Selve beboelsesbygningerne på ejendommene er placeret imellem kote 7,2-9,5 m. Ejendommene har afløb til søen i den østlige side af Vasen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selve beboelsesbygningerne på ejendommene er placeret imellem kote 7,2-9,5 m. Ejendommene har afløb til søen i den østlige side af Vasen."

Transkript

1 Bilag 17 NOTAT Notat Projekt Vådområdeprojekt Alling Å Kunde Naturstyrelsen Kjeld Lundager Jørgensen Notat nr. 2 Dato Til Fra Kopi til Kjeld Lundager Jørgensen Mads Bøg Grue Peter Bønløkke Adamsen Dato Rev2 Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F Eksisterende forhold ved Vasen Området ved Vasen består af 4 ejendomme, som er beliggende mellem Clausholmvej og Tustrup Hovedgård. Området er ikke en del af projektområdet, men da de 4 ejendomme er registreret med spildevandsafløb til Alling Å via en 700 m lang grøft fra Vasen, er der udarbejdet følgende notat for at belyse eventuelle nødvendige afværgetiltag i forbindelse med vandspejlshævningen i Alling Å. Figur 1 Området Vasen ved Clausholmvej Projektgrænsen ses med rød og grøften fra Vasen samt øvrige vandløb herunder det nye forløb af Skader Å med blå. Selve beboelsesbygningerne på ejendommene er placeret imellem kote 7,2-9,5 m. Ejendommene har afløb til søen i den østlige side af Vasen. I Vasen er der lavt terræn i området mellem nr. 221 (Figur 1) mod nord og de tre andre ejendomme mod syd. I lavningen forløber en afvandingsgrøft med afløb til søen. Rambøll Danmark A/S CVR-NR /7 Medlem af FRI

2 2/7 Figur 2 Terrænforhold i Vasen vist med en ækvidistance på 25 cm. Der er trukket et længdeprofil i den grønne streg, som er vist på den følgende Figur 3. Figur 3 Tværsnit fra højdemodellen, hvor søen ses som en lavning omkring St. 25 m. Her med vandspejl i kote 4,5 m.

3 Fra søen er der målt et afløb i kote +4,15 m. Ca. 75 m nedstrøms for søen er der indmålt en bundkote før rørbroen i kote +4,23 m. Der er således bagfald på strækningen og tærsklen ved rørbroen definerer den egentlige udløbskote fra området ved Vasen. Nedstrøms rørudløbet er der målt 4 tværprofiler på de nederste 240 meter fra Alling Å og ned til udløbet i Alling Å, hvor grøftens bundkote er 3,40 m. Der er således ca. 1,2 bundlinjefald i den i alt 700 m lange grøft. Grøften er stuvningspåvirket fra Alling Å, hvor vandspejlet i Alling Å er i kote 4,0 m ved en sommermiddel afstrømning. Ved en ekstrem sommersituation, som eksempelvis i 2007 er vandspejlet i kote ca. 4,8 m. Da Rambøll målte vandspejlet i grøften var vandspejlet i Alling Å i kote 4,26 m og umiddelbart nedstrøms søen ved Vasen blev det målt til kote 4,36 m. Der var på opmålingstidspunktet således kun et vandspejlsfald på 10 cm, svarende til et fald på 0,14. Med baggrund i det eksisterende udløb i kote 4,23 m og dataudtræk fra højdemodellen, kan det konstateres, at der i dag allerede er dårlig afvanding af et ca m 2 område, som har terræn under kote 5,35 m. Det kan samtidig konstateres at området allerede nu vil være påvirket, hvis der optræder en ekstrem sommersituation, som vist på Figur 4, hvor der vurderes at være et vandspejl i ca. kote 4,7-4,8 m ved udløbet fra Vasen. Hvis der fortsat forudsættes en stuvning på 10 cm i vandspejlet, som ved Rambølls opmåling, vil der ved denne situation være et område i Vasen på ca m 2 (inkl. den eksisterende sø), som står med blankt vand i kote 4,9 m og altså med terræn under vandspejlet. Figur 4 Oversvømmelse fra Alling Å i sommeren 2002 (kilde Århus Stiftstidende). Med rødt er vist Vasens placering. Bemærk vandspejlet langt oppe på terrænet til højre for markeringen. Vandspejlet er ca. i kote 4,7-4,8 m, hvis der sammenlignes med højdemodellen. 3/7

