SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne, når tingene er gået galt når kontrakten er underskrevet, eller når godset er udleveret til den forkerte. En væsentlig del af enhver virksomheds risikostyring består i at konsultere advokater, før det er gået galt. NR. 37 MAJ 2013 INDHOLD: Advokat Rasmus Køie kommer med råd om ordregivers vilkår, når der indgås transportaftaler ad hoc. Når det med småt læses, er det ikke altid så attraktivt at indgå sådanne kontrakter. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod ser derudover nærmere på en sag, hvor en speditør blev holdt ansvarlig, fordi godset blev udleveret uden forevisning af originalt konnossement. Videre ser advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk nærmere på en Højesteretsdom, hvor speditøren ikke havde taget forholdsregler i forhold til en transport af højværdigods. Kunden havde ikke oplyst speditøren om, at der var tale om højværdigods, hvorfor det ikke kunne betragtes som grov uagtsomhed, at godset ikke nåede frem. Afslutningsvis gennemgår Rasmus Køie en nylig dom omhandlende Speditøransvarsforsikringers dækning og erstatning og ikke mindst konsekvenserne for speditørerne. Alle fire artikler belyser fordelene ved at tænke sig godt om, sikre at man køber eller sælger rette produkter og gennemfører ordrer efter ordnede processer. Speditørernes Retsværn står til rådighed for enhver forespørgsel om juridisk risikostyring. Dette nummer af Speditionsret giver et par bud på, hvordan en sådan risikostyring kan eller kunne have afhjulpet problemerne inden de opstod. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med dette nummer af Speditionsret eller andre juridiske forhold, står Speditørernes Retsværn til rådighed alle hverdage på telefon Side 2: PAS PÅ DET MED SMÅT SÆRLIGT I DE HURTIGE HANDLER! Side 3: UDLEVERING AF GODS UDEN FOREVISNING AF ORIGINALT KONNOSSEMENT Side 5: HVEM SKAL GIVE SÆRLIGE OPLYSNINGER VED TRANSPORT AF HØJVÆRDIGODS? Side 6: NY DOM OM DÆKNING UNDER SPEDITØRANSVARSFORSIKRINGEN God Fornøjelse med Speditionsret. Martin Aabak

