Farmakologiske aspekter ved epilepsi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmakologiske aspekter ved epilepsi"

Transkript

1 Farmakologiske aspekter ved epilepsi Et komplement til den danske lærebogs afsnit om epilepsi. Klinisk baggrund En god definition på epilepsi mangler. Ofte angives epilepsi at være en tilstand med gentagne episoder af bevisthedsforstyrrelser, eventuelt akkompagnerede af motoriske fænomener, som er forårsagede af en forstyrret funktion af cerebrale neuroner. Denne definition er dog alt for bred, samtidig med at den ikke inkluderer de epilepsi-varianter som ikke påvirker bevidstheden. En mere korrekt, men mindre brugbar definition, er den, der siger at epilepsi er tendensen til at få gentagne epileptiske anfald. Denne definition understreger forskellen mellem sygdommen epilepsi og det epileptiske anfald: et enkelt anfald kan være tegn på andre sygdomme end epilepsi. Sygdommen epilepsi karakteriseres således af tidsmæssigt udstansede fænomener af repetitiv karakter (hos et individ ligner de enkelte anfalds forløb hindanden), og af det forhold, at sygdommen er kronisk. Begrebet epileptisk anfald dækker over de symptomer (motoriske, sensoriske, autonome eller psykiske) som er resultatet af en pludselig og transient forstyrrelse af funktionen i det centrale nervesystem. Heller ikke denne definition er snæver nok gentagne forbigående forstyrrelser af funktionen i CNS er typisk også for andre sygdomme (f.eks. TIA/RIND: transitory ischaemic attacks, reversible ischaemic neurologic deficits). Man bemærker dog, at det centrale i begrebet epilepsi er gentagne attakker med forstyrret funktion af centrale neuroner, hvor symptomerne bestemmes af lokalisationen af de neuroner hvis funktion påvirkes. Som det fremgår forekommer epilepsi i mange former. Samlet udgør epilepsi en temmelig hyppig sygdom, som rammer omtrent 0,1% af befolkningen. Man kan inddele epilepsi på forskellige måder, som sjældent har egentlig farmakologisk relevants. Oftest bruges en opdeling efter det kliniske billede, anfaldstyper : Holger Nilsson

2 forkortet fra: International classification of epileptic seizures Epilepsia 22:489, 1981 Generaliseret epilepsi Absencer (petit mal) Myoklonier Toniske, kloniske og kombinerede anfald Atoniske (astatiske) anfald Fokal epilepsi Simple partielle anfald Komplekse partielle anfald Partielle anfald med sekundær generalisering Uklassificeret epilepsi JHQHUDOLVHUHW HSLOHSVL Ved generaliseret epilepsi er hele storhjernen påvirket. Når formatio reticularis funktion forstyrres antager man at bevidstheden påvirkes umiddelbart tab af bevidstheden er således hyppigt forekommende ved generaliseret epilepsi. Generaliseret epilepsi kan være uden påviselig årsag (genetisk, idiopatisk eller ægte epilepsi), men kan også (hyppigere) være sekundær til lokale forandringer (tumorer, postinfektiøse eller posttraumatiske resttilstande, vaskulære skader). Ved grand mal (generaliseret tonisk-klonisk epilepsi, enten primær eller sekundær) er de motoriske symptomer prominente. Anfaldet (ictus) begynder hyppigt med en extensor-spasme (tonisk fase) med ophævet vejrtrækning, som efter nogen tid (10 sekunder eller mere) overgår i grove, kloniske muskelryk som typisk varer i nogle minutter. Bevidstløsheden varer oftest længere end kramperne, og følges af en tids konfusion. Amnesi (hukommelsestab) for attakket og den post-iktale fase er typisk. VWDWXV HSLOHSWLFXV Med status epilepticus betegnes et længere anfald eller en række anfald, hvor patienten ikke får bevidstheden tilbage mellem attakkerne og hvor varigheden er 30 minutter eller mere. Denne tilstand er livstruende som følge af hypertermi, cerebral hypoxi (kramper, aspiration) eller elektrolytforstyrrelser. Tilstanden kræver øjeblikkelig behandling for at undgå hjerneskader eller død. 2

3 DEVHQFHU SHWLW PDO Absencer er en form for generaliseret epilepsi med meget korte (sekunder), pludselige anfald af sænket bevidsthedsgrad. Oftest mærker patienten ikke selv disse korte attakker. Patienten stopper et øjeblik i sine gøremål, kikker tomt ud i det fjerne og udfører måske en stereotyp bevægelse (tygger, pilletrillende fingerbevægelse eller lignende - automatismer ). Anfaldene er ofte hyppige, mange gange per dag. Debuten er næsten altid før puberteten, og piger rammes hyppigere end drenge. Mange helbredes spontant efter puberteten, men hvis tilstanden varer ved kan den være meget vanskelig at behandle. Petit mal har et typisk mønster i EEG og en speciel farmakologi (se nedenfor). Muligvis opstår petit mal gennem en svingning af neuronal aktivitet mellem thalamus og cortex. IRNDO HSLOHSVL Fokal eller partiel epilepsi skyldes en lokaliseret forandring i hjernen. Fokal epilepsi er således altid symptomatisk. Anfaldene er typisk begrænsede i omfang, men kan generaliseres, altså spredes ud over hele hjernen. Begrænsede anfald har meget forskellig klinisk karakter afhængigt af deres cerebrale lokalisation. Hos den enkelte patient vil de dog beholde samme karakteristika, med mindre den underliggende læsion forandrer sig (tumorer). Mulige årsager er de samme som nævnt for generaliseret epilepsi. Simpel fokal epilepsi forbliver lokaliseret og påvirker ikke bevidstheden. Det kan f.eks. være lokale muskelryk, oplevelser af duft, smag el.lign. Kompleks fokal epilepsi inddrager bevidstheden. En karakteristisk form for dette er psykomotor-epilepsi (temporallaps-epilepsi), som på en måde ligner absencer, idet patienten får en bevisthedsreduktion uden kramper og kan udføre automatismer. Der er imidlertid store forskelle på disse to. I omtrent halvdelen af tilfældene forudgås de psykomotoriske attakker af en aura patienten fornemmer noget usædvanligt som varsler det kommende anfald. Anfaldene varer længere (typisk et par minutter), og bevidstheden vender tilbage langsommere. Automatismerne er også mere komplekse: patienten kan pludselig begynde at gå, klæde sig på eller af, børste håret etc. Déjà-vu-oplevelser eller rene hallucinationer kan også forekomme. 3

4 Alle fokale epilepsiformer kan sekundært generaliseres, det vil sige involvere hele hjernen. En karakteristisk variant af dette er Jackson-epilepsi, som oftest begynder som enkel fokal epilepsi med kramper i f.eks. en hånd, hvorefter den spreder sig over tilgrænsende kropsdele for til sidst at engagere det halve af, eller hele kroppen. Fra farmakologisk synsvinkel er det mest adækvat, at opdele epilepsierne i absencer og øvrige former. Patofysiologi For mere end 100 år siden foreslog John Hughlings Jackson, at epilepsi forårsages af occasional, sudden, excessive, rapid and local discharges of gray matter. Rigtigheden i dette udsagn er senere blevet bekræftet, fremfor alt gennem undersøgelser med elektroencefalografi (EEG). Epilepsi er således en forstyrrelse af neuronal excitabilitet. ELRNHPLVN EDJJUXQG Af de mere end 40 kendte transmittere i CNS synes epilepsiens patofysiologi at være relateret til de excitatoriske aminosyrer (excitatory amino acids, EAA) - især glutamat - og den inhibtoriske -aminosmørsyre (-amino butyric acid, GABA). Man mener, at epilepsi skyldes på en forstyrret balance mellem excitation og inhibition, og især mellem aktiviteten i neuroner som indeholder disse to typer af aminosyrer. En øget frigørelse af EAA eller en hæmmet frigørelse af GABA skulle således kunne bevirke et epileptisk anfald. H[FLWDWRULVNH DPLQRV\UHU JOXWDPDW DVSDUWDW Den største del af synaptisk transmission i CNS medieres af aminosyrer. De excitatoriske aminosyrer (EAA) er først og fremmest glutamat og aspartat. Disse dannes hovedsageligt ved transaminering af intermediater fra citronsyrecyklus. Som de fleste transmittere oplagres de i præsynaptiske vesikler og frigøres ved calcium-afhængig exocytose, hvorved de som oftest udløser hurtige depolariseringer postsynaptisk. De virker på tre typer af receptorer: NMDA-receptorer, AMPAeller kainat-receptorer samt metabotrope receptorer. 4

5 NMDA-receptoren har fået sit navn efter sin specifikke agonist, N-metyl-D-aspartat. Receptoren er en ion-kanal (kationkanal), som når den aktiveres af transmitteren åbner for en strøm af forskellige slags positive ioner (også Ca 2+ ) og derved depolariserer effektorcellen. Denne receptor er speciel, idet den kræver tilstedeværelse af glycin for at kunne aktiveres af glutamat eller NMDA. NMDA-receptoren er involveret i langtidspotentiering af synaptisk transmission, og har sandsynligvis stor betydning for patogenesen ved epilepsi. AMPA-receptoren (efter agonisten.-amino-3-hydroxy-5- metyl-isoxazol-propionsyre) og kainat-receptoren er to typer af den samme receptor med forskellig fordeling i hjernen. AMPA-receptoren er oftest ko-lokaliseret med NMDAreceptoren, hvor man mener at AMPA-receptoren står for den normale transmission, mens NMDA-receptoren forstærker synapsen ved hyppig eller vedvarende aktivering. Også disse receptorer er kationkanaler, som dog ikke leder Ca 2+ ind i cellen. De kræver heller ikke glycin for at aktiveres. Både NMDA-receptoren og AMPA/kainat-receptorerne bevirker således hurtig excitatorisk neurotransmission. Den metabotrope receptor er særegen, idet at den er G- proteinkoblet og i de fleste celler bevirker et langsommere respons gennem syntese af inositolfosfater og diacylglycerol. Der er mange subtyper af alle disse receptorer. H[FLWRWR[LFLWHW En væsentlig egenskab ved EAA-receptorerne er, at stærk og vedvarende stimulering medfører celledød ( excitotoxicitet ). En intens og/eller vedvarende stimulering af disse receptorer (måske først og fremmest NMDA-receptoren) medfører en stærk stigning i calciumkoncentrationen i cellen, noget som medfører celleskader på forskellige måder (aktivering af proteaser og lipaser, hæmning af mitokondriefunktion, dannelse af frie radikaler). En gentagen, øget frigørelse af EAA som ved epilepsi kan således medføre celleskader i hjernen. Dette er endnu en grund til at behandle epilepsi profylaktisk. Både af denne grund og af hensyn til sygdommens socialt invaliderende karakter bestræber man sig på, at behandle patienterne til anfaldsfrihed. 5

6 *$%$ I modsætning til de ovenfor nævnte transmittere er aminosyren GABA inhibitorisk den væsentligste inhibitoriske transmitter i pattedyrshjernen. GABAs metabolisme er specielt knyttet til glutamats: GABA dannes fra glutamat ved decarboxylering og bliver nedbrudt ved transaminering, så der atter dannes glutamat. GABA virker på tre hovedtyper af receptorer: GABA A, GABA B og GABA C (der hver har en række subtyper). GABA A -receptoren er er ionkanal som er Skematisk billede af en GABA A - receptor. Receptoren består af 5 dele. Der er mange isoforme af hver enkelt del, hvorfor der kan dannes mange forskellige receptorsubtyper. GABA, benzodiazepiner, barbiturater og ethanol binder forskellige steder på receptoren (dog ikke nødvendigvis til forskellige dele som figuren antyder). GABA styrer kanal-åbningen; øvrige ligander virker primært modulererende. permeabel for Cl -. GABA bevirker åbning af kanalen med hyperpolarisering af nervecellen til følge. GABA B -receptoren er en G-proteinkoblet receptor som mest er lokaliseret præsynaptisk, hvor også denne bevirker en hæmning af transmitterfrigørelse gennem forskellige mekanismer: hæmning af adenylatcyclase, stimulering af fosfolipase A 2, åbning af kaliumkanaler eller hæmning af calciumkanaler. I lighed med GABA A -receptoren er GABA C -receptoren en Cl - kanal. De to kanaler er imidlertid strukturelt og farmakologisk forskellige. HOHNWURI\VLRORJLVN EDJJUXQG Elektrofysiologisk har man vist, at de nerveceller hvorfra den epileptiske aktivitet begynder har en karakteristisk egenskab, benævnt paroxysmal depolarising shift (PDS). Disse celler depolariserer pludselig med op til 30 mv, og holder dette potentiale i nogle få sekunder inden de vender tilbage til det oprindelige hvilepotentiale. En så stor depolarisering prædisponerer for aktionspotentialer, og man ser hyppigt en række af disse oveni den vedvarende depolarisering. Man mener, at PDS skyldes en forstærket og forlænget frigørelse af en excitatorisk aminosyre, og aktivering af NMDAreceptorer fremkalder et lignende elektrofysiologisk respons. PDS findes også mellem epileptiske anfald, og er grundlaget for den karakteristiske EEG-abnormitet ( interictal spikes ) som man kan finde hos patienter med epilepsi. Et andet belæg for rollen af NMDA er fænomenet kindling (eng. kindle: at optænde). En gentagen, svag, lokal elektrisk stimulering af hjernen i forsøgsdyr, der initialt ikke er i stand til at aktivere neuronerne, resulterer efterhånden i enten lokaliserede eller generaliserede krampeanfald. Når dette en gang er induceret, forbliver følsomheden for det elektriske stimulus forøget resten af livet. Tilsvarende kan ses ved stimulering af forsøgsdyr med alkohol. Denne udvikling kan 6

7 forhindres ved indgift af NMDA-receptor-antagonister fra begyndelsen af forsøget. Muligvis spiller NMDA-receptorens betydning for langtidspotentiering her en væsentlig rolle. Glutamatkoncentrationen i områder omkring et epileptisk fokus er ofte forøget, og stimuleret frigørelse af glutamat fra epileptisk væv er forøget. Derimod kan man ikke påvise forandringer i GABA-koncentrationen, heller ikke i antallet af receptorer for glutamat eller GABA. Aktiviteten af de enzymer som katalyserer metabolismen af de forskellige aminosyrer synes også normal. Der er således nogen (om end ikke stærke) direkte belæg for en abnormitet i glutamatsystemet, men ikke i GABA-systemet. På baggrund af disse fund ville en rationel farmakologisk behandling af epilepsi være rettet mod at reetablere en normal balance mellem EAA- og GABA-systemerne ved enten at hæmme glutamatreceptorer eller ved at forøge GABAaktivitet. Imidlertid bruges i praxis mest potentiering af GABA-transmissionen samt blokering af natriumkanaler (se nedenfor). EAA-antagonister har i dyreforsøg vist sig at hæmme epileptisk aktivitet, men er i klinisk brug begrænsede af deres bivirkninger, primært hallucinationer (jævnfør ketamin). 7

8 Farmaka med antiepileptisk virkning Antallet af antiepileptika er stort, men de fra farmakologisk og klinisk synsvinkel vigtigste stoffer er benzodiazepiner, fenytoin, karbamazepin og valproat. GABA-forstærkning 1. Benzodiazepiner. FORQD]HSDP Benzodiazepiner bindes til GABA A -receptoren og forstærker derved virkningen af endogent GABA uden at have en direkte virkning (se afsnittet om GABA ovenfor). De har en udtalt antiepileptisk virkning og er gode stoffer til akut behandling af epileptiske anfald, især status epilepticus, hvor primært diazepam bruges på grund af dets lipofilicitet og hurtige absorption. De fleste benzodiazepiner er imidlertid alt for sederende til at kunne bruges til profylaktisk terapi (muligvis kan clonazepam bruges). 2. Barbiturater IHQHPDO ODQJVRP DEV 7î G JQ Barbiturater ligner benzodiazepiner idet de forstærker virkningen af GABA gennem en indvirkning på GABA A - receptoren, men i højere koncentration kan de også direkte aktivere denne receptor. Som benzodiazepiner er de sederende, men tolerance udvikles i nogen grad. Barbiturater er enzyminducerende og har derfor mange interaktioner. Fenemal er stærkere antiepileptisk end andre barbiturater, noget som ikke forklares af forskelle i virkningen på GABAreceptoren. 3. Vigabatrin YLJDEDWULQ Vigabatrin er en GABA-analog, som virker specifikt og irreversibelt hæmmende på GABA-transaminase og derigennem øger GABA-koncentrationen og GABAfrigørelsen. Det tager tre dage eller mere for enzymaktiviteten at vende tilbage efter seponering af stoffet. Det synes at være 8

9 effektivt, hvor mange andre antiepileptika ikke giver tilfredsstillende virkning. Det er for nylig påvist en stor hyppighed af synsfeltsforstyrrelser hos patienter behandlet med vigabatrin. Indtil 1/3 af de behandlede synes at udvikle defekter i synsfeltet i løbet af måneder eller år. Da forsnævringen af synsfeltet udvikles gradvist kan den blive udtalt inden den observeres. Denne bivirkning er irreversibel. Øvrige bivirkninger er ukarakteristiske (sedering, svækket koncentrationsevne, irritabilitet, depression), men de psykiske bivirkninger kan nogle gange blive udtalte. Natriumkanalblokkere XVH GHSHQGHQF\ Flere stoffer med god antiepileptisk virkning blokerer natriumkanaler og forhindrer derved dannelsen af aktionspotentialer. Det særlige ved disse stoffer er at blokeringen udviser use dependency, det vil sige at graden af blokering er større i aktive end i hvilende celler. Molekylært forklares dette ved, at stofferne har højere affinitet til natriumkanalens åbne eller inaktiverede tilstande end til kanalens lukkede tilstand. I depolariserede celler (f.eks. ved PDS, se ovenfor) er den relative koncentration af åbne og inaktiverede kanaler høj, og mange kanaler binder blokkeren. I hvilende celler dissocierer blokkeren fra kanalen og graden af blokering aftager. 1. Fenytoin IHQ\WRLQ P WQLQJVNLQHWLN Fenytoin (difenylhydantoin) ligner strukturelt barbituraterne, og stofferne har også nogle ligheder i funktion og bivirkning. Virkemåden for fenytoin er dog ikke relateret til GABAsystemet, men er i stedet en natriumkanalblokade. Fenytoin bindes specifikt til natriumkanalernes inaktiverede tilstand. Fenytoin har imidlertid også en række andre cellulære virkninger, hvor det bindes til membranlipider, hæmmer calciuminflux, hæmmer frigørelse af serotonin og noradrenalin og hæmmer monoaminoxidase. Man mener dog, at den væsentlige virkning ved epilepsi er den på natriumkanalerne. 9

10 Kendskab til fenytoins farmakokinetik er væsentlig ved behandling med dette stof, specielt fordi fenytoin har et snævert teraputisk vindue. Proteinbindningen er relativt høj (ca. 90%), og flere andre stoffer kan displacere fenytoin herfra, f.eks. salicylater og valproat. Fenytoin metaboliseres i leveren af mixed function oxidase -systemet, hvor det er enzyminducerende samtidig med at det konkurrerer med flere andre lægemidler. Der er således en lang række interaktioner, især med kumariner, cimetidin, midazolam og azapropazon. Metaboliseringen har en begrænset kapacitet, hvorfor overgang fra 1. ordens til 0. ordens (mætnings-) kinetik sker indenfor det terapeutiske vindue eller endda ved lavere koncentrationer. Det er derfor svært at forudsige virkningen af en given dosis, hvorfor det er væsentligt at følge plasmakoncentrationen især initialt eller ved ændringer i patientens medicinering som kan interferere med fenytoins kinetik. Fenytoins væsentlige bivirkninger er centralnervøse (sedering, hovedpine, svimmelhed, ataxi), gingivahyperplasi, exantemer, hirsutisme (øget androgensekretion), reduktion af folatkoncentrationen (kan sjældent give ophav til anæmi) og øgning af transaminaser (kan sjældent udvikles til hepatitis). Ligesom barbiturater skal fenytoin ikke gives til patienter med porfyri. Man har observeret en øget hyppighed af fostermisdannelser (ganespalte, misdannelser af extremiteter og hjerte) når fenytoin er blevet administreret i det første trimester. 2. Karbamazepin NDUEDPD]HSLQ Ú WLPHU DNWLY PHWDEROLW Karbamazepin er et derivat af tricykliske antidepressiva. Dens virkemåde ligner fenytoins, men har en mindre kompliceret farmakokinetik og har ikke de misprydende bivirkninger som gingivahyperplasi og hirsutisme, men derimod nogle antikolinerge bivirkninger (akkomodationsbesvær, mundtørhed) udover de mange fælles bivirkninger. Mange af karbamazepins bivirkninger skyldes dets aktive metabolit, en 10,11-epoxid. Karbamazepin er stærkt enzyminducerende, hvorfor dets halveringstid nærmest halveres i løbet af behandling - fra 35 til mindre end 20 timer. På grund af dette 10

11 er interaktioner hyppige, især med øvrige antiepileptika, tricykliske antidepressiva, kumariner, dextropropoxifen og midazolam. Karbamazepin har vist sig være et brugbart førstevalgsmiddel ved mange epilepsiformer (dog ikke petit mal). Oxkarbazepin er en 10-keto-analog til karbamazepin, og er en prodrug det reduceres i leveren til det aktive stof (10,11-dihydro-10-hydroxykarbamazepin). Virkningen ligner karbamazepins, men oxkarbazepin synes at have færre bivirkninger, noget som kunne forklares af det forhold, at oxkarbazepins metabolisme er væsentligt anderledes end karbamazepins (reduktion, ikke oxidation med produktion af epoxid). Oxkarbazepin er væsentligt mindre enzyminducerende, og har således færre interaktioner. 3. Lamotrigin ODPRWULJLQ Lamotrigin er et nyere præparat som farmakodynamisk ligner fenytoin. Det menes at have virkning ved de fleste epilepsiformer, også ved absencer og myoklonier. Ved tonisk-klonisk epilepsi er det omtrent lige så effektivt som karbamazepin men med mindre bivirkninger. Biotilgængeligheden er høj, proteinbindningen moderat, og stoffet metaboliseres lineært med en halveringstid på timer. Det virker inducerende på sin egen metabolisme (halveringstiden forkortes med op til 25%). Valproat hæmmer stoffets metabolisering og kan fordoble halveringstiden; fenemal, fenytoin og karbamazepin har modsat virkning. Bivirkningerne er uspecifikke (kvalme, svimmelhed, hovedpine, synsforstyrrelser), men dosisafhængigt forekommer også hududslet som nogle gange kan forsvinde under vedvarende behandling. Sjældent forekommer alvorlige hudbivirkninger, muligvis især ved kombination med valproat. 11

12 Stoffer med ukendt virkemåde Valproat YDOSURDW Valproat er en karboxylsyre der har en ikke helt klarlagt virkemåde. Dels blokerer det i nogen grad natriumkanaler på en måde lignende fenytoins, dels menes det i væsentlig grad også at virke gennem en forstærkning af GABA-effekten på en ukendt måde. Det øger den cerebrale koncentration af GABA. Det har en svagt hæmmende virkning på GABAnedbrydende enzymer, men dette sker ved så høje koncentrationer at det er usandsynligt at det forklarer stoffets kliniske virkning. Muligvis har valproat også en GABApotenserende virkning postsynaptisk. Til forskel fra de fleste andre nævnte antiepileptika er valproat også brugbart ved behandling af petit mal (se dog lamotrigin ovenfor). Dette kan skyldes at præparatet også har en blokerende virkning på calciumkanaler af T-type, som forekommer relativt hyppigt i thalamus. Thalamus menes at spille en særlig rolle ved petit mal, som muligvis forårsages af en svingning i aktivitet mellem thalamus og cortex. Valproats brede virkningsspektrum og dets relativt få bivirkninger gør det egnet som et førstevalgsmiddel. Sedering er mindre frekvent end ved de fleste andre antiepileptika. Vægtstigning og hårtab forekommer. Leverpåvirkning er ikke sjælden, og kan enkelte gange blive meget alvorlig. En øget hyppighed af spina bifida og muligvis andre misdannelser ved behandling under graviditet er rapporteret, og det ser ud til, at koncentrationen af valproat i fostrets blod er højere end i moderens. Etosuximid HWRVX[LPLG Etosuximid er en barbituratanalog med en ukendt virkemåde. Det har muligvis en GABAerg virkning, men også en virkning på calcium-kanaler af T-type, som kunne forklare stoffets selektive virkning ved petit mal. Ved grand mal, derimod, har det ikke nogen særlig antiepileptisk virkning, muligvis kan stoffet endda precipitere tonisk-kloniske anfald. 12

13 Gabapentin JDEDSHQWLQ 9G O Gabapentin er en GABA-analog og er et effektivt antikonvulsivt middel. Virkemåden er imidlertid ukendt til trods for, at stoffet tilsyneladende har specifikke bindningssteder i hjernen interagerer det ikke med GABAeller glutamat-receptorer, påvirker ikke calciumkanaler, og har ingen konsekvent virkning på natriumkanaler. Muligvis øges den cerebrale koncentration af GABA. Det har få bivirkninger og interaktioner. Man har argumenteret for, at på denne baggrund skulle præparatet være et godt valg til ældre patienter som i forvejen behandles med multiple farmaka. Man bør dog huske, at stoffets eliminering er afhængighed af nyrefunktionen, og at en reduktion af dosis kan være nødvendig. Topiramat WRSLUDPDW Topiramat har evnen til at blokere natriumkanaler, reducere virkningen af glutamat på AMPA/kainat-receptorer (uden at påvirke NMDA-receptorer) og forstærke virkningen af GABA gennem en virkning på et særligt modulerende bindingssted ved GABA A -receptoren. Man ved dog ikke med sikkerhed hvad der er relevant for stoffets antiepileptiske virkning. Stoffet hæmmer også nogle isoenzymer af kulsyreanhydrase. Det virker på omtrent samme former af epilepsi som fenytoin og karbamazepin. De hyppigste bivirkninger er uspecifikke (hovedpine, kvalme, træthed, tremor, svækket koncentrationsevne) og sjældent alvorlige, men der er en øget risiko for nyresten. Det har en lille enzyminducerende virkning, og stoffets clearance øges af fenytoin og karbamazepin. 13

17-08-2014. Epilepsi, 1

17-08-2014. Epilepsi, 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Epilepsi Marts

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Har du patienter med alkoholproblemer?

Har du patienter med alkoholproblemer? Har du patienter med alkoholproblemer? Information til hjemmesygeplejersker om alkoholmisbrug, antabus og abstinenser Glostrup Har du patienter med alkoholproblemer? Om mennesker med overforbrug eller

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Epilepsi & Manderollen

Epilepsi & Manderollen Epilepsi & Manderollen Definition af en han Et individ som producerer små, som regel motile gameter, der kan befrugte æggene Den lille forskel Tilværelsen er ens for de to køn op til 6.-7. uge, hvor forstadierne

Læs mere

Prognosticering!af!cerebralt!udkomme!hos! patienter!med!manglende!opvågning!efter! hjertestop

Prognosticering!af!cerebralt!udkomme!hos! patienter!med!manglende!opvågning!efter! hjertestop Prognosticeringafcerebraltudkommehos patientermedmanglendeopvågningefter hjertestop udarbejdetafenarbejdsgruppenedsataf DanskSelskabforAnæstesiologiogIntensivMedicin(DASAIM) ogdanskselskabforintensivterapi(dsit)

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Titel Fagkombination Problemformulering Problemstillinger Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Danmark er i dag aktiv, sammen med andre vestlige lande, med udsendelsen af soldater til

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient:

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: Hjernens funktion hos den misbrugende retspsykiatriske patient Den normale hjernes funktionhvad skal der til Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: 1. Retslig foranstaltning 2. Skizofreni

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Myter og fakta om Alkohol og demens

Myter og fakta om Alkohol og demens Myter og fakta om Alkohol og demens Seminar DKDK Birgitte Bo Andersen Nationalt Videnscenter for Demens Alkohol og demens 10. september 2015 Hvor stort er problemet i DK? Danmark: 860.000 er alkoholstorforbrugere

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain

Redegørelse vedrørende fordele og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin med lægeordineret kokain Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt per e-mail Redegørelse vedrørende fordele og ulemper

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 2.4.2 Melankoliformt (somatisk) syndrom Depressionsdiagnosen kan suppleres med tilstedeværelsen af melankoliformt syndrom, også kaldet somatisk syndrom. Ifølge ICD-10 drejer det sig om symptomer i form

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Epilepsi. før, under og efter. graviditet

Epilepsi. før, under og efter. graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet er forfattet af overlæge Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet, overlæge Helle Zingenberg, afsnit for føtalmedicin,

Læs mere

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Oversat forkortet udgave af: The International Classification of Headache

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Introduktion til EEG-biofeedback

Introduktion til EEG-biofeedback Introduktion til EEG-biofeedback 1. Indledning Neurofeedback, her EEG-biofeedback (elektroenecfalografi), er et omfattende træningssystem, som igangsætter forandring og vækst på det cellulære niveau i

Læs mere