4 2. Fremtidige forhold ved Vasen Der vil generelt være et højere sommervandspejl i Alling Å og således også i den stuvningspåvirkede grøft op til Vasen. Det må forventes at normal sommer vandspejlene stiger ca. 30 cm i forhold til den eksisterende situation om sommeren. Ved en gennemsnitlig sommersituation vil det ikke forringe afvandingen i forhold til de eksisterende forhold. Hvor der i den eksisterende situation ses høje sommervandspejle i Alling Å og afvandingsgrøften op til Vasen som eksempelvis i 2002 og 2007, må det i fremtiden forventes at disse er op til 20 cm højere. Når projektet i Alling Å gennemføres omlægges en del af Alling Å opstrøms Rødebro og samtidig omlægges Skader Å på de nederste ca. 900 m. I den eksisterende del af Alling Å ud for Vasen vil der ikke længere blive skåret grøde. Dette medfører, at der vil være et højere sommervandspejl end der ses under de eksisterende forhold. Dette betyder, at sommervandspejlet (sommermiddel) ud for Vasen vil stige med 30 cm op til kote 4,4 m. Sommervandspejlet vil således stige til ca. det niveau, der blev registreret under opmålingen i efteråret Ved en ekstrem situation forventes der, at der vil ske en stigning i vandspejlet fra kote 4,8 m og op til kote 5,0 m. Grunden til, at forskellen mellem eksisterende og fremtidige vandspejle er mindre i denne situation, skyldes at Alling Å her vil løbe i hele ådalen og ikke kun være begrænset til selve vandløbet. Figur 5 Vandspejl ved en sommermaks. Med mørkeblå er vist den fremtidige (kote 5,1 m) og med turkis de eksisterende (kote 4,9 m) vandspejle. Bemærk, at der kun er vist oversvømmelser uden for projektområdet på figuren. Der er store oversvømmelser indenfor projektområdet i begge situationer. 4/7

5 Ved et vandspejl i kote 5,0 m og en stuvning på 10 cm i grøften op til Vasen vil der være et område på ca m 2, som vil have et vandspejl i kote 5,1 m. Sommermaks. vandspejlene er vist på Figur 5 Vintervandspejlene vil være uændrede. 3. Konsekvensvurdering Ejeren af Clausholmvej 221 har et havehus op mod projektgrænsen i ejendommens østlige side. Havehuset har en sokkelkote omkring kote 6,0 m og terræn omkring kote 5,0 m. Havehuset vil ikke blive påvirket af vandspejlet i grøften og søen. Derimod kan adgangen til havehuset via haveanlægget være påvirket af den forhøjede vandstand. Udover havehuset er der udelukkende tale om forringet afvanding af haveanlæg og træbevoksede arealer. Der er således ikke nogen tekniske anlæg i Vasen, som bliver påvirket ved projektets gennemførelse. Formålet med dette notat er at belyse de eksisterende samt de fremtidige afvandingsforhold i området, og dermed skabe grundlag for en dialog med ejeren af Clausholmvej 221. Som det fremgår af notatets beskrivelse af de eksisterende forhold er der allerede nu perioder, hvor vandstanden i Alling Å påvirker Vasen. Som udgangspunkt bør man forsøge at forbedre afvandingen af Vasen ved at oprense grøften til et niveau, så denne har et entydigt fald mod Alling Å. Det vil således kun være vandspejlet i Alling Å og ikke lokale tærskler i grøften, som skaber opstuvningen op til Vasen. En oprensning af grøften bør omfatte en sænkning af rørbroen, så denne har underkant under kote 4,15 m, som er afløbet fra søen. Udover en oprensning af grøften nedstrøms Vasen foreslås en af følgende tiltag i forbindelse med gennemførelsen af vådområdeprojektet. 1. Der kan etableres en pumpestation, som i en situation med vandspejlsforhold, der er kritiske for haveanlægget, foretager en afværgepumpning. Skal afværgepumpningen have effekt, skal der etableres et lavt dige, som laver en hydraulisk adskillelse mellem projektområdet og Vasen. Diget kan laves af jord fra projektområdet, hvor der er jordoverskud. Diget etableres med en kronebredde på 1 m og et skråningsanlæg ikke stejlere end 1:4. Pumpestationen etableres således, at der kan ske frit udløb fra søen ved normale forhold, og at pumpen dermed først starter når det er nødvendigt. 5/7

6 Figur 6 Skitseret løsning til afværgepumpning. Der skal lægges afværgedræn i haveanlægget og frem til pumpestationen for at forbedre afværgepumpningen. Vælges denne løsning er der løbende driftsomkostninger forbundet med denne. Et økonomisk overslag for denne løsning er ca kr. Derudover skal der tillægges en årlig driftsomkostning på pumpen. Denne skønnes til ca kr., men vil afhænge af valg af pumpe og pumpeniveau. 2. Da der er tale om en mindre forringelse af afvandingen af rekreative områder, vil der være mulighed for at medtage arealet i vådområdeprojektet og således kompensere lodsejeren for den forringede periodevise afvanding. Ved sommermiddel er arealet med dårlig afvanding i de eksisterende forhold allerede ca m2, hvoraf det kun er den eksisterende sø, som har frit vandspejl. 3. I forbindelse med vådområdeprojektet er der et større jordoverskud ved udgravningen af Skader Å og afrømningen af nogle diger langs med Alling Å. Denne jord kan sorteres, således at muld og evt. grus/sand vil være til rådighed for en evt. udlægning i haveanlægget ved Clausholmvej 221. Her vil en forhøjelse af det eksisterende haveanlæg med eksempelvis 25 cm betyde, at de eksisterende afvandingsmæssige forhold kan bevares selv ved ekstreme afstrømningssituationer. Udlægges der yderligere jord vil det samtidig betyde en forbedring af de eksisterende forhold også. Udlægningen af jord bør ske i samarbejde mellem entreprenøren, en evt. anlægsgartner samt lodsejeren. Lodsejerne vil her have mulighed for at forbedre sit haveanlæg og dermed sikre det mod dels de eksisterende forhold samt mod de fremtidige forhold. Da jorden oparbejdes i projektet vil der ikke være udgifter til indkøb af denne. Til gengæld vil der være udgifter til transport og udlægning af jorden, retablering af haveanlæg med planter og evt. græs herunder også en evt. anlægsgartner. Det skal nævnes, at nyudlagt jord kan være vanskeligt 6/7

7 at afvande i de første år. Man kan i samarbejde med lodsejeren placere grusfaskiner eller blande den udlagte jord med grus for at forbedre afvandingen af haveanlægget. Samtidig foreslås det at etablere en ny afvandingsgrøft i det østlige skel fra havehuset og ned til grøften. Det antages at lodsejerne ønsker, at der udlægges jord på ca m 2 i haven vest for søen i Vasen. En del af haven er her tæt bevoksning og jorden bør fordeles efter lodsejerens ønsker til fremtidige anvendelse af haven. Et økonomisk overslag på denne løsning afhænger af i hvilken grad ekstern rådgivning i form af anlægsgartner m.m. skal inddrages. Det vurderes, at arbejdet med jordflytning, afretning, afvanding (grus/dræn/grøft), rydning og retablering kan udføres for ca kr. Her er der ikke medregnet udgifter til evt. ekstern rådgivning fra anlægsgartner eller lignende. Arbejdet forventes udført af entreprenøren på selve vådområdeprojektet. Alle arbejder indenfor projektområdet øst for Vasen, skal godkendes af lodsejeren af denne matrikel, som er Tustrup Hovedgård. Et fremtidigt dige, pumpestation eller en afvandingsgrøft skal altså først accepteres af lodsejeren. Arealet indenfor projektområdet er registreret som 3 eng. Ovenstående tiltag i form af tekniske anlæg og terrænreguleringer inden for denne 3 eng, vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. 7/7

NOTAT BILAG 1. 1. Jordhåndtering

NOTAT BILAG 1. 1. Jordhåndtering NOTAT BILAG 1 Projekt Kastbjerg Ådal Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 04 Dato 04. september 2012 Til Peter Noe Markmann, NST Fra Peter Bønløkke Adamsen, Mads Bøg Grue Kopi til [Name] 1. Jordhåndtering

Læs mere

VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE TEKNIK OG MILJØ HORSENS KOMMUNE VÅDOMRÅDE VED BYGHOLM ENGE, STORE HANSTED Å TEKNISK - OG EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Læs mere

Regulering af Storå i Holstebro.

Regulering af Storå i Holstebro. Regulering af Storå i Holstebro. Beskrivelse af projektets indvirkning på Storå - 2008. Principmodel af projektet omkring Storå, set fra Storebro mod Sønderbro. Denne projektbeskrivelse er udarbejdet med

Læs mere

Undersøgelse af mulighederne for at tilbageholde vand på HCA- Golf INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Kortlægning af oversvømmelser lokalt 2

Undersøgelse af mulighederne for at tilbageholde vand på HCA- Golf INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Kortlægning af oversvømmelser lokalt 2 NORDFYNS KOMMUNE Undersøgelse af mulighederne for at tilbageholde vand på HCA- Golf ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT - KLIMATILPASNING

Læs mere

Notat om oversvømmelser december 2015

Notat om oversvømmelser december 2015 Notat om oversvømmelser december 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Anlæg Indledning I det følgende vil forvaltningen først opridse kommunens opgaver på vandløbsområdet for at fortælle om rammerne

Læs mere

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund.

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter. NÅR REGNVAND

Læs mere

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Der er mange slags fisk i vandløbene, og de trives alle

Læs mere

Furesø Kommune. Oplæg til regulering af Hesselbækken. Oktober 2008

Furesø Kommune. Oplæg til regulering af Hesselbækken. Oktober 2008 Furesø Kommune Oplæg til regulering af Hesselbækken Oktober 2008 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Arbejdsgruppe Skovgårde vest/nordvang. Besigtigelsesnotat 17. marts 2014

Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Arbejdsgruppe Skovgårde vest/nordvang. Besigtigelsesnotat 17. marts 2014 Bilag til MTU sag 26. juni 2014 l Byg og Miljø Dato: 03.06.2014 Direkte telefon: 8959 4012 Reference: Heidi Jensen Sag nr.: 14/7314 Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Arbejdsgruppe Skovgårde

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk AAL 673 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i den øverste del af Glimsholt Å ved åbningen af rørlægningen med reference AAL-673 på 197 meter.

Læs mere

Ansøgning Per Aarsleff A/S har d. 23. februar 2016 søgt om tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand på åben mark.

Ansøgning Per Aarsleff A/S har d. 23. februar 2016 søgt om tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand på åben mark. Dato: 15-04-2016 Sagsnr.: 16/4435 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Per Aarsleff A/S Lokesvej 15 8230 Aabyhøj Sendt pr. mail til: sub@aarsleff.com Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Læs mere

Vurdering af tilstanden af Springdammen

Vurdering af tilstanden af Springdammen Vurdering af tilstanden af Springdammen Af Thomas Aabling Den 23. december 2014 Tilsyn den 2. december 2014 Springdammen ligger dybt i terrænet og består af et stor åbent bassin og en mindre smal bugt

Læs mere

Vands bevægelse i kanaler

Vands bevægelse i kanaler Vands bevægelse i kanaler Væskemængde pr tid Væskemængden pr tid Q i et lukket rør er defineret som det volumen ΔV, der passerer et givet sted i røret i løbet af tidsrummet Δt. Dvs at V Q (1) t Hvis rørets

Læs mere

Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41

Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41 Q/Holm SE Nr. 10 47 53 41 Fynsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 54 03 21 41 83 46 t.f.holm@mail.dk 14. august 2011 Kalundborg Kommune Projekt: Opmåling af Helsinge Pumpekanal fra St. 0 m til St. 3.578 m

Læs mere

Vejledning til vedligholdelse af vandløb

Vejledning til vedligholdelse af vandløb Vejledning til vedligholdelse af vandløb Vejledning til at vedligeholde vandløb Det er vigtigt at vide hvad der er tilladt inden du går i gang med at oprense dine vandløb. Herved kan undgås lange, tunge

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - Sandfang i Pindalsrenden

Natur, Miljø og Trafik Høring - Sandfang i Pindalsrenden Odsherred Kommune Center for Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Den 20. april 2016 Natur, Miljø og Trafik Høring - Sandfang i Pindalsrenden Odsherred Kommune ønsker at etablere et sandfang i det

Læs mere

Godkendelse til at omklassificere det offentlige vandløb Lille Kobberbæk på en strækning

Godkendelse til at omklassificere det offentlige vandløb Lille Kobberbæk på en strækning Svendborg Andels-Boligforening Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at omklassificere

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om vådområde i Kongsøre Skov

Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om vådområde i Kongsøre Skov Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til cpo@nst.dk Den 24. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Høring - ansøgning om vådområde i Kongsøre Skov Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra

Læs mere

Vandløbsprojekt Gudenå & Tørring-Ølholm Bæk

Vandløbsprojekt Gudenå & Tørring-Ølholm Bæk Vandløbsprojekt Gudenå & Tørring-Ølholm Bæk December 2007 Bilag 5 Notat om Afstrømning og vandstande, dateret 2007.12.01 Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til regulering af vandløb mv. Hedensted

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skidenkær Bæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skidenkær Bæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9826 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice

Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice Rådgivning vedr. udbud af rengøringsservice Notat vedr. adgang til at annullere udbud, angivelse af loft på tilbudssummer samt konsekvenser i relation til besparelsespotentiale (jf. Arbejdsretsdommen af

Læs mere

Fleng Bæk lægges tilbage i sit oprindelige løb udenom Borbjerg Møllesø, ved Borbjerg Møllevej 4.

Fleng Bæk lægges tilbage i sit oprindelige løb udenom Borbjerg Møllesø, ved Borbjerg Møllevej 4. 4.3 Adresseliste Dato: 05-10-2010 Sagsnr.: 023999-2010 Henv. til: Jakob Larsen Tlf.: 96 11 77 98 Fleng Bæk lægges tilbage i sit oprindelige løb udenom Borbjerg Møllesø, ved Borbjerg Møllevej 4. Holstebro

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune.

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune. NOTAT Projekt Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Avnø Vig Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 03-11-2011 Til Fra Kopi til Torben Tran Ankjærø, Haderslev Kommune Mads Bøg Grue, Rambøll Lotte Madsen, Kolding

Læs mere

Teknisk notat. Borris Skydeterræn befæstelse af kørespor Redegørelse for lovgivning. 19. juni 2015 Vores reference: 40.5584.11

Teknisk notat. Borris Skydeterræn befæstelse af kørespor Redegørelse for lovgivning. 19. juni 2015 Vores reference: 40.5584.11 Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Borris Skydeterræn befæstelse af kørespor Redegørelse for lovgivning 19. juni 2015 Vores

Læs mere

Udgifter til Antonihøjen - Samlet

Udgifter til Antonihøjen - Samlet Udgifter til Antonihøjen - Samlet Udregninger er lavet af Trafik, Park og Havne i maj 2016, og justeret af Plan og Byg i forhold til etapeopdeling og justeringer i bebyggelsesplanen. Da det er meget tidligt

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM-redegørelse for Vådområdeprojekt i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro Den 19. marts 2015 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet)

Læs mere

Notat. Greve Forsyning GREVEBÆKKEN. Detailprojekt. 19. februar 2010

Notat. Greve Forsyning GREVEBÆKKEN. Detailprojekt. 19. februar 2010 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Greve Forsyning GREVEBÆKKEN Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Detailprojekt 19. februar 2010 1. Indledning

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Holstebro Kommune Forebyggende sikring mod oversvømmelse

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Holstebro Kommune Forebyggende sikring mod oversvømmelse Holstebro Kommune Teknik og Miljø Holstebro Kommune Forebyggende sikring mod oversvømmelse Holstebro Kommune Denne pjece handler om udfordringen ved at bo tæt på hav, fjord og vandløb. Pjecen skal betragtes

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til terrænarbejde ved sø i Elverparken

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til terrænarbejde ved sø i Elverparken Herlev Kommune Center for Teknik og Miljø Herlev Bygade 90 2730 Herlev 18. august 2015 Journalnr. 163-2015-47871 CPR/CVR Att.: Kirsten Høi Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til terrænarbejde ved

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE Denne folder er en introduktion til hvorledes klubben lægger en plan for banens udvikling. Sammen med folderen er der

Læs mere

Att.: Otto Styrbæk. Beliggenhed af vandløbene fremgår af vedlagte kortbilag.

Att.: Otto Styrbæk. Beliggenhed af vandløbene fremgår af vedlagte kortbilag. Afsender: Thisted Kommune Thy Mors Energi Elsøvej 107 Kim Krogsøe 7900 Nykøbing M Att.: Otto Styrbæk Thisted Kommune Natur- og Miljøafdelingen 14. november 2013 BrevID.: 1564665 CPR/CVR: 26314119 1001819088

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Bilag 1 til. vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune. (Teknisk beskrivelse afvanding)

Bilag 1 til. vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune. (Teknisk beskrivelse afvanding) Bilag 1 til vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune (Teknisk beskrivelse afvanding) PUMPEANLÆG Pumpeanlægget er beliggende ved det sydlige skel af matrikel 1032

Læs mere

DETAILPROJEKT VÅDOMRÅDE SKALS Å

DETAILPROJEKT VÅDOMRÅDE SKALS Å Til Naturstyrelsen Himmerland Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 DETAILPROJEKT VÅDOMRÅDE SKALS Å Revision 02 Dato 2014-04-23 Udarbejdet af Jes Kromann Bak Kontrolleret af Peter Bønløkke Adamsen Godkendt

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) 2015-013222 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

NOTAT: Problemstillinger og handlemuligheder til håndtering af øgede regnmængder

NOTAT: Problemstillinger og handlemuligheder til håndtering af øgede regnmængder NOTAT: Problemstillinger og handlemuligheder til håndtering af øgede regnmængder Resume: I 2015 oplevede vi i Skanderborg Kommune 2 meget kraftige nedbørssituationer i henholdvis september og december.

Læs mere

Rigkærshydrologi. EnviNa-Kursus, Randers Naturcenter 27. november 2014 Ole Munch Johansen

Rigkærshydrologi. EnviNa-Kursus, Randers Naturcenter 27. november 2014 Ole Munch Johansen Rigkærshydrologi EnviNa-Kursus, Randers Naturcenter 27. november 2014 Ole Munch Johansen Disposition Grundlæggende hydrologi Trykniveauer Strømning i jord Ådalshydrologi og hydrologi i rigkær Grundvandsudstrømning

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Efterafgrøder til markplan 2015

Efterafgrøder til markplan 2015 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Beskyttelsesvoldene omkring flyveasken har et fald på A=2 eller A=1,5. Hvilket anlæg er gældende i rundkørslen?

Beskyttelsesvoldene omkring flyveasken har et fald på A=2 eller A=1,5. Hvilket anlæg er gældende i rundkørslen? BILAG 5 Mailkorrespondance med afklarende svar fra Vejdirektoratet. Spørgsmål til Enggaard Sendt: 23. februar 2012 08:30 Jeg er begyndt at remse spørgsmålene op til Enggaard. Du kan evt. supplere i min

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

SLANGERUP KOMMUNE - Lokalplan nr. 31 for Enggården, Uvelse

SLANGERUP KOMMUNE - Lokalplan nr. 31 for Enggården, Uvelse SLANGERUP KOMMUNE - for Enggården, Uvelse Lokalplanen omfatter: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger. c) Lokalplanens tekst. d) Lokalplanens

Læs mere

NYT BOLIGOMRÅDE VED HØVELTSVANGSVEJ - VURDERING AF OVERSVØMMELSESRISIKO

NYT BOLIGOMRÅDE VED HØVELTSVANGSVEJ - VURDERING AF OVERSVØMMELSESRISIKO 3. november 211 Projekt nr. NYT BOLIGOMRÅDE VED HØVELTSVANGSVEJ VURDERING AF OVERSVØMMELSESRISIKO 1 BAGGRUND Der foreligger et lokalplanforslag 237 til nyt boligområde ved Høveltsvangsvej i Allerød. Lokalplanområdet

Læs mere

Venlig hilsen. Beboerne ved Lykkegårdsvej, del af Kirkevej og del af Egtvedvej. Agnes Westen Sendt: 27. oktober 2014 18:09 Til:

Venlig hilsen. Beboerne ved Lykkegårdsvej, del af Kirkevej og del af Egtvedvej. Agnes Westen Sendt: 27. oktober 2014 18:09 Til: Fra: Agnes Westen Sendt: 27. oktober 2014 18:09 Til: Miljø og Råstoffer Emne: Indsigelse, graveområde ved Veerst Vedhæftede filer: Indsigelse, Kirkevej, Lykkegårdsvej og del af Egtvedvej.pdf Venlig hilsen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster Helle og Thore T. Iversen Overballevej 3 Øster Terp 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-7-14 19-02-2014 Landzonetilladelse til

Læs mere

Dover Mølle Å, rørlægning AAL- 1193

Dover Mølle Å, rørlægning AAL- 1193 Thisted Kommune Dover Mølle Å, rørlægning AAL- 1193 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT ÅBNE RØRLAGT STRÆK- NING I DOVER MØLLE Å, ID AAL-1193, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9 7760

Læs mere

Notat. Partnering-aftale for værkstedsydelser supplerende notat

Notat. Partnering-aftale for værkstedsydelser supplerende notat Notat Sag Kunde Supplerende notat vedr. Konsekvensberegning for scenariet hvor KTK indgår partnering-aftale for værkstedsydelser KTK Notat nr. 2 d. 02.05.05 Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET VEJLE ÅDAL VISUALISERINGER AF KABELOVERGANGSSTATIONER ENERGINET.DK JULI 2012

FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET VEJLE ÅDAL VISUALISERINGER AF KABELOVERGANGSSTATIONER ENERGINET.DK JULI 2012 FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET AF KABELOVERGANGSSTATIONER I ENERGINET.DK JULI 2012 KABELOVERGANGSSTATION, NORD Baggrund for Forskønnelsesprojekt Vejle Ådal Metode for visualisering I november 2008 indgik

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 11/10037 OMLÆGNING OG UDVIDELSE AF VEJ I brev af 23. juni 2011 har I klaget over Kommunens beslutning af 26. april 2011 1 ekspropriation af dele

Læs mere

SCHØNHERR VAND I BYER 09.10.2014 - PERMEABLE BELÆGNINGER v/karin Munch Nielsen

SCHØNHERR VAND I BYER 09.10.2014 - PERMEABLE BELÆGNINGER v/karin Munch Nielsen SCHØNHERR VAND I BYER 09.10.2014 - PERMEABLE BELÆGNINGER v/karin Munch Nielsen Ribe Domkirkeplads Heart - Herning TÆNKT EKSEMPEL KLIMATILPASNING I GADENS RUM MED MØLLEENGEN SOM CASE VAND I BYER OG GRØN

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172)

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172) Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side17) Opgave 1 Hvis sønnens alder er x år, så er faderens alder x år. Der går x år, før sønnen når op på x år. Om x år har faderen en alder på: x x

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Kloakseparering i Uldum. Borger- og Informationsmøde i Uldum Hallen 5. november 2015

Kloakseparering i Uldum. Borger- og Informationsmøde i Uldum Hallen 5. november 2015 Kloakseparering i Uldum Borger- og Informationsmøde i Uldum Hallen 5. november 2015 Dagsorden Velkommen og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding 5. november 2015

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Lundsmark November 2015 Projektansøger: SE Blue Renewables og Wind1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til andet erhverv på ejendommen matr. nr. 13q m.fl., Jorløse By, Jorløse, beliggende Tissøvej 41, 4490 Jerslev.

Landzonetilladelse. Tilladelse til andet erhverv på ejendommen matr. nr. 13q m.fl., Jorløse By, Jorløse, beliggende Tissøvej 41, 4490 Jerslev. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg JYSKE FINANS A/S Kastaniehøjvej 2 8600 Silkeborg DATO 26. juni 2015 SAGSNR. 326-2015-21745 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til andet erhverv på

Læs mere

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Natura2000 processen, hvor langt er den? De statslige naturplaner er i høring Dernæst skal de tilrettes før de er endelige Senere i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44-362. For området ved Næsby-Hallen

LOKALPLAN NR. 44-362. For området ved Næsby-Hallen LOKALPLAN NR 44-362 For området ved Næsby-Hallen INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanens baggrund 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Teknisk notat - udkast

Teknisk notat - udkast Teknisk notat - udkast Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Jyllinge Nordmark Oversvømmelsesberegninger for Råmosegrøften 16. august 2011

Læs mere

Svar: Vi søger trygheden for cyklisterne. Vi vil hellere reducere på asfaltbredden end på rabatten. Vi bruger også den brede rabat til afvanding.

Svar: Vi søger trygheden for cyklisterne. Vi vil hellere reducere på asfaltbredden end på rabatten. Vi bruger også den brede rabat til afvanding. Aalborg Kommune Anlæg BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 DK-9400 Nørresundby Att: Gitte Fogedgaard Gitte.fogedgaard@aalborg.dk Mette Halgaard Mette.halgaard@aalborg.dk Vodskov, 8. december

Læs mere

Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde. Arbejdsgruppe Skovgårde Øst/Hegedal. Besigtigelsesnotat 26. februar 2014

Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde. Arbejdsgruppe Skovgårde Øst/Hegedal. Besigtigelsesnotat 26. februar 2014 Bilag til MTU sag 26. juni 2014 l Byg og Miljø Dato: 03.06.2014 Direkte telefon: 8959 4012 Reference: Heidi Jensen Sag nr.: 14/7314 Vedrørende Sti mellem Fjellerup og Skovgårde Arbejdsgruppe Skovgårde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

DONG Energy Jesper Jahnke. Email: jejah@dongenergy.dk

DONG Energy Jesper Jahnke. Email: jejah@dongenergy.dk DONG Energy Jesper Jahnke Email: jejah@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 17.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen.

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen. Udbud efter forhandling: T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar

Læs mere

Lokalplan nr. 2.3-3 for Raklev Skole

Lokalplan nr. 2.3-3 for Raklev Skole Indhold Lokalplan nr. 2.3-3 for Raklev Skole Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og zonestatus

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af rekreative tilbud i Billund Anlæg.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af rekreative tilbud i Billund Anlæg. Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Gindsted Att: Park og Vej Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af rekreative tilbud i Billund Anlæg. Billund Kommune Park & Vej har søgt om

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Flinterenden

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Flinterenden Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger

Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger Lb. Nr. EKU-OM-01 Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger Område: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter fælles formål Funktion: 03.38.70 Forslaget går på, at indføre gebyr

Læs mere

Køge Klimatilpasning, Ellebækken Syd

Køge Klimatilpasning, Ellebækken Syd Køge Kommune Energiforsyningen A/S Køge Klimatilpasning, Ellebækken Syd Projektbeskrivelse August 2014 Projektbeskrivelse Side 1 Udgivelsesdato : 29. august 2014 Vores reference : 30.5965.07 Udarbejdet

Læs mere

Notat. 20. februar 2014. Baggrundsnotat om taxi i busbaner. Opsummering

Notat. 20. februar 2014. Baggrundsnotat om taxi i busbaner. Opsummering Notat Sagsnummer Sagsbehandler JEG Direkte +45 36 13 16 78 Fax - jeg@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 20. februar 2014 Baggrundsnotat om taxi i busbaner Opsummering Taxikørsel i

Læs mere

Notat. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand Styregruppen. Kopi til: Vand og Spildevand. Den 2. september 2009

Notat. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand Styregruppen. Kopi til: Vand og Spildevand. Den 2. september 2009 Notat Emne: Til: Kopi til: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand Styregruppen Den 2. september 2009 Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Afrapportering nr. 2 fra delprojekt 3, grunde, anlæg

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for vidt angår punkt 1, og byrådet for så vidt angår punkterne 2-3.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for vidt angår punkt 1, og byrådet for så vidt angår punkterne 2-3. Pkt. 171 Køb af ejendom Sagsnr. 231951 Byrådet Lukket punkt Resume Ejeren af Tornhøjgård, Spraglehøjvej 2, Jyllinge, tilbyder Roskilde Kommune at købe ejendommens jordtilliggende på omkring 95.000 m2 for

Læs mere

Lovliggørelse af vandløbsregulering på matr. nr. 84a, Øster Brønderslev By, Øster Brønderslev.

Lovliggørelse af vandløbsregulering på matr. nr. 84a, Øster Brønderslev By, Øster Brønderslev. Nordjysk Familielandbrug Juelstrupparken 10A 9530 Støvring Miljø, Vand og Natur Dato: 22-03-2013 J. nr.: 08/6327 Sagsbeh.: Jes Rose Nielsen Lokaltlf.: 9945 5519 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig

Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 15-09 2012 V/Simon Grünfeld Dagsorden 2 Afvandingsprojekt VVM status VVM Scoping Spildevand fra sommerhuse Foreløbig tids- og aktivitetsplan Områder med vand på

Læs mere

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU.

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU. Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang Linda Christensen, LCH@Transport.D.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.D.dk Andelen, der går og cykler afhængig af rejselængden Rejselængden er

Læs mere

Gravsteder vestre kirkegård

Gravsteder vestre kirkegård Gravsteder vestre kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Vestre Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU ETAPE 6 og 7 Miljø- og Energiforvaltningen HVORFOR DENNE BROCHURE? I dag leder du dit spildevand fra f.eks. toilet, håndvask og vaskemaskine til din bundfældningstank.

Læs mere

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune.

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. september 2006 NKN-131-00031 LER Afgørelse i sagen om registrering

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Tilskud til naturplejeprojekter

Tilskud til naturplejeprojekter Tilskud til naturplejeprojekter 2016 Herning Kommune kender ikke alle områder, der indeholder særlig værdifuld natur eller særligt sårbare arter af planter og dyr. Derfor opfordrer Herning Kommune borgere

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel

Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Juni 1997 Gråsten Kommune REDEGØRELSE 2 FORORD 2 LOKALPLANENS FORMÅL 2 ZONE STATUS 2 KYSTNÆRHEDS ZONEN 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN OG ANDEN

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Brian Andersen Mejlbyvej 151, Skaarup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.15-P19-8-16 Ref.: Lene Marie Hansen

Læs mere

Så er det nu det gælder!!!

Så er det nu det gælder!!! Så er det nu det gælder!!! NYHEDSBREV 3 Vi vedlægger lovforslag nr. 204, nemlig forslag til en ny Kolonihavelov. Endvidere vedlægges bemærkningerne til 2-5 i Kolonihaveloven. Vi var i Folketinget i torsdags

Læs mere

Erik Haahr Møller Meyer ENERGI VIBORG SPILDEVAND A/S Bøssemagervej 8. 8800 Viborg. Sendt pr mail

Erik Haahr Møller Meyer ENERGI VIBORG SPILDEVAND A/S Bøssemagervej 8. 8800 Viborg. Sendt pr mail Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Erik Haahr Møller Meyer ENERGI VIBORG SPILDEVAND A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg Sendt pr mail naturogvand@viborg.dk Viborg.dk

Læs mere

Screening af vådområdeprojekt ved Stensby Odense Fjord

Screening af vådområdeprojekt ved Stensby Odense Fjord Screening af vådområdeprojekt ved Stensby Odense Fjord Emne Beskrivelse / data Bemærkning Projekt nr. Projekt navn Formål Vådområdeprojekt ved Stensby i Nordfyn Kommune Som led i vådområdeaftalen mellem

Læs mere

Quickguide til anvendelse af kort i ODA

Quickguide til anvendelse af kort i ODA Quickguide til anvendelse af kort i ODA Jens Bøgestrand og Lars M. Svendsen, DCE. 17. september 2015. Fra og med ODA version 7 er der introduceret en facilitet, som gør det muligt at vælge observationssteder

Læs mere

Påbud om renholdelse af en del af den private fællesvej Åvejen

Påbud om renholdelse af en del af den private fællesvej Åvejen Dato 29. januar 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/11508-22 Side 1/7 Påbud om renholdelse af en del af den private fællesvej Åvejen Vejdirektoratet

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Poul Eriksen Kongestien 13 9480 Løkken Kystdirektoratet J.nr. 15/00736-9 Ref. Ilse Gräber 02-11-2015 UDKAST - Tilladelse til tildækket skråningsbeskyttelse med kompensationsfodring ud for og på matr. nr.

Læs mere

--- I EJBY ØST FOR BJERGBAKKEVEJ. LOKALPLAN EL 14 FOR ET OM-E INDHOLDSFORTEGNELSE:

--- I EJBY ØST FOR BJERGBAKKEVEJ. LOKALPLAN EL 14 FOR ET OM-E INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLAN EL 14 FOR ET OME I EJBY ØST FOR BJERGBAKKEVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan EL 14 2 Kortbilag Side 1 INDLEDNING Lokalplan EL 14 er vedtaget endeligt

Læs mere

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO Renseanlæg som opfylder renseklasse SO På de følgende sider beskrives de typer af renseanlæg som kan opfylde renseklasse SO. Før alle anlæg skal der etableres en godkendt bundfældningstank. Arbejdes skal

Læs mere

Transport og slutdisponering af spildevandsslam

Transport og slutdisponering af spildevandsslam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af spildevandsslam SVARSKRIVELSE NO. 1 VEDR.: SLAMKVALITET M.M. 1.1 Indledning Dette rettelsesbrev no. 1 er offentliggjort den 10.

Læs mere