelsen: Basisuddannelsen: Kursus i pædagogik Kursus i kommunikation Introduktionsuddannelsen: Introduktionskursus i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Påbegyndelse af grunduddannelse i psykoterapi (tilstræbes) Kursus i pædagogik modul II (vejledning) Kursus i ledelse, administration og samarbejde modul I Hoveduddannelsen: Specialespecifikke kurser (H-kurser) Grunduddannelse i psykoterapi Kursus i ledelse, administration og samarbejde, modul II og III Forskningstræningsmodul 29. juli

9 3.1 Generelle kurser Det overordnede ansvar for de generelle teoretiske kurser er placeret i Sundhedsstyrelsen. Ansvaret for den praktiske udmøntning er placeret hos de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse for flertallet af kurserne. 3.2 Introduktionskurser Introduktionskurser omfatter uddannelsesaktiviteter organiseret af Dansk Psykiatrisk selskab i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab. Dette kursus er ikke obligatorisk og kan erstattes af teoretiske kurser, der dækker de kompetencer, hvor dette er en indlæringsstrategi. Kursets varighed er 14 dage og kurserne udbydes i alle tre uddannelsesregioner. Oplysninger om afholdelse af kurser kan findes på eller Specialespecifikke kurser Specialespecifikke kurser omfatter uddannelsesaktiviteter organiseret af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK) af 30 dages varighed, der er obligatoriske. Kurserne opstartes årligt. Oplysninger om afholdelse af specialespecifikke kurser kan findes på Forskningstræningsmodul Den børne- og ungdomspsykiatriske forskning i regionen er organiseret i Forskningsenheden med hjemsted i Odense og med forskningskoordinatorer i alle fire afdelinger. Forskningsenheden ledes af professor i børne- og ungdomspsykiatri. I Uddannelsesregion Syd er denne tillige hovedvejleder i forhold til Forskningsmodulet og har ansvaret for godkendelse af projektbeskrivelse, godkendelse af vejleder og afsluttende projekt godkendelse. Speciallægeuddannelsens forskningsmodul gennemføres under ansættelse i et hoveduddannelsesforløb og skal være påbegyndt senest 2 år efter start af ansættelse i hoveduddannelsesforløb og være afsluttet senest et halvt år inden speciallægeuddannelsen er gennemført. Der kan dog gives dispensation fra dette for de første hold under ny uddannelsesstruktur. Som udgangspunkt skal den teoretiske kursusvirksomhed afvikles indenfor 12 måneder. Introduktionskurset kan dog gennemføres udenfor denne periode. De regionale videreuddannelsesråd for læger er ansvarlige for, at kurserne gennemføres på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning. Forskningsmodulet har for den enkelte læge et samlet omfang af 148 timer svarende til 20 normale arbejdsdage fordelt på 10 dages forskningsteori og 10 dages selvstændigt arbejde. Forskningsmodulets teoridel består af to moduler: Modul 1 der er fælles for alle specialer (3 dage). Modul 2 der er specialespecifikt (4 dage). Alle afdelinger, der har funktion som uddannelsessteder i hoveduddannelsen, er ansvarlige for, at lægen har mulighed for at gennemføre Forskningsmodulet. Forskningsmodulet skal indgå i den individuelle uddannelsesplan, og de overordnede retningsliner for modulet skal skemalægges med individuel klinisk vejleder og indskrives i uddannelsesplanen indenfor det første år af ansættelse i hoveduddannelsesforløb. Den uddannelsessøgende læge skal sikre sig, at Forskningsmodulet prioriteres og planlægges ved indgåelsen af den individuelle uddannelsesplan i samarbejde med klinisk vejleder. Aftalen for Forskningsmodulet skal indgås imellem den uddannelsessøgende og klinisk vejleder. Aftalen skal godkendes af den vejleder, der udpeges eller vælges som vejleder til Forskningsmodulet. 29. juli

10 I Region Syd tager projektet udgangspunkt i stamafdelingen og vejledning varetages af godkendt forskningsvejleder herfra. Hvis der ikke er godkendt forskningsvejleder i stamafdelingen er det hovedvejlederens ansvar at finde en sådan. 3.5 Grunduddannelse i psykoterapi Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Grundkursus i psykoterapi udbydes for uddannelsessøgende indenfor psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri i Region Syd. Kurset bør påbegyndes i tilslutning til introduktionsstilling. Oplysninger om afholdelse af kurser i Region Syd kan findes på Beskrivelse af grunduddannelsen i psykoterapi forefindes som bilag til uddannelsesprogrammet (Betænkning om uddannelse i psykoterapi, juni 2008) og kan downloades på 4. Kompetencer, lærings- og evalueringsstrategier Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri beskriver kompetencer således: En kompetence defineres som evne til at løse professionens centrale opgaver med rutine, herunder at besidde de dertil nødvendige kundskaber, færdigheder, holdninger og personlige egenskaber. Kompetencer inddeles endvidere i vidensbaserede -, færdighedsbaserede - og holdningsprægede. Disse kompetencer søges opnået bl.a. ved klinisk arbejde, vejledning, undervisning internt samt kurser. Evaluering af kompetencerne søges opnået ved bl.a. strukturerede samtaler med vejleder, feedback og den uddannelsessøgende læges aktive deltagelse i interne konferencer og undervisning. Præcisering af de enkelte kompetencer for opnåelse af speciallægeanerkendelse fremgår af Skema 6: Hoveduddannelse i børne- og ungdomspsykiatri i målbeskrivelsen (se bilag eller ) 5. Kompetenceskema for introduktionsuddannelse Se målbeskrivelsen punkt Kompetenceskema for hoveduddannelsen Se målbeskrivelsen punkt Præsentation af uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Syd 7.1 Odense Universitetshospital. Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense varetager regionale specialiserede funktioner indenfor: Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespekret, OCD, Tourettes Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse Spæd- og småbørnspsykiatri Primær vurdering af surrogatfængslede Selvmordsforebyggelse 29. juli

11 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense varetager højt specialiserede funktioner indenfor: Behandlingsresistente psykotiske tilstande Komplekse tilstande inden for affektive lidelser Uafklarede komplicerede diagnostiske tilstande inden for ADHD, autisme, OCD, Tourettes Særligt komplicerede spiseforstyrrelser og komorbide lidelser Spæd- og småbørn med svære neuroregulatoriske forstyrrelser og spiseproblemer Ungdomsretspsykiatrisk funktion (i samarbejde med BU Regionscenter Risskov) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense er en universitetsafdeling, der deltager i den prægraduate lægeuddannelse. Afdelingen er udgangspunkt for en forskningsenhed ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU), ledet af professor med reference til såvel afdelingsledelsen som Klinisk Institut. Organisation Afdelingsledelse: Ledende overlæge Jan Jørgensen og oversygeplejerske Maja Mygdal Jørgensen. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense varetager undersøgelse og behandling af 0-17-årige (inkl.) og arbejder med alders- og funktionsopdelte teams: Team 1: 0-6 årige (ambulant og dagambulant). Team 2: 7-12 årige (ambulant) Afsnit 2: 7-12 årige (dagambulant, 6 pladser) Team 3: årige fraset spiseforstyrrede (ambulant) Afsnit 3: årige. (8 døgnpladser og 6 dagambulante pladser) Team 4: Børn og unge med spiseforstyrrelser (ambulant, dagambulant og indlæggelse i afsnit 3) Team 5: 7-12 årige med neuropsykiatriske lidelser (ambulant). Klinik for selvmordstruede børn og unge: år (ambulant). Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense har 115 ansatte. Lægenormering pr. 1. januar 2010: 7 overlæger, 6 afdelingslæger, 3 læger i hoveduddannelse, 1 læge i introduktionsstilling og 1 klinisk assistent. Vagt Afdelingens overlæger har beredskabsvagt. H- og I-læger har vagt i form af rådighedstjeneste uden for afdelingen. 7.2 Kolding Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUPA) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Kolding varetager regionale specialiserede funktioner indenfor: Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse Børn under 14 år med behov for døgnindlæggelse 29. juli

12 Organisation Afdelingsledelse: Ledende overlæge Kim Birkedahl og oversygeplejerske Heine Rasmussen. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Kolding er delt i to områder, henholdsvis et børnepsykiatrisk og ungdomspsykiatrisk. Det børnepsykiatriske område består af et stationært afsnit med 6 døgnpladser og 9 dagambulante pladser samt: Team for småbørn (4-6 år) Team for affektive lidelser Team for autismespektrum forstyrrelse og psykoser Team for ADHD Det ungdomspsykiatriske område består af et stationært afsnit med 18 pladser (inkl. 4 skærmede og 4 dagpladser) og af fire ambulante teams: Team for spiseforstyrrelser Team for affektive lidelser Team for psykotiske lidelser Team for neuropsykiatriske lidelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Kolding har omkring 120 ansatte. Lægenormering: 1 ledende overlæge, 6 overlæger, 3 afdelingslæger, 6 læger i hoveduddannelse og 3 I-læger. Vagt Der er fællesvagt med voksenpsykiatrisk afdeling, Kolding Sygehus. 7.3 Augustenborg Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Organisation Afdelingsledelse: Ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen og oversygeplejerske Susanne Bissenbacher. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Augustenborg er delt i et børnepsykiatrisk og et ungdomspsykiatrisk område. Det børnepsykiatriske område består af tre tværfaglige ambulante teams opdelt efter geografi. Det ungdomspsykiatriske område består af: 2 tværfaglige ambulante teams Spiseforstyrrelsesteam (aldersgruppe år) Sengeafsnit med 8 døgnpladser (2-3 skærmede) og 2-4 dagambulante pladser. Derudover er der etableret to hurtige udadgående funktioner. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Augustenborg har omkring 70 ansatte. 29. juli

13 Lægenormering: 1 ledende overlæge, 3 overlæger, 1 afdelingslæge, 3 læger i hoveduddannelse og 2 I-læger. Vagt Der er fællesvagt med almenpsykiatrisk afdeling, Augustenborg sygehus. 7.4 Esbjerg Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Organisation Afdelingsledelse: Ledende overlæge Bodil Espensen og oversygeplejerske Birgitte Kibenich. Børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg består af et stationært afsnit, et dagafsnit og et ambulatorium. Døgnafsnittet har 12 senge (mulighed for 4 skærmede pladser) for unge i alderen år. Dagafsnittet har plads til 6 børn i alderen 4-13 år. Den ambulante funktion består af børneteam og ungdomsteams. Børneteam: Børneteamet arbejder med aldersgruppen 0-13 år indenfor autisme, ADHD, Tourettes og psykoser. Ungdomsteam: Ungdomsteamet arbejder med aldersgruppen år indenfor spiseforstyrrelser, det affektive område, ADHD samt psykoser. Børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg har omkring 80 ansatte. Lægenormering: 1 ledende overlæge, 2 overlæger, 1 afdelingslæge, 3 læger i hoveduddannelse og 1 læge i introduktionsstilling. 8. Kontaktpersoner i Videreuddannelsesregion Syd Professor i børne- og Ungdomspsykiatri: Niels Bilenberg, Forskningsenheden Odense Uddannelsesansvarlige overlæger: Odense: Overlæge Ulla Skov Jørgensen Kolding: Overlæge Marianne Kryger Esbjerg: Overlæge Bodil Espensen juli

14 Augustenborg: Overlæge Klaus Müller-Nielsen Uddannelseskoordinatorer: I Odense og Kolding er en yngre læge knyttet til uddannelsesfunktionen. Kontakt eventuelt den uddannelsesansvarlige overlæge for at få mailadressen på vedkommende. Psykoterapiansvarlig overlæge, Odense: Overlæge Gitte Dehlholm Den lægelige Videreuddannelse Boulevarden 76, Vejle. Sagsbehandler Tine Pallisgaard Nyttige links: juli

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark August 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- ungdomspsykiatri

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Uddannelsesforløb 1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Specialet almen medicin... 3 Uddannelsen i almen medicin...

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Ålborg Psykiatriske Sygehus Afdeling

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Odense Universitetsfunktion + Børne- og ungdomspsykiatri Kolding- Augustenborg Marts 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere