Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift : HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod"

Transkript

1 Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift : A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær Christensen) Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om afskedigelserne af klagers medlemmer var usaglige, og medlemmerne derfor har krav på godtgørelse i medfør af Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer 18, stk. 9. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale ,72 kr. til A, ,51 kr. til B og ,48 kr. til C, alt med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagens behandling

2 Sagen forhandledes den 17. februar 2015 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, København. Voldgiftsretten bestod af faglig sekretær Ole Heilmann og konsulent Thomas Lynge Madsen, begge udpeget af klager, og specialkonsulent Susanne Højgaard Mens og chefkonsulent Marie Kastrup, begge udpeget af indklagede. Som opmand, udpeget af Arbejdsrettens formand, fungerede landsdommer Tine Vuust. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af A, B, C, formand for X-organisation og sekretariatsleder for OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), D, samt l- kaptajn og m- chef ved Forsvarets Hovedværksteder, E. Efter forklaringer, procedure og votering, hvorunder der ikke kunne opnås flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer, tilkendegav jeg med mundtligt meddelt begrundelse, at indklagede i tilfælde af kendelse ville blive frifundet. Parterne var herefter enige om at afslutte sagen i overensstemmelse hermed, idet det blev aftalt, at jeg skulle fremsende min skriftligt formulerede tilkendegivelse Sagens oplysninger A, B og C blev henholdsvis den 1. august 1995, den 1. oktober 2005 og den 13. maj 2002 ansat i civile stillinger som IT-medarbejdere ved Forsvarets Hovedværksteder (FHV) med fast arbejdssted i Q-by og med ansvar for driften af kommercielle IT-systemer og IT-support ved FHV Q-by. De var alle oprindeligt uddannet uden for Forsvaret som henholdsvis edb-assistent, IT- og elektronikteknolog og informatikassistent. Som led i Aftale på forsvarsområdet af 30. november 2012 ( Forsvarsforliget ), hvorved det blev pålagt forsvaret og hjemmeværnet at effektivisere materielvedligeholdelsen, herunder med besparelser på 29 mio. kr. på Forsvarets Materieltjeneste blev A, B og C den 10. december 2012 organisatorisk overført til Command Control Information System-værkstedet (CCIS-værkstedet) i V-by, der er en del af FHV. De fortsatte dog med fysisk at 2

3 udføre deres arbejde på værkstedet i Q-by. A og B gennemførte fra den 15. april 2013 til den 19. april 2013 et 5-dages C-FLEX teknikerkursus og var i P-by i forbindelse med CCIS-Værkstedets opdatering af C-FLEX systemerne på støtteskibet R. C blev skrevet op til C-FLEX kurset med henblik på senere deltagelse. Ved dagsbefaling af 6. marts 2013 blev FHV af Forsvarets Materieltjeneste pålagt at levere en effektivisering på mindst 80 mio. kr. pr. 1. januar Som led i disse effektiviseringsbestræbelser blev der i maj 2013 udarbejdet en forretnings- og organisationsbeskrivelse for FHV ( FHV Business case ), jf. dagsbefaling af 31. maj Det fremgår heraf blandt andet: Vi står dermed overfor at skulle gennemføre en større reorganisering med en omfattende personeltilpasning. Udover at bidrage til de politisk besluttede besparelser er det overordnede formål med reorganiseringen at optimere FHV forretningsorienterede konkurrenceevne med henblik på, at vi står bedst muligt rustet til de kommende udfordringer omkring en bedst og billigst vedligeholdelse af forsvarets materiel. Personeltilpasningen er en stor og nødvendig del af reorganiseringen. Og personeltilpasning betyder i denne sammenhæng i klart sprog, at vi desværre skal være færre ansatte ved FHV, ligesom det er tilfældet ved vores to nabomyndigheder under Forsvarets Materieltjeneste. Konkret skal en række militære medarbejdere genplaceres i den operative struktur, ligesom der i den nærmeste fremtid skal afskediges 188 fuldtids- og fleksansatte medarbejdere ved FHV Den 30. maj 2013 blev der sendt tre enslydende partshøringsskrivelser om påtænkt afsked til, B og C. Det fremgår heraf blandt andet: A 2. I forbindelse med udvælgelsen af hvilke medarbejdere der er blevet indstillet til afsked, har FHV foretaget en konkret og individuel vurdering af, hvilke medarbejdere hvis samlede kompetencer bedst modsvarer de opgaver, der fremover skal løses inden for FHV myndighedsområde. Det overordnede princip for udvælgelsesmetoden, og de kriterier der er blevet lagt vægt på, har været drøftet med de faglige organisationer. Ved vurderingen af den enkelte medarbejders kompetencer, er der blevet lagt vægt på følgende forhold: Faglige kompetencer o Uddannelse o Relevant erhvervserfaring o Specialistkompetencer o Faglig fleksibilitet Opgavevaretagelse 3

4 Personlige kompetencer Chefer og ledere med indgående kendskab til de enkelte medarbejdere har på baggrund af ovenstående kriterier foretaget en samlet vurdering af sammenlignelige medarbejdergrupper i FHV. På baggrund heraf, er de medarbejdere, der bedst kan undværes, i forhold til den fremtidige opgaveløsning sammenholdt med forsvarets økonomiske situation, blevet indstillet til afsked. Disse indstillinger er derefter blevet drøftet i ledelsen i FHV som herefter har udarbejdet en samlet indstilling til FPT. 3. FPT påtænker på baggrund af ovenstående, at afskedige dig med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. FPT vil gerne understrege, at den påtænkte afsked af dig ikke udspringer af utilfredshed med din arbejdsindsats, men alene er begrundet i de omtalte besparelser/omstruktureringer. A, B og C anførte i deres høringssvar bl.a., at de ikke fandt, at en afskedigelse af dem på grund af besparelser var rimelig, når der i henhold til organisationsskemaet på CCIS-værkstedet samtidig blev oprettet tre elektronikmekanikerstillinger. Ved breve af 27. juni 2013 blev A, B og C afskediget. I afskedigelsesbrevet blev det vedrørende de tre opslåede stillinger anført, at der var tale om militære stillinger, som krævede en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker, og at de som IT-teknikere ikke kunne bestride disse stillinger. Opmandens begrundelse og resultat Det er ubestridt, at implementeringen af Forsvarsforliget for indebar, at der skulle afskediges et større antal medarbejdere i forsvaret som følge af effektiviseringer. I første omgang vurderede FHV, at besparelserne inden for deres område kunne opnås ved den naturlige afgang, der var sket op til udgangen af Jeg lægger efter det af parterne oplyste til grund, at A, B og C i december 2012 som følge af forsvarsforliget og i bestræbelserne på at undgå afskedigelser 4

5 organisatorisk blev overflyttet til CCIS-værkstedet i V-by, dog således at de fortsatte med at udføre deres hidtidige arbejde på værkstedet i Q-by. I den forbindelse gennemførte A og B et kursus i C-FLEX systemer og deltog som en del af en større gruppe i opdatering af systemerne på et støtteskib, som lå i P-by, men udførte ikke herudover arbejdsopgaver inden for CCIS-værkstedets arbejdsområder. Jeg lægger endvidere efter bevisførelsen til grund, at det ved udmøntningen af yderligere besparelser på FHV s område i marts 2013 blev besluttet, at de administrative IT-opgaver, som A, B og C hidtil havde udført på værkstedet i Q-by, fremover skulle varetages lokalt/ved selvhjælp eller af medarbejdere ansat ved FKIT på Sjælland. Det forhold, at det i februar 2014 blev besluttet at oprette en midlertidig et-årig stilling ved FHV til varetagelse af administrative IT-opgaver, som blev besat i sommeren 2014, ændrer ikke herved. A, B og C s stillinger blev således nedlagt, og spørgsmålet er herefter, om de burde have været tilbudt de tre stillinger som elektronikfaglige medarbejdere, der samtidig blev opslået som ledige ved CCIS-værkstedet med arbejdssted i Q-by. Ved vurderingen heraf lægger jeg efter forklaringen fra E til grund, at behovet for at oprette stillingerne som elektronikfaglige medarbejdere ved CCIS-værkstedet var opstået som led i den nye struktur og som følge af øgede arbejdsopgaver med servicering mv. af de operative systemer på flådefartøjerne i forbindelse med, at nye fregatter og støttefartøjer var blevet sat i drift fra udgangen af I henhold til stillingsbeskrivelserne var der tale om stillinger, som skulle besættes af personer med bl.a. en elektronikfaglig uddannelse, og stillingerne blev også efterfølgende besat af personer med denne uddannelse. Jeg lægger endvidere efter E s forklaring til grund, at personer med denne uddannelse udgør rygraden i CCIS-værkstedet, idet personer med denne uddannelse udover IT-kendskab navnlig er uddannet til fejlfinding og håndværksmæssig reparation på komponent-niveau inden for de enkelte systemer. Uanset af medarbejderne med speciale inden for forsvarets C4-systemer og lignende systemer ikke kan antages at have arbejde med samme håndværksmæssige præg som andre medarbejdere på CCIS-værkstedet, finder jeg ikke grundlag for at tilsidesætte forsvarets skøn over, at de pågældende stillinger skulle besættes med personer med denne uddannelsesmæssige 5

6 baggrund eller lignende kvalifikationer. Jeg har herved også lagt vægt på, at der efter det oplyste ikke i forvejen var ansat medarbejdere ved CCIS-værkstedet med en IT-teknisk baggrund. Ved vurderingen af, om A, B og C havde de nødvendige kvalifikationer til at blive ansat i disse stillinger lægger jeg som ubestridt til grund, at deres uddannelse inden for IT er væsentlig forskellig fra en uddannelse som elektronikfagtekniker, herunder at den typisk kun er af 2-2 ½ års længde mod elektronikfagteknikerens 4-årige uddannelse, og at en ittekniker i forhold til en elektronikfagtekniker mangler det håndværksmæssige aspekt og en mere grundlæggende tekniske forståelse for de enkelte komponenter. Jeg lægger endvidere til grund, at A, B og C s erfaring og ekspertise inden for forsvaret navnlig var møntet på administrative IT-systemer, og at de ikke udover kurset i C-FLEX systemer af 5 dages varighed og deltagelsen i opdatering af softwaresystemer i en uge på et støtteskib havde erfaring med de arbejdsopgaver, der blev udført af elektronikfagteknikere på CCIS-værkstedet. Da A, B og C således hverken gennem deres uddannelse eller via deres hidtidige arbejde på et FHV-værksted havde erfaring med arbejdet som elektronikfagtekniker, finder jeg ikke grundlag for at anfægte forsvarets skøn over, at de pågældende ikke besad og heller ikke efter kort oplæring ville kunne erhverve sig de nødvendige kvalifikationer til at bestride de tre nyopslåede stillinger som elektronikfagtekniker ved CCIS-værkstedet i S-landsdel. Det samme gør sig gældende for de to civile stillinger som elektronikfagtekniker, der blev opslået ved CCIS-værkstedet med arbejdssted i V-by. På denne baggrund finder jeg det ikke godtgjort, at afskedigelserne af A, B og C var usaglige. Jeg har herved ikke taget stilling til betydningen af, at de pågældende heller ikke havde den militærfaglige baggrund, som krævedes i stillingsannoncen. Herefter bestemmes: Indklagede, Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarets Personeltjeneste, frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. 6

7 Frederiksberg, den 26. februar 2015 Tine Vuust 7

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod.

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. O:P_MANPSKENDELSE _ l Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF som mandatar for E (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

Omplacering. 23. oktober 2014

Omplacering. 23. oktober 2014 Omplacering 23. oktober 2014 2 Arbejdsmangel ikke beskyttede medarbejdere den offentlige sektor Udvælgelse U.2007.537H Ambassaderåden Hvorfor ham og ikke en af de andre? Højesteret tiltræder, at der ikke

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Årsberetning 2014 Forord Årsberetningen for 2014 omfatter såvel Arbejdsretten som Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Den indeholder

Læs mere