Anvendelse af Big data i produktionsvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af Big data i produktionsvirksomheder"

Transkript

1 Anvendelse af Big data i produktionsvirksomheder Analyse og Erhvervsfremme December, 2014

2 Titel: Anvendelse af Big data i produktionsvirksomheder Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej Taastrup Udarbejdet under resultatkontrakten Produktion i Danmark December 2014 Forfattere: Simon Mikael Fuglsang Østergaard, Morten Bro og Stig Yding Sørensen

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er Big data? Big data i produktionsvirksomheder Big data er blevet Big Business" Hvordan kan virksomhederne anvende Big data? Sådan anvender virksomhederne Big data i dag Analyser baseret på store datamængder (Higher volume) Rapportering og visualisering i realtid (Higher velocity) Anvendelse af forskellige datatyper og datakilder (Higher variety) Sammenfatning Litteratur

4 1. Indledning I takt med den øgede digitalisering og voksende computerkraft skaber virksomheder overalt i verden flere data end nogensinde før. 90 pct. af al data i verden er blevet skabt i løbet af de seneste to år, og datamængden fortsætter med at vokse eksponentielt (Dragland, 2013; Berger, 2014). Denne udvikling rummer et stort potentiale, hvis de enkelte virksomheder formår at hente brugbar information ud af det virvar af data, de skaber i deres organisation. Dette er i hvert fald den centrale påstand i en række internationale undersøgelser, der samstemmigt konkluderer, at anvendelsen af Big data kan have en særdeles positiv betydning for virksomhedernes bundlinje (McAfee & Brynjolfsson, 2013; TATA Consultancy Services, 2013). Dette notat retter blikket mod anvendelsen af Big data i produktionsvirksomheder. Notatet vil således fokusere på virksomhedernes håndtering af den øgede datamængde, der tilvejebringes i kølvandet på den øgede automatisering og digitalisering af virksomhedernes produktion. I takt med at virksomhedernes datamængde øges betragteligt, skabes der nye innovationsmuligheder knyttet til Big data i fremstillingsindustrien. Der er dog begrænset viden om, hvordan danske produktionsvirksomheder anvender Big data og datadreven forretningsudvikling og med hvilke effekter. Et internationalt studie peger på, at kun et fåtal af danske virksomheder betragter Big data som en prioritet, og at det danske erhvervsliv derfor beklageligvis halter efter erhvervslivet i andre europæiske lande på dette område (Interxion, 2013). Notatet indledes med et afsnit, der kort definerer begrebet Big data. Herefter anlægges et snævert fokus på anvendelsen af Big data i produktionsvirksomheder. Her præsenteres den internationale litteratur om Big datas økonomiske potentiale. Derefter beskriver og eksemplificerer notatet Big datas anvendelsespotentiale og den faktiske anvendelse i virksomhederne i dag. 2. Hvad er Big data? Big data er et begreb, der bredt dækker over indsamling, analyse, behandling og fortolkning af enorme datamængder. En særlig karakteristika ved disse store og ofte ustrukturerede datasæt er dog, at det kræver særlige værktøjer og processer at håndtere dem. Mere præcist defineres Big data derfor ofte som: High volume, high velocity, and/or high variety information assets that require new forms of processing to enable enhanced decision making, insight discovery and process optimization (Laney, 2013). Big data beskriver i denne forstand ikke blot store mængder af data lige så vigtig er leveringshastigheden og måden hvorpå, man håndterer varierende dataformer. Teknologisk Institut har i et tidligere notat defineret Big data ud fra de tre V er: Volume, Velocity og Variety (Teknologisk Institut, 2013). 4

5 Volume: Mængden af data vokser eksponentielt. Big data involverer ofte store datasæt med størrelser ud over, hvad normal software kan håndtere, indfange, organisere, styre og behandle. Der er ofte tale om datasæt i størrelsesordenen terabyte og petabyte, og mængden af lagret data og information vokser fire gange så hurtigt som verdensøkonomien. Velocity: Hastigheden, hvormed data kan behandles, vokser eksponentielt med, at computerkraften fordobles hver 18. måned (Moores Lov) eller ni gange så hurtigt som verdensøkonomien. Stigende datahastigheder er hjulpet godt på vej af forbedringen af databaseteknologi og nye databaseformer og platformtyper, som kan håndtere større og større datasæt. Variety: Rækkevidden af datatyper og datakilder forøges, og nye datakilder opstår konstant. Datatyper og datakilder kan være sensordata indbygget i produkter, ustruktureret patent- og publikationsdata, diskussioner på sociale medier, audiovisuelt materiale eller virksomheder og organisationers egne interne data. I dette notat anvendes den ovenstående definition bredt i den forstand, at de tre ovenstående parametre hver især er vejledende for virksomhedernes brug af Big data. For at kategorisere en virksomhed som bruger af Big data, vil det således være tilstrækkeligt, at virksomheden anvender og implementerer analyseværktøjer, der styrker virksomhedens analyser på ét af de ovenstående parametre. I den forstand ser vi på anvendelsen af Big data som alle de aktiviteter, virksomhederne har igangsat for at udnytte potentialet i analyser af store datamængder, der præsenteres og visualiseres i realtid, og som bygger på data fra flere forskellige datakilder. 3. Big data i produktionsvirksomheder Fremtidens produktionsvirksomheder vil sideløbende med fremstillingen af deres produkter også generere ufattelige mængder af data. Produktionssektoren er allerede den sektor, som skaber og gemmer mest data (McKinsey Global Institute, 2011). Selve dataskabelsen sker i dag i alle led i værdikæden fra eksempelvis sensorer, GPS-anordninger, måleinstrumenter og andre digitale teknologier på produktionsudstyr og i produkter. Figur 1 herunder illustrerer omfanget af dataskabelsen i en større virksomhed, som producerer et forbrugerprodukt. 5

6 Figur 1: Eksempel på omfanget af dataskabelsen fra en virksomheds produktionsudstyr Kilde: GE Intelligent Platforms, 2012 Tallene afspejler blot de data, som årligt genereres fra én enkelt maskine blandt mange, hvilket understreger den enorme datamængde, der skabes i produktionsvirksomheder generelt (GE Intelligent Platform, 2012). Dataskabelsen i den enkelte produktionsvirksomhed afhænger selvfølgelig blandt andet af, hvor avanceret produktionen og produkterne er, samt af produktionens omfang. Samtidig er der stor forskellighed i typen og kompleksiteten af de data, som skabes i virksomhederne. Derfor er Big data en stor mundfuld for produktionsvirksomheder, som i klassisk forstand ikke umiddelbart er gearet til at håndtere disse enorme datamængder. Spørgsmålet er dog, om virksomhederne kan opnå gevinster på bundlinjen ved at blive bedre til at omsætte de enorme og ofte ustrukturerede datamængder til værdifuld indsigt, der kan optimere virksomhedens produktion og minimere kendte risici i hele virksomhedens værdikæde Big data er blevet Big Business" What s in it for me? Dette er selvsagt det første spørgsmål, som virksomhedsejere og ITchefer vil have svar på, når de overvejer at integrere anvendelsen af Big data i virksomhedens fremtidige forretningsstrategi. Ser man på internationale undersøgelser af det økonomiske potentiale knyttet til Big data, peger alt imidlertid på, at de store mængder af data rent faktisk rummer et stort økonomisk potentiale. Big data er blevet en lukrativ forretning, og selv mindre virksomheder står til at vinde meget ved i højere grad at fokusere på datadrevet forretningsudvikling og anvende Big data-elementer. En af de nylige analyser, som forsøger at kortlægge og forudse de økonomiske potentialer i brugen af Big data, er foretaget af forskere fra Massachusetts Institute of Technology. Analysen, som er baseret på interview med 330 amerikanske virksomheder, viser, at virk- 6

7 somhederne, der aktivt anvender Big data, præsterer bedre på flere virksomhedsøkonomiske parametre. Analysen konkluderer, at datadrevne virksomheder i gennemsnit er 5 pct. mere produktive og 6 pct. mere profitable end virksomheder, der slet ikke anvender Big data analytics. Samtidig konkluderes det også, at der er stor spredning på, hvor datadrevne virksomheder er både på tværs af brancher, men også inden for de enkelte brancher (McAfee & Brynjolfsson, 2012). En lignende analyse er foretaget af TATA Consultancy Services blandt mere end større virksomheder på tværs af ni lande. Analysen viser blandt andet, at amerikanske virksomheder er i førertrøjen i forhold til at anvende Big data, da op mod 70 pct. af de interviewede amerikanske virksomheder har brugt Big data-værktøjer aktivt. Særskilt for produktionsvirksomheder konkluderes det, at de største potentialer i brugen af Big data ligger i at sikre produktkvaliteten og i at spore produktdefekter samt inden for produktionsplanlægning (TATA Consultancy Services, 2013). Ser man på de eksisterende analyser, konkluderer anerkendte forskere og konsulenthuse dermed samstemmigt, at anvendelsen af Big data i produktionsvirksomheder rummer et betydeligt økonomisk potentiale på tværs af brancher Hvordan kan virksomhederne anvende Big data? Ser man på Big datas anvendelsesmuligheder på tværs af produktionsvirksomhedernes klassiske værdikæde, kan man identificere potentielle økonomiske gevinster, der kan realiseres i alle led i værdikæden. Allerede i produktudviklingsfasen kan hele processen fremskyndes gennem forbedringer i produktdesignet. Eksempelvis kan man udnytte kundedata om forbrugsmønstre og brug af produkterne til at designe nye og bedre produkter med færre defekter. Eller man kan udnytte data fra produktionsprocessen til at lave et produktdesign, som vil minimere produktionsomkostninger. Desuden vil brug af Big data i udviklingsfasen kunne skabe tids- og ressourcebesparelser i selve udviklingsarbejdet. Vigtigheden af at bruge Big data allerede i denne fase understreges af, at beslutninger truffet i udviklingsfasen kan drive op mod 80 pct. af produktionsomkostningerne (McKinsey Global Institute, 2011). Fokuseres der i stedet på produktionsvirksomhedens forsyningskæde, er der ligeledes et stort optimeringspotentiale ved at bruge Big data. Først og fremmest kan virksomhederne forbedre eksisterende efterspørgselsprognoser og dermed planlægningen længere ned i forsyningskæden med deres underleverandører. Der kan endda være ekstra gevinster at hente, hvis man som produktionsvirksomhed samtidig er i stand til at udnytte data fra den markedsvendte del af forsyningskæden f.eks. detailhandler eller andre salgskanaler. På den måde skabes en mere effektiv og fleksibel forsyningskæde, hvilket gør den enkelte produktionsvirksomhed mere lean og dermed i stand til at reagere hurtigere på markedsbevægelser, samtidig med at virksomheden bliver mere omkostningseffektiv. De store virksomheder, som er længst fremme inden for området, bruger ligefrem realtids-data til løbende at justere og tilpasse produktionen (McKinsey Global Institute, 2011). Næste skridt down stream i værdikæden er selve produktionen, hvor potentialet i brugen af Big data også er til at få øje på. Man kan her argumentere for, at det netop er i denne del af værdikæden, at de laveste frugter hænger i forhold til at udnytte elementer af Big 7

8 data for mindre virksomheder, som ikke har kapacitet til at udnytte analyser af store datamængder på tværs af hele værdikæden. Her handler det om at bruge Big data til at gøre produktionsprocesserne mere effektive. Den stigende udbredelse af Internet of Things gør det blandt andet muligt at anvende realtids-data fra sensorer og andre digitale teknologier i produktionen til at spore produktets vej gennem produktionen og overvåge produktionsudstyr. Gennem processtyring er det derved muligt at optimere produktionsmængden samt reducere spild, montagetid og driftsstop med markante omkostningsbesparelser til følge. Derudover er der endvidere en række fordele at hente i forbindelse med dokumentation og sporbarhed i produkterne (McKinsey Global Institute, 2011). Sidst, men ikke mindst, ligger der også en række Big data-potentialer for produktionsvirksomheder selv efter produktet har forladt fabrikken. Et stigende antal produkter har efterhånden fået indbygget digitale teknologier, som generer data omkring, hvordan produktet rent faktisk bruges af kunden. I nogle tilfælde kan producenten følge med i hvornår og hvordan, der opstår defekter i produktet, så man bedre kan servicere kunden. Samtidig kan disse kundeskabte data som nævnt bruges som beslutningsgrundlag i udviklingsfasen. Derudover ligger der også uanede marketingsmuligheder i brugen af kundedata (McKinsey Global Institute, 2011). Figur 2 herunder opsummerer eksempler på hvor og hvordan i værdikæden, anvendelsen af Big data kan skabe værdi i produktionsvirksomhederne. Figur 2: Eksempler på anvendelse af Big data i produktionsvirksomheder Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af McKinsey Global Institute,

9 Virksomhedscase: Intel Computerchip-producenten Intel har gennem de seneste år fokuseret på at optimere deres produktionsproces gennem anvendelsen af Big data på tværs af hele produktionsapparatet. Indledningsvist kørte man et pilotprojekt på produktionen af en enkelt produktlinje af deres Intel Core-processorer, hvor man begyndte at analysere det uudnyttede Big data, som opsamles i produktionen. Derefter var det så planen at udvide brugen af Big data til flere produktlinjer. Målet var dels at optimere kvalitetscheckprocedurerne, hvor hver eneste chip førhen skulle igennem en lang række tests. Dels var målet også at få indsigt i produktionsudstyrets performance og dermed identificere hvor i produktionsprocessen, det var muligt at sætte ind for at optimere driften og reducere produktionsomkostninger og samtidig øge kvaliteten på deres produkter. Brugen af Big data hjælper blandt andet Intel til at identificere fejl på produktionslinjen, og Intel er nu i stand til fange, hvornår et bestemt trin i produktionsprocessen begynder at afvige fra de normale tolerancer. Dermed kan man sætte effektivt ind og undgå nedetid. Alt i alt har Big data-initiativer hjulpet Intel med at kvantificere den daglige produktion og givet lederne et langt bedre beslutningsgrundlag i forhold til produktionsplanlægning. Dette og lignende projekter har styrket den operationelle effektivitet og bundlinjen i sidste ende. Således vurderes det, at det nævnte pilotprojekt alene sparede Intel for 3 millioner dollars i produktionsomkostninger. I takt med at anvendelsen af Big data udrulles til at omfatte flere produktlinjer, estimeres det, at Intel vil kunne spare yderligere 30 millioner dollars. Kilde: Baseret på interview med Ron Kasabian, General Manager for Big Data Solutions hos Intel, på informatioweek.com Sådan anvender virksomhederne Big data i dag Når det kommer til den faktiske anvendelse af Big data, hvor enorme datamængder fra mange forskellige datakilder håndteres af en supercomputer og præsenteres i realtid, findes der kun ganske få danske virksomheder, der kan være med (Erhvervsstyrelsen, 2013). I en dansk kontekst er det eksempelvis de store virksomheder som Vestas og Grundfos, der er frontløberne, og særligt Vestas blev i 2011 verdenskendt for supercomputeren Firestorm, der på tidspunktet for Vestas anskaffelse var den tredjekraftigste privatejede supercomputer i verden (Version2, 2013). Ved at trække på data fra offentlige målestationer, der leverer målinger på over 150 parametre hver sjette time, kan Vestas udarbejde præcise vejrprognoser for hver eneste kvadratkilometer i verden. Informationerne bruger virksomheden herefter til at afgøre, hvor virksomhedens vindmøller bør sættes op (Erhvervsstyrelsen, 2013). Denne form for anvendelse af Big data, hvor enorme datamængder, der indsamles på baggrund af målinger fra hele verden, samles og præsenteres i realtid, kræver selvsagt betydelige investeringer i teknologi og medarbejdere med de rette kompetencer. Og for mange små og mellemstore virksomheder kræver anvendelsen af lignende Big data-strategier derfor alt for store investeringer i digitalisering, teknologi og nye typer af medarbejdere. 9

10 I dette lys er det derfor heller ikke overraskende, at overvægten af SMV erne er afventende, når det kommer til at anvende Big data. En undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders anvendelse af Big data i Storbritannien afslører således også, at det kun er 0,2 pct. af disse virksomheder, der anvender store Big data-systemer, der samler og analyserer interne og eksterne data på tværs af værdikæden (Passingham, 2013). Ser man i stedet på i hvilken grad, SMV erne implementerer enkeltdele fra Big data-værktøjskassen såsom anvendelsen af sensorer og RFID-teknologi til optimering af produktionen tegner der sig et ganske andet billede. En undersøgelse udarbejdet af Dells analyseenhed viser således, at 41 pct. af de små og mellemstore virksomheder har igangsat et eller flere projekter, der involverer elementer fra Big data-værktøjskassen (Dell, 2014). Den centrale pointe her er således, at det kun er ganske få danske virksomheder som Vestas og Grundfos, der kan karakteriseres som superbrugere af Big data, mens de mindre virksomheder i stor stil implementerer elementer af Big data. Hvor store virksomheder som Vestas og Grundfos køber hele Big data-startpakken, følger de mindre virksomheder trop ved at implementere udvalgte dele af de kendte Big data-værktøjer, når det kan skabe en umiddelbar værdi på virksomhederne bundlinje. Men hvor er det så, vi ser disse ryk mod anvendelse af Big data i produktionsvirksomhederne? Håndterer de større mængder af data (Higher volume)? Præsenterer og visualiserer de i højere grad data i realtid (Higher velocity)? Eller håndterer de flere typer data fra flere forskellige datakilder (Higher variety)? Analyser baseret på store datamængder (Higher volume) En afgørende faktor i udviklingen af de små og mellemstore virksomheders brug af Big data er teknologiudviklingen knyttet til brugen af sensorer i anlæg og produktionsudstyr (Gartner Group, 2014). Eksempelvis giver udviklingen af nyt produktionsudstyr virksomhederne mulighed for at overvåge arbejdsprocesser i realtid med langt over 1000 målinger i sekundet. På den måde har den enkelte virksomhed mulighed for at få indsigt i produktionsudstyrets og den enkelte medarbejders performance, hvilket skaber en unik mulighed for at optimere produktionen ved at sætte tidligt ind over for fejl og mangler, som ellers ville være blevet opdaget for sent. Udviklingen af disse teknologier giver derved små og mellemstore virksomheder mulighed for at udnytte disse registreringer til at optimere produktionen med umiddelbare gevinster på bundlinjen til følge. Lignende sensorbaserede teknologier anvender virksomhederne i anlæg til at forudsige nedbrud og planlægge service. Set i lyset af Big datas anvendelsesmuligheder på tværs af produktionsvirksomhedernes værdikæde, er det dermed hovedsageligt de store datamængder, der generes i produktionen, der omsættes til værdifuld indsigt i de små og mellemstore virksomheder. 10

11 Rapportering og visualisering i realtid (Higher velocity) Når det kommer til virksomhedernes evne til at omsætte data til rapporter og visualisering i realtid, er udviklingen i vid udstrækning også målrettet det enkelte produktionsudstyr i virksomheden. Virksomhederne satser således ikke på omfattende Big data-systemer, men nøjes i høj grad med mere simple løsninger, der integreres i virksomhedens produktionsudstyr, og som på kort sigt kan realisere økonomiske gevinster for virksomheden. Disse løsninger kan give adgang til rapporteringer og visualiseringer af udstyrets performance i realtid, så virksomhedens medarbejdere løbende kan monitorere produktion, energiforbrug, fejlrater m.v. Produktionsvirksomhederne fastholder i denne forstand et meget snævert fokus på at minimere risici og optimere produktionen, mens anvendelsen af Big data som afsæt til en datadrevet forretningsudvikling på et strategisk niveau ikke anvendes i stor stil. En væsentlig årsag til denne tilbageholdenhed kan være, at der generelt er stor usikkerhed om potentialerne ved at anvende Big data på denne måde. Det er således en stor udfordring for virksomhederne at vurdere det potentielle mersalg, de mulige produktivitetsgevinster samt potentialet for bedre serviceaftaler, der kan opnås ved at få adgang til interne og eksterne data i realtid. Denne store usikkerhed kombineret med, at de fleste SMV er ikke besidder de nødvendige analytiske kompetencer til at implementere et så omfattende IT-system, udgør en stor barriere for en hurtig udbredelse af datadreven forretningsudvikling baseret på Big data (Erhvervsstyrelsen, 2013) Anvendelse af forskellige datatyper og datakilder (Higher variety) Idéen om at samle en række interne og eksterne datakilder som input i virksomheders supply chain management og datadrevede forretningsudvikling er et centralt element i udviklingen af fremtidens Big data-systemer. Men når det kommer til produktionsvirksomheder, er virkeligheden langt fra et samlet system, der håndterer strukturerede og ustrukturerede data på tværs af organisationen. Som Anders Reinhardt fra Velux-gruppen udtrykker det omkring integrationen af eksterne data fra eksempelvis Facebook: I mange virksomheder har man rigeligt at gøre med at håndtere og finde rundt i egne data. Hvordan skal vi så håndtere, hvad folk siger om os på Facebook? De fleste virksomheder er slet ikke modne nok til at integrere den type af data i deres datasystemer, men det er noget, vi alle kommer til at tage stilling til i de kommende år (Erhvervsstyrelsen, 2013). Ovenstående citat illustrerer meget præcist, hvordan de fleste virksomheders datasystemer langt fra er modne nok til at håndtere Big data forstået som et væld af strukturerede og ustrukturerede data fra forskellige interne og eksterne datakilder. Det er således kun meget få produktionsvirksomheder, der har et samlet overblik over relevante data fra sociale medier koblet med eksempelvis cookies og tracking-data fra virksomhedens website. Som det også fremgår af det ovenstående citat, har de fleste virksomheder i stedet nok at se til i forhold til at samle eksisterende data fra CRM-systemer og andre interne databaser og processer i et samlet system. IT-løsninger, der kan håndtere disse udfordringer, udvikles i disse år i stor stil af IT-mastodonter som IBM og SAP. Men også her er det de store 11

12 virksomheder, der er first movers, mens det må forventes, at de små og mellemstore virksomheder følger trop, når IT-systemerne modnes, og priserne falder til et niveau, der er attraktivt (Forbes Magazine, 2013). Tilgængeligheden til brugervenlige Big data-analytics software må derfor forventes at komme til at spille en afgørende rolle for udbredelsen af Big data initiativer i små og mellemstore virksomheder. Virksomhedscase: Migatronic Danske Migatronic er en fremstillingsvirksomhed på ca. 320 ansatte, som producerer svejsemaskiner og svejseudstyr til både hjemmemarkedet og det globale marked. Virksomheden er et eksempel på, hvordan man arbejder aktivt med Big data hovedsageligt med henblik på service på deres kerneprodukter og som beslutningsgrundlag i udviklingsprocessen. Migatronic prioriterer at tilbyde et stadigt mere intelligent og digitaliseret servicegrundlag til produkterne gennem udviklingen af intelligente produkter, hvis indbyggede sensorer generer data, som både kunden og Migatronic selv kan tilgå. Svejseapparaterne opsamler data angående: Brugerens svejsestil, produktets energiforbrug og performance. Dette skaber grundlag for yderligere service gennem målrettet rådgivning, som i sidste ende gør det muligt at reducere kundens energiforbrug og løbende justere svejsningen på en række kvalitetsparametre. De enkelte apparaters vedligeholdelsesbehov. Dermed kan Migatronic reagere på konkrete vedligeholdelsesbehov, inden der sker fejl på apparatet, og herved så vidt muligt undgå driftsstop i kundens produktion. Fejlhistorik i konkrete brugersituationer. Dette kan bruges til yderligere service og målrettet indgriben, så nedetiden på udstyret minimeres. Herved skaber Big data grundlag for Migatronics serviceforretning, som ifølge dem selv er central for virksomhedens konkurrenceevne og for udviklingen i salget af kerneproduktet. Ud over den høje prioritering af Big data i serviceøjemed bruger Migatronic også aktivt de tilgængelige data om blandt andet brugeradfærd og fejlhistorik på forskellige produkter i den løbende produktudvikling. Kilde: Erhvervsstyrelsen,

13 4. Sammenfatning Big data er blevet big business. Dette underbygges af en række analyser, herunder analysen udarbejdet af Andrew McAffee og Erik Bynjolfsson fra MIT, der konkluderer, at datadrevne virksomheder i gennemsnit er 5 pct. mere produktive og 6 pct. mere profitable end virksomheder, der slet ikke anvender Big data analytics. Disse potentialer kan i vid udstrækning realiseres i alle led i produktionsvirksomhedernes værdikæde. Fra design af nye og bedre produkter vha. kunde- og brugerdata i produktudviklingsfasen, over supply chain-management i forsyningskæden til forbedret performance og risikostyring i produktionen. Endelig rummer anvendelsen af Big data ligeledes et stort potentiale i forhold til marketing og salget af virksomhedernes produkter både ift. at sikre målrettet og effektiv markedsføring samt sikre øget kundetilfredshed ved hurtigt og effektivt at kunne levere service på solgte produkter. I forhold til den faktiske anvendelse af Big data i små og mellemstore virksomheder, finder de eksisterende studier, at de små og mellemstore virksomheder tager Big data-værktøjer i anvendelse, når de har adgang til modne teknologier, der er integreret i virksomhedens udstyr og på den måde kan skabe værdi for virksomheden i kraft af en optimeret produktion og en reduktion af virksomhedens risici. Virksomhederne er dog tilbageholdende, når det kommer til implementeringen af omfattende Big data-systemer, der kan samle og håndtere interne og eksterne data med henblik på at skabe et samlet overblik over virksomhedens datastrømme. Denne tilbageholdenhed må dog forventes at aftage i takt med, at modne softwareløsninger kan tilbyde Big data løsninger, som er tilpasset de små og mellemstore virksomheder, hvad angår pris og funktionalitet. På nuværende tidspunkt er det kun de allerstørste og mest moderne produktionsvirksomheder som har kapaciteten til at anvende Big data i vid udstrækning. På sigt vil veludviklede, billige og brugervenlige Big data analytics-software, der kan håndtere og samle virksomhedens genererede data på tværs af virksomhedernes værdikæde, forventes at føre til en bredere anvendelse af Big data blandt danske produktionsvirksomheder i de kommende år. 13

14 5. Litteratur Roland Berger Strategy Consultants (2014). Industry 4.0. McKinsey Global Institute (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity. Erhvervsstyrelsen 2013, Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser. Udarbejdet af IRIS-Group. GE Intelligent Platform (2012). The Rise of Industrial Big Data. Gartner Group (2014). Industrial Analytics Powered by the Internet of Things. McAfee, Andrew & Brynjolfsson, Erik (2012). Big data: The Management Revolution. Harvard Business Review, October TATA Consultancy Services (2013). The Emerging Big Returns on Big Data A TCS 2013 Global Trend Study. Teknologisk Institut (2013). Big data - arbejdsnotat til Styrelsen for forskning og innovation. Interxion (2013). Big Data Beyond the Hype. Internetkilder Dragland, Åsa (2013). For better or worse. Hentet fra: Interview med Ron Kasabian, General Manager for Big Data Solutions ved Intel. Hentet fra: Version2 (2013). Vestas finder den bedste bakketop til vindmøllen på 5 min. Hentet fra:http://www.version2.dk/artikel/vestas-supercomputer-finder-den-bedste-bakketop-til-vindmoellen-paa-5-minutter Passingham (2013). SMEs ignore big data as skills demand rockets. Hentet fra: Dell, (2014). Midsize companies plan Big push into Big data. Hentet fra: Forbes Magazine (2013). What Can Big Data Do For A Small Business?. Hentet fra: 14

15 Douglas, Laney. "3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety". Hentet fra: 15

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Scandinavian Micro Biodevices

Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices har fra begyndelsen haft fokus på at være datadrevne, og det har bragt dem til, hvor de er i dag. For at kunne tilbyde de bedst mulige produkter

Læs mere

Fremtidens disruption og teknologi i transportbranchen! Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke PH

Fremtidens disruption og teknologi i transportbranchen! Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke PH Fremtidens disruption og teknologi i transportbranchen! Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke PH Fremtidsforsker Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Læs mere

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og Thürmer Tools Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

APRIL 2015. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

APRIL 2015. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. APRIL 2015 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 Om Analyse og Erhvervsfremme Analyse og Erhvervsfremme leverer overblik, indsigt og dokumentation

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

MASTER CLASS - SERVICE. Fra data til værdi Lær at forstå og bruge data

MASTER CLASS - SERVICE. Fra data til værdi Lær at forstå og bruge data MASTER CLASS - SERVICE Fra data til værdi Lær at forstå og bruge data PROGRAM 1. Velkommen 2. Inspirationsoplæg: Kundetrafik data v/heidi Svane Pedersen, Platformleder Digital Detail Visualisering af åbne

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen.

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen. Fertin Pharma Hos Fertin Pharma bygger man en samlet dataplatform op, som gør samtlige data i virksomheden lettilgængelige for alle. Udviklingen i dataanvendelse er kommet fra R&D, og udfordringen har

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Chr. Hansen. virksomheden.

Chr. Hansen. virksomheden. Chr. Hansen Gennem konkrete use cases har man i Chr. Hansen løbende opbygget virksomhedens Big data-kapacitet og samtidig skabt forretningsmæssige resultater. Visionen er at favne alle data i og uden for

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation??

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation?? Innovationsprocessen Fokus på de 4 rum & metoder Hvorfor Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Uddannelserne spiller en central rolle for en

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 16/40716 Dato: 29. januar 2017 Udarbejdet af: Björn Snorri Gudmundsson Bøg E-mail: bsgb@rsyd.dk Telefon: 29201752 Notat

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Indsigt fra en større dansk undersøgelse Erik Skov Madsen Lektor, ph.d. Center for Engineering Operations Management Institut for Teknologi og Innovation Syddansk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Making digital life simple on this small planet

Making digital life simple on this small planet Making digital life simple on this small planet The Mission Verden er som altid i bevægelse, Onscope ser det som sin mission at skabe eller integrere det digitale workflow med den fysiske verden. Digitalisering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet

ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Erhvervslivet har taget it- og informationsteknologien til sig, og internetadgang og emails til informationsudveksling, kundekontakt

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Øget produktivitet og kompleksitet

Øget produktivitet og kompleksitet Øget produktivitet og kompleksitet Intelligente netværk af mennesker, maskiner og produkter Kompleksitet, Produktivitet Dampen skaber industrielt samfund Elektriciteten og samlebånd skaber masseproduktion

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC Computer Sciences Corporation

HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC Computer Sciences Corporation Nationale og internationale erfaringer Muligheder for forbedring af offentlig service og øget effektivitet med eksempler fra skat, undervisning og sundhed HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC CSC 2 November

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI ØKONOMISK ANALYSE For få små- og mellemstore virksomheder i industrien satser på ny teknologi Ny teknologi vil revolutionere

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION MADE styrker økosystemet omkring dansk produktion MADE skaber og deler viden baseret på industriel forskning MADE tilbyder et åbent netværk af små

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

informationsspecialister

informationsspecialister Stigende behov for informationsspecialister karrieremuligheder i en digital tidsalder Klar til fagligt lederskab Den teknologiske forandringsbølge rummer masser af job. Mange af dem findes ikke endnu,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

3D-printpotentiale i danske virksomheder

3D-printpotentiale i danske virksomheder Rapid prototyping og produktion i små serier 3D-printpotentiale i danske virksomheder Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser massivt potentiale for 3D-print i dansk fremstilling Blot 4 procent

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Supply Chain Forretningsfyrtårnet

Supply Chain Forretningsfyrtårnet Supply Chain Forretningsfyrtårnet v. Claes Brylle Hallqvist & Isabelle Bossen Nielsen Danske Regioners Netværksdage 28.-29. august 2013 Udgangspunktet for Forretningsfyrtårnet Supply Chain Internt Region

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

EXECUTIVE BUSINESS BRIEFING 2017

EXECUTIVE BUSINESS BRIEFING 2017 EXECUTIVE BUSINESS BRIEFING 2017 Manufacturing #RenewYourBusiness Skab konkurrencefordele med dine data Jakob Riis Bentsen 30-11-2016 CGI Group Inc. 2016 Hvem er jeg? Mat. Stud & Udvikler Reklamedata

Læs mere

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark?

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder. Gennem et unikt samarbejde

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere