Målplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målplan for"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Målplan for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) Det Humanistiske Fakultet Maj 2020

2 Indholdsfortegnelse 0. OPSUMMERING AF INSTITUTTETS VIGTIGSTE MÅL... 3 Mål A Talentrekruttering og kernekompetenceudvikling blandt studerende... 4 Mål B Digital Humaniora... 5 Mål C Øget trivsel for ansatte og studerende gennem forbedringer af både arbejdsmiljø og det psykosociale studiemiljø FORSKNING. TILTRÆKKE, UDVIKLE OG FASTHOLDE VIDENSKABELIGT TALENT UDDANNELSE. TÆTTERE KOBLING TIL FORSKNING OG PRAKSIS SAMARBEJDE OG SAMFUNDSENGAGEMENT NATIONALT OG GLOBALT ÉT SAMLET OG FOKUSERET UNIVERSITET. ORGANISATION, MEDARBEJDERE OG FYSISKE RAMMER PROCES OG MEDARBEJDERINDDRAGELSE

3 0. Opsummering af instituttets vigtigste mål Baggrund for målplanen for NorS Ved fusionen mellem det tidligere Nordisk Forskningsinstitut (NFI) og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) pr. 1. september 2017 skabtes Danmarks største nordiske institut (NorS). Instituttet rummer førende forskning inden for nordiske sprog, sprogvidenskab, sprogteknologi, litteratur og kultur, fra oldtiden til i dag. NorS er nået langt, men arbejder fortsat på en yderligere integration og udvikling af tværfaglige aktiviteter - og på innovation i forskning og undervisning. Alt sammen mål som også er højt prioriterede i Københavns Universitets Talent og samarbejde Strategi Et stærkt og markant NorS NorS vil både værne om og videreudvikle de eksisterende veldrevne uddannelser og forskningsmiljøer. Det gælder mindre såvel som større fag og forskningsmiljøer. De mange og varierede forskningsfelter, som i høj grad er internationalt forbundne og velrenommerede, er instituttets store styrke og kan tillige skabe stærkere og mere attraktive uddannelser med stor faglig bredde og gode muligheder for at indgå i forpligtende samarbejder såvel på fakultetet som på hele KU. NorS rummer ud over de tre kerneopgaver uddannelse, forskning og formidling, også kulturarvsforvaltning og -udvikling samt tilvejebringelse af digitale og sprogteknologiske ressourcer og sprogmodeller; opgaver som kerneopgaverne i endnu større omfang end i dag kan drage fordel af. Styrkede fagligheder og tværfaglighed med synergi og udvikling Der er mange muligheder for styrkede fagligheder på NorS. Nedenstående liste af muligheder gælder som pejlemærker for det videre arbejde i forlængelse af Strategi De nordiske landes sprog, kultur og deres litteraturer, hvor vi sammen har et langt bedre fundament for at placere nordiske synsvinkler i eksisterende uddannelser. Det sprogvidenskabelige område, hvor NorS er særdeles stærkt funderet. Den sprogvidenskabelige palet på instituttet rummer forskningsfelter som sproghistorie, sprogpsykologi, sprogforstyrrelser, andetsprogstilegnelse, kognitionsforskning, kommunikation, 3

4 sociolingvistik, dialektforskning, neurolingvistik, audiologopædi og sprogteknologi, og med sådan en bredde er der fortsat muligheder for nytænkende fagfællesskaber på tværs af fagdiscipliner. Hertil kommer bedre udnyttelse af vores fælles guldgrube af diverse opmærkede korpora (både tekst og tale) og ordbøger. Dansk og nordisk kulturarv, som instituttet forvalter og forsker i med udgangspunkt i omfattende samlinger af nordiske middelalderhåndskrifter, dansk navnestof, runer, dialektoptegnelser mv., og som i højere grad kan bringes i spil for eksempel med instituttets kulturformidlere, med editionsfilologer, med litteratur i praksis ligesom de kan integreres i eksisterende uddannelser. NorS vil udvikle en stærk digital forskningsinfrastruktur til gavn for det samlede instituts fagligheder, både den sprogvidenskabelige og den litterære. Instituttet vil endvidere tilstræbe at spille en ledende rolle i fakultetets indsats inden for digital forskningsinfrastruktur og digital humaniora mere bredt, herunder udvikling og anvendelse af digitale metoder og digitale samlinger for at svare på traditionelle humanistiske spørgsmål ( digital humanities, humanities computing ). NorS har gode forudsætninger herfor dels pga. instituttets egne store samlinger af talt og skrevet sprog, dels pga. instituttets mangeårige engagement i de europæiske samarbejder: DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) og CLARIN (European Research Infrastructure for Language Resources and Technology). Stærk international gennemslagskraft. NorS stærke nationale og internationale brand inden for flere forskningsfelter skal udnyttes for eksempel ved fortsat satsning på vinter- og sommerskoleaktiviteter mv. På denne baggrund har vi på NorS valgt at opbygge vores strategiske målplan ud fra en række indsatser som vi udfolder nedenfor. Først formulerer vi dog de vigtigste mål i overblik. Mål A Talentrekruttering og kernekompetenceudvikling blandt studerende Som et både forsknings- og undervisningsintensivt institut videreudvikler og udveksler vi modeller for inddragelse af studerende i forskningsaktiviteter, og vi skaber derigennem udfordrende læringsmiljøer med mulighed for at studerende og forskere kan mødes i dagligdagen. Desuden lægger vi, som et institut der opretholder tætte relationer og partnerskaber med en bred vifte af virksomheder og institutioner, vægt på at de studerende får lejlighed til gå ind i denne dialog for eksempel ved at arbejde med praksisorienterede elementer i undervisningen i form af case- og 4

5 problemorienterede undervisningsformer. Alt sammen for at sikre høj kvalitet og at de studerende får kernekompetencer, der passer til det arbejdsmarked de skal ud og virke i. Mål B Digital Humaniora NorS er med sine omfattende digitale datasamlinger, sine forskningsområder og sin uddannelse inden for IT and Cognition mere end almindeligt forpligtet til at understøtte og udvikle digital humaniora. Digitalitet og digitaliseringsprojekter fylder allerede meget både i interne og eksterne projekter, og instituttet prioriterer og målretter, også efter råd fra panelet bag forskningsevalueringen i 2018, indsatsen på dette område. Dette sker bl.a. ved at instituttets Task Force for Digital Forskningsinfrastruktur understøtter mulige synergier mellem digitale projekter på instituttet og udarbejder strategier for instituttet på området. Således er det for eksempel et strategimål at berige NorS digitale kulturarvsdata med avancerede metadata for at muliggøre data sciencebaserede analyser af materialet samt sikre en bedre og mere dynamisk adgang til data for omverdenen. Det er også et mål at sikre tæt synergi med fakultetets Søndre Campus Labs ved at indgå samarbejder omkring udvikling og tilpasning af systemer som kan finde bred anvendelse på fakultetet; det være sig udvikling/tilpasning af software til tekstopmærkning via aktiv læring, OCRscanning af frakturskrift og håndskrift, digitalisering af billedmateriale som muliggør søgning, avanceret visualisering af data, statistiske beregninger på data mv. Mål C Øget trivsel for ansatte og studerende gennem forbedringer af både arbejdsmiljø og det psykosociale studiemiljø Arbejdsmiljøgruppen på NorS har også som opfølgning på APV fra marts 2019 fokus på stress, samarbejde, transparens i.f.t. forventninger og krav til den enkelte medarbejder og lettere adgang til ledelsen, evt. ved hjælp af mellemledere. Desuden er der på instituttet fokus på frokostmøderne i forhold til deltagelse, form og nye ideer til indhold og fokus på deling af information i nyhedsbreve. På Nors vil vi fortsat videreudvikle eksisterende og igangsætte nye initiativer til forbedring af både det fysiske og psykosociale studiemiljø. 1. Forskning. Tiltrække, udvikle og fastholde videnskabeligt talent NorS vil udvikle stærke forskningsmiljøer og en organisation der med øget opmærksomhed på mangfoldighed understøtter videnskabelige medarbejderes intellektuelle kreativitet og muligheder for at udvikle og afprøve ideer. 5

6 I overensstemmelse hermed vil vi udnytte et internationalt genkendeligt og attraktivt rekrutteringsog karrieresystem, herunder tenure track. Vi vil bl.a.: o satse på tenure track-ansættelser med internationale opslag, hvor det er relevant, for at tiltrække de bedst kvalificerede ansøgere o arbejde for de bedste karriere- og forfremmelsesmuligheder - også til højeste niveau o udvikle en organisation med forskningsledere for grupper og centre og uddannelsesledere på uddannelsesområdet som i samarbejde sikrer gode rammer for udvikling af forskning og uddannelse o forbedre ph.d.-stipendiaternes vilkår ved i videst muligt omfang at integrere dem i forskningsgrupper samt åbne op for vejledning fra andre relevante kolleger og derudover fokusere på deres karriereudvikling o etablere en strategi for finansiering både af forskningsområder, der føder ind i de eksisterende uddannelser, og af andre unikke og /eller excellente forskningsområder, for eksempel kulturarvsområdet o videreudvikle vores publikationsstrategi for derved at sikre en bedre diversitet og en øget publikationsandel i højprofilerede tidsskrifter o arbejde for at etablere en strategi for videreudvikling af digital forskningsinfrastruktur på instituttet og fakultetet, som dels støtter og faciliterer forskerdrevne, digitale forskningsprojekter, dels opmuntrer forskerne - i form af tilbud om tekniske platforme og ekspertise - til at anvende nye digitale tilgange og metoder. NorS vil udvide rammerne for talentudvikling ved fortsat at understøtte hjemtag af eksterne midler og herunder fokusere på: o Videreudvikling af incitaments- og støttestruktur for VIP/forskningsgrupper ved bl.a. at strømline ansøgningsproceduren yderligere, for eksempel ved hjælp af interne reviewprocesser for dermed at sikre fortsat høj og relevant ansøgningsaktivitet i forhold til eksterne midler og herigennem øge succesraten o Videreudvikling af forskningsstøttestruktur i post awardfasen for at sikre god gennemførsel af eksternt finansierede projekter o Sikring af gennemsigtighed i forhold til instituttets forskningsstrategi og deraf følgende prioriteringer. 6

7 2. Uddannelse. Tættere kobling til forskning og praksis NorS vil fremme udfordrende læringsmiljøer, som skaber rum for formelle og uformelle møder mellem videnskabelige medarbejdere og studerende, og inddrage de studerende i forskningsaktiviteter (pkt. 2.1 i KU s strategi). o Vi vil arbejde på at fremme de studerendes og undervisernes kompetencebevidsthed, og vi vil i endnu højere grad indsamle viden om det arbejdsmarked vi uddanner til (pkt. 2.2 i KU s strategi) o Vi vil bruge denne viden til at styrke markedsføringen af vores eksisterende uddannelser o NorS vil styrke de strukturelle tilbud til studerende i deres afsluttende fase med fokus på kvalitet, gennemførelse, kontakt til praksis og karriere o NorS vil arbejde på at gøre undervisningen til en kollektiv fælles praksis, hvor også DVIP inddrages i et levende undervisningsmiljø med fokus på studerendes læring og på fremme af det kollegiale fællesskab, for eksempel via kollegial supervision. NorS vil styrke de studerendes mulighed for at arbejde med praksisorienterede elementer i undervisningen, for eksempel via case- og problemorienterede undervisningsformer (pkt. 2.2 i KU s Strategi). Vi vil o inddrage de studerende i forskningsaktiviteter gennem styrkelse af cases og projekter i praksis som en del af undervisningen fortsat mulighed for at forskerne kan ansætte studerende som forskningsassistenter med henblik på at fremme de formelle såvel som de uformelle samarbejdsmuligheder mulighed for at studerende deltager aktivt i forskningsprojekter som ekstracurriculær aktivitet. NorS vil styrke undervisernes kompetencer inden for digitale undervisningsformer og sikre videndeling på tværs af fagområder (pkt. 2.3.i KU s Strategi). Vi vil: 7

8 o arbejde på at indbygge øget fokus på digitale kompetencer i eksisterende kurser, således at de digitale kompetencer kobles til en konkret faglighed (for eksempel gennem projektet Det Digitale Curriculum) o fortsat udvikle studieforløb med færre frie valg - flere pakkeforløb og klare beskrivelser af læringsmål, ikke mindst med fokus på at frigøre undervisningsressourcer og øge HVIP/DVIP-ratioen (til sikring af forskningsbaseret undervisning) o deltage i det tværfakultære udbud af BA i Kognitions- og datavidenskab, hvis uddannelsen godkendes. 3. Samarbejde og samfundsengagement nationalt og globalt NorS vil forbedre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes muligheder for at udnytte potentialet i digitalisering og adgang til store datamængder på tværs af universitetet, herunder bl.a. udvikle og sikre digital adgang til egne data og korpora for både danske og udenlandske forskere. NorS vil bidrage til løsninger på de store samfundsudfordringer gennem tværfaglig forskning og undervisning i emner inden for eksempelvis sundhed og klima. Herunder vil vi tage initiativ til tværdisciplinære samarbejder med henblik på at løse identificerede samfundsproblemer som NorS har forsknings- og undervisningskapacitet inden for (kommunikation i sundhedssektoren, klimaadfærdsregulering, klimadebat, retsvæsnet, audiologopædi, dansk som fremmed- og andetsprog, litteraturundervisning uden for institutionerne, sprogpolitik, sprogteknologi for dansk m.m.). NorS vil udvikle eksisterende samarbejde med virksomheder og andre relevante aktører og målrette vores eksterne formidling og dialog med omverdenen, så vi viser forskningens og uddannelsernes værdi for samfundet og bringer nye forskningsresultater i spil. Vi vil herunder udvikle og sikre digital adgang til data for offentligheden. NorS fælles faglige og teknologiske ekspertise vil være med til at sikre at udvalgte dele af instituttets materialer i højere grad gøres tilgængelige digitalt og bliver søgbare på nye interaktive og visuelle måder, sådan at offentlighedens viden om og interesse for bl.a. dansk og nordisk sproglig kulturarv øges. 8

9 NorS vil bidrage til sammenhæng i det danske uddannelsessystem gennem udvikling af fag og fagdidaktik samt brobygning til gymnasieskolen. 4. Ét samlet og fokuseret universitet. Organisation, medarbejdere og fysiske rammer NorS vil forbedre og vedligeholde arbejdsmiljøet og studiemiljøet for at fremme højt engagement og trivsel for alle (pkt. 4 i KU s strategi). Dette kan ske eksempelvis ved at arrangere institutdage/ - konferencer/ -seminarer, nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper, give mulighed for ide-udvikling på tværs af instituttets faggrupper samt ved aktiv inddragelse af studerende i forskningsaktiviteteter som gæsteforedrag og ph.d.-forsvar. Særligt for TAP-gruppen er der fokus på teamsamarbejde, motivation i arbejdet og kompetenceudvikling. 5. Proces og medarbejderinddragelse Bidraget til målplanen er blevet til gennem en proces hvor alle instituttets råd, nævn og udvalg (jf. nedenstående) har været inddraget og har kommenteret på et oplæg, som ledelsen har udarbejdet til dekanatets frist d. 17. marts 2020 og efterfølgende revideret. Planen for arbejdet har være præsenteret på et fælles frokostmøde på NorS, hvor det videre arbejde med handleplanen kommer til at foregå inden denne udarbejdes i efteråret Drøftelse på institutledelsesmøde(r): løbende fra januar 2020 til start marts 2020 Drøftelse i Task force for digital forskningsinfrastruktur d. 19. februar 2020 Drøftelse på Forskningsudvalgsmøde d. 24. februar 2020 Drøftelse på Studienævnsmøde d. 28. februar 2020 Drøftelse på møde med Arbejdsmiljøgruppen d. 26. februar 2020 og 15. maj Drøftelse på SU-møde d. 17. marts, 1. april og 15. maj 2020 De studerende er først og fremmest inddraget via deres deltagelse i SN. 9

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi 2023 1 FORORD Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin første samlede strategi. Universitetet

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet københavns universitet det teologiske fakultet Målplan 2018-2023 Det Teologiske Fakultet Indledning Det Teologiske Fakultet har som mål at befinde sig i toppen blandt teologiske fagmiljøer og institutioner

Læs mere

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017 1 Pejlemærker for KU frem mod 2029 Revideret version 3. januar 2017 Understøttelse 2 3 Formål med pejlemærkerne for KU frem mod 2029 Drøftelserne om pejlemærkerne for KU frem mod 2029 har fungeret som

Læs mere

Strategi københavns universitet. Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 3. Bilag 2. Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017

Strategi københavns universitet. Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 3. Bilag 2. Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017 københavns universitet Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 3. Bilag 2 Strategi 2023 Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017 Københavns Universitet Strategi 2023 1 FORORD Et årti er

Læs mere

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi 2023 1 2 Københavns Universitet Strategi 2023 FORORD Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

Tværgående Strategi projekter - overblik

Tværgående Strategi projekter - overblik Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 7. Bilag 1 Tværgående Strategi 2023- projekter - overblik Rektorsekretariatet Maj 2019 Projekterne og strategiens temaer Over linjen: Er igangsat Under linjen:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Der er

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Strategi 2016 på HUM: Ramme med udvalgte indsatsområder

Strategi 2016 på HUM: Ramme med udvalgte indsatsområder D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til VIP, TAP og studerende på HUM S A G S N O T A T 27. FEBRUAR 2012 Vedr.: Strategi 2016 på HUM: Ramme med udvalgte

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI AALBORG HANDELSSKOLE Strategi 2019-2024 fastlægger retningen for de kommende fem år. Udviklingen går imidlertid stærkt, og meget kan ske i løbet af en femårsperiode. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad. Profil Roskilde Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Universitet Vi tænker fremad RUC

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 www.sdu.dk/strategi2020 Jens Oddershede Rektor 7. november 2012 SDU s Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 INTRO - Hvorfor en fælles fortælling

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Retningslinjer for etablering, forlængelse og nedlæggelse af Forskningscentre og forskningsgrupper 1 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Fastsat

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Strategi for Digital Arts Initiative

Strategi for Digital Arts Initiative Af Christian Ulrik Andersen. Associate Professor, Ph.D Head of Digital Arts Initiative, Arts, Aarhus University Opdateret efter behandling i fakultetsledelse, Digital Arts Initiative og Akademisk Råd.

Læs mere

Indsatsområde: Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne på AU

Indsatsområde: Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne på AU Indsatsområde: Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne på AU AU s mål er at: - Medvirke til at sætte - Udvikle fælles - Tilbyde en ph.d.- - Udarbejde kvalitetssikringspolitik med den internationale kvalitetsstandarder

Læs mere

Nyt FoU program - fra Metropol miljøer til KP programmer. Lars Holm Rasmussen ph.d. Docent Institut for Teknologiske Uddannelser

Nyt FoU program - fra Metropol miljøer til KP programmer. Lars Holm Rasmussen ph.d. Docent Institut for Teknologiske Uddannelser Nyt FoU program - fra Metropol miljøer til KP programmer Lars Holm Rasmussen ph.d. Docent Institut for Teknologiske Uddannelser Opgaven Analysere professionens aktuelle og fremtidige udfordringer. Beskrive

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Seminar om Campusutvikling

Seminar om Campusutvikling Oplæg d. Seminar om Campusutvikling Erik Knudsen Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Danmark Disposition UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole hvem er vi? Hvordan har vi arbejdet med

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

STRATEGI Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet

STRATEGI Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet STRATEGI 2016-2021 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet Indledning Strategien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sætter de overordnede rammer og udstikker retningen for fakultetets

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET Institutlederen er instituttets øverste leder, hvis vigtigste opgave er at udøve et tydeligt og inspirerende lederskab, der sikrer og videreudvikler den højeste

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 1. JUNI 2018 Vedr. Prioritering af strategi 2023-projekter og det samlede arbejde

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi 1 3 Vision, formål, værdier og kultur VISION vil præge udviklingen af den nationale retsvidenskab og vil have international gennemslagskraft gennem forskning på højt fagligt niveau. vil yde et væsentligt

Læs mere

I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G

I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dekanen Det Humanistiske Fakultet MEFs strategi-indmelding 4. JUNI 2012 Institutterne

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Syddjurs Kommune og Aarhus Universitet.

Samarbejdsaftalens parter er Syddjurs Kommune og Aarhus Universitet. Indhold 1. Aftalens parter...2 2. Præambel...2 3. Aftalens indhold...2 3.1 Forskningssamarbejde...3 3.2 Studentersamarbejde...3 3.3 Iværksætteri...3 3.4 Sundhed...4 4. Organisering og opfølgning...4 5.

Læs mere

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: 10-14203 Dato: 25. maj 2011 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631337

Læs mere

EDU-IT-SATSNINGEN AARHUS UNIVERSITET EDU-IT KICK OFF BERIT EIKA 13. MARTS 2018 PROREKTOR

EDU-IT-SATSNINGEN AARHUS UNIVERSITET EDU-IT KICK OFF BERIT EIKA 13. MARTS 2018 PROREKTOR EDU-IT-SATSNINGEN UDVALGET FOR BEDRE SUDDANNELSER DISPOSITION Hvorfor Hvad er afsættet til satsningen og hvad ønsker vi at opnå? Hvordan Hvilken indsats skal der til på flere niveauer? FORSKNINGSBASERET

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Mod relevante jobs gennem forskningsbaseret læring og professionel interaktion med eksterne interessenter

Mod relevante jobs gennem forskningsbaseret læring og professionel interaktion med eksterne interessenter Mod relevante jobs gennem forskningsbaseret læring og professionel interaktion med eksterne interessenter Pædagogisk strategi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse

Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 52, 21. - 22. marts 2011 Pkt. 7. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 11. MARTS 2011 Vedr.: Statusnotat vedr. Strategi 2016 Sagsbehandler: Rektorsekretariatet

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering om akademisk råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2018

Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering om akademisk råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2018 Referat Akademisk Råd Akademisk råd 02/21/2018 14:30-02/21/2018 17:30 Bygning 1520-737. Sky Lounge Fysik Punkt 1: Mødeinformation Ingen tilføjelser Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS APRIL 2019 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 INDLEDNING Center for Forebyggelse i praksis er en faglig enhed etableret i KL s Kontor for Sundhed og

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Handleplan for uddannelse,

Handleplan for uddannelse, Handleplan for uddannelse, -18 Det Humanistiske Fakultets strategi 2016-2021, Humaniora for Verden, fastsætter det overordnede mål for uddannelse på Humaniora til at være fortsat udvikling af kvaliteten

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Aarhus Universitets Strategi

Aarhus Universitets Strategi Aarhus Universitets Strategi 2008-2012 Lauritz B. Holm-Nielsen 2 Mission, Vision og Værdier Aarhus Universitets mission er gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse, formidling og rådgivning at

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Holstebro Kommune og Aarhus Universitet

Samarbejdsaftale mellem Holstebro Kommune og Aarhus Universitet Samarbejdsaftale mellem Holstebro Kommune og Aarhus Universitet INDHOLD 1. AFTALENS PARTER... 2 2. PRÆAMBEL... 2 3. AFTALENS INDHOLD... 2 3.1. Samarbejde om beskæftigelsesmuligheder for kandidater... 3

Læs mere

Høringssvar vedr. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale

Høringssvar vedr. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale Til universitetsledelsen AU Høringssvar vedr. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale Akademisk Råd Arts Hermed høringssvar fra Akademisk Råd Arts vedrørende udkast til generelle rekrutteringsnormer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder:

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder: Strategi 2019-2024 Introduktion Randers HF & VUC er en skole, der sigter efter at løfte kursister og elever til bedre muligheder og til at blive aktive samfundsborgere. Vi møder vores kursister og elever,

Læs mere

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet BAGGRUNDEN Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer. Den internationale konkurrence er og bliver væsentligt hårdere. Vi kæmper

Læs mere

VELKOMMEN. Strategicafé et nyt koncept afprøves En ambition om at skabe bred involvering Ønske om relevante input fra så mange som muligt

VELKOMMEN. Strategicafé et nyt koncept afprøves En ambition om at skabe bred involvering Ønske om relevante input fra så mange som muligt VELKOMMEN Strategicafé et nyt koncept afprøves En ambition om at skabe bred involvering Ønske om relevante input fra så mange som muligt Program for dagen: Introduktion til strategiprocessen hvor er vi

Læs mere