2 PAS PÅ DET MED SMÅT SÆRLIGT I DE HURTIGE HANDLER! Ved kontrahering på internetfragtbørser bør speditøren se sig godt for. Ordren kan være behæftet med betingelser, som stiller væsentlige krav til transportøren både af praktisk og juridisk karakter, som bør inddrages i overvejelserne om, hvorvidt det samlede billede gør det attraktivt at overtage netop dette gods til transport. Af advokat Rasmus Køie, At indgå transportaftaler ad hoc, fx via internetfragtbørser som TimoCom, Teleroute eller lignende, kan være en logistisk hensigtsmæssig måde at få konsolideret gods bedst og mest muligt. Det er dog værd at bide mærke i, at ordregiverne som udbyder disse sendinger til transport kan have betingelser herfor, som kan være vanskelige at honorere for speditøren i praksis og som i nogle tilfælde forekommer ganske ude af proportion eller ligefrem urimelige. Der er derfor god grund til at se sig godt for, forinden gods tages til transport. I Danske Speditørers juridiske afdeling kommer ganske mange af den type aftalevilkår til vurdering. Herunder ses det, at der anvendes klausuler af juridisk karakter, som afviger væsentligt fra den almindelige baggrundsret, og herudover ses i øvrigt en lang række mere praksisbegrundede vilkår, som kan gøre det mindre interessant at indgå aftalen end ellers. Eksempler på vilkår Fra de kontraktsvilkår, som Danske Speditører har kendskab til, kan nævnes følgende (ikke prioriterede) eksempler på vilkår, som speditøren bør være opmærksom på: - Krav om, at speditøren skal have tegnet gyldig ansvarsforsikring i et anerkendt europæisk forsikringsselskab med dækningssummer op til adskillige hundrede tusinde Euro uanset godsets værdi, - Standardkrav om, at der alene må ske parkering undervejs i transportforløbet på oplyste/bemandede/sikrede/tapaeller IRU-godkendte pladser uanset godsets art - At fragt og øvrigt vederlag til speditøren først er betalingspligtig for ordregiver ved speditørens fremsendelse af POD ( Proof Of Delivery ), typisk i form originalt underskrevet CMR-fragtbrev, - Betalingsbetingelser med meget lange betalingsfrister for ordregiver (fx 180 dage eller mere). Er ordregivers vilkår gyldige? Hvorvidt de konkrete vilkår juridisk vil kunne gennemtvinges af ordregiveren overfor speditøren, afhænger af det enkelte vilkår, samt den kontekst i hvilken og måde hvorpå vilkåret er blevet en del af aftalen med speditøren. Herudover må en række forhold tages i betragtning. Det skal for det første erindres, at vilkårene ofte indgår i en kontekst, hvor ordregiver er bosiddende i udlandet, hvorfor det ikke med sikkerhed kan fastslås, at det er dansk ret, der finder anvendelse, eller at retssag herom kan anlægges ved en dansk domstol. Skal kontrakten bedømmes under anvendelse af fx engelsk aftaleret vil resultatet kunne vise sig væsensforskelligt fra et tilsvarende dansk juridisk udgangspunkt. Uanset jurisdiktion må det enkelte vilkår dog altid skulle være en del af selve aftalen mellem parterne, for overhovedet at kunne tages i betragtning. Om dette måtte være tilfældet afhænger af en konkret aftaleretlig vurdering af forholdet, men sikkert er det, at det er vanskeligere at afværge kontraktpartens vilkår, når der er tale om forhold mellem professionelle erhvervsdrivende end ellers. 2

3 I de tilfælde, hvor et konkret aftalevilkår måtte stride mod lovgivning, som ikke kan fraviges ved aftale, vil vilkåret dog kunne tilsidesættes. Dette gælder fx for CMR-lovgivningen (der støttes på den internationale CMR-konvention), idet disse regler som klart udgangspunkt ikke kan fraviges ved parternes aftale heller ikke mellem erhvervsdrivende. Men det er langt fra alle vilkår, som vil stride mod CMR-konventionen, og af de ovenfor nævnte kan fremhæves, at konventionen ikke indeholder bestemmelser om betalingsvilkår, ansvarsforsikring, eller om transportens konkrete tilrettelæggelse og udførsel. Aftalebaserede vilkår herom vil derfor ikke uden videre kunne tilsidesættes som konventions- eller lovstridige. Mulige forholdsregler Bedst er det naturligvis, at tage diskussionen om vilkårene for transporten, forinden aftalen herom indgås. Men man vil også kunne positionere sig bedre generelt ved at optage en selvstændig passage i egne generelle betingelser til imødegåelse af utilsigtet aftaleindgåelse på fremmede betingelser. Fx vil man kunne fraskrive sig anerkendelse af ordregivers vilkår generelt ved en eksplicit passage herom, som indføjes i den korrespondance, hvormed man som speditør indgår aftalen med ordregiver. Det har dog endnu ikke efter de for mig tilgængelige oplysninger været genstand for domstolsprøvelse, hvorledes en sådan konstruktion viser sig juridisk effektiv. Tjek ordregivers vilkår inden aftalen indgås Konkluderende skal der derfor lyde en opfordring til, at se sig godt for, og direkte adressere uacceptable vilkår, hvor man møder sådanne og at medlemmer kontakter Danske Speditørers juridiske afdeling for en vurdering af konkrete vilkår, hvis der skulle være tvivl om betydningen eller rækkevidden heraf. UDLEVERING AF GODS UDEN FOREVISNING AF ORIGINALT KONNOSSEMENT Ny dom fra Sø- og Handelsretten understreger, at man som speditør er forpligtet til selv at afklare en eventuel uklarhed i en modtagen udleveringsinstruks, og at speditøren bliver ansvarlig, såfremt afsender lider tab som følge af udlevering af godset uden forvisning af originalt konnossement. Af advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod, En dansk speditør modtog i forbindelse med en transport af dæk fra Singapore til København instruks fra en canadisk speditør om under hvilke betingelser, dækkene måtte udleveres til den danske køber. Idet den danske speditør havde forstået instruksen således, at godset kunne udleveres uden samtidig modtagelse af originalt konnossement, udleverede speditøren godset til modtageren mod dennes forevisning af legitimation. Da modtageren ikke betalte for godset, led afsenderen et tab på USD ,85. Den canadiske speditør valgte af kommercielle årsager at dække afsenderens tab. Transporten 3 Den canadiske speditør sendte den 15. august 2011 en mail med en prealert til den danske speditør, hvoraf følgende fremgik: Please see attached documents pertaining to a 2nd container consigned to you from Singapore. HBL and MBL are prepaid, MBL is express released. Please release against [ ] HBL. Mailen var vedhæftet et dokument benævnt Bill of Lading, der fremstod som udstedt af den

4 canadiske speditør. I rubrikken No. of original B(s)/L issued var anført 0 (Zero). Dette dokument var dateret den 8. august 2011, men ikke underskrevet. Den canadiske speditør udstedte efterfølgende et originalt konnossement House Bill of Lading (HBL). Dette HBL havde samme indhold som det i mail af 15. august 2011 vedhæftede dokument, dog således at der under rubrikken No. of original B(s)/L issued var anført 3 (Three). Det var ubestridt under retssagen, at den canadiske speditør ikke sendte en kopi af det originale konnossement til den danske speditør. De to parter havde tidligere samarbejdet om transport af dæk, og også ved denne transport havde den canadiske speditør sendt en prealert til den danske speditør. Af denne prealert fremgik bl.a. følgende: Please see attached pre alert for a container consigned from Singapore to Copenhagen. Freight is prepaid on MBL and HBL. Please only release against presentation of original HBL Parternes forklaring Direktøren for den canadiske speditør forklarede i retten, at instruksen i mail af 15. august 2011 skulle forstås således, at udlevering skulle ske mod forevisning af original HBL, men at han blot glemte at skrive original. Han forklarede endvidere, at det originale Bill of Lading ikke var udfærdiget på tidspunktet for fremsendelsen af prealert, og at dette var årsagen til, at der er anført 0 originale B/L issued på udkastet. Endelig forklarede direktøren, at det originale Bill of Lading ikke blev sendt til den danske speditør, da den oprindelige instruks i mail af 15. august 2011, ifølge direktøren var meget klar. Den danske speditør forklarede i retten, at når speditøren modtog en instruktion med vedlagte dokumenter, var det grundlaget, speditøren arbejdede ud fra. Speditøren så det fremsendte igennem, men foretog ikke større undersøgelser. Speditøren udleverede herefter godset i overensstemmelser med instruktionerne og dokumenterne. Sø- og Handelsretten afgørelse Det er Sø- og Handelsrettens opfattelse, at instruktionen fra den canadiske til den danske speditør, hvorefter udleveringen af godset skulle ske mod forevisning af konnossement ( against [ ] HBL ), må anses for klar og umisforståelig. Det er endvidere Rettens opfattelse, at et sådant vilkår er helt sædvanligt, samt at vilkåret forudsætter, at det konnossement, der skal forevises, er originalt. Samlet er det således Rettens opfattelse, at den danske speditør ikke med føje kunne forstå instruktionen således, at godset kunne udleveres uden forevisning af originalt konnossement, men alene mod forevisning af legitimation fra den oplyste varemodtager. Ifølge Retten var det op til den danske speditør selv at søge at afklare den tvivl, som instruksen måtte have medført. Kommentarer Dommen viser, at det påhviler speditøren at sikre, at godset kun udleveres mod samtidig overgivelse af et originalt konnossement, og at speditøren bliver ansvarlig uden begrænsning, hvis speditøren forbryder sig mod dette princip. Såfremt speditøren er tvivl om, hvorvidt der er afgivet en udleveringsinstruktion, der fraviger hovedreglen, er det som anført Sø- og Handelsrettens opfattelse, at det påhviler speditøren at afklare en eventuel tvivl. Speditøren bør således ikke blindt følge en udleveringsinstruks, især ikke når denne strider mod et af sørettens grundprincipper udlevering mod modtagelse af originalt konnossement. 4

5 HVEM SKAL GIVE SÆRLIGE OPLYSNINGER VED TRANSPORT AF HØJ- VÆRDIGODS? En Højesteret dom angående tyveri af elektronik produkter (herunder Apple produkter) under transport fastslår, at transportkunder, der har accepteret tilbud fra speditører og lignende på normale vilkår, må acceptere, at deres gods bliver transporteret som stykgods. Ønskes der særlige transportforanstaltninger mod tyveri mv., skal dette oplyses speditøren. I modsat fald er der ikke tale om grov uagtsomhed fra speditørens side, såfremt godset bliver stjålet Af advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk, Det har længe været diskuteret, om speditøren af egen drift skal foretage særlige foranstaltninger såfremt der er tale om højværdivarer, eller om det er kunden, der skal anmode herom. Ny dom kaster lys over problemstillingen. Sagen blev i første omgang behandlet i Sø og Handelsretten, og efterfølgende anket til Højesteret. Sagens faktum I sagen have transportkunden indgået en aftale om transport fra Danmark til Italien med en speditør på bagrund af et generelt tilbud, speditøren havde afgivet til kunden tidligere. Godset bestod af en palle værdifulde elektronikgenstande. Kunden havde dog ikke oplyst speditøren om, at indholdet af den specifikke transport bestod af disse værdifulde elektronikprodukter. Transporten blev gennemført med en presseningtrailer, og den rasteplads, som var blevet anvendt i Tyskland, var ikke specielt sikret, men var dog oplyst og trafikeret. Da der var tale om en stykgodsbil, var godset ind over speditørens terminal i Italien, inden der skete levering hos modtageren. Ved fremkomst hos slutmodtageren konstaterede denne dog, at flere af kolliene var tomme. Det kunne ikke konstateres, hvor produkterne var forsvundet henne, og speditøren bestred, at det overhovedet var sket i dennes varetægt. Kundens forsikringsselskab gjorde gældende, at bortkomsten var sket i speditørens varetægt, og dette var sket enten på en rasteplads i Tyskland, eller på speditørens terminal i Italien. Derudover blev chaufføren noget usædvanligt gjort opmærksom på godsets natur, da denne afhentede godset ved kunden. Chaufføren blev ved læsningen forevist en delivery note, hvoraf det fremgik, at godset bestod af værdifulde 5 elektronikprodukter, herunder produkter fra Apple. Chaufførren underskrev herefter denne delivery note. På den bagrund påstod forsikringsselskabet, at speditøren havde handlet groft uagtsomt eller forsætligt, således at speditøren ikke kunne begrænse sit ansvar. Det blev anført, at speditøren burde have en generel viden om kundens værdifulde produkter gennem deres samarbejde, og i hvert fald efter chaufføren var blevet gjort opmærksom på det præcise indhold. Speditøren bestred derimod, at godset skulle være bortkommet i dennes varetægt, og selv hvis det blev lagt til grund, at godset var forsvundet i speditørens varetægt, bestred speditøren, at der skulle være tale om grov uagtsomhed/forsæt. Speditørens anbringender var, at kunden ikke havde gjort opmærksom på, at transporten bestod af højværdivarer, hvorfor denne ikke havde nogen pligt til selvstændigt at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger. Herudover anførte speditøren, at det faktum at chaufføren var blevet gjort opmærksom på godsets indhold ikke kunne ændre herved. Rettens udtalelser Højesteret udtalte, at der mellem parterne måtte være aftalt ganske normal stykgodstransport. Kunden havde på intet tidspunkt oplyst, at der var tale om særlig værdifulde genstande, som de ønskede transporteret efter særlige sikkerhedsforanstaltninger. Herefter kunne det ikke anses som groft uagtsomt, at speditøren havde gennemført transporten på normal vis, herunder ved valg af rastepladser og materiel. At chaufføren ved afhentning af godset var blevet

6 gjort opmærksom på, at der var tale om Appleprodukter ændrede ikke herpå. Dom Sø- og Handelsretten fastslog, at det måtte lægges til grund, at godset var bortkommet i speditørens varetægtsperiode. Hvorledes retten kom til dette resultat er uvist. Hernæst konkluderede retten, at speditøren ikke gennem deres tidligere samarbejde med kunden hverken vidste eller burde vide, at der var tale om højværdivarer, da kunden bookede den pågældende transport. At chaufføren skrev under på den pågældende delivery note ændrede ikke herpå. Således var det ikke groft uagtsomt, at speditøren udførte transporten som en sædvanlig stykgodstransport. Højesteret kom til samme resultat som Sø- og Handelsretten, men præciserede dog afgørelsen en smule. Højesteret fastslog således, at ikke nok med at speditøren hverken vidste eller burde vide, at der vare tale om højværdivarer, så havde kunden ved bookingen ikke selvstændigt anmodet om, at der blev foretaget særlige sikkerhedsforanstaltninger. Højesteret fastslog således, at selv hvis speditøren havde kendskab til godsets natur, havde denne ikke pligt til at træffe særlige foranstaltninger når kunden ikke havde anmodet herom. Dette blev også begrundet i den pris, som speditøren havde afgivet i tilbuddet Kommentarer Dommen følger den seneste tids retspraksis indenfor tyveri af gods under transport ved at undlade at statuere grov uagtsomhed. Særlig interessant er det, at det på bagrund af Højesterets udtalelser, må fastslås, at kunden selvstændigt skal anmode speditøren om at iagttage særlige sikkerhedsforanstaltninger, hvis kunden ønsker dette. I modsatte fald er det ikke groft uagtsomt, hvis speditøren gennemfører transporten som en normal stykgodstransport, selv hvis speditøren var vidende om, at der var tale om højværdigods. Det anbefales derfor, at speditører ved afgivelse af transport- og logistiktilbud altid anfører, at priserne er baseret på normal stykgodstransport. Således sikres det, at kunden gøres opmærksom på, at bokstrailere mv. ikke er del af standardprisen for en speditionsydelse. Såfremt der er spørgsmål til hvordan disse tilbud skal udfærdiges, er I altid velkomne til at kontakte Danske Speditørers juridiske afdeling. NY DOM OM DÆKNING UNDER SPEDITØRANSVARSFORSIKRINGEN I en nyligt afsagt dom fra Sø- og Handelsretten blev der set nærmere på dækningsomfanget af en hyppigt anvendt speditøransvarsforsikrings ordlyd. Af advokat Rasmus Køie, Speditørforsikringsaftalen En speditør havde hos et forsikringsselskab tegnet en speditøransvarsforsikringspolice, som indeholdt den hyppigt forekommende formulering af, hvilke forhold speditøren var dækket for. Således fremgik det af policen, at forsikringen dækkede forsikringstagerens/sikredes civilretlige erstatningsansvar i dennes egenskab af speditør, i henhold til eller ikke mere byrdefuld end NSAB 2000, idet der var henvist til Almindelige betingelser for Speditøransvarsforsikring (NSAB 2000) og Almindelige betingelser for Fragtføreransvarsforsikring, som var gengivet senere i policen. Under overskriften Speditøransvarsforsikringsbetingelser fremgik blandt andet: Erstatning ydes i henhold til 6

7 NSAB og 15 til 27 I det omfang, selskabet har udbetalt erstatning for skade, som speditøren kan kræve erstattet af tredjemand, indtræder selskabet i retten mod denne. Det påhviler speditøren at sikre regreskrav mod tredjemand. Hvis dette forsømmes, er forsikringen uvirksom i samme omfang På den baggrund må policen betegnes som værende ganske overensstemmende med speditøransvarsforsikringsvilkår, der ofte anvendes i branchen. Den konkrete transport Speditøren blev af sin kunde antaget til at transportere to partier kaffe fra Kolding til en kunde i Kaunas, Litauen. Kunden havde købt kaffen for i alt ,40 euro. Kaffen blev hentet hos afsender af speditørens undertransportør og fragtet på to trailere til havnen i Fredericia, hvor trailerne efter planen skulle ombord på DFDS skib til Klaipeda i Litauen. De to trailere blev henstillet på havneområdet. Da trailerne skulle lastes ombord på skibet, var trailerne forsvundet. Speditøren udbetalte efterfølgende erstatning til sin kunde for den bortkomne kaffe efter reglerne i CMR-loven, og anmodede sit ansvarsforsikringsselskab om at udbetale beløbet med henvisning til den tegnede speditøransvarsforsikring. Transportaftalen Af rammeaftalen mellem speditøren og kunden vedrørende transport til de baltiske lande fremgik blandt andet, at transittiden ville udgøre 2-4 arbejdsdage afhængig af afskibningsdag, og at alle transporter udføres i henhold til NSAB Endvidere fremgik, at [speditøren] are offering equipment and space-guarantee, meaning that when all deadlines in terms of booking-notice are kept by [kunden], we will guarantee that we always have the equipment needed, and the space on the ferry for all loads booked. Af speditørens udstedte faktura vedrørende transporten fremgik, at alle opgaver udførtes i henhold til NSAB Tvisten Forsikringsselskabet anerkendte at skulle dække speditørens ansvar for bortkomst af kaffen i den ene trailer fuldt ud, men havde vedrørende godset i den anden trailer kun anerkendt at skulle dække med 2 SDR pr. kilo. Der var under sagen enighed mellem parterne om, at godset i sidstnævnte trailer forsvandt, mens det var i DFDS varetægt. Parterne var endvidere under sagen enige om, at speditøren i forhold til sin kunde var ansvarlig efter reglerne i CMR-loven. Da parterne ikke kunne nå til enighed, måtte Søog Handelsretten assistere hermed. Parternes synspunkter Forsikringsselskabet var af den opfattelse, at de ikke, som den endelige økonomiske sponsor, skulle tåle, at speditøren havde indgået aftale om, at denne konkrete transport skulle udføres som en CMR-transport. Forsikringsselskabet fremhævede i den forbindelse, at der reelt var tale om aftale om en multimodal transport, idet der foruden landevejstransporten indgik en søtransport. Da skaden skete netop under en søtransport ville speditørens og dermed forsikringsselskabets erstatningsansvar kunne have været lavere, hvis speditøren havde indgået en egentlig aftale om multimodal transport i stedet for at udstede et CMR-fragtbrev for transporten. Havde speditøren gjort dette hævdede forsikringsselskabet ville erstatningens maksimering have været 2 SDR pr. kilo (jfr. NSAB , som ville have henvist til søloven, idet skaden skete under en søtransport) i stedet for 8,33 SDR pr. kilo, som CMR-loven dikterer. Speditøren havde for den konkrete transport udstedt et CMR-fragtbrev. 7 Med andre ord mente selskabet, at speditøren burde have optimeret mulighederne for sin konkrete aftalekontrahering indenfor rammerne af samarbejdsaftalen med kunden, og at

8 selskabet i hvert fald ikke skulle tåle en større (regres-)risiko, blot fordi speditøren ikke udnyttede denne mulighed. en situation, hvor [speditøren] ubestridt er ansvarlig efter CMR-lovens regler over for varemodtageren. Speditøren var af den opfattelse, at den konkrete kontrahering ikke skulle være afgørende for dækning under speditøransvarsforsikringen, og at dækningsbeskrivelsen med henvisning til NSAB 2000 netop måtte medføre, at der ville kunne ske dækning i henhold til CMR-loven. Endvidere gjordes det gældende, at forsikringsselskabet var klar over aftalesetup et mellem speditøren og kunden, herunder at der kunne indgå transporter, som var kombineret vej/sø, men at policen desuagtet ikke forpligtede speditøren til at lave de transportaftaler, som medfører den juridisk lavest mulige begrænsning. Dommen Retten gav speditøren ret, og dømte forsikringsselskabet til at udbetale erstatning til speditøren med følgende begrundelse: Henvisningen til NSAB 2000 i rammeaftalen mellem [kunden] og [speditøren] udelukker ikke, at det for den enkelte transport aftales, at denne skal udføres som en international vejtransport efter CMR-loven, sådan som det er sket for den af sagen omhandlede transport. Det er forudsat i rammeaftalen, at en del af den enkelte transport ville foregå med skib, hvilket må have været [forsikringsselskabet] bekendt, da forsikringen blev tegnet. [Forsikringsselskabet] har ikke i forsikringsaftalen betinget sig, at transporter, hvor flere transportformer indgik, skulle aftales som multimodale transporter. Henvisningen i forsikringspolicen til NSAB 2000, herunder netværksklausulen i NSAB , kan ikke i sig selv føre til, at [forsikringsselskabet] kan begrænse forsikringsdækningen over for [speditøren] til sølovens ansvarsbegrænsning på 2 SDR pr. kilo i 8 Som følge af det anførte tages [speditørens] påstand til følge. Kommentarer Sagen handlede som anført blandt andet om NSAB den såkaldte netværksbestemmelse. 23 har følgende ordlyd: Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse, beskadigelse eller forsinkelse er indtruffet, medens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel, skal speditøren i stedet være ansvarlig ifølge de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende og anerkendte transportvilkår i det omfang, disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i 5, stk. 2, eller Hvis speditøren i stedet havde indgået aftale uden udstedelse af CMR-fragtbrev, kunne resultatet derfor, jfr. NSAB , være blevet det, at speditørens ansvar skulle reguleres af søloven, da bortkomsten af godset skete mens det var under søtransport. Under den konkrete sag blev det, grundet parternes enighed herom, lagt til grund, at aftalen mellem speditøren og kunden var omfattet af CMR-loven. Der kan dog ikke automatisk herfra sluttes, at bortkomsten nødvendigvis ville have været blevet bedømt efter søloven, såfremt parterne ikke havde været enige om CMR-lovens anvendelse. CMR-lovens anvendelse fordrer alene, at aftalen mellem parterne må tages til indtægt for en aftale om international landevejstransport, og det er, jfr. CMR-lovens 5, ikke en nødvendighed herfor, at der er udstedt CMR-fragtbrev. Sker der bortkomst af gods under udførsel af en (aftalt)

9 international landevejstransport, men mens godset ombord på lastbilen transporteres med en anden transportform (fx under færgetransport), er udgangspunktet, at CMR-loven desuagtet fortsat regulerer forholdet, herunder vedrørende ansvarsbegrænsning. Dette fremgår af CMRlovens 3, som har følgende ordlyd: Befordres et køretøj med pålæsset gods under en del af rejsen med skib, med jernbane eller med luftfartøj, uden at godset aflæsses fra køretøjet af anden grund end nævnt i 19, finder denne lov alligevel anvendelse på befordringen i dens helhed. Stk. 2. Godtgøres det, at bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse, som er sket under befordringen med skib, jernbane eller luftfartøj, ikke skyldes landevejsfragtføreren, men begivenheder, som kun kunne indtræffe under og på grund af befordringen med disse befordringsmidler, afgøres landevejsfragtførerens ansvar dog efter de regler, som gælder om befordring af gods med skib, jernbane eller luftfartøj, for så vidt disse bestemmelser ikke kan fraviges ved aftale. Findes der ikke sådanne ufravigelige regler, afgøres landevejsfragtførerens ansvar efter denne lov. Retten fik dog ikke lejlighed til at udtale sig om denne juridiske detalje, idet parterne som nævnt var enige om, at CMR-loven skulle regulere forholdet. Sammenfattende må Sø- og Handelsrettens konklusion kunne tages til indtægt for, at de gængse speditøransvarsforsikringsbetingelser ikke medfører en pligt for speditøren til altid at tilrettelægge sine kontrakter således, at optimal (minimal) ansvarsbegrænsning muliggøres. Derimod ses det af rettens begrundelse, at speditøransvarsforsikringsselskabet må tåle netop dette forhold og at NSAB , som betingelsernes dækning er knytte direkte til, i hvert fald ikke i sig selv er til hinder herfor. Sø- og Handelsrettens dom er efter det oplyste anket til Højesteret. Danske Speditørers juridiske afdeling har omfattende erfaring med juridisk risk management og i den forbindelse ikke mindst med forsikringsmæssig optimering til brug herfor. For en drøftelse af medlemsvirksomhedens risiko- og forsikringsforhold samt vedrørende risk management i øvrigt kan vi træffes på telefon

10 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 10

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2: VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Advokat Rasmus Køie ser i denne udgave nærmere på en dom, der vedrører følgerne manglende surring af gods til trailer, og hvilke retlige følger dette får for de involverede transportører.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold 1. Hvordan indgår man en gyldig aftale? Efter aftaleloven er såvel mundtlige som skriftlige aftaler bindende, så længe der er afgivet en med

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af redegøres for række nyere domme fra Sø- og Handelsretten med relevans for speditører. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod har kigget nærmere på en dom, der tager stilling

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Transportretligvoldgift

Transportretligvoldgift Transportretligvoldgift Voldgiftens dag den 28. november 2013 ved advokat Jes Anker Mikkelsen 2 Facts Voldgiftsinstituttet: Omkring 4 transportretlige sager om året (ca. 3 % af alle sager) Oslo: Størstedelen

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. august 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Nyhedsbrev. Sø- og transportret

Nyhedsbrev. Sø- og transportret Nyhedsbrev Sø- og transportret 11.06.2014 FRAGTFØRER VAR ANSVARLIG FOR BORTKOMST AF GODS VED RØVERI PÅ RASTEPLADS 11.6.2014 Kontakt Jakob Rosing Partner Direkte: +4538774375 Mobil: +4524860041 jro@kromannreumert.com

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly.

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål og svar nr. 7: Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål 1: Lige et par spørgsmål til kontrakten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Nyhedsbrev. Sø- og transportret

Nyhedsbrev. Sø- og transportret Nyhedsbrev Sø- og transportret 01.05.2017 SKÆRPEDE VEDTAGELSESKRAV TIL BYRDEFULDE VILKÅR I ALMENT ANERKENDTE STANDARDBETINGELSER 1.5.2017 I en nylig bemærkelsesværdig dom fandt landsretten, at der selv

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen.

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Sø- og Handelsrettens dom af 16. december 2015 Sagens omstændigheder. En svensk

Læs mere

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 IKRAFTTRÆDEN PR.1. JANUAR 2016 Note: Originaltekst på engelsk. Disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2016, er resultatet af forhandlinger

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 40 DECEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 40 DECEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om opsigelse af kontrakter, set i et juridisk perspektiv. Sagen omhandlede en meget dagligdags problemstilling for speditører,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Forretningsbetingelser for lagerhotel

Forretningsbetingelser for lagerhotel Forretningsbetingelser for lagerhotel 1 4. udgave, version 1 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt NSAB2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: DANMARK: Erhvervenes

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere