SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Trods væsentlige teknologiske landvindinger inden for skibsfarten, sker der fortsat med mellemrum store transportmæssige ulykker. I nærværende nummer af SPEDITI- ONSRET ser vi nærmere på et skibsforlis, der skete ud for Yemens kyst for nylig, og hvor et større containerskib brækkede i to og sank. Mange af svarene på, hvad årsagen til forliset egentligt var ligger på 4000 favne vand sammen med skibet, men Rasmus Schultz Holbæk bringer i sin artikel de juridiske svar på efterspillet op til overfladen. Med fødderne anerledes plantet på landjorden retter Søren Møller Ejegod fokus mod speditørers korrekte juridiske håndtering af de situationer, hvor en udenlandsk vognmand, som speditøren har engageret til en opgave mødes med et bødeforlæg for overtrædelse af færdselssikkerhedsreglerne og samtidigt krav om øjeblikkelig betaling af bøde, alternativt tilbageholdelse af køretøj. En uheldig situation, som kan sætte speditøren i klemme vedrørende dennes ansvar for godsets rettidige og sikre fremkomst til destinationen. Endelig sluttes af med endnu en juridisk krusning fra det søretlige element, idet Rasmus Køie sætter fokus på en nylig højesteretsdom vedrørende søtransportørens ansvarsperiode i relation til færgetransport af løstrailere. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med dette nummer af Speditionsret eller andre juridiske forhold, står vi til rådighed alle hverdage på telefon NR. 38 SEPTEMBER 2013 Side 2: INDHOLD: MOL COMFORTS FORLIS Side 4: SIKKERHEDSSTILLELSE FOR BØDE UD- STEDT I HENHOLD TIL GODSKØRSELS- LOVEN Side 6: NY HØJESTERETSDOM OM REDERIS VARETÆGTSANSVAR FOR HENSTILLE- DE LØSTRAILERE God fornøjelse med Speditionsret. Martin Aabak

2 MOL COMFORTS FORLIS Af advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk, I forlængelse af containerskibet MOL Comforts nylige forlis ud for Yemens kyst har flere danske speditører rettet henvendelse med spørgsmål angående de juridiske aspekter i sagen. Kort opsummeret brækkede MOL Comfort over i to dele den 17. juni 2013 under sejlads i det Arabiske Hav. Den 27. juni 2013 sank agterdelen af skibet, og den 11. juli 2013 sank stævnen ligeledes, efter at en brand var udbrudt i denne forreste del et par dage tidligere. Særligt har dette medført spørgsmål om følgende fire hovedemner: Ansvarsgrundlag Fælles havari (også kaldet havari grosse ) Bjærgning Begrænsningsfonde Som udgangspunkt kan de fire emner behandles selvstændigt, men de har alligevel en naturlig forbindelse til hinanden. Således er det fx irrelevant at tale om begrænsningsfonde, såfremt der ikke er realiseret et ansvarsgrundlag. Inden nedenstående gennemgang, skal det nævnes, at denne artikel vil behandle forholdene efter dansk ret. I den konkrete sag reguleres temaer efter japansk ret, og dette vil kunne medføre andre konklusioner, end dem der nævnes her. Ansvarsgrundlag For at en part skal kunne ifalde et erstatningsansvar, er det en betingelse, at denne har handlet ansvarspådragende. I Søloven er ansvarsgrundlaget culpa med omvendt bevisbyrde (som det kendes fra transportretten generelt og således fx også i CMR-loven og NSAB 2000). Det betyder, at transportøren skal bevise, at denne ikke har handlet culpøst i forbindelse med gods, der er gået tabt, mens det var i transportørens, for at undgå ansvar. Som det er de fleste bekendt, indeholder Søloven en række ansvarsfrihedsgrunde for transportørerne. To ansvarsfrihedsgrunde, der ofte bliver påberåbt ved skibsforlis, er 1) fejl eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen af skibet samt 2) brand. I begge tilfælde er det en betingelse, at skibet var sødygtigt, da det påbegyndte rejsen. Det står endnu uvist hen, præcis hvorfor MOL Comfort sank, men ud fra de billeder og oplysninger der er tilgængelige, forekommer det ikke usandsynligt, at forliset skyldtes en fejl i konstruktionen af selve skibet. Da skibet er sunket på to steder i det Arabiske Hav, der begge er ca m dybe, er de første udmeldinger, at den præcise årsag til forliset næppe vil blive kendt. Til trods for at den sidste halvdel af skibet angiveligt sank, da der udbrød brand, er det tvivlsomt, om dette vil kunne medføre, at rederiet kan henvise til branden som gyldig ansvarsfrihedsgrund. Det er således min opfattelse, at rederiet er erstatningsansvarligt som følge af forliset. Fælleshavari En del speditører og andre interessenter har spurgt til, om der opstår fælleshavari i forbindelse med forliset. Reglerne om fælleshavari (også kaldet havari gosse ) stammer fra York- Antwerpen-konventionen, der er inkorporeret i den danske Sølovs kap. 17. Grundlæggende bygger reglerne om fælleshavari på den forudsætning, at alle interessenter i forbindelse med en 2

3 søtransport er en del af et fællesskab og således også i fælles risiko. Ud fra denne grundsætning er det tanken, at udgifter og omkostninger, der rammer enkelte af interessenterne, skal deles af hele fælleskabet, hvis udgiften relaterer sig til sikkerheden for hele fælleskabet. Eksemplerne kan være mange i disse situationer, men en type scenarie er, at der udbryder brand i en container, og rederen efterfølgende kaster øvrige containere i nærheden over bord af hensyn til den samlede brandsikkerhed. I denne situation vil de interessenter, der fik redet deres gods fra branden, skulle tage del i de omkostninger som de interessenter, der fik deres gods kastet over bord, har lidt. Også bjærgningsomkostninger er omfattet af fælleshavarireglerne, og udgifter til slæbebåde mv. er altså omkostninger, der skal deles ligeligt mellem interessenterne. Hvorvidt der er omkostninger, som kan kvalificeres til fælleshavari i den konkrete sag, vil således afhænge af, om de selskaber, der forsøgte at bjærge MOL Comfort, er berettiget til bjærgeløn. Bjærgning Den der reder en andens aktiver til søs er berettiget til at få bjærgeløn. Disse regler har stort set eksisteret siden søfartens begyndelse. Bjærgeløn udregnes som en procentsats af de værdier, der er blevet redet. Det er dog således, at det er en betingelse for at optjene bjærgeløn, at bjærgningen er succesfuld, hvilket vil sige, at der opereres med et no cure no pay princip jf. Sølovens 445. Som nævnt ovenfor vil en eventuel bjærgeløn være en omkostning, der er omfattet af reglerne om fælleshavari. Da det imidlertid ikke lykkedes at rede nogen af delene for MOL Comfort, er der formentlig ikke umiddelbart nogen omkostninger til fælleshavariet, der skal deles. Begrænsningsfonde Udover de ansvarsbegrænsninger der findes i Søloven på 2 SDR pr. kilo eller 667 SDR pr. kolli, er der en yderligere begrænsning på rederens ansvar, der beregnes ud fra skibets tonnage. Denne begrænsning skyldes, at ved større hændelser som totalt forlis, vil selv en enkeltstående hændelse kunne medføre meget store tab for rederen. Disse regler kaldes begrænsningsfonde (også kaldet global-begrænsninger), og medfører at alle interessenter må dele den fond, der er afsat til erstatningen. Interessenternes del af denne fond udregnes på baggrund af den procentmæssige værdi af deres erstatningskrav. I den forbindelse skal det nævnes, at det erstatningskrav, der kan meldes i fonden, først skal gennemgå den evt. begrænsning på 2 SDR pr. kilo/667 SDR pr. kolli som nævnt ovenfor. Reglerne om begrænsningsfonde baserer sig på internationale konventioner, men der er flere nationale forskelle, hvorfor det igen understreges, at reglerne, der nævnes her, ikke nødvendigvis er de samme som i Japan. Ansvarsgrænserne i den danske sølov afhænger som nævnt af skibets tonnage, og udregnes på baggrund af nedenstående tabel, dog således at begrænsningen minimum er 1 mio. SDR for skibe med en tonnage på tons og derunder. For et skib med en større tonnage forhøjes ansvarsgrænsen således: 1. for hvert ton fra til tons med 400 SDR, 2. for hvert ton fra til tons med 300 SDR og 3. for hvert ton over tons med 200 SDR. Det spørgsmål, der rejser sig efterfølgende, er, hvorvidt også speditøren, i lighed med rederen, kan begrænse sit ansvar over for sin kunde efter ovenstående regler. Dette tema er ikke fuldt ud afklaret i loven eller retspraksis, men det taler for speditørens sag, at hvis speditøren ikke kan påbe- 3

4 råbe sig denne globalansvarsbegrænsning, vil dette give kunden en uretmæssig berigelse. Det der primært taler imod er, at speditøren, i modsætning til rederiet, næppe vil være truet på sit eksistensgrundlag som følge af et skibsforlis. I betænkningen til søloven er det debatteret, hvorvidt såkaldte stykgodsbefragtere kan påberåbe sig disse regler. Konkluderende er det sølovsudvalgets opfattelse, at en stykgodsbefragter kan påberåbe sig reglerne. Begrebet stykgodsbefragter er ikke defineret nærmere, og heller ikke et begreb der ellers benyttes i søloven eller i praksis. I søloven bruges befragterbegrebet typisk kun i forbindelse med charter af skibe, herunder tids- og rejsebefragtning (der åbenlyst er omfattet af ovenstående regler), og det kan således være tvivlsomt, om speditører falder under dette begreb. Det er dog min opfattelse, at selv hvis speditøren ikke er en stykgodsbefragter, vil det være de samme hensyn, der gør sig gældende i diskussionen, hvorfor resultatet må være det samme, således at også speditøren er berettiget til at påberåbe sig globalbegrænsning (-sfonden) over for sine kunder. For yderligere i relation til ovenstående kan Danske Speditørers transportjuridiske hotline kontaktes på SIKKERHEDSSTILLELSE FOR BØDE UDSTEDT I HENHOLD TIL GODSKØR- SELSLOVEN På baggrund af en række henvendelser til Danske Speditørers juridiske afdeling vedrørende tilbageholdelse af motorkøretøjer i forbindelse med bøder udstedt i henhold til godskørselsloven, primært bøder for overtrædelser af cabotagereglerne, skal der i det følgende peges på nogle vigtige pointer for speditører i forbindelse med betaling af bøde/sikkerhedsstillelse for at få frigivet lastbil m.v. Af advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod, Godskørselsloven giver mulighed for at straffe overtrædelse af reglerne i loven, herunder også overtrædelser af reglerne i De Europæiske Fællesskabers forordninger (cabotagereglerne m.v.) med bøde. For så vidt angår overtrædelser af cabotagereglerne vil bøden naturligvis blive pålagt den udenlandske vognmandsvirksomhed, der er ansvarlig for overtrædelsen. Speditøren kan dog af rent praktiske årsager se sig nødsaget til som et udlæg for vognmanden at betale bøden eller stille sikkerhed for bødens betaling over for politiet, således at godset kan blive leveret til tiden. Idet bøden ikke er pålagt speditøren (speditøren er ikke retssubjekt), er det ikke åbenlyst, at speditøren 4 kan betale eller stille sikkerhed, men ifølge de oplysninger, som Danske Speditører er i besiddelse af tillades dette i praksis. Politiets mulighed for at tilbageholde motorkøretøjer fremgår af godskørselslovens 16, der har følgende ordlyd: Politiet kan tilbageholde et motorkøretøj, med hvilket der udføres godskørsel i strid med loven, forskrifter udstedt i medfør heraf eller EU-regler om godskørsel med motorkøretøjer. Stk.2. Tilbageholdelse kan ske, indtil forholdene er bragt i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte bestemmelser. Tilbageholdelse kan endvidere ske, hvis

5 det er nødvendigt for at sikre et krav på betaling af bøde og sagsomkostninger eller for at sikre konfiskation, herunder værdikonfiskation, dog kun indtil de nævnte beløb er betalt eller der er stillet sikkerhed herfor. Sker dette ikke inden for 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i motorkøretøjet. Tilbageholdelse kan dog ikke ske, hvis den, der havde rådighed over motorkøretøjet, da overtrædelsen fandt sted, var uberettiget i besiddelse af dette. Stk.3. Retsplejelovens bestemmelser om beslaglæggelse med henblik på konfiskation finder tilsvarende anvendelse. Da bøden for overtrædelse af cabotagereglerne som anført vil blive pålagt et udenlandsk vognmandsfirma, er det nærliggende for politiet at tilbageholde motorkøretøjet, idet inddrivelsen af bøden fra et udenlandsk firma i modsat fald vil kunne medføre betydelig vanskeligheder for politiet. Hvis den udenlandske vognmandsvirksomhed ikke betaler bøden eller stiller sikkerhed herfor inden for rimelig tid, kan speditøren være nødsaget til at betale eller stille sikkerhed for bødens betaling, idet speditøren er ansvarlig over for egne kunder for godsets rettidige levering. Det skal i den forbindelse nævnes, at Danske Speditører er bekendt med, at politiet i visse tilfælde retter direkte henvendelse til den danske speditør for at få sikkerhed for bødens betaling eller med anmodning om bødens betaling. Selv om speditøren som udgangspunkt ikke har noget med overtrædelse at gøre, kan speditøren således alligevel blive en del af sagen mellem politiet og den udenlandske vognmand, og dermed have en interesse i, hvordan sagen videre forløber. Er politiet og anklagemyndigheden ikke opmærksomme på muligheden for at stille sikkerhed for 5 bødens betaling, og udstedes der derfor et almindeligt bødeforelæg, vil sagen ved speditørens/vognmandens betaling af bøden blive anset som afsluttet. Dette følger af retsplejelovens 832, stk. 1, hvorefter anklagemyndigheden i et bødeforelæg kan oplyse den sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale bødeforelægget angivet i bøde. Følgende er et eksempel fra et bødeforelæg: Hvis De er enig i bøden, skal De betale eller kontakte politiet De skal betale bøden og eventuelle omkostninger senest 20 dage fra datoen på opgørelsen. Hvis De betaler, er sagen afgjort, og den kommer ikke for retten. De kan betale bøden ved at bruge vedlagte indbetalingskort. Hvis De ikke kan betale bøden, skal De inden samme frist kontakte politiet (indfordringskontoret). Som det fremgår af ovenstående anses sagen for afgjort, hvis bøden betales, og af retsplejelovens 832, stk. 1, fremgår det, at den sigtede erklærer sig skyldig ved bødens betaling. Endvidere fremgår det af retsplejelovens 832, stk. 3, at hvis sigtede betaler bøden, bortfalder videre forfølgning, og det fremgår tillige, at betalingen har samme gentagelsesvirkning som en dom. Betalingen af bøden får dermed den virkning, at skyldsspørgsmålet ikke længere kan indbringes for domstolene, samt at vognmanden ved næste overtrædelse af reglerne vil blive pålagt en betydelig højere bøde, grundet gentagelsesvirkningen fra den tidligere betalte bøde. Det er derfor afgørende, at speditøren og vognmanden har gjort sig dette klart inden betalingen af bøden. Såfremt vognmanden ikke er enig i bøden og derfor ikke ønsker at erklære sig skyldig i overtrædelsen, men ønsker sagen behandlet ved domstolene, skal man således ikke betale et bø-

6 deforelæg. I denne situation skal man inden for den frist, der er anført på bødeforelægget, kontakte politiet, og oplyse, at man ønsker sagen behandlet i retten. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis man hverken betaler bøden eller meddeler politiet, at man ønsker sagen behandlet i retten, vil politiet sende sagen i retten. Følgende formulering anvendes ofte på bødeforelæg: Hvis De intet foretager Dem, kan De blive dømt uden yderligere varsel Hvis De ikke betaler bøden og heller ikke kontakter politiet (indfordringskontoret), senest 20 dage fra datoen på den vedlagte opgørelse, bliver sagen sendt til retten. Retten kan uden yderligere varsel dømme Dem for den lovovertrædelse, som bødeforelægget angår. De bliver således ikke indkaldt til et retsmøde, og De kan ikke anke dommen. Retten har således, jf. retsplejelovens 896 a, i disse tilfælde mulighed for uden afholdelse af et retsmøde at behandle sagen, og dømme sigtede for det forhold som bødeforelægget angår, og dommen kan ikke ankes. Har politiet i forbindelse med udstedelsen af bødeforelægget tilbageholdt motorkøretøjet, jf. godskørselslovens 16, stk. 2, og ønsker speditøren eller vognmanden køretøjet udleveret uden at betale bødeforelægget, og dermed erkende skylden, bør det oplyses for politiet, at godskørselsloven indeholder mulighed for at stille sikkerhed for bødens betaling, og at denne sikkerhedsstillelse ikke skal anses som betaling af bøden, altså som en erkendelse af sanktionen. Såfremt det er nødvendigt at stille sikkerhed for at få frigivet lastbilen, er det min opfattelse, at man bør kræve, at politiet noterer, at der er stillet sikkerhed i overensstemmelse med godskørselslovens 16, samt at politiet udsteder en kvittering for beløbets modtagelse. Følges sagen ikke op ved, at skyldsspørgsmålet bliver indbragt for retten inden for rimelig tid, bør der rettes henvendelse til anklagemyndigheden. For yderligere i relation til ovenstående kan Danske Speditørers transportjuridiske hotline kontaktes på NY HØJESTERETSDOM OM REDERIS VARETÆGTSANSVAR FOR HENSTIL- LEDE LØSTRAILERE Tab ved tyveri af trailer fra terminalområde kunne ikke gøres gældende over for rederiet, da Højesteret fandt, at traileren ikke var kommet i rederiets varetægt ved at være henstillet i den anviste opmarcheringsbås efter passage af billetlugen. Af advokat Rasmus Køie, I en nyligt afsagt højesteretsdom blev der taget stilling til spørgsmålet om, hvornår et færgerederis varetægtsperiode begynder i forbindelse med færgerederiets transport af løstrailere, der henstilles af landevejstransportører på rederiets terminalområde i havnen. Sagens faktum Færgerederiet besejler ruten Århus-Kalundborg. Rederiet indgik i december 2003 en samarbejdsaftale med en vognmandsvirksomhed om bl.a. overførsel af trailere uden fører. Vognmandsvirksomheden bestilte plads til en trailer, lastet med 6

7 teglsten, til overførsel fra Århus til Kalundborg i løbet af weekenden den september Traileren blev fredag eftermiddag af en af vognmandsvirksomhedens chauffører henstillet på rederiets terminalområde i Århus Havn, men var forsvundet, da vognmanden ville hente den i Kalundborg mandag morgen. Traileren blev senere fundet tom i Jylland. Vognmandens forsikringsselskab havde som ansvarsforsikrer for vognmandsvirksomheden udbetalt erstatning for teglstenene og fragt med fradrag af selvrisiko. Det er oplyst, at rederiet årligt forestår flere tusinde trailertransporter for vognmandsvirksomheden. I parternes samarbejdsaftale af 3. december 2003 er aftalt rater for sættevogne, vogntog og såkaldte løstrailere, der køres om bord og fra borde af rederiet. Priserne, der omfatter om bord- og i landkørsel af trailere, afhænger af overførselstidspunktet. Om overførsel i weekender hedder det: På alle færgeafgange i weekender er prisen for sættevogne og vogntog [ ]. Hvis en løstrailer reserveres til en bestemt afgang i løbet af weekenden er prisen [ ]. Hvis [rederiet] må disponere hvilken afgang som benyttes til at overføre løstraileren i løbet af weekenden, så er prisen som ovenfor på afgangene kl. 05:30 og kl. 12:00 [ ]. I aftalens almindelige forretningsbetingelser var anført: Udover nærværende aftale er vilkårene i [rederiets]»almindelige Forretningsbetingelser«gældende mellem parterne. Forretningsbetingelserne er bilagt nærværende aftale og kan i øvrigt rekvireres hos [rederiet] [ ]. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende samarbejdsaftale og de almindelige forretningsbetingelser går nærværende samarbejdsaftale forud. I de almindelige forretningsbetingelser var anført: 1. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om transport indgået med rederiet, uanset om der udstedes dokumenter om aftale eller ej. Medmindre andet særskilt aftales udstedes for persontransporter billetter og for godstransporter søfragtsedler. 2. Enhver transport udføres i henhold til dansk rets regler. 3. Rederiet begrænser sit ansvar mest muligt i overensstemmelse med sølovens til en hver tid gældende bestemmelser herom. 4. Rederiet kan ikke gøres ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, herunder tab af indtægter ud over, hvad ufravigelige regler i søloven eller anden lovgivning foreskriver. 5. [ ] For så vidt angår gods anses dette først for overgivet i rederiets varetægt, når der af rederiet er udstedt søfragtbrev for transporten [ ] 7. [ ] Generelt henstår gods på Rederiets områder for godsejerens risiko, som derfor opfordres til at sikre godset på bedst mulig måde. Det var under sagen oplyst, at Rederiet ikke udsteder søfragtbreve, men kun billetter, der købes ved indkørslen til terminalområdet. Billetten indeholder oplysning om den afgang, der ønskes benyttet, check-in-tidspunktet, et registreringsnummer, aftalenummer og kundens navn, samt om der er tale om løs trailer. Om den konkrete transport var det for retten oplyst, at traileren var lastet med vingeteglsten og tilbehør til tre forskellige kunder med en totalvægt på ca. 28 tons. Den billet, der har været benyttet, er bortkommet. Vognmanden blev af rederiet faktureret den 15. september 2006 for overførslen. Af fakturaen fremgår, at traileren blev overført den 3. september 2006 kl , og der er i fakturaen henvisning til billetnummeret og registreringsnummer. Det var oplyst for retten, at faktureringen alene er sket på grundlag af billetkøbet. Det var endvidere oplyst, at der ikke af rederiet blev fore- 7

8 taget nogen registrering af de trailere, der rent faktisk overførtes. Tyveriet blev anmeldt til politiet i Kalundborg som forøvet fra rederiets terminal i Kalundborg, men traileren blev senere fundet i Jylland, og parterne var under sagen overfor retten enige om, at tyveriet må være foregået fra terminalen i Århus. Rederiet tilbød inden sagens anlæg at betale sølovens begrænsningsbeløb på 667 SDR, svarende til 5.452,70 kr., jf. sølovens 280 og 281, til fuld og endelig afgørelse af sagen. Tilbuddet blev ikke accepteret af vognmanden og dennes forsikringsselskab, der sammen anlagde sagen mod rederiet. Vognmanden mente, at billetten var kvittering for at traileren var modtaget, og at rederiet derfor skulle være ansvarlig for godset, mens det stod på rederiet terminal. Færgeselskabet gjorde omvendt gældende, at billetten kun dokumenterede, at der var registreret plads til overfart og at billetten ikke kunne sidestilles med sædvanlige søretlige kvitteringsdokumenter, da der gælder særlige krav til indholdet af sådanne. Vidneforklaringer Under sagens vidneforklaringer blev det af vognmanden blandt andet oplyst, at vognmandsvirksomheden årligt fik transporteret løstrailere med rederiet, at rederiet selv bestemmer den konkrete overfart ved weekend-trailere og at disse weekendtrailere normalt hensættes på rederiets terminal i afgangshavnen fredag og afhentes af vognmanden i destinationshavnen søndag eller mandag morgen. Det blev endvidere forklaret, at rederiet ikke udsteder kvittering for modtagelsen af trailere og heller ikke får kvittering for deres aflevering heraf. Terminalområdet er ikke hegnet ind. Chaufføren forklarede, at han afleverede traileren på det anviste sted på terminalområdet, efter at have meldt sin ankomst i billetlugen, at området var videoovervåget, og at der er fri udkørsel fra området, så han principielt kunne have kørt ud igen med traileren, men at bilen og trailerens registreringsnumre scannes ved indkørsel. Rederiets terminalchef forklarede, at rederiet tidligere alene havde betalt erstatning for skader på trailere, fx i forbindelse med ombordkørsel og kørsel fra borde. Endvidere blev forklaret, at der hyppigt skete det, at traileres presenning blev skåret op, men at dette aldrig tidligere havde medført krav mod rederiet, fordi alle tidligere havde accepteret, at trailere stod på terminalområdet på trailerejernes egen risiko. Billetprisen inkluderede alene selve færgeoverfarten og omkostningerne i forbindelse med ombordkørsel og kørsel fra borde. Rettens vurdering Byretten udtalte følgende, som begrundelse for sin frifindelse af rederiet: I [rederiets] almindelige forretningsbetingelser har [rederiet] klart fraskrevet sig ansvaret for tyveri af eller fra en såkaldt løstrailer, der er henstillet i en opmarchbås med henblik på overførsel i løbet af en weekend efter [rederiets] valg. Der er for transporten ikke udstedt konnossement eller søfragtbrev, hvori [rederiet] har kvitteret for modtagelsen af godset. Den billet, der er udstedt i forbindelse med check-in af traileren, kan efter sit indhold ikke sidestilles med et konnossement eller søfragtbrev, da billetten alene har karakter af en bekræftelse på en booking (til en bestemt pris), men ikke en anerkendelse af godsets modtagelse. Hertil kommer, at [rederiet] ikke på anden måde har påtaget sig at opbevare godset (traileren), lige så lidt som [vognmandsvirksomheden] har anmodet om en kvittering for trailerens modtagelse, jf. sølovens 259, stk. 1. Heller ikke terminalområdets indretning har kunnet give [vognmandsvirksomheden] indtryk af, at der ved trailerens parkering i opmarchbåsen var skabt et varetægtsforhold, hvor [rederiet] påtog sig at opbevare traileren og dermed overtog risikoen for godsets (trailerens) bortkomst. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at traileren er kommet i [rederiets] 8

9 varetægt på noget tidligere tidspunkt end det, hvor traileren af [rederiets] folk trækkes om bord, jf. sølovens 274, stk. 2, jf. stk. 1. Da [vognmandsvirksomheden] ikke har godtgjort, at tyveriet er sket efter dette tidspunkt, er [rederiet] således ikke ansvarlig for tyveriet af traileren, og [rederiets] frifindelsespåstand tages derfor til følge. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse med følgende begrundelse: Parterne er enige om, at tyveriet af traileren er foregået i Århus. Efter bevisførelsen lægges det til grund, at [vognmandsvirksomhedens] chauffør sidst på eftermiddagen fredag den 1. september 2006 ankom til [rederiets] terminalområde, meldte sin ankomst ved billetlugen, fik scannet og fotograferet traileren samt henstillede traileren på den anviste plads med henblik på senere overførsel. Efter det oplyste om parternes aftalegrundlag og den praksis, som parterne har fulgt ved den faktiske håndtering af trailerne, herunder henstilling af»løs trailer«på det frit tilgængelige terminalområde før søtransporten, lægges det endvidere til grund, at [rederiets] ansatte ikke har beskæftiget sig med traileren, før den skulle trækkes om bord. Den omstændighed, at der er sket udstedelse af billet, anvisning af plads i opmarchbås og fotografering af traileren, kan ikke statuere modtagelse af godset. Det tiltrædes herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, at [rederiet] ikke har haft traileren i sin varetægt efter sølovens 274, stk. 1 og 2, da den blev stjålet. Landsretten stadfæster herefter dommen. Sagen fortsatte i Højesteret, som udtalte følgende: Efter sølovens 274 er en transportør ansvarlig for godset, mens det er i dennes varetægt i lastehavnen. Bestemmelser i en transportaftale eller et varetransportdokument er ugyldige, i den udstrækning de afviger fra denne bestemmelse til skade for afsenderen, jf. sølovens 254. Formålet med bestemmelserne i 274, stk. 2 og 3, er så vidt muligt at undgå grænseproblemer med hensyn til varetægtsperiodens begyndelse og ophør. Bestemmelserne må anses for udtømmende at regulere, hvornår varetægten skal anses for at være begyndt og afsluttet, men er ikke til hinder for, at det i transportaftalen fastlægges, hvad transportydelsen nærmere omfatter. Sølovens 274, stk. 2, bestemmer, at transportøren anses for at have godset i sin varetægt fra det tidspunkt, han modtager godset fra aflasteren. Tidspunktet for varetægtsperiodens begyndelse må afgøres under hensyntagen til omstændighederne ved den faktiske ladningshåndtering, jf. herved bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, spalte 4965). Godset er overgået til transportørens varetægt, når det er hans ansatte, der tager sig af det, eller det står under deres kontrol. Spørgsmålet om varetægt giver ikke anledning til tvivl, når transportøren har udstedt modtagelseskvittering, jf. sølovens 259, eller konnossement, jf. 292, eller søfragtseddel, jf I sagen har [rederiet] ikke udstedt sådanne dokumenter. Den billet, som rederiet har udstedt, indeholdt ikke en kvittering for modtagelsen af traileren, og [rederiet] udstedte heller ikke andre dokumenter, hvorefter rederiet bekræftede modtagelsen af traileren eller i øvrigt påtog sig at tage traileren i sin varetægt. Det fremgår af samarbejdsaftalen mellem [rederiet] og [vognmanden], at aftalen angår overførsler af trailere på ruten Kalundborg-Århus, og at fragtraterne omfatter»ombord og i land kørsel af trailere«. I samarbejdsaftalen er der henvist til [rederiets] almindelige forretningsbetingelser, og det er heri angivet, at gods først anses for overgi- 9

10 vet til [rederiet], når der er udstedt søfragtbrev for transporten, og at gods på [rederiet] områder generelt henstår for [vognmandens] risiko. Det er ubestridt, at [vognmandens] chauffør fredag den 1. september 2006 om eftermiddagen henstillede selskabets trailer i den opmarchbås på [rederiets] terminalområde i Århus Havn, som han havde fået anvist i forbindelse med køb af billet, med henblik på at traileren skulle overføres til Kalundborg i løbet af den kommende weekend ved en afgang, som [rederiet] valgte. Ved passage af billetkontoret blev traileren fotograferet til dokumentation af dens tilstand. Efter chaufførens parkering af traileren skulle [rederiets] ansatte trække den om bord i forbindelse med den valgte afgang, men ikke håndtere den forud herfor. Terminalområdet var ikke indhegnet og ikke overvåget. Området var ved indkørslen indrettet med et billetkontor og en bom, men der var ingen kontrol ved udkørslen og derfor fri adgang til området. Området blev i øvrigt i et vist omfang tillige benyttet af vognmænd som parkeringsplads for trailere, der ikke skulle med færgen. Under disse omstændigheder finder Højesteret, at parkeringen af traileren på [rederiets] terminalområde ikke indebærer, at [rederiet] kan anses for at have modtaget traileren. [Rederiet] har således ikke haft traileren i sin varetægt, jf. sølovens 274. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. Et spørgsmål om varetægt og et spørgsmål om aftale om overdragelse kommentarer og tiltag til fremtidig håndtering af ansvarsplacering ved løstraileroverdragelse til færgerederier Som det fremgår af Højesterets begrundelse for frifindelse af rederiet, finder Højesteret ikke, at varetægtsperioden i den konkrete sag var påbegyndt. Søloven indeholder i 274 en bestemmelse vedrørende søtransportørens varetægtsperiode, der lyder som følger: 274 Transportøren er ansvarlig for godset, medens det er i dennes varetægt i lastehavnen, under transporten og i lossehavnen. Stk. 2. Transportøren anses for at have godset i sin varetægt, jf. stk 1, fra det tidspunkt, denne modtager godset fra aflasteren eller fra myndighed eller anden tredjemand, til hvem godset skal leveres efter gældende love eller forskrifter i lastehavnen. Stk. 3. Transportøren anses ikke længere for at have godset i sin varetægt, jf. stk. 1, 1) når denne har udleveret godset til modtageren, hvis modtageren ikke modtager godset fra transportøren, 2) når det er lagt op for modtagerens regning i overensstemmelse med aftalen eller gældende lov eller praksis i lossehavnen, eller 3) når denne har overgivet godset til myndighed eller anden tredjemand, til hvem godset efter gældende love eller forskrifter i lossehavnen skal overgives. Ved en umiddelbar gennemgang af bestemmelsen, sammenholdt med retssagens faktum, kunne man således foranlediges til at konkludere, at rederiets varetægtsperiode var indtrådt, når godset (her traileren) blev placeret på rederiets plads i afgangshavnen. Djævelen ligger dog som bekendt i detaljen, og i denne forbindelse, er det væsentligt at bide mærke i bestemmelsens ord varetægt. Godset skal altså ikke blot være i rederiets område i lastehavnen, det skal også dér være i rederiets varetægt. 10

11 Højesteret lægger i den forbindelse vægt på dels, at billetten ikke kan sidestilles med en kvittering for modtagelse af gods, og at henstilling på et ikke indhegnet og relativt let tilgængeligt havneområde, ikke medfører, at rederiets varetægtsperiode begynder. Endvidere viser dommen, at selvom sølovens regler om et rederis varetægtsperiode er ufravigelige, så kan det nærmere aftales, hvornår varetægten reelt påbegyndes ligesom de faktiske omstændigheder, jfr. ovenstående, tilsvarende vægter i den konkrete bedømmelse. Dommen er væsentlig i relation til de mange tusinde færgeoverfarter med løstrailere, som speditionsvirksomheder medvirker til årligt. På baggrund af dommen er det særligt værd for speditionsvirksomheder at undersøge egne kontrakter med færgerederierne, for på den baggrund bedst at tilrettelægge aftalerne og/eller transportforløbet i relation til de hermed forbundne risici. RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 11

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010 Sag 96/2009 (2. afdeling) Itella Logistics A/S (advokat Jesper Windahl) mod Scandlines A/S (advokat Jørgen Rasch) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af redegøres for række nyere domme fra Sø- og Handelsretten med relevans for speditører. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod har kigget nærmere på en dom, der tager stilling

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere